Hotărârea nr. 516/2018

Hotãrârea nr. 516 privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor situate în Ploieşti, str. Nicolae Titulescu, nr. 18 şi nr. 18A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 516

privind actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr. 18 și nr. 18A

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 344/12.11.2018 a domnilor consilieri: Dânescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius, Hodorog Bogdan și Văduva Sorin, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 361/12.11.2018 al Direcției Economice nr.225/21.11.2018 si al

5                                                                                              5

Direcției Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte nr. 1772/21.11.2018 prin care se propune actualizarea caracteristicilor tehnice ale imobilelor situate în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18 și nr. 18A;

în conformitate cu Raportul din data 17.10.2018 al Comisiei nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că :

  • -  Imobilul-teren situat în Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr. 18, care face obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției nr.612 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006privind includerea unor imobile în,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești

  • -  Imobilul-teren situat în Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr.l8A, care face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit Hotărârii nr. 134/30.09.2004 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală;

în baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea poziției 612 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr.l 8) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, conform Anexei nr.l ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul teren, situat în Ploiești str. Nicolae Titulescu, nr. 18, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de PFA Inginer Adriana Sicaru care constituie Anexa nr. 2 și face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2(1) Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești” a unui imobil-tcren, în suprafață de 89 mp - cale de acces situat în Ploiești, str. Nicolae Titulescu nr. 18A identificat în Anexa nr. 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Imobilul-teren cale de acces, situat în Ploiești str. Nicolae Titulescu, nr.l8A, se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare întocmit de PFA Inginer Adriana Sicaru care constituie Anexa nr. 4 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3(1) Aprobă modificarea primei poziții din Anexa nr. 1 și a poziției nr. 2 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 134/30.09.2004 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind repartizarea unor loturi de teren către tinerii sub 35 de ani în vederea construirii de locuințe proprietate personală, în sensul că imobilul nominalizat la aceste poziții va avea următoarele elemente de identificare: Str. Nicolae Titulescu nr. 18A în suprafață de 283 mp.

(2) Imobilul menționat la alin. (1) se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare care constituie Anexa nr. 5 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 5 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești 134/30.09.2004 rămân neschimbate.

Art. 6 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează:PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU SERVICIUL INTABULĂRI BUNURI COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


ANEXA NR.1 LA HCL Slț

I


TABELprivind imobilul situat în Ploiești, str. Nicolae Titulescu, nr.18


NR.

CRT.

ADRESĂ

IMOBIL

NUME ȘI

PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf.

(mp)

OBS.

612

Str.Nicolae

Titulescu, nr.18

Gramescu

Marcel

Teren-curte

173

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești


DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen I Xiniela Bucur

d


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Amedeo Florin TăbîȘef Servicii Intabulări Bunuri,

Mădălin Negoiță

$


David Nicoleta

Gabriela Mîndruțiu , i iPlan de amplasament si delimitare a imobilului

Scara 1: 500

INTRAVILAN

Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

173 mp

Municipiul Ploiești, Str. Nicolac Titulescu nr. 18, Județul Prahova

Cartea Funciara nr.

UAT     Municipiul Ploiești

383500

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața

(mp)

Mențiuni

1

Ce

173

1 eren mtravi Iun împrejmuit parțial cu 'emn si beton.

Tota

173

B. Date referitoare la co

nstructii

383450

Cod constr.

Destinația

Suprafața construita la sol (mp)

Mențiuni

Total

Suprafața totala masurata a imobilului ~ 173 mp

Suprafața din act -141,47 mp

Executarjîi^N&SICARU L

Coni^wexdflu&jieă-.niașixni ' corectitudini întocn^fd^W? coresptmTjleiga/!

\sȘeiU<atu^Zsi stârni

Data: Martie 2017

Wma

rilor țp teren, atiei cadastrale si tȘlea dift. teren

la-'

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si

atribuirea numărului cadastral

Semnătură si parafa

Data:.....................

Stampila BCPI
Situația imobilelor ce urmează să fie incluse în « Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești »

Nr.crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Observații

0

1

2

3

1.

Teren - drum de

acces

Suprafața = 89 mp situat in Ploiești, Str.Nicolae Titulescu, nr.l8A


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,


Amedeo Florin Tăb

Sef Serviciu S.I.E.B.

Gabriela MîndruțiuPl?|i ae amplasament si delimitare a imuoilului

Scara 1: 500

Nr cadastral:

Suprafața măsurată:

Adresa imobilului:

100573

,283mp

Ploiești,Str. Nicolae Titulescu,nr. 18A,Jud. Prahova

'.'.cs4'S

1 Cartea Funciara nr.

UAT PLOIEȘTI


A. Date referitoare la teren                                                                                                    i

Nr. parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare

(lei)

Mențiuni

1

Cc

283

Terenul este m intravilan si împrejmuit-cu gard de beton si lemn.

Terenul nu face obiectul [irezerdei lucrări avand număr cadastral 100573.

Total

283

1 ■


B. Date referitoare la construcții


Cod conslr.

Suprafața construita la sol (mp)

Valoarea de impozitare

(lei)

I                                              .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     -----------.

Mențiuni

:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     . i

89

271.764 00

Suprafața construita desfasurata=151mp

_

i

Total

«9

271.764,00

!


INVENTAR DE COORDONATE


Kiera de proiecție STEREO 70.

Pcî.

E(m)

N(m)

î

579600.983

383507.743

2

579606.296

383504.214

579607.266

383505.823

579609.7 1 6

383505 806

5

5^9615.911 .•

383501.859

6

579609.119

383491.260

7

579606.093

383486.512

Ș

579600.737

383489.066

9

579595.073

383491.408

10

579591.549

383493.109

579597.184

383501.679

|

Dala: April ie 2007____________________

! Se confirma suprafața din .măsurători si i Introducerea imobilului in baza de date:


. rubin»*»..... Parafa, >iGULESCU MAR! AA. data-conșilip3 Gfir‘rwla6^L?
Suprafața totala din masuratori=283mp

Suprafața din act=29O.25mp