Hotărârea nr. 515/2018

Hotãrârea nr. 515 privind aprobarea modificării punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenţei unor locuinţe, proprietatea municipiului Ploieşti, prin extinderea acestora pe spaţii locative, proprietatea municipiului Ploieşti, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr. 74/2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 515 privind aprobarea modificării punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 341/12.11.2018 a domnilor Vîscan Robert, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Văduva Sorin, Dănescu Ștefan, Hodorog Bogdan, Mateescu Marius și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr.687/09.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu si sub nr. 1766/19.11.2018 la Direcția Administrație >3     5  3

Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune modificarea punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 74/2016:

în conformitate cu Raportul din data 07-11-2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în temeiul art. 36, alin (5) lit.”a” și alin (6) lit.”a”, pct. 17, art. 45, alin. 3 art. 115, alin. 1, lit. b și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea punctului numărul 6 din Procedura de modificare a componenței unor locuințe, proprietatea municipiului Ploiești, prin extinderea acestora pe spații locative, proprietatea municipiului Ploiești, eliberate pe parcursul exploatării, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.74/2016, care va avea următorul conținut: „Vor fi supuse atenției Comisiei nr. 2 cererile de extindere pe unitățile locative libere care au dependințele de strictă necesitate (BAIE și/ sau BUCĂTĂRIE) în folosință comună sau nu au în componență dependințele de strictă necesitate (BAIE și/sau BUCĂTĂRIE) precum și cererile de extindere pe spațiile locative libere care au la comun cu spațiile deținute de chiriașii care solicită extinderea, alte dependințe decât baia și bucătăria, urmând ca în aceste situații comisia sus menționată, în funcție de toate aspectele tehnico-juridice, să decidă aprobarea sau nu a extinderilor.”

Art. 2 Direcția de Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Geor


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu