Hotărârea nr. 514/2018

Hotãrârea nr. 514 privind aprobarea preluării din administrarea Liceului Tehnologic Anghel Saligny a imobilelor în care şi-a desfăşurat activitatea Liceul Tehnologic Ludovic Mrazek şi a dotărilor aferente acestora și trecerea în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 514 privind aprobarea preluării din administrarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” și a dotărilor aferente acestora și trecerea în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 337/09.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionut, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 357/12.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1767/19.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, si sub nr. 293/19.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea preluării din administrarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” și a dotărilor aferente acestora și trecerea în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Văzând Raportul Comisiei de specialitate nr. 2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale încheiat în data de 10.10.2018;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 493 din data de 20.12.2017 privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 303/2017 privind aprobarea Rețelei Școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2017-2018 și Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de invatamant particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2018-2019;

In baza prevederilor art. 3 al Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 112, alin. (2) al Legii nr. 1/2011 Legea educației naționale;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se aprobă preluarea din administrarea Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” a imobilelor în care și-a desfășurat activitatea Colegiul Tehnic „Ludovic Mrazek” și a dotărilor aferente acestora și trecerea în administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Art. 2 Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta Hotărâre.

A

Art. 3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional la contractul de administrare încheiat între Municipiul Ploiești și Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, în baza Hotărârii nr. 94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Tehnic - Investiții din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu