Hotărârea nr. 512/2018

Hotãrârea nr. 512 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 347/2018 privind repartizarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Ploieşti în Consiliile de Administraţie şi în Comisiile pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, din unităţile de învaţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza municipiului Ploieşti, pentru anul școlar 2018 – 2019

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 512 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 347/2018 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești, pentru anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 333/05.11.2018 consilierilor Marilena Stanciu, Larisa Băzăvan și Marius Andrei Dinu, precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Comunicare Relații Publice nr. 2687/07.11.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1745/15.11.2018, prin care se propune modificarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Ploiești în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza municipiului Ploiești;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 6 - Comisia pentru învățământ, Sănătate, Știință, Cultură, Culte, Tineret și Sport din data de 05.11.2018;

având în vedere solicitările unităților de învățământ din municipiul Ploiești;

în conformitate cu art. 96, alin. (2) din Legii Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 81/2016;

în baza art. 4 din Anexa la Ordinul Ministrului Educației Naționale nr.4.619/22.09.2014, privind aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar;

în conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, capitolul III, art. 61, alin. (1), (2), secțiunea a 2-a, art. 96, alin. (5),

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a, pct. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.347/2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 347/2018 se modifică corespunzător.

Art. 3 Direcția Comunicare, Relații Publice va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


Anexa la HCL NR. / 2018

TABEL CU REPARTIZAREA COSILIERILOR LOCALI ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019

Nr.crt

Unitatea de

Adresa și numărul de telefon

Nume consilier local

1

COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE"

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Dinu Marius, Dănescu Ștefan, Sîrbu

Gheorghe

2

COLEGIUL NATIONAL "MIHAI VITEAZUL"

B-dul Independentei nr. 8, tel. 0244.595952

Botez George Sorin, Stanciu Marilena, Hodorog Bogdan

3

COLEGIUL NATIONAL "AL.I.CUZA"

Trei Ierarhi nr.10, tel. 0244.525753

Mateescu Marius?Andrei Gheorghe,

Băzăvan l arisa

4

COLEGIUL NATIONAL "NICHITA STANESCU"

Nalbei nr. 3, tel. 0244.599540

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Cosma Marcian

5

COLEGIUL NATIONAL "JEAN MONNET"

Nicolae lorga nr. 7, tel. 0244.519688

Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Hodorog Bogdan

6

LICEUL DE ARTA "CARMEN SYLVA"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.525786

Botez George Sorin, Băzăvan Larisa, Văduva Sorin

7

COLEGIUL TEHNIC "SPIRU HARET"

Constructorilor nr. 8,tel. 0244.512161

Văduva Sorin, Dragulea Sanda, Minea Gabriel

8

LICEUL TEHNOLOGIC "ELIE RADU"

Sos.Vestului nr. 22, tel. 0244.528269

Stanciu Marilena, Marcu Valentin, Grigore Constantin

9

LICEUL TEHNOLOGIC "LAZAR EDELEANU"

B-dul Petrolului nr. 14, tel 0244 573182

Vîscan Robert, Văduva Sorin, Sicoie Florin

10

COLEGIUL ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU”

Rudului nr. 24, tel. 0244.542341

Palaș-Alexandru Paul, Sorescu Alina, Grigore Constantin

11

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA N. SOCOLESCU "

Gh. Gr Cantacuzino nr 328, tel 0244.552251

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Staicu Zoia

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI

Văleni nr. 144, tel. 0244.543641

Dragulea Sanda, Cosma Marcian,

Andrei Gheorgheo’T'?'5^

13

LICEUL TEHNOLOGIC "ANGHEL SALIGNY”

Mihai Bravu nr. 249, tel. 0244.523541

Mateescu Marius, Sîrbu Si’miori. > Gheorghe, Salceanu Qlă'udia ’;V

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI"

Petrolului nr. 16, tel. 0244.571648

Dragulea Sanda, ViscanRobert,'Puîii7,

Neăgu         î ’’

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV SI DE ...RVICII

"VICTOR SLAVESCU"

Teleajen nr. 11, tel 0244.578259

Palaș-Alexandru Paul, Grigore Constantin, Popa Gheorghe

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFANȚUL APOSTOL ANDREI"

Deditel nr. 4, tel. 0244.531041

Stanciu Marilena, Bolocan Iulian, Hodorog Bogdan

17

ȘCOALA GIMNAZIALA "RADU STANIAN"

Bobalna nr. 76, tel. 0244.525865

Popa Gheorghe, Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel

18

ȘCOALA GIMNAZIALA "TOMA CARAGIU"

Minerva nr. 4, tel. 0244.555460

Dinu Marius, Stanciu Marilena, Staicu Zoia

19

ȘCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA"

Elena Doamna nr. 25, tel. 0244.544570

Bolocan Iulian, Tudor Aurelian,

20

ȘCOALA GIMNAZIALA CANDIANO POPESCU"

Nucilor nr. 39, tel. 0244.521286

Minea Gabriel, Sîrbu Simion Gheorghe, Tudor Aurelian

21

ȘCOALA GIMNAZIALA "GRIGORE MOISIL"

Laurilor nr. 2A, tel. 0244.567036

Hodorog Bogdan,Cosma Marcian, Tudor Aurelian

22

ȘCOALA GIMNAZIALA "RARES VODĂ"

Vornicul Boldur nr. 3, tel. 0244.575021

Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe

23

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE COSBUC"

Alexandru lapusneanu nr. 17, tel. 0244.513891

Neagu Puiu Daniel, Andrei Gheorghe

24

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE TITULESCU"

Popa Farcas nr. .23, tel. 0244.524556

Neagu Puiu Daniel, Grigore Constantin

25

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFÂNTUL VASILE"

Republicii nr.145, 0244.595954

Sîrbu Simion Gheorghe, Botez George Sorin, Dragulea Sanda

26

ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU"

B-dul București nr. 25A, tel. 0244.577588

Vîscan Robert, Neagu Puiu Daniel, Hodorog Bogdan

27

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANTON PANN"

Luminișului nr. 8, tel. 0244.525788

Sîrbu Gheorghe, Văduva Sorin

28

ȘCOALA GIMNAZIALA "IOAN GRIGORESCU"

Izvoare nr. 81, tel. 0244.572676

Salceanu Claudia, Hodorog Bogdan

29

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANTA VINERI"

Poștei nr. 19, tel. 0244.510162

Minea Gabriel, Tudor Aurelian, Dănescu Ștefan

30

ȘCOALA GIMNAZIALA "ANDREI MURESANU"

Trotus nr. 4, tel. 0244.532460

Popa Gheorghe, Palaș-Alexandru Paul

31

ȘCOALA GIMNAZIALA „H.M.BERTHELOT"

Arinului nr. 2, tel. 0244.568211

Bolocan Iulian, Vîscan Robert, Popa Gheorghe,

32

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU"

Aleea Scolii nr. .2, tel 0244.563210

Marcu Valentin

33

ȘCOALA GIMNAZIALA "GEORGE EMIL PALADE"

Aleea Godeanu nr.4, tel. 0244.556602

Vîscan Robert, Băzăvan Larisa, Hodorog Bogdan

34

ȘCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE IORGA"

Minerva nr. 4, tel. 0244.552398

Minea Gabriel, Băzăvan.Larisa

35

ȘCOALA GIMNAZIALA "PROFESOR NICOLAE SIMACHE"

Malu Roșu nr. 102, tel. 0244.537316

Stanciu Marilena, Staicu Zoia, Marcu Valentin ;

36

ȘCOALA GIMNAZIALA I.A. BASSARABESUU "

Aleea Strunga. 2, tel. 0244.55/109

Sorescu Alina, Staicu Zoia, Tudor Aurelian

37

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFINȚII ARHANGHELI MIHAIL SI GAVRIIL”

Aleea Levantica nr.2G, tel. 0244.574600

Dragulea Sanda

38

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SCUFIȚA ROȘIE"

Mircea cel Batran nr. 97, tel. 0244.572486

Botez George Sorin

39

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 21

Măgurii nr. 6, tel. 0244.563271

Marcu Valentin

40

GRĂDINIȚĂ PROGRAM PRELUNGIT NR.23

Aleea Rasnovenilor nr. 46, tei. 0244.563208

Marcu Valentin

41

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT nr. 28

Marasesti nr. 58, tel. 0244.515815

Staicu Zoia

42

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30

B-dul București nr.25A, tel. 0244.572609

Dragulea Sanda

43

GRĂDINIȚĂ I CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32

Muzicanți nr. 19, tel. 0244.573733

Stanciu Marilena

44

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33

Intrarea Grindului nr. 5, tel. 0244.532725

Andrei Gheorghe

45

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT SI PROGRAM NORMAL "RAZA DE SOARE"

Deditel nr. 2, tel. 0244.530860

Băzăvan Larisa

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35

Maramureș nr. 27, tel. 0244.524193

Dinu Marius Andrei

47

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SF. MC. MINA"

Slt. Erou Marian Moldoveanu nr. 14, tel. 0244.555604

Grigore Constantin

48

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 38

Poștei nr. 23, tel. 0244.541266

Sîrbu Simion Gheorghe

49

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 40

Anotimpului nr. 1, tel. 0244.552690

Băzăvan Larisa

50

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT SI NORMAL

"CRAI NOU"

Bobalna nr. 44, tel. 0244.523627

Văduva Sorin

51

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 47

Aleea Iezerului nr.5-7, tel. 0244.557019

Staicu Zoia

52

GRĂDINIȚĂ CU PRGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATA"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534940

Bolocan Iulian

53

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI"

Arinului nr. 2, tel. 0244.534762

Stanciu Marilena

54

CLUB SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI

Ștefan cel Mare nr. 5, tel. 0244.526602

Andrei Gheorghe

55

ȘCOALA POSTLICEALA F.E.G.

Trotus nr. 4, tel. 0244.567252

Cosma Marcian

56

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "SFANȚUL VASILE CEL MARE"

B-dul Petrolului nr. 16, tel. 0244.574921

Dinu Marius Andrei

57

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "TOMA IONESCU"

Predeal nr. 28, tel. 0244.567395

Popa Gh^gteș^

58

ȘCOALA POSTLICEALA SANITARA "REGINA MARIA DE ROMANIA"

Sos. Vestului nr. 22, tel. 0244.582025

Dinu Mar^^ri^.r«k^^

59

ȘCOALA POSTLICEALA "FORTUNA"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0344267599

Văduva Sorin ■■■'

60

LICEUL UCECOM "SPIRU HARET"

Dr. Toma lonescu nr.27, tel. 0244.523381

Văduva Sorin

61

ȘCOALA SI GRĂDINIȚĂ "SPECTRUM"

Minerva nr. 2, tel. 0244.582520

Grigore Constantin

62

GRĂDINIȚĂ "ARIEL"

Prof. Dr. Gh. Marinescu nr. 2, tel. 0244.597894

Neagu Puiu Daniel

63

GRĂDINIȚĂ "PISCOTEL"

Domnișori nr. 7, tel. 0244.518361

Botez George Sorin

64

GRĂDINIȚĂ "DUCKY-DUCK"

Fortunei nr. 21, tel. 0721.446982

Vîscan Robert

65

GRĂDINIȚĂ "SFINȚII APOSTOLI PETRU SI PAVEL"

Matei Basarab nr. 63, tel. 0748259835

Sîrbu Simion Gheorghe

66

GRĂDINIȚĂ "CASUTA CU POVESTI"

Petre Negulescu nr. 14, 0724493257

Stanciu Marilena

67

GRĂDINIȚĂ "SOPHIA'

Ana ipatescu nr. 56, tel. 0722210907

Salceanu Claudia

68

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENTA PRAHOVA

Gh. Doja nr. 98, tel. 0244.522340

Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa

69

PALATUL COPIILOR PLOIEȘTI

. Marasesti nr. 239, tel. 0244.596146

Sorescu Alina, Băzăvan Larisa

70

ȘCOALA SPECIALA NR.1

Fagaras nr. 1, tel. 0244.574563

Neagu Puiu Daniel

71

ȘCOALA SPECIALA NR.2

Gh. Gr. Cantacuzino nr. 328, tel. 0244.552027

Stanciu Marilena

72

ȘCOALA GIMNAZIALA EXCELSIS

B-dul București nr. 76, tel. 0785025555

Dragulea Sanda

73

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "HELLO KIDS"

Str. Frasinet nr. 2A, tel. 0723616533

Stanciu Marilena

74

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "KIT"

Str. Rubinelor nr. 51

Salceanu Claudia

75

ȘCOALA GIMNAZIALA FORTIUM

Str. Traian Vuia nr. 3, tel. 0732737986

Băzăvan Larisa

76

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "PLOIESTIUL ÎN CULORI"

B-dul București nr. 42 C, tel. 0726726252

Văduva Sorin

77

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT "SFÂNTUL SPIRIDON"

Str. Dreptății nr. 33, tel. 0724044271

Stanciu Marilena