Hotărârea nr. 511/2018

Hotãrârea nr. 511 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a unităţilor de învăţământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploieşti, propuse să funcţioneze în anul şcolar 2018 – 2019

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 511 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

Văzând Expunerea de Motive nr. 346/12.11.2018 a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei, Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții nr.12617/06.11.2018, Direcției Economice nr. 290/15.11.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1744/15.11.2018 prin care se propune aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019;

ținând cont de raportul favorabil din data de 05.11.2018 al Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

luând în considerare adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.21399/16.10.2018 transmisă de către Inspectoratul Școlar Județean Prahova;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 122/25.04.2018 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2018-2019;

în conformitate cu art. 19, alin. (1), (2), (4), art. 61, alin. (1), alin. (2) si art. 94, lit. d) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul nr. 5184/28.09.2018 emis de către Ministrul Educației Naționale prin care se revocă titlul de „Colegiu” acordat Colegiului Tehnic „Elie Radu”;

în conformitate cu Ordinul nr. 5185/28.09.2018 emis de către Ministrul Educației Naționale prin care se revocă titlul de „Colegiu” acordat Colegiului Tehnic „Toma Socolescu”;

în conformitate cu Ordinul nr. 5186/28.09.2018 emis de către Ministrul Educației Naționale prin care se revocă titlul de „Colegiu” acordat Colegiului Tehnic „Lazăr Edeleanu”;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1, art. 45 alin. (1) și al art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1(1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 122/25.04.2018, în sensul că, la poziția nr. 9, nr. 10 și nr. 11 unde figurau unitățile de învățământ Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Colegiul Tehnic „Lazăr Edeleanu” și Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, vor figura Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” respectiv Liceul Tehnologic „Toma Socolescu”.

(2) Rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care funcționează în anul școlar 2018-2019, modificată potrivit alin. (1), este prevăzută în Anexa nr. 1 care face care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2(1) Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 din Hotărârea nr. 122/25.04.2018, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în sensul:

  • -  eliminării poziției nr. 5 referitoare la Grădinița cu program prelungit Toda;

  • -  completării poziției nr. 20 referitoare la Școala Postliceală „Fortuna” Municipiul Ploiești cu încă o adresă.

(2) Rețeaua unităților de învățământ particular care funcționează în anul școlar 2018-2019, modificată potrivit alin. (1), este prevăzută în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 122/25.04.2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică, Direcția Gestiune Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova, Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” și Liceul Tehnologic „Toma Socolescu” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Sorin-Niculae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

»

INSPECTORATUL ȘCOLARJUDEȚEAN PRAHOVA

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică care FUNCȚIONEAZĂ în anul școlar 2018-2019
I. ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ


Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/ni vel uri de înv. școlarizate/ Limba de predare/ Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

STRUCTURA ARONDATĂ (ARJ/NIVELURI DE ÎNV./LOCALITATE

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase elevi (PJ+AR)

Nr TOTAL de antepreșcolari/prescolari/clevi (PJ+AR)

1

COLEGIUL NAȚIONAL "ION LUCA CARAGIALE" MUNICIPIUL PLOIEȘTI PR1.G1M.LIC/RO/

STR GH.DOJA NR.98 . TEL/FAX 0244-522340 e-mail: secretariatcnilc@yahoo corn

60

1780

2

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI VITEAZUL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR,INDEPENDENTEI NR.8 , TEL/FAX 0244-595952 e-mail cnmvph@gmail corn

52

1483

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ALEXANDRU IOAN CUZA". MUNC1PIUL PL01EȘ D, GIM, LIC/RO/STR.TREI IERARHI nr. 10/0344802070/0344802070/1iccuza@gmail.com

37

1081

4

COLEGIUL NAȚIONAL ' NICHITA STĂNESCU”, PLOIEȘTI GIM, LIC/RO/

STR NAI BEI NR.3 , TEL/FAX 0244-599540 e-mail:

colegiulnichitastanescu@gmai1.com

35

1024

5

COLEGIUL NAȚIONAL "JEAN MONNET” MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRI.GIM. LIC/RO/STR N1COLAEIORGA, NR 7;

TEL 519688; FAX 570292 , e-mail; liceul_pedagogic2003@ vahoo.com

50

1505

6

COLEGIUL DE ARTĂ "CARMEN SYLVA” .MUNICIPIUL PLOIEȘTI PR1, GIM, LIC. /RO/

STR. BOBALNA NR 44 TEL/FAX 0244-525786 e-mail:

Iicartph@yahoo.com

30

820

7

COLEGIUL "SPIRU HA RET” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC.PROF, POS/RO/

STR CONSTRUCTORILOR NR.8 , TEL/FAX 0244-512161 e-mail spiruh2003@yahoo.com

53

1390

8

COLEGIUL ECONOMIC „V1RG1L MADGEARU '. MUNICIPIUL PLOIEȘTI

/ I.IC/PROF/ POS/RO/

STR RUDULUI NR.24 , TELO244542341/FAX 0244543794 e-

mail colegiui economic ploiesti@hotmail.com

44

1252

9

LICEUL TEHNOLOGIC "EL1E RADU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI ,LIC, PROF, POS/RO/ȘOSEAUA VESTULUI, NR22 .TEL/FAX 0244528269 e-mailenergetic pl@hotmail.com

51

1356

10

LICEUL TEHNOLOGIC "LAZĂR EDELEANU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI. LIC, PROF, POS/RO/

B-DUL PETROLULUI NR. 14 . TELT-AX 0244/573182;

0244/573792 e-mail: lazar edcleanu@yahoo.com

45

1094

II

LICEUL TEHNOLOGIC "TOMA N. SOCOLESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC ,PROF,POS/RO STR.GH GR.CANTACUZINO NR.328 , TEL/FAX 0244-552251 e-mail. tsocolescu®vahoo.com

44

1065

12

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PLOIEȘTI/LIC/PROF/POS/RO/, STRADA VĂLENI, NR I44G.

TEL/FAX 0344801862. e-mail: gst.ploiesti@gmail.com

26

557

13

LICEUL TEHNOLOGIC ’ANGHEI SAL1GNY", MUNICIPIUL PLO1EȘTI/LIC.PROF7POS/RO/

STR. MIHAIBRAVU, NR.249, TEL / FAX 0244 523541, e_mail: liceu.saligny.ploiesti@gmail.com

‘\c

1021

14

LICEUL TEHNOLOGIC "1 MAI", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE. LIC. PROF/RO/

B-dul Petrolului nr. 16, Ploiești, jud. Prahova TEL/FAX 0344-8OI712e-mail: liclmap@gmail.com

28

V7- hC

£-----

15

LICEUL TEHNOLOGIC ADMINISTRATIV ȘI DE SERVICII "VICTOR SLÂVESCU" MUNICIPIUL PLOIEȘTI LIC.PROF. POS/RO/

STR. TELEAJEN, NR. 11 , TEL /FAX 0244,578259, e-mail: Ksasp iț&^ahoo.com

34

977

16

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII "SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" , PLOIEȘTI /PRI/ G1M/LIC/PROF/POS/RO/

STR DEDIȚEL NR 4 , TEL/FAX 0244-531041 e-mail:

lts aa@yahoo.com

48

1299

17

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE, PRI, GIM /RO/

STR BOBALNANR 76, TEL/FAX 02445 25865 e-mail. scoalaradustanian@yahoo corn

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 19/ PRE,PRI, GIM/

PLOIEȘTI

27

602

18

ȘCOALA GIMNAZIALA „ELENA DOAMNA" MUNICIPIUL PLOIEȘTI                               PRE, PRI,

GIM, /RO/

S IR ELENA DOAMNA, NR. 25, TEL/FAX 0244-544570 e-mail ■ scoalaelenadoamnafffivahoo.com

18

460

19

ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU PRE, PRI. GIM, /RO/

STR M1NERVA NR.4 , TEI7FAX 0244-555460 e-mail

tomacaragiutop@yahoo.com

31

635

20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CANDIANO POPESCU" PLOIEȘTI, PRE. PRI. GIM/RO/ STR NUCILOR, NR 39. TEL/FAX 0244521286 E-MAIL scoalacandianopopescu"yahoo.com

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 / PRI/ GIM/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

21

411

21

ȘC0A1 A GIMNAZIALĂ „GR1GORE MOISIL" MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE PRI, G1M/R0/STR. LAURILOR, NR2A, TEL FAX:0244567036, e-mail: grigore_moisil2003@yahoo.com

39

1030

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ..RAREȘ VODĂ’ MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE.PRI.GIM/RO/STR VORNICUL BOLDUR NR.3. TEL/FAX 0244-575021 , e-mail: scraresvoda@yahoo.com

18

423

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4/ PRE / PLOIEȘTI

23

ȘCOAIA GIMNAZIALĂ “GEORGE COȘBUC' MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI. GIM, RO

STR ALEXANDRU LAPUSNEANU. 17 , TEL/FAX 0244-513891 e-mail scoalalOgeorgecosbuc@yahoo corn

18

527

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE TITULESCU" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/ RO/,

STR POPA FARCAȘ NR 23. TEL/FAX :  0244-524556 e-

mail: scoala_titulescu@yahoo.com

21

505

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "FLORIN COMIȘEL"/

PRV G1M/MUNIC1PIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.51, PRE/ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL VASIJ .E ” MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                       PRE,

PRI, GIM./RO/

BLD. REPUBLICI. NR. 145, TEL/FAX 0244595954 e-mail:

ssvploicsti@yahoo.com

40

1262

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EM1NESCU” MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRIM,GIM/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR.25A.TEL/FAX 0244/577588 scl5mepl@yahoo.com

26

682

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR.LUMINIȘULUI NR.8, TEL/FAX 0244-525788. e-mail:

sc_antonpann_pl@yahoo.com

19

392

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU" PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

STR IZVOARE, NR.8I , TEL/FAX 0244-574332 e-mail:

scioangrigorescu@yahoo.com

12

318

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SFÂNTA VINERI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI , PRE, PRI, GIM/ RO/,

STR POȘTEI NR. 19, TEL/FAX : 0244-510162 e-mail

scoala_sfvineri@yahoo.com

43

1246

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ANDREI MUREȘANU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE. PRI, GIM/RO/

STR TROTUS NR.4, TEL/FAX 0244-532460 e-mail:

sc.andreimuresanu@yahoo.com

19

425

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "HENRI MATHIAS BERTHELOT",

MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI.GIM, STR. ARINULUI NR. 2,

TEL/FAX0244-567394,e-mail:henri berthelot@yahoo.com

30

877

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU", MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI,GIM/RO/ ALEEA ȘCOLII NR. 2. TEL/ FAX0244-5632l0,e-mail:nbalcescu2004@yahoo.com

27

707

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE,, PLOIEȘTI PRE, PRI, GIM/RO/ STR ALEEA GODEANUNR.4, TEL/FAX 0244556602/0244553090 e-mail. scoala29ploiesti@yahoo.com

42

1148

ȘCOALA PRIMARA NR. 22/PRE, PRI/ PLOIEȘTI

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR.20 /PRE/PLOIESTI

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ” NICOLAE IORGA” MUNICIPIUL

PI OIEȘTI PRI. GIM/RO/ STR. MINERVA NR 4, TEL/FAX 0244 552398 e-mail' scoala nicolaeiorga@yahoo.com

32

843

35

ȘCOALA G1MNAZ1ALA”PROFESOR NICOLAE SIMACHE" , PLOIEȘTI PRI GIM,/R0/

STR MAI.U ROȘU NR. 102, TEL/FAX 0244-537316 e-mail:

scoala.nicolaesimache@yahoo.com

36

1036

ȘCOALA GIMNAZIAIÂ "IENACHITA VACARESCU"/ PRI, GIM/ PLOIEȘTI

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LA BASSARABESCU”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRI, GIM/RO/

ST R ALEEA STRUNGA NR. 2 , TEL/FAX 0244552109 e-mail : i_a_bassarabescu@yahoo.com

38

1056

37

GRĂDINIȚA „SFINȚII ARHANGHELI MIHA1L Șl GAVRIIL „ .MUNICIPIUL PLO1EȘTI/PRE/RO/STR. LEVĂNȚICA NR 2G/0244/574600/gradinitasfîntiiarhangheli@yahoo.com

8

200

38

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE” /PRE/RO/STR. MIRCEA CEL BĂTRÂN, NR.97 TEL /FAX 0244572486 e-mail: grscufitarosie@gmail.com

6

158

39

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 21 .PRE/RO/MUNICIPIUL PLOIEȘTI. STR. MĂGURII NR. 6, TEL. 0244563271. e-mail: gradimta 21pioiesti@yahoo.com

6

182

40

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/R0/STR.R1SN0VENIL0R, NR 46 ,TEL 0244 /515919, FAX 0244/ 515919/gradinita23 ploiesti@yahoo.com

14

350

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 10/PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

41

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.28,

MUNICIPIUL PLOIEȘTl/PRE/RO/STR.MĂRĂȘEȘTl, NR58,

TEL.0244/526725.FAX 0244/526725 enutaioana@yahoo.com

10

264

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAI,,, CHEIȚA DE AUR „ PRE/, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

42

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 30 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ B-DUL BUCUREȘTI NR 25 B, TEL/FAX 0244-572609, e-mail: gradinita30ploiesti@yahoo.com

5

155

43

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 32 MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/STR.AL.LĂPUȘNEANU , NR 19TEI7FAX 0244/573733,mail.gradinita_32@yahoo.com

7

181

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL

NR.26/PRE/PLOIEȘT1

44

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33, MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. INTRAREA GRINDULUI NR 5, TEUFAX0244-532725, e-mail:GRĂDlNIȚA33PL01EȘTI@y ahoo.com

7

170

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR 24 /PRE/PLOIEȘTI

45

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAI."RAZĂ DE SOARE", MUNICIPIUL PLOIEȘTI

PRE/RO/ INT.DEDIȚEJ, NR.34 , TEL/FAX 0244/530 860 e-mail: gradinita 34 pl@yahoo.com

11

350

46

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 35, MUNICIPIUL PLOIEȘTI / PRE / RO/ STR MARAMUREȘ NR. 27 / TEL. 0244510324 E-mail. gradipp35@yahoo.com

10

220

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 8/

PRE/PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "CĂSUȚA CU POVEȘTI" /PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL "SF.STELIAN" / PRE / MUNICIPIUL PLOIEȘTI

47

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT "SE MUCENIC MINA”. MUNICIPIUL PLOIEȘTI/ PRE/ RO/ STR. SLT.EROU MARIAN MOLDOVEANU, NR 14/0244555604/ 0244555604/gradinitasfmina@yahoo.com

GRĂDIN1Ț ACU PROGRAM NORMAL NR. 39, PRE, PLOIEȘTI

14

360

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38. MUNICIPIUL PLOIEȘTI/PRE/RO/ STR POȘTEI NR. 23, TEL/FAX.0244-54I266 , e-maiL gradinita38ploiesti@yahoo.com

8

195

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 /PRE/MUNICIPIUL PLOIEȘTI

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR 40. MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE, STR. ANOTIMPULUI NR.l, TEIJFAX.552690 e-mail victoriapetre2005@yahoo.com

8

210

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT Șl PROGRAM NORMAL „ CRAI NOU., MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR BOBĂLNA NR.44 e-mail crainou contabilitate@yahoo.com

13

279

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.47 .

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR. ALEEA IEZERULUI NR 5-7 TEL 0244557019.e-maiLgradinita47@yahoo.com

12

311

52

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNATĂ" , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/STR ARINULUI, NR 2, TEI..0244534940, E-MAIL dumbrava mm ploiestiffivahoo.com

8

240

53

GRĂDINIȚA STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT ȘI PROGRAM NORMAL “LICURICI" MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/ STR. ARINULUI, NR.2 TEL. 0244534764, e-mail gradinila 53 pl@yahoo corn

9

260

54

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ PRAHOVA, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR GHEORGHE DOJA , NR.98. TEL0722603891, FAX 0244/522340, e-mail excelentaph@gmail com

ItiNVĂȚĂMÂNT SPECIAL

CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI DE ASISTENTA EDUCAȚIONALA PRAHOVA. PLOIEȘTI STR. BOBALNA NR26. rEL/FAX.513700

CENTRUL JUDEȚEAN DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGiCĂ. PLOIEȘTI STR BOBALNA NR26 3 EL/FAX.513700

2

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.1,MUNICIPIUL PLOIEȘTI, STR. FĂGĂRAȘ, NR.1, tel 0244574563, fax 0244574563/ centru Ișcola rspecial@gniail.com

16

169

3

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIE INCLUZIVĂ NR.2 , MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRE,PRJ,GIM, STR. GI1.GR.CANTACUZINO NR. 328, TE1-341356, FAX.34I356, scoalaspcciala2@yahoo.com

18

146

lila. PALATE ȘI CLUBURI ALE COPIILOR


1

PALATUL COPIILOR , MUNICIPIUL PLOIEȘTI/18

CERCURI/ STR.MÂRĂȘEȘTl NR.239 , TEL/FAX 0244596146 , e-mailrpcpploiestfr®gmail.com

214

4141

CLUBUL COPULOR.ORAȘUL BREAZA


IH.b CLUBURI ȘCOLARE SPORTIVE


CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR , MUNICIPIUL PLOIEȘTI/DISCIPL1NE SPORT1VE:ATLET1SM,BASCHET,ÎNOT, JUDO.SCRIMA,TENIS DE CÂMP.HANDBAL/STR ȘTEFAN CEL MARE, NR.5, TEL 0344-264471/FAX. 0244-526602/e-maiT cs£lj5loiesti@yahoo.com


70


868


^C’loR ȘCX^ÎmSENCRAI. E^fygBLESCU wCOMPARTIMENT REȚEA ȘCOLARĂ, PLAN ȘCOLARIZARE CONSILIER AURELIA NEDELCUINSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN PRAHOVA


REȚEAUA unităților de învățământ preuniversitar particular careFUNCȚIONEAZA în anul școlar 2018-2019

Nr.crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică/niveluri de înv. școlarizate/ Limba de predare/Adresa, nr. TEL/FAX/FAX/fax/e-mail

TOTAL grupe antepreșcolari/ prescolari/clase

elevi iPJ+ARi

1

w — •a ©

u o r fii 4»

e

BJ

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ARIEL,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI /PRE/RO/

STR PROFESOR DOCTOR GHEORGHE MARINESCU , NR.2 A , TEL/FAX 0244-597894 e-mail: olTice@gradinitaariel.ro

4

69

2

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PIȘCOȚEL., MUNICIPIUL PLOIEȘTI . PRE/RO/STR.DOMNIȘOR1 NR.7 TEL/FAX/0244/518361 e-mail: gradinita.piscotel@yahoo.com

2

12

3

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT.. DUCKY - DUCK " PLOIEȘTI, PRE, STR. FORTUNE) NR. 21, tel 0721446982,e-mail gradinitaducky@yahoo.com

2

27

4

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „SFINȚII APOSTOLI PETRU Șl PA VEL „

MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/RO/, STR.MATEI BASARAB .NR.63, tel/fax0244540088, 0748259835,e-mail: gradisfapostoli@yahoo.ro

2

17

5

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SOPHIA „, MUNICIPIUL PLOIEȘTI,

PRE/RO/ STR.ANA IPĂTESCU ,NR.56, tel.0722210907,e-mail: office@gradinitasophia.ro

1

15

6

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM PRELUNGIT „ HELLO KIDS ... MUNICIPIUL PLOIEȘTI. PRE/RO, STR.FRĂSINET NR.2A ,TEL/FAX 0344407856, e-mail: contact@hello-kids.ro

3

52

7

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT KIT. MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/RO/ STR.RUB1NELORNR.51 , TEL.0723636651, e-mail: gradinitakit@gmail.com

1

4

8

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PL01EȘTIUL ÎN CULORI „ ,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE/BLD.BUCUREȘTl.NR.42C,TEL/FAX0726726252

3

38

9

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SFÂNTUL SPJRIDON , MUNICIPIUL

PLOIEȘTI, PRE/STR.DREPTÂȚI1 .NR.33,TEL0724044271 ,e-mail gradinitasfantulspiridon@email.com

2

24

10

ȘCOALA PRIMARĂ „CĂSUȚA CU POVEȘTI,,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI/RO/

STR. PETRE NEGULESCU, NR. 14 , TEL 0724493257 e-mail :

marioselina@yahoo.com

7

86

11

ȘCOALA GIMNAZIALĂ INTERNAȚIONALĂ SPECTRUM , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, PRE, PRI, G1M /RO/ STR. ÎNFRĂȚIRII, NR.4 I EL/FAX 0244554404; e-mail: info@ploiesti.spectrum.ro

12

143

12

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ EXCELSIS.., B-DUL BUCUREȘTI NR.76 TEL/FAX

0785025555, e-mail:scoala,exce]sis@gmail.com

11

114

13

ȘCOALA GIMNAZIALĂ FORTIUM„MUNICIP1UL PLOIEȘTI,

PRI/GIM/STR.TRA1AN VUIA , NR.3, TF.L.0344197866; 0732737986 FAX 0344197855 e-mail scoalafortium@gniail.com

6

16

14

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" .MUNICIPIUL PLOIEȘTI, LIC.PROF/RO/ STR.DR.TOMA IONESCU , NR.27 .TEL/FAX 0244523381 email: ucecompl@yahoo.com

26

693
15

ȘCOALA POSTLICEALĂ F.E.G., MUNICIPIUL PLOIEȘTI , POS/RO/ STR.TROTUȘ NR.4 , TEL.0244567252 / 0788424318, e-mail:scoala.fegploiesti@yahoo.com

9

232 1

16

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "SF.VASILE CEL MARE ", MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ B-DUL PETROLULUI NR. 16 , TEL 0244-574921, e-mail: edusanitarploiesti@gniail.com

9

235

17

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „THOMA IONESCU,, MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/ STR. PREDEAL, NR.28, TEL/FAX 0244 -567395/sthioncscu@yahoo.com

5

85

18

ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ "REGINA MARIA DE ROMANIA” , MUNICIPIUL PLOIEȘTI, POS/RO/, STR. ȘOS.VESTULUI NR.22 TEL./FAX:0244/582025 E-maill:reginamariascoala@yahoo.com

10

288

19

ȘCOALA POSTLICEALĂ "FORTUNA”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

POS/RO/

SJR.-MARAMURESNR.12 SI STR. DR. TOMA IONESCU NR.27. TEL/FAX X- /           0344267599 e-mail: adufortuna2012®yahoo.com

13

336