Hotărârea nr. 510/2018

Hotãrârea nr. 510 privind completarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 510 privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „CONSTANTIN STERE” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 340/12.11.2018 a viceprimarului municipiului Ploiești, domnul Mihai Cristian Ganea și Raportul de specialitate nr. 10210/09.11.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, prin care se propune completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 1819/22.11.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din datade21.11.2018;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin. 3 lit.„b”, din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești cu următorul cod CAEN- 032-ACVACULTURĂ, începând cu data de 01.12.2018.

Art. 2 Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. ȚflSITl septembrie 2018 rămân neschimbate.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-Șorin-Niculae BOTEZ