Hotărârea nr. 51/2018

Hotãrârea nr. 51 privind aprobarea documentaţiilor tehnice, faza D.A.L.I. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiţii „Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coşari, Căluşari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu” și „Modernizare strada Cozia”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 51 privind aprobarea documentațiilor tehnice, faza D.A.L.I.

și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții « Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coșari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» și« Modernizare strada Cozia »

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 1757/21.02.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, prin care se propune aprobarea documentațiilor tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coșari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» și «Modernizare strada Cozia»;

Ținând cont de Raportul Comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 22.02.2018 și de Raportul Comisiei de specialitate nr. 7, comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.02.2018;

Având în vedere avizele nr. 18/22.02.2018, nr. 19/22.02.2018 și nr. 20/22.02.2018 ale Comisiei tehnice de avizare a proiectelor privind lucrările de investiții în Municipiul Ploiești, prin care s-au avizat favorabil, fără condiții, documentațiile tehnice, faza D.A.L.I.;

în temeiul art. 44, alin. 1, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, alin.(l) lit.b, din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin.(4) lit.d și art. 115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă documentațiile tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Coșari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» și «Modernizare strada Cozia», conform Anexei nr.l (3 volume) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018


PREȘEDIF» E ȘEDINȚĂ, Gcorge-Sorin-iMCulae BOTEZ

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea documentațiilor tehnice, faza și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de           w

« Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Cbșîin, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» si

« Modernizare strada Cozia »

Străzile menționate fac parte din cartierele Eroilor si Rudului, sunt amplasate in zona nord-vestica si sunt cuprinse in domeniul public al municipiului Ploiești. Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • -  Imbunatatirea condițiilor de transport prin modernizarea străzilor;

 • -  Aducerea sistemelor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, urmând a fi asigurate condiții bune de desfășurare a circulației pietonale in urma realizării rețelelor de canalizare;

 • - Datorita inceperii lucrărilor la rețelele de canalizare este necesara refacerea sistemelor rutiere in regim de urgenta (pentru necolmatarea/protejarea rețelelor de canalizare);

 • -  Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • -  Sistemul rutier adoptat sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente.

Conform expertizelor tehnice, calificativul stării de degradare a acestor drumuri este “RAU”, astfel incat se impune executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a străzilor.

Expertizele tehnice, elaborate pentru fiecare strada in parte, propun două scenarii de intervenție si, in urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parametrii sociali, de mediu, tehnici, economici, financiari, PROIECTANTUL RECOMANDĂ ADOPTAREA SCENARIULUI L astfel:

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto - sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

5

 • - 10 cm strat de formă din nisip.

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

 • - 4 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 15 cm fundație din piatră spartă 0-63

 • - 10 cm fundație din balast

Trotuare

 • - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20

 • - 10 cm fundație fundație de balast

 • - desfacere trotuare existente

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții

OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

Venus, Turda, Mieilor, Faurari,          Cosari,

Călușarilor, Caliman, Intrarea Prundului

1.853.032,82 lei

din care C+M

1.705.674,68 lei

2.201.334,50 lei

din care C+M

2.029.752,87 lei

Zaganul, Flacara, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu

1.314.956,22 lei

din care C+M

1.211.560,12 lei

1.562.265,74 lei

din care C+M

1.441.756,54 lei

Cozia

961.176,50 lei

din care C+M

895.603,33 lei

1.141.928,22 lei

din care C+M

1.065.767,96 lei

TOTAL GENERAL

4.129.165,54 lei

4.789.832,03 lei

din care C+M

3.812.838,13 lei

4.537.277,38 Iei

Față de cele prezentate, supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Ploiești, proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice, faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții « Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Călușarilor, Caliman, Intrarea Prundului, Zaganul, Flacara, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» si « Modernizare strada Cozia ».

VICEPRIMAR

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

VIZAT

VICEPRIMAR

Cristian Mihail GANEA


RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea documentațiilor tehnic și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții '  /'

« Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Făurari, Călușari, Căliman, Intrarea Prundului, Zăganul, Flacăra, Fuiorului; Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu»

si

« Modernizare strada Cozia »

Străzile menționate fac parte din cartierele Eroilor si Rudului, sunt amplasate in zona nord-vestica si sunt cuprinse in domeniul public al municipiului Ploiești.

STRADA

SITUAȚIA EXISTENTA DEFICIENTE

LUNGIME

LĂȚIME

CATEGORIE STRADA CAPACITATI

Venus

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

204 ml

5,50 ml -

5,70 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 1160 mp •Lățime trotuare : 1,00 ml -3,00 ml

•Suprafața trotuare:635 mp •Borduri prefabricate 20x25:420 ml

Turda

•înfundată, acces numai prin str.Cosarilor •îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Carosabilul este incadrat de limitele de proprietate si trotuar degradat pe cealalta parte

•Nu are canalizare

63 ml

3,50 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 225 mp •Lățime trotuare: 0,40 ml -0,90 ml

•Suprafața trotuare: 105 mp •Borduri prefabricate 20x25:120 ml

Mieilor

•Carosabil degradat, delimitat de proprietăți

•Nu are trotuare si canalizare

36 ml

2,50 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 90 mp •Suprafața trotuare:40 mp •Borduri prefabricate 20x25:72 ml

Faurari

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

159 ml

5,30 ml-

5,40 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 960 mp •Lățime trotuare: 1,20 ml -1,50 ml

•Suprafața trotuare:505 mp •Borduri prefabricate 20x25:335 ml

Cosari

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Carosabilul este încadrat de limitele de proprietate •Nu are canalizare

159 ml

5,65 ml-

5,90 ml

•CajegbFia-^flli-h cu,^h^a

bcnzifdexirculatie.. ■î

• Șuprafâtâ'cârosab 11: 940lup •llatime trotuare: 0j80iml |

•Suprafața trotuare:47$jtfp •B orain'i'm^fețț'Tca^/’ 20x25:3Wml.

Calusari

•înfundată, acces numai prin str.Cosari

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Carosabil încadrat de limitele proprietăților, nu are trotuare •Nu are canalizare

56 ml

4,50 ml

•Categoria a IV-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 225 mp •Suprafața trotuare:75 mp •Borduri prefabricate 20x25:110 ml

Caliman

•Se vor realiza lucrări pe un tronson de 287 ml •îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Trotuare si borduri degradate

287 ml

6,50 ml -

6,70 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 2065 mp •Lățime trotuare: 1,50 ml -3,00 ml

•Suprafața trotuare: 1200 mp •Borduri prefabricate 20x25:585 ml

Intrarea Prundului

•înfundată, acces numai prin str. Faurari

•Structura rutiera din pietriș grosier si argila

•Nu are trotuare si canalizare

54 ml

3,00 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 205 mp •Suprafața trotuare:65 mp •Borduri prefabricate 20x25:115 ml

Zaganul

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta peste fundație din pietriș si pamant in amestec cu material de construcție degradate

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

87 ml

5,90 ml -

6,10 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 555 mp •Lățime trotuare: 1,00 ml -2,40 ml

•Suprafața trotuare:370 mp •Borduri prefabricate 20x25:185 ml

Flacara

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta peste fundație din pietriș si pamant in amestec cu material de construcție degradate

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

103 ml

3,10 ml -

3,90 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 375 mp •Lățime trotuare: 0,70 ml -1,70 ml

•Suprafața trotuare:305 mp •Borduri prefabricate 20x25:215 ml

Fuiorului

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta peste fundație din pietriș, pamant, bitum in amestec cu material de construcție compactate mediu •Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

60 ml

5,20 ml -

5,60 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 330 mp •Lățime trotuare : 0,70 ml -1,70 ml

•Suprafața trotuare: 170 mp •Borduri prefabricate 20x25:120 ml

Turlei

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta peste fundație din pietriș, pamant, bitum in amestec cu materiale de construcție compactate mediu •Carosabilul nu are borduri si

72 ml

3,85 ml-

5,15 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 300 mp •Borduri prefabricate 20x25:150 ml

este incadrat de proprietăți, nu are trotuare

•Nu are canalizare

./V'.   '.A

Titu Maiorescu

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta peste fundație din pietriș, pamant, bitum in amestec cu materiale de construcție compactate mediu •Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

Tronson 1 -84 ml

Tronson 2 -

58 ml

6,05 ml -

6,15 ml

6,80 ml -

6,90 ml

•Suprafața carosabil: 525 mp^V •Lățime trotuare: 0,90 ml -1 ț™ | 1,60 mi; ' “       ‘

\c- A ' ' "" ■ ■       $

Ir.Ș             ,..' z S.- A

A.......' 4 y'

•Suprafața carosabil: 765 mp •Lățime trotuare : 1,20 ml -2,50 ml

•Borduri prefabricate 20x25:315 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație

Soldat Erou

Vasile

Constantinoiu

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata •Trotuar numai pe un sens de mers

•Nu are canalizare

146 ml

5,00 ml-

5,80 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 960 mp •Lățime trotuare: 0,70 ml -2,40 ml

•Suprafața trotuare:430 mp •Borduri prefabricate 20x25:325 ml

Cozia

•îmbrăcăminte asfaltica degradata așternuta pe fundație din pietriș amestecat cu materiale de construcție •Trotuare si borduri degradate •Nu are canalizare

448 ml

5,05 ml -

6,00 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație •Suprafața carosabil: 2450 mp •Lățime trotuare: 0,80 ml -4,00 ml

•Suprafața trotuare: 1415 mp •Borduri prefabricate 20x25:904 ml

Obiectivele principale ale investiției sunt:

 • -  Imbunatatirea condițiilor de transport prin modernizarea străzilor;

 • - Aducerea sistemelor rutiere la parametrii tehnici corespunzători categoriei străzilor, urmând a fi asigurate condiții bune de desfășurare a circulației pietonale in urma realizării rețelelor de canalizare;

 • - Datorita inceperii lucrărilor la rețelele de canalizare este necesara refacerea sistemelor rutiere in regim de urgenta (pentru necolmatarea/protejarea rețelelor de canalizare);

 • -  Asigurarea scurgerii apelor pluviale in condiții cat mai bune;

 • -  Sistemul rutier adoptat sa poata fi ușor refăcut in cazul lucrărilor ulterioare la rețelele edilitare existente.

Conform expertizelor tehnice, calificativul stării de degradare a acestor drumuri este “RAU”, astfel incat se impune executarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a străzilor.

Expertizele tehnice, elaborate pentru fiecare strada in parte, propun două scenarii de intervenție, astfel:

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto

 • - Scenariul 1, sistem rutier elastic:

5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

20 cm fundație din balast

10 cm strat de formă din nisip.

- Scenariul 2, sistem rutier rigid:


20 cm strat de uzura din beton de ciment rutier BCR 4.5 2 cm strat de poza din nisip

15 cm strat superior de fundație din piatra sparta

25 cm fundație din balast

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

- Scenariul 1:

4 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

15 cm fundație din piatră spartă 0-63

10 cm fundație din balast

- Scenariul 2:

6 cm pavele autoblocante

10 cm beton de ciment CI6/20

10 cm balast

Trotuare

-Scenariul 1:

4 cm strat de uzura BA8 rul

10 cm beton de ciment CI6/20

10 cm fundație fundație de balast desfacere trotuare existente

-Scenariul 2:

6 cm pavele autoblocante

5 cm strat de nisip

15 cm balast.

STRADA

VALOARE SCENARIUL 1 C+M

VALOARE SCENARIUL 2

C+M

Venus, Turda,

Mieilor, Faurari,

Cosari,

Călușarilor,

Caliman, Intrarea

Prundului

1.705.674,68 lei, la care se adauga TVA

2.029.752,87 lei, inclusiv TVA

1.900.954,78 lei, la care adauga TVA 2.262.136,19 lei, inclusiv TVA

Zaganul, Flacara, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile

Constantinoiu

1.211.560,12 lei, la care se adauga TVA

1.441.756,54 iei, inclusiv TVA

1.265.970,15 lei, la care se adauga TVA

1.506.504,47 lei, inclusiv

TVA

Cozia

895.603,33 lei, la care se adauga TVA 1.065.767,96 lei, inclusiv TVA

925.772,42 lei, la care se adauga TVA 1.101.669,18 lei, inclusiv TVA

în urma evaluării alternativelor propuse, ținând cont de parat^^fr Wcâafi^de mediu, tehnici, economici, financiari, PROIECTANTUL ^RfcCOMANPĂ ADOPTAREA SCENARIULUI 1.

Avantajul soluției propuse este ca structura rutiera flexibilă prezintă solicitări reduse la nivelul patului drumurilor, fapt ce conduce la o ăsigprare sporita la tasarile inegale ale structurii.

Soluția tehnica, propusa prin expertiza tehnica, este aceea de a indeparta imbracamintea asfaltica existenta, a 50 cm din materialul granular infestat si realizarea unei structuri rutiere noi.

Elementele geometrice ale străzilor nu se vor modifica in urma executării lucrărilor de modernizare, traseul in plan ramanand nemodificat.

Data fiind starea de degradare a bordurilor existente, incadrarea carosabilului se va face cu borduri prefabricate noi, iar la capetele străzilor se vor monta borduri ingropate, pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap.

Refacerea sistemelor rutiere si modernizarea străzilor vor fi executate numai după finalizarea si receptionarea lucrărilor aferente extinderii rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare.

Principalii indicatori economici ai obiectivului de investiții

OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

Venus, Turda, Mieilor, Faurari,          Cosari,

Călușarilor, Caliman, Intrarea Prundului

1.853.032,82 lei

din care C+M

1.705.674,68 lei

^1201334,50 lei

din care C+M

2.029.752,87 lei

Zaganul, Flacara, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu

1.314.956,22 Iei

din care C+M

1.211.560,12 lei

1.562.265,74 lei

din care C+M

1.441.756,54 lei

Cozia

961.176,50 lei din care C+M

895.603,33 lei

1.141.928,22 lei

din care C+M

1.065.767,96 lei

TOTAL GENERAL

4.129.165,54 lei

^4389.832,03 lei

din care C+M

3.812.838,13 lei

4.537.277,38 lei

Față de cele prezentate, înaintăm Consiliului Local al MunicipiuluiVPloiești proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnice, faîza" D^Ă.L.I. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de investiții «Refacere sistem rutier străzile: Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Călușarilor, Caliman, Intrarea Prundului, Zaganul, Flacara, Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu» si « Modernizare strada Cozia ».

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Director Executiv


Șef Serviciul Reparații și Investiții Drumuri Mihail NEGRU


AVIZAT,

DIRECȚIA ECONOMICĂ Director ExecutivDIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE Director Executiv

AVIZ

Nr. 18/22.02.2018

1.Denumire proiect; REFACERE SISTEM RUTIER STRĂZILE, ZAGANU, FLACARA, FUIORULUI, TURLEI, TITU MAIORESCU, SLD. EROU VASILE CONSTANTINOIU.

 • 2. Proiectant - SC DRUM CONCEPT SRL

 • 3. Beneficiar - REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

STRADA

SITUAȚIA EXISTENTA DEFICIENTE

LUNGIME

LĂȚIME

CATEGORIE STRADA CAPACITATI

Zaganul

•îmbrăcăminte         asfaltica

așternuta peste fundație din pietriș si pamant in amestec cu material     de     construcție

degradate

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

87 ml

5,90 ml -

6,10 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 555 mp •Lățime trotuare: 1,00 ml -2,40 ml

•Suprafața trotuare:370 mp •Borduri          prefabricate

20x25:185 ml

Flacara

•îmbrăcăminte         asfaltica

așternuta peste fundație din pietriș si pamant in amestec cu material     de     construcție

degradate

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

103 ml

3,10 ml -

3,90 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 375 mp •Lățime trotuare: 0,70 ml -1,70 ml

•Suprafața trotuare:305 mp •Borduri          prefabricate

20x25:215 ml

Fuiorului

•îmbrăcăminte         asfaltica

așternuta peste fundație din pietriș, pamant, bitum in amestec cu material de construcție compactate mediu •Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

60 ml

5,20 ml -

5,60 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi dc circulație

•Suprafața carosabil: 330 mp •Lățime trotuare : 0,70 ml -1,70 ml

•Suprafața trotuare: 170 mp •Borduri          prefabricate

20x25:120 ml

Turlei

•îmbrăcăminte         asfaltica

așternuta peste fundație din pietriș, pamant, bitum in

72 ml

3,85 ml -

5,15 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 300 mp

amestec cu materiale de construcție compactate mediu •Carosabilul nu are borduri si este încadrat de proprietăți, nu are trotuare

•Nu are canalizare

•Borduri          prefabricate

20x25:150 ml

Titu Maiorescu

•îmbrăcăminte         asfaltica

așternuta peste fundație din pietriș, pamant, bitum in amestec cu materiale de construcție compactate mediu •Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

Tronson 1 -84 ml

Tronson 2-58 ml

6,05 ml -

6,15 ml

6,80 ml -

6,90 ml

•Suprafața carosabil: 525 mp •Lățime trotuare: 0,90 ml -1,60 ml

•Suprafața carosabil: 765 mp •Lățime trotuare : 1,20 ml -2,50 ml

•Borduri          prefabricate

20x25:315 ml

•Categoria a III-a cu doua benzi de circulație

Soldat Erou

Vasile Constantino iu

•Îmbrăcăminte         asfaltica

așternuta pe fundație cu granulare degradata

•Trotuar numai pe un sens de mers

•Nu are canalizare

146 ml

5,00 ml -

5,80 ml

•Categoria a III-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 960 mp •Lățime trotuare: 0,70 ml -2,40 ml

•Suprafața trotuare:430 mp •Borduri          prefabricate

20x25:325 ml

OBIECTIV DE INVESTIȚII

Valoare fără TVA

Valoare cu TVA

Zaganul,          Flacara,

Fuiorului, Turlei, Titu Maiorescu, Soldat Erou Vasile Constantinoiu

rZ314.956,22 lei

din care C+M

1.211.560,12 lei

1.562.265,74 lei

din care C+M

1.441.756,54 lei

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto - sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

-10 cm strat de formă din nisip.

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

 • - 4 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 15 cm fundație din piatră spartă 0-63

-10 cm fundație din balast

Trotuare

 • - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20

 • - 10 cm fundație fundație de balast

 • - desfacere trotuare existente

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

PREȘEDINTE COMISIE VICEPRIMAR Mihai Cristian GANEA

FEB. 2

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA


AVIZ

Nr. 19/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect; REFACERE SISTEM RUTIER STRĂZILE, VENUS, TURDA, MIEILOR, FAURARI, COSARI, CALUSARI, CALIMAN, INTR. PRUNDULUI.

 • 2. Proiectant - SC DRUM CONCEPT SRL

 • 3. Beneficiar - REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

STRADA

SITUAȚIA EXISTENTA DEFICIENTE

LUNGIME

LĂȚIME

CATEGORIE STRADA CAPACITATI

Venus

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe   fundație   cu granulare

degradata

•Trotuare si borduri degradate

•Nu are canalizare

204 ml

5,50 ml -

5,70 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 1160 mp •Lățime trotuare : 1,00 ml -3,00 ml

•Suprafața trotuare:635 mp •Borduri          prefabricate

20x25:420 ml

Turda

•înfundată, acces numai prin str.Cosarilor

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata

•Carosabilul este încadrat de limitele de proprietate si trotuar degradat pe cealalta parte

•Nu are canalizare

63 ml

3,50 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 225 mp •Lățime trotuare: 0,40 ml -0,90 ml

•Suprafața trotuare: 105 mp •Borduri          prefabricate

20x25:120 ml

Mieilor

•Carosabil degradat, delimitat de proprietăți

•Nu are trotuare si canalizare

36 ml

2,50 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 90 mp •Suprafața trotuare:40 mp •Borduri          prefabricate

20x25:72 ml

Faurari

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata

•Trotuare si borduri degradate

159 ml

5,30 ml-

5,40 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 960 mp •Lățime trotuare: 1,20 ml -1,50 ml

•Nu are canalizare

•Suprafața trotuare:505 mp •Borduri          prefabricate

20x25:335 ml

Cosari

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata

•Carosabilul este incadrat de limitele de proprietate

•Nu are canalizare

159 ml

5,65 ml-

5,90 ml

•Categoria a III a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 940 mp •Lățime trotuare: 0,80 ml -1,70 ml

•Suprafața trotuare:475 mp •Borduri          prefabricate

20x25:320 ml

Calusari

•înfundată, acces numai prin str. Cosari

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație cu granulare degradata

•Carosabil incadrat de limitele proprietăților, nu are trotuare

•Nu are canalizare

56 ml

4,50 ml

•Categoria a IV-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 225 mp •Suprafața trotuare:75 mp •Borduri          prefabricate

20x25:110 ml

Caliman

•Se vor realiza lucrări pe un tronson de 287 ml

•îmbrăcăminte asfaltica așternuta pe fundație   cu granulare

degradata

•Trotuare si borduri

degradate

287 ml

6,50 ml -

6,70 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 2065 mp •Lățime trotuare: 1,50 ml -3,00 ml

•Suprafața trotuare: 1200 mp •Borduri          prefabricate

20x25:585 ml

Intrarea Prundului

•înfundată, acces numai prin str. Faurari

•Structura rutiera din pietriș grosier si argila

•Nu are trotuare si canalizare

54 ml

3,00 ml

•Categoria a IV-a cu o banda de circulație

•Suprafața carosabil: 205 mp •Suprafața trotuare:65 mp •Borduri          prefabricate

20x25:115 ml

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto - sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

-10 cm strat de formă din nisip.

Pentru sectoare din asfalt cu trafic pietonal

 • - 4 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

-15 cm fundație din piatră spartă 0-63

-10 cm fundație din balast

Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Călușarilor, Caliman, Intrarea Prundului


1.853.032,82 lei

din care C+M

1.705.674,68 lei


2.201.334,50 lei

din care C+M

2.029.752,87 Iei


Trotuare

 • - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20

-10 cm fundație fundație de balast

 • - desfacere trotuare existente

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

AVIZ

Nr. 20/22.02.2018

 • 1. Denumire proiect: MODERNIZARE STRADA COZIA.

 • 2. Proiectant - SC DRUM CONCEPT SRL

 • 3. Beneficiar - REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Condiții si mod de rezolvare :

STRADA

SITUAȚIA EXISTENTA DEFICIENTE

LUNGIM

E

LĂȚIME

CATEGORIE STRADA CAPACITATI

Cozia

•îmbrăcăminte       asfaltica

degradata    așternuta    pe

fundație din pietriș amestecat cu materiale de construcție •Trotuare si borduri degradate •Nu are canalizare

448 ml

5,05 ml -

6,00 ml

•Categoria a IlI-a cu doua benzi de circulație

•Suprafața carosabil: 2450 mp •Lățime trotuare: 0,80 ml -4,00 ml

•Suprafața trotuare: 1415 mp •Borduri          prefabricate

20x25:904 ml

Cozia

961.176,50 lei

1.141.928,22 lei

din care C+M

din care C+M

895.603,33 lei

1.065.767,96 lei

Pentru sectoare din asfalt cu trafic auto - sistem rutier elastic:

 • - 5 cm strat de uzură BA 16 sau BAPC16

 • - 6 cm strat de legătură BAD20 sau BADPC20

 • - 20 cm strat superior de fundație din piatră spartă 0-63

 • - 20 cm fundație din balast

-10 cm strat de formă din nisip.

Trotuare

 • - 4 cm strat de uzura BA8 rul

 • - 10 cm beton de ciment CI6/20

 • - 10 cm fundație fundație de balast

 • - desfacere trotuare existente

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 22.02.2018 se acorda

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,


PREȘEDINTE C0M1

VICEPRI

Mihai Cristian 6L4AK4

2ă. FEB. 201b(

SECRETAR COMISIE MARIANA STOCHITA

......

H '<<< ■■..■<■; ’J

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMJNISTRAREADOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind

-/e Citare WȚQ p Ha. țY Aucfy c-o/kn-j' 'T^UUlcO- <C0k^~lcuV Ț^CcJ^Uy                 ACf A rtfrr*?# „

AU'bcr           ~ IALla-iA,           ;

QjAaj.{         2.<£m     dvcTL4 fug 'Prîu. u cYjt-JAd           k-aJL , ■ft-'0

■flAierfaLuȚ,          77, AAcLqȚ î&fâj //WC

 HOc^fuuJtj^A


Data: 72SECRETAR,  GheorgW^ Andrei

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURÎtOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind______

;;                                                                   ■fSw&su

^SCrri


SEOIETAR, Gheori’he Andrei


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE STRADA COZIA


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

9,950.000

1,890.500

11,840.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

17,912.070

3,403.290

21,315.360

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

17,912.070

3,403.290

21,315.360

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

8,956.030

1,701.650

10,657.680

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

8,956.030

1,701.650

10,657.680

TOTAL CAPITOL 3

37,068.100

7,042.940

44,111.040

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

(incluav TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

'-i'r 5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------s, - 1 ■ ■ 11

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

- -

4.1.

Construcții si instalații

895,603.330

170,164.630

l,06S,767.^p\ :

4.1.1.

MODERNIZARE STRADA COZIA

895,603.330

170,164.630

1,065,767.960

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

895,603.330

170,164.630

1,065,767.960

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

9,851.640

0.000

9,851.640

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4,478.020

0.000

4,478.020

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

895.600

0.000

895.600

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

4,478.020

0.000

4,478.020

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap. 4]

18,653.430

3,544.150

22,197.580

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

28,505.070

3,544.150

32,049.220

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

961,176.500

180,751.720

1,141,928.220

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

895,603.330

170,164.630

1,065,767.960Data:


Beneficiar/lnvestitorîntocmit, CONSTAANr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO2587Z722


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București

xj f Mi

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRĂZILE: ZAGANUL, FLACARA, FUIORULUI, TURLEI, TITU MAIORESCU, SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

1,500.000

285.000

1,785.000

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

1,500.000

285.000

1,785.000

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

26,700.000

5,073.000

31,773.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

24,231.200

4,603.930

28,835.130

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

24,231.200

4,603.930

28,835.130

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

12,115.600

2,301.960

14,417.560

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,115.600

2,301.960

14,417.560

TOTAL CAPITOL 3

64,546.800

12,263.890

76,810.690


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Vaioaref ;

. (ițKlusiV.TV’A) fe

lei

lei

lei

1

2

3

4

c \ .  .

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

1,211,560.120

230,196.420

1,441,756.540

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ZAGANULUI

198,208.230

37,659.560

235,867.790

4.1.2.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FLACARA

148,756.880

28,263.810

177,020.690

4.1.3.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FUIORULUI

113,424.480

21,550.650

134,975.130

4.1.4.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURLEI

40,002.180

7,600.410

47,602.590

4.1.5.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TITU MAIORESCU

396,471.290

75,329.550

471,800.840

4.1.6.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU

314,697.060

59,792.440

374,489 500

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,211,560.120

230,196.420

1,441,756.540

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

13,327.160

0.000

13,327.160

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,057.800

0.000

6,057.800

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

1,211.560

0.000

1,211.560

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

6,057.800

0.000

6,057.800

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap. 2 + Cap.3 + Cap.4]

25,522.140

4,849.210

30,371.350

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

38,849.300

4,849.210

43,698.510

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,314,956.220

247,309.520

1,562,265.740

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1,211,560.120

230,196.420

1,441,756.540


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor___________„.._____


întocmit, CONSTANTINESCU MIH
Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sectot!3,<B^țcuresți Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ZAGANULUI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

3,964.160

753.190

4,717.350

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

3,964.160

753.190

4,717.350

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

1,982.080

376.600

2,358.680

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

1,982.080

376.600

2,358.680

TOTAL CAPITOL 3

10,646.240

2,022.790

12,669.030


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

tfalș?,re (ințiusiv TVAi) . i?

lei

lei

V^lei

1

2

3

4

4-1

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

198,208.230

37,659.560

235,867.790

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ZAGANULUI

198,208.230

37,659.560

235,867.790

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

198,208.230

37,659.560

235,867.790

CAPITOLUL S ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

2,180.290

0.000

2,180.290

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

991.040

0.000

991.040

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

198.210

0.000

198.210

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

991.040

0.000

991.040

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

4,177.090

793.650

4,970.740

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

6,357.380

793.650

7,151.030

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

215,211.850

40,476.000

255,687.850

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

198,208.230

37,659.560

235,867.790


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FLACARA

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

3.000

3.000

3.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

2,975.140

565.280

3,540.420

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

2,975.140

565.280

3,540.420

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

1,487.570

282.640

1,770.210

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

1,487.570

282.640

1,770.210

TOTAL CAPITOL 3

9,162.710

1,740.920

10,903.630

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

(tfîc[usiv TVA) ,

lei

lei

f sii

1

2

3

4

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                                   VA

4.1.

Construcții si instalații

148,756.880

28,263.810

177,020.6Sj=^

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FLACARA

148,756.880

28,263.810

177,020.690

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

148,756.880

28,263.810

177,020.690

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

1,636.320

0.000

1,636.320

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

743.780

0.000

743.780

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

148.760

0.000

148.760

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

743.780

0.000

743.780

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

3,158.390

600.090

3,758.480

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

4,794.710

600.090

5,394.800

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

162,714.300

30,604.820

193,319.120

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 ♦ Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

148,756.880

28,263.810

177,020.690

Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................


întocmit, CONSTANTINESCU MIHNEA

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016


REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FUIORULUI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenaj'area terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenaj'ari pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

2,268.490

431.010

2,699.500

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

2,268.490

431.010

2,699.500

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

1,134.240

215.510

1,349.750

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

1,134.240

215.510

1,349.750

TOTAL CAPITOL 3

8,102.730

1,539.520

9,642.250

»l*

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

r'^re < (inilu&TVAjO

...

lei

lei

ycta'i O

1

2

3

4

y

Kf .......-

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

113,424.480

21,550.650

134,975.130

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FUIORULUI

113,424.480

21,550.650

134,975.130

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

113,424.480

21,550.650

134,975.130

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

1,247.660

0.000

1,247.660

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

567.120

0.000

567.120

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

113.420

0.000

113.420

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

567.120

0.000

567.120

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 -i- Capi.3 + Cap. 2 + Cap.3 + Cap.4]

2,430.540

461.800

2,892.340

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

3,678.200

461.800

4,140.000

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

125,205.410

23,551.970

148,757.380

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

113,424.480

21,550.650

134,975.130

Data:............................


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURLEI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

800.040

152.010

952.050

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

800.040

152.010

952.050

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

400.020

76.000

476.020

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

400.020

76.000

476.020

TOTAL CAPITOL 3

5,900.060

1,121.010

7,021.070Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................
DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TITU MAIORESCU

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice sl audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.S.

Proiectare

7,929.430

1,506.590

9,436.020

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

7,929.430

1,506.590

9,436.020

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,964.710

753.290

4,718.000

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,964.710

753.290

4,718.000

TOTAL CAPITOL 3

16,594.140

3,152.880

19,747.020

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Vțtoaw;—

^fnclu^v.TVA):';

lei

lei

1

2

3

4

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                                          J-

4.1.

Construcții si instalații

396,471.290

75,329.550

471,800.840

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TITU MAIORESCU

396,471.290

75,329.550

471,800.840

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

396,471.290

75,329.550

471,800.840

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

4,361.190

0.000

4,361.190

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,982.360

0.000

1,982.360

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

396.470

0.000

396.470

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,982.360

0.000

1,982.360

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

8,261.310

1,569.650

9,830.960

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

12,622.500

1,569.650

14,192.150

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

425,687.930

80,052.080

505,740.010

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

396,471.290

75,329.550

471,800.840

Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................


Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3, Bucur leii, w

-f

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

valoare (fara TVA)

TVA

Vaioare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenaj'area terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protecția utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,293.940

1,195.850

7,489.790

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,293.940

1,195.850

7,489.790

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,146.970

597.920

3,744.890

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,146.970

597.920

3,744.890

TOTAL CAPITOL 3

14,140.910

2,686.770

16,827.680


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

floare

(mCil»siv TVA).,

lei

lei

S lei

1

2

3

4

Vr '5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                                            J

4.1.

Construcții si instalații

314,697.060

59,792.440

374,489.500

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU

314,697.060

59,792.440

374,489.500

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

314,697.060

59,792.440

374,489.500

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,461.680

0.000

3,461.680

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,573.490

0.000

1,573.490

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

314.700

0.000

314.700

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,573.490

0.000

1,573.490

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap. 2 + Cap.3 + Cap.4]

6,576.760

1,249.580

7,826.340

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10,038.440

1,249.580

11,288.020

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

338,876.410

63,728.790

402,605.200

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

314,697.060

59,792.440

374,489.500


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................
Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3, BOcqț rti <:■ Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRĂZILE: FAURARI, CALIMAN, COSARILOR, TURDA VENUS, MIEILOR, CALUSARI SI INTRAREA PRUNDULUI

VARIANTA 1 Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

2,000.000

380.000

2,380.000

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

2,000.000

380.000

2,380.000

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

33,400.000

6,346.000

39,746.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

36,120.180

6,862.830

42,983.010

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

36,120.180

6,862.830

42,983.010

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

18,060.090

3,431.420

21,491.510

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

18,060.090

3,431.420

21,491.510

TOTAL CAPITOL 3

89,580.270

17,020.250

106,600.520Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

Valoare (indusă TVA)

lei

lei

fir fel

1

2

3

4

O<S ,

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                           X<

4.1.

Construcții si instalații

1,806,008.820

343,141.680

2,149,150.500'

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FAURARI

327,362.830

62,198.940

389,561.770

4.1.2.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALIMAN

569,288.580

108,164.830

677,453.410

4.1.3.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA COSARILOR

317,565.640

60,337.470

377,903.110

4.1.4.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURDA

73,976.210

14,055.480

88,031.690

4.1.5.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA VENUS

402,244.040

76,426.370

478,670.410

4.1.6.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA MIEILOR

15,237.380

2,895.100

18,132.480

4.1.7.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALUSARI

70,199.940

13,337.990

83,537.930

4.1.8

REFACERE SISTEM RUTIER INTRAREA PRUNDULUI

30,134.200

5,725.500

35,859.700

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,806,008.820

343,141.680

2,149,150.500

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

19,866.090

0.000

19,866.090

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

9,030.040

0.000

9,030.040

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

1,806.010

0.000

1,806.010

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

9,030.040

0.000

9,030.040

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

37,911.780

7,203.240

45,115.020

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

57,777.870

7,203.240

64,981.110

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,953,366.960

367,365.170

2,320,732.130

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Cap.4.1+ Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1,806,008.820

343,141.680

2,149,150.500


Data:............................


Beneficiar/lnvestitorîntocmit, CONSTANTINESCU MIH


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.


te*


Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, SectorȘ,.București W-s/ i -

Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009             0q c* ;I'

-

........-M/r-’ ox


CUI: RO25872722


DEVIZUL GENERAL


conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FAURARI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,547.260

1,243.980

7,791.240

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,547.260

1,243.980

7,791.240

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,273.630

621.990

3,895.620

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,273.630

621.990

3,895.620

TOTAL CAPITOL 3

14,245.890

2,706.720

16,952.610

1Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

zwioarb,__ (Jhcțizsfv TVA)) >

lei

lei

Piei

1

2

3

4

'rtes te)'

\W te te-\

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                            V <   v 4

4.1.

Construcții si instalații

327,362.830

62,198.940

389,561.770

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FAURARI

327,362.830

62,198.940

389,561.770

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

327,362.830

62,198.940

389,561.770

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,600.980

0.000

3,600.980

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,636.810

0.000

1,636.810

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

327.360

0.000

327.360

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,636.810

0.000

1,636.810

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap. 2 + Cap.3 + Cap.4]

6,832.170

1,298.110

8,130.280

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10,433.150

1,298.110

11,731.260

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

352,041.870

66,203.770

418,245.640

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.S.l.l)

327,362.830

62,198.940

389,561.770


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALIMAN

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

11,385.770

2,163.300

13,549.070

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

11,385.770

2,163.300

13,549.070

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

5,692.890

1,081.650

6,774.540

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

5,692.890

1,081.650

6,774.540

TOTAL CAPITOL 3

21,503.660

4,085.700

25,589.360


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

(in&si<TVÂj

lei

lei

/ Sleî       .

1

2

3

4

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                               .'           -

4.1.

Construcții si instalații

569,288.580

108,164.830

677;45^4j4’AL

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALIMAN

569,288.580

108,164.830

677,453.410"'

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

569,288.580

108,164.830

677,453.410

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

6,262.170

0.000

6,262.170

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,846.440

0.000

2,846.440

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

569.290

0.000

569.290

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

2,846.440

0.000

2,846.440

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

11,815.840

2,245.010

14,060.850

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

18,078.010

2,245.010

20,323.020

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

608,870.250

114,495.540

723,365.790

din care: C+M (Cap. 1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

569,288.580

108,164.830

677,453.410


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.


Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA COSARILOR


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,351.310

1,206.750

7,558.060

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,351.310

1,206.750

7,558.060

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,175.660

603.380

3,779.040

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,175.660

603.380

3,779.040

TOTAL CAPITOL 3

13,951.970

2,650.880

16,602.850


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

(Kicjtkiv TVA) .

lei

lei

i       2"'■- • :>‘i

:t> fș/lei

1

2

3

4

||o«i 5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                                 C ? 1 t

4.1.

Construcții si instalații

317,565.640

60,337.470

377,903110 —

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA COSARILOR

317,565.640

60,337.470

377,903.110

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

317,565.640

60,337.470

377,903.110

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,493.230

0.000

3,493.230

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,587.830

0.000

1,587.830

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

317.570

0.000

317.570

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,587.830

0.000

1,587.830

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap. 4]

6,630.350

1,259.770

7,890.120

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10,123.580

1,259.770

11,383.350

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

341,641.190

64,248.120

405,889.310

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

317,565.640

60,337.470

377,903.110


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................
DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURDA

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

1,479.520

281.110

1,760.630

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

1,479.520

281.110

1,760.630

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

739.760

140.550

880.310

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

739.760

140.550

880.310

TOTAL CAPITOL 3

6,644.280

1,262.410

7,906.690


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

--

(inclusiv TVA)

lei

lei

dei .rS ....

1

2

3

4

N O 5 fes-:

CAPITOLUL 4                                                                                                                 

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si Instalații

73,976.210

14,055.480

88,031.6^

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURDA

73,976.210

14,055.480

88,031.690

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

73,976.210

14,055.480

88,031.690

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

813.740

0.000

813.740

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

369.880

0.000

369.880

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

73.980

0.000

73.980

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

369.880

0.000

369.880

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap. 2 + Cap.3 + Cap.4]

1,612.410

306.360

1,918.770

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

2,426.150

306.360

2,732.510

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

83,046.640

15,624.250

98,670.890

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

73,976.210

14,055.480

88,031.690


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, S

Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

/ /CX—î

ator^/Buc^rb,Sți* /

li Ml      ! V--.-

i X -H \ li ‘ ;{    ‘


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA VENUS

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

8,044.880

1,528.530

9,573.410

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

8,044.880

1,528.530

9,573.410

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

4,022.440

764.260

4,786.700

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

4,022.440

764.260

4,786.700

TOTAL CAPITOL 3

16,492.320

3,133.540

19,625.860


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valgafe Qfiijluslv TVA)

lei

lei

fi ,^/lei

1

2

3

4

1 /r 5

■r            Wi

CAPITOLUL4                                                                                             \

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

402,244.040

76,426.370

47^6^4^,

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA VENUS

402,244.040

76,426.370

478,670.410

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

402,244.040

76,426.370

478,670.410

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

4,424.680

0.000

4,424.680

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

2,011.220

0.000

2,011.220

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

402.240

0.000

402.240

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

2,011.220

0.000

2,011.220

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

8,374.730

1,591.200

9,965.930

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

12,799.410

1,591.200

14,390.610

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

431,535.770

81,151.110

512,686.880

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

402,244.040

76,426.370

478,670.410


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................
Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.


Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sectof3,'Bucpresti Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA MIEILOR


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenaj'ari pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

304.750

57.900

362.650

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

304.750

57.900

362.650

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

152.370

28.950

181.320

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

152.370

28.950

181.320

TOTAL CAPITOL 3

4,882.120

927.600

5,809.720


Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Aalbprt •" /inclusiv TVA)

lei

lei

1

2

3

4

V •-      > X ■.■■■              »

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

15,237.380

2,895.100

18,132.480----

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA MIEILOR

15,237.380

2,895.100

18,132.480

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

15,237.380

2,895.100

18,132.480

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

167.620

0.000

167.620

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

76.190

0.000

76.190

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

15.240

0.000

15.240

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

76.190

0.000

76.190

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Cap 1.3 + Cap. 2 + Cap. 3 + Cap.4]

402.390

76.450

478.840

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

570.010

76.450

646.460

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

20,689.510

3,899.150

24,588.660

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap. 4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

15,237.380

2,895.100

18,132.480
Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.                      V-..,-------

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Secto( 3,-București Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009


CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALUSARI


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

1,404.000

266.760

1,670.760

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de orefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

1,404.000

266.760

1,670.760

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

702.000

133.380

835.380

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

702.000

133.380

835.380

TOTAL CAPITOL 3

6,531.000

1,240.890

7,771.890

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

vafjs'r^ -

WflușKTVA)

lei

lei

lei           '

1

2

3

4

fi.. Ș' 5^

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

70,199.940

13,337.990

83,537.910 V

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALUSARI

70,199.940

13,337.990

83,537.930

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

70,199.940

13,337.990

83,537.930

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

772.200

0.000

772.200

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

351.000

0.000

351.000

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

70.200

0.000

70.200

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

351.000

0.000

351.000

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap. 2 + Cap. 3 + Cap.4]

1,534.620

291.580

1,826.200

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

2,306.820

291.580

2,598.400

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

79,037.760

14,870.460

93,908.220

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap. 4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.i.l)

70,199.940

13,337.990

83,537.930

Data:............................

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016


REFACERE SISTEM RUTIER INTRAREA PRUNDULUI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

602.680

114.510

717.190

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

602.680

114.510

717.190

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

301.340

57.250

358.590

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

301.340

57.250

358.590

TOTAL CAPITOL 3

5,329.020

1,012.510

6,341.530

1

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

yâldgre

(inclușii TVA)'â:

lei

lei

1

2

3

4

\v” 'î

'  ' X * >

____________!_____________________ JB- ---------

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

30,134.200

5,725.500

35,859.700

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER INTRAREA PRUNDULUI

30,134.200

5,725.500

35,859.700

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

30,134.200

5,725.500

35,859.700

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

331.470

0.000

331.470

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

150.670

0.000

150.670

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

30.130

0.000

30.130

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

150.670

0.000

150.670

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capi.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

709.260

134.760

844.020

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

1,040.730

134.760

1,175.490

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

36,503.950

6,872.770

43,376.720

din care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

30,134.200

5,725.500

35,859.700

Data:............................

Beneficiar/lnvestltor


întocmit,/^'

CONSTANTINESCU MIHNEA

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016


REFACERE SISTEM RUTIER STRĂZILE: ZAGANUL, FLACARA, FUIORULUI, TURLEI, TITU MAIORESCU, SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

iei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA St AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTIUTA1ILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echlgamențe

0.000

0.000

0.000

TOTAL C

apitol 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

1,500.000

285.000

1,785.000

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

1,500.000

285.000

1,785.000

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

26,700.000

l

5,073.000

31,773.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

24,231.200

4,603.930

28,835.130

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

24,231.200

4,603.930

28,835.130

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

12,115.600

2,301.960

14,417.560

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

12,115.600

2,301.960

14,417.560

TOTAL CAPITOL 3

64,546.800

12,263.890

76,810.690


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

/JncrusiVlVÂ) 1

lei

lei

lei             i

1

2

3

4

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA                                                                      vA>.,      —

4.1.

Construcții si instalații

1,211,560.120

230,196.420

1,441,^54^'1

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ZAGANULUI

198,208.230

37,659.560

235,867790

4.1.2.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FLACARA

148,756.880

28,263.810

177,020.690

4.1.3.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FUIORULUI

113,424.480

21,550.650

134,975.130

4.1.4.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURLEI

40,002.180

7,600.410

47,602.590

4.1.5.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TITU MAIORESCU

396,471.290

75,329.550

471,800.840

4.1.6.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU

314,697.060

59,792.440

374,489.500

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000 |

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1,211,560.120

230,196.420

1,441,756.540

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000 1

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000       i

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

13,327.160

0.000

13,327.160

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

6,057.800

0.000

6,057.800

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea ucrarilor de construcții

1,211.560

0.000

1,211.560

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.5% din valoarea de C+M)

6,057.800

0.000

6,057.800     [

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000 1

5.3.

Cheltuieli diverse sl neprevăzute: 2% din Capl.2 + Cap 1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

25,522.140

4,849.210

30,371.350    I

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL S

38,849.300

4,849.210

J

CAPITOLUL 6 CHELTUIEUPENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

’robe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,314,956.220

247,30S.52C

1,562,265.740   1

! ' *

in care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cao.5.1.1)

1,211,560.120

230,196 20

1,441,756.540   '


Data:............................


Beneficiar/lnvestitor...........................


întocmit, CONSTANTINESCU MIHNW” ,


DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ZAGANULUI


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (indusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

3,964.160

753.190

4,717.350

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

3,964.160

753.190

4,717.350

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.]

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

1,982.080

376.600

2,358.680

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Jirigentie de șantier

1,982.080

376.600

2,358.680

TOTAL CAPITOL 3

10,646.240

2,022.790

12,669.030


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

■ Valoare,-,, , fflirțțMsiv TV^jiV-k

lei

lei

L ■??, lei

1

2

3

4

, •' ......

CAPITOLUL4                                                                                                         <  '    ''

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

198,208.230

37,659.560

235,867.790

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA ZAGANULUI

198,208.230

37,659.560

235,867.790

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice sl funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

198,208.230

37,659.560

235,867.790

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000 .

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

2,180.290

0.000

2,180.290

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

991.040

0.000

991.040

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

198.210

0.000

198.210

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

991.040

0.000

991.040

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Cap 1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

4,177.090

793.650

4,970.740

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

6,357.380

793.650

7,151.030

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGlCESf TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

totalgeneral

215,211.850

40,476,000

255,687.850

fin care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Sap.4.1 + Cap.4.2+Cap.5.1.1)

198,208.230

37,659.560

235,867.790

I

’A’ I


Data:..................-........DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016


REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FLACARA

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

Q.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

2,975.140

565.280

3,540.420

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000 ’

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

2,975.140

565.280

3,540.420

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

1,487.570

282.640

1,770.210

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

1,487.570

282.640

1,770.210

TOTAL CAPITOL 3

9,162.710

1,740.920

10,903.630

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

jfclușIVJVAj—

lei

lei

f «—.'lei

1

2

3

4

1 *5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

148,756.880

28,263.810

177,020.690 1

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FLACARA

148,756.880

28,263.810

177,020.690

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

148,756.880

28,263.810

177,020.690

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

1,636.320

0.000

1,636.320

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

743.780

0.000

743.780

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

148.760

0.000

148.760

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

743.780

0.000

743.780      1

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Cap 1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4j

3,158.390

600.090

3,758.480

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTALO

LPiTOL 5

4,794.710

600.090

5,394.800

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBETEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

162)714.300

30,604.820

193,31‘ ăa

lin caret C+M (Cap. 1.2 + Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 + Sap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

148,756.880

28,263.810

177,020.690

Data:............................

Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.                / 'Qy'____7

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector 3, București’

Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722


’ ’j ■ •

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FUIORULUI

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului ia starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

2,268.490

431.010

2,699.500

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

2,268.490

431.010

2,699.500

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

1,134.240

215.510

1,349.750

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

1,134.240

215.510

1,349.750

TOTAL CAPITOL 3

8,102.730

1,539.520

9,642.250

_

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Â?" Valoare" , (inclusiv TVA)

lei

lei

foi '      ■

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

113,424.480

21,550.650

134,975.130

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FUIORULUI

113,424.480

21,550.650

134,975.130

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

113,424.480

21,550.650

134,975.130

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

1,247.660

0.000

1,247.660

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

567.120

0.000

567.120

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

113.420

0.000

113.420

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din valoarea de C+M)

567.120

0.000

567.120

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din

Capl.2 + Cap 1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

2,430.540

461.800

2,892.340

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

3,678.202

461.800

4,140.000

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SITESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

125,205.410

23,551.970

148,757.380

lineare: C+M (Cap.i.2 + Cap. 1.3 + Cap.1.4 + Capii + >p.4.1 + Cap.4,2 +Cap.5.1.1)

113^24.480

21,550.650

134,975.130

Data:............................

DEVIZUL GENERAL

conform Hotărârii nr. 907/2016

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURLEI


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

leî

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIEU PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIEU PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli.pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

800.040

152.010

952.050

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz generai

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

800.040

152.010

952.050

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

400.020

76.000

476.020

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

400.020

76.000

476.020

TOTAL CAPITOL 3

5,900.060

1,121.010

7,021.070


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

•Valoare-— (inclusiv TVA)T

lei

lei

W <••:; lei 7    77

1

2

3

4

vț.v-.'    5    : .

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

40,002.180

7,600.410

47,602.590

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURLEI

40,002.180

7,600.410

47,602.590

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

40,002.180

7,600.410

47,602.590

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

440.020

0.000

440.020

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

200.010

0.000

200.010

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

40.000

0.000

40.000

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

200.010

0.000

200.010

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Cap 1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

918.040

174.430

1,092.470

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTALO

LPITOL 5

1,358.060

174.430

1,532.490

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE St TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

47,260.300

8,895.850

56,156.150

fin care: C+M (Cap. 1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + lap.4.1 + Cap.4.2 +€ai:.5.1.1J

•0,002.180

7,600.410

47,602.590Data:............................


REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TITU MAIORESCU

VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2

CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

7,929.430

1,506.590

9,436.020

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000 '

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

7,929.430

1,506.590

9,436.020

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,964.710

753.290

4,718.000

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,964.710

753.290

4,718.000

TOTAL CAPITOL 3

16,594.140

3,152.880

19,747.020

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

,.^^ăre^

' (inclusiv TVA)Ț'\

lei

lei

? lei        •"

1

2

3

4

A         5\ ■'/ ,'V.y

v-y

CAPITOLUL 4 CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

396,471.290

75,329.550

471,800.840

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TITU MAIORESCU

396,471.290

75,329.550

471,800.840

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echlpamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echlpamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporaie

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

396,471.290

75,329.550

471,800.840

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 + 1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

4,361.190

0.000

4,361.190

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,982.360

0.000

1,982.360

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

396.470

0.000

396.470

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,982.360

0.000

1,982.360

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

8,261.310

1,569.650

9,830.960

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

12,622.500

1,569.650

14,192.150

CAPITOLUL S CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE St TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTALGENERAL

425,687.930

80,052.080

505,740.010

lin care: C+M (Gap.1.2+ Cap. 1.3 + Cap. 1.4 + Cap.2 +

Cap .4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

396,471.290

75,329.550

171,800.840

Data:............................

Beneficiar/lnvestitor...........................


Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Se

Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA St AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

IA

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIEU PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatil-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,450.000

845.500

5,295.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,293.940

1,195.850

7,489.790

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/ acordurilor/ autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,293.940

1,195.850

7,489.790

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,146.970

597.920

3,744.890

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Dirigentie de șantier

3,146.970

597.920

3,744.890

TOTAL CAPITOL 3

14,140.910

2,686.770

16,827.680


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

/ i's*Vâloare;Ț^

/''(inelusivTVA) ‘

lei

lei

ij a.; lei:. - -

1

2

3

4

’                r! i '   i

?.  V\.   5r.S* '

V

CAPITOLUL 4

CHELTUIEU PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si instalații

314,697.060

59,792.440

374,489.500

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA SOLDAT EROU VASILE CONSTANTINOIU

314,697.060

59,792.440

374,489.500

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000 ,

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

314,697.060

59,792.440

374,489.500

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIEU

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000 '

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

3,461.680

0.000

3,461.680

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

1,573.490

0.000

1,573.490

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

314.700

0.000

314.700

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0.5% din valoarea de C+M)

1,573.490

0.000

1,573.490

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din [Capl.2 + Capl.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4]

6,576.760

1,249.580

7,826.340

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

10,038.440

1,249.580

11,288.020

CAPITOLUL 6 CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

Probe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

338,876.410

63,728.790

402,605.200

lin care: C+M (Cap.1.2 ♦ Cap.1.3 + Cap. 1.4 + Cap.«2 + Lap.4.1 + €ap.4.2 +Cap.5.1.1)

314,697.060

59,792.440

374,489.500


Data:......


Beneficiar/lnvestitor...........................Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.                              , 7

A5. / '


Strada Chidurel 39-45, mezanin, biroul 2, torj, București Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 MODERNIZARE STRADA COZIA


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 CHELTUIELI PENTRU OBȚINEREA SL AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 gHELTUIEUPENTRUPRfJlEtTARtSI ASISTENT.fi TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatil-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

9,950.000

1,890.500

11,840.500

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

17,912.070

3,403.290

21,315.360

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000 ■

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

17,912.070

3,403.290

21,315.360

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

8,956.030

1,701.650

10,657.680

3.8.1

Asistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

lirigentie de șantier

8,956.030

1,701.650

10,657.680

TOTAL CAPITOL 3                                                |    37,068.100

7,042.940

44,111.040


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

z-

(fibusiv TVA] X,

lei

lei

'■ lei -, , ‘

1

2

3

4

,r* i

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

U >-

4.1.

Construcții si instalații

895,603.330

170,164.630

4.1.1.

MODERNIZARE STRADA COZIA

895,603.330

170,164.630

1,065,767.960

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice sl funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporale

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

895,603.330

170,164.630

1,065,767.960

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 + 1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

9,851.640

0.000

9,851.640

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

4,478.020

0.000

4,478.020

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea lucrărilor de construcții

895.600

0.000

895.600

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC

0.5% din valoarea de C+M]

4,478.020

0.000

4,478.020

5.2.5

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din Capl.2 + Cap 1.3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4|

18,653.430

3,544.150

22,197.580

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

28,505.070

3,544.150

32,049.220

CAPITOLUL 6

CH ELTUIEU PENTRU PRQBE TEH N OLOGICE Șl TLSTE

6.1

’regatirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2

’robe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

6.000

TOTAL GENERAL

961,176 500

180,7S1.720

1,141,928.220

c

(

in care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + .ap.4.1 + Cap .4.2 +Cap.5.1.t)

69",603.3 30

170,164.630

1,065,76iF.9tt


Data:


întocmit, CONSTProiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L.

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722


DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRĂZILE: FAURARI, CALIMAN, COSARILOR, TURDA VENUS, MIEILOR, CALUSARI SI INTRAREA PRUNDULUI

VARIANTA 1 Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE


Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (faraTVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIEU PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenajarea terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0:000

0.030

o.ooe

CAPITOLUL 2 CHELTUIEU PENTRU ASIGURAREA UTIUTATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3 CHELTUIEU PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICI

3.1.

Studii

2,000.000

380.000

2,380.000

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

2,000.000

380.000

2.380.000

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

33,400.000

6,346.000

39,746.000

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

36,120.180

6,862.830

42,983.010

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

36,120.180

6,862.830

42,983.010

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Audit ul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

18,060.090

3,431.420

21,491.510

3.8.1

\sistenta tehnica din partea proiectantului

0.000

0.000

0.000

3.8.2

Oirigentie de șantier

18,060.090

3,431.420

21,491.510

TOTAL CAPITOL 3

89,580.270

17,020.250

106,600.520

^-aSgSSBSBSf.,,

T .

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

— '       .. -v j"1

Valoare (Inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

CAPITOLUL 4

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚIA DE BAZA

4.1.

Construcții si Instalații

1,806,008.820

343,141.680

2,149,150.5Qo'1

4.1.1.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FAURARI

327,362.830

62,198.940

389,561.770

4.1.2.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALIMAN

569,288.580

108,164.830

677,453.410

4.1.3.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA COSARILOR

317,565.640

60,337.470

377,903.110

4.1.4.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA TURDA

73,976.210

14,055.480

88,031.690

4.1.5.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA VENUS

402,244.040

76,426.370

478,670.410

4.1.6.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA MIEILOR

15,237.380

2,895.100

18,132.480

4.1.7.

REFACERE SISTEM RUTIER STRADA CALUSARI

70,199.940

13,337.990

83,537.930

4.1.8

REFACERE SISTEM RUTIER INTRAREA PRUNDULUI

30,134.200

5,72S.5OO

35,859.700

4.2.

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0.000

0.000

0.000

4.3.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care necesita montaj

0.000

0.000

0.000

4.4.

Utilaje, echipamante tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0.000

0.000

0.000

4.5.

Dotări

0.000

0.000

0.000

4.6.

Active necorporaie

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 4

1^06,008.820       343,141.680

2,149,150.500

CAPITOLUL 5 ALTE CHELTUIELI

5.1.

Organizare de șantier

0.000

0.000

0.000

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier {2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 90%

0.000

0.000

0.000

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului (2.5% din cap. 4.1 + 4.2 +1.2 +1.3) x 10%

0.000

0.000

0.000

5.2.

Comisione, cote, taxe, costul creditului

19,866.090

0.000

19,866.090

5.2.1.

Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.000

0.000

0.000

5.2.2.

Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

9,030.040

0.000

9,030.040

5.2.3

Cota aferenta ISC pentru controlul statutului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autoruzarea ucrarilor de construcții

1,806.010

0.000

1,806.010

5.2.4

Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.5% din valoarea de C+M)

9,030.040

0.000

9,030.040

5.2.5

1

Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de :onstruire / desființare

0.000

0.000

0.000

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute: 2% din Capl.2 + Capi. 3 + Cap.2 + Cap.3 + Cap.4)

37,911.780

7,203.240

45,115.020

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 5

57,777.870

7,203.240

64,981.110

CAPITOLUL 6

CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE

6.1 F

’regatirea personalului de exploatare

0.000

0.000

0.000

6.2 F

robe tehnologice si teste

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 6

0.000

0.000

0.000

TOTAL GENERAL

1,953,366.960

367,365.170

2,320,732.130

d C

in care: C+M (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.1.4 + Cap.2 + ap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)

1,806,008.820

343,141.680

2,149,150.500

Data:............................

Beneficiar/lnvestitor......................

întocmit.

CONSTANTINESOJ țAlffl l[oZ

w


Eep1 ;-î

R.V.

75/0/Proiectant, S.C. DRUM CONCEPT S.R.L

Strada Chiciurei 39-45, mezanin, biroul 2, Sector Nr. de inreg. CC.: J40/8739/2009

CUI: RO25872722

DEVIZUL GENERAL conform Hotărârii nr. 907/2016 REFACERE SISTEM RUTIER STRADA FAURARI


VARIANTA 1

Faza de proiectare: DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE

Nr. cri

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1

CHELTUIEU PENTRU OBȚINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

1.1

Obținerea terenului

0.000

0.000

0.000

1.2

Amenaj'area terenului

0.000

0.000

0.000

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0.000

0.000

0.000

1.4.

Cheltuieli pentru relocare/protectia utilităților

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 1

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 2 CHELTUIEU PENTRU ASIGURAREA UTILITĂȚILOR NECESARE OBIECTIVULUI

2.1

Construcții

0.000

0.000

0.000

2.2

Utilaje, echipamente

0.000

0.000

0.000

TOTAL CAPITOL 2

0.000

0.000

0.000

CAPITOLUL 3

CHELTUIEU PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

3.1.

Studii

250.000

47.500

297.500

3.1.1.

Studii de teren

0.000

0.000

0.000

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

250.000

47.500

297.500

3.1.3.

Alte studii specifice

0.000

0.000

0.000

3.2.

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

4,175.000

793.250

4,968.250

3.3.

Expertiza tehnica

0.000

0.000

0.000

3.4.

Certificarea performantei energetice si audit energetic al clădirilor

0.000

0.000

0.000

3.5.

Proiectare

6,547.260

1,243.980

7,791.240

3.5.1

Tema de proiectare

0.000

0.000

0.000

3.5.2

Studiu de prefezabilitate

0.000

0.000

0.000

3.5.3

Studiu de fezabiliotate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0.000

0.000

0.000

3.5.4

Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

0.000

0.000

0.000

3.5.5

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0.000

0.000

0.000

3.5.6

Proiect tehnic si Detalii de execuție

6,547.260

1,243.980

7,791.240

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0.000

0.000

0.000

3.7.

Consultanta

0.000

0.000

0.000

3.7.1

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.000

0.000

0.000

3.7.2

Auditul financiar

0.000

0.000

0.000

3.8.

Asistenta tehnica

3,273.630

621.99