Hotărârea nr. 509/2018

Hotãrârea nr. 509 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Casei de Cultură Ion Luca Caragiale a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 509


privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 331/05.11.2018 a Viceprimarului Municipiului Ploiești Pană George și Raportul de Specialitate nr. 1739/05.11.2018 al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții ale Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, ca urmare a modificării unui post vacant de execuție și schimbării denumirii Compartimentului Achiziții Publice, Resurse Umane și Contracte în Compartimentul Resurse Umane, Achiziții Publice și Contracte;

având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ nr. 498/08.11.2018;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018, raportul Comisiei de specialitate nr. 6 Comisia pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 16.11.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.11.2018;

în conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 45 alin.(l) și alin. (6) coroborate cu art. 115 alin.(l) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă organigrama și statul de funcții ale Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 1 decembrie 2018.

Art. 2 începând cu aceeași dată prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2 ale Hotărârii Consiliului Local nr. 164/2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


ORGANIGRAMA CASEI DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTICONSILIUL LOCAL

n

r

CAS

CUL I.L. CAT

A DE TURA LAGIALE

r

DIRECTOR

1 conducere

COMPARTIMENTCOMPARTIMENT


CULTURAL ARTISTIC COMUNICARE ȘI TRADIȚII


0 conducere,

2 execuție


JTOTAL       16

CONDUCERE 2


EXECUȚIE


14


ICOMPARTIMENT


FINANCIAR CONTABIL


1 conducere,

3 execuție


RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE


0 conducere,

2 execuție


SECRETARIAT ADMINISTRATIV


0 conducere,

3 execuție


UNIVERSITATEA

POPULARĂ “DIMITRIE GUȘTI”


0 conducere,

4 execuție


CASA DE CULTURĂ "ION LUCA CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcția contractuală

Grad/

Treapta profesională

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

1

Director

II

S

COMPARTIMENTUL CULTURAL ARTISTIC COMUNICARE ȘI TRADIȚII

2

Referent de Specialitate

IA

s

3

Referent de Specialitate

IA

s

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL

4

Contabil Șef

II

s

5

Inspector de specialitate

IA

s

6

Casier

M

7

Magaziner

G

COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE, ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTE

8

Inspector de specialitate

IA

S

9

Inspector

IA

M

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT ADMINISTRATIV

10

Secretar-dactilograf

I

M

11

Șofer

I

G

12

îngrijitor

G

COMPARTIMENTUL UNIVERSITATEA POPULARĂ "DIMITRIE GUȘTI"

13

Referent de Specialitate

IA

S

14

Referent de Specialitate

IA

S

15

Referent de Specialitate

IA

s

16

Referent

IA

M

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE      2

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

14

NR. TOTAL FUNCȚII ÎN INSTITUȚIE

16