Hotărârea nr. 508/2018

Hotãrârea nr. 508 privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 508 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive nr. 323/30.10.2018 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian - Florin și Raportul de Specialitate nr. 8938/29.10.2018 al Spitalului Municipal Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și statului de funcții al Spitalului Municipal Ploiești, ca urmare a aplicării unor măsuri privind activitatea de resurse umane;

având în vedere Raportul de specialitate nr. 509/20.11.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 21.11.2018;

în baza prevederilor art. 36, alin. (2), lit. ”a” si alin (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit.„a” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale;

în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.45, alin.(l) lit.„a” și alin.(6) coroborate cu art. 115 alin. (1) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă statul de funcții și organigrama Spitalului Municipal Ploiești, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2018. ’

Art. 2 începând cu aceeași dată, prevederile anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.79/29.03.2018 și ale anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 376/27.09.2018 își încetează aplicabilitatea.

Art. 3 Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

COD FISCAL 2844227

Adresa: Ploiești, Str. Ana Ipătescu nr. 59

Telefon : 0244523904 Fax : 0244596272

CATEGORIA IV, NR. PATURI = 267

STAT DE FUNCȚII


PreședinteNr. crt.

Denumirea funcției (Legea 153/2017)

Specialitatea

Nivel studii

Cuant. post

Observații

“0“

~1~~

”2“

3

4

5


COMITETULDIRECTOR


1

Manager

S

1,00

2

Director medical

S

1,00

3

Director fin-contabil - economist IA

S

1,00


SECȚII

SECȚIA MEDICINĂ INTERNĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 60 , din care Comp. CARDIOLOGIE = 10 paturi;

SPITALIZARE DE ZI, Nr. pat uri = 6 Personal medical superior_______

4

medic primar-sef secție

Medicină internă

S

1,00

5

medic primar

Medicină internă

S

1,00

6

medic primar

Medicină internă

S

1,00

7

medic primar

Medicină internă

s

1,00

8

medic specialist

Medicină internă

s

1,00

Personal mediu sanitar

9.

asist.med.pr.-șefă

Medicală

M

1,00

10

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

11

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

12

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

13

asist med. pr.

Medicală

PL

1,00

14

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

15

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

16

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

17

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

18

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

19

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

20

asist, med.pr.

Medicală

PL

1,00

21

asistmed.

Medicală

PL

1,00

22

asist.med.

Medicală

PL

1,00

23

asist.med.

Medicală

PL

1,00

24

asist.med.

Medicală

PL

1,00

25

asistmed.

Medicală

PL

1,00

26

asist.med.

Medicală

M

1,00

27

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

28

asist.med.deb.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

29

infirmieră

G

1,00

30

infirmieră

G

1,00

31

infirmieră

G

1,00

32

infirmieră

G

1,00

33

infirmieră

G

1,00

34

infirmieră

G

1,00

35

infirmieră

G

1,00

36

infirmieră

G

1,00

37

infirmieră

G

1,00

*î*/r         Â’-

38

infirmieră

G

1,00 X

■1 /

39

infirmieră

G

1,00

40

infirmieră

G

100 z

w ..

41

îngrijitoare

G

1,00 V.

42

îngrijitoare

G

1,00

V a

43

îngrijitoare

G

1,00

44

îngrijitoare

G

1,00

45

îngrijitoare

G

1,00

46

îngrijitoare

G

1,00

47

îngrijitoare

G

1,00

Compartiment CARDIOLOGIE (10 paturi)

Personal medical superior

|    48

medic specialist

Cardiologie

s

1,00

1

Personal mediu sanitar

49

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

50

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

51

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

52

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

53

infirmieră

G

1,00

54

infirmieră

G

1,00

55

îngrijitoare

G

1,00
COMPARTIMENT HEMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr.paturi = 20

Personal medical superior

56

medic primar

Hematologie

S

1,00

J

57

medic specialist

Hematologie

S

1,00

Persona

1 mediu sanitar

58

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

59

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

60

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

61

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

62

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

63

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

64

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

65

asist.med.

Medicală

PL

1,00

66

infirmieră

G

1,00

67

infirmieră

G

1,00

68

infirmieră

G

1,00

69

infirmieră

G

1,00

70

îngrijitoare

G

1,00

71

îngrijitoare

G

1,00

72

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA REUMATOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 35 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr. paturi = 4

£erson<dniedicai^ugenor_____________________________________________________

73

medic primar-șef secție

Reumatologie

S

1,00

74

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

75

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

76

medic specialist

Reumatologie

S

1,00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

77

asist.med.pr. - șefă

Medicală

S

1,00

78

asist, med. pr.

Medicală

S

1,00

79

asist, med. pr.

Medicală

S

1,00

80

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

81

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

82

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

83

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

84

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

ni/'

85

asist, med. pr

Medicală

PL

1,00

»Q

86

asist, med

Medicală

PL

1,00

87

asist.med.

Medicală

PL

1,00

88

asist.med.

Medicală

PL

1,00

1 ți

89

asist.med.

Medicală

PL

1,00

90

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

91

infirmieră

G

1,00

92

infirmieră

G

1,00

93

infirmieră

G

1,00

94

infirmieră

G

1,00

95

infirmieră

G

1,00

96

ngrijitoare

G

1,00

97

ngrijitoare

G

1,00

98

ngrijitoare

G

1,00

99

ngrijitoare

G

1,00

100

ngrijitoare

G

1,00

101

ngrijitoare

G

1,00

102

îngrijitoare

G

1,00

SECȚIA RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ Șl BALNEOLOGIE + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 50 ; SPITALIZARE DE ZI, Nr, paturi = 4 Pereonalmedica^șugerior______________________

103

medic primar-șef secție

Fizio-recuperare

S

1,00

104

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

105

medic primar

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

106

medic specialist

Fizio-recuperare

S

1,00

Amb. integrat

Persona

mediu sanitar

107

asist.med.pr.-șefă

Medicală

s

1,00

108

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

109

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

110

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

111

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

112

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

113

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

114

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

115

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

116

asist.med.

Fizio-terapie

PL

1,00

117

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

118

asist.med.

Medicală

PL

1,00

119

asist, med.

Medicală

PL

1,00

120

asist.med.

Medicală

PL

1,00

121

asist.med.

Medicală

PL

1,00

122

asist, med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

123

infirmieră

G

1,00

124

infirmieră

G

1,00

125

infirmieră

G

1,00

126

infirmieră

G

1,00

127

infirmieră

G

1,00

128

infirmieră

G

1,00

129

infirmieră

G

1,00


130

infirmieră

G

1,00

131

infirmieră

G

1,00

132

infirmieră

G

1,00

133

îngrijitoare

G

1,00 â

* - . -

134

îngrijitoare

G

1,00 /c

135

îngrijitoare

G

1.00 £

136

îngrijitoare

G

1,00 V

&

137

îngrijitoare

G

1,00 VSECȚIA ONCOLOGIE MEDICALĂ + AMBULATORIU INTEGRAT

Nr. paturi = 60 ; SPITALIZARE DE ZI. Nr. paturi = 8 Personal medical superior_________________________

138

medic primar-șef secție

Oncologie

S

1,00

139

medic primar

Oncologie

S

1,00

140

medic primar

Oncologie

s

1,00

141

medic specialist

Oncologie

s

1,00

Alt personal superior

142   | Psiholog spec.                           | Psihologie | S |     1,00

Personal mediu sanitar

143

asist.med.pr.-șefă

Medicală

PL

1,00

144

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

145

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

146

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

147

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

148

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

149

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

150

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

151

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

152

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

153

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

154

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

155

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

156

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

157

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

158

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

159

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

160

asist.med.

Medicală

PL

1,00

161

asist.med.

Medicală

PL

1,00

162

asist.med.

Medicală

PL

1,00

163

asist.med.

Medicală

PL

1,00

164

asișt.med.

Medicală

PL

1,00

165

asist.med.

Medicală

PL

1,00

166

asist.med.

Medicală

PL

1,00

167

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Personal auxiliar

168

infirmieră

G

1,00

169

infirmieră

G

1,00

170

infirmieră

G

1,00

171

infirmieră

G

1,00

172

infirmieră

G

1,00

173

infirmieră

G

1,00

174

infirmieră

G

1,00

175

îngrijitoare

G

1,00

176

îngrijitoare

G

1,00

177

îngrijitoare

G

1,00

178

îngrijitoare

G

1,00

179

îngrijitoare

G

1,00

180

îngrijitoare

G

1,00

181

îngrijitoare

G

1,00

182

îngrijitoare

G

1,00

183

îngrijitoare

G

1,00

184

îngrijitoare

G

1,00

185

îngrijitoare

G

1,00

? '

------;-----1COMPARTIMENT RADIOTERAPIE + AMBULATORIU INTE

Nr. paturi = 17

186

medic rezident

Radioterapie

S

1,00

l                          ...........I

Persona

mediu sanitar

187

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

188

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

189

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

190

asist.med.pr

Medicală

PL

1,00

191

asist.med.

Medicală

PL

1,00

192

asist.med.

Medicală

PL

1,00

193

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

194

infirmieră

G

1,00

195

infirmieră

G

1,00

196

infirmieră

G

1,00

197

îngrijitoare

G

1,00

198

îngrijitoare

G

1,00

199

îngrijitoare

G

1,00


  • * COMPARTIMENT CHIRURGIE GENERALĂ , Nr. paturi = 20

  • * COMPARTIMENT A.T.I. , Nr. paturi = 5

închise temporar până la finalizarea lucrărilor, obținerea dotărilor necesare și

  • * asigurarea cu personal.

CAMERA DE GARDĂ

LABORATOR RADIOTERAPIE

Personal medical superior

200

medic primar

Radioterapie

S

1,00

201

medic specialist

Radioterapie

S

1,00

Alt personal superior_____________________________________________________________

|  202 Fizician medical debutant            | Medicală | S |     1,00

Personal mediu sanitar

203

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

204

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

205

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

206

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

207

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

208

asist, med.

Medicală

PL

1,00

209

asist.med.

Medicală

PL

1,00

Persona

auxiliar

|   210 [îngrijitoare                                 |                         | G |      1,00

FARMACIE

Personal medical superior

211

farmacist sef

Farmacie

S

1,00

212

farmacist

Farmacie

S

1,00

Persona

I mediu sanitar

213

asist, med. pr.-șefă

Farmacie

PL

1,00

214

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

215

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

216

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

217

asist.med.pr.

Farmacie

PL

1,00

Personal auxiliar

218 [îngrijitoare


LABORATOR ANALIZE MEDICALE

Personal medical superior

219

medic primar - șef laborator

Laborator

S

1,00

220

medic specialist

Laborator

S

1,00

\ '

221

medic specialist

Laborator

S

1,00

V ’ N >

222

medic primar

Laborator

S

1,00

Alt personal superior

223

chimist pr.

Laborator

S

1,00

224

biolog spec.

Laborator

s

1,00

225

biolog pr.

Laborator

s

1,00

226

bioiog pr.

Laborator

s

1,00

Persona

mediu sanitar

227

asist.med.pr.- șefă

Laborator

PL

1,00

228

asist, med. pr.

Laborator

PL

1,00

229

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

230

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

231

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

232

asist, med.

Laborator

PL

1,00

233

asist, med.

Laborator

PL

1,00

234

asist.med.

Laborator

PL

1,00

235

asist.med.

Laborator

PL

1,00

236

laborant pr

Laborator

M

1,00

Personal auxiliar

237

îngrijitoare

G

1,00

238

îngrijitoare

G

1,00

239

îngrijitoare

G

1,00


LABORATOR RADIOLOGIE , IMAGISTICĂ MEDICALĂ

Personal medical superior

240

medic primar - șef

Radiologie

S

1,00

241

medic specialist

Radiologie

S

1,00

242

medic rezident

Radiologie

S

1,00

243

medic primar

Radiologie

S

1,00

Persona

mediu sanitar

244

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

245

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

246

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

247

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

248

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

249

asist.med.pr.

Radiologie

PL

1,00

250

asist.med.

Radiologie

PL

1,00

251

asist.med.deb.

Radiologie

PL

1,00

Persona

auxiliar

252

îngrijitoare

G

1,00

253

îngrijitoare

G

1,00

SERVICIUL DE ANATOMIE PATOLOGICĂ

Personal medical superior

254

medic primar

Anatomie patologică

s

1,00

Alt personal medical superior

255

biolog principal

Laborator

s

1,00

Persona

mediu sanitar

256

asist.med.pr.

Laborator

PL

1,00

257

asist.med.pr.

Laborator

M

1,00

Persona

auxiliar

258

îngrijitoare

ș

1,00

~l


LABORATOR E>

CPLORĂRI FUNCȚIONALE

259

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

260

asist, med. pr.

Medicală

PL

1,00

261

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

262

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00


LABORATOR RECUPERARE , MEDICINĂ FIZICĂ $1 BALNEOLOGIE (BAZA DE

TRATAMENT)

Personal medical superior

263

fiziokinetoterapeut

CFM

S

1,00

264

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

265

fiziokinetoterapeut princ.

CFM

S

1,00

Persona

mediu sanitar

266

asistmed.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

267

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

268

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

269

asist med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

270

asistmed.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

271

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

272

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

273

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

274

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

275

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

276

asistmed.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

277

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

278

asist.med.pr.

Fizio-terapie

PL

1,00

279

asist.med.pr.

Masaj

PL

1,00

280

asistmed.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

281

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

282

asist.med.deb.

Fizio-terapie

PL

1,00

Personal auxiliar

283

îngrijitoare

G

1,00

284

îngrijitoare

G

1,00

285

îngrijitoare

G

1,00

286

îngrijitoare

G

1,00

287

îngrijitoare

G

1,00

CABINET DIABET ZAHARAT , NUTRIȚIE Șl BOLI METABOLICE

Personal medical superior

288 I medic specialist

Diabet

S

1,00

289 [medic primar

Diabet

s

1,00

Personal mediu sanitar

290

asist.med.pr.

Medicală | PL [     1,00

CABINET ONCOLOGIE MEDICALĂ

Personal medical superior

291

medic primar

Oncologie

S

1,00

292

medic primar

Oncologie

S

1,00

Personal mediu sanitar

293

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

294

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

295

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

296

asist, med

Medicală

PL

1,00

CABINETM EDI CINAM UN Cil

Personal medical superior


Medicina muncii


| Medicală


  • 297  | medic primar

Personal mediu sanitar

  • 298  | asist.med.pr.

COMPARTIMENT PREVENIRE Șl CONTROL AL INFECȚIILOR AS ASISTENTEI MEDICALE

Personal medical superior

299

medic primar

Epidemiologie

S

1,00

300

medic specialist

Boli Infectioase

S

1,00

mediu sanitar


Persona

301 asistmed.pr

Igiena

“| PL

1,00

Personal auxiliar

302 agent DDD

I

1 G 1

1,00

STERILIZARE

303

asist, med. pr.

Igiena

PL

1,00

UNITATE TRANSFUZII SANGUINE

304

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

305

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

SERVICIUL EVALUARE Șl STATISTICĂ MEDICALĂ

306

economist - sef serviciu

S

1,00

307

asist, med.

Medicală

PL

1,00

308

statistician medical

M

1,00

309

statistician medical

M

1,00

310

registrator med.pr.

M

1,00

311

registrator med.pr.

M

1,00

312

registrator med.

M

1,00

ALTE ACTIVITĂȚI COMUNE PE SPITAL

Birou managementul calitatii serviciilor medicale

313

Sef Birou

S

1,00

314

medic spec.

S

1,00

315

economist IA

s

1,00

316

referent de specialitate I

s

1,00

Dietetica

317

asist.med.pr.

Medicală

PI- I

1,00

I

Culte

318   | preot definitiv                           |                        | S |     1,00

AMBULATORIUL INTEGRAT SPITALULUI

Cabinet Medicină Internă Personal mediu sanitar

319 asist.med.pr.

Medicală

PL

Ț00

Cabinet Reumatologie

Personal mediu sanitar

320  | asist, med.pr.

Medicală

--PE---

---UTO---

Cabinet O.R.L.

Personal medical superior

321 medic specialist

O.R.L.

I s I

i,oo r

Personal mediu sanitar

322 asist.med.pr

Medicală

F00

Cabinet Oftalmologie

Persona

I medical superior

A"

323

medic primar

Oftalmologie

l s

1,00

Persona

mediu sanitar

324

asist, med.pr.

Medicală

--PE-

1,00

--’—

fc, \

Cabinet Chirurgie generală Personal sanitar superior

\ / *

325

medic primar

Chirurgie

s

1,00

X. V r

326

medic primar

Chirurgie

s

1,00

N y ,.x

Personal mediu sanitar

327

asist.med.pr.

Medicală

PE---

-W—

328

asist, med. pr.

Medicală

PL

—HTO—

Cabinet

Recuperare , medicină fizică și balneologie

Personal mediu sanitar

329

asist.med.pr.

Medicală

---PE---

----TJJO----

Cabinet Obstetrică-ginecologie

Personal medical superior

330

medic primar

Obstetr.ginec.

S

1,00

331

medic specialist

Obstetr.ginec.

S

1,00

Personal mediu sanitar

332

asist.med.pr.

Medicală

PE---

|-W—

Cabinet

Hematologie

Personal mediu sanitar

333

asist.med.pr.

Medicală

PE^

UJo

Cabinet Dermato-venerologie

Personal medical superior

334

medic specialist

Dermatologie

I s

1,00

Personal mediu sanitar

335  | asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

Cabinet Endocrinologie

Persona

medical superior

336

medic specialist

Endocrinologie

S

1,00

337

medic specialist

Endocrinologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

338

asist.med.pr.

Medicală

PL

1,00

339

asist.med.pr.

Medicală

“PT"

—ujo—

Cabinet

Psihiatrie

Personal medical superior

340

medic primar

Psihiatrie

s

1,00

341

medic primar

Psihiatrie

s

1,00

Personal mediu sanitar

342

asistmed.pr.

Medicală

PL

1,00

343

asist.med.

Medicală

“PT"

1,00

Cabinet Neurologie

Personal medical superior

344

medic specialist

Neurologie

S

1,00

345

medic primar

Neurologie

s

1,00

Personal mediu sanitar

346

asist.med.pr.

Medicală

PE-

17»

Cabinet Cardiologie

Personal medical superior

347  | medic specialist

Cardiologie

S I

1,00 I

Personal mediu sanitar

348

asist.med.pr.

Medicală

PL I

1,00

Cabinet Pediatrie

Personal medical superior

349 r

medic specialist

Pediatrie

S

1,00

350   |

medic specialist

Pediatrie

s

1,00

Personal mediu sanitar

351 asist, med.

Medicală

--T00~

“FȘ------1

Cabinet Radioterapie

Personal mediu sanitar

352 |asist.med.

Medicală

PL

1.00

Personal auxiliar

353

îngrijitoare

M

1.00

354

îngrijitoare

M

1.00

355

îngrijitoare

M

1.00

356

îngrijitoare

M

1.00

357

îngrijitoare

G

1.00

358

îngrijitoare

G

1.00

359

îngrijitoare

G

1.00

APARAT FUNCȚIONAL PERSONAL DE EXECUȚIE TEHNICO - AD-TIV

Comp. RUNOS

360

economist IA

S

1.00

361

economist IA

S

1.00

Compartimentul Financiar -Contabilitate

362

economist IA

S

1.00

363

economist IA

S

1.00

364

economist IA

S

1.00

365

economist IA

S

1.00

366

economist IA

S

1.00

Biroul A

provizionare , Ad-tiv , Transport

367

inginer IA - șef birou Aprovizionare

S

1.00

368

secretar

M

1.00

369

arhivar

M

1.00

370

magaziner

M

1.00

371

magaziner

M

1.00

Comp.Achiziții publice, contractare

372

subinginer 1

SSD

1.00

Compari

iment Juridic

373

consilier juridic IA

s

1.00

Compari

iment securitatea muncii, PSI, protecție civilă și situați

de urgență

374

referent IA

M

1.00

Compartiment informatică

375 economist I

s

1.00

IV!

UNCITORI

întreținere clădiri si instalații, apă , lumină , încălzire , frigorifice

376

--------- --------... ■ -....... muncitor II

Tâmplar

Sc. prf.

1.00

377

muncitor III

Zugrav

Sc. prf.

1.00

378

muncitor I

Instalator

Sc. prf.

1.00

379

muncitor I

Electrician

Sc. prf.

1.00

380

muncitor IV

Electrician

M

1.00

381

muncitor II

Instalator

Sc. prf.

1.00

Posturi

'ixe ( centr. termice cu până la 10 cazane ) - 3 CT sediu spital x 3 ture :

382

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

383

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

384

muncitor I

Fochist

Sc. prf.

1.00

385

muncitor II

Fochist

Sc. prf.

1.00

386

muncitor IV

Fochist

Sc. prf.

1.00

Centrala telefonică

387

muncitor III

Telefonistă

M

i oo I

Compari

timent transport

388

muncitor 1

cond.auto

Sc.prof.

1.00

389

muncitor 1

cond.auto

M

1.00

390

șofer autosanitara II

cond.auto

I      M

I 1,00

L

1

Pregătirea hranei în blocurile alimentare ( deservește până la 700 paturi i

391

muncitor II

Bucătar

Sc. prf.

1,00/^

392

muncitor III

Bucătar

Sc. prf.

1.0^

393

muncitor IV

Bucătar

M

i.(?eV(

\O

394

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,002

r

395

muncit necalificat I - bucătărie

G

w&L'

396

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00.

.'F . o. .

397

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

FmF ■

398

muncitnecalificat I - bucătărie

G

1,00

399

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

400

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

401

muncit.necalificat I - bucătărie

G

1,00

Compar)

timent ad-tiv , pază

402

portar

G

1,00

403

portar

G

1,00

404

portar

G

1,00

405

portar

G

1,00

406

portar

G

1,00

407

portar

G

1,00

Alti muncitori necuprinsi in formații de lucru

408

muncitor III

lenjereasa

G

1,00

409

muncitor III

achizitor

M

1,00

410

îngrijit, curățenie

M

1,00

411

îngrijit, curățenie curte

G

1,00

Spălătorie

412

spălătoreasă

G

1,00

413

spălătoreasă

G

1,00

414

spălătoreasă

G

1,00

415

spălătoreasă

G

1,00

416

spălătoreasă

G

1,00

Medici rezidenti

417

medic rezident

S

1,00

418

medic rezident

S

1,00

419

medic rezident

S

1,00

420

medic rezident

S-

1,00

TOTAL

420,Oo

TOTAL POSTURI = 420 , din care funcții de conducere = 19ORGANIGRAMA SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI


CONSILIUL DE ADI IISTRATIE/2O18


COMITET DIRECTOR