Hotărârea nr. 507/2018

Hotãrârea nr. 507 privind stabilirea taxei pentru folosința căsuțelor din lemn

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 507


privind stabilirea taxei pentru folosința căsuțelor din lemn


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 260/10.10.2018 a domnilor consilieri: Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Administrație Publică Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1752/26.11.2018, al Direcției Economice nr. 212/16.11.2018 și al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 318/10.10.2018 prin care se propune stabilirea taxei pentru folosința căsuțelor din lemn;

Văzând Procesul verbal din data de 03.10.2018 și Raportul din data de 10.10.2018 ale Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza prevederilor art. 5, alin. (1), lit. a), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum și cele ale Titlului IX, art. 454, art. 486, art. 494 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) și art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Stabilește taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional în anul 2018, în cuantum de 200 lei/casuță/zi.

Art. 2 Stabilește că taxa pentru folosința căsuțelor din lemn pentru târguri și diverse evenimente organizate ocazional se va achita până la eliberarea formei contractuale.

Art. 3 Este interzisă subînchirierea unităților închiriate și pentru care se aplică taxa aprobată prin prezenta hotărâre.

Art. 4 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești precum și alte compartimente cu atribuții în aplicarea hotărârii vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018


Contrasemnează:


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,  George-Soriiț-Niculae BOTEZ