Hotărârea nr. 506/2018

Hotãrârea nr. 506 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situaţie de extremă dificultate – copilul Stroescu Mihaela Elena

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 506

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflată în situație de extremă dificultate - copilul STROESCU MIHAELA ELENA


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 336/09.11.2018 a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Sălceanu Oana Claudia, Gabriel Minea, Valentin Marcu și Grigore Constantin și Raportul de specialitate nr. 11258/2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflată în situație de extremă dificultate;

Luând în considerare raportul de specialitate nr. 217/19.11.2018 al Direcției Economice;

In conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție și asistență socială din data de 06.11.2018;

A

In conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 20.11.2018;

Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 296/30.08.2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 353/30.09.2013 pentru aprobarea procedurii privind modalitatea de alocare a unor sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unor persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate;

Având în vedere cererea nr. 11258/24 octombrie 2018, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 11258/2018 și alte documente doveditoare;

A

In temeiul prevederilor art. 15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă alocarea sumei de 5.900 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea copilului Stroescu Mihaela Elena, în vederea achitării costurilor protezei auditive.

Art. 2 Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 22 noiembrie 2018

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            P- SECRETAR,

George-Sorm-Nicuiae BOTEZ./?vMihaela ZAHARIA

\\   1 \                'CC- \r'A Șef Serviciu