Hotărârea nr. 504/2018

Hotãrârea nr. 504 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie Construire laborator radioterapie cu energii înalte

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 504

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

A

«Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 374/16.11.2018 a Viceprimarului Municipiului Ploiești, domnul Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, StaicuZoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț precum și Raportul de Specialitate comun nr. 13350/15.11.2018 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 207/15.11.2018 al Direcției Economice referitor la modificarea studiului de fezabilitate aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție

A

«Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 292/31.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte»;

Urmare adresei transmisă de elaboratorul studiului de fezabilitate, S.C. Axdesign Group S.R.L. prin care se comunică necesitatea modificării devizului și a principalilor indicatori tehnico-economici;

A

In conformitate cu prevederile art. 44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu art.7 din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare a conținutului cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice;

în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4) lit. d), art.45 alin.(l), art. 115, alin.(l), lit.b) si ale art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea principalilor indicatori-tehnico economici și a devizului general din Studiul de Fezabilitate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.292/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte», potrivit Anexei nr. 1, respectiv Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.292/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiție «Construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte» în sensul înlocuirii valorii C+M de 8.678.902,00 lei cu valoarea de 8.102.282,00 lei, ca urmare a modificărilor aprobate potrivit art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96

'■ '/             ... Tel: 0736 890 238

îl.' e-mail: akdesign.group@gmail.com i!-.      ■                          / • :


CONSTRUIRE LABORATOR RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE LA SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BENEFICIAR:

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI - SECȚIA DE ONCOLOGIE Str. Ana Ipătescu, nr. 59 Oraș Ploiești, Județ Prahova

PROIECTANT GENERAL:

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

str. Grigore Alexandrescu nr. 96 Sector 1, București

PROIECT 11/2018

FAZA DE PROIECTARE

STUDIU DE FEZABILITATE

DATĂ ELABORARE PROIECT:

08/2018

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

i2-rș /W ®

Noi, S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L., cu sediul in Bucureșt^J^tgțT^pv^rGrigore Alexandrescu, nr, 96, declarăm pe proprie răspundere, că serviciul prestat către oSfKșfifeiâruioPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI - SECȚIA DE ONCOLOGIE, pentru obiectivul de investiții:" CONSTRUIRE LABORATOR RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE LA SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI", amplasat in orașul Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 59, județul Prahova la care se referă această declarație, este în conformitate cu prevederile normelor și normativelor de specialitate în vigoare.

Data                                        PROIECTANT GENERAL

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

AXDESIGN GROUP |

București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96 ^j33Sau^H)736 890 238 e-mail^xdgșig@roii)Ș@^rnail.com

DENUMIRE PROIECT


 • c v

 • ■ c J?/                        v'

  “CONSTRUIRE LABORATOR RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE LA ’’

  _________________ ______ _          h*<5>\

  ?.....<....../

  t


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI”

AMPLASAMENT


Str. Ana Ipătescu nr. 59 Oraș Ploiești, Județul Prahova

FAZA DE PROIECTARE

STUDIU DE FEZABILITATE

COLECTIV DE ELABORARE A DOCUMENTAȚIEI TEHNICO-ECONOMICE

ÎNTOCMIRE DOCUMENTAȚIE S.F.

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Arh. Alexandra HEGEDUȘ-GECZI

Arh. Mihai MOHAN

Arh. Sandra SCHILLER

ARHITECTURĂ

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Arh. Alexandra HEGEDUȘ-GECZI

Arh. Mihai MOHAN

Arh. Sandra SCHILLER

REZISTENȚĂ

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Ing. Mihaela POPOVICI

INSTALAȚII ELECTRICE

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Ing. Bogdan SANDU

București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96

.-^3= 2S Tel: 0736 890 238 e-m'ăiî:'axdeșîgrLgrotip@gmail.com

INSTALAȚII CURENȚI SLABI

S.C. ROMANO ELECTRO S.R.L.

Ing. Lucian GRIGORE

7

Ing. Cătălin MOLDOVEANU

Ing. Liviu MATEESCU

INSTALAȚII SANITARE TERMO-VENTILATII

S.C.VITASTAL CONSULTING S.R.L.

Conf.Dr.Ing. Cătălin loan LUNGU

Dr.ing. Radu Alexandru BACIU

Dr.Ing. Alin Marius NICOLAE

INSTALAȚII FLUIDE MEDICALE

S.C. HOSPITAL PROIECT S.R.L.

Ing. Danut SIMION

TEHNOLOGIE

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Ing. Cezar AXINTE

DOCUMENTAȚIE ECONOMICA

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Ing. Cezar AXINTE

București, sector 1, str.Gngtre Alpiandrescu nr.96 a U '      0/36'890 238

6-mail: șxdesign.^roupggmăit.com £> '

”j<_. '


\«f> +S ) *1 7 ’fi l > /


^5

+<       ;rrw- y

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

1.1.  DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

CONSTRUIRE LABORATOR RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE LA SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

1.2.  ORDONATORUL PRINCIPA DE CREDITE/INVESTITOR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 1.3.  ORDONATOR DE CREDITE (SECUND AR/TERȚIAR)

 • 1.4.  BENEFICIARUL INVESTI IIEI

SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI - SECȚIA DE ONCOLOGIE

Adresă: Str. Ana Ipătescu, nr. 59, oraș Ploiești, Județ Prahova tel: +40.244.523.904;                         Fax: +40.244.596.272;

e-mail: spitalschuller@yahoo.com

 • 1.5.  ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

S.C. AXDESIGN GROUP S.R.L.

Adresă: București, Sector 1, str. Grigore Alexandrescu, nr. 96

tel. 0736890238

e-mail: axdesign.group@gmail.com

București, sector 1, slr. GiîgCre’Ajexandrescu nr.96 f K Te»; 073.6 890 238 e-rnait axdesigh.group@gtnail.com XX

«A* X V


/ e-mail;axdeșigh.group@g'foal com

CAPITOLUL 2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REAtî^ARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTIȚII                ? V'7

2.1. ______ _________________________________________________________

ACTUALĂ. NECESITATEA SI OPORTUNITATEA PROMOVĂRII OBIECTIVULUI DE


'V;&> ■....... ...

CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE PRIVIND SITUA | IA


.i

S-


INVESTIȚII ȘI SCENARIILE/OPȚIUNILE TEHNICO ECONOMICE IDENTIFICATE ȘI PROPUSE SPRE ANALIZĂ


a). Concluziile studiului de prefezabilitate privind situația actuală

Nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate anterior acestui studiu.

b) . Necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții

Radioterapia reprezintă o metodă de tratament de mare importanță în tratarea tumorilor maligne. Este eficientă, costurile sunt relativ reduse comparativ cu chimioterapia, și se adresează unei mari proporții din pacienții afectați.

Scopul iradierii poate fi de consolidare a rezultatului chirurgical, curativ, adesea în combinație cu chimioterapia, paleativ sau simptomatic.

Ameliorarea rezultatului în radioterapie se bazează pe achiziția de noi date de radiobiologie și, mai ales, pe progrese tehnice care antrenează noul concept de High Dose High Precision Radiation.

c) . Scenariile\Opțiunile tehnico-economice identificate și propuse spre analiză

Prin prezentul studiu se propun 3 variante volumetrice și planimetrice pentru noul centru de radioterapie și imagistica din cadrul Spitalului Municipal Ploiești, ce alternează în funcție de posibilitățile și reglementările urbanistice de amplasare, disponibilitatea financiară și solicitările beneficiarului. Schema funcțională este, în principiu, aceeași: 2 buncăre radioterapie, un buncăr brahiterapie, un CT-simulator, cabinete de consultație și saloane pentru spitalizarea de zi a pacienților.

 • 2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLAȚIE, ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUȚIONALE ȘI FINANCIARE

a) . Strategii

în anul 2013, Spitalul Municipal Ploiești a fost clasificat în clasa IV conform Ordinului M.S. nr. 311/07.03.2013

Strategia investițională a managementului unității, întocmită în 2016 pe un interval de 5 ani, a făcut posibilă achiziția de aparatură, dispozitive și instrumente medicale necesare desfășurării activităților medicale specifice, dintre care amintim de aparatul de osteodensitometrie tip Dexa, ambulanță, aparat ecograf 3D, electrocardiografe, aparatura de radiologie, sistem de videoendoscopie.

b) . Stucturi instituționale

Structura de personal, la data de 01.08.2018, cuprinde un normativ de 420 de posturi, din care în anul 2018 au fost ocupate 373. Structura lor pe categorii profesionale este următoarea:

 • -  Medici: 12.06%; (45 posturi)

 • -   Alt personal medical superior: 1.88%; (7 posturi)

 • -  Personal mediu sanitar: 45.58%; (170 posturi)

 • -   Personal auxiliar sanitar: 27.08%; (101 posturi)

AXDESIGN GROUP

București, sector 1, su. Griațe0eiĂjdr^ nr.96 ,  *     4eL373^8^/38

Personal TESA: 5.62%; (21 posturi)

Alte categorii de personal: 7.78%.(29 posturi)


=3          Ți

,/:

ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE $1 IDENTIFICAREA DEFICIEM El5QR^?a


în prezent, evidențele Comisiei de Sanatate Publică atestă pentru anul 2016 existența a 1114,2 bolnavi diagnosticați la fiecare 100.000 de locuitori, din care un număr de 237,2 reprezintă cazuri noi de cancer. Această statistică semnifică un număr total de 8250 de persoane diagnosticate cu cancer la nivelul județului Prahova, dintre care 1756 cazuri noi.

Județul Prahova face parte din Regiunea Sud-Muntenia in cadrul Registrului Regional de Cancer Sud-Muntenia. Conform Ordinului Ministerului Sănătății Publice „privind activitatea de înregistrare pe baze populaționale a datelor bolnavilor de cancer și înființarea registrelor regionale de cancer” (2007), această Regiune grupează județele Argeș, Călărăși, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova si Teleorman, cu Centrul de Implementare în cadrul Institutului de Sănătate Publică București. Având în vedere că Municipiul Ploiești este reședință de județ, se impune prezența unui centru specializat care să înglobeze formele de tratare non-invazivă a cancerului: radioterapie, brahiterapie, CT-simulator. Prezența unui astfel de laborator este importantă în fiecare reședință de județa țării, întrucât statisticile cu privire la cazurile de diagnosticare anuală cu boala cancerului sunt îngrijorătoare iar aceasta este un prim pas în tratarea cât mai multor persoane bolnave.

Centrele de radioterapie și imagistică din restul Regiunii Sud-Muntenia, din păcate, nu fac față nevoii de servicii medicale oncologice, fiind reduse numeric și, totodată, la distanțe considerabile, acoperirea teritorială fiind scăzută. Astfel, construirea și deschiderea către public a unui nou centru de radioterapie și imagistică în municipiul Ploiești ar suplimenta posibilitățile de tratament oferite în această regiune și ar pune la dispoziție cele mai noi tehnologii din domeniul medical pe parte de oncologie și imagistică.

In prezent, pe teren sunt amplasate Secția de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie, Secția

Oncologie, Laborator Radiologie si Laborator Radioterapie din cadrul Spitalului Municipal Ploiești. Pe lotul de teren propus pentru construcția Laboratorului de radioterapie nu se afla construcții.

 • 2.4.  ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU ȘI LUNG PRIVIND EVOLUȚIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICĂRII NECESITĂȚII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

în România se înregistrează annual peste 60.000 de cazuri noi de cancer, iar conform unor date recente, nevoia pentru tratament prin radioterapie crește cu 3% în fiecare an. După normele acceptate internațional, cel puțin 50% dintre persoanele bolnave trebuie să beneficieze de radioterapie la un anumit moment al evoluției bolii.

2.5.  OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI PUBLICE

în situația construirii Laboratorului de Radioterapie cu Energii Înalte, acest Compartiment ar putea asigura servicii de foarte bună calitate pentru cca. 1000-2000 pacienți/an din regiune și/sau din întreaga țară.

CONSIDERENTE MEDICALE:

Informații generale despre cancer;,.GZoĂa/ Burden of Cancer”, un amplu studiu de epidemiologie al cancerului, care a analizat incidența, mortalitatea și dizabilitatea pentru 28 de tipuri de

AXDESIGN GROUP H

București, sector l;^jr. GrlgKă AfeXancirescu nr.96

.            -Teț: Q736 890 238

Z'o <$/ /CîiV'x. \ Y

cancer în 188 de țări, conchide că în 2013 în lume au apărut 14/ numărul deceselor cauzate de acesta a fost de 8,2 milioane.

Din totalul deceselor înregistrate între 1990 si 2016, propt

Oc.t                    \ T- ■

) milioane de cazuri;noi de cancer oar ât'WF k '■

>rtia celor cauzatele canceîCa' crescut

de la 12% la 15%.

In lume, cancerul a devenit a doua cauza de mortalitate, după afecțiunile cardiovasculare. Unul din trei barbati si una din cinci femei vor face cancer pe parcursul vieții.

In Romania, la fiecare 7 minute un roman este diagnosticat cu cancer, iar incidența cancerului si mortalitatea generata de aceasta se remarca printr-o dinamica superioara fata de media regionala si globala.

Necesitatea existentei cat mai multor centre de diagnosticare si tratare a cancerului este iminenta.

Informații generale despre Radioterapie:

Tratamentul cancerului se face prin chirurgie, radioterapie, chimioterapie si hormonoterapie. Radioterapia reprezintă tratamentul cancerului prin utilizarea radiațiilor ionizante. Se mai numește si terapie prin radiații.

Scopul acestui tratament este de a distruge celulele canceroase, in timp ce tesutul sănătos aflat in apropiere este protejat. Radioterapia poate fi utilizata in tratamentul tumorilor primare sau metastazelor (de exemplu, metastaze osoase).

Radioterapia poate fi folosita drept metoda unica de tratament sau in asociere cu tratamentul chirurgical sau/si chimioterapie. Radioterapia este preferata metodelor chirurgicale pentru ca protejează tesutul sănătos si organele, prevenind astfel pierderea functionalitatilor. Decizia de a trata o tumora cu radiații se bazeaza pe localizarea tumorii primare si pe gradul de radiosensibilitate al celulelor canceroase. Tumorile radiosensibile răspund prompt si arata o regresie după administrarea de doze moderate de radiații. Doua exemple de cancer extrem de radiosensitive sunt leucemia (cancer al celulelor sanguine) si limfomul (cancer al sistemului limfatic).

Beneficiile acceleratorului linear folosit in radioterapie poate fi determinant pentru rezultatul tratamentului.

Radioterapia are o adresabilitate de 60-75% din pacientii oncologici si poate fi utilizata pentru tratamentul curativ, adjuvant, neo-adjuvant sau paliativ al cancerului, si are utilizări de asemenea in tratamentul anumitor afecțiuni benigne.

Tipuri de radioterapie:

Există două tipuri principale de radioterapie: radioterapie externă sau teleterapia și brahiterapia (până de curând numita și curieterapie). Diferențele sunt legate în principiu de localizarea sursei de iradiere.

în cazul radioterapie externe (teleterapie) sursa de iradiere este exterioară bolnavului și produce un fascicul de radiație care penetrează în profunzimea organismului după ce a traversat pielea si țesuturile superficiale. în radioterapia externa se utilizează doua tipuri de surse de radiații: fie izotopi radioactivi (de obicei Cobalt 60 - cobaltoterapie), fie aparate care generează radiație X și/sau particulele elemen-tare (electroni, neutroni, protoni) sau ioni grei.

București, sectoyl'-str, GrlgoreAlexandrescu nr.96 XgT 4?' Jel-0736 890 238 // e-mail:'axdesign.group@gmail.com 4'                      \

dn >?■/    /' ■              : \

Brahiterapia reprezintă forma de radioterapie în care sursa radioactivă,/de. obicei un izotop radioactiv, este amplasată în sau în apropierea nemijlocită a regiunii anatomice care urmează să fie iradiată. Drept urmare o doză ridicată de radiație poate fi administrată rapid și local tumorii, doza scăzând în vecină-tatea țesutului norma adiacent acesteia.            . 5f?,

De ce se efectuează radioterapia ?

Radioterapia poate fi folosita in scop:

 • • Curativ - multe tipuri de cancer pot fi vindecate prin radioterapie sau radioterapie combinata cu chirurgia si/sau chimioterapia; când este utilizata înaintea altor tratamente, are ca scop reducerea dimensiunilor tumorale, iar când este utilizata după alte terapii scopul il constituie oprirea creșterii celulelor tumorale restante;

Radioterapia curativa poate fi:

 • • Definitiva - in cazul tumorilor inoperabile, al contraindicatiilor medicale importante sau atunci când reprezintă cea mai eficienta metoda pentru a elimina tumorile;

 • • Adjuvanta sau postoperatorie - iradiere după intervenția chirurgicala numai când exista riscul reapariției tumorii in aceeași zona;

 • • Preoperatorie - are ca scop reducerea tumorii primare, când tumora nu se poate opera in faza inițiala.

Radioterapia definitiva, ca singura modalitate de tratament, este utilizata, de exemplu, in anumite stadii ale bolii Hodgkin, unele limfoame non-Hodgkiniene, neoplasmele sistemului nervos central si unele tipuri de cancere cutanate, anumite carcinoame ale capului si gatului, stadii inițiale ale carcinomului de prostata, tumori ginecologice.

 • • paliativ - ameliorarea simptomelor; uneori vindecarea cancerului nu este posibila, dar ameliorarea simptomelor face viata pacientului mai confortabila.

Radioterapia paliativa trateaza probleme specifice cauzate de cancer, cum sunt durerea sau sangerarea. Reducerea dimensiunilor tumorale duce implicit la scăderea presiunii exercitate de tumora pe organele de vecinătate (de exemplu, creier sau măduvă spinării).

Proceduri preliminare iradierii:

Examinare CT. Aceasta este obligatorie pentru o radioterapie de calitate întrucât permite reperarea precisa atât a organului sau organelor de iradiat cat și a organelor care trebuie protejate în timpul iradierii. Totodată, examinarea CT permite generarea unui set de date necesare planificării exacte a tratamentului de radioterapie. Este indicat ca examinarea CT sa fie făcută cu același CT utilizat pentru simularea virtuala.

Examinări RMN si PET. Complementar examinării CT pot fi efectuate examinări RMN și PET, acestea permițând un grad de precizie mai ridicat al planificării tratamentului.

Simulare Virtuală. Această procedura permite definirea și marcarea prin desenare, tatuare sau lipirea de marcheri speciali pe pielea pacientului, a unor repere necesare poziționării precise si reproductibile a pacientului pe masa de tratament a acceleratorului liniar. Simularea virtuala este efectuata cu ajutorul unui computer tomograf prevăzut cu un sistem specializat de laseri mobili.


București, sector 1, sfr;,Crigpre AlexandrescuX.% £    / J

e#ia£hkdes^i M .#

Planificarea Tratamentului (Treatment Planing). Definirea tehnicii si p-ir^Urilc iradiere se face cu ajutorul unui sistem de planificare a tratamentului (TPS - Treatrnenjf^j System).                                                                 ZZ

Iradierea/Tratamentul. Acesta este nedureros si nu durează mai mult de câteva minute. Este adminis-trat zilnic, de obicei 5 zile pe săptămână, timp de 4-8 săptămâni, fără ca spitalizarea sa fie indispensabila.

Cum se administrează radioterapia?

Radioterapia poate fi administrata din exteriorul organismului (extern) sau din interiorul corpului (intern, brahiterapie/terapie interstitiala); pacientul poate beneficia de un singur tip de radioterapie sau de o combinație a ambelor tipuri.

Pacientul, dezbrăcat conform regiunii anatomice care trebuie iradiată, este culcat pe masa de trata-ment a acceleratorului liniar și poziționat cu ajutorul reperelor de pe piele și a laserilor de poziționare instalați în buncărul acceleratorului. Apoi, după nevoie, pacientul poate fi fixat și/sau imobilizat cu aju-torul unor sisteme de poziționare si imobilizare.

Cum funcționează radioterapia?

Radioterapia este tintita spre zona cu tumora maligna. Radiațiile afecteaza toate țesuturile din zona de tratament, dar efectul maxim este asupra celulelor care se divid rapid si activ, cum sunt celulele tumorale.

Daca fasciculul de radiații lezeaza si celulele sanatoase, pacientul experimentează efecte secundare in funcție de radiosensibilitatea țesutului si, de exemplu, celulele tegumentului sunt mai radiosensibile comparativ cu cele hepatice, astfel incat este mai probabil sa sufere leziuni induse de radioterapie.

Pacientul nu simte niciun disconfort in cursul radioterapiei.

Cum știm daca tratamentul este eficient?

Pacientul va efectua teste si examene medicale in cursul tratamentului. Aceste teste ajuta medicul sa stabilească daca radioterapia este eficienta. Efectele tratamentului nu sunt intotdeauna imediate - ar putea fi nevoie de cateva saptamani după ce tratamentul s-a incheiat pentru ca efectul radioterapiei sa fie evaluat.

 • • in cazul in care tumora a dispărut, poate fi nevoie de mai multi ani inainte ca pacientul sa fie considerat vindecat, deoarece cancerul poate recidiva in același loc sau la distanta;

 • • in cazul in care tumora nu s-a diminuat sau a metastazat, pacientul poate beneficia de alte tratamente cu intenție curativa, respectiv de tratament paliativ; in cazul in care radioterapia are scop paliativ, ameliorarea simptomelor reflecta eficienta tratamentului.

Ce profesioniști fac parte din echipa de tratament?

Echipa de tratament include:

 • • Medicii Oncologi sunt medici experti in tratarea cancerului si sunt cei care iau deciziile


București, sector 1, str. Grfgofa WxarLiireacij

e-mail. aM

legate de tratament. Oncologul este cel responsabil cu tratarea cazului si lucreazacin echipa ,cu? Ig s ceilalți doctori. Se planifica o intalnire cu oncologul inainte de inceperea tratamentului^ âpofî^^^y sfârșitul tratamentului.

• Medicii Radioterapeuti sunt cei responsabili de planificarea si realizarea terapiei fEf’vbr fi prezenti in timpul stabilirii planului de tratament si vor vizita pacientul in fiecare zi a tratamentului.

Tot ei vor ajuta cu posibilele reacții adverse si va vor răspunde la întrebările pe care pacientul si familia le are in legătură cu tratamentul.

 • • Asistentele si Tehnicienii sunt pregătiți sa aiba grija de pacienti pe toata durata tratamentului. Aceștia lucrează impreuna cu medicii pentru a ajuta pacientul sa depasasca dificultățile care pot aparea din cauza bolii si a tratamentului si vor ajuta in privința efectelor adverse.

 • • Fizicienii sunt experti in planificarea tratamentului cu radiații. Ei se ocupa de aparatura folosita in tratament, ei sunt cei care se ocupa de buna funcționare a aparaturii medicale.

 • • Stomatologii si asistentele de stomatologie ajuta la pregătirea pentru tratament a pacientilor care au probleme in zona capului si gâtului.

 • • Nutritionistii sunt pregătiți sa se ocupe de nevoile alimentare ale pacientilor care suferă de cancer. Aceștia pot ajuta in cazul in care exista simptome cum ar fi constipatie, diaree, senzație de voma, lipsa poftei de mâncare, creștere sau scădere in greutate, dificultăți la înghițire, dureri de gât sau ale cavitatii bucale. Tot ei pot răspunde la întrebări despre dieta pe care trebuie sa o adopte un pacient in timpul tratamentului. Doctorul, radioterapeutul sau asistentele pot recomanda un nutritionist in centrul in care pacientul primește tratament.

 • • Consilierii Psihologici pentru pacienti si familiile acestora oferă sprijin celor care au probleme emoționale. Daca un pacient se simte copleșit de stres, anxietate, munca, probleme financiare sau dificultăți, doctorul, radioterapeutul sau asistentele vor recomanda un consilier in centrul in care se primește tratament.

 • • Farmaciștii va pot oferi sfaturi sau informații despre medicatia pe care va trebui luata in timpul tratamentului. Daca exista intrebari despre orice alte medicamente sau terapii complementare pe care le folosește un pacient, se va cere doctorului, radioterapeutului sau asistentelor sa recomande un farmacist in centrul in care se primește tratament.

Radioterapia externa:

In radioterapia externa, un aparat numit accelerator linear directioneaza radiațiile către tumora si țesuturile înconjurătoare. Exista si tipuri specializate de radioterapie externa, cum este IMRT (radioterapia cu intensitate modulata) si gamma- knife. Pacientul poate solicita medicului curant mai multe informații in aceasta privința.

Cum este planificat tratamentul?

Prima prezentare a pacientului intr-un departament de radioterapie va consta intr-o sesiune de planificare a tratamentului. Tratamentul trebuie sa fie planificat in detaliu, pentru ca medicul sa se asigure ca o cantitate suficienta de radiații ajunge la nivel tumoral, dar cu prejudicii minime asupra țesuturilor normale, adiacente. Planificarea tratamentului consta in:

• examinare - radioterapeutul examinează pacientul si poate cere teste si examinări

București, sector 1,,sti.Grigore Alexandifeu nr.96 ^736 890 238 /., e-tnail: axdesign.group@grnail'tom , J r ■'/ i '=?’ '         '' v4'

imagistice suplimentare, cum ar fi radiografii, CT sau RMN, pentru a avea cat mai multe date despre tumora; radioterapeutul va decide ulterior ce doza de radiații va fi utilizata; \y5:' !             /

• simulare - un aparat cu raze X, numit simulator, este folosit pentru a delimita zona ce urmeaza a fi tratata; pot fi utilizate si imagini CT, transferate intr-un computer, astfel ca medicul sa poata stabili planul de tratament;

 • • marcajele pielii - radioterapeutul marcheaza pielea pacientului cu tatuaje permanente, de dimensiuni foarte mici, pentru a fi sigur ca fasciculele de radioterapie sunt îndreptate in același loc al corpului, in cadrul fiecărei ședințe de radioterapie; medicul va explica pacientului semnificația semnelor si ii va cere acestuia permisiunea pentru a le efectua;

 • • dispozitive de sprijin - in funcție de tipul de tratament, poate fi nevoie de dispozitive de sprijin pentru a ajuta pacientul sa stea nemișcat si sa mențină aceeași poziție in cursul radioterapiei.

Ce se intampla in timpul tratamentului?

Pacientul va sta in camera de tratament timp de 10-30 de minute, din care radioterapia propriu-zisa dureaza 1-5 minute, in funcție de doza prescrisa, iar restul timpului este utilizat pentru poziționarea pacientului. In cursul tratamentului pot fi utilizate dispozitive precum măștile si protecțiile pentru anumite zone ale corpului. Odata ce totul este plasat corespunzător, radioterapeutul va merge intr-o camera din apropiere pentru a pomi acceleratorul. Pacientul va fi singur in camera, dar poate comunica in continuare cu radioterapeutul prin interfon si va fi urmărit tot timpul pe un monitor aflat in camera de comanda. Unii pacienti au nevoie de tratament din mai multe unghiuri diferite, astfel incat radioterapeutul va repozitiona acceleratorul înainte de repetarea procedurii. Radioterapeutul va comunica pacientului când se poate mișca. Daca pacientul are nevoie de o pauza, radioterapeutul poate opri acceleratorul si relua tratamentul atunci când pacientul este pregătit. Acceleratorul liniar utilizat pentru tratament are dimensiuni mari si poate impresiona emotiv pacientul, astfel se recomanda amenajarea unor spatii ale acceleratoarelor care sa aiba un ambient interior cald si plăcut. In timpul tratamentului pacientul poate respira in mod normal, dar este important sa stea nemișcat in timp ce aparatul este in lucru.

Monitorizarea tratamentului - in cursul tratamentului, radioterapeutul va verifica răspunsul la tratament prin examene fizice, teste de sânge, CT sau RMN si radiografii.

Va fi pacientul radioactiv?

Radioterapia externa nu face ca pacientul sa devină radioactiv, ca urmare acesta poate lua contact cu alte persoane in condiții de siguranța, in cursul tratamentului si ulterior.

Cat timp va dura tratamentul?

Fiecare pacient necesita o doza specifica de tratament. Majoritatea pacientilor efectuează radioterapie 5 zile/saptamana, timp de 5-8 saptamani. Fracționarea dozelor in doze mici, zilnice, ajuta la protecția țesuturile normale din zona de tratament si permite furnizarea de doze totale mai mari. Pauzele din cursul weekend- ului permit celulelor normale sa se recupereze. Fiecare doza de

București, sector 1, sradiații provoacă lezarea celulelor tumorale.

Efecte nedorite ale iradierii sunt provocate de afectarea celulelor

tardive.

Reacțiile precoce sunt reversibile. Constau in reacții cutanate - radiodermita acută (roseata cutanata, depilare), reacții ale mucoaselor - radiomucita acuta (eritem al mucoaselor si dureri la nivel bucal), sau afectarea maduvei hematopoietice - hipoplazie medulara (distrugere a celulelor sangvine ale maduvei osoase).

Reacțiile tardive, care se produc uneori după mai multi ani, sunt mai greu reversibile: Radiodermita cronica (piele uscata, inrosita), fibroza pulmonara (invadarea plămânilor de tesut fîbros), întârziere a creșterii la copii, apariția altor cancere, tulburări genitale (menopauza precoce, sterilitate), anomalii ale celulelor de reproducere.

Brahiterapia (Radioterapia interna)

In cazul acestei abordări a tratamentului, sursa de radiație ionizanta este plasata in apropierea sau in interiorul țesutului neoplazic (brahi-distanta scurta).

Cele doua afecțiuni in care brahiterapia este cel mai frecvent utilizata sunt cancerul

cervical (al colului uterin) si cancerul de prostata.

Procedura poate fi utilizata in mai multe tipuri de cancer, de exemplu:

 • • cancerele ginecologice

 • • cancerul de prostata

 • • cancerul de san

 • • cancerul pulmonar

 • • cancer esofagian

 • • tumori anale / rectale

 • • sarcoame

 • • cancerele ORL

In zona ginecologica brahiterapia se poate face fara intervenție chirurgicala , in ambulatoriu.

Pentru tratarea cancerului de san, este necesara plasarea aplicatorilor ce furnizează radiații in interiorul sânului după mastectomie, iar aceasta procedura implica chirurgie.

Brahiterapie intracavitara se efectuează in sesiuni scurte de 2-4 minute, in funcție de tipul tratamentului, respectiv curativ sau post-operator.

Procedura consta in inserarea de aplicatoare in jurul țesutului tumoral, fixarea lor cu o clema speciala pentru a le menține in poziție si apoi conectarea lor la un aparat denumit Selectron. Selectronul este programat in mod special, iar când este pus in funcțiune trimite un număr de mici pelete de material radioactiv prin aplicatoare, astfel incat acestea sa ajunga la căpătui din jurul țesutului tumoral. Aceste pelete emit o radiație ionizanta foarte intensa in jurul cancerului si al pârtii cervicale, insa radiația nu penetrează decât pe o distanta foarte redusa, astfel incat țesuturile învecinate, normale, sunt relativ neafectate, efectele secundare fiind reduse la minimum.

București, sector t, sfc^rraore'Klexandrescu nr.96

48          Î6I:-O736:89O 238

"tk-maif:

<=:

®,i


ixdesign'.group@ginail.'com \„ î

'î-i                   ip ?

In funcție de doza prescrisa, aplicatoarele pot ramane plasate in pozitiabrespectiyă de |a urj^ minut pana la cateva zile.                                                          \ Z/-. '

In unele centre sunt utilizate surse radioactive cu o intensitate mai mare st\tin âpârât^iUfnit Microselectron. In acest caz, durata unei ședințe este redusa la cateva minute, dar esteprts ibilstifie mai puțin confortabil si exista un risc mai mare de complicații. Sursele radioactive se aplica in niște dispozitive plasate anterior in jurul țesutului tumoral, acest tip de brahiterapie fiind cunoscut si sub denumirea de post-aplicare.

Terapia sistemica cu izotopi radioactivi

In cazul acestei terapii se introduce in organism o substanța radioactiva, fie sub forma unei capsule care se inghite, fie sub forma unei substanțe injectate intravenos. In ambele cazuri, izotopul pătrunde in circulația sangvina, concentrandu-se apoi in anumite țesuturi sau organe pe care le iradiaza. Se utilizează trei tipuri de izotopi: iodul radioactiv, fosforul radioactiv si strontiul radioactiv.

Iodul radioactiv este utilizat in contextul unora dintre cancerele tiroidiene si pentru tratamentul unei afecțiuni non-neoplazice, hipertiroidismul. Acest mecanism se datoreaza faptului ca organismul concentrează iodul in tesutul tiroidian, astfel incat după administrarea unei capsule cu iod radioactiv, acesta se acumulează in glanda tiroida, ramanand in cantitati infime in celelalte țesuturi.

Viitorul LABORATOR DE RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE va fi unul dintre cele mai moderne, urmând a fi dotat aparatura de ultima generație cu doua acceleratoare liniare de 6-15 MEV,instalație de brahiterapie, CT simulator.

Pe tot parcursul tratamentului ambulatoriu, atmosfera si abordarea individuala a fiecărui caz in parte va oferi pacientilor o buna stare de spirit.

Pe toata durata tratamentului de radioterapie, se va acorda atentie deosebita pacientilor, asigurându-se ca au tot confortul necesar. Se dorește ca pacientii sa nu aiba griji, întrebări sau nelămuriri. Principala sarcina a echipei medicale si tehnice in timpul tratamentului de radioterapie este pastrarea moralului pacientului intr-o condiție cât mai buna.

 • • Medicii Oncologi sunt medici experti in tratarea cancerului si sunt cei care iau deciziile legate de tratament. Oncologul este cel responsabil cu tratarea cazului dumneavoastră si lucrează in echipa cu ceilalți doctori. Va veți intâlni cu oncologul inainte de Începerea tratamentului si apoi la sfârșitul tratamentului.

 • • Medicii Radioterapeuti sunt cei responsabili de planificarea si realizarea terapiei. Ei vor fi prezenti in timpul stabilirii planului de tratament si va vor vizita in fiecare zi a tratamentului. Tot ei va vor ajuta cu posibilele reacții adverse si va vor răspunde la întrebările pe care pacientul si familia Ie are in legătură cu tratamentul.

 • • Asistentele si Tehnicienii sunt pregătiți sa aiba grija de pacienti pe toata durata tratamentului. Aceștia lucrează împreuna cu medicii pentru a va ajuta pe dumneavoastră si familia dv. sa depășiți dificultățile care pot aparea din cauza bolii si a tratamentului si va vor ajuta in privința efectelor adverse.

• Fizicienii sunt experti in planificarea tratamentului cu radiații. Ei se ocupa de aparatura folosita in tratamentul pacientului, ei sunt cei care se ocupa de buna funcționare a aparaturii medicale.


 • • Stomatologii si asistentele de stomatologie ajuta la pregătirea pentri pacientilor care au probleme in zona capului si gâtului.

 • • Nutritionistii sunt pregătiți sa se ocupe de nevoile alimentare ale paciâ cancer. Aceștia va pot ajuta in cazul in care exista simptome cum ar fi constipatie, diâre^Senzatie de voma, lipsa poftei de mâncare, creștere sau scădere in greutate, dificultăți la înghițire, dureri de gât sau ale cavitatii bucale. Tot ei pot răspunde la întrebări despre dieta pe care trebuie sa o adopte pacientul in timpul tratamentului. Doctorul, radioterapeutul sau asistentele pot recomanda un nutritionist in centrul in care pacientul primește tratament.

 • • Consilierii Psihologici pentru pacienti si familiile acestora oferă sprijin celor care au probleme emoționale. Daca pacientul se simte copleșit de stres, anxietate, munca, probleme financiare sau dificultăți in relațiile sale, doctorul, radioterapeutul sau asistentele va recomanda un consilier in centrul in care pacientul primește tratament.

 • • Farmaciștii pot oferi sfaturi sau informații despre medicatia pe care va trebui sa o ia pacientul in timpul tratamentului. Daca exista întrebări despre orice alte medicamente sau terapii complementare pe care le folosiți, este necesara parerea doctorului, radioterapeutului sau asistentelor care va recomanda un farmacist in centrul in care se primește tratament.

DATE DESPRE INVESTIGAȚIA PRIN COMPUTER TOMOGRAF (C.T.-sim)

Este o investigație imagistica rapida prin care medicul radiolog poate studia organele interne.

Computer tomografia a revoluționat medicina ultimelor decenii. Tehnologia avansata permite vizualizarea cu acuratețe a oaselor, organelor interne, vaselor de sânge. Informațiile obține prin computer tomografie sunt utilizate de medicul curant pentru a stabili tratamentul ideal pentru afecțiunea de care suferiti, in funcție de modificările descoperite.

Computer tomografia combina tehnologia razelor X cu o procesare computerizata avansata pentru a recreea imagini detaliate ale organelor interne.

Examinarea CT este rapida, confortabila, nedureroasa. Vei sta culcat pe spate, cat mai nemișcat, pe masa ce va avansa in interiorul si in afara aparatului de scanare.

înainte de examinare pacientul va fi întrebat cateva lucruri privitor la istoricul sau medical. Pacientul informează medicul radiolog daca a avut vreodată alergii sau daca o pacienta este insarcinata.

De ce este examinarea CT valoroasa?

Examinarea CT permite doctorilor sa vada imagini din interiorul corpului, cu organele, din orice unghi se dorește. Aceasta investigație oferă informații exacte si rapide, fara a fi nevoie, de cele mai multe ori, de proceduri mai scumpe sau mai invazive. De asemenea, examinarea CT preoperatorie permite o mai buna planificare a operației.

In funcție de patologie, in anumite situații se poate ca medicul radiolog sa aiba nevoie de substanța de contrast pentru a vizualiza cu detalii superioare un anumit aspect, Decizia injectării substanței de contrast este a medicului radiolog-imagist, care stabilește acest lucru după vizualizarea imaginilor preliminare efectuate fara contrast.

Spre exemplu, examinările in care se dorește vizualizarea vaselor necesita substanța de


contrast cu administrare intravenoasa, pentru a permite diferențierea acestora dt-^sutu(iij^iin jur.» j Contrastul oral (pe gura) este administrat pentru a permite delimitarea'tii^bunâ a anselor/ intestinului subțire si intestinului gros de restul structurilor inconjuratoare si pentr^) interiorul tubului digestiv (mucoasa).


Care sunt beneficiile examinării CT?

Examinare nedureroasa, de scurta durata, neinvaziva, precisa. Vizualizează osul, tesutul moale si vasele in același timp. Este foarte rapida - in situații de urgenta poate detecta leziuni interne suficient de rapid pentru a putea salva vieți, in special după traumatisme complexe.

Este mai puțin sensibila la mișcările pacientilor decât IRM, de aceea poate fi utilizata si la pacientii agitati.

Se poate realiza si in prezenta dispozitivelor implantabile care sunt interzise la IRM (stimulator cardiac)

Examinarea se poate face in timp real, permițând astfel efectuare unor proceduri minim invazive, cum ar fi biopsiile sau drenajele CT-ghidate.

Care sunt riscurile examinării CT ?

Exista riscuri comune si riscuri specifice persoanei, care nu pot fi listate aici (depind de starea de sanatate). De aceea este important sa fie întrebat medicul radiolog daca pacientul are anumite probleme de sanatate particulare.

In ceea ce privește iradierea:

Fiecare persoana este expusa radiației din surse naturale tot timpul vieții. Toate radiografiile si examinările CT implica a doza de radiație in plus fata de expunerea de fond, naturala. La CT, dozele de radiație sunt controlate cu atentie in asa fel in cat se va utiliza doza minima de radiație, care sa ofere totuși posibilitatea vizualizării corecte a patologiei pacientului. Totuși, orice doza de raze X, prin cumulare cu expunerile anterioare si cu radiația din surse naturale, poate determina o mica creștere a probabilității totale de a dezvolta un cancer in decursul vieții.

Probabilitatea depinde de varsta pacientului si de doza totala primita. Estimarea acestei probabilități crescute a fost făcut utilizând doze mult mai mari decât cele utilizate in radiologia diagnostica. Astfel, riscul unei examinări este intr-adevar foarte mic, insa creste cu numărul de scanari repetate. Echipa medicala va cantari cu atentie aceste riscuri, punând in balanța utilitatea informațiilor pe care le putem obține, precum si riscurile de a NU efectua aceasta investigație.

Femeile trebuie sa informeze medicul daca suspectează ca sunt insarcinate. CT-ul nu este in general recomandat pentru femeile in aceasta condiție (pentru a proteja fătul de efectele radiației) decât daca riscurile neefectuarii acestei investigații sunt mari si daca informațiile necesare nu pot fi obținute prin alte tehnici neiradiante - ecografie, rezonanta magnetica.

Pentru ca sensibilitatea la radiații e mai mare la copii, aceștia nu ar trebuie sa efectueze aceasta examinare decât după cantarirea cu atentie a avantajelor/dezavantajelor.

Femeile care alapteaza trebuie sa întrerupă alaptarea pentru 24h daca li se administrează substanța de contrast intravenoasa.

AXDESIGN-GROUP |

București, sector l sțr@rig6re /Mexatfdrescu nr.96 Tel: 0756:890.238 e-n.aikaxdesign^raUpggmail.com c; sttwv'.W ’P ■

o/


In ceea ce privește substanța de contrast:

Reacțiile la substanța de contrast sunt rare si de aceea este nevoie sa răspundeți tu/gincefitâte la cateva intrebari privitoare la alergii si la starea de sanatate a aparatului renal. MedicuFrasK^log va decide daca se poate efectua examinarea cu contrast si, daca nu, va va indruma spre o alta investigație care sa aduca informații similiare fara contrast - Rezontanta Magnetica sau ecografia.

Reacții minore la substanța de contrast pot apare in 1% din pacienti si constau in: greața, vărsături, dureri de cap, urticarie. Aceste reacții se vor atenua rapid după administrarea substanței de contrast. In cazuri mult mai rare (0.01% - 1 caz la 10.000 de pacienti) pot apare reacții severe, anafilactoide, care includ cresterea/scaderea ritmului cardiac, scăderea tensiunii arteriale, criza de astm, si colaps circulator. Aceste reacții severa necesita intervenția de urgenta a echipei medicale, care este antrenata pentru astfel de incidente.

Reacțiile adverse nu pot fi anticipitate inainte de administrarea substanței de contrast decât in situațiile in care persoana respectiva a mai efectuat o astfel de examinare si a avut reacții adverse. Reacțiile alergice se dezvolta de obicei in primele 10 minute de la injectare.

In cazuri rare poate exista inflamatie la locul injectării substanței de contrast care se va diminua la utlizarea compreselor reci / gheata.

Este examinarea CT similara cu o radiografie?

Da. Examinarea CT folosește raze X, ca si radiografiile, insa in spatele unei imagini CT este un aparat matematic foarte complex, ce necesita un calculator performant. Deși CT-ul utilizează radiație X, după ce examinarea s-a terminat nu mai exista radiație in corpul pacientului.

Care este principiul de baza al examinării CT?

Principiul de baza este reprezentat de absorbția razelor X care este diferita in funcție de densitatea țesuturilor pe care le traversează. Diferite parti ale corpului apar in diferite nuanțe de gri in funcție de acest grad de absorbție. In examinarea radiografica, o cantitate mica de radiație este îndrepta spre corpul pacientului, pe care il străbate si care este detectata in spatele corpului de o placa speciala, fotografica sau electronica, lasand o "umbra" - radiografia.

In examinarea CT, mai multe raze X si dispozitivul de detectare a acestora se rotesc in jurul pacientului, masurand radiația absorbita de corp din mai multe unghiuri, in timp ce corpul avanseaza lent si constant înspre interiorul aparatului. Computerul reconstruiește apoi din acest volum important de date secțiuni transversale fine ale corpului (precum feliile taitate de pâine), care sunt apoi afișate pe un ecran. Achiziția volumului de date permite postprocesare (prelucrarea imaginilor după ce pacientul a plecat din aparat), pentru a obține secțiuni in orice plan al spațiului dorim, precum si eliminarea din imagine a unor segmente care împiedica vizualizarea - osul spre exemplu. De asemenea este posibil sa obținem imagini tridimensionale ale diferitelor organe, care permit o buna planificare a preoperatorie a intervențiilor chirurgicale.

-----—■' .   ... ~ 1   .---«SMSj


București, f^tr.'Qrigdfi AlexaTi'drescu nr.96

//   •       ....."'Tel: .0736.890 238

e-rnail: axdesign.group@grnail.com

Cum decurge examinarea?


CT-ul este o examinare nedureroasa. Pacientul sta întins pe masa de exan&jire;.carpivâ -g^isa înainte si înapoi in interiorului unui inel (gantry) care reprezintă aparatul de scanare.' Veti au’zi un zgomot moderat produs de funcționarea aparatului si veți fi rugat sa ramaneti nemișcat cele cateva minute de examinare. Orice mișcare ar putea sa atraga după sine repetarea examinării si implicit creșterea dozei de raditatie. De asemenea, in funcție de tipul examinării, este posibil sa fie nevoie ca pacientul sa isi tina respirația pentru cateva secunde. In funcție de patologia pacientului, este posibil sa fie nevoie de administrarea unei substanțe de contrast fie oral (un lichid care se inghite inainte de examinare), fie intravenos (printr- o injecție intr-o vena).

Cat timp va dura examinarea?

Lungimea examinării depinde de regiunea de examinat si de patologia pacientului. Majoritea examenelor dureaza cateva minute, insa pacientul va fi rugat sa ajunga la radiologie cu 60 de minute inainte de examinare in cazul examinării de abdomen si cu 90 de minute inainte in cazul examinării de abdomen si pelvis - pentru ca substanța de contrast bauta sa aiba timp sa ajunga in toate ansele intestinale.

Ce este substanța de contrast?

Este o substanța farmaceutica iodata ce permite anumitor țesuturi sa se vada mult mai clar comparativ cu altele (imbunatateste rezoluția in contrast).

Administrarea substanței de contrast se face oral sau intravenos. Substanța de contrast NU este radioactiva - nici cea orala nici cea intravenoasa.

Eliminarea din corp se va face in mod natural in cateva ore de la administrare, majoritar prin urina.

ECHIPAMENTE MEDICALE PROPUSE:

Nu fac obiectul achiziției dar sunt prezentate pentru a fi proiectate viitoarele spatii ținând cont de caracteristicile tehnice ale acestora.

CONFIGURAȚIE :


irradiation (TMI)", pacientului; unitatea de tratament trebuie sa permită radioterapie adaptiva ”r optimizarea planului de tratament, in cazul modificărilor morfoIogi^ĂJ^figg^nlbl imaginilor 3D obținute cu sistemul de imagerie inclus (IGRT);

- energii, calitatea fasciculului de fotoni de energie 6 MV pentru realizarea tratamentului 3D conformațional, IMRT dinamic, IGRT, SRS, SBRT, TMI.

 • 2. Accelerator liniar medical 6-15MeV

Caracteristici generale

Unitatea de tratament trebuie sa permită aplicații 3D conformațional, terapia rotationala

si re-, pe baza


Unitatea de tratament va fi dotata cu masa de tratament, colimator MLC- dinamic, sistem de imagerie portala, sistem de imobilizare, sistem de măsurare si verificare a calitatii fasciculelor

3.    Computer Tomograf - CT Simulator
 • -  Deschidere gantry: minim 80 cm;

 • -  înclinare gantry: minim ± 30°;

 • -  Timp minim de rotatie pe 360°: maim 0,8 sec;

 • -  Comenzi si afisaje pentru gantiy:

de la panouri de comanda situate bilateral pe gantry

 • -  Laseri de poziționare 4. Brahiterapie tip afterloading cu debit mare, pentru orice localizare abordabila prin tehnica afterloading (sfera genitala, rect, esofag), mulaje superficiale( tumori cutanate, pleoapa, san).

CAPITOLUL 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ȘI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ SCENARII TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

3.1. PARTICULARITĂȚI ALE AMPLASAMENTULUI

în concordanță cu cerințele beneficiarului, cele 3 variante propuse spre analiză sunt amplasate pe același teren. Astfel, punctul 3.1. al acestui capitol va fi comun celor 3 variante.

a). Descrierea amplasamentului
 • (i) . Localizare

Amplasamentul unde se propune construirea unui nou laborator de radioterapie cu energii înalte se află în intravilanul municipiului Ploiești, în cadrul incintei Spitalului Municipal Ploiești.

 • (ii) . Suprafața terenului

Suprafața terenului pe care se propune construirea unui nou labortator de radioterapice cu energii înalte este de 12.586m2; Terenul pe care urmează a se realiza investiția are suprafața de 1046.00m2;


București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96

Tel: 0736 890 238 e-mail: axdesign.group@gmail.com

(iii). Dimensiuni în plan                                         A -A Â >

/© >—M \

Dimensiunile amplasamentului destinat construirii unui nou laboratoKdd .radioterapie cu energii unt de:                                                                                                  '\F. <

5’   '


înalte sunt de:

41,44m adâncimea terenului;

31.08m lățimea terenului la strada de acces din incintă;

-   30.01m lățimea terenului la limita de proprietate.


AJR

- ju.uim lațimea terenului ia nmna ae proprietate.

Forma și localizarea amplasamentului pe terenul incintei SpitaluluNMjțnjcj^g.l^Ploiești este prezentată în imaginea alăturată.


 • (iv). Regim juridic

Natura proprietății:

Terenul pe care se dorește construirea unui nou laborator de radioterapie cu energii înalte este de tip curți construcții ce face parte din domeniul public al Municipiului Ploiești;

 • -   titlul de proprietate

Acest teren este dat în administrarea Spitalului Municipal Ploiești în baza HCL (Hotărârea Consiliului Local) nr. 234/29.07.2009 și HCL nr. 227/26.06.2014, date certificate în extrasul de carte funciară pentru informare eliberat de OCPI (Oficiului pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară) Prahova, ca urmare a cererii nr. 10753/07.02.2018. Terenul este identificat în Cartea Funciară cu nr. Cadastral 129412, data de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie Prahova;

servituți

Terenul este liber de sarcini;

drept de preemțiune

Terenul este liber de sarcini;

 • -   zonă de utilitate publică

Terenul este liber de servituți de utilitate publică;

informații/obligații/constrângeri extrase din documentațiile de urbanism

Conform P.U.G. și R.L.U, imobilul este situat în zona protejată arhitectural și parțial în zona cu interdicție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. Interdicția menționată nu are efecte asupra terenului pe care se propune amplasarea unui nou laborator de radioterapie cu energii înalte.

Conform fisei bunului imobil:

• Suprafața din măsurători parcela = 12.576,00 mp mp;

București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96

Tel: 0736 890 238


e-ma^ra^esign.group@gmail.com ) A.’-.*''* ;v\.


 • • Suprafața din acte = 12.586,00 mp

 • • Categorii de folosința: Cc - curți construcții;

 • • Pe amplasament se regăsesc, in prezent, 14 corpuri de clădire (C1-C14), ce însumează 3.651

mp construiti                                                                           -  '

 • • Zona in cadrul localității: intravilan.

 • b) . Relații cu zone învecinate, accesuri existente și/sau căi de acces posibile;

(i) . Vecinătăți

Zonele învecinate terenului în care se află incinta Spitalului Municipal Ploiești sunt:

Nord-Vest: Strada Ana Ipatescu;

Nord-Est: Institutul de Medicina Legala (acces din str. Ana Ipatescu), Strada Izvoras, proprietate privata Maguranu Patricia Iustina, Popescu Mălină Maria (acces din strada Izvoras), Liceul de Arta si Muzica;

Sud-Est: proprietate privata Florescu Gabriela (acces din str. Petru Poni), proprietate privata Chiritescu Dragos (acces din str.Petru Poni), proprietate privata Teodorescu Stelian (acces din str.Petru Poni);

Sud-Vest: str. Petru Poni (un acces secundar pe teren), 10 proprietăți private, fiecare cu cate un proprietar inscris in Cartea Funciara: Vartacu Andrei, Andrei Paula, Panaitescu Mioara, Teodorescu Victoria, Cantaragiu Margareta, Zamfirescu Florica, Matei Paul, Simionescu Constantin, Petre Leontin, Musat Necoara, toate cu acces din str. Petru Poni.

Zonele învecinate amplasamentului obiectivului de investiție sunt:

 • -  Către NE: proprietate privată pe o lungime de 21,88m;

Către NV Institutul de Medicină Legală, pe o latură de 16.99m și un corp al spitalului în care se află o stație de sterilizare și capela (corp C3);

 • -   Către SV: aleea de acces spre curtea interioară a spitalului;

 • -  Către SE: corp de clădire în care este amplasat computerul tomograf (corp C5)

 • (ii) . Căi de acces:

Acces pe teren: acces principal auto si pietonal (unul auto si doua pietonale) din Str. Ana Ipatescu, acces secundar din str. Petru Poni (auto si pietonal). Accesul pe amplasamentul pe care urmează a se realiza investiția se face prin curtea spitalului din str. Ana Ipătescu nr. 59, pe aleea principală de acces.

 • c) . Orientări propuse față de punctele cardinale și față de punctele de interes naturale sau

construite;

Conform anexei 3 din R.G.U. (Regulamentul General de Urbanism), se impun următoarele condiții:

Saloanele si rezervele orientate Sud, Sud-Est, Sud-Vest

Laboratoarele si serviciile tehnice medicale orientate Nord;

 • -   Cabinetele vor fi orientate Sud, Sud-Est.

d) . Surse de poluare existente în zonă;

Nu au fost identificate surse de poluare în zona amplasamentului.

e). Date climatice și particularități de relief;

• Temperatura de calcul pentru iarna: zona II - Te = -15 °CBucurești, sector 1,'str'GrigoreĂlexand[escu nr.96 r. - /               1  238

P ^^mail;âxd6sign.gr<3up@gmâifponn L§i ȘgM )fI

Zona climatică B din punctul de vedere al acțiunii zăpezii, incarcare 2 kN/m2, Wb pe^&Oide/^^; revenire de 50 am.                                                                           o;

• Zona climatică B din punctul de vedere al acțiunii vântului, incarcare 0,4 kPa, conform CR-1-1-4/2012

f). Existența unor:
 • (i). Relele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/proteiare. în măsura în care pot fi identificate:

Conform “Temă de proiectare” elaborată de Nițu Carmen, în calitate de Șef serviciu, la data de 13.02.2018, avizat la nivelul conducerii Spitalului Municipal Ploiești și aprobat de Adrian Florin Dobre,

București, sector 1,'str. Grigore Alexandrescu nr.96 ,,,, j     Tel: 0736 836 238

e-mail • âxdesign:graup@gmâițcom

•fi


în calitate de Primar al municipiului Ploiești, la data de 20 Februarie 2018, potul 2;2;<liț,;d) nu .a fost identificată existența unor rețele edilitare ce ar necesita relocare/protejare pentru desfășurarea proiectului de investiții

-         -        -                               ț,

'

Posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată: existenta condiționărilor specifice în cazul existentei unor zone protejate sau de protecție:


 • (ii).

Nu au fost identificate posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată.

Conform P.U.G. și R.I..U, imobilul este situat în zona protejată arhitectural și parțial în zona cu interdicție de construire până la elaborare P.U.D./P.U.Z. Interdicția menționată nu are efecte asupra terenului pe care se propune amplasarea unui nou laborator de radioterapie cu energii înalte.

 • (iii). Terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională:

Nu au fost identificată, în zona imediat învecinată, existența unor terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională

g). Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i). Date privind zonarea seismică:

Conform PI 00-1/2013, zona seismică de calcul în care este amplasat terenul se caracterizează prin:

Perioada de colț: Tc= 1.6 secunde;


sroet       wn        bw        wcrt       srtoț                   nw,

Zonarea teritoriului României în termeni de perioada de control (colț), Tc a spectrului de răspuns, extras din P100-1/2013

jreTfexațjdrescu nr.96

. •1^0^890238 rispil.com

G*> i


Accelerație terenului: a=0.35g (IMR=100ani);


București, sector 1 stcGjTg'

e^ailk„./Z

A 7 r-ț . ife'W 17^ yv


Zonarea teritoriului României în termeni de valori de vârf ale accelerației terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având 1MR = 225 ani (P100-1, 2013), extras din P100-1/2013.

(ii). Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convențională și nivelul maxim al apelor freatice:

• Adâncime de îngheț cca. 0.80-0.90m (conform STAS 6054/1984).


 • (iii). Date geologice generale:

Conform “Studiu Geotehnic elaborat de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL la data Iulie 2014:

“Municipiul Ploiești s-a dezvoltat pe unitatea geomorfologică cunoscută sub denumirea de Câmpia Ploieștului, situată la exretmitatea nordică a Câmpiei Române.

București, sectari, str. GrigoreAlexandresci.MSS ,-f* /"_Jel: 0736 890 23Ș e-m aii: axdesign .g roupffig mailitonj». A                           \ •-

Din punct de vedere structural, regiunea aparține flancului intern al avanfoșe.icarpaticei^/? /j* în subteranul zonei sunt prezente nisipurile, pietrișurile și bolovănișurile conului aluvial Prahj^i/ Teleajen, acestea constituind în zonă depozitele superficiale de vârstă Cuaternar.

între nisip și pietriș este comună matricea silitică și argiloasă, mai ales în sudul 'âra^fei^Destul de abundente sunt lentilele argiloase, care local pot atinge grosimi considerabile. Uneori, aceste aluviuni sunt acoeprite de argile sau argile prăfoase, cu grosimi de l-3m în sudul și 4-5m în nordul orașului.

Depozitele prezintă o structură încrucișată.

în continuare este prezent un pachet relativ gros (40-50m) de pământuri argiloase, de vârstă Pleistocen mediu, sub care se găsesc pietrișuri și nisipuri Pleistocen inferior, cunoscute sub denumirea de «strate de Cândești» (vezi Harta geologică scara 1:200,000, foaia Ploiești)”

 • (iv) . Date geotehnice obținute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fișe complexe cu

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare și consolidări, hărți de zonare geotehnică, arhive accesibile. după caz;

Conform Studiului geotehnic, elaborat de SC HIDROGEO TEHNIC PROIECT SRL sunt de reținut următoarele aspecte:

Morfologic - suprafața terenului este relativ plană, aproape orizontală și pe deplin stabilă (nefectată de fenomene fizico-geologice active). în subteranul zonei nu sunt prezente săruri solubile sau nisipuri lichefiate care, în condiții specifice(dizolvări datorate infiltrării apelor sau șocuri seismice) ar putea să dea deformații nedorite la suprafața terenului. Pot fi însă prezente ummpluturi cu grosimi mari, datoarate amenajărilor anterioare ale terenului

Litologic - succesiunea listratigrafică prezentă în verticala zonei, traversată de forajele geotehnice executate în vecinătate, este următoarea

 • (v) . încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundații) în conformitate cu

reglementările tehnice în vigoare:

“Categoria geotehnică în care poate fi încadrat amplasamentul examinat reprezintă riscul geotehnic al acestuia, ce poate fi exprimat funcție de o serie de factori legați atât de teren, cât și de vecinătăți, după cum urmează (conform NP 074/2014):

Condiții de teren: pământurile din amplasament sunt considerate terenuri bune (tabel Bl):

2 pct.

Apa subterană: nu sunt necesare epuismente:

1 pct.

Clasificarea construcției după importanță: normală:

3 pct.

Vecinătățile: risc redus al unor degradări ale construcțiilor sau rețelelor învecinate:

1 pct.

Zona seismică:

3 pct.

Total:

10 pct.

Riscul geotehnic este moderat, deci amplasamentul poate fi încadrat în categoria geotehnică 2.”

 • (vi). Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunțate bibliografic.

“Apa subterană nu a fost întâlnită în foraje până la 4,00m adâncime ca mediu acvifer continuu, dar nici sub forma unor infiltrații și nu va veni în contact cu fundațiile noi.”

AXDESIGN GROUP |

______țj -1

București, sector 1, str. GrigofeAlexandrescu nr.96 ,             -Tel: 0736 890 238

■   ' e-mail: axdesign.group@gmailicom

 • 3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCȚIONAL-ARHITECTURAL ȘI TEHNOLOGIC:

 • a). Caracteristici tehnice și parametri specifici obiectivului de investiții;

Având în vedere faptul că obiectul de activitate este același, încadrarea celor 3 variante propuse spre analiză va fi aceiași, după cum urmează:

încadrarea propunerilor

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ:

B cf. HG766/1997- deosebită

CLASA DE IMPORTANȚĂ:

II

GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC:

II

RISC DE INCENDIU:

Mic

Caracteristicile tehnice ale celor 3 variante propuse spre analiză sunt următoarele:

VARIANTA 1

Sr= 1046.00m2; ST.spitai— 12576.00m2;

Regim de înălțime: P+2E

Sc= 770.00m2

Scd~ 1698.00m2

P.O.T.propuș— 35.17%

C.U.T.propus= 0.6

VARIANTA 2

ST= 1046.00m2; ST.sPitai= 12576.00m2;

Regim de înălțime: P+2E

Sc= 756.00m2

Scd= 1708.65m2

P.O.T.propus= 35.06%

C.U.T.propus= 0.6

VARIANTA 3

St= 1046.00m2; ST.sDitai= 12576.00m2;

Regim de înălțime: P+1E

Sc= 972.00m2

Scd= 1636.00m2

P.O.l .propus= 36.78%

C.U.T.propus” 0.6

 • b). Varianta constructivă de realizare a investiției, cu justificarea alegerii acesteia;

Prima variantă de realizare a investiției presupune construirea unei clădiri cu regimul de înălțime P+2E și o suprafață construită de 770.00m2.

Din punct de vedere funcțional-arhilectural construcția propusa este structurata progresiv, astfel incat zonificarea funcționala sa fie clara si sa urmeze cursul fluxului medical. Astfel, vizitatorii sunt restricționați in funcție de scopul vizitei, iar circulația si prezenta acestora este ușor de stabilit si urmărit.

Zona de acces este prevăzută cu un windfang in care este propusa o recepție amenajata corespunzător pentru persoanele responsabile cu securitatea si evidenta vizitatorilor (primire vizitatori), cat si cu îndrumarea acestora. Din acest windfang se face redirectionarea vizitatorilor către zona de așteptare destinata pacientilor si însoțitorilor acestora. Pentru pacienti se amenajeaza cate o recepție si zone speciale de așteptare pentru fiecare punct de interes al centrului (radioterapie, brahiterapie si C.T.-sim, cabinete, spitalizare).

București,


, sa^țprV^r: Grigore Atex stricta

■ g                 |S


nr.96 0 238 Lcpm

Zonele de așteptare pentru pacienti sunt prevăzute in zona de acc^^țr^'^fe^tfele^tflee (conform planurilor de arhitectura). Așteptarea pentru pacienti de la etajul l^|^^d-;Șț4^^puri sanitare pe sexe destinate acestora.                                                        w

Din zona recepțiilor, circulațiile se distribuie către punctele de interes - radioi^Sp^Tc.T.-sim, brahiterapie, cabinete de consultație si sala tratament, spitalizare - fiecare din aceste nuclee fiind delimitat cu usi duble prevăzute cu control acces.

Nucleul de radioterapie este dotat cu vestiar cu grup sanitar pentru pacienti (amenajat si pentru acomodarea persoanelor cu disabilitati), camera rufe curate si materiale sterile, camera rufe murdare si deșeuri medicale, depozitare materiale medicale, depozitare materiale curățenie, staționar post-interventie cu doua posturi (comun pentru radioterapie si brahiterapie), 2 camere de comanda alaturate celor 2 buncare (2 buncare radioterapie cu energii inalte+cate o camera de comanda pentru fiecare).

Nucleul de brahiterapie este format din vestiar cu grup sanitar pentru pacienti, dimensionat astfel incat sa acomodeze si persoane cu dizabilitati, o sala destinata pregătirii pacientilor, dotata cu spălător, grup sanitar si o mica depozitare pentru deșeuri radioactive, buncărul propriu-zis de brahiterapie cu camera de comanda aferenta.

Central se situează funcțiuni comune radioterapiei si brahiterapiei, precum staționar post-interventie, cabinet mulaje, cabinet fizicieni-planning, depozitari materiale medicale (una pentru radioterapie si una pentru brahiterapie).

Nucleul computerului tomograf-simulator este situat la etajul 1 al clădirii si este structurat astfel: hol, un vestiar cu grup sanitar pentru pacienti, dimensionat atat pentru acomodarea persoanelor capabile sa se deplaseze fara asistenta, cat si pentru acomodarea persoanelor cu disabilitati locomotorii, o camera prevăzută cu protecție cu plumb, destinata examinărilor cu computerul tomograf, o camera de comanda de asemenea protejata cu plumb, dotata cu o fereastra tip vizor, protejata impotriva radiațiilor, un grup sanitar pentru personal si o camera tehnica a CT-simului. Acest nucleu este prevăzut si cu un staționar post-interventie situat central in imediata apropiere, fiind astfel ușor accesibil in cazul in care este necesara resuscitarea sau stabilizarea pacientului.

Pe holul principal al etajului 1 se regăsește si accesul către vestiarele personalului, accesibil numai pe baza de cartela si separat pe sexe, fiecare din cele doua vestiare fiind dotat cu zona de dezbracare-imbracare si cu grup sanitar cu dus. Ieșirea din vestiar se face direct pe secție, in zona cabinetelor, cat către zona de așteptare. Din același hol, vizitatorii sunt distribuiti si către bistro-cafe.

Din holul principal de acces se filtrează circulația prin intermediul unei usi duble cu control acces, astfel incat intrarea in zona cabinetelor sa se faca numai in prezenta personalului autorizat. Circulația se distribuie, astfel, către un hol secundar in care se regăsesc următoarele: doua grupuri sanitare (unul pentru personal si unul pentru pacienti), dotate cu bazin wc si lavoar, cabinet consultații, cabinet medic sef secție si sala tratament, depozitari rufe curate si rufe murdare, depozitare materiale curățenie.

In urma examinărilor, tratamentelor sau consultațiilor, pacinetii carora li se recomanda spitalizarea sunt conduși către zona saloanelor in etajul 2, accesibila, de asemenea, pe baza de cartela (usa dubla cu control acces).

Saloanele sunt precedate de un vestiar filtru pentru asistente, post supraveghere asistente, sala de mese pentru pacientii intemati+oficiu, ploscar si depozitare deșeuri, toate acestea fiind situate central, astfel incat sa devină funcțiuni comune (unele cu dublu acces).

Zona de spitalizare este structurata funcțional astfel: 5 rezerve a cate 2 paturi, cu cate un lavoar in salon pentru medici si asistente si cu grup sanitar propriu cu wc, lavoar si dus; o rezerva doua paturi+canapea pentru un insotitor, doua rezerve a cate un pat, cu lavoar in fiecare rezerva pentru medici si asistente, si grup sanitar propriu cu wc, lavoar si dus. Total nr. paturi: 14.

București, sector 1,^. Gti<

BxșWtescu nr.96

ek^36 890 238


Tabelul următor reprezintă repartizarea încăperilor pe etaje.


. i

"a

■/ ■

O —1

z,

•// •- *';•.

INDICATIV

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA;'

PARTER                      -     '

P.01

WINDFANG

3.05

P.02

RECEPȚIE - PRIMIRE PACIENTI

3.05

P.03

HOL DISTRIBUITE

3.05

P.04

SCARA + LIFT

3.05

P.05

HOL RADIOTERAPIE

3.05

P.06

RUFE CURATE

3.05

P.07

DEȘEURI MEDICALE.RUFE MURDARE

3.05

P.08

CAMERA COMANDA

16.79

P.09

RADIOTERAPIE

74.53

P.10

RADIOTERAPIE

74.53

P.ll

CAMERA COMANDA

16.79

P.12

GS PERSONAL

5.9

P.13

MAT.CURATENIE

2.3

P.14

GS PACIENTI

4.39

P.15

VESTIAR PACIENTI

3.66

P.16

CABINET FIZICIENI - PLANNING

14.16

P.17

STAȚIONAR POSTINTERVENTIE

18.43

P.18

CABINET MULAJE

7.77

P.19

DEP.MAT.MED.

1.81

P.20

DEP.MAT.MED.

1.81

P.21

AȘTEPTARE PACIENTI BRAHITERAPIE

13

P.22

HOL BRAHITERAPIE

3.05

P.23

AȘTEPTARE PACIENTI

BRAHITERAPIE

15.8

P.24

VESTIAR PACIENTI

3.4

P.25

GS PACIENTI

4.14

P.26

GS PERSONAL

2.94

P.27

SPĂLĂTOR

2.98

P.28

PREGĂTIRE PACIENTI - APLICAȚII BRAHITERAPIE

14.54

P.29

DEȘEURI RADIOACTIVE

1.19

P.30

CAMERA COMANDA

9.95

P.31

BRAHITERAPIE

24.09

ETAJ1

E.01

SCARA + LIFT

3.05

E.02

HOL DISTRIBUITE

3.05

E.03

BISTRO VIZITATORI

3.05

E.04

HOL DISTRIBUȚIE

2.78

E.05

RUFE CURATE

2.78


E.06

DEȘEURI MEDICALE.RUFE MURDARE

E.07

AȘTEPTARE PACIENTI CONSULTAȚII

R 11 ’W

E.08

CABINET CONSULTAȚII

E.09

CABINET SEF SECȚIE

15 . Mi J

E.10

GS PERSONAL

5.36

E.ll

MAT.CURATENIE

2.3

E.12

GS PACIENTI

9.03

E.13

SALA TRATAMENTE

21.09

E.14

STAȚIONAR POSTINTERVENTIE

12.2

E.15

CABINET ASISTENTE

7.77

E.16

DEP.MAT.MED.

1.81

E.17

DEP.MAT.MED.

1.81

E.18

SAS

3.11

E.19

VESTIAR PERSONAL B

4.2

E.20

VESTIAR PERSONAL F

4.2

E.21

HOL

19.07

E.22

AȘTEPTARE PACIENTI CT-SIM

16.4

E.23

GS VIZITATORI F

5.37

E.24

GS VIZITATORI B

5.37

E.25

HOL CT-SIM

16.51

E.25

GS PACIENTI

4.14

E.26

GS PERSONAL

3.87

E.26

VESTIAR PACIENTI

6.75

E.27

CAMERA TEHNICA

3.87

E.28

CAMERA COMANDA

11.94

E.29

CT-SIM

41.34

ETAJ 2

EII.01

SCARA + LIFT

3.05

EII.02

RECEPȚIE.INTERNĂRI.EXTERNĂRI

3.05

EII.03

HOL DISTRIBUȚIE

57.54

EH.04

REZERVA 1 PAT

15.75

EII.04a

GS

2.63

EH.05

RUFE CURATE

3.43

EH.06

RUFE MURDARE

3.43

EII.07

REZERVA 2 PATURI

15.74

EII.07a

GS

2.63

EII.08

REZERVA 2 PATURI

18.89

EII.08a

GS

2.63

EII.09

REZERVA 1 PAT

15.56

EII.09a

GS

2.63

EH. 10

GS PERSONAL

6.63

Eli. 11

MAT.CURATENIE

2.2

EH. 12

OFICIU

10.78

EU. 13

SALA MESE

15.95

Eli. 14

SALA TRATAMENT

10.83București, sector 1, str.Gtifi

EH. 15

POST SUPRAVEGHERE ASISTENTE

r.- -     . r.A.

Eli. 16

DEȘEURI

° <1.21

Eli. 17

PLOSCAR

• ■■

EH.18

SAS

EH. 19

VESTIAR PERSONAL

7.82

EII.20

HOL DISTRIBUȚIE

42.14

EII.21

REZERVA 2 PATURI

20.72

EII.21a

GS

2.63

EII.22

REZERVA 2 PATURI

20.72

Eli.22a

GS

2.63

EII.23

REZERVA 2 PATURI

20.72

EH.23a

GS

2.63

EII.24

REZERVA 2 PATURI

19.89

EII.24a

GS

2.63

TOTAL

1.69S


Ansamblul va dispune de parcaje supraterane amenajate in curtea Spitalului Municipal Ploiești.

Din punct de vedere arhitectural clădirea este dispusa pe nivelul parter + 2 etaje, întrucât amplasamentul restricționează suprafața edificabila. întrucât este accentuata astfel verticalitatea construcției (si, totodată, masivitatea acesteia), se propune echilibrarea proporțiilor si imaginii arhitecturale prin vitrarea acesteia in zonele in care este posibil, cu pereți cortina generoși, cat si cu goluri dispuse in funcție de funcțiunea adapostita, flancate de casete metalice ce accentuează orizontalitatea, echilibrând atat volumetric cat si estetic ansamblul clădirii. Acest tip de vitraj permite atat un iluminat natural bogat cat si posibilitatea de a evita crearea unui ritm monoton al fațadelor. In zonele in care dispunerea unor goluri nu este posibila sau permisa (in zonele de iradiere), se va adopta soluția de contrast, si anume complementarea estetica prin diferența materialelor utilizate.

Din punct de vedere al finisajelor fațadelor, se propun materiale si culori care sa se integreze in zona categorisita ca zona protejata, dar sa si umanizeze construcția (cărămidă sau piatra decorativ -culori posibile: alb, grej, gri deschis; tencuieli decorative - culori: alb, crem, tâmplarii cu casete metalice discret colorate; alte materiale si culori complementare pentru accente ale intrării: lemn/aluminiu/cupru). Culorile pavajelor exterioare vor fi culori neutre spre reci, pe materiale de piatra naturala, ceea ce va evidenția construcția, si nu amenajările exterioare.

Din punct de vedere structural construcția va fi realizata din 2 structuri legate separate prin rost. Structura primara se va realiza din cadre de beton armat, cu cărămidă cu goluri pentru fațade, cu grosime 37,5 cm, iar structura secundara va fi structura buncarelor, din pereți portanti din beton armat de grosimi mari, variabile, aceștia fiind dimensionați conform studiului de radioprotectie.

Compartimentările interioare vor fi realizate din cărămidă grosime 30 cm sau gips-carton dublu sau triplu placat (după caz). Compartimentările din cărămidă se propun pentru separarea spatiilor diferite din punct de vedere funcțional, corelând acest principiu cu urmărirea axelor structurale si cu confidențialitatea pacientilor (hol-saloane, hol-cabinete, hol-nucleu C.T.-sim, hol-nucleu radioterapie etc.). Compartimentările din gips-carton se propun spre realizare in zonele de grupuri sanitare, boxe pentru curățenie, depozitari, vestiare, camera servere etc., acestea fiind realizate dublu sau triplu placate in funcție de cerințele la foc si de natura spațiului (spre exemplu, compartimentările din grupurile sanitare vor fi realizate cu o placa simpla si o placa rezistenta la umezeala, rezultând un perete de compartimentare dublu placat).

București, sectț#1, str. Grigore AlexânȘrescu nr.96 .....— .Țel:0736 890 238 e-mail: axdesign.group@grnail.com

A doua variantă de realizare a investiției presupune cosntruirea unei clădiri cu regimul de înălțime P+2E și cu o suprafață construită de 756.00 m2.                             I

Din punct de vedere funcțional-arhitectural construcția propusa este structurata progresiv, astfel incat zonificarea funcționala sa fie clara si sa urmeze cursul fluxului medical. Astfel, vizitatorii sunt restricționați in funcție de scopul vizitei, iar circulația si prezenta acestora este ușor de stabilit si urmărit.

Zona de acces este prevăzută cu un windfang in care este propusa o recepție amenajata corespunzător pentru persoanele responsabile cu securitatea si evidenta vizitatorilor (primire vizitatori), cat si cu indrumarea acestora. Din acest windfang se face redirectionarea vizitatorilor către zona de așteptare destinata pacientilor si însoțitorilor acestora. Pentru pacienti se amenajeaza cate o recepție si zone speciale de așteptare pentru fiecare punct de interes al centrului (radioterapie, brahiterapie si C.T.-sim, cabinete, spitalizare).

Zonele de așteptare pentru pacienti sunt prevăzute in zona de acces către diferitele nuclee (conform planurilor de arhitectura). Așteptarea pentru pacienti de la etajul 1 dispune si de grupuri sanitare pe sexe destinate acestora.

Din zona recepțiilor, circulațiile se distribuie către punctele de interes - radioterapie, C.T.-sim, brahiterapie, cabinete de consultație si sala tratament, spitalizare - fiecare din aceste nuclee fiind delimitat cu usi duble prevăzute cu control acces.

Nucleul de radioterapie este dotat cu vestiar cu grup sanitar pentru pacienti (amenajat si pentru acomodarea persoanelor cu disabilitati), camera rufe curate si materiale sterile, camera rufe murdare si deșeuri medicale, depozitare materiale medicale, depozitare materiale curățenie, staționar post-interventie cu doua posturi (comun pentru radioterapie si brahiterapie), 2 camere de comanda alaturate celor 2 buncare (2 buncare radioterapie cu energii inalte+cate o camera de comanda pentru fiecare).

Nucleul de brahiterapie este format din vestiar cu grup sanitar pentru pacienti, dimensionat astfel incat sa acomodeze si persoane cu dizabilitati, o sala destinata pregătirii pacientilor, dotata cu spălător, grup sanitar si o mica depozitare pentru deșeuri radioactive, buncărul propriu-zis de brahiterapie cu camera de comanda aferenta.

Central se situează funcțiuni comune radioterapiei si brahiterapiei, precum staționar post-interventie, cabinet mulaje, cabinet fizicieni-planning, depozitari materiale medicale (una pentru radioterapie si una pentru brahiterapie).

Nucleul computerului tomograf-simulator este situat la etajul 1 al clădirii si este structurat astfel: hol, un vestiar cu grup sanitar pentru pacienti, dimensionat atat pentru acomodarea persoanelor capabile sa se deplaseze fara asistenta, cat si pentru acomodarea persoanelor cu disabilitati locomotorii, o camera prevăzută cu protecție cu plumb, destinata examinărilor cu computerul tomograf, o camera de comanda de asemenea protejata cu plumb, dotata cu o fereastra tip vizor, protejata împotriva radiațiilor, un grup sanitar pentru personal si o camera tehnica a CT-simului. Acest nucleu este prevăzut si cu un staționar post-intervenție situat central in imediata apropiere, fiind astfel ușor accesibil in cazul in care este necesara resuscitarea sau stabilizarea pacientului.

Pe holul principal al etajului 1 se regăsește si accesul către vestiarele personalului, accesibil numai pe baza de cartela si separat pe sexe, fiecare din cele doua vestiare fiind dotat cu zona de dezbracare-imbracare si cu grup sanitar cu dus. Ieșirea din vestiar se face direct pe secție, in zona cabinetelor, cat către zona de așteptare. Din același hol, vizitatorii sunt distribuiti si către bistro-cafe.

Din holul principal de acces se filtrează circulația prin intermediul unei usi duble cu control acces, astfel incat intrarea in zona cabinetelor sa se faca numai in prezenta personalului autorizat. Circulația se distribuie, astfel, către un hol secundar in care se regăsesc următoarele: doua grupuri sanitare (unul pentru personal si unul pentru pacienti), dotate cu bazin wc si lavoar, cabinet consultații, cabinet medic sef secție si sala tratament, depozitari rufe curate si rufe murdare, depozitare materiale curățenie.


AXDESIGN GR<l£

București, sector 1, str/firițwe-Âlexandresc        A

/* /         *

e-m-


I. a^sign!ăfoup@gi^.comp V ttiw rM In urma examinărilor, tratamentelor sau consultațiilor, pacinetii carora lî^e rd^om^id^?v/ spitalizarea sunt conduși către zona saloanelor in etajul 2, accesibila, de asemenea, pd bij^dc?u;it ielb° (usa dubla cu control acces).                                                                V k

Saloanele sunt precedate de un vestiar filtru pentru asistente, post supraveghere asistente, sala de mese pentru pacientii internati+oficiu, ploscar si depozitare deșeuri, toate acestea fiind situate central, astfel incat sa devină funcțiuni comune (unele cu dublu acces).

Zona de spitalizare este structurata funcțional astfel: 5 rezerve a cate 2 paturi, cu cate un lavoar in salon pentru medici si asistente si cu grup sanitar propriu cu wc, lavoar si dus; o rezerva doua

paturi+canapea pentru un insotitor, doua rezerve a cate un pat, cu lavoar in fiecare rezerva pentru medici si asistente, si grup sanitar propriu cu wc, lavoar si dus. Total nr. paturi: 14.

Tabelul următor reprezintă repartizarea încăperilor pe etaje.


INDICATIV

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

PARTER

P.01

RECEPȚIE

13.3

P.02

HOL+ASIEPTARE

46.4

P.03

CASA SCARII+LIFT

21.98

P.04

T.E.G.

6.88

P.05

HOL RADIOTERAPIE

62.83

P.06

DEȘEURI

MEDICALE.RUFE MURDARE

3.05

P.07

RUFE CURATE

3.05

P.08

CAMERA COMANDA

16.82

P.09

RADIOTERAPIE

74.53

P.10

RADIOTERAPIE

74.53

P.10

CAMERA COMANDA

16.82

P.ll

GS PERSONAL

5.9

P.12

MAT.CURATENIE

2.3

P.13

GS PACIENTI

4.39

P.14

VESTIAR PACIENH

3.66

P.15

CABINET FIZICIENI -

PLANNING

14.64

P.16

STAȚIONAR

POSTINTERVENTIE

19.91

P.17

CABINET MULAJE

7.22

P.18

DEP.MAT.MED.

1.45

P.19

DEP.MAT.MED.

1.49

P.20

SAS

3.43

P.21

DEP.MAT.MED.

3.97

P.22

GS

3.98

P.23

DEP.MAT.MED.

3.97

P.24

HOL BRAHITERAPIE

33.71

P.25

AȘTEPTARE

PACIENTI BRAHITERAPIE

16.31

P.26

VESTIAR PACIENTI

3.4

P.27

GS PACIENTI

4.14

P.28

GS PERSONAL

2.94

P.29

PREGĂTIRE

PACIENTI - APLICAȚII BRAHITERAPIE

14.54


București, sector 1, str:''Cfigore.Atexandrescu

, # /f-Tel:.0736 893 238'; e-inâil;^desișn;g[rotfp@grnail^om.r;

f’ ©î L’.’V Uj


P.30

SPĂLĂTOR

2.98

P.31

DEȘEURI RADIOACTIVE

1.19

P.32

CAMERA COMANDA

9.95

P.33

BRAHI TERAPIE

24.09

ETAJ1

E.01

CASA SCARII+LIFT

23.06

E.02

HOL+ASTEPTARE

52.99

E.03

BISTRO-CAFE

19.32

E.04

HOL DISTRIBUȚIE

2.78

E.05

RUFE CURATE

2.78

E.06

DEȘEURI

MEDICALE.RUFE MURDARE

2.78

E.07

AȘTEPTARE

PACIENT! CONSULTAȚII

16.19

E.08

CABINET

CONSULTAȚII

12.6

E.09

CABINET SEF SECȚIE

15.29

E.10

GS PERSONAL

5.36

E.l 1

MAT.CURATENIE

2.3

E.12

GS PACIENTI

9.03

E.13

SALA TRATAMENTE

21.09

E.14

STAȚIONAR

POSTINTERVENTIE

12.2

E.15

CABINET ASISTENTE

7.77

E.16

DEP.MAT.MED.

1.81

E.17

DEP.MAT.MED.

1.81

E.18

SAS

3.11

E.19

VESTIAR PERSONAL

B

4.2

E.20

VESTIAR PERSONAL

F

4.2

E.21

HOL

19.07

E.22

AȘTEPTARE PACIENTI CT-SIM

16.4

E.23

GS VIZITATORI F

5.37

E.24

GS VIZITATORI B

5.37

E.25

VESTIAR PACIENTI

6.75

E.26

GS PACIENTI

4.14

E.27

GS PERSONAL

3.87

E.28

CAMERA TEHNICA

3.87

E.29

CAMERA COMANDA

11.94

E.30

HOL CT-SIM

16.51

E.31

CT-SIM

41.34

ETAJ 2

EH.01

CASA SCARU+LIFT

23.06

EII.02

HOL+REGISTRATURA

36.91


București, sector l, itr. GrigoreAlexa'ndrescutș.r.96

Tel: 07368902Ș8

, e-mail: axdesigri.grdup@gmail.Q6m

EII.03

HOL DISTRIBUȚIE

45:93

EH.04

RUFE CURATE

3.43'

EII.05

RUFE MURDARE

3.43

Eli. 06

REZERVA 2 PATURI

15.74

EII.06a

GS

2.63

EIL07

REZERVA 2 PATURI

18.89

EII.07a

GS

2.63

EII.08

REZERVA 1 PAT

15.56

EH.08a

GS

2.63

EH.09

GS PERSONAL

6.63

Eli. 10

MAT.CURATENIE

2.2

Eli. 11

OFICIU

10.78

EH. 12

SALA MESE

15.95

Eli. 13

SALA TRATAMENT

10.83

Eli. 14

POST

SUPRAVEGHERE ASISTENTE

6.9

EE.15

DEȘEURI

1.21

EH. 16

PLOSCAR

2.02

Eli. 17

SAS

3.06

EU. 18

VESTIAR PERSONAL

7.82

Eli. 19

HOL DISTRIBUȚIE

55.22

EII.20

REZERVA 1 PAT

21.7

EII.20a

GS

2.63

Eli .21

REZERVA 2 PATURI

20.72

En.21a

GS

2.63

EII.22

REZERVA 2 PATURI

20.72

EII.22a

GS

2.63

EII.23

REZERVA 2 PATURI

20.72

EII.23a

GS

2.63

EII.24

REZERVA 2 PATURI

19.89

EII.24a

GS

2.63

TOTAL

1295.41Ansamblul va dispune de parcaje supraterane amenajate in curtea Spitalului Municipal Ploiești.

Din punct de vedere arhitectural clădirea este dispusa pe nivelul parter+2 etaje, intrucat amplasamentul restricționează suprafața edificabila. întrucât este accentuata astfel verticalitatea construcției (si, totodată, masivitatea acesteia), se propune echilibrarea proporțiilor si imaginii arhitecturale prin vitrarea acesteia in zonele in care este posibil, cu pereți cortina generoși, cat si cu goluri dispuse in funcție de funcțiunea adapostita, flancate de casete metalice ce accentuează orizontalitatea, echilibrând atat volumetric cat si estetic ansamblul clădirii. Acest tip de vitraj permite atat un iluminat natural bogat cat si posibilitatea de a evita crearea unui ritm monoton al fațadelor. In zonele in care dispunerea unor goluri nu este posibila sau permisa (in zonele de iradiere), se va adopta soluția de contrast, si anume complementarea estetica prin diferența materialelor utilizate.

Din punctul de vedere al finisajelor fațadelor, se propun materiale si culori care sa se integreze in zona categorisita ca zona protejata, dar sa si umanizeze construcția (cărămidă sau piatra decorativ -culori posibile: alb, grej, gri deschis; tencuieli decorative - culori: alb, crem, tâmplarii cu casete metalice discret colorate; alte materiale si culori complementare pentru accente ale intrării: lemn/aluminiu/cupru). Culorile pavajelor exterioare vor fi culori neutre spre reci, pe materiale de piatra naturala, ceea ce va evidenția construcția, si nu amenajările exterioareDin punct de vedere structural construcția va fi realizata din 2 structuri Ifeggft^șejțâfat^ Structura primara se va realiza din cadre de beton armat, cu cărămidă cu goluri pentru ta^q^cjțjîglrosime 37,5 cm, iar structura secundara va fi structura buncarelor, din pereți portanti din beton armat de grosimi mari, variabile, aceștia fiind dimensionați conform studiului de radioprotectie.

Compartimentările interioare vor fi realizate din cărămidă grosime 30 cm sau gips-carton dublu sau triplu placat (după caz). Compartimentările din cărămidă se propun pentru separarea spatiilor diferite din punct de vedere funcțional, corelând acest principiu cu urmărirea axelor structurale si cu confidențialitatea pacientilor (hol-saloane, hol-cabinete, hol-nucleu C.T.-sim, hol-nucleu radioterapie etc.). Compartimentările din gips-carton se propun spre realizare in zonele de grupuri sanitare, boxe pentru curățenie, depozitari, vestiare, camera servere etc., acestea fiind realizate dublu sau triplu placate in funcție de cerințele la foc si de natura spațiului (spre exemplu, compartimentările din grupurile sanitare vor fi realizate cu o placa simpla si o placa rezistenta la umezeala, rezultând un perete de compartimentare dublu placat).

A treia variantă de realizare a investiției presupune cosntruirea unei clădiri cu regimul de înălțime P+1E și cu o suprafață construită de 972.00 m2.

Din punct de vedere funcțional-arhitectural construcția propusă este structurată progresiv, astfel încât zonificarea funcțională să fie clară și să urmeze cursul fluxului medical. Astfel, vizitatorii sunt restricționați în funcție de scopul vizitei, iar circulația și prezența acestora este ușor de stabilit și urmărit.

Zona de acces este prevăzută cu o perdea de aer cald, fără windfang. în cadrul zonei de acces este propusă o recepție amenajată corespunzător pentru persoanele responsabile cu securitatea și evidența vizitatorilor (primire vizitatori), cât și cu îndrumarea acestora. Din zona de acces se face redirecționarea vizitatorilor către zona de așteptare destinată pacienților și însoțitorilor acestora. Pentru pacienți se amenajează două recepții, respectiv două zone speciale de așteptare pentru fiecare punct de interes al centrului (parter - tratamente prin terapii cu energii înalte, respectiv radioterapie, brahiterapie și CT-simulator; etaj 1 - investigații de zi, respectiv cabinete pentru consultații, și spitalizare de zi).

Zonele de așteptare pentru pacienți sunt localizate în proximitatea zonei de acces către diferitele nuclee (conform planurilor de arhitectură). Fiecărei zone de așteptare îi sunt anexate grupuri sanitare separate pe sexe pentru pacienți și însoțitorii acestora.

Din zona recepțiilor, holuri de distribuție asigură accesul către punctele de interes - radioterapie, C.T.-simulator, brahiterapie, cabinete de consultație și sala de tratament, spitalizare de zi. Fiecare din nucleele din parter este delimitat cu uși duble prevăzute cu control acces, mai puțin zona destinată consultațiilor de specialitate, precum și spitalizarea de zi, pentru care filtrarea se face numai cu ajutorul registraturii.

Nucleul de radioterapie este dotat cu câte două vestiare cu grup sanitar pentru pacienți (unul din ele fiind amenajat și pentru acomodarea persoanelor cu dizabilități) pentru fiecare buncăr, cameră rufe curate și materiale sterile, cameră rufe murdare și deșeuri medicale, depozitare materiale medicale, depozitare materiale curățenie, staționar post-intervenție cu două posturi (comun pentru radioterapie și brahiterapie), 2 camere de comandă alaturate celor 2 buncăre (2 buncăre radioterapie cu energii înalte + câte o cameră de comandă pentru fiecare).

Nucleul de brahiterapie este format din vestiar cu grup sanitar pentru pacienți, dimensionat astfel încât să acomodeze și persoane cu dizabilități, o sală destinată pregătirii pacienților, dotată cu spălător, grup sanitar și o depozitare pentru surse și deșeuri radioactive, mărginită de pereți din beton armat, cu acces din interior (hol și camera pregătire pacienți) și din exterior, buncărul propriu-zis de brahiterapie cu camera de comandă aferentă.

București, sector j-str. Grig'ore Alexăndresiurir.96 / ■C/ /^7UTel^36.89b238 £ e-mail: axdesign.group@gmail.cdrn lî î:;jx|‘                 l,'

Central, în parter, se situează funcțiuni comune radioterapiei, brahiterapiei W CȚ-șirnului, precum staționar post-intervenție, cabinet mulaje, cabinet fizicieni-planning, depozitări mâ'tpfiale medicale (tina pentru radioterapie și una pentru brahiterapie) și cameră servere.

Nucleul computerului tomograf-simulator este în căpătui posterior al clădirii, urmează ca flux radioterapiei, și este structurat astfel: hol, un vestiar cu grup sanitar pentru pacienți, dimensionat atât pentru acomodarea persoanelor capabile să se deplaseze fără asistenta, cât și pentru acomodarea persoanelor cu dizabilități, o cameră prevăzută cu protecție cu plumb, destinată examinărilor cu computerul tomograf, o cameră de comandă de asemenea protejată cu plumb, dotată cu o fereastra tip vizor, protejată împotriva radiațiilor, un grup sanitar pentru personal și o cameră tehnică a CT-simulatorului. In acest nucleu a fost încadrată și camera centralei termice, fără ca aceasta sa aibă, însă, acces din interior, ci numai din exteiorul clădirii. Acest nucleu necesită accesul către un staționar post-interventie, respectiv cel situat central, în imediata apropiere, fiind astfel ușor accesibil în cazul în care este necesară resuscitarea sau stabilizarea pacientului.

în cadrul parterului se regăsesc și 2 cabinete pentru medici - cabinet șef secție radioterapie, cabinet medici radioterapeuți.

Pe holul principal al etajului 1 se regăsește accesul (nerestricționat) către 4 cabinete de consultație, zona de spitalizare de zi cu registratura flancată de o depozitare generoasă și 2 saloane (5 paturi în total) cu grup sanitar, grupuri sanitare pentru vizitatori și pentru personal, depozitări deșeuri, rufe curate și rufe murdare și un cabinet pentru asistente cu dublu acces. De asemenea, din holul principal se face accesul (restricționat cu control acces) către vestiarele personalului, accesibil numai pe baza de cartelă și separate pe sexe, fiecare din cele doua vestiare fiind dotat cu zonă de dezbrăcare-imbrăcare și cu grup sanitar cu duș. Ieșirea din vestiar se face printr-un sas care distribuie personalul atât către zona publică, cât și către o zona destinată exclusiv personalului, care consta în cameră planning + grup sanitar, cameră conturaj și staff medical + grup sanitar, cameră dozimetrie și documente, și sala de mese pentru personal. Din același hol, vizitatorii sunt distribuiți și către bistro-cafe.

Tabelul următor reprezintă repartizarea încăperilor pe etaje.

INDICATIV

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

PARTER

P.00

HOL RECEPȚIE

39.67

P.01

AȘTEPTARE

PACIENȚI

18.27

P.02

SAS

2.81

P.03

GS VIZITATORI

1.81

P.04

GS VIZITATORI

1.82

P.05

GS DIZABILITATI

4.35

P.06

HOL

BRAHITERAPIE

42.3

P.07

CABINET MEDICI RADIOTERAPEUTI

13.96

P.08

SEF SECȚIE RADIOTERAPIE

11.19

P.09

DEPOZIT

SURSE+DESEURI RADIOACTIVE

4.76

P.10

SPĂLĂTOR

3.45

P.ll

PREGĂTIRE

PACIENȚI - APLICAȚII

BRAHITERAPIE

14.59

P.12

SAS

2.56

P.13

VESTIAR PACIENȚI

2.98

București, sectori'sfo Grigore'AI&andrescu nr.96 \\ “< .1‘—^Tă'0>36 890 238 - e-măil: axdesignigroup@igmail.com

P.14

GS PACIENTI

ii 3.76

P.15

GS PERSONAL

\2.67

P.16

CAMERA

COMANDA

t

P.17

BRAHITERAPIE

25.38

P.18

HOL CT-SIM

14.53

P.19

CT-SIM

31.42

P.20

CAMERA DE

COMANDA

8.37

P.21

GS

3.15

P.22

CENTRALA TERMICA

5.39

P.23

VESTIAR+GS

6.08

P.24

CAMERA TEHNICA

7.09

P.25

CASA SCARH

18.64

P.26

HOL

RADIOTERAPIE

80.52

P.27

CAMERA SERVERE

4.91

P.28

MATERIALE CURĂȚENIE

2.26

P.29

RUFE CURATE

0.69

P.30

DEȘEURI

MEDICALE.RUFE MURDARE

0.69

P.31

SAS

1.27

P.32

GS PERSONAL

6.49

P.33

CABINET FIZICIENI

- PLANNING

15.29

P.34

CURTE

INTERIOARA

10.13

P.35

STAȚIONAR

POSTINTERVENTIE

20.07

P.36

SUPRAVEGHERE

ASISTENTE

7.54

P.37

DEP.MAT.MED,

1.45

P.38

DEP.MAT.MED.

1.62

P.39

CORIDOR

3.82

P.40

VESTIAR PERSONAL B

6.22

P.41

VESTIAR PERSONAL F

6.22

P.42

SAS

4.17

P.43

CASA LIFTULUI

5.82

P.44

T.E.G.

8.57

P.45

CAMERA

COMPRESOR

5.76

P.46

CASA SCĂRII

14.27

P.47

VESTIAR+GS

7.71

P.48

SAS

3.62

P.49

VESTIAR+GS

8.81

P.50

CAMERA

COMANDA

14.08

P.51

RADIOTERAPIE

74.53

P.52

RADIOTERAPIE

74.53


P.53

CAMERA

COMANDA

P.54

VESTTAR+GS

te ■.

P.55

SAS

P.56

VESHAR+GS

ETAJ

E.00

AȘTEPTARE PACIENT!

18.04

E.01

HOL

31.34

E.02

BISTRO-CAFE VIZITATORI

24.02

E.03

HOL

43.41

E.04

CAMERA

PLANNING

23.4

E.05

GS

2.55

E.06

GS

2.55

E.07

CAMERA

CONTURAI SI STAFF

MEDICAL

32.09

E.08

CAMERA ODIHNA

PERSONAL

14.25

E.09

SALA

MULTIFUNCȚIONALA

35.93

E.10

SPITALIZARE ZI 3 PATURI

22.39

E.lOa

GS

2.63

E.ll

SPITALIZARE ZI 2 PATURI

15.9

E.lla

GS

2.67

E.12

REGISTRATURA -SPITALIZARE DE ZI

11.49

E.13

DEPOZITARE

4.08

E.14

CASA SCĂRII

19.6

E.15

HOL

78.42

E.16

RUFE CURATE

0.69

E.16

MATERIALE

CURĂȚENIE

2.38

E.17

DEȘEURI

MEDICALE.RUFE

MURDARE

0.69

E.18

SAS

1.27

E.19

GS PERSONAL

6.69

E.20

SALA

TRATAMENTE

15.44

E.21

CURTE

INTERIOARA

15.77

E.22

CAMERA

DOZIMETRIE+DOCUMENTE

15.14

E.23

CABINET

ASISTENTE

7.52

E.24

DEP.MAT.MED.

1.45

E.25

DEP.MAT.MED.

1.62

E.26

CORIDOR

3.65


E.27

VESTIAR

PERSONAL B

Ir.'

fe'.'

E.28

VESTIAR PERSONAL F

0 ••

6.17 T

E.29

CASA LIFTULUI

5.82

E.30

CASA SCĂRII

14.27

E.31

GS VIZITATORI F

5.44

E.32

GS VIZITATORI B

5.44

E.33

CABINET MEDIC

17.08

E.33a

GS

2.52

E.34

CABINET MEDIC

17.08

E.34a

GS

2.52

E.35

CABINET MEDIC

17.08

E.35a

GS

2.52

E.36

CABINET MEDIC

17.11

E.36a

GS

2.52

TOTAL

1.306,20
Suprafața spatii verzi propuse: 130 mp

Plan amenajari exterioare


Din punct de vedere arhitectural clădirea este dispusă pe nivelul parter+1 etaj, având în vedere faptul că amplasamentul restricționează suprafața edificabilă și nu este posibila desfășurarea tuturor funcțiunilor numai la nivelul parterului. întrucât este accentuată astfel orizontalitatea construcției (și, totodată, masivitatea acesteia), se propune echilibrarea proporțiilor și imaginii arhitecturale prin vitrareaacesteia în zonele în care este posibil, cu pereți cortină generoși, cât și cu goluri dispune în funcție funcțiunea adăpostită, flancate de casete metalice ce accentuează verticalitatea, >'e^tHipraîîây volumetric cât și estetic ansamblul clădirii. Acest tip de vitraj permite atât un iluminat nai ' și posibilitatea de a evita crearea unui ritm monoton al fațadelor. în zonele în care dispunerea.unor nu este posibilă sau permisă (in zonele de iradiere), se va adopta soluția de contrast, și anume complementarea estetica prin diferența materialelor utilizate.

Un punct forte al acestei propuneri constă în introducerea unei curți de lumină în centrul clădirii, care iși mărește suprafața activă către etajul superior, astfel încât să poată pătrunde cât mai multă lumină, în ciuda adâncimii acestei curți.

Din punctul de vedere al finisajelor fațadelor, se propun materiale și culori care să se integreze în zona categorisită ca zonă protejată, dar să și armonizeze construcția (cărămidă sau piatră decorativă -culori posibile: alb, grej, gri deschis; tencuieli decorative - culori: alb, crem, tamplării cu casete metalice discret colorate; alte materiale și culori complementare pentru accente ale intrării: lemn/aluminiu/cupru). Culorile pavajelor exterioare vor fi culori neutre spre reci, pe materiale de piatră naturală, ceea ce va evidenția construcția, și nu amenajările exterioare.

Din punct de vedere structural construcția va fi realizată din 2 structuri legate separate prin rost. Structura primară se va realiza din cadre de beton armat, închideri perimetrele din cărămidă cu goluri cu grosime 37,5 cm, iar structura secundară va fi structura buncărelor, din pereți portanți din beton armat de grosimi mari, variabile, aceștia fiind dimensionați conform studiului de radioprotecție, în funcție de energia acceleratoarelor.

Compartimentările interioare vor fi realizate din cărămidă grosime 30 cm sau gips-carton dublu sau triplu placat (după caz). Compartimentările din cărămidă se propun pentru separarea spațiilor diferite din punct de vedere funcțional, corelând acest principiu cu urmărirea axelor structurale și cu confidențialitatea pacientilor (hol-saloane, hol-cabinete, hol-nucleu C.T.-sim, hol-nucleu radioterapie etc.). Compartimentările din gips-carton se propun spre realizare in zonele de grupuri sanitare, boxe pentru curățenie, depozitări, vestiare, camera servere etc., acestea fiind realizate dublu sau triplu placate în funcție de cerințele la foc și de natura spațiului (spre exemplu, compartimentările din grupurile sanitare vor fi realizate cu o placa simpla și o placa rezistentă la umezeală, rezultând un perete de compartimentare dublu placat).

Structura celor 2 buncăre de radioterapie, precum și a buncărului de brahiterapie și a celui destinat CT-simulatorului, au fost determinate și figurate în planurile de arhitectură în conformitate cu studiile de radioprotecție și breviarele de calcul anexate, realizate de Fiz. Victor Bogdan, expert în fizică medicală, permis nivel 3 nr. 1042/2013, cât și cu cerințele impuse prin avizul Institutului Național de Sănătate Publică.


Toate finisajele enumerate sunt comune tuturor variantelor de realizare a investiției.

Finisajele interioare propuse sunt conforme cu exigențele specifice unei unități medicale modeme. Toate finisajele interioare, ce vor fi enumerate mai jos, sunt comune tuturor variantelor de realizare a investiției.

Pereți interiori

Finisajele propuse in cadrul proiectului vor fi antibactericide, lavabile, rezistente la dezinfectanti, fara asperitati care sa retina praful, negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate în aer, rezistente la acțiunea coroziva a soluțiilor folosite la actul medical, vor împiedica dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri), materiale care sa nu se încarce cu electricitate statica, sa nu prezinte denivelări și accidente geometrice care sa perturbe fluenta circulațiilor cu viteza, și în același timp este necesar sa prezinte un aspect plăcut, sa contribuie la umanizarea ambientului spitalicesc.

București, sector 1, st(£ângoftW$îanc|iȘsaMir.96 .....Tel: 0736 890238 e^na^Kâesign.group^mailipm ...          .                                                                                            ț v.!.

Finisajele pereților vor include: vopsitorii lavabile, compartimentări cuHPllywru^irile/ăăhităre,; placari cu tapet PVC, alte finisaje decorative in spatiile de primire vizitatori.             xf \    ,4-

....... x/ 0 i/4    ți- c, >

Tavane                                                                        '

Se vor realiza tavane fixe cu structura metalica si gips-carton, casetate cu structură metalica

suspendata si placi metalice antibacteriene, alte tavane decorative precum cele din fibre de poliester tesute (plafon poliuretanic decorativ), in funcție de destinația încăperii.


Pardoseli

In cadrul amenajărilor spatiilor interioare se vor folosi materiale tratate antibacterian si fungicid, destinate traficului intens, rezistente la agenții de curatare utilizați in spitale. Materialele folosite includ: covor PVC omogen pentru trafic intens, covor PVC conductiv, altele.

Tâmplarii interioare

Acest capitol cuprinde si specificațiile pentru usi metalice, H.P.L. si accesoriile acestora, usi R.X., R.F. si ecrane mobile de radioprotectie.

Toate ușile, inclusiv accesoriile acestora, utilizate intr-o unitate spitaliceasca trebuie sa îndeplinească in mod oligatoriu cerințele din standardele si normative cu privire la igiena, siguranța, calitate, durabilitate si eficienta.

Acestea vor fi realizate din materiale cu rezistenta chimica înalta la acțiunea soluțiilor si agentilor de curatare si dezinfectare utilizați in aplicații medicale.

Suprafețele ușilor utilizate in aplicații medicale, trebuie sa fie fara rugozități pentru a permite o ușoara curatare si dezinfectie.

Ușile trebuie sa asigure prin construcție un nivel de reducere a zgomotului de minim 30dB.

După numărul de foi de usa, aceste pot fi:

cu o foaie - usi simple

cu doua foi - usi duble

După modul de deschidere, ușile se pot imparti in:

usi culisante

 • -   usi batante.

După modul de acționare:

 • -  usi acționate manual

usi cu acționare automatizata cu senzor (intrare principala)

Tipul de usa ales va fi impus de aplicația si circuitul medical realizat.

Acolo unde este cazul ușile vor fi prevăzute cu mecanisme de blocare si elemente pentru acces controlat.

Deasemenea, după caz, vor fi prevăzute cu sisteme de închidere, deschidere de urgenta.

In funcție de aplicația medicala ușile pot fi prevăzute cu geamuri de inspecție cu storuri sau jaluzele, acționate electric.

Caracteristicile tehnice ale tamplariei se regăsesc in fisele tehnice atașate documentației.

Balustrade și mână curentă

Având in vedere funcțiunea si activitatea desfasurata, se impune montarea mâinilor curente pe holuri si in saloane, realizate din confecții metalice, cu suport metalic de prindere in perete, imbracate in material PVC antibacterian.

Finisajele exterioare propuse au în vedere limitările impuse de reglementările de urbanism.

Pereți exteriori

București, sector 1; str. Grigore AJexandrsscj rr.96 ’  • •Tel:p>36^38

x e-mail: axdesign.group@gmail.com ii '

Pereții noi de inchidere se vor realiza din cărămidă de grosime 37.5cm. Termoizolarea acestora se va realiza cu un sistem agrementat de placi din vata bazaltica cu grosime de 10 cm, pentru imbunatatirea coeficientului termic conform Normativului C 107, si introducerea unui -strat de termoizolatie la contactul cu solul la pardoseala parterului. Armarea se va face cu plasa din fibra de sticla si masa de șpaclu compatibila sistemului de vata bazaltica, prinderi mecanice, iar ca finisaje tencuiala decorativa 1,5 mm in culori pastel. Pe fațadele decorate cu placaj imitație lemn se va aplica termosistem pentru fațade ventilate, vata bazaltica, folie anticondens si structura metalica suport pentru placajul de fațada.

Tâmplării exterioare

Se propune tâmplarie de aluminiu care va fi aleasa conform coeficienților termici necesari (număr de camere, indicele de transfer termic pentru rama Ur, număr de cicluri inchidere-deschidere pentru care este garantata etc). De asemenea, se propune o fațada cortina pentru marcarea zonei de acces in clădire.

Caracteristicile tehnice ale tamplariei se regăsesc in fisele tehnice atașate documentației

Pavaje

Accesul pietonal se va pava cu granit fiamat (se folosește Ia exterior, la trepte, rampe, podește)-se aplica numai peste un strat de sapa hidroizolat înainte de montarea granitului, trotuare realizate cu pavele montate pe pat de nisip.

Balustrade și mâna curentă

In zonele reprezentative -intrare principala- balustradele vor fi executate din țeava neagra vopsita in culori RAL in câmp electrostatic electrostatic cu mana curenta.

Scara de acces va fi prevăzută cu balustrade din otel vopsite in culori RAL in câmp electrostatic sau inox.

Terasă

Acoperișul propus este de tip terasa necirculabila termoizolata cu polistiren extrudat de 20 cm, sapa, invelitoare realizata din 2 straturi de membrana cu poliesteri,ultimul strat avand ca finisaj ardezie.

Se va acorda o atentie deosebita gurilor de scurgere a apelor pluviale, care se vor etanșa si a pantelor către acestea care vor trebui sa aiba o înclinație de minim 1%.

Copertine

La intrarea principala se va executa o structura pentru protecția împotriva intemperiilor si pentru marcarea accesului, ce va complementa materialele utilizate in redarea esteticii clădirii. Construcția va consta dintr-o structura din otel ancorata in structura clădirii, tip consola, prevăzută cu un intrados metalic din Alucobond sau, in funcție de dorința beneficiarului, o structura din materiale sintetice imitație lemn, cu sistem de iluminare, integrat.

Lucrări exterioare

Căile de circulație carosabile și pietonale ce vor fi desfacute/deteriorate în urma lucrărilor de construcție vor fi refăcute.

Parcajele pentru utilizatori (personal și pacienți) vor fi dimensionate în funcție de disponibilitatea spațiilor din incinta spitalului și a numărul estimat de utilizatori.

în dreptul noii construcții vor fi amenajate spații exterioare dotate cu mobilier urban corespunzător.

Se va asigura iluminatul stradal si ambiental pe suprafața amplasamentului.

Materialele utilizate la lucrările exterioare de amenajare se vor alege astfel incat sa nu pună in pericol deplasarea persoanelor in condiții de zapada si inghet.


AXDESIGN

București, sector 1,

La realizarea amenajărilor interioare si exterioare se vor avea în funcționalitate care sa conducă la asigurarea următoarelor criterii:

siguranța în exploatare

siguranța la foc

izolații termice, hidrofuge și economia de energie

 • -  protecția împotriva zgomotului

 • -   igiena, sanatatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

Instalații prevăzute prin proiect

în toate variantele propuse spre analiză au fost considerate următoarele instalații ce necesită lucrări de construcție:

Instalații tehnico-edilitare;

Construcția va fi prevăzută cu toate instalațiile corespunzătoare acestui tip de funcțiune. Clădirea se va racorda la utilitățile clădirilor din curtea Spitalului Municicpal Ploiești.

Instalații electrice;

în zonă există rețea electrică stradală la care sunt racordate construcțiile existente in curtea spitalului. Racordarea la rețeaua exterioară se va realiza printr-o firida de branșament alimentata trifazat de la un punct ce se va stabili ulterior după calculul de putere necesar alimentarii echipamentelor medicale.

Clădirea va fi dotata cu:

o Instalații electrice de iluminat artificial de interior - normal si de securitate

o Instalații electrice de prize 230/400V

o Instalații electrice de forța ;

o Instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice ( paratrăsnet);

o Instalații de protecție împotriva tensiunilor accidentale si șocurilor electrice;

o Instalații de prize de pamant;

Instalații de alimentare cu apa menajera rece si calda;

Clădirea se va alimenta cu apa de la rețeaua de apa existenta in incinta.

Parametrii de debit și presiune necesari pentru buna funcționare a instalațiilor de alimentare cu apa sunt Q=l,43 1/s si H =37,50 mH20.

Prepararea apei calde menajere se va face local, pentru, cu ajutorul centralei termice prevăzute, pentru aceasta fiind necesara întocmirea unui proiect de specialitate.

Instalații termice si de climatizare;

Sursa agentului termic va fi o centrala termica proprie, ce funcționează cu gaze naturale, fiind dotata cu instalații de automatizare a funcționarii. Supravegherea flăcării se va face cu electrod de ionizare.

La interior se vor monta corpuri de incalzire statice de tip igienic utilizate in mediul sanitar, dimensionate in funcție de dimensiunile încăperilor si poziția cardinala a acestora.

Instalații de canalizare menajera si pluviala;

Apele uzate provenite de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitațional la rețeaua existenta de canalizare a spitalului.

Apele meteorice de pe terasa vor fi evacuate prin coloane verticale către rețeaua de ape pluviale existenta pe amplasament.

 • -  Instalații de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori;

București, sector 1, str.,6'rigcre:''A!exandre'sciJ,nr.96 >^Țel:0736*890‘238, e-ijiiăil: aj:d6sigfLgrQup@gmail.'com X o C?/ "U'ha'a '"} h t?/              ■ -"J      /

B w . r-7^ .- •'•*•?/    ' *5’t

Laboratorul de radioterapie va fi echipat cu instalație de stingere a incendîffi® ce se varealiza conform normelor in vigoare.                                                 CwM' /a7 /

\.z

- Instalații fluide medicale

Paturile din cadrul zonei de spitalizare de zi vor fi dotate cu console medicale ce vor dispune și de prize de distribuție a fluidelor medicale. Instalația de fluide medicale va fi prevăzută de la intrarea in clădire până în dreptul consolelor medicale.

Sistem de detecție si avertizare incendiu.

Sistemul de detecție si avertizare incendiu va fi de tip I, tip 1 de acoperire = totală, prin detectoare de incendiu cu principii diferite de funcționare și declanșatoare manuale asigura supravegherea in mod continuu a clădirii, realizând alarmarea operativa (acustica si optica) in cazul existentei condițiilor de incendiu.

Acest sistem complex are ca unitate de comanda si semnalizare o centrala adresabila, dotata cu module de bucle adresabile conform PI 18-3/2015.

Toate echipamentele medicale, liftul, unitățile de control acces, se vor conecta la aceasta centrala de semnalizare incendiu.

NOTA: se vor consulta toate proiectele pe specialități parte componenta a acestei documentații

c). Echiparea și dotarea specifică funcțiunii propuse.

Conform caietului de sarcini elaborat de beneficiar, obiectivul de investiții presupune amenajarea unor încăperi pentru acomodarea și exploatarea în condiții de siguranță a următoarelor echipamente:

 • -  Accelerator liniar - fotoni - max. 15MeV;

Accelerator liniar medical;

 • -  Computer Tomograf - CT Simulator; Brahiterapie tip afterloading cu debit mare.

Toate cele 3 variante propuse spre analiză au asigurate spațiile necesare instalării și exploatării în condiții de siguranță a echipamentelor menționate.

 • 3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI:

 • a) . Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea în considerare a

costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicile tehnice și parametrii specifici obiectivului de investiții;

Conform Deviz general

 • b) . Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției

publice

Perioada de referința, respectiv perioada pe care sunt previzionate incasarile si plățile este de 20 ani la care se adauga perioada de implementare a proiectului de 1 an, rezultând un orizont de previziune de 21 ani de Ia data demarării proiectului.

In stabilirea perioadei de referința s-a tinut cont de prevederile din cadrul Ghidului de realiazare a analizei cost beneficiu (2014) - “Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects) elaborat de către Direcția Genrala Politici Regionale si Urbane din cadrul Comisiei Europene.

București, sector 1, str. GrigoreAlexandrescu nr.96 S''-, Tel: 073Ș 890 238 e-rnail: axdesign.grc

< / fc

p@gntail.ci

\ A


'■7.


3.4. STUDII DE SPECIALITATE, ÎN FUNCȚIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANȚĂ A CONSTRUCȚIILOR. DUPĂ CAZ:
a). Studiu topografic;

Vezi studiul topografic anexat.

b). Studiu geotehnic și/sau studii de analiză și de stabilitate a terenului;

Vezi studiul geotehnic anexat elaborat de S.C. HIDROGEO TEHNIC PROIECT S.R.L.

c). Studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul

d). Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficiență ridicată pentru creșterea performanței energetice;

Au fost luate masuri de creștere a performantei energetice in cadrul proiectului de specialitate instalații termoventilatii.

e) . Studiu de trafic și studiu de circulație;

Nu este cazul

 • f) . Raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de

investiții ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;

Nu este cazul. Nu există informații privind posibile interferențe cu monumente istorice/de arhitectură sau a siturilor arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată

 • g) . Studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiții care se referă la amenajări spații verzi

și peisajere;

Nu este cazul

h) . Studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul

i) . Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției;

în concordanță cu complexitatea domeniului de activitate și a cerințelor beneficiarului au fost elaborate mai multe studii cu privire la dimensionarea ecranelor de protecție împotriva radiațiilor emise de cele 2 acceleratoare, computer-ul tomograf- CT simulator și echipementul de brahiterapie.

3.5.


GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

In urma analizei scenariilor propuse si a alegerii unei variante optime.


CAPITOLUL 4.

ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU TEHNICO- ECONOMIC PROPUS

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZĂ, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERINȚĂ $1 PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINȚĂ

Conform Temei de proiectare, punctul 2.3, lit. e) durata minimă de funcționare a fost estimată la

25 de ani (300 luni calendaristice).

 • 4.2. ANALIZA VULNERABILITĂȚILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBĂRI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTIȚIA

Riscurile naturale ce ar putea să se manifeste în zona amplasamentului sunt următoarele: Riscuri climatice

o Furtuni

o Secetă

o îngheț

Cutremure

Riscuri cosmice

o Căderi de obiecte din atmosferă

o Asteroizi

o Comete

Riscuri biologice

o Epidemii

Riscurile antropice ce ar putea să se manifeste în zona amplasamentului sunt următoarele:

o Incendii de mari proporții

o Eșecul utilităților publice

o Prăbușirea unor construcții, instalații sau amenajări din vecinătatea imediată

o Riscuri politice

o Riscuri financiare și economice

Riscuri interne

Riscuri externe

Riscuri tehnice

executarea necorespunzatoare a unora dintre lucrările de construcții; nerespectarea graficului de execuție; nerespectarea clauzelor contractuale a unor contractanti/ subcontractanti.

Deteriorarea infrastructurii cauzata de o intretinere si/sau exploatare necorespunzatoare;

Riscuri de mediu

Poluarea factorilor de mediu, pe durata lucrărilor de construcții;

Deteriorarea obiectului de investiție cauzata de calamitati (ex: seism);

București, sector 1, str. GriapteAlexandrescu nr.96 0’el\O736?89O 238 e-mail:'Sxdeiign!group@igmail,eom

Riscuri financiare

Valoare subdimensionata a lucrărilor de execuție si de întreținere si/sau apariția unor cheltuieli neprevăzute; Lipsa capacitatii financiare a beneficiarului de a suporta costurile operaționale

Scăderea numărului d^ beticfipiari sub valoarea prognozata;

Creșterea inflației si/saM^prediefea monedei naționale;

Creșterea preturilor la materiileprifhe si energie;

Creșterea costurilor forței de munca.

Riscuri instituționale

Organizarea deficitara a fluxului informațional intre diferitele entitati implicate in implementarea proiectului;

Riscuri legale:

Nu este cazul (sunt riscuri de tip extern).

Nefunctionalitatea aranjamentelor instituționale pentru exploatarea si întreținerea corespunzătoare a investiției;

Riscuri legale

Modificări legislative in domeniul administrației publice care pot afecta si reorganiza activitatea consiliilor locale.

Restructurareaunor compartimente, modificarea sarcinilor si atribuțiilor personalului etc.;

Potențiale modificări ale prescripțiilor tehnice (legate de soluția tehnica etc) si standardelor de calitate.

43. SITUAȚIA UTILITĂȚILOR ȘI ANALIZA DE CONSUM:

a). Necesarul de utilități și de reiocarc/protejare, după caz;

Conform “Temă de proiectare”, punctul 2.2, lit. f) nu a fost identificată existența unor rețele edilitare ce ar necesita relocare/protejare pentru desfășurarea proiectului de investiții

b). Soluții pentru asigurarea utilităților necesare.

Conform “Temă de proiectare”, punctul 2.2, lit. e) noua construcție va putea fi racordată la următoarele utilități disponibile în incinta spitalului:

 • -   Energie electrică;

 • -  Gaze naturale;

 • -  Apă-canal;

Telefonie fixă.București, sector 1, str.GrigoreAlexandrescu.nr.96

5      "'.■■ Tel:0736890238

e-mail: axdesign.group@gtiiail.com

SUSTENABILITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII;        j 4

Impactul social și cultural, egalitatea de șanse;                                          X

Obiectivul de investiții răspunde nevoii crescânde pentru servicii medicale destinate tratării leziunilor cancerioase, astfel contribuie la îndeplinirea art. 34 din Constituția României.

în situația construirii laboratorului de radioterapie și imastigistică, această secție ar putea asigura servicii de foarte bună calitate pentru cca. 1000-2000 pacienți/an din regiune și/sau din zonele limitrofe.

b). Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției: în faza de realizare, în faza de operare;

Conform Temei de proiectare punctul 2.3, lit. d) numărul estimat de personal necesar operării construcției va fi de 37 de persoane dintre care 4 medici radioterapeuți, 2 medici radiologi, 6 asistente, 2 recepționere, 4 persoane parte a personalului de îngrijire, 16 tehnicieni, 2 fizicieni și 1 inginer.

 • c). Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversității și a siturilor protejate, după caz;

Nu este cazul

d). Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural și antropic în care acesta se integrează, după caz;

Având în vedere faptul că (1) obiectivul de investiții respectă reglementările urbanistice din certificatul de urbanism anexat, (2) construirea obiectivului de investiții nu presupune relocarea/protejarea utilităților din incinta spitalului, (3) nu există indicii cu privire la afectarea integrității construcțiilor învecinate pe durata și după încheierea lucrărilor de construcții și (4) lucrărilor vor fi desfășurate având la bază normele actuale de desfășurare a lucrărilor de cosntrucții, un eventual impact negativ raportat la contextul natural și antropic este minim sau inexistent.

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI ȘI SERVICII, CARE JUSTIFICĂ DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

în situația în care nu există serviciu de radioterapie cu energii înalte funcțional în județul Prahova, numărul de pacienți care ar avea nevoie de acest tip de servicii medicale este de peste 1.000 pacienți/an, luând în considerare și pacienții din județele cu adresabilitate tradițională.”. De asemenea, conform unor date recente, nevoia de radioterapie crește cu 3% în fiecare an. în România se înregistrează anual peste 60.000 de cazuri noi de cancer. După toate normele acceptate internațional, cel puțin 50% dintre acești pacienți ar trebui să beneficieze de radioterapie la un anumit moment al evoluției bolii.

Cerințele menționate în “Caiet de sarcini pentur achiziția de servicii întocmire studiu de fezabilitate construire Laborator Radioterapie cu Energii înalte” avizat de Maria Mihaela Iordănescu, în calitate de Manager al Spitalului Municipal Ploiești, cap. VI au la bază datele prezentate mai sus, iar echipamentele cu care va fi dotat obiectivul de investiții asigură deservirea unui număr de 1.000-2.000 pacienți/an. Având în vedere creșterea incidenței cancerului în rândul populației din România, supradimensionarea echipamentelor față de nevoile curente ar acoperi cererea crescândă pentru astfel de tratamente cel puțin pe perioada minimă de funcționare estimată.

In prezent, evidentele Comisia de Sanatate Publica atesta pentru anul 2016 existenta a 1114,2 bolnavi diagnosticați la fiecare 100.000 de locuitori, din care un număr de 237,2 reprezintă cazuri noi de cancer. Aceasta statistica semnifica un număr total de 8250 de persoane diagnosticate cu cancer

București, sectari, str. Grigffle Aferândrry /•'*      Tet."0736'

tclinr.96

^mail^desigh.groufi@grnail.fiom fi fc" '                       t?

I *4,                         S

flOCl

idoald&l'a;


la nivelul județului Prahova, dintre care 1756 cazuri noi.

Județul Prahova face parte din Regiunea Sud-Muntenia in cadrul Registrului R^ionajjcțe/Caj^r Sud-Muntenia. Conform Ordinului Ministerului Sanatatii Publice „privind activitatea’d^S,țegis^â^e<pe baze populationale a datelor bolnavilor de cancer si înființarea registrelor regionale de'caneer*l'2007), aceasta Regiune grupează județele Argeș, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomița, Prahova si Teleorman, cu Centrul de Implementare in cadrul Institutului de Sanatate Publica București. Având in vedere ca Municipiul Ploiești este reședința de județ, se impune prezenta unui centru specializat care sa înglobeze formele de tratare non-invaziva a cancerului: radioterapie, brahiterapie, CT-simulator. Prezenta unui astfel de laborator este importanta in fiecare reședința de județ a tarii, întrucât statisticile cu privire la cazurile de diagnosticare anuala cu boala cancerului sunt îngrijorătoare iar aceasta este un prim pas in tratarea cat mai multor persoane bolnave.

In situația in care s-ar construi Laboratorul de radioterapie si imagistica, acesta ar veni in ajutorul Spitalului Municipal in tratarea pacientilor diagnosticați cu cancer, putând asigura servicii de foarte buna calitate pentru cca. 1000-2000 pacienti/an.

Centrele de radioterapie si imagistica regăsite in restul Regiunii Sud-Muntenia, din pacate, nu fac fata nevoii de servicii medicale oncologice, fiind reduse numeric si, totodată, la distante considerabile, acoperirea teritoriala fiind scăzută. Astfel, construirea si deschiderea către public a unui nou centru de radioterapie si imagistica in Municipiul Ploiești ar suplimenta posibilitățile de tratament oferite in aceasta regiune si ar pune la dispoziție cele mai noi tehnologii din domeniul medical pe parte de oncologie si imagistica.

 • 4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ

CONSIDERENTE ECONOMICE

1.Obiectivele investitionale:

Daca alegem sa construim si sa dotam viitorul Compartiment de radioterapie cu aparatura medicala de iradiere, atunci probabilitatea de a avea succes este foarte mare. In acest fel s-ar putea asigura servicii medicale de foarte buna calitate pentru cca. 1.000 pacienti/an.

Obiectivele specifice sunt reprezentate de:

 • - Creșterea calitatii serviciilor oferite;

 • - Imbunatatirea condițiilor de tratare si vindecare a pacientilor;

 • - Folosirea unei tehnologii avansate de radioterapie, moderne, optime de ultima generație pentru cerințele si necesitățile pacientilor;

Prin obiectivele investitionale propuse, proiectul contribuie si la atingerea unor obiective socio-economice importante:

 • - promovarea normelor de combatere a cancerului in rândul populației.

 • - sporirea si diversificarea ofertei locurilor de munca pe piața locala, cu impact asupra reducerii ratei șomajului, ratei de emigrări si imbunatatirea standardului de viata prin ridicarea nivelului de salarizare.

 • - crearea si imbunatatirea condițiilor care au in vedere sanatatea oamenilor;

 • - economisirea resurselor naturale;

 • - alinierea Ia standardele si reglementările Uniunii Europene, existente in domeniu;

 • - conștientizarea unui număr din ce in ce mai mare a populației cu privire la importanta masurilor de prevenire a bolilor canceroase;

București, sector 1, sit.'GtjgprffAlexandtescu nr.96

* p_. Tei?07^6W238

' ..\A<7\vV

 • - imbunatatirea condițiilor de viata ale persoanelor tratate - premisa pentru realizarea unei dezvoltări .d

durabile echilibrate din punct de vedere economico-social a orașului;           V.'.v.O '..■$?/ k t

 • - servicii sociale de sprijin si asistenta specializata in cadrul compartimentului de radioterapie' dotat la standarde europene;

 • - imbunatatirea condițiilor de viata si a perspectivelor economico-sociale pentru familiile'si1®5’’* apartinatorii persoanelor vârstnice găzduite.

  Realizarea obiectivelor proiectului va duce la imbunatatirea calitatii mediului social, crearea de noi locuri de munca si promovarea dezvoltării regionale echilibrate.

  2.Perioada de referința


Prin perioada de referința se înțelege numărul maxim de ani pentru care se fac prognoze in cadrul analizei economico-financiare.

Prognozele privind evoluțiile viitoare ale proiectului trebuie sa fie formulate pentru o perioada corespunzătoare in raport cu durata pentru care proiectul este util din punct de vedere economic. Alegerea perioadei de referința poate avea un efect extrem de important asupra indicatorilor financiari si economici ai proiectului.

Mai concret, alegerea perioadei de referința afecteaza calcularea indicatorilor principali ai analizei cost-beneficiu si poate afecta, de asemenea, determinarea ratei de cofinantare. Pentru majoritatea proiectelor de infrastructura, perioada de referința este de cel puțin 20 de ani, iar pentru investițiile productive este de aproximativ 10 ani.

Confom Ghidului privind metodologia de lucru pentru Analiza cost-beneficiu, orizonturile de timp de referința, formulate in conformitate cu profilul fiecărui sector in parte, sunt următoarele: Sector

Orizont de timp in ani

Energie

15-25

Apa si mediu

30

Cai ferate

30

Porturi si aeroporturi

25

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

*De la PHARE la Fondurile Structurale - Modulul A.2.1 -Instruire pentru analiza economica si financiara

Asa cum se poate observa din tabel, perioada de referința luata in considerare pentru proiectele din domeniul serviciilor sociale (care se incadreaza la Alte sericii) este de 15 ani.

Totuși, având in vedere prevederile privind realizarea Analizei cost beneficiu, orizontul de analiza recomandat este de 20 de ani.

Astfel, pentru proiectul “Realizare Laborator de Radioterapie cu Energii înalte la Spitalul Municipal Ploiești” se propune ca previziunile sa fie efectuate pe un orizont de timp de 20 de ani.

București, sector 1, str. GpgSre Alexandrescj nr.96 z/-        -Țel: 0736 890 238

e-rnail:axdesign.group@gmail.com . Cf'Z                 ‘ ••• *

4.7. ANALIZA COST-EFICACITATE                               ,          1

' J Analiza economică evaluează contribuția proiectului la bunăstarea economică a comunității/ locale. Aceasta este efectuată în numele intregii comunități și nu in numele proprietarului infrastructurii ca în cazul analizei financiare. Analiza cost-beneficiu definește evaluarea costurilor si beneficilor sociale. Baza calcului acestei analize este analiza financiară.

Implementarea investiției creeaza două tipuri de beneficii:

 • 1. Directe

 • 2. Indirecte

Beneficiile directe sunt acele beneficii de care profită pacienții și angajații complexului și comunitatea locală. Acestea includ:

 • -   Creșterea bunăstării pacienților și al angajaților;

 • -   Creșterea nivelului sănătății populației;

 • -   Creșterea nivelului de trai al populației.

Beneficiile indirecte sunt acelea care nu influențează direct locuitorii comunității, însă au un impact mai larg prin oportunitățile de dezvoltare economică pe care le creează, asigurarea condițiilor hidrotermice de desfășurare a activitatilor medicale și de cazare. Având în vedere faptul că investiția nu este generatoare de venit, menționarea beneficiilor de natură socială este esențială pentru descrierea impactului proiectului asupra comunității beneficiare si anume: creșterea calității actului medical și, ca urmare a acesteia, a prestigiului unității.

Proiectul are o dubla finalitate. In primul rând, in urma construirii Laboratorului de Radioterapie cu Energii înalte, se vor imbunatatii condițiile de desfășurare a activității medicale in cadrul instituției, de care vor beneficia atât angajații cât și pacienții. în al doilea rând, beneficiul major, cuantificabil, constă în diminuarea timpului de așteptare pentru tratarea pacienților.

 • 4.8. ANALIZA RISCURILOR, MĂSURI DE PREVENIRE ȘI DIMINUARE A RISCURILOR

  Tip de risc

  Elementele riscului

  Tip acțiune corectiva

  Metoda Eliminare

  Riscul construcției

  Riscul de apariție a unui eveniment care conduce la imposibilitatea finalizării acesteia la timp si la costul estimat

  Eliminare risc

  Semnarea unui contract cu termen de finalizare fix

  Riscul de întreținere

  Riscul de apariție a unui eveniment care generează costuri suplimentare de intretinere datorita execuției lucrărilor

  Eliminare risc

  Semnarea unui contract cu clauze de garanții extinse astfel incat aceste costuri sa fie susținute de executant

  Obținerea finanțării

  Riscul ca beneficiarul sa nu obțină finanțarea din fonduri structurale

  Eliminare risc

  Beneficiarul impreuna cu consultantul vor studia amanuntit documentația astfel incat sa nu apara o astfel de situație  București, sector 1, st’. G«g@e Afeiandri z    >—-TĂJW3I

  S-m^l:.aj<design.group(agniaH.'com §■' /A©.

  Tip de risc

  Elementele riscului

  Tip acțiune corectiva

  Metodă Elim inare. <' 1

  Soluțiile tehnice

  Riscul ca soluțiile tehnice sa nu fie corespunzătoare din punct de vedere tehnologic

  Eliminare risc

  Beneficiarul impȚguiia cu proiectantul vorsmdjsi''1^    '

  amanuntit documentația astfel incat sa fie aleasa soluția tehnica cea mai buna

  Grad de atractivitate scăzută a investiției

  Riscul ca oamenii sa nu aprecieze sistemul nou creat, chiar sa vandalizeze si astfel sa nu se realizeze beneficiile urmărite

  Eliminare risc

  Realizarea unei promovări intense a investiției in zona si corelarea acestei investiții cu alte proiecte de imbunatatire a infrastructurii publice

  Nerealizarea creșterii preturilor la proprietățile imobiliare

  Riscul de implementare a proiectului fara un ajutor din partea populației locale privind importanta zonei respective

  Eliminare risc

  Promovarea intensa a zonei si sprijinirea tinerilor de a se muta in zona respectiva

  Preturile materialelor

  Riscul ca preturile materialelor sa creasca peste nivelul contractat

  Diminuare risc

  Semnarea unui contract de execuție ferm cu durata mai mica de 1 an de zile si urmărirea realizării programului conform grafic


CAPITOLUL 5. SCENARIULTEHNICO-ECONOMIC RECOMANDAT

 • 5.1. COMPARAȚIA SCENARIILOR/OP IIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITĂȚII ȘI RISCURILOR

Din punct de vedere arhitectural-funcțional

In primele 2 variante propuse, compunerea spațiilor se desfășoară progresiv pe 3 niveluri. Aceste 3 niveluri sunt unite de un corp de clădire semi-public, ce asigură accesul în clădire, la nivelul parterului, și legătura pe verticală.

La nivelul parterului se află secția de Radioterapie, cu spațiile conexe. Accesul în această secție este restricționat prin sisteme de control acces operate de persoanlul unității. Secția de Radioterapie cuprinde 2 bunkere de radioterapie, poziționate unul lângă celălalt, și un buker de brahiterapie, separat ca poziție. Fiecare bunker este parte a unui flux funcțional ce cuprinde laboratoare, spații de schimb pentru pacienți, săli de pregătire, săli de așteptare și camere de comandă.

La nivelul etajului 1 se află Secția de Imagistică medicală, cu spațiile conexe, și spațiile destinate cabinetelor de consultație. Cele 2 secții sunt separate funcțional iar accesul pacienților, dinspre corpul de clădire semi-public, în fiecare dintre aceste secții este de asemenea restricționat prin sisteme de control acces, operate de personalul unității.

La nivelul etajului 2 se află secția de spitalizare de zi. Accesul în această secție se face prin corpul de clădire semi-public, și este restricționat prin sisteme de control acces operate de personalul unității, în interiorul secției de spitalizare de zi rezervele sunt dispuse perimetral pe 3 laturi ale clădirii și sunt deservite de două holuri de distribuție separate între ele prin încăperi ce conțin diverse spații necesare fluxului medical.

Repartizarea funcțională în cazul primelor 2 variante este identică, diferența constând în poziționarea clădirilor pe sit. Aspectul arhitectural urbanistic va fi detaliat ulterior.

AXDESIGN GROUP I ----------------------- - —....... _

București, sector 1, str. Grigor^^ndțesciyir.96 e-mail: ^.e^n.gfoupfggrtiajlicoinj^

Varianta 3 propune restrângerea numărului de niveluri la 2 parter si un eitajfjși rOgățîîzarea^j funcțională a secțiilor în vedere eficientizării spațiului.                                                     *

Accesul și circulația verticală sunt în continuare plasate într-un corp semi-publfe; a^flat ■ia'ștrâdă.? în schimb, secțiile de Radioterapie și Imagistică medicală au fost reorganizate la nivbluț pȘteruîîii. Accesul în aceste secții se face selectiv, prin sisteme de control acces, separat pentru bunkerul de brahiterapie și cele de radioterapie și imagistică medicală. Holul de distribuție ce deservește zona bunkerelor de radioterapie asigură și accesul pacienților către secția de imagistică medicală, plasată în partea opusă intrării.

La nivelul etajului 1, au fost reorganizate secția de spitalizare de zi, zonă destinată spatiilor de analiza si prelucrare și zonă destinată cabinetelor medicale, în jurul a două holuri de distribuție separate prin încăperi ce conțin diverse spații necesare fluxului medical. Accesul în aceste spatii se face selectiv, prin sisteme de control acces, separat pentru zona laboratoarelor, a zonei de spitalizare de zi și a zonei destinate cabinetelor medicale. Holul de distribuție, ce asigură accesul în diversele cabinete medicale, dublează și ca hol de acces pentru secția de spitalizare de zi, poziționată în partea opusă corpului semi-public de acces pe verticală.

Din punct de vedere arhitectural urbanistic

Variantele 1 și 2 propun o clădire P+2E retrasă 60cm de la limitele laterale ale sitului și 8.95m de la limita posterioară a sitului. Clădirea P+2E ar reprezenta un volum construit de dimensiuni mari în raport cu vecinătățile și ar altera în mod defavorabil caracterul fondului construit al zonei străzii Ana Ipătescu.

Varianta 3 propune în schimb o utilizare mai mare a suprafeței sitului, retragerea de la limitele laterale și posterioare fiind de 60cm, în detrimentul numărului de niveluri

Varianta 3, având un regim de înălțime mai scăzut P+1E, s-ar integra volumetric mai bine în caracterul local. De asemenea, varianta 3 propune o curte de lumină în centrul clădirii, ceea ce ar duce la creșterea confortului utilizatorilor prin asigurarea posibilității de iluminare cu lumină naturală.

Din punct de vedere structural

în toate cele 3 variante, construcția va fi realizata din 2 structuri legate separate prin rost. Structura primara se va realiza din cadre de beton armat, cu cărămidă cu goluri pentru fațade, cu grosime 37,5 cm, iar structura secundara va fi structura buncarelor, din pereți portanti din beton armat de grosimi mari, variabile, aceștia fiind dimensionați conform studiului de radioprotectie.

Scăderea cu un nivel, față de regimul de înălțime al primelor 2 variante, va duce la o economie de materiale și de timp alocat execuției.

Din acest motiv, propunerea din varianta 3 asigură si o eficiență mare cost-beneficiu.

5.2. SELECTAREA ȘI JUSTIFICAREA SCENARIULUI OPTIM RECOMANDAT
CONCLUZII:
Se recomanda Opțiunea 3 deoarece prezintă mai multe avantaje atât din punct de vedere al costurilor de investiție, al duratei de exploatare, al sitemului construit.

Ipotezele de lucru si evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri).

Metodologia utilizata:

Evaluarea multicriteriala, o metodologie utilizata pe scara larga in procesul de adoptare a deciziilor, consta in parcurgerea a doua etape: o evaluare obiectiva si una subiectiva. In particular, pentru acest proiect, Consultantul a decis sa evalueze intr-o prima etapa mai multi parametri tehnici, de mediu, economici si legislativi, acordând scoruri de la 10 la 1, pentru cea mai buna opțiune, respectiv cea mai defavorabila si interpolând scorul intre aceste doua valori.

București, sector 1, str. Grigow.AfefcaWrescunr.96 \tel:'0/36 890 238 e-rnailr^xdeșign.grqup@gmail.com\

Analiza multicriteriala:                                                        VA'•'

Parametrii semnificativi, care se considera ca pot influenta procesul de luare a deciziei V pentru realizarea investiției, sunt prezentați si notati in tabelul următor: Scoruri acordate diferitilor factori determinând pentru cele trei alternative

Parametrii

Opțiunea 1

Crearea unui laborator cu un regim de inaltime P+2E cu o suprafața de 1698mpScd Dotarea cu echipamente medicale

Opțiunea 2

Crearea unui laborator cu un regim de inaltime P+2E cu o suprafața de 1708 mp Scd Dotarea cu echipamente medicale

Opțiunea 3

Crearea unui laborator cu un regim de inaltime P+1E cu o suprafața de 1636 mp Scd Dotarea cu echipamente medicale

Risc de deteriorare a infrastructurii construite

Redus

Redus

Redus

Scor

9

9

9

Risc de insatisfacție pentru personal

Crescut

Redus

Mediu

Scor

8

8

10

Risc de agravare a stării de sanatate a pacientilor

Crescut

Redus

Mediu

Scor

5

7

8

Beneficii aduse comunității locale

Minime

Medii

Crescute

Scor

8

9

10

Conformitate cu normele UE

Conform

Conform

Conform

Scor

10

10

10

Investiții

Medii

Mari

Mici

Scor

7

6

10

TOTAL

47

49

57

Ca un rezultat al acestei etape finale a analizei multicriteriale, se poate observa ca Opțiunea 3, care presupune executarea unor lucrări de construire si echipare cu instalații si dotări corespunzătoare, devansează clar celelalte doua alternative care aveau in componenta si crearea unor spatii de spitalizare continua dar care nu ar justifica costurile de execuție avand in vedere faptul ca Spitalul Municipal Ploiești deține alte spatii utilizate cu acest scop.

Din punct de vedere arhitectural-funcțional

Opțiunea numărul 3 asigură o organizare compactă a spatiilor, conforme reglementărilor în vigoare la momentul proiectării, într-un volum construit mai mic. Repartizarea funcțională a variantei numărul 3 asigură un flux medical conform standardelor actuale într-un spațiu desfășurat construit de dimensiuni mai mici. De asemenea, proiectantul a optat pentru încorporarea unei curți de lumină ce asigură un nivel crescut de iluminare naturală în interiorul clădirii.

e-Din punct de vedere arhitectural urbanistic

Opțiunea 3, având un regim de înălțime mai scăzut P+1E, s-ar integra volujt^tH^TiiâKbin^h caracterul local. De asemenea, opțiunea 3 propune o curte de lumină în centrul clădini^&^c&jT la creșterea confortului utilizatorilor prin asigurarea posibilității de iluminare culumtn^[$â Opțiunea 3 utilizează la maxim posibilitățile terenului în condițiile respectării reglementărilor locale de urbansim.

Din punct de vedere structural

Scăderea cu un nivel, față de regimul de înălțime al primelor 2 variante, va duce la o economie de materiale și de timp alocat execuției. Din acest motiv, propunerea din varianta 3 asigură o eficiență mare cost-beneficiu.

 • 5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI RECOMANDAT PRIVIND:

a) , obținerea si amenajarea terenului;

Conform Temei de proiectare Terenul pe care urmează a fi construit Laboratorul Radioterapie cu Energii înalte, are suprafața de 1046 mp, [este] liber de orice sarcini, este situat în intravilanul Municipiului Ploiești, [și] aparține domeniului public al Municipiului Ploiești și se află în administrarea Spitalului Municipal Ploiești. Pe terenul pe care urmează a fi construit Laboratorul Radioterapie cu Energii înalte nu există construcții existente, iar amenajarea spațiului neconstruit va fi parte integrantă din proiect.

b) . asigurarea utilităților necesare funcționării obiectivului;

Conform Temei de proiectare noua construcție va putea fi racordată la următoarele utilități disponibile în incinta spitalului:

 • -   Energie electrică;

 • -  Gaze naturale;

 • -  Apă-canal;

Telefonie fixă.

 • c) . soluția tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,

funcțional-arhitectural și economic, a principalelor lucrări pentru investiția de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic și de performanță ce rezultă din indicatorii tehnico-economici propuși;

VARIANTA 3 DE REALIZARE A INVESTIȚIEI ESTE VARIANTA ALEASA

Aceasta presupune consstruirea unei clădiri cu regimul de înălțime P+1E și cu o suprafață construită de 972.00 m2.

încadrarea propunerilor

CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ:

B cf. HG766/1997- deosebită

CLASA DE IMPORTANȚĂ:

II

GRAD DE REZISTENȚĂ LA FOC:

II

RISC DE INCENDIU:

Mic


București, sector 1, str. Grjgorj

e-mail. âxdeăiț

f Ș/r

St= 1046.00m2; ST.Spîtai= 12576.00m2;

Regim de înălțime: P+1E £r,

Sc= 972.00m2

Scd= 1636.00m2                   $8

P.O.T.propiis= 36.78%

C.U.T.propus= 0.6


Din punct de vedere funcțional-arhitectural construcția propusă este structurată progresiv, astfel încât zonificarea funcțională să fie clară și să urmeze cursul fluxului medical. Astfel, vizitatorii sunt restricționați în funcție de scopul vizitei, iar circulația și prezența acestora este ușor de stabilit și urmărit.

Zona de acces este prevăzută cu o perdea de aer cald, fără windfang. în cadrul zonei de acces este propusă o recepție amenajată corespunzător pentru persoanele responsabile cu securitatea și evidența vizitatorilor (primire vizitatori), cât și cu îndrumarea acestora. Din zona de acces se face redirecționarea vizitatorilor către zona de așteptare destinată pacienților și însoțitorilor acestora. Pentru pacienți se amenajează două recepții, respectiv două zone speciale de așteptare pentru fiecare punct de interes al centrului (parter - tratamente prin terapii cu energii înalte, respectiv radioterapie, brahiterapie și CT-simulator; etaj 1 - investigații de zi, respectiv cabinete pentru consultații, și spitalizare de zi).

Zonele de așteptare pentru pacienți sunt localizate în proximitatea zonei de acces către diferitele nuclee (conform planurilor de arhitectură). Fiecărei zone de așteptare îi sunt anexate grupuri sanitare separate pe sexe pentru pacienți și însoțitorii acestora.

Din zona recepțiilor, holuri de distribuție asigură accesul către punctele de interes - radioterapie, C.T.-simulator, brahiterapie, cabinete de consultație și sala de tratament, spitalizare de zi. Fiecare din nucleele din parter este delimitat cu uși duble prevăzute cu control acces, mai puțin zona destinată consultațiilor de specialitate, precum și spitalizarea de zi, pentru care filtrarea se face numai cu ajutorul registraturii.

Nucleul de radioterapie este dotat cu câte două vestiare cu grup sanitar pentru pacienți (unul din ele fiind amenajat și pentru acomodarea persoanelor cu dizabilități) pentru fiecare buncăr, cameră rufe curate și materiale sterile, cameră rufe murdare și deșeuri medicale, depozitare materiale medicale, depozitare materiale curățenie, staționar post-intervenție cu două posturi (comun pentru radioterapie și brahiterapie), 2 camere de comandă alaturate celor 2 buncăre (2 buncăre radioterapie cu energii înalte + câte o cameră de comandă pentru fiecare).

Nucleul de brahiterapie este format din vestiar cu grup sanitar pentru pacienți, dimensionat astfel încât să acomodeze și persoane cu dizabilități, o sală destinată pregătirii pacienților, dotată cu spălător, grup sanitar și o depozitare pentru surse și deșeuri radioactive, mărginită de pereți din beton armat, cu acces din interior (hol și camera pregătire pacienți) și din exterior, buncărul propriu-zis de brahiterapie cu camera de comandă aferentă.

Central, în parter, se situează funcțiuni comune radioterapiei, brahiterapiei și CT-simului, precum staționar post-intervenție, cabinet mulaje, cabinet fizicieni-planning, depozitări materiale medicale (una pentru radioterapie și una pentru brahiterapie) și cameră servere.

Nucleul computerului tomograf-simulator este în căpătui posterior al clădirii, urmează ca flux radioterapiei, și este structurat astfel: hol, un vestiar cu grup sanitar pentru pacienți, dimensionat atât pentru acomodarea persoanelor capabile să se deplaseze fără asistenta, cât și pentru acomodarea persoanelor cu dizabilități, o cameră prevăzută cu protecție cu plumb, destinată examinărilor cu computerul tomograf, o cameră de comandă de asemenea protejată cu plumb, dotată cu o fereastra tip vizor, protejată împotriva radiațiilor, un grup sanitar pentru personal și o cameră tehnică a CT-simulatorului. în acest nucleu a fost încadrată și camera centralei termice, fără ca aceasta sa aibă, însă, acces din interior, ci numai din exteiorul clădirii. Acest nucleu necesită accesul către un staționar post-interventie, respectiv cel situat central, în imediata apropiere, fiind astfel ușor accesibil în cazul în care este necesară resuscitarea sau stabilizarea pacientului.

București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96 890 238 ^apaxdesiâ'n.grou’p@grțiail.com

In cadrul parterului se regăsesc și 2 cabinete pentru medici - cabinet/ șef secție radioterapie, cabinet medici radioterapeuți.                                                     .<         ; ■?   '

Pe holul principal al etajului 1 se regăsește accesul (nerestricționat) - către 4 cabinete ’$e consultație, zona de spitalizare de zi cu registratura flancată de o depozitare generoasă și 2 saloane'(5 paturi în total) cu grup sanitar, grupuri sanitare pentru vizitatori și pentru personal, depozitări deșeuri, rufe curate și rufe murdare și un cabinet pentru asistente cu dublu acces. De asemenea, din holul principal se face accesul (restricționat cu control acces) către vestiarele personalului, accesibil numai pe baza de cartelă și separate pe sexe, fiecare din cele doua vestiare fiind dotat cu zonă de dezbrăcare-imbrăcare și cu grup sanitar cu duș. Ieșirea din vestiar se face printr-un sas care distribuie personalul atât către zona publică, cât și către o zona destinată exclusiv personalului, care consta în cameră planning + grup sanitar, cameră conturaj și staff medical + grup sanitar, cameră dozimetrie și documente, și sala de mese pentru personal. Din același hol, vizitatorii sunt distribuiți și către bistro-cafe.

Tabelul următor reprezintă repartizarea încăperilor pe etaje.

INDICATIV

FUNCȚIUNE

SUPRAFAȚA

PARTER

P.00

HOL RECEPȚIE

39.67

P.01

AȘTEPTARE PACIENT!

18.27

P.02

SAS

2.81

P.03

GS VIZITATORI

1.81

P.04

GS VIZITATORI

1.82

P.05

GS DIZABILITATI

4.35

P.06

HOL

BRAHITERAPIE

42.3

P.07

CABINET MEDICI RADIOTERAPEUTI

13.96

P.08

SEF SECȚIE RADIOTERAPIE

11.19

P.09

DEPOZIT

SURSE+DESEURI RADIOACTIVE

4.76

P.10

SPĂLĂTOR

3.45

P.ll

PREGĂTIRE

PACIENTI - APLICAȚII

BRAHITERAPIE

14.59

P.12

SAS

2.56

P.13

VESTIAR PACIENTI

2.98

P.14

GS PACIENTI

3.76

P.15

GS PERSONAL

2.67

P.16

CAMERA

COMANDA

9.95

P.17

BRAHITERAPIE

25.38

P.18

HOL CT-SIM

14.53

P.19

CT-SIM

31.42

P.20

CAMERA DE

COMANDA

8.37

P.21

GS

3.15

P.22

CENTRALA

TERMICA

5.39


București,


P.23

VESTIAR+GS

6.08

P.24

CAMERA TEHNICA

7.09  "

P.25

CASA SCĂRII

18.64

P.26

HOL

RADIOTERAPIE

80.52

P.27

CAMERA SERVERE

4.91

P.28

MATERIALE

CURĂȚENIE

2.26

P.29

RUFE CURATE

0.69

P.30

DEȘEURI

MEDICALE.RUFE

MURDARE

0.69

P.31

SAS

1.27

P.32

GS PERSONAL

6.49

P.33

CABINET FIZICIENI

- PLANNING

15.29

P.34

CURTE

INTERIOARA

10.13

P.35

STAȚIONAR

POSTINTERVENTIE

20.07

P.36

SUPRAVEGHERE

ASISTENTE

7.54

P.37

DEP.MAT.MED.

1.45

P.38

DEP.MAT.MED.

1.62

P.39

CORIDOR

3.82

P.40

VESTIAR PERSONAL B

6.22

P.41

VESTIAR PERSONAL F

6.22

P.42

SAS

4.17

P.43

CASA LIFTULUI

5.82

P.44

T.E.G.

8.57

P.45

CAMERA

COMPRESOR

5.76

P.46

CASA SCĂRII

14.27

P.47

VESTIAR+GS

7.71

P.48

SAS

3.62

P.49

VESTIAR+GS

8.81

P.50

CAMERA

COMANDA

14.08

P.51

RADIOTERAPIE

74.53

P.52

RADIOTERAPIE

74.53

P.53

CAMERA

COMANDA

15.27

P.54

VESTIAR+GS

8.82

P.55

SAS

3.62

P.56

VESTIAR+GS

7.71

ETAJ

E.00

AȘTEPTARE PACIENT!

18.04

E.01

HOL

31.34

E.02

BISIRO-CAFE VIZITATORI

24.02


E.03

HOL

43.41

E.04

CAMERA

PLANNING

Ț?

214

E.05

GS

2.55 V

E.06

GS

2.55

E.07

CAMERA

CONTURAI SI STAFF

MEDICAL

32.09

E.08

CAMERA ODIHNA PERSONAL

14.25

E.09

SALA

MULTIFUNCȚIONALA

35.93

E.10

SPITALIZARE ZI 3 PATURI

22.39

E.lOa

GS

2.63

E.ll

SPITALIZARE ZI 2 PATURI

15.9

E.lla

GS

2.67

E.12

REGISTRATURA -SPITALIZARE DE ZI

11.49

E.13

DEPOZITARE

4.08

E.14

CASA SCĂRII

19.6

E.15

HOL

78.42

E.16

RUFE CURATE

0.69

E.16

MATERIALE

CURĂȚENIE

2.38

E.17

DEȘEURI

MEDICALE.RUFE

MURDARE

0.69

E.18

SAS

1.27

E.19

GS PERSONAL

6.69

E.20

SALA

TRATAMENTE

15.44

E.21

CURTE

INTERIOARA

15.77

E.22

CAMERA

DOZIMETRIE+DOCUMENTE

15.14

E.23

CABINET

ASISTENTE

7.52

E.24

DEP.MAT.MED.

1.45

E.25

DEP.MAT.MED.

1.62

E.26

CORIDOR

3.65

E.27

VESTIAR PERSONAL B

6.13

E.28

VESTIAR

PERSONAL F

6.17

E.29

CASA LIFTULUI

5.82

E.30

CASA SCĂRII

14.27

E.31

GS VIZITATORI F

5.44

E.32

GS VIZITATORI B

5.44

E.33

CABINET MEDIC

17.08

E.33a

GS

2.52

E.34

CABINET MEDIC

17.08

E.34a

GS

2.52București, sectari, str. Grigore Alexandrescunr.96 890 238 e-măii: axdesign.group@gmail.com

E.35

CABINET MEDIC

17.0S?

E.35a

GS

2.52-   /

E.36

CABINET MEDIC

Iții" '

E.36a

GS

2.52

TOTAL Suprafața utila

1.306,20

Ansamblul va dispune de parcaje supraterane amenajate în incinta Spitalului Municipal Ploiești. Din punct de vedere arhitectural clădirea este dispusă pe nivelul parter+1 etaj, având în vedere faptul că amplasamentul restricționează suprafața edificabilă și nu este posibila desfășurarea tuturor funcțiunilor numai la nivelul parterului. întrucât este accentuată astfel orizontalitatea construcției (și, totodată, masivitatea acesteia), se propune echilibrarea proporțiilor și imaginii arhitecturale prin vitrarea acesteia în zonele în care este posibil, cu pereți cortină generoși, cât și cu goluri dispuse în funcție de funcțiunea adăpostită, flancate de casete metalice ce accentuează verticalitatea, echilibrând atât volumetric cât și estetic ansamblul clădirii. Acest tip de vitraj permite atât un iluminat natural bogat cât și posibilitatea de a evita crearea unui ritm monoton al fațadelor. în zonele în care dispunerea unor goluri nu este posibilă sau permisă (in zonele de iradiere), se va adopta soluția de contrast, și anume complementarea estetica prin diferența materialelor utilizate.

Un punct forte al acestei propuneri constă în introducerea unei curți de lumină în centrul clădirii, care iși mărește suprafața activă către etajul superior, astfel încât să poată pătrunde cât mai multă lumină, în ciuda adâncimii acestei curți.

Din punctul de vedere al finisajelor fațadelor, se propun materiale și culori care să se integreze în zona categorisită ca zonă protejată, dar să și armonizeze construcția (cărămidă sau piatră decorativă -culori posibile: alb, grej, gri deschis; tencuieli decorative - culori: alb, crem, tamplării cu casete metalice discret colorate; alte materiale și culori complementare pentru accente ale intrării: lemn/aluminiu/cupru). Culorile pavajelor exterioare vor fi culori neutre spre reci, pe materiale de piatră naturală, ceea ce va evidenția construcția, și nu amenajările exterioare.

Din punct de vedere structural construcția va fi realizată din 2 structuri legate separate prin rost. Structura primară se va realiza din cadre de beton armat, închideri perimetrale din cărămidă cu goluri cu grosime 37,5 cm, iar structura secundară va fi structura buncărelor, din pereți portanți din beton armat de grosimi mari, variabile, aceștia fiind dimensionați conform studiului de radioprotecție, în funcție de energia acceleratoarelor.

Compartimentările interioare vor fi realizate din cărămidă grosime 30 cm sau gips-carton dublu sau triplu placat (după caz). Compartimentările din cărămidă se propun pentru separarea spațiilor diferite din punct de vedere funcțional, corelând acest principiu cu urmărirea axelor structurale și cu confidențialitatea pacientilor (hol-saloane, hol-cabinete, hol-nucleu C.T.-sim, hol-nucleu radioterapie etc.). Compartimentările din gips-carton se propun spre realizare in zonele de grupuri sanitare, boxe pentru curățenie, depozitări, vestiare, camera servere etc., acestea fiind realizate dublu sau triplu placate în funcție de cerințele la foc și de natura spațiului (spre exemplu, compartimentările din grupurile sanitare vor fi realizate cu o placa simpla și o placa rezistentă la umezeală, rezultând un perete de compartimentare dublu placat).

Structura celor 2 buncăre de radioterapie, precum și a buncărului de brahiterapie și a celui destinat CT-simulatorului, au fost determinate și figurate în planurile de arhitectură în conformitate cu studiile de radioprotecție și breviarele de calcul anexate, realizate de Fiz. Victor Bogdan, expert în fizică medicală, permis nivel 3 nr. 1042/2013, cât și cu cerințele impuse prin avizul Institutului Național de Sănătate Publică.

Finisajele interioare propuse sunt conforme cu exigențele specifice unei unități medicale modeme. Toate finisajele interioare, ce vor fi enumerate mai jos, sunt comune tuturor variantelor de realizare a investiției.


Pereți interiori


Finisajele propuse in cadrul proiectului vor fi antibactericide, lavabile, rezistente la 'âe'zinfeclan’fh fara asperitati care sa retina praful, negeneratoare de fibre sau particule care pot ramane suspendate în aer, rezistente la acțiunea coroziva a soluțiilor folosite la actul medical, vor împiedica dezvoltarea de organisme parazite (artropode, acarieni, mucegaiuri), materiale care sa nu se încarce cu electricitate statica, sa nu prezinte denivelări și accidente geometrice care sa perturbe fluenta circulațiilor cu viteza, și în același timp este necesar sa prezinte un aspect plăcut, sa contribuie la umanizarea ambientului spitalicesc.

Finisajele pereților vor include: vopsitorii lavabile, compartimentări cu H.P.L. in grupurile sanitare, placari cu tapet P.V.C., alte finisaje decorative in spatiile de primire vizitatori.

Tavane

Se vor realiza tavane fixe cu structura metalica si gips-carton, casetate cu structura metalica suspendata si placi metalice antibacteriene, alte tavane decorative precum cele din fibre de poliester tesute (plafon poliuretanic decorativ), in funcție de destinația încăperii.

Pardoseli

In cadrul amenajărilor spatiilor interioare se vor folosi materiale tratate antibacterian si fungicid, destinate traficului intens, rezistente la agenții de curatare utilizați in spitale. Materialele folosite includ: covor PVC omogen pentru trafic intens, covor PVC conductiv, altele.

Tâmplării interioare

Acest capitol cuprinde si specificațiile pentru usi metalice, HPL si accesoriile acestora, usi RX, RF si ecrane mobile de radioprotectie.

Toate ușile, inclusiv accesoriile acestora, utilizate intr-o unitate spitaliceasca trebuie sa îndeplinească in mod oligatoriu cerințele din standardele si normative cu privire la igiena, siguranța, calitate, durabilitate si eficienta.

Acestea vor fi realizate din materiale cu rezistenta chimica înalta la acțiunea soluțiilor si agentilor de curatare si dezinfectare utilizați in aplicații medicale.

Suprafețele ușilor utilizate in aplicații medicale, trebuie sa fie fara rugozități pentru a permite o ușoara curatare si dezinfectie.

Ușile trebuie sa asigure prin construcție un nivel de reducere a zgomotului de minim 30dB.

După numărul de foi de usa, aceste pot fi:

 • -   cu o foaie - usi simple

 • -   cu doua foi - usi duble

După modul de deschidere, ușile se pot imparti in:

usi culisante

 • -   usi batante.

După modul de acționare:

usi acționate manual usi cu acționare automatizata cu senzor (intrare principala)

Tipul de usa ales va fi impus de aplicația si circuitul medical realizat.

Acolo unde este cazul ușile vor fi prevăzute cu mecanisme de blocare si elemente pentru acces controlat.

Deasemenea, după caz, vor fi prevăzute cu sisteme de închidere, deschidere de urgenta.

In funcție de aplicația medicala ușile pot fi prevăzute cu geamuri de inspecție cu storuri sau jaluzele, acționate electric.

Balustrade și mână curentă


București, sector 1, str. Grigore.Alexandrescu nr.96

850 238 iesfgn.grou^gniăiLcom


e-mșil:

J-' I" f; c>/

* &


Având in vedere funcțiunea si activitatea desfasurata, se impune montarfențairiilor cufentețpe] holuri si in saloane, realizate din confecții metalice, cu suport metalic de prinder^fijj^fete, inibrac^e in material PVC antibacterian.

k.. 4_.

Finisajele exterioare propuse au în vedere limitările impuse de reglementările de umanism.


in material PVC antibacterian.Pereți exteriori

Pereții noi de închidere se vor realiza din cărămidă de grosime 37.5cm. Termoizolarea acestora se va realiza cu un sistem agrementat de placi din vata bazaltica cu grosime de 10 cm, pentru imbunatatirea coeficientului termic conform Normativului C 107, si introducerea unui strat de termoizolație la contactul cu solul la pardoseala parterului. Armarea se va face cu plasa din fibra de sticla si masa de șpaclu compatibila sistemului de vata bazaltica, prinderi mecanice, iar ca finisaje tencuiala decorativa in culori pastel. Pe fațadele decorate cu placaj imitație lemn se va aplica termosistem pentru fațade ventilate, vata bazaltica, folie anticondens si structura metalica suport pentru placajul de fațada.

Tâmplării exterioare

Se propune tâmplarie de aluminiu care va fi aleasa conform coeficienților termici necesari (număr de camere, indicele de transfer termic pentru rama Ur, număr de cicluri inchidere-deschidere pentru care este garantata etc). De asemenea, se propune o fațada cortina pentru marcarea zonei de acces in clădire.

Pavaje

Accesul pietonal se va pava cu granit fiamat (se folosește la exterior, la trepte, rampe, podește) -se aplica numai peste un strat de sapa hidroizolat înainte de montarea granitului, trotuare realizate cu pavele montate pe pat de nisip.

Balustrade și mâna curentă

In zonele reprezentative -intrare principala- balustradele vor fi executate din țeava neagra vopsita in culori RAL in câmp electrostatic electrostatic cu mana curenta.

Scara de acces va fi prevăzută cu balustrade din otel vopsite in culori RAL in câmp electrostatic.

Terasă

Acoperișul propus este de tip terasa necirculabila termoizolata cu polistiren extrudat de 20 cm, sapa, invelitoare realizata din 2 straturi de membrana cu poliesteri,ultimul strat avand ca finisaj ardezie.

Se va acorda o atentie deosebita gurilor de scurgere a apelor pluviale, care se vor etanșa si a pantelor către acestea care vor trebui sa aiba o înclinație de minim 1%.

Copertine

La intrarea principala se va executa o structura pentru protecția împotriva intemperiilor si pentru marcarea accesului, ce va complementa materialele utilizate in redarea esteticii clădirii. Construcția va consta dintr-o structura din otel ancorata in structura clădirii, tip consola, prevăzută cu un intrados metalic din Alucobond sau, in funcție de dorința beneficiarului, o structura din lemn, cu sistem de iluminare, integrat.

Lucrări exterioare

Căile de circulație carosabile și pietonale ce vor fi desfacute/deteriorate în urma lucrărilor de construcție vor fi refăcute.

București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96

0736 890 238 e-mail; axdeJign.groiip@gmail.com


Parcajele pentru utilizatori (personal și pacienți) vor fi dimensionate în funcțî&de disponibilitatea spațiilor din incinta spitalului și a numărul estimat de utilizatori.                                    ’’ 1.4

în dreptul noii construcții vor fi amenajate spații exterioare dotateceti mobilier urban corespunzător.                                                          VS        ■     /

Se va asigura iluminatul stradal si ambiental pe suprafața amplasamentului. ...... s.

Materialele utilizate la lucrările exterioare de amenajare se vor alege astfel incat șa nu,puna in pericol deplasarea persoanelor in condiții de zapada si inghet.

La realizarea amenajărilor interioare si exterioare se vor avea în vedere condiții de buna funcționalitate care sa conducă la asigurarea următoarelor criterii:

siguranța în exploatare

 • -   siguranța la foc

izolații termice, hidrofuge și economia de energie

 • -  protecția împotriva zgomotului

igiena, sanatatea oamenilor, refacerea și protecția mediului

Instalații prevăzute prin proiect

Varianta 3 de realizare a investiției a luat în considerare următoarele instalații ce necesită lucrări de construcție:

 • -   instalații tehnico-edilitare;

Construcția va fi prevăzută cu toate instalațiile corespunzătoare acestui tip de funcțiune. Clădirea se va racorda la utilitățile clădirilor din curtea Spitalului Municicpal Ploiești.

instalații electrice;

A                    4

In zonă există rețea electrică stradală la care sunt racordate construcțiile existente in curtea spitalului. Racordarea la rețeaua exterioară se va realiza printr-o firida de branșament alimentata trifazat de la un punct ce se va stabili ulterior după calculul de putere necesar alimentarii echipamentelor medicale.

Clădirea va fi dotata cu:

o Instalații electrice de iluminat artificial de interior - normal si de securitate

o Instalații electrice de prize 230/400V

o Instalații electrice de forța ;

o Instalații de protecție împotriva descărcărilor atmosferice ( paratrăsnet);

o Instalații de protecție împotriva tensiunilor accidentale si șocurilor electrice;

o Instalații de prize de pamant;

Instalații de alimentare cu ana menajera rece si calda:

Clădirea se va alimenta cu apa de la rețeaua de apa existenta in incinta.

Parametrii de debit și presiune necesari pentru buna funcționare a instalațiilor de alimentare cu apa sunt Q=l,43 1/s si H =37,50 mH20.

Prepararea apei calde menajere se va face local, pentru, cu ajutorul centralei termice prevăzute, pentru aceasta fiind necesara întocmirea unui proiect de specialitate.

 • -   Instalații termice si de climatizare:

Sursa agentului termic va fi o centrala termica proprie, ce funcționează cu gaze naturale, fiind dotata cu instalații de automatizare a funcționarii. Supravegherea flăcării se va face cu electrod de ionizare. La interior se vor monta corpuri de încălzire statice de tip igienic utilizate in mediul sanitar, dimensionate in funcție de dimensiunile încăperilor si poziția cardinala a acestora.

 • -   Instalații de canalizare menajera si pluviala:

-----------------------------1--------~~!■■■

Wnr.96

;efljiail: axdesigtegrw@g!pSl.c&rn

k

V

Mviale


București, sector 1,str. Grigore Alexandre!^ w.96

ne

CC ;      ;,..7

fe


Apele uzate provenite de la obiectele sanitare, sunt evacuate gravitaționalkla-rețeaiiaexistșțg canalizare a spitalului.

Apele meteorice de pe terasa vor fi evacuate prin coloane verticale către reteaua djș"ap$> existenta pe amplasament.

Instalații de stingere incendii cu hidranti interiori si exteriori:

Laboratorul de radioterapie va fi echipat cu instalație de stingere a incendiilor ce se va realiza conform normelor in vigoare.

- Instalații fluide medicale:

Paturile din cadrul zonei de spitalizare de zi vor fi dotate cu console medicale ce vor dispune și de prize de distribuție a fluidelor medicale. Instalația de fluide medicale va fi prevăzută până în dreptul consolelor medicale.

Sistem de detecție si avertizare incendiu.

Sistemul de detecție si avertizare incendiu va fi de tip I, tip 1 de acoperire = totală, prin detectoare de incendiu cu principii diferite de funcționare și declanșatoare manuale asigura supravegherea in mod continuu a clădirii, realizând alarmarea operativa (acustica si optica) in cazul existentei condițiilor de incendiu.

Acest sistem complex are ca unitate de comanda si semnalizare o centrala adresabila, dotata cu module de bucle adresabile conform PI 18-3/2015.

Toate echipamentele medicale, liftul, unitățile de control acces, se vor conecta la aceasta centrala de semnalizare incendiu.

 • 5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII:

 • a) . Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu

TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totala a investiției este de 10.734.728,51 lei (valoare inclusiv TVA), reprezentând 2.311.526,38 euro; 1 euro = 4,644 lei

Construcții - montaj (C+M): 8.102.282,00 lei (valoare inclusiv TVA), reprezentând 1.744.677,43 eurojl euro - 4,644 lei

 • b) . indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fîzice/capacități fizice

care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Scd= 1.636,00m2

-Investiția specifică: 4.952.49 lei/m2 arie construita desfasurata,

Reprezentând: 1.066,42 euro/mp inclusiv T.V.A.

c).

București, sector 1, str. GrigoreAle-.a.-ț

indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți îir funcție de•» specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;                           j!cȘ' /      1

■ *, 'S


irescu nr.96

238 jțirp^i.com


Categorii de cost/ani

Valoare (RON)

Obținerea și amenajarea terenului

14280.00

Asigurarea utilităților necesare obiectivului

0.00

Proiectare și asistență tehnică

440657.00

Investiția de bază Organizare de șantier Cheltuieli diverse și neprevăzute

Total cost cu investiția

9641715.58

7854.00

301197.3310734728.51


 • d). durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni;

Durata estimată de execuție este de 10 luni.

 • 5.5. PREZENTAREA MODULUI ÎN CARE SE ASIGURĂ CONFORMAREA CU REGLEMENTĂRILE SPECIFICE FUNCȚIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII TUTUROR CERINȚELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCȚIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE:

IV.Ol-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE

Construcția este formata din 2 tronsoane dreptunghiulare, despărțite de rost.

Sistemul constructiv va fi unul mixt. Se vor folosi materiale de buna calitate, bine montate in opera, care contribuie la o comportare satisfacatoare in timp a construcției si care sa nu sufere degradări importante la nici un element al construcției.

IV.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU

Proiectul va respecta prevederile normativului P118/1999, Normativ de siguranță la foc a construcției, astfel utilizatorii clădirii, în caz de incendiu, vor putea evacua clădirea într-un timp foarte scurt.

Un compartiment de incendiu cu Scd- 1649.82 mp

Gradul de rezistență la foc II, clădiri civile cu risc mic de incendiu

Limitarea propagării unui eventual incendiu in interiorul construcției este asigurata prin elemente verticale si orizontale( pereți si plansee) avand nivelurile de performanta normate pentru încadrarea de

 • G.R.F.II

București, sector 1, str. Grigore Alexandrescu nr.96 890 238 e-rnail:"axdesign;group@gfpail.com Z /”x'- " ‘ ' - X' /M-. ■■

In ceea ce privește caile de evacuare, holurile sunt dimensionate la o laiime de 2.20m, minimul; reglementat prin NP015 - Normativ de proiectare pentru spitale (verifica-i denumirea)1pentru a asigura un gabarit suficient trecerii, in condițiile existentei unor locuri de așteptare pe o singura parte. Prin P I 18, minimul necesar pentru doua fluxuri (1 flux = 50 persoane in cazul clădirilor pentru saftatate) este I.10m, deci latimea propusa in proiect este conforma normelor impuse, si răspunde chiar si cerințelor pentru transportul asistat al bolnavilor.

Pentru asigurarea evacuării persoanelor din etaj, au fost prevăzute 2 case de scara inchise, dimensionate la 1.20m pentru fiecare rampa, si un lift dimensionat corespunzător transportului cu targa sau căruciorul.

Desfumarea caselor de scări inchise cu iluminat natural se realizează prin tiraj natural organizat, asigurat de ochiurile mobile amplasate in treimea superioara a peretelui exterior.

La interior desfumarea se realizează prin intermediul tirajului natural organizat al curții de lumina, încăperea destinata centralei termice este prevăzută cu o fereastra de dimensiunile l,50x0,90m care răspunde cerințelor minime cu privire la suprafața de explozie calculata a unei astfel de încăperi.

Clădirea va fi dotata, conform planurilor de instalații curenti slabi cat si conform planurilor de arhitectura, cu extinctoare de mana si hidranti.

IV.03-Cerinta «C» IGIENA, SANATATE SI MEDIU ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLĂDIRE :

1. Masuri pentru protecția fata de noxele din exterior :

Nu este cazul, clădirea proiectata nefiind intr-o zona in care sa existe surse de poluanti cu noxe exterioare;

2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului funcție de destinația spatiilor, activitati si număr ocupanti:

Igiena aerului este asigurata prin producerea unei ambiante atmosferice corespunzătoare, astfel incat sa nu existe degajări de substanțe nocive, de gaze toxice sau emanații periculoase de radiații, care ar putea periclita sanatatea ocupantilor.

3. Controlul climatului radiativ- electromagnetic:

Ecranarea spatiilor s-a realizat conform studiului de radioprotectie.

Climatizarea spatiilor se va realiza diferențiat prin intermediul unui sitem de climatizare cu recuperare de căldură, astfel spatiile destinate radioterapiei (buncăr, CT-sim, Brahiterapie) vor avea centrale separate.

4. Posibilități de menținere a igienei:

Având in vedere mediul spitalicesc in cauza, finisajele propuse prin proiectul de arhitectura vor fi antibactericide, rezistente la agenții duri de curatare, nu vor retine praful, murdăria si bacteriile.

5. Iluminatul natural și artificial:

Construcția propusa este orientata astfel incat toate cabinetele si saloanele spitalizării de zi sa primească radiație solara directa, un anumit număr de ore pe zi, pe toata durata anului.

Iluminatul natural si artificial va avea o cantitate si calitate corespunzătoare, astfel incat utilizatorii sa-si desfasoare activitatile in mod corespunzător, atat in timpul zilei, cat si in timpul nopții, in condiții de igiena si sanatate.

București, sector 1. str./Șrigore AlexandrescUft.%

e-rjiab axdesign.grouptggrjrai c^i ț

I *j

6. Alimentarea cu apă și igiena apei vizează :                                 ■                  •

Igiena apei. Se va asigura in spatiile clădirii un debit suficient, in condițiile safiș^e^i de puritate corespunzătoare apei potabile. Pentru clădirea propusa nu se va asigura apaAjgdi

7. Igiena evacuării apelor uzate vizează :

Igiena evacuării apelor uzate si a dejecțiilor se asigura printr-un sistem corespunzător de eliminare a apelor folosite menajere sau metorice, precum si a dejecțiilor.

8. Igiena evacuării deșeurilor solide vizează :

Igiena evacuării deșeurilor si gunoaielor. Deseurile vor fi depozitate in pubele cu capac si se va face transportarea acestuia periodic la groapa de gunoi.

PROTECȚIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)

Construcția, pe toata durata de viata (execuție, exploatare, postutilizare) nu va genera in atmosfera substanțe daunatoare peste limitele stabilite prin reglementările specifice si nu va produce vibrații cu intensitate peste limitele admise prin normele legale. Evacuarea apelor uzate sau descărcarea de reziduuri de orice alte materiale toxice nu se va face in ape de suprafața sau subterane. Deseurile menajere nu se vor arunca si nu se vor depozita in afara amplasamentelor autorizate.

IV.04 Cerința «D» SIGURANȚA IN EXPLOATARE :

IV.04.1 Siguranța circulației pietonale :

-circulația exterioara;

Stratul de uzura folosit pentru exterior nu va fi alunecos in condiții de umiditate si va avea o panta de max 2% in profil transversal. Pe suprafața caii de circulație nu vor exista denivelări mai mari de 2.5 cm care sa provoace împiedicarea si ranirea utilizatorului. Rosturile intre dalele pavajului sau orificile grătarelor pentru apele pluviale nu vor fi mai mari de 1.5cm.

-circulația interioara orizontala :

Finisajul pardoselilor interioare ales nu vor provoca alunecarea. In spatiile umede se vor folosi pardoseli antiderapante. Pe suprafața cailor de circulație nu vor exista denivelări care sa provoace împiedicarea si ranirea utilizatorilor.

Suprafețele pereților nu prezintă proeminente, muchii ascuțite sau alte surse de lovire, rănire etc. Suprafețele integral vitrate si ușile batante vor fi semnalizate cu marcaje de atenționare.Pentru ușile interioare nu exista posibilitatea lovirii persoanelor care isi desfasoara activitatea si nu exista riscul ca doua usi sa se lovească intre ele (la deschiderea simultana). Traseul fluxurilor de circulație va fi clar liber si comod.

-circulația interioara verticala :

Circulația pe verticala se va face printr-o scara. Sistemul constructiv al scării este din 4 rampe.Treptele scărilor vor avea aceeași dimensiune (latime/inaltime), masurat pe linia pasului. Soluția constructiva nu provoacă împiedicarea prin agatare cu vârful piciorului, iar finisajul marginilor treptei este clar vizibila si nu se confunda cu desenul de pe suprafața orizontala. Balustradele utilizate nu vor genera accidentarea utilizatorilor clădirii (nu vor oferi posibilitatea de catarare sau escaladare).

IV.04.2 Siguranța cu privire la riscurile provenite din instalații

București, sector 1, str. Grigore AtexoTTtis§sgj nr.96

Ci Z?/    /$?■'"'           \ »-*

Toate elementele conducătoare de curent, care fac parte din circuitele curepti4pr( de lucru, voț fi. făcute inaccesibile unor obstacole sau instalarea pârtilor active in afara zonei de accesibilitate. Se vor lua' masuri penntru limitarea presiunii si temperaturii prin prevederea unor armaturi de siguraîl^s;p^oțm^ dispozitive pentru reglaj presiune.

Conductele de gaze vor fi din otel si se vor monta aparent, in spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces permanent.

Pentru a preveni intoxicarea aerului interior cu substanțe nocive se va asigura debitul minim, zilnic, de aer proaspăt.

Conductele de transport ale apei nu vor permite dezvoltarea agentilor biologici si nu vor permite stagnarea apei potabile.

Clădirea se va proteja impotriva descărcărilor atmosferice (trăsnetul).


IV.04.3 Siguranța in timpul lucrărilor de intretinere

Pe durata exploatariii construcției utilizatorii vor fi protejați in decursul activităților de curățenie si reparare. Suprafețele vitrate proiectate vor putea fi curatate atat din interior, cat si din exterior fara nici un pericol de accidentare. La nivelul terasei a fost prevăzută mana curenta pe toata lungimea parapetului.

IV.04.4 Siguranța la intruziuni si efracții

Clădirea va fi prevăzută cu sisteme adecvate de protecție a utilizatorilor, impotriva eventualelor acte de violenta, hoție, vandalism, comisie de intruziune umana, precum si impotriva pătrunderii nedoritee a insectelor sau animalelor daunatoare.

IV.05 - Cerința «E» PROTECȚIA LA ZGOMOT

Clădirea propusa respecta normele in ceea ce privește protecția impotriva zgomotului.

In vederea asigurării condițiilor necesare desfășurării pentru protecția la zgomot exterior (CI 25-2012) se stabilesc limite admisibile la nivelul de zgomot.

Izolația fonica se va asigura prin stratificatia pereților exteriori si grosimea lor dar si materialele utilizate pentru goluri.

In vederea reducerii zgomotului din instalatile sanitare si in scopul impiedicarii transmiterii vibrațiilor la elementele de construcție se vor lua următoarele masuri:

-intre bratarile de susținere a conductelor si conducte se vor intercala garnituri elastice;

-trecerea conductelor prin pereți si plansee se va face prin mansoane de protecție, spațiul dintre conducta si manșon fiind umplut cu material elastic;

-fixarea conductelor de plafon se va fac intercalând intre bratari si conducte de material elastic;

-montarea obiectelor sanitare se va face numai cu autorul garniturilor elastice.

IV.06 - Cerința «F» - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

Pentru clădirea propusa s-a prevăzut o configurație volumetrica optima astfel incat sa existe cat mai puține punți termice si un procent de vitrare rațional, iar poziționarea clădirii s-a realizat in conformitate cu punctele cardinale. Sunt asigurate caracteristicile de izolare termica prescrise in normativ CI07/1 si o alcătuire higrotermica conform C107/3-5.

Izolația termica a clădirii se va realiza cu sisteme termoizolante agrementate in Romania. Pereții exteriori se vor placa, la exterior, cu termosistem cu specificație de fabricație „pentru utilizarea la

București, sector 1, str. Grigore Aiexandrescu nr.96 ..Jd: 0736 890 238

placarea fațadelor”. Placa de pe sol se va izola utilizând soluția executării unui strat termoizolant sub acesta. Izolarea plăcii de peste ultimul nivel se va realiza cu polistiren extrudat. /■           ‘

Izolația hidrofuga se va aplica infrastructurii clădirii prin hidroizolatii orizontale si verticale amplasate pe toate fetele elementelor din beton armat in contact cu pamantul. De asemenea, se va izmă placa de pe sol utilizând soluția executării stratului hidrofug sub acesta prin aplicarea unei izolații hidrofuge verticale.

Capitolul V - MASURILE DE PROTECȚIE CIVILA

Nu este cazul.

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCȚIEI (daca se autorizează cu lucrarea de baza si nu fac obiectul unor documentații distincte) - descrierea solutilor si materialelor pentru împrejmuiri, alei pietonale si carosabile, bazin vidanjabil (daca este cazul), etc.

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE ȘANTIER (daca nu face obiectul unei documentații distincte sau nu a fost cuprinsa in partea de structura) SI MASURI DE PROTECȚIA MUNCII

Proiectul a fost elaborat având în vedere următoarele normative:

Ordin nr. 914 din 26 iulie 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie sa Ie îndeplinească un spital in vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, modificat si completat cu Ordinul nr. 1096 din 2016

NP 015-1997 - Normativ privind proiectarea si verificarea construcțiilor spitalicești si a instalațiilor aferente acestora.

Legea 372/2005 republicata in MO partea I 451/23.07.2013 — privind performanta energetica a clădirilor

Legea 121/2014 - privind eficienta energetica modificata si completata de

Legea 160/2016

Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice prin conținutul cadru al documentației de avizare al lucrărilor de investiții

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcții, republicata in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 11 septembrie 2015, completata si modificata in baza Legii nr.163/2016

SR ISO 6240 - 1998 - Standarde de performanta in clădiri

SR ISO 6241 - 1998 - Standarde de performanta in clădiri

SR EN ISO 12524 - Materiale si produse pentru construcții; proprietăți higrotermice

STAS 7908 - 1985 - Clădiri civile, industriale. Arii si volume convenționale

C 56 - 2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de construcții si instalațiilor aferente acestora.

Legea nr. 50/1991 republicata, privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții, modificata si completata cu Ordonanța de urgenta nr. 22 din 2014, aprobata prin Legea nr. 197/2016.

 • H.G. nr. 925/1995 Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executei lucrărilor si construcțiilor

Ordin M.L.P.T.L. nr. 777/2003 - îndrumător pentru atestarea tehnico profesionala a specialiștilor

București, sector 1.5l>- Grigore AlexandreScu rtr.96 /          ?Te|; °73&s890 733

e-maif: axdesi^i;gtpsi^@gmaiK?>m

P 100-1/2006 - Cod de proiectare seismica - Partea I: Prevederi de proiectare pentru'clădiri^, P118-99 - Normativul de siguranța la foc a construcțiilor in conformitate cu^jg^r^s-^JP^CTHt Scenariul de Securtate la Incendiu

NP-082-04 - Cod de proiectare. Bazele proiectării si acțiuni asupra construcțiilor.

CR 0-2005 - Cod de proiectare. Bazele proiectării structurilor in construcții

CR 1-1-3 -2005 - Cod de proiectare seismica. Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor

STAS 10107/0-90 - Construcții civile si industriale. Calculul elementelor din beton, beton armat si beton precomprimat

STAS 3300 - 85 - Geotehnicâ si fundații. Calculul deformatiilor probabile ale terenului de fundație

C 28 - 86 - Instrucțiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton

NE 012 - 2007 - Cod de practica privind executarea lucrărilor din beton si beton armat

C196 - 83 - Normativ privind executarea fundațiilor directe

CR-6 - Normativ privind alcătuirea, calculul si executarea structurilor din zidărie STAS 10109/1-82 - Lucrări de zidărie. Calculul si alcătuirea elementelor.

P7 - 2000 - Normativ privind fundarea construcțiilor pe pământuri sensibile la umezire (proiectare execuție, exploatare)

NP 112-04 - Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa

NP 007-97 - Normativ pentru proiectarea structurilor in cadre din beton armat in zone seismice.

NP 123    - Normativ privind proiectarea geotehnicâ a fundațiilor pe piloti

P130/1999 - Normativ privind comportarea in timp a construcțiilor

 • 5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI PUBLICE, CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE $1 ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCAȚII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE:

Sursa de finanțare a proiectului este Bugetul Local al Primăriei Municipiului Ploiești.

uresti, sector 1, Stf. GfigoreAlexandrescurțr.96 /-*ej: 0736’850238

z.< x*


e-nw,âxd

/

CAPITOLUL 6. URBANISM, ACORDURI ȘI AVIZE CONFORM^

... J7 \ \ ’•

 • 6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS ÎN VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE                                                 "

Vezi documente administrative-Certificat de Urbanism anexat.

 • 6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ, CU EXCEPȚIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVĂZUTE DE LEGE

Vezi Extras de carte funciară anexat.

 • 6.3.  ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITÂȚn COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, MĂSURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI. MĂSURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICÂ

Nu este cazul

 • 6.4.  AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITĂȚILOR

Nu este cazul.

 • 6.5.  STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CĂTRE OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

Vezi Studiu topografic anexat

 • 6.6.  AVIZE, ACORDURI ȘI STUDII SPECIFICE, DUPĂ CAZ, ÎN FUNCȚIE DE SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ȘI CARE POT CONDIȚIONA SOLUȚIILE TEHNICE

Studiu de impact anexat intocmit de Institutul National de Sanatate Publica

Studiu de radioprotectie anexat intocmit de fiz. Bogdan Victor

 • 6.7.  INFORMAȚII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILĂ CU IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI

Entitatea responsabilă cu implementarea investiției: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 6.8.  STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZÂND;

 • a) , durata de implementare a obiectivului de investiții (în luni calendaristice):

Durata estimată de implementare a obiectivului de investiții este de 12 luni de la semnarea Contractului de lucrări, a Ordinului de începere a lucrărilor.

 • b) . durata de execuție:

Durata estimată de execuție este de 10 luni.


 • c). graficul de implementare a investiției:

  Nr. crt.

  Denumire activitate

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  .09

  io:

  u

  :>/

  1.

  Semnare Contract de Proiectare cu Execuție

  2.

  Proiectare Faza D.T.A.C.

  3.

  Scenariu Securitate la incendiu

  4.

  Obținere Avize conform Certificat Urbanism

  5.

  Obținere Autorizație de Construire

  6.

  Proiectare Faza P.T.+D.E.

  7.

  Organizare de șantier

  8.

  Trasare lucrări, execuție infrastructura

  9.

  Lucrări instalații canalizare,alim apa, energie el

  10.

  Lucrări suprastructura parter

  11.

  Lucrări instalații canalizare,alim apa, energie el

  12.

  Lucrări suprastructura etaj I

  13.

  Lucrări finisaje interioare

  14.

  Lucrări finisaje exterioare

  15.

  Lucrări amenajare exterioara


 • d). eșalonarea investiției pe ani, resurse necesare:

In funcție de alocarea bugetara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, valoarea necesara realizării lucrărilor se va eșalona pe o durata de maximl2 luni.

6.9.  STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE ȘI ÎNTREȚINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE NECESARE

Se previzionează că în perioada de referință a proiectului se va realiza o înlocuire a panourilor solare și a centralei termice după 10 ani. Prețul de achiziție va rămâne constant în termeni reali (în prețurile anului 0). De asemenea, se prevăd cheltuieli extraordinare generate de:

Intervenții la tâmplăria exterioară, realizate în anii 5, 10 și 15, având fiecare dintre acestea un cost în termeni reali de 1% din valoarea inițială;

 • 6.10. RECOMANDĂRI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITĂȚII MANAGERIALE SI INSTITUȚIONALE

Beneficii si costuri socio-economice

Un aspect foarte important pentru realizarea unei analize socio-economice adecvate il reprezintă modul in care sunt reprezentate sub forma monetara costurile si beneficiile socio-economice. O corecta evaluare a acestora va conduce la obținerea unor indicatori economici in concordanta cu realitățile momentului.

Pentru stabilirea costurilor si beneficiilor socio-economice, in funcție de tipul de proiect, trebuie analizate cu atentie mai multe aspecte:

 • - beneficiarii directi si indirecti ai proiectului;

 • - conexiunile intre rezultatele proiectului si ariile afectate de acesta, in mod pozitiv sau negativ;

București, sectari, str. Grigore AlexandreS'cij or.96 /     Z^>IelkQ736^?38

^ej^ail: axrfȘ^ftg'rQup^g'rp^.c^m ș . W ’i

 • - evoluția anumitor indicatori din sectorul (sectoarele) in care se actioneaza prin prdiecț*^>h^/ ?

 • - previziunile din sectorul/sectoarele de activitate asupra caruia/carora se răsfrâng rezuJ.tâtâe^..$C<tț>' proiectului;

 • - efectele colaterale ale activitatilor din proiect.

Tipuri de beneficii utilizate in cadrul analizei socio-economice:

Beneficii cuantificabile:

Număr de locuri de munca nou create, număr de firme nou create, reducerea ratei de emigrare; Beneficii necuantificabile:

Creșterea calitatii vieții, creșterea investițiilor independente, estetica urbanistica.

 • 1. Beneficii cuantificabile:

1.1 Beneficii din crearea de locuri de munca

Investiția propusa in cadrul prezentului proiect va crea noi locuri de munca atât in faza de execuție a investiție cât si in faza de operare, in care se vor crea 37 noi locuri de munca datorita dezvoltării si extinderii activitatii. Efectul social al acestor angajari este dat de creșterea veniturilor salariale si a standardului de viata pentru persoanele angajate in faza de execuție si de operare a proiectului, iar efectul economic este dat de transferurile fiscale (contribuțiile aferente salariilor plătite, virate către bugetul de stat) si care vor putea fi redistribuite in economie.

CAPITOLUL 7. CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

Radioterapia reprezintă o metodă de tratament de mare importanță în tratarea tumorilor maligne. Este eficientă, costurile sunt relativ reduse comparativ cu chimioterapia, și se adresează unei mari proporții din pacienții afectați.

Scopul iradierii poate fi de consolidare a rezultatului chirurgical, curativ, adesea în combinație cu chimioterapia, paleativ sau simptomatic.

Conform unor date recente, nevoia de radioterapie crește cu 3% în fiecare an. în România se înregistrează anual peste 60.000 de cazuri noi de cancer. După toate normele acceptate internațional, cel puțin 50% dintre acești pacienți ar trebui să beneficieze de radioterapie la un anumit moment al evoluției bolii.

Ameliorarea rezultatului în radioterapie se bazează pe achiziția de noi date de radiobiologie și, mai ales, pe progrese tehnice care antrenează noul concept de High Dose High Precision Radiation.

Obiectivul de investiții este construcția unui centru medical destinat tratării leziunilor canceroase profunde și semiprofunde impactul pozitiv se remarcă la nivel social.

Progresele medicinei privind tratamentul acestei maladii au fost extrem de lente, daca ne gândim ca până aproape de mijlocul Secolului XX, nu s-au produs modificări spectaculoase, care sa schimbe dramatic prognosticul nefavorabil al acestei boli.

Accesul la informare pentru pacienți si familiile lor trebuie sa fie promovat in vederea unei mai bune intelegeri a bolii si tratamentelor, cu scopul scăderii anxietatii si pentru a parcurge intr-un mod cât mai puțin stresant aceasta etapa de viata.

Restabilirea stării de sanatate fizica si psihica si creșterea calitatii vieții necesita o abordare complexa, multidisciplinara (fizica, sociala, ocupationala, psihologica si spirituala).

Dreptul pacientilor la îngrijiri medicale, care au drept scop imbunatatirea calitatii vieții in fazele avansate ale bolii maligne.

Tratamentul bolii canceroase este multimodal si include, de obicei, mai multe metode terapeutice in funcție de stadiul clinic al bolii. Modalitățile de tratament oncologic sunt: chirurgie, chimioterapie, radioterapie, hormonoterapie, terapia biologica, in studiu fiind terapia genica. Aceste metode terapeutice se pot asocia intre ele pentru a obține cel mai bun răspuns terapeutic posibil in cazul unui bolnav de cancer.


Se va avea in vedere etapizarea lucrărilor de modernizare si extindere astfel incât' continuitatea activitatii spitalului.

CAPITOLUL 8. DATE FINALE

8.1. PIESE DESENATE

Documentația conține si Piese Desenate: Plan de amplasare în zonă 1:2000 si/sau 1:500, planșe cu planuri, secțiuni și elevații pe specialități, conform Borderou piese desenate.

8.2. DATE FINALE

Prahovenii bolnavi de cancer, care au nevoie de radioterapie, sunt nevoiti in prezent sa colinde spitalele din alte județe si sunt puși pe liste de așteptare, de multe ori nemaiputand fi tratati.

In situația construirii Laboratorului de Radioterapie și Imastigistică, aceast Compartiment nou creat ar putea asigura servicii de foarte bună calitate pentru cca. 1000-2000 pacienți/an din regiune și/sau din împrejurimile limitrofe. Prin intermediul acestui Laborator de Radioterapie cu Energii înalte autoritățile prahovene pot răspunde creșterii nevoii pentru servicii medicale destinate tratării leziunilor canceroase, astfel contribuie la îndeplinirea art. 34 din Constituția României.

Studiul a fost întocmit în concordanță cu cerințele beneficiarului și cu prevederile legale existente, soluțiile de proiectare fiind adaptate atât cerințelor de amplasament.

A

întocmit,

Arh. Alexandra HEGEDUȘ-GECZI

Arh. Mihai MOHAN

Arh. Sandra SCHILLER

Beneficiar

Primăria Municipiului Ploiești

SC AX DES IGN GROUP SRL

Str Grigore Alexandrescu nr.96 sector 1

DEVIZ GENERAL

LABORATOR DE RADIOTERAPIE CU ENERGII ÎNALTE

4,644 curs euro BNR lei/euroO

X /

Nr. crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu

TVA

lei

lei

lei

1

2

3

5

7

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

12.000,00

2.280,00

14.280,00

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

Total CAPITOLUL 1

12.000,00

2.280,00

14.280,00


CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

0,00

0,00

Total capitol 2

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

20.000,00

3.800,00

23.800,00

3.1.1. Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.1.3. Alte studii specifice-Studiu de radioprotectie

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize,acorduri și autorizații

6.800,00

1.292,00

8.092,00

3.3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic

6.500,00

1.235,00

7.735,00

3.5

Proiectare

241.000,00

45.790,00

286.790,00

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

42.000,00

7.980,00

49.980,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/-Scenariu de securitate la incendiu

80.000,00

15.200,00

95.200,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

12.000,00

2.280,00

14.280,00

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

107.000,00

20.330,00

127.330,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7

Consultanță

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

18.000,00

3.420,00

21.420,00

3.7.2. Auditul financiar

0,00

0,00

0,00

3.8

Asistență tehnică

78.000,00

14.820,00

92.820,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

32.000,00

6.080,00

38.080,00

3.8.1.1. Asistență pe perioada de execuție a lucrărilor

18.000,00

3.420,00

21.420,00

__

3.8.1.2. Asistență pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către

14.000,00

/

2.660>0

' 16.660,66

3.8.2. Dirigenție de șantier

46.000,00

8.7^0,00

54.740,Q0

Total capitol 3

370.300,00

70.357*00

.440.6Ș7,p01

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

X

z           o,,/

4.1

Construcții și instalații

7.941.913,00

1.508.963,47

:s*9j45'0^76,47

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

102.000,00

19.380,00

121.380,00

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită mont

247.640,00

47.051,60

294.691,60

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

Total capitol 4

8.291.553,00

1.575.395,07

9.866.948,07

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

52.969,00

10.064,11

63.033,11

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

46.369,00

8.810,11

55.179,11

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

6.600,00

1.254,00

7.854,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

48.613,00

0,00

48.613,00

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții 0.1%

8.102,00

0,00

8.102,00

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții 0,5%

40.511,00

0,00

40.511,00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

253.107,00

48.090,33

301.197,33

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0,00

0,00

0,00

TOTAL Capitolul 5

354.689,00

58.154,44

412.843,44

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

Total capitol 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

9.028.542,00

1.706.186,51

10.734.728,51

Din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

8.102.282,00

1.539.433,58

9.641.715,58

intocmit,

1

Accelerator liniar - fotoni 6-15 MeV

Cerințe generale:

 • -  unitatea de tratament trebuie sa pennita tratamente de radioterapie 3D conformațional, IMRT dinamic, VMAT( RAPID ARC), IGRT, radioterapie sterotactica (SRS), radioterapie stereotactica corp (SBRT), reiradiere in caz de recidiva;

 • -  unitatea de tratament va fi dotata cu masa de tratament, colimator MLC dinamic, sistem de imagistica on-board inclus in configurație, sistem de dozimetrie, de măsurare și verificare a calității fasciculelor inclus in configurație, sistem de planificare tratament integrat in configurație;

 • -  unitatea de tratament trebuie sa permită la fiecare ședința de tratament in parte tratarea metastazelor multiple fara deplasarea izocentrului, superficiale, sau de tip "total marrow