Hotărârea nr. 500/2018

Hotãrârea nr. 500 privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 60/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI Ț

b

HOTĂRÂREA NR. 500 privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 60/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ''Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - Iot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 353/14.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun nr. 559/13.11.2018 al Direcției Relații Internaționale, nr. 13255/15.11.2018 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 199/13.11.2018 al Direcției Economice din cadrul Municipiului Ploiești privind actualizarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 60/26.02.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții ”Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 1 - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

In baza articolului 131 alineat (1) dm Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile Consiliului Local nr. 363/2016 si nr. 457/2017;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b și c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă îndreptarea unor erori materiale cuprinse în conținutul Hotărârii Consiliului Local nr. 60/26.02.2018, astfel:

  • - la art. 3 sintagma “lot 3” se înlocuiește cu sintagma “lot 1”;

  • - la art. 4 sintagma “lot 3” se înlocuiește cu sintagma “lot 1”;

  • - la art. 5 valoarea de “550.542,98 lei” se înlocuiește cu valoarea “550.542,99 lei”.

Art. 2 Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local nr. 60/26.02.2018 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Economică și Direcția Relații Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINȚI DE ȘEDINȚĂ,

George-Șorin-Niculae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

5