Hotărârea nr. 50/2018

Hotãrârea nr. 50 privind revocarea Hotărârii nr. 441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploieşti privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii CNI S.A., a unei suprafeţe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploieşti, situată în Ploieşti, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploieşti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 50


privind revocarea Hotărârii nr. 441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie-Spitalul Municipal Ploiești”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate 51/21.02.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu, prin care se propune revocarea Hotărârii nr. 441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr. 59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești

în conformitate cu Raportul din data de 21.02.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești

Având în vedere faptul că suprafața de teren ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din terenul în suprafață de 12586 mp, situat în Ploiești, str. Ana Ipătescu nr.59 - domeniu public al municipiului Ploiești, înscris în Cartea Funciară a U.A.T. Ploiești nr. 129412 cu număr cadastral 129412;

Potrivit prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c), alin.6 lit. a), pct.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă revocarea Hotărârii nr. 441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vedere realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

Contras


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

SECRi

Laurent


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNRPATRIMONIU Nr.


RAPORT DE SPECIALITATE


VICEPRIMAR, George PANĂ lx

la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.441/2LI2.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești ”

Potrivit Legii nr.213/1998 privind privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al unității administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Astfel printre bunurile ce se regăsesc în domeniul public al localității se numără și imobilele in care isi desfasoara activitatea unitățile sanitare de interes local.

Spitalul Municipal Ploiești ocupa locul al doilea ca importanță si complexitate a activitatii medicale in municipiul Ploiești, după Spitalul Județean de Urgență Ploiești.

Prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.”-S.A. se derulează Subprogramul "Unități sanitare din mediul urban", reglementat prin Anexa 3 la Ordonanța de Guvern nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții „C.N.I.”-S.A., cu modificările si completările ulterioare. Terenurile destinate acestor construcții se preiau in folosința de către Compania Naționala de Investiții pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol încheiat cu unitățile administrativ teritoriale.

Prin adresa nr. 10139/2016 Compania Naționala de Investiții a comunicat ce documente sunt necesare pentru intocmirea dosarului pentru realizarea obiectivului de investiții "Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploiești”, printre acestea regasindu-se si Hotararea beneficiarului (Municipiul Ploiești) privind predarea amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării si Adiministratiei Publice prin Compania Naționala de Investiții, care va realiza investiția.

Amplasamentul propus, domeniu public al Municipiului PloieSîi^rânsmWm^ administrarea Spitalului Municipal Ploiești, se afla in incinta unitatiU sanitare dlrf^ str.Ana Ipatescu nr.59 si este inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 129412 nȘ cu număr cadastral 129412.                                      \       - 'fi'' - f

Prin adresele nr. 19802 din 07.10.2016 si 31.10.2016 Spitalul Municipal/ Ploiești a transmis extrasul de carte funciara actualizat si suportul topografic pentru construire Centru de radioterapie.

In ședința din 21.12.2016, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr.441 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești

Prin adresa nr.505/03.01.2017 Hotararea menționata mai sus a fost transmisa către Direcția Tehnic Investiții in vederea intocmirii si semnării Protocolului corespunzător, potrivit prevederilor legale in vigoare, iar prin adresa nr.407/06.01.2017 s-a transmis Spitalului Municipal Ploiești cu rugămintea sa ne comunice ce alte documente mai sunt necesare in vederea completării documentației si transmiterii acesteia către Compania Naționala de Investiții « C.N.I. »S.A.

Potrivit informațiilor deținute la nivelul instituției, Protocolul corespunzător nu a fost semnat, terenul ramanand in patrimoniului Municipiului Ploiești.

Prin adresa nr.371/19.01.2018, Spitalul Municipal Ploiești a anexat, in copie, adresa nr.47113/23.08.2017 emisa de Ministerul Sanatatii, Unitatea de Management a Proiectului si a comunicat următoarele:

“...Ministerul Sanatatii, prin Unitatea de Management a Proiectelor (UMP), derulează Proiectul privind Reforma Sectorului Sanitar-Imbunatatirea Calitatii si Eficientei Sistemului Sanitar, finanțat prin Banca Internaționala pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BIRD), Proiect Nr.8362 RO ratificat prin Legea nr.179 la data de 16.12.2014.

In cadrul componentei I a proiectului a fost planificat sa se achiziționeze prin licitație internaționala competitiva o serie de echipamente destinate Centrelor de Radioterapie.

Pentru includerea Spitalului Municipal in acest proiect, in data de 12.12.2017 Spitalul a primit vizita consultanților de specialitate de la Agenția Internaționala pentru Energie Atomica de la Viena. In acest sens au fost analizate statistica bolnavilor de cancer si adresabilitatea pe care o are spitalul, terenul pe care spitalul il deține in vederea construita clădirii Centrului de radioterapie si personalul de specialitate incadrat in Spitalul Municipal Ploiești.

Aprecierea asupra terenului situat in strada Ana Ipatescu nr.59 a fost ca acesta este corespunzător pentru aceasta destinație. In urma vizitei ne vor elabora un raport in care ne vor stabili acțiunile pe care le avem de intreprins in vederea executării acestui proiect. Facem precizarea ca in cadrul acestui proiect este finanțata doar aparatura, iar clădirea trebuie realizata prin efortul autoritatilor

locale, condiția impusa fiind aceea de a avea semnat contractul de proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pana in luna mai 2018.,         , A

Trebuie demarate urgent procedurile necesare in vederea construirii clădirii (incepand de la studiul de fezabilitate), valoarea estimativa a acestei !■ investiții fiind de aproximativ un milion de euro.

Menționam ca prin Hotararea de Consiliu Local nr.441/21.12.2016 a fost aprobata predarea către Compania Naționala de Investiții “C.N.I. ” S.A. a terenului pe care ar trebuie construit acest centru de radioterapie. Cum demersurile la CNI nu au avut niciun rezultat, trebuie sa clarificam daca este necesar vreun demers de anulare a acestei hotarari. ”

Având in vedere cele precizate mai sus si a analizelor de la nivelul conducerii municipiului Ploiești s-a constatat necesitatea revocării Hotărârii nr.441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești ”.

Luând in considerare cele menționate mai sus, se constata promovarea prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta in ședința ordinara din luna februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Situația a fost prezentata Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultura, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotarare corespunzător.

/Director Executiv,

Cârmei         UCURȘef Serviciu S.I.E.B.,


Gabriela MÎNDRUȚIU


AVIZAT,


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv,

Andreea Mihaela CRIST^EA


Direcția Economică,


Directpr Executiv, a GAVRILĂ I
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești ”

Ministerul Sanatatii Publice a demarat un proces amplu de reforma a sistemului sanitar romanesc care presupune realizarea unui sistem modem si performant, compatibil cu sisteme similare din Uniunea Europeana. Acest lucru a insemnat inițierea unui proces de dezvoltare a infrastructurii spitalicești existente si investiții pentru modernizarea spitalelor existente.

Prin adresa nr. 10139/2016 Compania Naționala de Investiții a comunicat ce documente sunt necesare pentru intocmirea dosarului pentru realizarea obiectivului de investiții “Construire centru radioterapie - Spitalul Municipal Ploiești”, printre acestea regasindu-se si Hotararea beneficiarului (Municipiul Ploiești) privind predarea amplasamentului destinat construcției, pe perioada realizării investiției, pe baza de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Dezvoltării si Adiministratiei Publice prin Compania Naționala de Investiții, care va realiza investiția.

Amplasamentul propus in vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai sus se afla in incinta Spitalului Municipal Ploiești din str.Ana Ipătescu nr.59 - domeniul public al Municipiului Ploiești transmis in administrare unitatii sanitare.

In ședința din 21.12.2016, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr.441 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie- Spitalul Municipal Ploiești ”, care a fost transmisa serviciilor de specialitate din cadrul Municipiului Ploiești si unitatii sanitare in vederea finalizării procedurii de predare a amplasamentului.

Având in vedere faptul ca aceasta procedura nu a fost finalizata, in data de 19.01.2018 Spitalul Municipal Ploiești a comunicat faptul ca :”... in cadrul acestui proiect este finanțata doar aparatura, iar clădirea trebuie realizata prin efortul autoritatilor locale, condiția impusa fiind aceea de a avea semnat contractul de

proiectare si execuție a lucrărilor de construire a clădirii pan^' in/lima rnaip\ 2018. ”, potrivit adresei emisa de Ministerul Sanatatii, Unitatea deĂlanagenieht a 7\ Proiectului si a solicitat clarificarea acestei situații, respectiv efectuarea ■ demersurilor necesare anularii acestei hotarari.                     7            .7'/

Față de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local spre aprobare ; proiectul de hotărâre alăturat.                                              '    -


STANCIU Marilena


MATEESCU Marius NicolaeHODOROG Bogdan


VĂDUVA SorinCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind revocarea Hotărârii nr.441/21.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „ C.N.I. ” S.A., a unei suprafețe de teren din incinta Spitalului Municipal Ploiești, situată în Ploiești, str.Ana Ipătescu nr.59, în vederea realizării obiectivului de investiții „ Construire centru radioterapie-Spitalul Municipal Ploiești ”

și a emis:

Nf{T-icdN'


I

/ /