Hotărârea nr. 5/2018

Hotãrârea nr. 5 privind transformarea gradului profesional a două funcţii publice de execuţie din cadrul Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 5             ,

privind transformarea gradului profesional a două funcții publice ele execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate nr. 1648/08.01.2018 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, precum și Raportul de Specialitate nr. 10/15.01.2018 al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești;

în baza prevederilor art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, care stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.01.2018 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 25.01.2018;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă transformarea gradului profesional din superior în debutant a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto, respectiv din Compartimentul încasări și Plăți din cadrul Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.02.2018.

Art.2 începând cu aceeași dată prevederile anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 246/28.07.2017 modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 446/28.11.2017 se modifică potrivit prezentei.

Art.3 Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 30 ianuarie 2018. 1

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-ScțrinȚNiculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR, Laurenț

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Având în vedere vacantarea unui post de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Evidență Auto și a unui post de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, precum și necesitatea asigurării continuității activității instituției, se impune transformarea gradului profesional al celor două funcții publice de execuție.

Prevederile art. 15 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”.

Urmare celor menționate mai sus, propun:

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de funcție publică de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto al Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.02.2018;

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de funcție publică de consilier, clasa I, din cadrul din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, începând cu data de 01.02.2018.

Având în vedere aceste considerente, propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

PRIMAR,

DOBRE ADRIAN FL

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI Nr.


R APORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Având în vedere vacantarea unui post de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Biroului Evidență Auto și a unui post de consilier clasa I, gradul profesional superior, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, precum și necesitatea asigurării continuității activității instituției, se impune transformarea gradului profesional al celor două funcții publice de execuție pentru a asigura o mai mare șansă de a fi ocupat într-un timp mai scurt, întrucât:

  • -  obiectul principal al serviciului îl constituie stabilirea impozitelor, urmărirea și încasarea creanțelor bugetare;

  • -  la concursurile organizate anterior nu s-au înscris persoane care să îndeplinească condiția de vechime necesară ocupării posturilor.

Având în vedere cele expuse, propunem:

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de funcție publică de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.02.2018;

  • - transformarea gradului profesional din superior în debutant al unui post vacant de funcție publică de consilier, clasa I, din cadrul Compartimentului încasări și Plăți, începând cu data de 01.02.2018.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.


Biroul JuridicUdhtencios, Resurse Umane, Contestații, Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor

Zamfir Cristiana


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINIST

Nr.l 0/15.01.2018RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin.(2) lit. a) și alin.(3) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și al instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine.

Prevederile art. 15 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată, stipulează: „Funcțiile publice ajunse la gradul profesional superior ca urmare a promovării funcționarilor publici și care devin vacante se pot transforma, în condițiile legii, în funcții publice cu grad profesional debutant sau asistent, în funcție de necesitățile identificate în cadrul autorității ori instituției publice”.

Urmare celor menționate mai sus se solicită transformarea gradului profesional din superior în debutant a două funcții publice de execuție vacante de consilier, clasa I, din cadrul Biroului Evidență Auto, respectiv din Compartimentul încasări și Plăți din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, începând cu data de 01.02.2018.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organiz:        ministrativ

a - Daniela

Angele.țcuAVIZAT

Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv

Cristea Andreea Mihaela

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


Z5>

A

H C’.i

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREADOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE l. >

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești
SECRETAR, Gheorghe Andrei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘIRECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiect de hotărâre privind transformarea gradului profesional a două funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești


z

PREȘEDINTE, George Sorin iculae Botez