Hotărârea nr. 498/2018

Hotãrârea nr. 498 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI – LOT 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

9

HOTĂRÂREA NR. 498


privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor

aferente pentru obiectivul de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 350/14.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian-Mihai, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun nr. 561/13.11.2018 al Direcției Relații Internaționale, nr. 13078/13.11.2018 al Direcției Tehnic-Investiții și nr. 197/13.11.2018 al Direcției Economice din cadrul Municipiului Ploiești privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul de investiții “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”;

Având în vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 -2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale;

  • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

  • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

  • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

  • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional

Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o eGQporrîie;cU'W ențci energetici

scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea efici&taf gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surș^ re£^nerabl'l^^i ’.rtielor, CâlMțiuhJa


infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locui

C ons i li^^ddcal


A - Clădiri rezidențiale, modificată și completată de Hotărârile nr.363/2016 și nr. 457/2017;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b,

art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;


HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă valoarea totală a proiectului (cererii de finanțare) “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”, în cuantum de 3.897.037,02 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 3.738.268,75 lei și valoare totală neeligibilă de 158.768,27 lei.

Art. 2 Se aprobă contribuția proprie în proiect în cuantum de 1.654.075,77 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (158.768,27 lei), cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.495.307,50 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ BLOCURI ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI - LOT 3”.

Art. 3 Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 837.983,00 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice.

Art. 4 Se aprobă contribuția asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 39.024,14 lei, reprezentând, după caz:

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituțiilor publice;

  • - 100% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinația spații comerciale sau spații cu altă destinație decât cea de locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, a persoanelor juridice, a Solicitantului sau a autorităților și instituților publice.

Art. 5 Se aprobă cota de participare de 3.5% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație locuință, aflate în proprietatea persoanelor fizice, beneficiare de ajutoare de natură socială și suma de 34.987,25 lei care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari.

Art. 6 Mecanismul de recuperare a cheltuielilor eligibile și neeligibile, ce revin Asociației de proprietari se realizează prin fondul de reparații și taxa de reabilitare, conform art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 457/28.11.2017.

Art. 7 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Ploiești.

Art. 8 Direcția Tehnic-lnvestitii, Direcția Economică si Direcția Relații ’          9'9          9     9     9

Internaționale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 9. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

9