Hotărârea nr. 495/2018

Hotãrârea nr. 495 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Modernizare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, în zona Pasaj CFR Podul Înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Şoseaua Vestului – limită oraş, inclusiv terminal multimodal

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                              f

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 495 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STR. GH.GR.CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 364/ 15.11.2018 a domnului viceprimar Cristian Mihai GANEA și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate comun nr.2151/15.11.2018 al Direcției Tehnic - Investiții si nr. 208/15.11.2018 al Direcției

5                                                                      9          5                                                                                                         9

Economice din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STR. GH.GR.CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”;

Având in vedere:

 • - Prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1;

 • - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru polul de creștere Ploiești (P.M.U.D. Ploiești);

 • - Documentul Justificativ pentru Finanțarea din Fonduri Europene Structurale și de Investiții 2014 - 2020 a Municipiului Ploiești;

 • - Prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizelor pe etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art.44 alin.(l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art. 36 - alin. 2, lit. b și c, alin. 4, lit. d, art. 45 - alin. 2, art.l 15 - alin. 1, lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “MODERNIZARE STR. GH.GR.CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR. GH.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e -Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Art.2 Se aprobă descrierea investiției și valoarea indicatorilor tehnico-economici, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă valoarea proiectului în cuantum de 62.742.773,91 lei, inclusiv TVA, din care C+M este 48.623.411,90 lei, inclusiv TVA.

Art.4 Se aprobă contribuția proprie a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 2.119.037,67 lei, conform Anexei nr.l la prezenta hotărâre.

Art.5 Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin DOBRE, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele U.A.T. Municipiul Ploiești.

Art.6 Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.7 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDIN^1George-Sorin-Niculae BOTEZ - iDESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

• Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Traseul se desfasoara de la intersecția cu strada Șoseaua Vestului pana la intersecția cu accesele de la Coca Cola SA, respectiv Selgros. Strada ce face obiectul acestei documentații se încadrează in categoria a-II-a de importanta. Structura rutieră existentă nu asigură în plan, profil longitudinal și profil transversal, elementelor geometrice corespunzătoare unei străzi de categoria a Il-a și nu conferă o rezistență durabilă. Datorită neuniformității suprafeței de rulare nu sunt asigurate în mod satisfăcător confortul și siguranța circulației. Agregatele naturale folosite la întreținere, modul de aștemere, nu asigură o rezistență corespunzătoare și duce la numeroase defecțiuni. îmbrăcămintea existentă permite infiltrarea apelor de suprafață și nu asigură impermeabilizarea structurii rutiere, tarea actuală a străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino afectează siguranța circulației, a mijloacelor de transport in comun, mărește durata de transport, generând disconfort și aspect neîngrijit, cheltuieli de întreținere ridicate pentru menținerea în stare corespunzătoare, în toate anotimpurile.

Starea tehnică a infrastucturii străzii Gh. Gr. Cantacuzino este necorespunzătoare, atât din punct de vedere al suprafeței de rulare, cu degradări multiple (mici gropi, denivelări longitudinale și transversale, făgașe), cât și din punct de vedere al elementelor de siguranța a circulației, determinat de absența indicatoarelor rutiere, etc.

Analizând starea tehnică a străzii expertizate, se pot defini deficiențele principale, astfel:

 • > gropi în partea carosabilă: 5 %;

 • > fisuri și crăpături: 40 %;

 • > faianțări: 10 %;

 • > denivelări: 30 %;

 • > făgașe: 5 %;

 • > tasări locale: 10 %.

• Necesitatea promovării investiției

Proiectul “MODERNIZARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, ÎN ZONA PASAJ C.F.R. PODUL ÎNALT PRIN LĂRGIRE LA 4 BENZI, REABILITARE STR.GH.GR.CANTACUZINO, TRONSON ȘOSEAUA VESTULUI - LIMITĂ ORAȘ, INCLUSIV TERMINAL MULTIMODAL” se înscrie in contextul general de dezvoltare durabila, economico-sociala, in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind, in același timp, relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor de dezvoltare locali.

in politicile si programele regionale, județene si locale, fiind in același timp relevant din punct de vedere al strategiilor comunitare care vizeaza optimizarea factorilor; de dezvoltare locali.                                                            _3

In prezent, atât circulația pietonala, cat si traficul auto prezintă disfunctionalitati majore, astfel:

 • •     Este necesara construirea unei clădiri pentru săli de așteptare, dispecerat, spatii administrative, grupuri sanitare, etc., deoarece in prezent in zona nu exista infrastructura specifica pentru deservirea acestor nevoi.

 • •     Lipsa locurilor de parcare, pentru autoturismele care intra in municipiul Ploiești, generează nevoia de a amenaja in cadrul terminalului zone pentru aceasta funcțiune.

 • •     Nu sunt prevăzute spatii pentru parcarea bicicletelor si a motocicletelor/ scuterelor. Aceste mijloace de transport, alternative pentru autovehicule, devin din ce in ce mai populare si reprezintă tendința de transport pentru locuitorii orașelor mari.

 • •     Pe strada Gh.Gr.Cantacuzino, traficul este unul intens, prin urmare este necesara organizarea circulației pentru autocare si microbuze care sa faciliteze accesul in terminalul multimodal.

Din cele descrise mai sus rezulta necesitatea de a organiza si imbunatati traficul de calatori. Investiția propusa va aduce confort, siguranța si condiții civilizate modului de călătorie cu mijloacele de transport in comun si va oferi alternative de transport public accesibile.

Modernizarea străzii Gh.Gr.Cantacuzino a apărut ca necesitate urgentă, cauzată pe de o parte de starea precară a drumului, iar pe de altă parte de necesitatea asigurării confortului și siguranței circulației, în consens cu legislația în vigoare și cerințele traficului modem.

In urma analizei Studiului de trafic si a P.U.G. al municipiului Ploiești a rezultat necesitatea reabilitării si extinderii pârtii carosabile de la doua benzi de circulație la patru benzi de circulație (latime=14m), in zona pasajului CFR, încadrat de trotuare cu lățime cuprinsa intre l,00m si 4,00m si piste de biciclisti cu latimea de l.OOm.

Realizarea terminalului multimodal, a modernizării străzii Gh.Gr.Cantacuzino si a extinderii pârtii carosabile de la doua benzi la patru benzi de circulație, in zona pasajului C.F.R. Podul înalt, este asociata cu următoarele beneficii pentru locuitorii din zona:

 • •     îmbunătățirea transportului public local/zonal de călători și a modurilor nemotorizate de transport.

 • •     Reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme

 • •     Reducerea emisiilor de echivalent CO2 provenite din transport.

 • •     Reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf.

 • •     Din punct de vedere funcțional va creste siguranța si confortul in trafic.

-------- <1 X

/ '% \ ■U '^)v\

De asemenea, se va realiza o creștere a calitatii vieții, a st^ridardului^ si imbunatatirea condițiilor sociale, in comunitățile afectate de reali^dre^t<m^ațului multimodal, pentru:

 • •     salariații care fac naveta de acasă la serviciu cu autovehicule;

 • •     locuitorii riverani care vor beneficia de aer mai curat, prin reducerea emisiilor de noxe si a volumului de praf;

 • •     pietonii care vor beneficia de condiții imbunatatite de deplasare si siguranța crescută a traficului;

 • •     bicicliștii care vor avea un spațiu special amenajat pentru circulație.

«Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului il reprezintă reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale si realizarea unui sistem de transport multimodal de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • - Reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale si a unui sistem de transport multimodal de persoane, in scopul eficientizarii transportului de persoane si al imbunatatirii impactului transportului asupra mediului cat si creșterea siguranței traficului de persoane in Municipiul Ploiești.

 • - Ameliorarea, in conformitate cu standardele in vigoare, a condițiilor de viata ale locuitorilor si ale activităților productive desfășurate in zona localităților si eliminarea stării de stres;

 • - Imbunatatirea calitatii călătoriilor cu transportul public si modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate si siguranța in utilizarea acestor moduri de transport;

 • - Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public, fara a inrautati condițiile de trafic in aria de studiu si in afara acesteia;

 • - Creșterea frecventei transportului public, fara a inrautati condițiile de trafic in aria de studiu si in afara acesteia;

 • - Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor si a impactului negativ asupra mediului, prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele, etc;

 • - Construirea unei clădiri cu rol de statie de așteptare pentru transport persoane si a infrastructurii de deservire a acestuia in zona Pieței Gării de Sud;

 • - Realizarea unor servicii multimodale de calitate, respectiv asigurarea facila a schimbului mijloacelor de transport in condiții de maxima siguranța si confort, atat pentru locuitorii Municipiului Ploiești, cat si pentru persoanele aflate in vizita sau tranzit prin Municipiul Ploiești;

 • - Implementarea unui sistem de urmărire, planificare si management a transportului multimodal de persoane in Municipiul Ploiești, utilizând facilitățile de transport in comun auto, preorășenesc si orășenesc (autobuze si microbuze), transport in comun electrificat urban (troleibuz), taxi de persoane si biciclete;

  xZ


Zi -fa \*C»\ /â7 fe-S? \ \

 • - Asigurarea unor spatii generoase de oprire, staționare si^^rc^P^. , , , amenajate, pe tipuri de mijloace de transport (autobuz, maxi-taxi, wițrojbuîse^ biciclete, etc.);

 • - Transferul unei parti din cota modala a transportului individual cu'adtbtrtfisme către transportul public si modurile nemotorizate de transport;

 • - Stimularea promovării si publicității in sistemul de transport multimodal de persoane in Municipiul Ploiești;

 • - Ameliorarea calitatii mediului si diminuarea surselor de poluare;

 • - încadrarea obiectivului in strategia de dezvoltare a localităților urbane.

•Particularități ale amplasamentului

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, conform Planului Urbanistic General, pe strada Gh.Gr.Cantacuzino. Amplasamentul este un important nod de tranzit rutier (intrarea în municipiul Ploieșit pe DN 72, dinspre Targoviste), dar și pietonal, având în vedere obiectivele socio-economice din zonă.

Terenurile nu se afla intr-o zona de interes arheologic, sau in vecinătatea unor zone sau clădiri aflate pe lista cu monumente istorice sau de arhitectura.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform H.G.nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova.

Amplasamentul obiectivului nu este expus inundațiilor sau unor fenomene de instabilitate de tipul alunecărilor de teren.

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007, obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Terenul total ocupat de obiectivul de investiții este situat in zona de vest a Municipiului Ploiești, avand o suprafața de 49.139 m2 din care:

 • - Teren Modernizare Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, inclusiv Pasaj CFR Podul înalt - 35.197 m 2;

 • - Teren Amenajare Terminal Multimodal - 13.942 m 2.

•Descrierea investiției

Proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

 • > Lărgire la 4 benzi in zona Pasaj CFR Podul înalt;

 • > Amenajare sens giratoriu intersecție strada Gen. Eremia Grigorescu cu strada Gheorghe Grigore Cantacuzino;

 • > Amenajare sens giratoriu intersecție terminal multimodal cu strada Gheorghe Grigore Cantacuzino;

 • > Lărgire Pasaj CFR Podul înalt, in urma lărgirii la 4 benzi a străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino;

 • > Realizare terminal multimodal

«Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

- Q Iii V,

/ =■ ''' r--..

'i *5

- Se va moderniza si se va extinde partea carosabila a străzii Cantacuzino, de la doua benzi la patru benzi de circulație, in zona p;

GheorgheGrigore asajului, CFR-Pp^î

înalt, pentru a facilita mijlocul de transport public prin crearea benzilor unice.-


 • - Se vor realiza piste pentru biciclisti de tip bike rentai si bike sharing.

 • - Totodată se va amenaja un terminal multimodal, pe amplasamentul depoului TCE, avand ca scop interactionarea a mai multe mijloace de transport pentru calatori si mărfuri. Intr-un terminal de pasageri, oamenilor li se oferă posibilitatea de a intra cu un mijloc de transport (ca pieton, cu bicicleta, cu mașina, cu autobuzul sau tramvaiul, etc.) si de a-si continua calatoria cu un altul.

Pentru realizarea investiției propuse sunt necesare următoarele lucrări:

 • 1. Modernizare rețea rutiera stradala, Iar șire la 4 benzi si pasaj nou C.F. in zona Podul înalt, reabilitare Str Gh. Gr. Cantacuzino, tronson strada Șoseaua Vestului - limita oraș:

 • > Lungimea totala a străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino, supusa modernizări, este de 1.085 ml si se afla in intravilanul municipiului Ploiești. Viteza de proiectare este de 25 km/h. Strada se incadreaza in categoria străzi de categoria a Il-a si in categoria de importanta “C” pentru lucrări de construcții.

 • > Lărgirea de la doua la patru benzi de circulație, din zona pasaj CFR Podul înalt, are ca scop reducerea emisiilor de echivalent CO2 din trafic si introducerea benzilor unice pentru mijlocul de transport in comun.

 • > Drumurile de acces laterale, care intersectează strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, se vor amenaja pe o lungime de 15m - 25m, cu aceeași structura rutiera flexibila ca pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino.

 • 1.1. Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, intersecție cu strada Gen.Eremia Grigorescu

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitatea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Gheorghe Grigore Cantacuizno cu strada Gen.Eremia Grigorescu. Acest sens giratoriu este necesar pentru a facilita deplasarea mijlocului de transport in comun datorita realizării benzilor unice. La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25, cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.50m.

 • 1.2. Amenajare sens giratoriu pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino, intersecție cu terminalul multimodal

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino cu accesul in Terminalul Multimodal. Acest sens giratoriu este necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Multimodal. Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spre terminalul multimodal, realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si acesta. De asemenea, va fi un punct de întoarcere ^ce'șwrKpc^fm autobuzele orășenești. Aceasta intersecție va fi semaforizata, având in veder^ămpT^ba traficului din zona străzii Gheorghe Grigore Cantacuzino si de necesitățile de transport multimodal ale zonei. La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime, pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x4.00m.

 • 2. Realizare terminal multimodal de transport pasageri

Terminalul propus este un spațiu urban in care se organizează fluxurile de circulație auto si pietonale. In cadrul acestui complex se propun:

 • > Sistematizare teren, amenajare platforma circulații si parcări auto pentru mijloace de transport;

 • > Amenajarea unui număr de 119 de locuri de parcare si 5 locuri de parcare ce sunt destinate persoanelor cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”;

 • > Amenajarea unui număr de 10 locuri pentru autobuze;

 • > Amenajarea unui număr de 4 locuri pentru troleibuze;

 • > Amenajarea unui număr de 7 locuri pentru microbuze si maxi-taxi;

 • > Amenajare statie pentru taxiuri;

 • > Amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing” ce cuprinde 20 de locuri. In municipiul Ploiești s-ar crea un avantaj major prin utilizarea „Bike-rental”, atunci când se utilizează o bicicleta, in loc de o mașina, deoarece se realizează economie, pe de o parte de combustibil, iar pe de alta parte de spațiu destinat locurilor de parcare, dar se realizează in același timp si o scădere semnificativa a poularii. „Bike-sharing” poate contribui in mare măsură la reducerea congestionarii traficului pe drumurile publice in orele de vârf, oferind reduceri semnificative ale costurilor atat pentru persoanele fizice cat si pentru autoritatile locale;

 • > Amenajarea unui număr de 8 locuri pentru motociclete;

 • > Amenajare trotuare si piste de biciclisti;

 • > Construire clădire, cu sala de așteptare si spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare, etc;

 • > Amenajare spatii verzi si plantari de copaci;

 • > Amplasare stații autobuz/troleibuz si mobilier urban;

 • > Construirea unei stafii de incarcare pentru mașini electrice si hibride;

 • > Amenajare platforma depozitare containere deșeuri;

 • > împrejmuire teren.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICIH> AFERENT V

INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului deinvestiții, exprimată în iei, cu TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cți; devizul general:

I Valori art.l din HCL

Valoare totala, lei inclusiv TVA

lei

62.742.773,91

C+M, lei inclusiv TVA

lei

48.623.411,90

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

881.818,56

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

1.237.219,11

VALOAREA TOTALA A INVESTIȚIEI (INV) II inclusiv TVA

Valoarea totala a investiției (INV), lei inclusiv

TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

lei

62.742.773,91

euro

13.716.066,35

din care:

Construcții - montaj (C+M) , lei inclusiv TVA

lei

48.623.411,90

euro

10.629.462,20

III EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

Anul 2014-2018

INV (lei cu TVA)

2.465.519,65

C+M (lei cu TVA)

-

Anul 2019

INV (lei cu TVA)

7.168.412,89

C+M (lei cu TVA)

5.210.047,84

Anul 2020

INV (lei cu TVA)

17.555.605,42

C+M (lei cu TVA)

15.630.143,51

Anul 2021

INV (lei cu TVA)

20.050.926,93

C+M (lei cu TVA)

15.630.143,51

Anul 2022

INV (lei cu TVA)

15.502.309,02

C+M (lei cu TVA)

12.153.077,04

IV DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI

45 luni de la semnarea contractului de finanțare


Denumire indicator

Total

(Lei inclusiv

TVA)

IMPLEMENTARE

2014-2018

2019

2020

2021

2022

TOTAL GENERAL

62.742.773,91

2.465.519,65

7.168.412,89

17.555.605,42

20.050.926,93

15.502.309,02

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

61.860.955,35

2.465.519,65

7.057.585,91

17.281.325,93

19.776.647,44

15.279.876,42

din care contribuție beneficiar (2%)

1.237.219,11

49.310,39

141.151,72

345.626,52

395.532,95

305.597,53

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

881.818,56

-

110.826,98

274.279,49

274.279,49

222.432,60