Hotărârea nr. 493/2018

Hotãrârea nr. 493 de modificare a Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 77/31.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 493

de modificare a Anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 77/31.03.2017 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești »

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 375/16.11.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și a consilierilor Andrei Gheorghe, Băzăvan Larisa, Bolocan Iulian, Botez George-Sorin-Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius-Andrei, Dragulea Sanda, Grigore Constantin, Marcu Valentin, Mateescu Marius-Nicolae, Minea Constantin Gabriel, Palaș-Alexandru Paul, Pană George, Popa Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Sorescu Florina Alina, Staicu Zoia, Stanciu Marilena, Tudor Aurelian-Dumitru, Văduva Sorin și Vîscan Robert-Ionuț și Raportul de specialitate nr. 13291/15.11.2018 al Direcției Tehnic-Investiții prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 77/31.03.2017 privind aprobare Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul « Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții și 5 treceri pietonale în municipiul Ploiești » ;

în temeiul art. 44, alin.l, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 42, alin. (1) lit. b), din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și art. 115, lit. b), din Legea nr.215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local nr.77/31.03.2017, în sensul modificării Devizului General privind cheltuielile necesare realizării proiectului, conform anexei la prezenta.

Art. 2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2017 rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Tehnic-Investiții si Direcția Economică, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Dată în Ploiești, astăzi, 16 noieiț

PREȘEDIțNTE DE ȘEDINȚĂ  George-So^in-Niculae BOTE

Șef Serviciu
Proiectant, SC UTI GRUP SA


DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investiții

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare pentru un număr de 13 intersecții si 5 trecerii pietonale in municipiul Ploiesti(inclusiv proiectare)


Anexa.             nr'


Nr.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare fără TVA

TVA

Valoare cu TVA

crt.

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0.00

0.00

0.00

1.2

Amenajarea terenului

0.00

0.00

0.00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială

0.00

0.00

0.00

1.4 jcheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0.00

0.00

0.00

Total capitol 1

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2.1

Branșament electric

0.00

0.00

0.00

Total capitol 2

0.00

0.00

0.00

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1

Studii

0.00

0.00

0.00

3.1.1. Studii de teren

0.00

0.00

0.00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

0.00

0.00

0.00

3.1.3. Alte studii specifice

0.00

0.00

0.00

3.2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

28,512.00

5,417.28

33,929.28

3.2.1.Documentațiile pt obținerea CU-18 intersecții

28,512.00

5,417.28

33,929.28

3.3

Expertizare tehnică

0.00

0.00

0.00

3.4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0.00

0.00

0.00

3.5

Proiectare

155,186.00

29,485.34

184,671.34

3.5.1. Temă de proiectare

0.00

0.00

0.00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0.00

0.00

0.003.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

0.00

0.00

0.00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor

38,016.00

7,223.04

45,239.04

Ridicare topo cu viza OCPI-18 intersecții

87800

16,682.00

104,482.00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

0.00

0.00

0.00

3.5.6. Proiect tehnic -5 TP

20,196.0C

3,837.24

24,033.24

3.5.7. Detalii de execuție-5 PT

3,036.00

576.84

3,612.84

3.5.8 DTAC-5 TP

6138

1,166.22

7,304.22

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0.00

0.00

0.00

3.7

Consultanță

0.00

0.00

0.00

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0.00

0.00

0.00

3.7.2. Auditul financiar

0.00

0.00

0.00

3.8

Asistență tehnică

22,096.80

4,198.39

26,295.19

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului 18 intersecții

22,096.80

4,198.39

26,295.19

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

0.00

0.00

0.00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

0.00

0.00

0.00

3.8.2. Dirigenție de șantier

0.00

0.00

0.00

Total capitol 3

205,794.80

39,101.01

244,895.81

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4.1

Construcții și instalații

2,712,839.70

515,439.54

3,228,279.24

4.1.1 Canalizatii pentru semaforizare

2,374,631.22

451,179.93

2,825,811.15

4.1.2.lnstalatii pentru semaforizare

338,208.48

64,259.61

402,468.09

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

215,621.24

40,968.04

256,589.28

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

2,165,739.26

411,490.46

2,577,229.72

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0.00

0.00

0.00

4.5

Dotări

0.00

0.00

0.00

4.6

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

Total capitol 4

5,094,200.20

967,898.04

6,062,098.24

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0.00

0.00

0.00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

32,213.06

0.00

32,213.06

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0.00

0.00

0.00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

14,642.30

0.00

14,642.30

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

2,928.46

0.00

2,928.46

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

14,642.30

0.00

14,642.30

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0.00

0.00

0.00

5.3

Cheltuieli diverse și neprevăzute

0.00

0.00

0.00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

0.00

0.00

0.00

Total capitol 5

32,213.06

0.00

32,213.06

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0.00

0.00

0.00

6.2

Probe tehnologice și teste

0.00

0.00

0.00

Total capitol 6

0.00

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5,332,208.06

1,006,999.05

6,339,207.11

din care: C + M (1.2 +1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

2,928,460.94

556,407.58

3,484,868.52

PROIECTANT

SC UTt GRUP SA