Hotărârea nr. 492/2018

Hotãrârea nr. 492 privind actualizarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 94B (fost nr. 88)

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 492


privind actualizarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 94B (fost nr. 88)

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 372/ 16.11.2018 a Domnului Primar Adrian Florin DOBRE și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 370/15.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1751/16.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 214/16.11.2018 la Direcția Economică, privind actualizarea elementelor de identificare ale imobilului situat în Ploiești, str. Găgeni nr. 94B (fost nr. 88);

Luând în considerare documentațiile cadastrale transmise de către firma autorizată S.C. THEOTOP S.R.L.;

Având în vedere că bunurile fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexele E, G;

A

In conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare;

A

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) și art. 41, alin. (7) din Legea nr.7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l.(l) Aprobă modificarea Anexei E la Hotărârea nr. 225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești ”, după cum urmează:

- la poziția 5, referitoare la substație redresare SI, coloana «elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C2, nr.inventar 1116, Suprafața construită la sol -257 mp, Suprafața desfașurată=257 mp, parter,

(2) Aprobă modificarea Anexei G la Hotărârea nr. 225/1999 a- Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:       <     ' - .; /   7 y

 • - la poziția 73, referitoare la depou tramvaie, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: Ploiești, str.Găgeni nr. 94B, Vecini: N -CNCF CFR SA, V-domeniul public al Municipiului Ploiești, S-Pârâul Dambu, E-proprietăți particulare, Suprafața teren=29654 mp.',

 • - la poziția 74, referitoare la grup exploatare+modernizare rețea distribuție, coloana « elemente de identificare» va avea următorul cuprins: CI, nr.inventar 1267, Suprafața construită la sol = 296 mp, Suprafața desfășurată=592 mp, P+l, cadre beton cu cărămidă ;

 • - la poziția 75, referitoare la stație pompare pt. spălare, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C 9, nr. inventar 1268, Suprafața construită la sol=22 mp, Suprafața desfâșurată=22 mp, beton',

 • - la poziția 77, referitoare la stație spălare+vopsire constr., coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C4, nr.inventar 1270, Suprafața construită la sol=471 mp, Suprafața desfășurată=471 mp, P, cadre beton cu cărămidă ;

 • - la poziția 78, coloana « denumirea bunului » va avea următorul cuprins: hala întreținere reparații și hala boghiuri II, iar coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C5,

 • - număr inventar 127l-hala întreținere reparații, P+l, cadre beton cu cărămidă;

 • - număr inventar 1275 - hala boghiuri II, P, cadre beton cu cărămidă Suprafața construită la sol=4111 mp, Suprafața desfasurata 4695 mp;

 • - la poziția 79, referitoare la magazie și atelier, coloana «elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C7, nr.inventar 1272, Suprafața construită la sol =376 mp beton, Suprafața desfașurată=376 mp, P,cadre beton cu cărămidă ;

 • - la poziția 80, referitoare la baraca aparte cale, coloana «elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C6, nr.inventar 1273, Suprafața construită la sol =112 mp, Suprafața desfașurată=112 mp, P, construcție metalică',

 • - la poziția 81, referitoare la clădire strung rectif.bandaje, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: C3, nr.inventar 1274, Suprafața construită =101 mp, Suprafața desfașurată=101 mp, P, cadre beton cu cărămidă',

 • - la poziția 83, referitoare la post trafo PTM 400 KVA, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: CIO, nr.inventar 1276, Suprafața construită la sol =8 mp, Suprafața desfașurată=9 mp, P, construcție metalică',

 • - la poziția 84, referitoare la punct de transf. metalic, coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: Cil, nr.inventar 1277, Suprafața construită la sol =11 mp, Suprafața desfașurată=l 1 mp,P, construcție metalică',

 • - se elimină poziția 82 referitoare la: hala boghiuri II.

(3) Imobilul menționat la art. 1 alin. 1 și alin. 2 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare - Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.425/25.10.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător art. 4 din prezenta hotărâre.

Art.3. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze Actul adițional corespunzător la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești nr. 18579/04.11.2013 încheiat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor contractuale.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării și completării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.5. Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef ServiciuNr.

Parcelă

Categorie de folosință

Suprafața imp.

Mențiuni

1

Cc

29654

Teren împrejmuit eu gard de beton

Total

29654


Cod Conslr.

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

CI

CIE

296

Grup exploatare +niodemizare rețea distrib. P+l, anul construirii 1988, Supe Desf.=592 mp

C2

CIE

257

Subst. Redresare SI, P, anul construirii 1987, Supr. Desf.=257 mp

C3

C1E

101

Clădire strung rectif. bandaje, anul construirii 1997, P,

Supt. Desf.“101 mp

C4

CIE

471

Statie spalare +vopsire constr^ P, anul construirii 1988, Supr. Desf.=471 mp

C5

CIE

4111

Hala intretinere reparații si Hala boghiuri ILP+l, anul construirii 1988,Supr. Dest>4695 mp

C6

CIE

112

Baraca aparate cale, metalica, P, anul construirii 1993,Supr. Desf “112 mp

C7

CIE

376

Magazie si atelier, P, anul construirii 1988,

Supr. Desf.=376 mp

C8

CIE

267

Clădire TCE, metalica,?, Supr. Dcsf. '267 mp

C9

CIE

22

Statie pompare pt. spalare, anul construirii 1988,

Sujir. Desf.=22mp

CIO

CIE

8

Post trafo PTM 400 KVA,anu1 construirii 1988 , Supr. Desf.=8 mp

Cil

CIE

11

Punct de transf. metalic, anul construirii 1988, Sup. Desf.=U mp

CI 2

CIE

96

DecantorTCE, Supr. Desf.=96mp

Total

6128

Total supr. Const. Desf.=7008 mp


Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului

139974

29654 mp


Cartea Funciară nr.

Unitatea Administrativ Tdiitdrial8j IjCtB1 v

Ploiești, Jud. Prahoț’a