Hotărârea nr. 491/2018

Hotãrârea nr. 491 privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 491


privind aprobarea alipirii unor imobile-terenuri

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 373/16.11.2018 a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 371/15.11.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu, sub nr. 1750/16.11.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și sub nr. 213/16.11.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea alipirii unor imobile-terenuri;

Având în vedere Raportul din data 14.11.2018 al Comisiei nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând act că imobilele - terenuri ce vor face obiectul operațiunii de alipire sunt situate în Ploiești și se identifică după cum urmează:

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144436, înscris în cartea funciară nr. 144436 a UAT Ploiești, cu suprafață de 517 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144518, înscris în cartea funciară nr. 144518 a UAT Ploiești, cu suprafață de 494 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

Văzând Referatul de admitere nr. C 11031/05.11.2018 emis de către Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova;

în baza prevederilor art. 25 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;

în conformitate cu prevederile art. 132, art. 133, art. 134 și art. 135 din Ordinul Directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr.700/2014, pentru aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

în temeiul art. 879 din Codul Civil;

în temeiul art. 36 alin. 2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea Grădiniței nr. 20 a terenului intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144518, înscris în cartea funciară nr. 144518 a UAT Ploiești, cu suprafață de 494 mp, proprietatea municipiului Ploiești începând cu data semnării contractului de execuție a lucrărilor de edificare a grădiniței ce urmează să fie realizată din fonduri nerambursabile pe acest amplasament.

Art. 2 (1) Se aprobă alipirea imobilelor - terenuri situate în Ploiești, str. Trestioarei, nr. 27, după cum urmează:

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144436, înscris în cartea funciară nr. 144436 a UAT Ploiești, cu suprafață de 517 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

  • - teren intravilan, situat în Ploiești, cu număr cadastral 144518, înscris în cartea funciară nr. 144518 a UAT Ploiești, cu suprafață de 494 mp, proprietatea municipiului Ploiești;

Imobilul - teren rezultat in urma alipirii, în suprafața de 1011 mp are număr cadastral 144633 și va purta adresa poștală „Str. Trestioarei, nr. 27” .

(2) Imobilul - teren rezultat în urma alipirii se identifică potrivit Anexei nr. 1 ce face parte din prezenta hotărâre (Referatul de Admitere nr. CI 1031/05.11.2018, Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară, Plan de amplasament și delimitare a imobilului cu propunerea de alipire).

Art. 3 (1) Se aprobă includerea în ,, Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a imobilului identificat în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei G la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 225/1999 cu o poziție nouă identificată în Anexa menționată la alineatul 1.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării „Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actul adițional corespunzător la Contractul de Administrare încheiat între municipiul Ploiești și Grădinița nr. 20, în baza Hotărârii nr. 94/2009, cu modificările și completările ulterioare, corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre.

Art. 5 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Tehnic Investiții și Direcția Economică din cadrul municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-SoVin-Niculae BOTEZ


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

7/2.! ML Trec. tot/wf


Referat de admitere, cerere nr. 10     > 01-11-2018

ff             Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOV/

anjcpi         Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiesți^Z

. Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51

■< .'.'.LV:.' V,                                          (0244) 59 22 95


jttnr

REFERAT DE ADMITERE C

(Alipire imobile)                          /                     "'o

Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. Prahova

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 100684 din data 01-11-2018, vă informăm

Imobilele:

2) 144436 situat in Loc. Ploiești, Str TRESTIOAREI, Nr. 27, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața măsurată 517 mp;

1) 144518 situat in Loc. Ploiești, Str TRESTIOAREI, Nr. 27, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața măsurată 494 mp;

Au fost alipite, rezultând imobilul cu numărul cadastral 144633, situat în Loc. Ploiești, Str TRESTIOAREI, Nr. 27, Jud. Prahova, UAT Ploiești avănd suprafața măsurată 1011 mp

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 05-11-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

MARLENA POPAAnexa nr. 2 la H.C.L./ nr.


Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr crt

Codul de

clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

149

Grădinița nr. 20

Str. Trestioarei, nr. 27, Grădiniță nr. 20, suprafață de teren 1011 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 144633, cu nr. cadastral 144633, având ca vecinătăți la Nord și Sud proprietăți particulare, la Est str. Trestioarei domeniu public și la Vest str. Lăstunului domeniu public, construcția CI - spațiu invatamant

1981

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotararea Consiliului Local nr. 319/09.08.2018

/

S

/ •;

O

K..

/X

1A

în suprafața de 75 mp , zidărie cărămidă, nr. cadastral 144633 - CI, avand ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Grădiniță nr. 20Sef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHO^ A Biroul de Cadastru și Publicitate Imob

PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95


11


Extras de Plan Cadastral de Carte Funciară pentru

Imobil număr cadastral 144633 / UAT Ploiești

TEREN intravilan

Adresa: Loc. Ploiești, Str Trestioarei, Nr, 27,Jud. Prahova


Nr. cadastral

Suprafața

144633

1011


2018


Cornuna/Oraș/Munici. iii: Ploiești


Observații / Referințe


Teren intravilan delimitat de gard , construcție intre pct, 51 -137 si limita convenționala intre pct. 137 - 123 .