Hotărârea nr. 490/2018

Hotãrârea nr. 490 privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 27.500 mii lei

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 490


privind aprobarea contractării unui împrumut intern


in valoare de 27.500 mii lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 359/15.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre si Raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 201/14.11.2018, prin care se propune aprobarea unui împrumut intern în valoare de 200.000 mii lei;

Având în vedere prevederile:

art. 61 alin. (1) și (3), art. 62 alin. (1), art. 63 alin. (4) și art. 64 alin. (1) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2) lit.b, art. 63 alin. (1) lit. c și art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. - Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 27.500 mii lei, cu o durată de 13 ani, din care:

 • -  perioada de grație 3 ani, în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit;

 • -  perioada de rambursare 10 ani, în care se plătesc dobânzi, comisioane și rata de credit.

Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice cu cofinanțare de la U.E, prevăzute în ANEXA NR. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se aprobă Notele de funadamentare conform ANEXEI NR. 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4. - Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile la finanțarea din împrumutul menționat la art. 1.

Art. 5. - Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului acordat;

 • c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

 • f) plățile efectuate din împrumut;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 6. - Ordonatorul Principal de Credite, Direcția Economică si Direcția Tehnic - Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 7. - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef ServiciuPROIECTE FONDURI EUROPENE

J

Nr.crt.

Denumire obiectiv de investiții

Valoare totala (lei)

Total finanțare PMP(lei)

HCL aprobare indicatori

V'   ..... \

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transpor auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

49.190.438,71

3.080.211,88

HCL 296/31.07.2018

2

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

2.598.246,04

1.093.324,42

Lotl

HCL 57/26.02.2018

HCL 60/26.02.2018

9.421.358,15

3.954.881,58

Lot 2

HCL 52/26.02.2018

HCL 53/26.02.2018

HCL 54/26.02.2018

HCL 55/26.02.2018

HCL 56/26.02.2018

HCL 61/26.02.2018

3.897.037,02

1.654.075,77

Lot 3

HCL 58/26.02.2018

HCL 59/26.02.2018

4.743.469,01

2.197.300,51

Lot 4

HCL 62/26.02.2018

HCL 63/26.02.2018

HCL 64/26.02.2018

HCL 65/26.02.2018

3

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

1.953.308,49

90.453,70

HCL 404/04.10.2018

4

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit Sf.Mucenic Mina

4.286.791,61

136.623,04

HCL 406/04.10.2018

5

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

1.773.694,59

104.123,98

HCL 468/31,102018

6

Eficientizare energetica Liceul Tehnologic de Servicii Sf.Apostol Andrei in municipiul Ploiești

1.283.168,04

77 455,59

HCL 468/31.10.2018


7

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

4.529.844,80

131.527,86

X7*

HCL 405/04^-2018 w

^■7  ,<^i\

8

Eficientizare energetica Grădiniță cu program prelungit nr.23

4.140.392,03

123.738,80

HCL 467/31.10;2017

9

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice -sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii - str.Gh.Doja -str.George Cosbuc - str.Stefan Greceanu -str.Nicolae Balcescu -str.Stefan cel Mare - str.Democratiei Gara de Sud

11.012.127,64

593.184,33

I

HCL 295/31.07.2018

10

Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice -sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str.Gageni - Sos.Nordului -Sos.Vestuiui - str.Libertății (Gara de Vest)

16.472.870,31

1.064.438,61

HCL 239/27.06.2018

11

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al Piețelor si Gărilor

140.254.374,50

13.198.659,93

HCL 320/2018

TOTAL

255.557.120,94

27.500.000,00

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela lamandi

SEF SERVICIU INVESTIȚII

Mariana Stochita

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

Telefon 0244.516699, int.177

kf ffâ- ff.

NOTA DE FUNDAMENTARE /

a obiectivelor de investiții, proiecte fonduri europene


ASIGURAREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN PRELUNGIREA LEGĂTURII RUTIERE ȘI DE TRANSPORT PUBLIC ÎNTRE GRA DE SUD ȘI GARA DE VEST (STRADA LIBERTĂȚII), INCLUSIV LUCRĂRI DE REABILITARE A DOMENIULUI PUBLIC AL PIEȚELOR GĂRILOR

Proiectul conține un pachet de măsuri (privind infrastructura și mijloacele de transport/operaționale/organizaționale) care vor contribui la promovarea și îmbunătățirea transportului public de călători și/sau a modurilor nemotorizate de transport, implicit la încurajarea și facilitarea transferului către acestea de la transportul individual cu autoturisme.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale și a unui sistem de transport multimodal de persoane.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • > Reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport prin dezvoltarea rețelei stradale și a unui sistem de transport multimodal de persoane, în scopul eficientizării transportului de persoane și al îmbunătățirii impactului transportului asupra mediului, cât și creșterea siguranței traficului de persoane în Municipiul Ploiești;

A

 • > îmbunătățirea calității transportului călătorilor cu transportul public și modurile nemotorizate, prin creșterea standardelor de calitate și siguranță în utilizarea acestor moduri de transport;

 • > Scurtarea timpului de călătorie pentru transportul public;

 • > Reducerea congestiei din traficul rutier, a accidentelor și a impactului negativ asupra mediului prin scăderea cotei modale a transportului privat cu autoturismele etc;

 • > Realizarea unor servicii multimodale de calitate, respectiv asigurarea facilă a schimbului mijloacelor de transport în condiții de maximă siguranță și confort, atât pentru locuitorii Municipiului Ploiești, cât și pentru persoanele aflate în vizită sau tranzit prin Municipiul Ploiești;

 • > Transferul unei părți din cota modală a transportului individual cu autoturisme către modurile nemotorizate de transport.

Realizarea legăturii dintre Gara de Vest și Gara de Sud și a clădirii cu robele stație de așteptare este asociată cu următoarele BENEFICII pentru JticuboriP ditv zonă, astfel:

 • •  îmbunătățirea transportului public local / zonal de călători |a nodurilor '' nemotorizate de transport;

 • •  reducerea utilizării transportului privat cu autoturisme;

 • • reducerea emisiilor de echivalent CO2 generate de traficul motoriz^ț- -

 • •  reducerea gradului de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de praf;

 • •  din punct de vedere funcțional va crește siguranța și confortul în trafic.

Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Se va realiza legătură directa dintre Gara de Sud si Gara de Vest prin străpungerea străzii Libertății pentru a facilita mijlocul de transport public prin crearea benzilor unice.

Lungimea totala a străzilor supuse modernizării ce fac legătură dintre Gara de Sud si Gara de Vest este de 3.147 ml respectiv amenajarea drumurilor din incinta terminalului Pieței 1 Decembrie cu o lungime de 371 ml aflate in intravilanul Municipiului Ploiești.

Se vor realiza piste pentru biciclete pe intreg traseul studiat si trei puncte de tip bike rentai si bike sharing.

Totodată se va construi o clădire cu rol de statie de așteptare pe amplasamentul pieței Gării de Sud avand ca scop interactionarea a mai multe mijloace de transport pentru calatori si mărfuri. Intr-un terminal de pasageri, oamenilor li se oferă posibilitatea de a intra intr-un mijloc de transport (ca pieton, cu bicicleta, cu mașina, cu autobuzul sau tramvaiul, etc.) si de a-si continua calatoria cu un altul.

Terenurile necesare realizării lucrărilor fie fac parte din patrimoniul Municipiului Ploiești, conform H.G.nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, orașelor si comunelor din județul Prahova, fie sunt terenuri private (S.C. CFR S.A, S.C. NEW CENTURY DEVELOPMENT S.R.L,

S.C. UZUC S.A etc).

In conformitate cu prevederile Normativ NP 074/2007 obiectivul se încadrează în categoria geotehnică 1, cu risc geotehnic redus.

Terenul total ocupat de obiectivul de investiție este situat in zona de vest a Municipiului Ploiești, are suprafața de 96643 mp din care:

 • -  Teren privat - 23748 mp

 • -  Teren Amenajare Piața 1 Decembrie - 13195 mp;

 • -  Teren Amenajare Gara de Vest - 4234 mp;

 • -  Teren Amenajare Park&Ride (Gara de Vest) - 1980 mp;

 • -  Teren Amenajare cai de comunicații (legătură Gara de Sud - Gara de Vest) -63430 mp.

Terenurile proprietate privata necesare, in suprafața de 23.777,77 mp vor fi expropriate in baza prevederilor Legii 255 /2010. De asemenea, vor fi expropriate

in vederea desființării un număr de 15 clădiri cu o suprafața totala construita-de 2016.08 mp.

Pentru realizarea investiției propuse sunt necesare următoarele lucrări^^... V" ~ "re statie de așteptare

<pe


Clădire statie de așteptare

Se va realiza o clădire cu rolul de sala de așteptare si de achiziție^ călătorie si a unei zone acoperite ce va servi drept peron de așteptare. Lucrarea se afla in intravilanul Municipiului Ploiești,, conform Planului tMb. strada Depoului F.N., in fata gării de Sud.

Terenul are deschidere pe latura de sud spre str. Depoului si este inconjurat pe 3 laturi - nord, est, vest - de linia de tramvai. Pe latura de nord , traversând linia de tramvai, se afla Parcul Sud.

2. Pasaje pietonale

Se vor realiza trasee predefinte pentru traficul pietonal in zona.

Se va realiza un pasaj pietonal pentru accesul persoanelor in cele patru puncte de interes ale intersecției Piața 1 Decembrie 1918, astfel:

 • •  2 accese simple pe trotuarul din fata accesului in Gara de Sud,

 • •  1 acces dublu in dreptul fântânii

 • •  2 accese simple pe trotuarele opuse Gării de Sud.

Pentru realizarea acestui pasaj, se ajunge la cota -6.90 prin pachet de 4 rampe de trepte. Dimensiunile treptelor sunt de 15x30 cm si 1.20 m lungime. Podestele intermediare au dimensiuni 1.20x4.00 m la cotele : -1.35, -2.70 si -4.05. Latimea libera a pasajului este de 4 m si de 2.90 m inaltime.

3. Amenajare Piața “1 Decembrie”:

Terminalul propus este un spațiu urban in care se organizează fluxurile de circulație auto si pietonale. In cadrul acestui complex se propun:

 • •  Sistematizare teren, amenajare platforma circulații si parcări auto pentru mijloace de transport;

 • • Amenajarea unui număr de 26 de locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”;

 • •  Amenajarea unui număr de 20 de locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati cu timp limitat pentru imbarcarea sau debarcarea persoanelor ce folosesc mijloacele de transport in comun sau trenul;

 • • Amenajarea unui număr de 5 locuri pentru taxiuri;

 • •  Amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing” ce cuprinde 20 de locuri. In municipiul Ploiești s-ar crea un avantaj major prin utilizarea „Bike-rental”, atunci când se utilizează o bicicleta in loc de o mașina, deoarece se realizează economie, pe de o parte de combustibil, iar pe de alta parte de spațiu destinat locurilor de parcare, dar se realizează in același timp si o scădere semnificativa a poularii. „Bike-sharing” poate contribui in mare măsură la reducerea congestionarii traficului pe drumurile publice in orele de vârf, oferind reduceri semnificative ale costurilor atat pentru persoanele fizice cat si pentru autoritatile locale;

 • •  Amenajare trotuare si piste de biciclisti;

  4.

  construire clădire, cu sala de așteptare si spatiile anexe (vânzare bilete, dispecerat, spatii administrative si tehnice, grupuri sanitare, etc; amenajare spatii verzi si plantari de copaci;

  amplasare stații autobuz/troleibuz si mobilier urban; construirea unor pasaje subterane pietonale;

  construirea unei statii de incarcare pentru mașini electrice si hibride; amenajare platforma depozitare containere deșeuri.

  Amenajare cai de comunicație (legătură Gara de Sud - Gara de Vest):


  //■

  '. f:

  i —


  7

  ,z‘


Străzile se incadreaza in categoria străzi de categoria a IlI-a si a Il-a după cum urmeaza:

 • -  Pe tronsonul intre Gara de Sud si Strada Rudului (km 0+000 - km 1+720), strada se incadreaza in strada de categoria a IlI-a;

 • -  Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest (km 1+720 - km 3+147), strada se incadreaza in strada de categoria a Il-a;

Străzile au lățimile pârtii carosabile după cum urmeaza:

 • -  Intre pozițiile km 0+000 - km 0+230 reprezintă amenajarea intersecției Pieței 1 Decembrie;

 • -  intre pozițiile kilometrice km 0+230 - km 1+590, latimea pârtii carosabile este de 2 x 5.50 m (o banda pe sens);

 • -  intre pozițiile kilometrice km 1+590 - km 1+720, reprezintă amenajarea intersecției străzii Depoului cu strada Rudului;

intre pozițiile kilometrice km 1+720 - km 3+060, km 3+120 - km 3+147, latimea pârtii carosabile este de 4 x 3.50 m (doua benzi pe sens);

 • -  Intre pozițiile kilometrice km 3+060 - km 3+120 se va amenaja un sens giratoriu cu latimea pârtii carosabile de 2 x 5.00 m.

Traseul va fii incadrat de spatii de siguranța, piste de biciclisti si trotuare.

Pe tronsonul intre strada Rudului si Gara de Vest se vor realiza benzi unice pentru mijlocul de transport in comun.

Intre pozițiile kilometrice 1+040 - km 1+240 pe partea dreapta in urma lărgirii străzii si datorita diferentelor de nivel se va construi pe terenul interprinderii S.C. UZUC S.A. un zid de sprijin.

Se va amenaja la intersecția dintre strada Depoului si strada Rudului un loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma bike-rental/bike-sharing ce cuprinde 20 de locuri.

Se vor amplasa la poziția kilometrica km 1+640 (Strada Rudului) respectiv la poziția kilometrica km 2+300 (Strada Depoului tronson II) statii autobuz/troleibuz si mobilier urban.

5. Amenajarea terminalului Gara de Vest

Se vor amenaja statii de autobuz/troleibuz in incinta terminalului Gării de Vest sub forma de peroane. S-a prevăzut si amenajarea unui loc special de parcare si preluare a bicicletelor denumita platforma „bike-rental/ bike-sharing”. Aceasta locație se afla in fata intrării principale a Gării de Vest si cuprinde 20 de locuri speciale de parcare a bicicletelor.

Din analiza situației din teren si a datelor culese a rezultat necesitarea amenajării unui sens giratoriu la intersecția străzii Libertății tronson II cu străzile Libertății, Domnișori si cu accesul in Terminalul Gării de Vest. Acest sens giratoriu este--^ necesar sa reglementeze accesul in Terminalul Multimodal.

Prin realizarea sensului giratoriu se va facilita accesul pietonal spref^tet^agl^^ realizând legătura pietonala dintre stațiile de autobuze/troleibuze si ikq^siaf De^\ 5 asemenea, va fi un punct de întoarcere accesibil pentru autobuzele orasen^țK.^^^ Aceasta intersecție va fi semaforizata având in vedere amploarea traficului^dîilizQpab străzii Libertății si de necesitățile de transport multimodal ale zonei.            ■+-+-

La amenajarea sensului giratoriu s-a prevăzut un spațiu de siguranța de 1,00 m lățime pavat cu pavele autoblocante si încadrat cu borduri de beton 20x25 cu lățime libera de maxim 2cm. Benzile de circulație din sensul giratoriu au o lățime de 2x5.OOm.

6.   Amenajare parcare de transfer de tip park&ride Gara de Vest:

Se vor amenaja 50 locuri de parcare si 2 locuri de parcare ce sunt destinate pentru persoanele cu dizabilitati, pentru autovehicule proprietate personala, in regim de „24 hours parking”, „EZ parking” si „park and ride”.

S-au prevăzut trotuare perimetrale cu latimea de 2.OOm.

7.    înființare rețea de contact pentru mijlocul de transport in comun de tip troleibuz legătură Gara de Sud - Gara de Vest

Se va infiinta un mijloc de transport in comun de tip troleibuz ce va face legătură directa dintre Gara de Sud si Gara de Vest.

 • 8.    Devierea si protejarea rețelelor edilitare existente

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI INVESTIȚIEI

Elemente ale investiției

UM

Valoare

Valoare totala, inclusiv TVA

lei

140.254.374,58

C+M inclusiv TVA

lei

112.152.572,01

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Iei

10.605.686,03

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

2.592.973,77

DURATA si EȘALONAREA INVESTIȚIEI

----------------------------------------------i_____________________________________________________________________________:____________

Valoarea totala a investiției (INV), inclusiv TVA

lei

140.254.374,58

(1 euro = 4,5744 lei)

euro

30.660.714,98

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

lei

112.152.572,01

euro

24.517.438,79

Anul 2013-2017

înv (lei cu TVA)

4.231.995,67

C+M (lei cu TVA)

Anul 2018

înv (lei cu TVA)

12.033.745,21

C+M (lei cu TVA)

Anul 2019

înv (lei cu TVA)

49.435.527,96

C+M (lei cu TVA)

39.583.260,71

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.320/09.08.2018 a fost aprobata documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate.

Suma totala prevăzută in buget este 13.198.659,80 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int. 162

ANEXA 2 k,floLlrfO /teW

NOTE DE FUNDAMENTARE CREDIT


lO.Eficientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 102 - str. Gageni - Sos. Nordului - Sos.Vestului - str. Libertății (Gara de Vest)

Municipiul Ploiești își propune modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a S.I.P. -Sistem de Iluminat Public din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 102.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.l - Scăderea consumului de energie al S.I.P.;

O.S.2 - Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

O.S.3 - Asigurarea conformității S.I.P. cu prevederile legale, în special prevederile SR EN 13201:2016;

O.S.4 - Scăderea cheltuielilor publice cu operarea S.I.P.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici au aprobați prin HCL nr. 239/27.06.2018.

Valoare totala inclusiv TVA                       16.472.870,31 lei

Din care, C+M inclusiv TVA                    13.873.436,44 lei

Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.064.438,61 lei.

Suma totala prevăzută in buget este 1.064.438,61 lei.

Director executiv, Mihaela lamandi

Nume,prenume

Funcția publica

Sen/natura

VERIFICAT

Stochita Mariana

Sef serviciu

2

ÎL //.
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

APROBAT i N /

PRIMAR "

Adrian

11 u-

\ %

r--A


DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int. 162 ANEXA 2      Lfîo/yw


'     ' NOTE DE FUNDAMENTARE

CREDIT

 • 9. Efîcientizarea consumuri energetice in municipiul Ploiești - sistem iluminat public si clădiri publice - sistem iluminat public traseu tramvai 101 - Bdul.Republicii - str. Gh.Doja - str. George Cosbuc - str. Ștefan Greceanu - str. Nicolae Balcescu - str. Ștefan cel Mare - str. Democrației -Gara de Sud

Municipiul Ploiești își propune modernizarea Sistemului de Iluminat Public prin accesarea fondurilor europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea C - Iluminat public.

Obiectivul general al proiectului este creșterea eficienței energetice a S.I.P. -Sistem de Iluminat Public din Municipiul Ploiești - etapa I: traseul tramvaiului 101.

Pentru atingerea acestui obiectiv general, beneficiarul va avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

O.S.l - Scăderea consumului de energie al S.I.P.;

O.S.2 - Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila;

Prin realizarea acestei investiții se vor atinge de asemenea si alte doua obiective specifice urmărite de beneficiar:

O.S.3 - Asigurarea conformității S.I.P. cu prevederile legale, în special prevederile SREN 13201:2016;

O.S.4 - Scăderea cheltuielilor publice cu operarea S.I.P.

Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico- economici au aprobați prin HCL nr. 295/31.07.2018.

Valoare totala inclusiv TVA                       11.012.127,64 lei

Din care, C+M inclusiv TVA                      9.349.324,11 lei

Contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 593.184,33 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 593.184,33 lei.


Nwne,premtme

Funcția publica

i Semnătura

Dafa,

VERIFICAT

Stochita Mariana

Sef serviciu

--

(fa // o£?/d


Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23

Pentru eficientizarea energetica a clădirii in care funcționează Grădiniță cu program prelungit nr.23, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117888, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează grădiniță cu program prelungit nr. 23.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.467/31.10.2017 s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2 la [IcL

A~. / 33(38
NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPEI

CREDIT

Eficientizare energetica Colegiul National „Alexandru Ioan Cuza”

Pentru eficientizarea energetica a clădirii Colegiului National „Al. I. Cuza”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 118052, pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.405/04.10.2018 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatoriii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Colegiul National „Al. Ioan Cuza”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.405/04.10.2018 a Municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Colegiul National „Al. Ioan Cuza”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              4.529.844,80 lei din care:

C+M


Contribuția proprie a UAT:

Suma solicitata:

3.503.355,59 lei

131.527,86 lei,

131.527,86 lei,


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXANR.2 k

AT./3WG Z5~.//-W


Adrian riunuNOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii „Sf. Apostol Andrei”

Pentru eficientizarea energetica a sălii de sport de la Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117891 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează sala de sport a Liceului Tehnologic „Sf. Andrei”.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.407/04.10.2018 a Municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei Municipiul Ploiești» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

1.283.168,04 lei

77.455,59 lei.

77.455,59 Iei.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

ANEXA NR.2 b U&L

AT. /33G>//5~. //. 40/8


NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE CREDIT


Eficientizare energetica Școala Gimnaziala „George Cosbuc”

Pentru eficientizarea energetica a Scolii Gimnaziale „George Cosbuc”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117892 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant CI.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.468/02.10.2017 s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Școala Gimnaziala „George Cosbuc”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTIȚII

ANEXA 2_ C/OL

A T /32Q9    /A fâfbNOTA DE FUNDAMENTARE

CREDIT


Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - sala de sport

Pentru efîcientizarea energetica a sălii de sport de la liceul Tehnologic 1 Mai, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117893 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B -Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin efîcientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează sala de sport a Liceului Tehnologic 1 Mai.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.404/04.10.2018 a municipiului s-a aprobat Documentația tehnico-economica faza DALI si indicatoriii tehnico-economici pentru obiectivul «Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai -sala de sport» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

Valoarea totală:              1.953.308,49 lei din care:

C+M            1.380.110,44 lei

Contribuția proprie a UAT: 90.453,70 lei.

Suma solicitata: 90.453,70 lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNDIRECȚIA TEHNIC-INVESȚITII ANEXA NR.2 U Ud-AT./3M /y./AW

NOTA DE FUNDAMENTARE

PROIECTE FONDURI EUROPENE

CREDIT

Efîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”

Pentru eficientizarea energetica a clădirii in care funcționează Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, Municipiul Ploiești a depus cererea de finanțare, cod proiect 117889 pentru accesarea de fonduri nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice.

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii in care funcționează Grădiniță Sf. Mucenic Mina.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.406/04.10.2018 s-a aprobat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul «Efîcientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”» si contribuția proprie in proiect a Municipiului Ploiești, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile cat si contribuția de 2% din valoarea eligibila a proiectului.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII Telefon 0244 516699, int.162 n

ANEXA 2 fa UOL

'       NOTE DE FUNDAMENTARE

CREDIT

2. Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești - Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizată) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termică se poate asigura din fonduri structurale și de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, data limită de depunere fiind 28.02.2018. Datorită volumului mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietari conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finațare este necesară analizarea în regim de urgentă a prezentului proiect de hotărâre.

în urma campaniei de informare, promovată de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociațiile de proprietari au transmis municipalității solicitări de înscriere în program, însoțite de documentele specificate în Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe.

Fiind mai multe asociații inscrise in program, cererile de finanțare au fost depuse pe loturi:

Pentru Lotul 1: bl. 12C, b-dul Republicii nr. 104; bl. 10D, str. Sinaii nr. 1, Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 57/26.02.2018 si HCL nr. 60/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 2.598.246,04 lei din care C+M, inclusiv TVA = 2.020.292,15 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 1.504.921,61 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.093.324,42 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.093.324,42 lei.

Pentru Lotul 2: bl. 10F b-dul Republicii nr. 179, bl. 8B str. 8Martie, bh_8Cl b-dul Republicii nr. 183, bl. 8C2 b-dul Republicii nr. 183, bl. 17C b-dul.RepakbJicii nr. 195A, bl. 10C1C2 str. Sinaii nr. IA, Documentațiile de Avizare a L^iefăriîpLa^’ț Intervenții si indicatorii tehnico- economici au fost aprobați pȚgj             ■

52/26.02.2018, HCL nr. 53/26.02.2018, HCL nr. 54/26.02.2(11^ 4fcE|mr( * 55/26.02.2018, HCL nr. 56/26.02.2018 si HCL nr. 61/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 9.421.358,15 lei       X/l *ț 0$^

din care C+M, inclusiv TVA = 7.523.221,01 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 5.488.492,76 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 3.932.865,40 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 3.954.881,58 lei.

Pentru Lotul 3: bl. 11 B1B2 Piața Mihai Viteazul nr. 4, bl. 11D str. Constantin Brezeanu nr. IA, Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico- economici au fost aprobați prin HCL nr. 58/26.02.2018, si HCL nr. 59/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 3.897.037,02 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 3.035.144,36 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 2.242.961,25 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 1.654.075,77 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 1.654.075,77 lei.

Pentru Lotul 4: bl. 23B str. Constantin Brezeanu nr.lB, bl. 26F b-dul Republicii nr. 169-173, bl. 34A1 str. Gheorghe Doja nr. 35, bl. 28E str. Colinii nr. 2, Documentațiile de Avizare a Lucrărilor de Intervenții si indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin HCL nr. 62/26.02.2018, HCL nr. 63/26.02.2018, HCL nr. 64/26.02.2018 si HCL nr. 65/26.02.2018.

Valoarea totală, inclusiv TVA = 4.743.469,01 lei

din care C+M, inclusiv TVA = 3.479.469,02 lei

Contribuția Uniunii Europene este de 2.546.168,50 lei si contribuția inițiala a U.A.T. a Municipiului Ploiești este de 2.197.300,51 lei.

Suma totala prevăzută in buget este de 2.197.300,51 lei.

Director executiv,

Mihaela Iamandi

Nume,prenume

Funcția publica .

Semnătura

??ta 4 a -

VERIFICAT

Stochita Mariana

Sefserviciu

4

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

Telefon 0244.516699, int.177

fir /Wy/5: ii fot?APROBA

PRIM ĂRt o v -

Adrian Florin DOBRE


NOTA DE FUNDAMENTARE

a obiectivelor de investiții, proiecte fonduri europene
CREȘTEREA MOBILITĂȚII TRAFICULUI PRIN REALIZAREA TERMINALULUI MULTIMODAL INCLUZÂND ȘI SPAȚII DE PARCARE PENTRU MODURI DE TRANSPORT AUTO ȘI BICICLETE (ZONA SPITAL JUDEȚEAN) ÎN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Analiza situației existente $i identificarea necesităților și a deficiențelor

în zona de nord a municipiului Ploiești, la intersecția dintre strada Găgeni și Șoseaua Nordului, la adresa strada Găgeni nr.88A, există o platformă betonată, denumită impropriu „Autogara Găgeni”, unde parchează autocare și microbuze pentru curse extraorașenești spre localitățile limitrofe din zona de nord.

în cadrul acestui amplasament este prezent un trafic mare de călători, (conform studiului de trafic anexat, circa 17.0000 pasageri/ zi).

Biletele se achiziționează de la un chioșc amenajat pentru această activitate, sau de la șoferii autocarelor/microbuzelor, la momentul plecării în cursă.

Călătorii așteaptă plecarea în cursă pe platformă, sau lângă autocar/microbuz, fiind nevoiți să petreacă uneori chiar câteva ore în picioare, în aer liber.

Pe teren sunt amplasate două toalete ecologice.

Datorită faptului că în intersecție traficul auto este intens (conform studiului de trafic anexat, Cwp.Caracterizarea sectorului de drum Șoseaua Nordului - Strada Găgeni și Strada Găgeni - Șoseaua Nordului} și a faptului că tramvaiele traversează platforma autogării, intrarea și ieșirea autocarelor/microbuzelor din cadrul autogării se desfășoară greoi, timpii de semaforizare sunt mari, de aprox.70 de secunde.

Necesitatea promovării investiției

în raport cu obiectivele municipiul Ploiești, asumate prin PMUD și SIDU, mobilitatea în zona intrării de nord în municipiul Ploiești prezintă următoarele disfuncționalităti majore:

•Nu există un nod de transfer modal, inclusiv o stație de așteptare capăt de linie, prin care să se efectueze în mod civilizat transferul între modurile de transfer urbane și cele extraurbane.

•în intersecția strada Găgeni cu Șoseaua Nordului traficul este intens, accesele și ieșirile din zona autogării se desfășoară cu greutate, datorită faptului că se

subordonează celorlalți curenți de trafic de pe strada Găgeni și Șoseaua Nordului. Prin urmare, mijloacele de transport public înregistrează timpi de^căFăfîiriby considerabili pe această porțiune.                                     A,#"

•Nu există amenajări care să favorizeze utilizarea bicicletelor.                         . ’f I

•Mijloacele de transport urban au o vechime însemnată, oferind de mulfdAri de călătorie improprii.

•Nu există sisteme de asigurare a siguranței călătorilor.

•Nu există sisteme de informare a călătorilor.

•Călătorii care au drept destinație Spitalul Județean de Urgență Prahova au de parcurs o distanță destul de mare de la autogara rudimentară organizată la intersecția Găgeni - Șoseaua Nordului.

•Atât intrarea în municipiu cât și intersecția cu Șoseaua Nordului sunt defectuos organizate din punct de vedere al traficului, rezultând valori mari ale acestuia în perioadele de vârf si nu numai.

Aspectele enumerate mai sus descurajează cetățenii să utilizeze mijloacele de transport public, iar persoanele care au posibilitatea optează în general pentru utilizarea mijloacelor de transport private pentru a călători înspre municipiu, contribuind astfel la menținerea unui nivel ridicat al traficului în interiorul municipiului și al zonei de nord a acestuia.

Având în vedere că unul din obiectivele majore ale UE este reducerea emisiilor de GES, generate de traficul motorizat, obiectiv asumat de către toate statele membre, este necesar ca municipiul Ploiești să acționeze în acest sens, proiectul de investiții fiind printre primele din cele propuse ca prioritare prin PMUD și SIDU.

Unul din principalele mecanisme prin care pot fi scăzute emisiile de GES generate de traficul motorizat este de a „convinge” un număr din ce în ce mai mare de cetățeni să utilizeze fie mijloacele de transport public, fie modurile de transport nemotorizate (pietonal, velo, etc.), în detrimentul utilizării mijloacelor de transport motorizate proprii.

Pentru ca acest mecanism să funcționeze este necesară implementarea unei serii de măsuri integrate, atât de natură tehnică, cât și financiară, la nivelul întregii zone funcționale, astfel:

•Asigurarea unor condiții decente de confort și siguranță a utilizatorilor sistemului de transport public.

•Asigurarea circulației în condiții optime pentru transportul public prin crearea de benzi dedicate și managementul traficului în scopul prioritizării circulației acestora. •Asigurarea unor condiții de utilizare în siguranță a mijloacelor de transport nemotorizat, inclusiv puncte de parcare a acestora.

•Construcția de parcări tip park&ride la limita administrativă a municipiului. •Modificarea strategiei parcărilor, astfel încât să fie descurajată parcarea vehiculelor proprietate privată pe domeniul public, în principal în zona centrală.

Având în vedere politica europeană în materie de mobilitate urbană și sprijinul financiar alocat statelor membre, în vederea implementării de proiecte ce au ca efect scăderea emisiilor de GES generate de traficul rutier, materializat în România prin posibilitatea accesării de finanțări nerambursabile prin POR 2014-2020, Axa 4.1, municipiul are oportunitatea temporală a demarării imedjșt®.^Pu^e$ serii de investiții în acest sector.

St       V

f 3 /W )

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice ' H /£ Proiectul de investiții are ca obiectiv general reducerea emisiilor de carbo^<^fiemt^> de traficul motorizat în municipiul Ploiești.

Pentru realizarea obiectivului general, proiectul de investiții are în vedere atingerea următoarelor obiective specifice: - Creșterea calității și siguranței transportului public prin construirea terminalului multimodal și implementarea sistemului de management de trafic integrat cu sisteme de monitorizare, informare și e-ticketing.

 • - Determinarea unui număr cât mai mare de călători să renunțe la modurile de transport motorizate, personale, în favoarea mijloacelor de transport public, sau a modurilor nemotorizate de deplasare, prin crearea de facilități park&ride, bike sharing și piste de biciclete.

 • - Reglementarea circulației mijloacelor de transport rutiere și a circulațiilor velo și pietonale, în zona de nord a municipiului, prin reconfigurarea străzii Găgeni.

Particularități ale amplasamentului

Proiectul de investiții se va realiza în intravilanul Municipiului Ploiești, pe strada Găgeni, în imediata proximitate a Spitalului Județean de Urgență Prahova, la limita administrativă a municipiului, pe imobilul cu numărul cadastral 136182. Amplasamentul este o zonă importantă de tranzit rutier (intrarea în orașul Ploiești pe DJ 102 dinspre Centura de Nord Ploiești, respectiv DN 1), dar și pietonal, având în vedere obiectivele socio-economice existente în zonă. In imediata apropiere a amplasamentului se află punctul de întoarcere al tramvaiului 102, cât și stații de troleibuz, autobuz, maxi-taxi si taxi.

Descrierea investiției

Terminalul multimodal va avea în componență următoarele elemente principale: •Stație capăt de linie pentru mijloacele de transport urban;

•Peroane de încărcare/descărcare pasageri pentru mijloacele de transport urban și interurban;

•Zone de așteptare pentru mijloacele de transport urban;

•Parcare biciclete;

•Parcare autoturisme tip „park&ride”.

•în scopul facilitării transferului intermodal de pasageri se va amenaja și zona cuprinsă între bucla de întoarcere a tramvaielor (traseele 101 și 102), pentru integrarea peroanelor tramvaielor în zona de transfer multimodal.

•De asemenea, proiectul de investiții include și creerea unui dispecerat ce va gestiona funcționarea sistemului integrat de management al traficului. Acest sistem va include următoarele subsisteme:

 • - subsistemul de management al traficului pentru mijloacele de transport public;

 • - subsistemul de informare al călătorilor;

 • - subsistemul de monitorizare video;

 • - subsistemul de monitorizare a poziției mijloacelor de transport.

Din punct de vedere constructiv, prin proiectul de investiții se propun următoarele măsuri principale:                                                              fy X

 • • Amenajarea de platforme rutiere pentru accese, zone de îmbarcare'/d^âf^r^

parcări cu sistem rigid, cu îmbrăcăminte din beton;                   ejfl          t s

 • • Amenajarea peroanelor de sosire/plecare cu sistem rigid cu îmbr^ăi^iBipWip^,/

bet<>n;                                         XX^f^iX

 • • Extinderea carosabilului zonei ce include bucla căii de rulare a tram < ăufldE și intrarea la spitalul județean cu sistem bituminos;

 • • Amenajarea trotuarelor și pistelor de biciclete cu sistem bituminos;

 • • Construcția clădirii stației capăt de linie. Aceasta va fi dezvoltată pe parter și etaj, pe structură mixtă din metal - beton armat, cu fațade mixte cărămidă - perete cortină, cu accese pe toate cele patru laturi;

 • • Realizarea dispeceratului pentru sistemul de management al traficului și e-ticketing ce include hardware-ul și sofware-ul necesare;

 • • Instalarea de senzori de detecție a traficului, de module de comunicație cu elemente de semaforizare, de module de detecție a poziției în trafic;

 • • Instalarea panourilor de afișare electronice în stațiile de așteptare și în mijloacele TPU;

 • • Instalarea elementelor de e-ticketing în mijloacele TPU.

Din punct de vedere funcțional, proiectul de investiții are în vedere următoarele obiective:

 • • Asigurarea siguranței și transferului optim al fluxului de călători între TPU și TPEU;

 • • Asigurarea unei stații de așteptare pentru transferul călătorilor;

 • • Asigurarea fluxurilor mijloacelor TPU și TPEU în condiții de prioritate și reducere a situaților conflictuale de trafic;

 • • Asigurarea condițiilor de siguranță pentru modurile de transport nemotorizate spre/dinspre alte zone ale municipiului;

 • • Asigurarea unei zone de parcare tip park&ride;

 • • Asigurarea funcționării sistemului de management al traficului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI INVESTIȚIEI, indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și fără TVA, din care construcții - montaj (C+M) în conformitate cu devizul general

I VALOARE INVESTIȚIE__________________________

UM

Valoare

Valoare totală, inclusiv TVA

lei

49.190.438,71

C+M, inclusiv TVA

lei

22.858.436,30

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

lei

2.139.186,84

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

lei

941.025,04

III EȘALONAREA INVESTIȚIEI (INV/C+M)

Anul 2013-2017

INV (lei cu TVA)

927.018,14

C+M (lei cu TVA)

-

Anul 2018

INV (lei cu TVA)

387.999,28

C+M (lei cu TVA)

-

Anul 2019

INV (lei cu TVA)

9.451.629,20

C+M (lei cu TVA)

8.889.391,90

Anul 2020

INV (lei cu TVA)

38.423.792,09

C+M (lei cu TVA)

13.969.044,40


VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI II (INV), inclusiv TVA

Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA

(1 euro = 4,5744 lei)

lei

49.19^438,71.

euro

10.753

din care:

Construcții - montaj (C+M), inclusiv TVA

lei

22.858.436,30

euro

4.997.034,87


 • IV DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 25 luni de Ia semnarea contractului de finanțare

V EȘALONARE CHELTUIELI

Denumire indicator

Total

(Iei, inclusiv

TVA)

IMPLEMENTARE

2013-2017

2018

2019

2020

TOTAL GENERAL

49.190.438,71

927.018,14

387.999,28

9.451.629,20

38.423.792,09

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

47.051.251,87

16.948,90

8.474,44

8.802.472,64

38.223.355,89

din care contribuție beneficiar (2%)

941.025,04

338,98

169,49

176.049,45

764.467,12

TOTAL CHELTUIELI NE-ELIGIBILE

2.139.186,84

910.069,24

379.524,84

649.156,57

200.436,20

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.296/31.07.2018 s-au aprobat indicatorii tehnico-economici și documentația tehnico- economică, faza Studiu de Fezabilitate, actualizata si revizuita în vederea finanțării obiectivului de investiții în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 4

 • - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4 e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urinând mulțimodă|e^ durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul Specific 4|P|

 • -  Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de jud^priri' investiții

bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.                              '

Suma totala prevăzută in buget este 3.080.211,88 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI

SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU