Hotărârea nr. 49/2018

Hotãrârea nr. 49 privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploieşti, Str. Stadionului nr.3A

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 49 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate nr. 54/21.02.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr.3A;

în conformitate cu Raportul din data de 21.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art.4 alin.(8) si alin (9) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată,

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A, clasificat ca „monument istoric-Casa Cantili, cod PH- 11-m-B-16299”, înscris în Cartea Funciară nr. 136817 a localității (nr. CF vechi: 5469), compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 326 mp, cu număr cadastral 136817 (nr. cadastral vechi 7130) și construcția CI locuință situată pe acesta, în suprafață construită de 191,77 mp și suprafață utilă de 158,60 mp cu număr cadastral 136817-C1, valoarea de vânzare fiind de 60.000 euro cu TVA (curs BNR din ziua facturării).

Art. 2 Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

George-korin-Niculae BOTEZ

Contrasemnează: SECRETAR, ( Laurenții DIȚU


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr..5%./^Z O?


AVIZATĂ z4?>. VICEPIUMĂRr George Palia

X,:;;

'A/.


■'//


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A

Potrivit prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicata, actualizata, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 12703/09.06.2017 completata cu adresa nr.12703/03.07.2017 SC HIDROSERVCO SRL București a solicitat să i se comunice dacă Municipiul Ploiești își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A, prețul solicitat fiind de 169.000 Euro fără TVA ( curs BNR din ziua facturării).

Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice / cod PH-II-m-B-16299 sub denumirea „Casa Cantili”.

A fost depusă în copie adresa nr. 922/31.05.2017 potrivit căreia, Direcția Județeană pentru Cultura Prahova „nu își exercită dreptul de preemțiune” asupra imobilului mai sus menționat.

în conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001, republicată, se transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile publice locale, care îl pot^'xercîtaV' ;. în maximum 15 zile.                                                    xx \ v-X

Potrivit Contractului de vânzare autenificat sub numărul 2869/304'0.2015 j £ Biroul Individual Notarial Minea Constantin, imobilul situat în str. Stadionului nr? / * 3 A este proprietatea societății SC Hidroservco SRL București fiind achiziționat ^eT^^ ’ SC Pro Leasing, Instituție Financiară Nebancară SA Ploiești.                    o c'jp**'

Imobilul este înscris în Cartea Funciară nr. 136817 a localității (nr. CF vechi: 5469), compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 326 mp, cu număr cadastral 136817 (nr. cadastral vechi 7130) și construcția CI locuință situată pe acesta, în suprafață construită de 191,77 mp și suprafața utilă de 158,60 mp cu număr cadastral 136817-C1.

Clădirea este din cărămidă, este acoperită cu tablă, și se compune din: debara, baie, hol, două dormitoare, cămară, bucătărie, sufragerie, living, terasă și beci.

Precizăm faptul că pentru acest imobil situat în Ploiești, str. Stadionului nr.3 A, în anul 2015, S.C. PRO LEASING S.A Ploiești, având calitatea de proprietar al imobilului la acea dată, prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 10264/2015, a solicitat de asemenea să i se comunice dacă Municipiul Ploiești își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărare. A fost întocmit „Proiectul de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A”, proiect care a fost a fost pus în discuție în ședința din data de 31.08.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin respingerea de către Consiliul Local a acestui proiect de hotărâre, Municipiul Ploiești nu și-a exercitat dreptul preemțiune pentru cumpărarea acestui imobil.

Solicitarea SC HIDROSERVCO SRL București transmisă prin adresa nr.12703/03.07.2017 a fost analizată de Comisia nr.2 care în ședința din data de 26.07.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre corespunzător.

în data de 28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.259 privind neexercitarea dreptului depreemțiunepentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A.

Deoarece imobilul nu a fost înstrăinat în anul calendaristic 2017, (iar potrivit art.4 alin (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice „Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumental istoric este vândut de mai multe ori), SC Hidroservco S.R.L. București prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 1079/16.01.2018 solicita să i se comunice dacă Municipiul Ploiești îsi exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A.

Prețul solicitat pentru acest imobil este de 60.000 euro cu TVA (la cursul BNR din ziua facturării).

A fost depus în copie contractul de vânzare-cumpărare autentificat prin încheierea de autentificare numărul 2869/30.10.2015 de Biroul Individual Notarial Minea Octavian, în copie adresa nr. 51/15.01.2018 potrivit căreia Direcția Județeană pentru Cultură Prahova „nu își exercită dreptul de preemțiune” asupra imobilului mai sus menționat, și Extrasul de Carte Funciara pentru Informare emis de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Prahova în data de 12.01.2018.

Având în vedere faptul că, potrivit art.4 alin (8) din Legea nr.422/200'1privind protejarea monumentelor istorice, dreptul de preemtiune se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile, este necesară promovarea prezentului proiect de hotărâre în regim de urgență în ședința ordinară din luna

februarie 2018.


Ca urmare a depunerii acestei noi solicitări referitoare la exercitarea dreptului-, de preemțiune de către Municipiul Ploiești pentru cumpărarea imobilului situaVîn Ploiești, Str. Stadionului nr 3A, a fost necesar ca această situație să fie analizată de Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, în ședința din data 21.02.2018 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre corespunzător.

Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, larmen DamcTTBucur


Șef Serviciu, Gabriela MîndruțiuAVIZAT,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Andreea Mihaela Cristea

Direcția Economică,


Director Executiv, 4ariana Ileana Gavrilăîntocmit,

Ana Petfti Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


5

EXPUNERE DE MOTIVE


..... >65.

la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului ^preerhțiun^ pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionulu£nr?3A

Potrivit prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă imobile clasificate ca monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 12703/09.06.2017 completată cu adresa nr. 12703/03.07.2017, SC HIDROSERVCO SRL București, în calitate de proprietar, a solicitat să i se comunice dacă Municipiul Ploiești își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului înscris în Lista Monumentelor Istorice / cod PH-II-m-B-16299 sub denumirea „Casa Cantili” situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A, prețul solicitat fiind de 169.000 Euro fără TVA ( curs BNR din ziua facturării).

Situația a fost analizată de Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, în ședința din data 26.07.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre corespunzător

Ca atare, în data de 28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a adoptat Hotărârea nr.259 privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr.3A.

Deoarece imobilul nu a fost înstrăinat în anul calendaristic 2017, (iar art.4 alin (9) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istpriqe „Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune? au termeni valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentrii' situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe orifffSC HidrOservdO | S.R.L. București prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești ..sub numărul 1079/16.01.2018 solicita să i se comunice dacă Municipiul PloieștUîîșLexercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A prețul solicitat fiind de 60.000 euro cu TVA (la cursul BNR din zia facturării).

Având în vedere cele prezentate, se impune promovarea unui proiect de hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr 3A, sens în care supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI,

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURĂ ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A

si a emis:

5


(\

PREȘEDINTE,

SECRETAR,


Marilena Stanciu


Ștefan Dănesjrti

Data:    • OX ■ I $

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr, 259


privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr.3A;

în conformitate cu Raportul din data de 26.07.2017 al Comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu art.4 alin.(8) din Legea nr. 422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată;

în temeiul art.36, alin.(2), litera “c” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A, clasificat ca „monument istoric-Casa Cantili, cod PH- II-m-B-16299”, înscris în Cartea Funciară nr. 136817 a localității (nr. CF vechi: 5469), compus din teren curți construcții în suprafață măsurată de 326 mp, cu număr cadastral 136817 (nr. cadastral vechi 7130) și construcția CI locuință situată pe acesta, în suprafață construită de 191,77 mp și suprafața utilă de 158,60 mp cu număr cadastral 136817-C1, valoarea de vânzare fiind de 169.000 euro fara TVA.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 28 iulie 2017

Președinte de ședință,

■ț ■ I                           1                     '

George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Anabell-Olimjpia Măntoiu u £


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


W Z0k

. ®‘ ’•«

vicEm^ĂW; GeorgqȚ^fe'.’^

I j '

> ,<— t il

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A

Potrivit prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicata, actualizata, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

In cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Prin adresa înregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 12703/09.06.2017 completata cu adresa nr.12703/03.07.2017 SC HIDROSERVCO SRL București a solicitat sa i se comunice daca Municipiul Ploiești isi exercita dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat in Ploiești, str. Stadionului nr. 3A, prețul solicitat fiind de 169.000 Euro fara TVA (curs BNR din ziua facturări).

Imobilul este înscris in Lista Monumentelor Istorice / cod PH-II-m-B-16299 sub denumirea „Casa Cantili”.

A fost depusa in copie adresa nr. 922/31.05.2017 potrivit careia, Direcția Județeană pentru Cultura Prahova „ww isi exercita dreptul de preemțiune" asupra imobilului mai sus menționat.


In conformitate cu prevederile Legii nr.422/2001, republicata, iăettifarisrera dreptul de preemtiune al statului către autoritatile publice locale, car/iFpotexeretța)\ in maximum 15 zile.                                                         'tȘH

Potrivit Contractului de vanzare autenificat sub numărul 286|/3%iW^Ql^Fds:& Biroul Individual Notarial Minea Constantin, imobilul situat in str^^^ioSuliii'mrP.; 3 A este proprietatea societății SC Hidroservco SRL București fiind adliziîibhat de la SC Pro Leasing, Instituție Financiara Nebancara SA Ploiești.

Imobilul este inscris in Cartea Funciara nr. 136817 a localității (nr. CF vechi: 5469), compus din teren curii construcții in suprafața masurata de 326 mp, cu număr cadastral 136817 (nr. cadastral vechi 7130) si construcția CI locuința situata pe acesta, in suprafața construita de 191,77 mp si suprafața utila de 158,60 mp cu număr cadastral 136817-C1.

Clădirea este din cărămidă, este acoperita cu tabla, si se compune din: debara, baie, hol, doua dormitoare, camara, bucătărie, sufragerie, living, terasa si beci.

Precizam faptul ca pentru acest imobil situat in Ploiești, str. Stadionului nr.3A, in anul 2015, S.C. PRO LEASING S.A Ploiești, avand calitatea de proprietar al imobilului la acea data, prin adresa Înregistrata la Municipiul Ploiești sub numărul 10264/2015, a solicitat de asemenea sa i se comunice daca Municipiul Ploiești isi exercita dreptul de preemtiune pentru cumpărare. A fost intocmit „Proiectul de hotarare privind exercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A”, proiect care a fost a fost pus in discuție in ședința din data de 31.08.2015 a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin respingerea de către Consiliul Local a acestui proiect de hotarare, Municipiul Ploiești nu si-a exercitat dreptul preemtiune pentru cumpararca acestui imobil.

Ca urmare a depunerii acestei noi solicitări referitoare la exercitarea dreptului de preemtiune de către Municipiul Ploiești pentru cumpărarea imobilului situat in Ploiești, Str. Stadionului nr 3A, a fost necesar ca aceasta situație sa fie analizata de Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, în ședința din data 26.07.2017 a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotarare corespunzător.

Director Executiv,


Carmen D0iiela Bucur

rv..--


Direcția Gestiune Patrimoniu


Director Executiv Adjunct, Amedeo Florin Tăbîrcă 7"'

AVIZAT,Direcția Administrație Publică, Juridic-Conțencios, Achiziții Publice, Contracte, ț Director Executiv, Cf'k ... <


Direcția Economică,


Director Executiv,


întocmit,

An® Petru Mwius


Nicoleta Crăciunoiu

/'

1      2017 /7A


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A

Potrivit prevederilor Legii nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, actualizată, monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preemțiune ale statului român, prin Ministerul Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrați v-teritoriale, după caz, sub sancțiunea nulității absolute a vânzării.

Proprietarii, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intenționează să vândă monumente istorice, transmit serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național înștiințarea privind intenția de vânzare, însoțită de documentația stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național.

în cazul în care Ministerul Culturii și Patrimoniului Național sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Patrimoniului Național nu își exercită dreptul de preemțiune, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

Comunicările privind neexercitarea dreptului de preemțiune au termen de valabilitate pentru întregul an calendaristic în care au fost emise, inclusiv pentru situațiile în care monumentul istoric este vândut de mai multe ori.

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești sub numărul 12703/09.06.2017 completată cu adresa nr. 12703/03.07.2017, SC HIDROSERVCO SRL București a solicitat să i se comunice dacă Municipiul Ploiești își exercită dreptul de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, str. Stadionului nr. 3A, prețul solicitat fiind de 169.000 Euro fără TVA (curs BNR din ziua facturării).

Imobilul este înscris în Lista Monumentelor Istorice / cod PH-II-m-B-16299 sub denumirea „Casa Cantili”.

A fost depusă în copie adresa nr. 922/31.05.2017 potrivit căreia, Direcția Județeană pentru Cultură Prahova „mt își exercită dreptul de preemțiune” asupra imobilului mai sus menționat.

Având în vedere cele prezentate, precum și solicitarea depusă pentru acest imobil de către actualul proprietar, se impune promovarea unui proiecf;de;hotărâre privind exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemțiune pențjâ’'cum^^ărea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr 3A, sens în p^^lsupunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești praiectpi^cyiotărâre alăturat.                                                            V

alăturat.A

c C-

Consilieri:

Dănescu Ștefan 7

/> ik"..........

Stanciu Marilena l Qj

Vîscan Robert-Ionuț -—7----~

Dragulea Sanda


/V \

Mateescu Marius Nicolae        x a~x

Văduva Sorin 1 X

--X

Hodorog Bogdan

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA ȘI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT


Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Ploiești, Str. Stadionului nr.3A


PREȘEDINTE,

SECRETAR, Marilena Stanciu


Ștefan Dănescu

i * V.jJ

■ ■ yv'

Data: