Hotărârea nr. 489/2018

Hotãrârea nr. 489 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 489


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 365/15.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 291/15.11.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere:

 • -  prevederile Legii nr. 2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018;

 • -  prevederile art. 19, art. 41-48, art. 49, art. 57-59 și art. 63 din Legea nr.273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 11/2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare și pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a si art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexelor nr. 1-6.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei nr.7 și a Notelor de Fundamentare nr.8-15.

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2018, conform Anexei nr. 16 si a Notelor de Fundamentare nr. 17-21.

Art. 4 Aprobă rectificarea în mod corespunzător a bugetelor de venituri și cheltuieli ale S.C. Transport Călători Express S.A. și S.C. Servicii de Gospodărire Urbană Ploiești S.R.L.

9

Art. 5 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 în sumă de 70.087 mii lei, astfel:

 • -  suma de 43.115 mii lei se constituie ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, din care 5.000 mii lei reprezintă majorare capital social S.C. Hale si Piețe S.A. care poate fi utilizată doar pentru construirea pieței centrale agro-alimentare;

 • -  suma de 7.865 mii lei pentru acoperirea diferențelor de tarif la energie termică livrată populației;

 • -  suma de 8.300 mii lei pentru rate și dobânzi aferente creditelor interne.

 • -  suma de 9.807,00 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile personalului UAT.

 • -  suma de 1.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent;

Art. 6 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

VENITURIDENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

%/AN

Influente +/-

BUGET

Rectificat NOIEMBRIE 2018

REALIZĂRI

31.10,2018

367.417,79

331.596,00

90,25

-742.51

366.675,28

VENITURI - TOTAL

0001

367.417,79

331.595,00

90,25

-742,51

366.675,28

VENITURI PROPRII

0101

292.809,57

250.565,00

85,57

0.00

323.732,04

1. VENITURI CURENTE

0002

362.614,57

309.120,00

85,25

0.00

362,614.57

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671.33

282.227.00

88,29

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

139.114,00

91,06

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.573,00

75,17

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423.00

2.573,00

75,17

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.573.00

75,17

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

375.00

41.67

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

900,00

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91.61

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967,00

91,57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.219,00

106.65

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.219,00

106,65

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

67.163,00

86,69

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

67.163,00

86.69

0.00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

54.045,00

89,51

0.00

60.379.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.958,00

89,59

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

40.087,00

89,48

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.781.00

77.66

0.00

12.594.001

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.912.00

86.93

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.851,00

72,47

8.074,00

Im|Kizit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18.00

90,00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

3.337,00

74,16

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.950,00

84,93

0,00

89.427,33

SUME DEFALCATE DIN T. V.A.

1102

71.003.00

59.795,00

84.21

0,00

71.003.00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si seci. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

(

|jiftucnte

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

1,00

—.....54 ?* V    ’

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

-;i>3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

4,00

21,00

525,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

83,00

81.37

0.00

102.00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

83,00

81,37

102,00

"Z cr jr u,u,/tnou/vL-aiiSVa,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

16.051,00

87.62

0,00

18.318,00

Impozit pc mijloacele de transport

160202

15.733.00

14.070,00

89,43

0.00

15.733,00

Impozilul pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.595,00

92,50

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.475,00

85,00

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.906,00

76,24

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

75,00

88,24

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0,00

0,33

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.943.24

26.893,001

62.62

0.00

42.943.24

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

9.137,00

64,01

0,00

14.274.00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274.00

9.137,00

64,01

0,00

14.274,00

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

7.262.00

58,56

12.400,001

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875.00

100.05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

28.669,24

17.756,00

61,93

0.00

28.669,24

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9.470,00

7.718,00

81,50

0,00

9.470,00

Venituri din prestări de servicii

330208

8.911,00

7.182,00

80,60

8.911,001

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

87,00

50,00

57,47

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

286,00

102,51

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

200,00

103,63

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

39,00

111,43

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17,00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

22,00

110,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

16.068,91

8.903.00

55.41

0,00

16.068.91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.666,00

54,48

15.905,91

Alte amenzi, pcnalitati si confiscări

350250

163,00

237.00

145.40

163.00]

DIVERSE VENITURI

3602

3.095.33

1.096.00

35.41

0,00

3.095,33

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162.00

14,39

1.126.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

650.00

86.67

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30.00

46,88

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

245.00

60,34

406,00

Alte venituri DEZVOLTARE

360247

730,33

0.00

730,33

Alte venituri

360250

19,00

900

47.37

19,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN^z

■s*

Influente

•?.       ‘"-V;--- ■ -

{^BJffȘET \ 'Rectificat '^NOI'E^RIE

&

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

V-';\

7'i>, ..0,00

o,oo

Donații si sponsorizări

370201

t

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-)

370203

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0.00

0

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198,00

1.240.00

103.51

0,00

1.198,0c1

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.240,00

103,51

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.239,00

103,86

1.193,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0.00

0,00

0.00

IV. SUBVENȚII

0017

2.158,50

21.154.00

980,03

504,00

2.662,50

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.158,50

1.054,00

48,83

504,00

2.662,50

Incasari din rambursări

40.02

0,00

20.100,00

0,00

0.00

Sume din excedentul bugetului local F

4018

11.100,00

Sume din excedentul bugetului local D

4014

9.000.00

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

2.003.50

1.054,00

52,61

504,00

2.507,50

A. De capital

0019

2.003.50

1.054,00

52,61

504,00

2.507.50

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

20,44

386,49

Subvenții de la BS pentrupentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor in sanatatc

42021601

0,00

0,00

504

504,00

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

833,00

59,44

0

1.401,45

□ O » E? V / 11 ut Ei'i .-‘iL. 1 C,

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.446,72

81,00

5.60

-1.246,51

200,21

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.446,72

81,00

5,60

-1246,51

200,21

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

360.814,71

320.117,00

88,72

0,00

360.814,71

I. VENITURI CURENTE

0002

360.478,24

308.875,00

85.68

0,00

360.478.24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671,33

282.227.00

88.29

0.00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

139.114,00

91,06

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.573,00

75,17

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.573,00

75,17

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.573,00

75,17

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900.00

375,00

41.67

0,00

900W

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

%/AN

y

Influente +/-     î

&

REALIZĂRI

31.10,2018

Impozitul pc veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

viDENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

.7        ..

Influente

+/- • c •

i v-.

-"BUGETE —^Rectificat 'NOIEMBRIE. 2018

...

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91,61

" o’oo

■■■ - -’/

. 147.305500

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967.00

91.57

■-    146.305.00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.219,00

106,65

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.219,00

106,65

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

67.163,00

86,69

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

67.163,00

86.69

0,00

77.473.00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

54.045,00

89.51

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.958.001

89,59

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

40.087,00

89,48

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.781,00

77.66

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500.00

3.912.00

86,93

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074.00

5.851,00

72.47

8.074.00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

18.00

90,00

20.00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500.00

3.337.00

74.16

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0.00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.950,00

84,93

0,00

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003.00

59.795,00

84.21

0.00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

21,00

525,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525.00

4.00

7.-1A7: PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

83,00

81,37

0.00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102.00

83.00

81,37

102.00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0.00

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

16.051,00

87,62

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

14.070.00

89.431

0.00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.595,00

92,50

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.475,00

85,00

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.906,00

76,24

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

75,00

88,24

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0.00

0.33

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

 Ml (.E l

Rectîflcaț' j-K^EMB^F Mw18 *

' ■■■■■■■            O

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0.00

A 0.00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

40.806,91

26.648,00

65,30

o 0s,0Q'

-----' 40-.8U6»91

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274.00

9.137,00

64.01

A^O.,00

JffOVk 14.174,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

9.137,00

64,01

0,00

-A3M"4.274,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400.00

7.262.00

58,56

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875.00

100.05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

26.532,91

17.511,00

66,00

0,00

26.532.91

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

9.470,00

7.718,00

81,50

0,00

9.470,00

Venituri din prestări de servicii

330208

8.911,00

7.182,00

80,60

8.911,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87.00

50,00

57.47

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de iudecata. imputatii si despăgubiri

330228

279,00

286,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

200,00

103,63

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

39,00

111,43

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

!5,Ool

17.00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

22,00

110,00

20,00

AMENZI, PENALITA TI SI CONFISCĂRI

3502

16.068,91

8.903,00

55.41

0,00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.666,00

54,48

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,001

237,00

163,00

DIVERSE VENITURI

3602

1.959.00

851.00

43,44

0,00

1.959.00

Venituri din prescripție cxtintiva

360201

1.126,00

162.001

1.126,00

Taxe speciale

360206

750.00

650.00

86,67

750.00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

30.00

46.88

64.00

Alte venituri

360250

19,00

9.00

19,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

11.100,00

0.00

o.ool

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

11.100,00

0,00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de F

400218

11.100,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336,47

142,00

42,20

0,00

336,47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,47

142,00

42,20

0,00

336,47

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,47

142,00

78,25

0,00

181,47

B. Curente

0020

181.47

142.00

78,25

0,001

181,47

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat pir. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

0,00

S'I D * jCTT# //       JL7T . IJL J1 jC.

4302

155.00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPT pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

477/05.11.2018

REALIZĂRI

31.10,2018

%/AN

(

r o Influente/

A N ?

BUGETE ; - Rectificat \ NOIEMBRIE' f 20181

o c

> ■         ' . Aisiv

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

6.603,08

11.479,00

173.84

-742,5’1.

>'? /i/v 1860,57

I. VENITURI CURENTE

0002

2.136.33

245.00

11.47

o.o'O

C. VENITURI NEFISCALE

0012

2.136,33

245.00

11.47

0,00

2.136,33

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2.136,33

245,00

11.47

0.00

2.136,33

DIVERSE VENITURI

3602

1.136.33

245,00

21,56

0,00

1.136.33

Taxa de reabilitare termica

360223

406.00

245.00

60.34

406,001

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

730,33

0.00

730.33

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare)-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea dc funcționaro

370204

1.000,00

0,00

1.0004)01

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198.00

1.240.00

103,51

0,00

1.198,00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.240,00

103,51

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.239,00

1.193,00

WHltLLii Ulir Vdlizmvil lULUIIlLCHJI LU1ISUuite Ulii

390203

5,00

1.00

20,00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.822.03

913.00

50,11

504,00

2.326,03

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.822,03

913,00

50,11

504,00

2.326,03

Ineasari din rambursări

4002

0,00

9.000,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

9.000.00

0.00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.822.03

913,00

50,11

504,00

2.326,03

A. De capital

0019

1.822,03

913,00

50,11

504,00

2.326,03

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

386,49

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,001

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si a echipamentelor din sanatate

42021601

0,00

0,00

504

504,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

834 00

59,51

0

1.401,45

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.446,72

81,00

5.60

-1.246,51

200,21

Sunte primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.446,72

81,00

5,60

-1246,51

200,21

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

CHELTUIELI

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Influente

+/-

436.504,79    298.641,19             -742.51      435.762.28

CHELTUIELI - TOTAL

5002

436.504,79

302.301,19

69,25

-742,51

435.762,28

zl UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

39.801.62

31.011.37

77,91

-994.94

38.806,68

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

24.673,75

19.877,00

80,56

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerformanta energetica, etc )

20

4.009,78

4.127,32

102,93

700,00

4.709,78

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

194.68'

194,68

100,00

194,68

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

6.034.00

76,82

7.855.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent}

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.877,17

105.00

5,59

-1.610.51

266.66

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

139.00

69.50

200,00

Active nefinanciare

71

718.07

451,00

62,81

-84,43

633,64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

540’

58.838,91

39.289,84

66,78

-9.996,57

48.842,34

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

Fonduri de rezerva

50

453,07

0,00

-171,57

281,50

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.045,00

2.409,00

79,11

-90,00

2.955,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

36.826.00

36.825,00

100,00

3.265.00

40.091,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414.00

4.414,00

100,00

0,00

4.414,00

Rambursare credit B.C.R.

12.692,00

12.692,00

100,00

1.280.00

13.972.00

Rambursare credit BRD.

14.375,00

14.374.00

99,99

1.450,00

15.825.00

Rambursare credit C.E.C.

5.345,00

5.345,00

100,00

535.00

5.880.00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

25,00

18.00

72,00

25,00

Active nefinanciare-aport capital social

72

18.000.00

0,00

-13.000.00

5.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 Z05.ll.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET

Rectificat Ș NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

8.340,00

8.191,00

98,21

935,00

9.275,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

Dobânzi

30

8.340.00

8.191,00

98,21

935,00

9.275,00

6102

18.018,28

13.076.28

72,57

0,00

18.018,28

Protecție civila - total, din care:

281,281

147,28

52,36

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45.00

31,00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

240,00

120,00

50,00

240.00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare 1

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.737.00

12.929,00

72.89

0,00

17.737.00

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

12.427,00

74,58

16.662,00

Bunuri si servicii

20

988,00

502,00

50,81

988,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87,00

0.00

0,00

87.00

INVATAM1NT

6502

26.774.87

14.697,50

54,89

70,54

26.845.41

Cheltuieli de personal

10

1.114,69

711.00

63.78

0.00

1.114,69

Transport profesori

520.00

270,00

51,92

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

434.69

350,00

80,52

434,69

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160.00

91 00

56,88

160.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011:

20

15.514,06

9.249,00

59,62

15.514,06

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.967,63

1.308,00

44,08

100,00

3.067,63

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant, art.2. alin. 10 si art. 1 alin c.

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

257,06

0,00

257,06

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant. art.2. alin. 10 si art.l alin c.

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/20151ASSC)

57

10.00

0.00

0 00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural)

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275.30

275,00

99 89

275,30

Active nefinanciare

71

974,63

28.00

2,87

-29,46

945,17

Active nefinanciare Candiano Popescu

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

13.951,91

7.293,91

52,28

503,15

14.455,06

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.867,00

6.024,00

67,94

8.867,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

59,00

11,00

18,64

0,00

59.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59,00

11.00

18,64

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.580,00

1.125,00

71,20

1.580,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414.00

364.00

87,92

414.00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166.00

761,00

65.27

1.166.00

Asistenta sociala < Centrul de transfuzie)

57

60.00

36.00

60,00

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41,00

30,00

73,17

41,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

2.221,00

36,00

1,62

504,00

2.725,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

306,00

0,00

0 00

504.00

810,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915.00

36.00

1 88

1.915.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Active nefinanciare

71

1.140,00

48,00,

4.21

-0,85

1.139,15

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

Plăți efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE Sf RELIGIE

6702

58.311,86

39.671,44

68.03

-360,00

57.951.86

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674,00

46 37

0.00

3.610.00

Iluminat ornamental

1.300.00

275.001

21.15

1.300.00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

414,00

72,63

570,00

Acțiuni culturale

1.700.00

966.00

56,82

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0,00

0,00

Susținerea cultelor

59

530.00

320.00

60,38

530.00

Susținerea cultelor- catedrala Sf Ioan Botezătorul

200.00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.227,40

34.259,00

75,75

-315,00

44.912,40

Casa de Cultura

1.663,40

1.290.00

77.55

-20.00

1.643.40

Teatrul "Toma Caraeiu"

11.944.00

8.863,00

74.20

-200,00

11.744.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.459.00

7.154,00

75,63

-95,00

9.364,00

Club Sportiv Municipal

12.751.00

10.522.00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410,00

6.430,00

68.33

9.410,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caraaiu"

726,00

726,00

100,00

726.00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

390,00

66.10

590.00

Casa de Cultura

0.00

0.00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315.00

1.466.00

27,58

0.00

5.315,00

Active nefinanciare

71

874,20

351.00

40,15

-45.00

829,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

0,00

10.82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

AS1GURAR!SI ASISTENTA SOCIALA

6802

68.608,78

51.733,41

75,40

0.00

68.608,78

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.369.00

21.632,00

73.66

0,00

29.369.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208,00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.854,00

7.321,00

74,29

9.854,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

679.00

488,00

71,87

679.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292,00

3.825,00

72.28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790 00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.668.37

3.596.00

63,44

0,00

5.668.37

Reparații crese

32,37

7.00

21.62

32,37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.450,00

1.459,00

59,55

2.450,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.912.00

1.360,00

71,13

1.912.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539.00

274.00

50,83

539.00

Aiutoare pentru incalzire locuințe l taxe poștalei

2,00

0.00

0,00

2.00

Bunuri si servicii crese

493.00

352,00

71.40

493.00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conformLegeii

60,00

26,00

43,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

547,00

397,00

72,58

0,00

547,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

375 00

275,00

73,33

375,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

52,00

37,00

71,15

52,00

c) Cantina sociala

6,00

4.00

66,67

6,00

d) Centrui Crese

104,00

74.00

71.15

104,00

dl Căminul de batrani

10.00

7,00

70,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

62,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " O sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!" si „O 9 sansa! Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32,584.00

25.962,00

79,68

0,00

32.584,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050.00

17.636.00

79,98

22.050,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3.00

2.00

150.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.384,00

4.020,00

74,67

5.384,00

Active nefinanciare - total din care:

71

392,00

100.00

25,51

0,00

392,00

Active nefinanciare primărie

32,00

1.00

3,13

32.00

Active nefinanciare Cantina sociala

35,00

0 00

0,00

35.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74,00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuni utare

220,00

5,00

2,27

220,00

Active nefinanciare CRESA

20.00

20.00

100,00

20.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE. SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

39.147.03

28.892,20

73,80

2.636,29

41.783,32

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

12.110,00

8.945,00

73 86

-120,00

11.990,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23.161,00

18.971,00

81,91

2.874,00

26.035,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.114.00

1.328.00

62,82

-126,00

1.988.00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

21.047,00

17.643.00

83,83

3.000.00

24.047,00

Iluminat public

5.000.00

4.699,00

93,98

1.000,00

6.000,00

Întreținere ceasuri publice

47,00

27,00

57 45

47.00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291.00

58,20

500.00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

15.500,00

12.626,00

81,46

2.000,00

17.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0,00

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

96,00

69,00

71,88

96,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.254,37

933,00

28,67

-117.71

3.136,66

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96.00

1608

597.00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

0,00

50,46

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28.383,42

21.704,61

76,47

2.758.00

31.141,42

Bunuri si servicii -total din care:

20

26.264,00

21.300,00

81,10

3.058,00

29.322,00

Salubritate - total din care:

24.247.00

19.689.00

81.20

3.200,00

27.447,00

Salubritate cai publice si dezapezire

19.247,00

16.773,00

87,15

3.200,00

22.447.00

Dezinsectie, dezinfectie deratizare

3.500,00

1.615.00

46,14

3.500.00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379.00

1.278.00

92,68

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)RASP- Rampa Teleaien

638,00

333,00

52,19

-142,00

496,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET

HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active ncfmanciare

71

2.249.19

537,00

23,88

-300.00

1.949,19

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

9.496,66

8.410,00

88,56

400.00

9.896,66

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total din care:

40

8.876,00

8.410,00

94,75

400,00

9.276,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.465,00

6.999,00

93,76

400,00

7.865,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

620 66

0,00

0,00

620.66

TRANSPORTURI

8402

66.831,45

38.329.63

57,35

3.306,t?2

70.137,47

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100.00

8.208,00

67,83

0.00

12.100.00

Reparata curente străzi

10.582.00

7.201.00

68 05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

234,37

234,37

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.;

40

34.618,00

31.218,00

90,18

3.600,00

38.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0,00

0,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

22.196,82

995.00

4,48

-293,98

21.902.84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-234,37

-2.343,74

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

372.379,71

291.669.09

78,33

14.407,00

386.786.71

A VTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

37.206.38

26.795.37

72,02

700,00

37.906,38

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

24.673,75

17.883,00

72,48

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerfnrmanta erieroetiră etc 1

20

3.983,41

3.409,00

85,58

700,00

4.683,41

Alte transferuri curente interne

194.68

181,00

92.97

194.68

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

5.100.00

64 93

7.855,00

Alte transferuri interne (regularizare TVA an precedent)

55

26,37

26,37

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate!

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati leuate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200.00

139,00

69.50

200.00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

40.127,94

39.223,84

97,75

3.175,00

43.302.94

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0.00

0.00

Fonduri de rezerva

50

267.10

267.10

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.045,00

2.409,00

79,11

-90,00

2.955,00

Rambursări de credite - total din care:

81

36.826,00

36.825,00

100,00

3.265,00

40.091,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414,00

100.00

0.00

4.414.00

Rambursare credit B.C.R.

12.692.00

12.692,00

100 00

1.280.00

13.972.00

Rambursare credit B.R.D.

14.375.00

14.374.00

99,99

1.450,00

15.825.00

Rambursare credit C.E.C.

5.345,00

5.345,00

100,00

535,00

5.880.00

Rambursare credit EXIM

0,00

0.00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

8.340.00

8.191,00

98,21

935,00

9.275,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0.00

0.00

0.00

Dobânzi

30

8.340,00

8.191 00

98,21

935.00

9.275.00

6/02

17.691,28

12.956,28

73,24

0,00

17.691,28

Protecție civila - total din care:

41,28

27.28

66,09

0,00

41.28

Bunuri si servicii

20

45,00

31.00

68 89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0.00

#D1V/O!

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total din care:

17.650,00

12.929.00

73,25

0.00

17.650,00

Cheltuieli de personal

10

16.662.00

12.427,00

74,58

16.662.00

Bunuri si servicii

20

988.00

502,00

50,81

988,00

INVATAM1NT

6502

25.682,61

14.669,50

57,12

100.00

25.782.61

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.114,69

711,00

63,78

0,00

1.114,69

a) transport profesori

520,00

270.00

51,92

520,00

b) salarii HCL 84/2016

434,69

350,00

80.52

434.69

c) salarii Centrul de Excelenta

160.00

91,00

56.88

160.00

Bunuri si servicii

20

15.514.06

9.249 00

59 62

15.514.06

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

1.308,00

45,89

100,00

2.950,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

257,06

0,00

257,06

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional leeea 248/2015 ASSC

10,00

0.00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104.00

664,00

60.14

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275.00

99 89

275.30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

SANATATE

6602

10.590,91

7.209,91

68,08

0,00

10.590,91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

8.867,00

6.024,00

67,94

8.867,00

Bunuri sl servicii -total din care:

20

59,00

11,00

18,64

0,00

59,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

59.00

11 00

18.64

59.00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționarei -total din care:

51

1.580,00

1.125,00

71,20

0,00

1.580,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

414,00

364.00

87 92

414,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761,00

65,27

1.166.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET

Rectificat / NOIEMBRIE] 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60 00

36.00

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

41,00

30,00

73,17

41,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

49.556,66

36.242,26

73,13

-315.00

49.241,66

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674,00

46,37

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300,00

275,00

21,15

1.300.00

Spectacole artificii

40,00

19.00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

414.00

72.63

570,00

Acțiuni culturale

1.700 00

966,00

56,82

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0.00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320.00

60,38

530,00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

0.00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) -total din care:

51

45.227,40

34.259,00

75,75

-315,00

44.912,40

Casa de Cultura

1.663,40

1.290,00

77,55

-20.00

1.643,40

Teatrul "Toma Carat’,iu"

11.944.00

8.863.00

74,20

-200.00

11.744,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.459.00

7.154,00

75,63

-95.00

9.364.00

Club Sportiv Municipal

12.751,00

10.522,00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410.00

6.430.00

68,33

9.410.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIAL A

6802

68.269,41

51.570,41

75,54

0.00

68.269.41

Cheltuieli de personal - total din care:

10

29.369,00

21.632.00

73.66

0,00

29.369,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208,00

74,25

12.402.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

9.854,00

7.321,00

74,29

9.854,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

679.00

488.00

71,87

679.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292.00

3.825.00

72,28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.783,00

3.596,00

62.18

0.00

5.783.00

Reparații crese

150.00

7,00

4,67

150.00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.450,00

1.459,00

59,55

2.450,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.912,00

1.360,00

71.13

1.912,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539,00

274.00

50 83

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2.00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

490 00

352,00

71,84

490,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conform Leiteii

60,00

26,00

43,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

550,00

397,00

72,18

0,00

550,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375.00

275.00

73,33

375.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

52,00

37,00

71,15

52,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

4,00

66,67

6.00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

107,00

74,00

69,16

107,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

10.00

7.00

70.00

10.00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.584.00

25.962.00

79,68

0,00

32.584.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636.00

79,98

22.050,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150.00

3,00

2.00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, enentie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.384,00

4.020,00

74,67

5.384,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE, SERVICILSIDEZV. PUBLICA

7002

35.295,66

27.913,66

79,09

2.754,00

38.049.66
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

12.110,00

8.945,00

73 86

-120,00

11.990,00

Bunuri si servicii- total, din care:

20

23.161,00

18.971,00

81,91

2.874,00

26.035.00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.114,00

1.328,00

62,82

-126,00

1.988,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

21.047,00

17.643,00

83,83

3.000.00

24.000.00

Iluminat public

5.000,00

4.699.00

93.98

1.000.00

6.000.00

Întreținere ceasuri publice

47 00

27.00

57.45

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291.00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

15.500,00

12.626,00

81,46

2.000,00

17.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

96 00

69,00

71,88

96.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

26.134,23

21.170,23

81,01

3.058,00

29.192,23

Bunuri si servicii -total din care:

20

26.264,00

21.300.00

81 10

3.058.00

29.322,00

Salubritate - total, din care:

24.247,00

19.689.00

81,20

3.200.00

27.447,00

Salubritate cai publice si dezapezire

19.247.00

16.773,00

87,15

3.200,00

22.447.00

Dezinsectie. dezinfectie, deratizare.

3.500,00

1.615,00

46,14

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandcplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379,00

1.278,00

92,68

1.379.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecolopizat de deșeuri municipale i

638,00

333,00

52,19

-142,00

496,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMBUSTIBIL! SI ENERGIE

8102

8.876,00

8.410.00

94,75

400,00

9.276.00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.876,00

8.410,00

94,75

400,00

9.276,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.465,00

6.999,00

93,76

400,00

7.865,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

44.608,63

37.316,63

83,65

3.600,00

48.208,63

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100,00

8.208,00

67,83

234,37

12.334,37

Reparații curente străzi

10.582,00

7.201.00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

234,37

234,37

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

34.618,00

31.218,00

90,18

3.600,00

38.218,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-234,37

-2.343,74

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

64.125,08

6.972,10

10.87

-15.149,51

48.975.57

AUTORITAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

2.595,24

556,00

21,42

-1.694,94

900,30

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Zii

Rectifica/ <•

NOIEMBlHE^ 2018 IL-,^

execuție la

31.10.2018

%/AN

Proiecte finanțate prin FSE

58

1.877.17

105,00

5 59

-1.610.51

266,66

Active nefinanciare

71

718.07

451,00

62,81

-84.43

633,64

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

AL TE SER VICII PUBLICE GENERA LE

5402

18.710.97

66,00

0,35

-13.171,57

5.539,40

EREZERVA

55,54

185,97

-171.57

14,40

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Active nefinanciare

71

25.00

18.00

72,00

25,00

Active nefinanciare

72

18.000,00

0,00

0,00

-13.000,00

5.000.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

n          nur ni »r i

6102

,Î27,IW

120,06

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

327,00

120,00

36,70

0,00

327.00

Active nefinanciare Politie Locala

87.00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240.00

120,00

50,00

240,00

/,VK4Z4.1L4zVr

6502

974.63

28,00

2,87

-29.46

945,17

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

974,63

28.00

2,87

-29,46

945.17

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

S.4NATATE

6602

3.361,00

84,00

2,50

503,15

3.864,15

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total din care:

51

2.221,00

36,00

1,62

504,00

2.725,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

306,00

0,00

0,00

504,00

810,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36.00

1,88

1.915.00

Active nefinanciare - total din care:

71

1.140,00

48,00

4,21

-0.85

1.139.15

Active nefinanciare primărie

1.140,00

48,00

4,21

-0,85

1.139.15

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA. RECREERE SI RELIGIE

6702

8.755,20

3.429,18

39,17

-45,00

8.710,20

Active nefinanciare

71

874,20

351.00

40,15

-45,00

829,20

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul “Toma Caraeiu”

726.00

726,00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590,00

390,00

66.10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0.00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507.00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315.00

1.466.00

27,58

5.315,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10.82

0,00

10.82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

457,00

163,00

35,67

0.00

457,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

62,00

62,00

100,00

62,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea maruinalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

392,00

100,00

25,51

0,00

392.00

Active nefinanciare primărie

32,00

1,00

3,13

32,00

Active nefinanciare cresa

20,00

20,00

100,00

20.00

Active nefinanciare Cantina sociala

35.00

0.00

0,00

35,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85.00

74,00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

220,00

5,00

2,27

220,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.477 /05.11.2018

AN 2018

Influente

+/-

BUGET Rectificat NOIEMBRIE 2018

execuție la

31.10.2018

%/AN

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

3.851,37

978,54

25.41

-117,71

3.733.66

Active nefinanciare Primărie

71

3.254,37

933,00

28,67

-117,71

3.136,66

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50,46

0.00

50,46

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96,00

16.08

597,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.249,19

534,38

23.76

-300,00

1.949.19

Active nefinanciare

71

2.249.19

537,00

23 88

-300.00

1.949,19

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

620.66

0.00

0,00

0.00

620,66

Active nefinanciare

71

620,66

0,00

0,00

620.66

TRANSPORTURI

8402

22.222,82

1.013,00

4,56

-293.98

21.928.84

Proiecte cu finanțări dm fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

22.196.82

995.00

4.48

-293,98

21.902.84

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ PRAHOVA Ploiești., 100022, str. Take lonescu 13         Data .
Telefon: 0244-522201 Fax: 0244-523471 Nr. .. Mail: secretaiiat@dspph.ro Web: www.dspph.roW OCT 2018 L

> - ...._____

CONSILIUL LOCAL PLOI®RJNICIPIUL^<0tE$Țț'?


• Nr, operator date ca caracter personal: 219 59


Fax 0244 -51382-9


Spre știința SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


iNREGISTRÂW"3'-"

............22Z4.Q...

________—- 1


' Urmare adresei Ministerului Sanatarii nr.SP/11885/1,6.10.2018, înregistrați- la Direcția de Sanatate Publica Județeană Prahova cu nr.3 8283/22.10,2018, va comunicam ca vi s-m alocat fonduri, de h bugetul de stat pe anul 2018 Ia titlul 51 “Transferuri intre unitatî ale admimt-iiatiei publice”, articolul 51.02 “Transferuri de capital”, alineatul 51.02.22 “Transferuri de la bugetul de stat catie ., bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in Manatate, astfel?


-mii lei-

Nr. ort.

AP.AKATL-RA SI ECHIPAMENTE' '

f

PROGRAM 2018

TRIM IV 2018

1

Static de sterilizare

495

5

-

Echipament screeniog auditiv prin oioemisiuni acustice

9

....

TOTAL PROGRAM 201*? din care;

504

- credite angajameat

504

- credite bugetare

504In vederea încheierii si semnării contractului pentru alo.ârea prin transfer din bugetul Ministerului Sănătății către autoritățile administrației publice tocate a sumelor destinate cheltuielilor de natura investițiilor pentru spitalele din subordinea acestora, va rugam sa ne transmiteți Ia secretariatul instituției din Ploiești. str.Taohe Ionescu ar. 13, următoarele documente:

/


nota de fundameniare privind necesitatea și oportautates realizării obiectivuluî/categoriei de investiții;

aprobarea, potrivit legii, de către autoritatea adi,.udstrației publice locale a obîecti.vuhti/categoriei de investiții;

cofinanțarea. autorității administrației publice locale; certificat de înregistrare fiscal;

contul IBAN deschis pentru investirii la Trezorerie;

numele, prenumele si funcția reprezentantului legal;

numele, prenumele si funcția persoanelor care semnează contractul;

adresa, nr,telefonzfax.

Toate documentele autorității administrației publice locale care stau ia baza încheierii


Y s z z z


contractului vor fi certificate pentru conformitate cu originalul prin semnătura reprezentantului legal al acesteia, pe fiecare pagină.

Reprezentanții legali al autorității administrației publice loca a răspund, do exactitatea și Atate prin certificarea prin semnătură a documetjriot justificative care stau la Ipr prevăzute în contractul încheiat cu Directa de >anatate Publica Judeteana
Cctsjjartimeat Achiziții Psisscs

Ref.Nscuia LavteREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

+4 0244-513670 serviciipubHce@rasp.ro www.rasp.ro


Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:

BMTPU-Nr.inreg.582 /15.11..2018

Către: Primăria Municipiului Ploiești

Aprobat, Primar.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In atentia: Direcției Economice ÎNREGISTRARE

Nota de fundamentare

privind posibilitatea de rectificare a bugetului local pe Noiembrie 2018, pentru serviciul de transport public local in Mun.Ploiesti, secțiunea „Transporturi”, Cap.84.02.03 Subcap.02 Ti tiu. 40 Art.4O Subventii/gratuitati (SC Transport Calatori Express SA)

Prin H.C-EM nr. 31/16.02.2018, s-a alocat in Bugetul local al Mun.Ploiești la Capitolul „Transporturi” -subventii/grătuitați pentru activitatea de transport public local de persoane desfasurata de operatorul de transport S.C. Transport Calatori Express S.A. in anul 2018, suma de 20.178.000 lei, prin H.C.L.M. nr.426/23.10.2018 bugetul rectificat a fost de 34.618.000,00 lei. .

Pana la data de 31.10.2018 a fost cheltuita suma de 34.618.000,00 lei cu TVA.

Având in vedere necesitatea de plata a facturii emise in luna Octombrie 2018 (diferența neachitata in suma de 13.000,00 lei, facturile lunii Noiembrie 2018 (factura PHTCE 41677/06.11.2018 in valoare de 287.001,00 lei, PHTCE nr.41678/06.11.2018 in valoare de 901.775,00 lei pentru lichidarea lunii Octombrie 2018), precum si factura de avans a lunii Noiembrie 2018 ce urmeaza a se emite conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local in MuițPlpi^iUeste necesara alocarea sumei de aproximativ 3.600.000 lei/luna Noiembrie 2018.                i *

Menționam Ca suma solicitata nu va acoperi si necesarul lunii Decembrie 2018, pentru aceasta fiind nevoie de o noua rectificare bugetara.

Fata de cele menționate, va rugam sa reanalizati posibilitatea de rectificare a bugetului alocat Capitolului Subventii/gratuitati la transportul public pentru categoriile de cetate ni aprobate de Consiliul Local.

Din prezenta face parte solicitarea SC TCE SA nr. DF 2107S/1 j5;“l 1 -2018./fi: 't(U$
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgerji, nr. 88, cOd 1001.37/ Pldiești, Prahova o

Telefon: 0244 543751, Fax:: 0244 513228, e-mail: qfflce@rat5ft.rp: www.rap4^4          ■'"•*/ j *

Către,

Regia Autonomă de Servicii Publice

Biroul Monitorizare Transport PublR Urban

La data prezentei suma necesară pentru acoperirea serviciului :de transport public prestat de TCE SA Ploiești către anpnaite categorii de beneficiari conform Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public Ideal de călători, pentru categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești,’ adoptat prin HCL nr.: 503/2015, modificat și completat prin HCL nr. 322/2016, HCL nr.23 5/2017, HCL. nr.354/2017 și HCL nr.258/2018 în luna noiembrie 2018, se justifică astfel:

 • > Diferență decont avans octombrie 2018 în sumă de 13 mii lei;

 • > Regularizarea lunii octombrie 2018 în sumă de 1,188 mii lei;

 • > Avans luna noiembrie 2018 în sumă de 2.429 mii lei.

 • > Total surpe necesare pentru decontat în luna noiembrie 2018 - 3.630 mii lei.

Față de cele prezentate vă rugăm să analizați și să dispuneți alocarea sumelor necesare acoperirii serviciului de transport în luna noiembrie 2018.


Șef serviciu,


ec. Camelia Cercel

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.roR.A. SERVICII PUBLICE R/J

PLOIEȘTI |

Ml INMQISTRA^'//.. (f I


■tNOTA DE RECTIFICARE A BUGETULUI PE ANUL


2018PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIN DATA


DE 15.11.2018

Pentru asigurarea activitatii de salubrizare la nivelul Municipiului Ploiești fata de prevederea bugetara alocata prin H.C.L. nr. 31/16.02.2018 rectificată prin H.C.L. nr. 315/09.08.2018 cu diminuarea sumei de la 25.047.000 lei cu TVA la 21.047.000 lei cu TVA, iar prin H.C.L. nr. 420/12.10.2018 a mai fost diminuata la valoarea de 19.247.000 lei cu TVA, va facem cunoscut ca bugetul cheltuit pe anul 2018 pe baza facurilor emise se prezintă astfel:

 • - contractele nr. 15221, 15222/24.08.2011 incheiate cu S.C. Rosal Grup S.A. - finalizate -

valoarea cheltuita in perioada 01.01.2018 - 17.02.2018 (cartoteca)           - 2.178.926 lei cu TVA;

 • - contract nr. 3633/20.02.2018 incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., intrat in vigoare in data

20.02.2018, valoarea cheltuita in perioada 20.02.2018 - 30.09.2018         - 16.925.710 lei cu TVA;

TOTAL BUGET                                          - 19.104.636 lei cu TVA.

Totodată, a fost emisa factura pentru activitatile de curățenie cai publice executate de către operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. pentru luna octombrie in valoare de 2.880.072,77 lei.

Ținând cont ca se va rectifica bugetul pentru activitatile de curățenie cai publice cu valoarea de 3.200.000 lei cu TVA, menționam ca aceasta suma va acoperi lucrările executate de operatorul de salubritate in luna octombrie, iar pentru luna noiembrie din totalul estimat de 2.500.000 lei cu TVA va acoperi doar valoarea de 462.290,23 lei cu TVA, urmând ca pentru diferența ramasa pentru luna noiembrie (2.037.709,77 Iei cu TVA), respectiv luna decembrie (2.120.000 lei cu TVA) sa se asigure o noua rectificare bugetara.

Pentru a putea acoperi plata activităților specifice (curățenie cai publice si deszăpezire) prestate de operatorul de salubritate S.C. Rosal Grup S.A. in perioada noiembrie partial-decembrie 2018 este nevoie de o rectificare bugetara, in suma totala de aproximativ 4.150.000 lei cu TVA.

Anexam la prezenta situația bugetului de salubritate.


Director Tehnic, Vasile IopescuSef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Ciprian Cosmin Mirica

SITUAȚIE BUGET SALUBRITATE

lei cu TVA

Indicator

Buget aprobat inițial (H.C.L.

31/16.02.2018) lei cu TVA

Buget rectificat (H.C.L. 315/09.08.201 8) lei cu TVA

Buget rectificat (H.C.L. 420/12.10.2018 ) lei cu TVA

Buget cheltuit pana la data de 30.09.2018 prin facturi emise

Octombrie

Noiembrie (parțial)

Solicitare rectificare buget

Buget total ca urmare a rectificării

Contract nr.3633/20.02.2018 curățenie cai publice si deszăpezire

25.047.000

21.047.000

19.247.000

19.104.637,00

2.880.072,77

919.927,23

3.200.000

22.447.000

Nota: Solicitare valoare bugetara salubritate cai publice si deszăpezire cap 74.02 - Protecția Mediului va acoperi sumele: factura emisa pentru luna octombrie 2018        2.880.072,77 lei cu TVA

estimare activitate luna noiembrie 2018 parțial 462.290,23 lei cu TVA


Director Tehnic, ing. VasileSef Birou Salubritate si Verificări Cai Publice, Mirica Ciprian
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa; Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:   www.ratsp.ro


Nr. inreg.: /’obJ


Data:


Către:    PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURIIn atentia: Director Economic NICOLETA CRACIUNOIU

Referitor: Rectificare buget anul 2018


■ MUNICIPIUL ploiești

INREG1STRAWTA D

24327j.5..Nav..2i


1

)H FUNDAMENTARE PENTRU RECTIFICARE BUGET ANUL 2018

o


Va aducem la cunstinta, ca in conformitate cu HCL. 426/23.10.2018 bugetul alocat la capitolul 70.02.71 “Locuințe


Servicii si Dezvoltare Publica” este de 15.500,00 mii lei si ținând cont ca in perioada ianuarie - octombrie 2018 s-a cheltuit suma de 15.475.031,45 lei (TVA inclus) din care 13.667.803,84 lei (TVA inclus) - Spatii Verzi, 1.306.672,12 lei (TVA inclus) - Serviciu Tehnic, 500.555,49 lei (TVA inclus) - Protecție Sociala Cimitire, iar suma total ramasa pana la sfârșitul


anului este de 24.968,55 lei (TVA inclus).

Pentru a acoperii cheltuielile aferente prestărilor de servicii, respectiv lucrări mentenanta Spatii Verzi, lucrări Serviciul Tehnic, Protecție Sociala Cimitire pentru luna noiembrie 2018 (inclusiv factura aferenta Serviciului Tehnic pentru perioada 16.10-31.10.2018 in valoare de 70.539,88 lei), este necesara rectificarea bugetara cu valoarea de aproximativ 2.000.000 lei inclusiv T.V.A., ținând cont ca necesarul prognozat de S.C. S.G.U. Ploiești S.R.L. pentru intreg anul 2018 a fost de 25.832.520 lei (TVA inclus).

Menționam ca in cazul in care bugetul va fi rectificat doar cu suma de 2.000.000 lei, va fi nevoie de o noua rectificare bugetara care sa acopere situația lucrărilor aferente lunii decembrie 2018, cu suma de 3.266.506,18 lei.


Cu considerație,Director Tehnic,

Ing.Vasile Ibnescu

p


Sef Serviciu Domeniul Public si Privat,
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro

Către,                     1 5. NOV. 2018

Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2

Direcția Economica


(it Sfiit \Notă de fundamentare privind rectificarea de buget pentru iluminat public pe anul 2018

Revenim cu răspunsul la adresa dumneoavoastra nr.227/09.11.2018, Înregistrata la

R.A.S.P. Ploiești cu nr.8035/09.11.2018 va transmitem sumele necesare a se rectifica pentru serviciul de iluminat public din Municipiul Ploiești.

1. Servicii de furnizare energie electrica pentru iluminat si intretinere-mentinere sistem de iluminat public pe anul 2018:

In anul 2018 bugetul aprobat pentru capitolul „ Iluminat public” de 5.000.000 lei cu TVA, a fost consumat, ramanand de plătit pana la data prezentei doua facturi aferente energiei electrice in suma de 776.295 lei cu TVA si doua facturi aferente intretinerii-mentinerii sistemului de iluminat public in suma de 384.000 lei cu TVA.

Având in vedere posibilitățile financiare ale Municipiului Ploiești, pentru capitolul „ Iluminat public” se solicita rectificarea sumei aprobate la acest capitol cu suma de 1.000.000 lei cu TVA, de la 5.000.000 lei cu TVA, la suma de 6.000.000 lei cu TVA, cu precizarea ca pentru restul facturilor care se vor mai emite in anul 2018 se va solicita o noua rectificare bugetara pana la sfârșitul anului 2018 in suma de 1.240.000 lei cu TVA.

2.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2018:

In anul 2017 bugetul aprobat pentru iluminat ornamental a fosțae^BVO&OOO lei cu tva.                                SW\A

Pentru lucrările de montare, achiziție, intretinere si demontare instalații de iluminat ornamental aferente sărbătorilor de iama din anul 2016-2017, in anul\2018, s-a/pld^suma de 306.270,30 lei cu TVA, iar pentru lucrările de demontare instalații.;^de^ iluminat ornamental aferent iernii 2017-2018 s-a plătit suma de 275.457,15 lei cu TVA. -' ?

Bugetul aprobat pentru anul 2018 este de 1.300.000 lei cu TVA, suma din care pana in prezent s-a plătit 581.727,45 lei cu TVA, ramanand disponibila ca prevedere bugetara suma de 718.272,55 lei cu TVA, suma insuficienta pentru operațiile de montare, inchiriere si intretinere instalații de iluminat ornamental aferente iernii 2018-2019 care este 1.030.005,32 lei cu TVA, in urma protocolului nr.24141/14.11.2018 .

Având in vedere posibilitățile actuale ale Municipiului Ploiești, se va solicita pana la sfârșitul anul 2018 o rectificare bugetara in suma de 311.732,77 lei cu TVA pentru a se putea plăti lucrările de montare, conectare si intretinere instalații de iluminat ornamental, restul lucrărilor de demontare si deconectare urmând a fi plătite din bugetul aferent anului 2019.2/2


MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare 12Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare 11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugeLul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

T'OW ifTlELTUlEI I

282.336,19

• :32.325;IL:

i2<>.276,75

;i;43Ș^:-

< 28.405;32 :.

T.435.54

:il612;82:;

: -3i.:453.68

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLIC E

! 718,07 . .

.<718,07.:;.

■..«Xib: • •

0,0(1.-

':^ȘȘ3<64:>:

: o,oo .

633.64   :

(

AHe cheltuit ii <lv învechii

718,07

0.00

0.00

0,00

1

Dotări informatica

0,00

531,39

531,39

0,00

0,00

-71,43

459,96

0,00

0,00

459,96

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

68,63

68,63

0,00

0,00

-13,00

55,63

0,00

0,00

55,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivaluf'Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iama, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

113,05

113,05

0,00

0,00

0,00

113,05

0,00

0,00

113,05

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

.    <h00-

25.00-

:<25;bo:::

:: :o.aa<:

b:,bo

o;'oo . :■

25,0b

:o,bb . :

25.01»

Alte cheltuieli de iin esiitii

25,00

25,00

25.H0

0.00

0.00

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

•TOXAț:-: : : : • •                                            :                    - - -                :         : : :

: :b;bb:: :

24b.t>b:

<-:240j0d:<:

: <:-6;dâ >

6,tio:

: 24O.tw:

: : d,bb ::::

. .0,06

:<;:;24b,Qb::;:;

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executic)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<

Ahe cheltuieli de itn estriii

0.00

240.00

240.01)

24(W

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

85,00

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

--//a

---------

?/■ «f
Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOTAL:-:-:-:-:-:-:- -:

<ÎȘș5ț3>Q<

:::::-'?-74;5o::::

::::S»74,șo<<

:: l»,po

■zo.io

945.0+

::<0;00:-:-:

: O>i ::

:: 945-04 : ::

B

Lucrări noi

10.957,00

30,00

30,00

0,00

0,00

-15,00

15,00

0,00

0,00

15,00

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială ’T.A. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ”1. L. Caragiale” (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr.145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edcleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

0,00

0,00

0,00.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National Ton Luca Caragiale" l Proiectaret-Executie)

7.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Restaurare fațada si inlocuirc tamplarie la cladirca Colegiului National "Mihai Viteazul'1-Aripa de Nord (Proiectare+Executie)

3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgcaru" ( proiectare^ execuție)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-5,00

15,00

0,00

0,00

15,00

6

RTF, Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru loan Cuza

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Tonta Socolescu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V

Alte cheltuieli de investiții

1.00

‘U4.RI

’>4 43(1

0,00

IIJIII

'MK.iU

0.00

0.00

<>30,04

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitari de invatamant

0,00

16,80

16,80

0,00

0,00

-0,08

16,72

0,00

0,00 A

-

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

/o.OO'

_ 30,00 ' \

3

SF,PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu"

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

/--O-OO'

2o,oo/
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

-4,38

35,62

0,00

0,00

35,62

5

DAI.I Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

8,10

8,10

0,00

0,00

0,00

8,10

0,00

0,00

8,10

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

44,00

44,00

0,00

0,00

0,00

44,00

0,00

0,00

44,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

87,00

87,00

0,00

0,00

0,00

87,00

0,00

0,00

87,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr.16

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

0,00

310,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe”

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de sport la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

22

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

23

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

4,60

4,60

0,00

0,00

0,00

4,60

0,00

0,00

4,60

24

SF Modernizarea Scolii cu clasele I-Vin Florin Comisei (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

nr

Cap.66.02.71.01

/

SANATATE

/ ^-21

<-S.6O9,ft0.<

:: 140.00

:<>b,00: ::

.Lddo.uo

-6,8.5. :

: 139.15,

. 0,1)6: :.

iiobOjbb'

v i. 139,15

■    .-.•i.-F.-.-.

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,85

0,15

0,00

0,00

—i —J

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

-0,85

0,15

0,00

0,00

B

Lucrări noi

0,00

1.020,00

20,00

0,00

1.000,00

0,00

20,00

0,00

1.000,00

1.020,

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0,00

1.020,00

20,00

0,00

1.000,00

0,00

20,00

0,00

1.000,00

1.020^-/

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta <+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

(

cheltuieli de investiții

0.00

i i <>,<«»

119,00

1 ll»,IM»

0,00

1

PU7. Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SPF/SF Spital Municipal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,00

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii Înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populatiei-Elaborare breviare calcul ecrane de ixitectie la radiații

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

(8.419.08

:874<3o'-j

••Q.OO:

-rtiw \

■ o;bo

A

Lucrări in continuare

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

B

Lucrări noi

7.651,60

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

1

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Amenajare adapost pentru câinii comunitari

3.702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

93,30

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu)

0,00

92,00

92,00

0,00

0,00

0,00

92,00

0,00

0,00

92,00

5

Amenajare locuri de joaca ( proiectare+ execuție)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Tonta Caragiu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

<

vilei lu Ituii'liib' iuieeiuii

0,00

0.00

6->.2U

0.00

0.00

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si rccreere in cartierele populate ale municipiului in partencriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitați sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

SF, PT+ DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

550,00

550,00

0,00

0,00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modemizare/extinderca funcționala a hipodromului din Ploiești)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

^i;oo

< C- IȚI/' pi

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 /

"0,00

9

S.F/Amenajare/Reabilitare locuri dejoacă

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,00

0,00'-

33,00 ;

-‘->1

10

Dotări locuri de joaca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00 ■

0,00

11

SF/DAI.I,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

o,ob •

uo,oo-

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

o,off\.

. .. 8,00

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

-45,00

0,00

0,00

0,00

>’ ->,00- /

’ 1 f

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NQ.71

o,o'o7>

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

1

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 12

Observații

de la bugetul loca)

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

SF Creșterea numărului de spatii de recreerc pentru locuitori din teritoriul SOL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL

0,00

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

1,20

16

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

35,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

■ ::o,o<>

' o,»» :-.:

Mii <:<

+:<32,oi>:<:<

Mh • lu hiik li <lc in\ inHIîi

0.00

0.00

32.00

0,00

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin dc batrani

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0,00

27,00

0,00

0,00

27,00

2

SF înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

<21.071,611:

:+3;254-37:<

1.436.34 :

: L435.54 /

:382,I9:

:+i:3i8j63::::

.1.435,54

: :382;49:<

:<:i:i36j6Î6:::::

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1.474,48

73,03

1.401,45

0,00

0,00

73,03

1.401,45

0,00

1.474,48

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

62,03

62,03

0,00

0,00

0,00

62,03

0,00

0,00

62,03

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.406,45

5,00

1.401,45

0,00

0,00

5,00

1.401,45

0,00

1.406,45

B

Lucrări noi

2.268,62

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizarc energetica blocuri de locuințe

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparca ilegala a domeniului public)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

13,00

0,00

0,0(Ug

13,00

9

C

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o

"0,00 £

Miv lirltideh iir ini

5.343.31

3441'*

IH2,4'*

-117,11

/

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

69,80

35,71

34,09

0,00

-35,71

0,00

34,09

- ©

o.ufr-4

.■

\

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica dc specialitate-Actualizare si revizuire. Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

26,31

26,31

0,00

0,00

-26,31

0,00

0,00

X

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

-24,00

0,00

0,00

0,00

0,0</jJ

Nr. cri.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

S

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

66,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

66,00

66,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

317,49

1,00

0,00

316,49

0,00

1,00

0,00

316,49

317,49

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

-31,69

58,31

0,00

0,00

58,31

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemci-Cartier Bereasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosminele nr. 11A

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

8,50

8,50

0,00

0,00

0,00

8,50

0,00

0,00

8,50

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

279,00

279,00

0,00

0,00

0,00

279,00

0,00

0,00

279,00

27

ET.DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.15 (ateliere pictori)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

... \

30

SF,PT,DE "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

16,00, X

31

SF Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

5,00 ' V

j

.' )Nr. crt

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

de ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:i73.<>2K9^

O.oo,

xl'MIifS.:.

riWM

: :1.949,1<>::

:: il.OO - :

O.00 <

. 1.949,19 :

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.293,00

1.293,00

0,00

0,00

-300,00

993,00

0,00

0,00

993,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.092,00

1.092,00

0,00

0,00

-300,00

792,00

0,00

0,00

792,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

91,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str.Strandului, Str.Inului,

Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

71,00

71,00

0,00

0,00

0,00

71,00

0,00

0,00

71,00

3

Acord Cadru/F.xtindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Ui' Jo lfutrli rfr «metilii

865.19

<1.00

0.00

865.19

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

0,00

249,00

0,00

0,00

249,00

2

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A 228"

0,00

125,00

125,00

0,00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

0,00

61,89

0,00

0,00

61,89

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,0^

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

<

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

I                   !

i;o.6'

Ci

11

SF Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor, Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

vMoO

12

SF Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

,, ~ 1

L J

S.Oj/j

/' -

13

Sf Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

0,0f>--

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

. 0;0<): :

620.6'6

:::39o,33+:

. : 0 ,00 < :

230,33+:

■. o,oo

390,33

: :0;0l) <

>23a,s.3.

c

din care

Alte cheltuieli de investiții

620,66

f “11.33

! Mr 33

IkOO

u.Uii

230.33

620.66

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

280,00

130,00

0,00

150,00

0,00

130,00

0,00

150,00

280,00

2

ET a sistemului dc alimentare cu energie termica

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

3

Consultanta in vederea obțineri dc finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Studiului privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producti e-transport-distributie

0,00

160,66

80,33

0,00

80,33

0,00

80,33

0,00

80,33

160,66

5

SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

■ 62,650,5.2.:.

: :22.)9",12

22.197,12

0,00::

.Ăi».-

■493,98

< 2L903;14 :

0.(10

21.903,14

A

Lucrări in continuare

3.564,25

149,90

149,90

0,00

0,00

0,00

149,90

0,00

0,00

149,90

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (strȚepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Ciocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

54,90

54,90

0,00

0,00

0,00

54,90

0,00

0,00

54,90

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Sperantei)-proiectare+executie

334,00

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

B

Lucrări noi

59.086,27

9.069,12

9.069,12

0,00

0,00

-313,98

8.755,14

0,00

0,00

8.755,14

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2

7.419,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, linosu

1.964,72

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

5

Poduri parau Dambu

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

-150,00

950,00

0,00

0,00

950,00

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00.

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o'WL’

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

• »*z

V

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00?

,0,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,or;’

•- <0,00

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ooK

(<1/0,00

15

Modernizare str.Inului Etapa II

297,29

1,30

1,30

0,00

0,00

i 0,00

1,30

0,00

0,00

16

Modernizare str.Iazului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 a ,

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2’°*C-r

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str.Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 <

•''OJDO/

Nr.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

crt.

totala conform SF

Rectificare

11

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

Rectificare 12

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DN 1B (ptoiectare-t execuție)

4.828,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

5.979,42

5.979,42

0,00

0,00

-163,98

5.815,44

0,00

0,00

5.815,44

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara dc Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

26

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.439,70

1.439,70

0,00

0,00

0,00

1.439,70

0,00

0,00

1.439,70

29

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Alte cheltuieli de investiții

0,00

1

SF/PUZ-Modcmizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

760,00

2

DALI-Modernizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

0,00

&

o

VA

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri dc transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

296,00

296,00

0,00

0,00

0,00

296,00

0,00

f

i

d'oor;

Vv

i 296100

W Z •. 7 , * •

\ \ >’î A >.■

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

W

■V; 150,00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ’

UX1 do'i-

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.150,00

9.150,00

0,00

0,00

-38,00

9.112,00

0,00

0,00

9.11?ffo"^

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00/1

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

0,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DN 1B    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00/


DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII


11


12


13


14


DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intr. Prundului

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)_________

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii__

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului ____________


15


16


DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile. Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinci, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor


17


ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tataraui, Sima, Alunis, Tinosu


18


DALI, PT+DE Poduri parau Dambu


19


DALI PT DE Modernizare strada Gârlei


20


DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)


21


22

 • 23

 • 24


25


PALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

DALI, PT+DE Modernizare strada Miciurin

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II


26


Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești


27


28


PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane, pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

SF Străpungere strada laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino


29


 • 30

 • 31

 • 32


DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești


Analiza diagnostic a eficientei activității SC SGU Ploiești SRL


33


34


Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului dc transport public local in municipiul Ploiești


35


Strategie parcări in municipiul Ploiești


36


37


 • 38

 • 39


SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

SF Piste biciclete

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei ______


Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(V-J

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 12

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

OM

91,00

0,00

0,00

91,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

OM

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

om

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

OM

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

OM

46,00

0,00

0,00

46,00

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

om

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

0,00

0,00

12%OOV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00/

3

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

o,(io,';

V 1,0(1

0,00

37,00

37,00

0,00

0,00

-12,00

25,00

0,00

; • *

0,00

u

25,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

J0,00

0,00

o.uo

‘ 10.00 •

/ A.

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

0,00

• .424,00-.-;

A

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

0,00

25100 “ ’

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

___

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL

Rectificare

11

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 12

Observații

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SF-Ilesfuntare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platfonna industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.București

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

46

SF/Modemizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

28,00

28,00

0,00

0,00

0,00

28,00

0,00

0,00

28,00

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

51

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcan (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare!execuție).

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

-30,00

90,00

0,00

0,00

90,00

52

SF reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului Ia servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

53

PUZ strada Ștrandului

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

54

PUZ Cartier Rafov

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

55

Studiu de oportunitate -Infrastructura pentru vehiculele de transport public nepoluante, prin înființarea de statii de reincarnare pentru vehicule electrice, in municipiul Ploiești si realizarea Cererii de Finanțare conform Ordinului 760/2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

56

DAI.IZAmenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00 ;

—,.0.00SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE II


BIROU MOBILITATE SI TRAFIC UZ/~aprobat:.: primar \ \-, ", Adrian Florin DOBRE

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL 2018


Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

4. Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

In anul 2018, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - Modernizare punct termic la Colegiul Spiru Haret. Suma necesara pentru execuția lucrărilor este de 160,00 mii lei.

Având in vedere ca suma alocata este insuficienta pentru incheierea unui contract de execuție lucrări, propunem retragerea fondurilor alocate obiectivului in acest an si alocarea fondurilor in bugetul anului 2019.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

5. Separație instalație gaze naturale Ia Colegiul Economic „Virgil Madgearu” (proiectare+ execuție)

Potrivit Legii nr.227/2015 art.399, lit.(K) - scutiri pentru produse energetice si energie electrica „orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru incalzire de către spitale, sanatorii, aziluri de batrani, orfelinate si de alte instituitii de asistenta sociala, instituții de invatamant si lacasuri de cult’ ’ sunt scutite de plata accizelor.

Pentru scutirea la plata a accizelor pentru produse energetice utilizate drept combustibil pentru incalzire se impune efectuarea lucrării de contorizare separata pentru consumul de gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" din str. Rudului nr.24.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru acest obiectiv a fost alocata suma de 20,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la acesta data, lucrarea nu a fost contractata, se propune diminuarea cu suma de 5,00 mii din bugetul alocat pe anul 2018.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 15,00 mii lei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Documentații scenariu incendiu, necesare obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati invatamant

Municipiul Ploiești, la data de 06.06.2017, a incheiat contractul de prestări servicii nr. 12403/06.06.2017 avand ca obiect intocmirea documentației pentru

obținerea avizelor de securitate la incendiu si a antemasuratorilor lucrărilor, liste cu cantitatile de lucrări necesare a fi executate in scopul obținerii autorizației de securitate la incendiu, pentru un număr de opt unitati de invataipahedin Municipiul Ploiești, respectiv: Școala Gimnaziala „I. A. Bassarabescu’^^-"lz

________________, ,<^6alaU3‘imiiaziala

Caragiale’’(str. Rbmai{^^îi^7)^^oala icii nr.145), Col'e^pl ^ehnic^/^azar (^^dbalna


„Rares Vodă”, Colegiul National „I. L. Caragiale”(str. Rbfnarî^^r^.7)^6oala Gimnaziala „Sf. Vasile” (Bdul Republicii nr.145), Colegiul1 ’Tefiiiic ^/^azar Edeleanu” (corp cămin), Grădiniță cu program normal ,,CraftKoull(sW.^ț)balna nr.26), Grădiniță cu program prelungit nr.28 si Liceul Tehnologic9^de l-fapă^orturi -str. Văleni nr.l44G.

Ținând cont de faptul ca, serviciile achitate au fost de 16,72 mii lei, se impune diminuarea sumei de 16,80 mii lei alocate in anul 2018 cu suma de 0,08 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 16,72 mii lei.

4. P.U.D. - Construire Grădiniță cu program prelungit- str. Poștei nr. 23

In anul 2017, Municipiul Ploiești a procedat la achiziția serviciilor de intocmire a Planului Urbanistic de Detaliu - Construire grădiniță cu program prelungit - str. Poștei nr.23, incheindu-se contractul de prestări servicii nr.408//08.01.2018 in valoare de 34,78 mii lei.

Având in vedere cele precizate, se propune diminuarea cu suma de 4,38 mii din bugetul alocat pe anul 2018.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 35,62 mii lei.

13. Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

Suma prevăzută in buget pentru realizarea documentațiilor - scenarii de securitate la incendiu,este de 10,00 mii lei, insuficienta pentru Încheierea unui contract de prestări servicii.

Astfel, propunem retragerea fondurilor alocate obiectivului in acest an si alocarea fondurilor in bugetul anului 2019.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

Având in vedere ca nu a fost demarata procedura de achiziție publica a execuției lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a secției de oncologie, corp A (etapa a Il-a) ramase de executat, se impune diminuarea sumei prevăzute in buget cu suma de 0,85 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul local pe anul 2018 este suma de 0,15 mii lei.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNDIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII


ANEXA________

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Buget local 2018 -Rectificare 12


Capitolul 51.02.71.01 AUTORITATI PUBLICE

C. Alte cheltuieli de investiții

3. Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

Pentru achitarea intregului contract a serviciilor privind “Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești” la acest obiectiv propunem diminuarea sumei de 13.000 lei urmând ca plata sa se faca in anul 2019.

Suma prevăzută in bugetul local este de 55.630,00 lei.

Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

C. Alte cheltuieli de investiții

13. SF REALIZARE PARC AVENTURA.

întrucât nu a fost demarata procedura de achiziție, propunem realocarea sumei de 45.000,00 lei către alte obiective.

Suma prevăzută in buget este de 45.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02.71.01 LOCUINȚE SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

C. Alte cheltuieli de investiții

12. Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.

Pentru achitarea intregului contract a serviciilor privind “Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, la acest obiectiv propunem diminuarea sumei de 31.690,00 lei urmând ca plata sa se faca in anul 2019.

Suma prevăzută in bugetul local este de 58.310,00 lei.

Capitolul 74.02.71.01 - PROTECȚIA MEDIULUI

A. Lucrări in continuare

1. Extindere rețele canalizare Etapa II (Subtraversare str. Gârlei, Intr. Speranței, str. Verii, str. Vaslui)

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanalizate. Pe străzile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, încălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE -2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Pentru executarea acestor lucrări s-a încheiat contractul nr. 22900/19.10.2017 in baza Acordul cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL.

Conform graficului de lucrări propunem diminuarea sumei de 300.00.0;1

Suma totala prevăzută in buget: 792.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAELA IAMANDISEF SERVICIU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA

Watt 'foJa J/cl


Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

 • B. Lucrări noi

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

In vederea corelării sumelor aprobate si situațiile aferente lucrărilor executate, propunem redistribuirea sumei de 150.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 1.100.000 lei

Buget rectificat: 950.000 lei, inclusiv TVA

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 163.980 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 5.979.420 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 5.815.440 lei, inclusiv TVA.

 • C. Alte cheltuieli de investiții

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gestitir de transport public local in municipiul Ploiești                Z

^serviciului


Propunem redistribuirea alocației bugetare, suma de 12.000 le^nW^ivȚVAJ Cap.C

- Alte cheltuieli de investiții.                                          t

£.\

Informații financiare                                                     ‘o./

\ d' ' ': 'l < )         ' X * / "

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 37.000 leiv^ihchjSiv TVA Buget rectificat: 25.000 lei, inclusiv TVA.


tvl ti ti rtl 1 stn ivnirwt-ti-îi                                                                                    r

’O/

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare (pentru oferta tehnica si financiara), in vederea încheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

întrucât procedura de atribuire a contractului de servicii nu a fost finalizata, propunem redistribuirea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 120.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 90.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV

Mihaela IAMANDI


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRU

Municipiul Ploiești

Direcția Tehnic Investiții


SRID .J/.î.......iJldL&dLl.


APROBAT

/'■r^ ti x xx

/< ^ PRIMAR \

/<;, —- \ *

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

CAP: 84.02.71.01

Transporturi

C. Alte cheltuieli de investiții

7. Achiziție Autobuze

Pentru achiziția unui număr de 10 autobuze noi, diesel Euro VI, propunem diminuarea alocației inițiale de 9.150.000 lei inclusiv TVA, cu suma de 38.000 lei, inclusiv TVA.

Buget inițial 2018: 9.150.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 9.112.000 lei, inclusiv TVA.

Director Executiv

Mihaela Iamandi


întocmit

Vornea Bogdan

V

MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL INFORMATICĂ

Nr.:   /'4^-

Către,

DIRECȚIA ECONOMICA

Ca răspuns la adresa dvs. nr.277 din 09.11.2018, vă înaintăm următoarea situație necesara pentru rectificarea de buget:

indicator

buget aprobat inițial 2018

buget rectificat (ultimul

HCL)

plăti la 31.10.2018 (cf.executie trezorerie)

facturi neachitate si lucrări executate si nefacturate

necesar + sau - la 31.12.2018

Proiector

6887

0

0

0

Multifuncționala A3/A4    color

(imprimare, copiere, scanare, rețea) pentru utilizare intensiva

16000

16000

12097.54

-3902.46

UPS    APC

Smart 3000VA

17410

17410

17016

-394

Licențe Microsoft Office

90910

90910

76160

-14750

UPS    APC

Smart 3000VA

7989

0

0

0

Antivirus pentru calculatoare

41323

41323

15708

-25615

Antivirus pentru poștă electronică

33058

33058

5997.60

-27060.4

Switch Cisco Catalyst

8265

7680

7973

+293

Sisteme    de

calcul

62290

62290

In curs de achiziție

TOTAL:

-71428.86

Cu stimă,

SEF SERVICIU) Mariana NAEf/

Municipiul Ploiești

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

SRID            !f te/S


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având in vedere:

 • - prevederile Ordinului 760/17.07.2018 de aprobare a Ghidului de Finanțare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

 • - HCL 428/2018 a fost aprobat “ Studiul de Oportunitate - Pentru înnoirea parcului de vehicule destinat transportului public prin achiziționarea de autobuze electrice în municipiul Ploiești elaborat in baza Ordiunului 741/2018 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera, utilizând autovehicule mai puțin poluante in transportul public local de persoane ;

 • - Informarea nr. 1497/CB/01.11.2018 a Administrației Fondului de Mediu, privind prelungirea sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare, pana la data de 15.01.2019, in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: statii de reincarcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ;

va rugam sa analizați si sa dispuneți introducerea in lista de investiții a Municipiului Ploiești, a Studiului de Oportunitate - Infrastructura pentru vehiculele de transport public nepoluante, prin infiintarea de statii de reincarcare pentru vehicule electrice, in municipiul Ploiești si Realizarea Cererii de Finanțare conform Ordinului 760/2018.

Valoarea estimata pentru elaborarea Studiului de Oportunitate mai sus amintit, este de 100.000 Iei inclusiv TVA.

Director Executiv

Mihaela lamandi

întocmit

Voibea Bogoun

z

JMojșoîuAndreea—

De la:                             Serviciul Relații Publice                                                 -Â A? \

Trimis:                        joi, 1 noiembrie 2018 14:10                                      

Către:                          Moisoiu Andreea; Primar; Teodora Marin; ganeacristianmihaii^ya^KqO^pj^Vihet^

Vicel; Perpelea Milena

FW: Prelungire sesiune Program Infrastructură de alimentar^v^de^^ufțopii^’^

document2018-11-01-115405.pdf

Subiect Atașări:


Deprintat


De la: Presa AFM [mailto:presa@afm.ro]

Trimis: Thursday, November 1, 2018 12:53 PM

Către: Serviciul Relații Publice <comunicare@ploiesti.ro>

Subiect: Prelungire sesiune Program Infrastructură de alimentare verde in municipii

Bună ziua,

Vă transmitem alăturat o informare cu privire la prelungirea sesiunii de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emsiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.

Cu deosebită considerație,

Administrația Fondului pentru MediuMINISTERUL MEDIULUI administrația fondului pentru mediu

Cabinet Președinte

Nr. înreg: 1497/CB/01.11.2018

Către: Primăria Municipiului Ploiești

în atenția: Domnului Adrian Florin DOBRE - Primar

Referitor la: Programul infrastructură de alimentare verde în municipiiStimate domnule primar,

Având în vedere solicitările primite din partea administrațiilor publice locale, vă informăm că Administrația Fondului pentru Mediu a decis prelungirea până la data de 15 ianuarie 2019 a sesiunii de depunere a dosarelor de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ.

Solicitanții eligibili sunt unitățile administrativ-teritoriale - reședințe de județ și municipiul București, iar suma alocată sesiunii de finanțare este de 92 milioane lei.

Finanțarea se acordă în procent de maximum 90% din cheltuielile eligibile și în limita sumelor maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant. Sumele maxime ce pot fi acordate pentru fiecare solicitant se stabilesc în funcție de numărul de locuitori, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, acestea fiind publicate pe site-ul AFM.

Suma maximă finanțată de Administrația Fondului pentru Mediu pentru instalarea unei stații de reîncărcare este de 190.000 lei, valoare ce reprezintă 90% din totalitatea cheltuielilor eligibile.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să accesați site-ul AFM, la secțiunea Programe de finanțare - Programul Infrastructură de alimentare verde în municipii https://www.afm.ro/infrastructura_alimentare_verde municipii.php, unde veți găsi

ghidul de finanțare a programului.         H       j


Cu deosebită considerație,
Splaiul Independenței, nr. 294, Sector 6, București, Tel/Fax: 004/021.319.48.49: 004/021 319.48.50 www.afm.ro

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITIINOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2018 Reparații curente la unitati de invatamant

In anul 2017, Municipiul Ploiești a organizat procedura simplificata intr-o singura etapa, prin mijloace electronice, pe loturi, privind atribuirea de acorduri-cadru de lucrări avand ca obiect «Reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești: Lot 1-Colegii/Licee, Lot 2-Scoli si Lot 3-Gradinite si crese.

In urma finalizării procedurii de achiziție publica s-au incheiat 3 (trei) acorduri-cadru de lucrări, după cum urmeaza:

 • -  nr. 13762/22.06.2017 pentru Lot 1 - Colegii/Licee;

 • -  nr. 13763/22.06.2017 pentru Lot 2 - Scoli;

 • -  nr. 14267/29.06.2017 pentru Lot 3 - Grădinițe si crese.

In anul 2018 pentru demararea procedurii de achiziție pentru incheierea de noi contracte subsecvente pentru executarea lucrărilor de reparații curente la unitățile de invatamant, prin Hotararea Consiliului Local nr. 16/2018 s-a alocat de la bugetul local pe anul 2018 suma de 3.000.000 lei (inclusiv pentru lucrări executate si finalizate in anul 2017).

Astfel, pentru decontarea lucrărilor de reparații curente la unitati de invatamant, respectiv: licee, scoli, grădinițe si crese, Municipiul Ploiești a incheiat trei contracte subsecvente de lucrări in suma de 2.552.085,90 lei.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.121/25.04.2018 au fost aprobate lucrările de reparații curente propuse a fi executate in anul 2018 la unitățile de invatamant preuniversitar de stat si anteprescolar din Municipiul Ploiești, lucrări care se executa in scopul asigurării condițiilor normale de exploatare in siguranța a clădirilor in care se desfasoara activitatea de invatamant.

Avand in vedere faptul ca suma alocata nu acopera executarea/decontarea tuturor lucrărilor aprobate prin Hotararea Consiliului Local nr.121/25.04.2018 solicitam suplimentarea bugetului alocat cu suma de 100.000,00 lei pentru continuarea unor lucrări de reparații curente la unitati de invatamant.

Director Executiv, Mihaela IAMANDI


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUNNOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA UNOR ACTIVITĂȚI DERULATE DE DIRECȚIA GENERALĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ

 • 1. Referitor Contract de servicii nr. 016942 din 22.09.2014 incheiat intre Municipiul Ploiești in calitate de beneficiar si Asocierea Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Micu” București Centrul de |Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting si S.C. Mina -M Com SRL, prin liderul Asocierii, Universitatea de Arhitectura si Urbanism “Ion Micu” București in calitate de prestator,

avand in vedere ca in urma depunerii documentației aferente PUG Ploiești - Etapa 2 sunt observații cu privire la conținutul documentației, urmând ca aceasta sa fie revizuita de către prestator, propunem diminuarea valorii de la cap. 70.02.71 Locuințe, Servicii si Dezvoltare Publica, Actualizare si Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentații aferente, cu suma de 35,71 mii lei, respectiv de la 35,71 mii lei la 0,00 mii lei. Având în vedere că obiectivul va fi realizat în cursul anului 2019, va fi necesară prevederea sumei de 35,71 mii lei în bugetul pe anul 2019.

 • 2. Referitor Contract de prestări servicii nr. 024573/30.12.2014 incheiat intre Municipiul Ploiești in calitate de beneficiar si B1A Traian Andrei Luncan, in calitate de prestator

avand in vedere necesitatea revizuirii PUG etapa a 2, etapa ce nu se poate realiza pana in luna decembrie 2018, propunem diminuarea Consultanta pentru asistenta de specialitate Actualizare si Revizuire Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de Amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentații aferente cu suma de 26,31 mii lei, de la 26,31 mii lei la 0,00 mii lei. Având în vedere că obiectivul va fi realizat în cursul anului 2019, va fi necesară prevederea sumei de 26,31 mii lei în bugetul pe anul 2019.

 • 3. Reactualizarea Regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești,

Zn M A aX avand in vedere adresele nr. 305705/19.07.2018 si 307789/28.09.2018 transmise de catrZ©irectia-- z\

.                                      .                      /pfc s----\

Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice Contracte, prin care suntem drformăti ca achiziția directa organizata de către Municipiul Ploiești, in vederea atribuirii contr^tulu^dOV;lg servicii mai sus menționat a fost anulata de doua ori in conformitate cu prevederile art.VlM, alin 1, lit A din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, întrucât pana la data stabilita nu s-a

NOUL SEAP si nu s-a transmis la adresa de email achizitiipublice@ploiesti.ro nicio ofertă/caietul. x de sarcini si nota de fundamentare au fost modificate cu solicitări noi astfel incat atat sarcina intocmirii documentației cat si a avizării sa fie in sarcina prestatorului. Propunem diminuarea bugetului alocat reactualizării Regulamentului privind publicitatea stradala in Municipiul Ploiești cu suma de 24,00 mii lei, de la 24,00 la 0,00 mii lei. Având în vedere că obiectivul va fi realizat în cursul anului 2019, va fi necesară prevederea sumei de 24,00 mii lei în bugetul pe anul 2019.

Arhitect Sef, Cristina Hertia

mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale

Influente +/-, din care:

Prevederi finale 2018, din care: . '   .

Total

Sursa UE

Sursa PMP

Total

Sursa UE\ i-

Șursa/PMP

0

1

2

3

4

5

6

7

8

TOTAL CHELTUIELI

2.458,17

-1.610,51

-1.246,51

-364,00

847,66

213,45

634,21

Cap. 51.02

AUTORITAT1 PUBLICE

TOTAL

1.877,17

-1.610,51

-1.246,51

-364,00

266,66

213,45

53,21

din care:

Can. 51.02-55

0 00

0.00

0,0»

0,0

000

0,00

0,00

1

ZEBRA

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

0.00

2

CIVITAS SUMP-Ufi

0 00

0 00

0 00

0 00

'1,00

0, 0

0 00

3

ECCENTRIC

0 00

0 0' 1

0 00

0 00

0,00

0,00

0,00

4

FLOW

0 00

0 00

0 00

0 00

',00

ooo

ooo

5

NATUR

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0,00

0,00

6

CLI ’EiUL DE LA STRASBOURG

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

ooo

0,00

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap. 51.02-58

1.877,17

-1.610,51

-1.246,51

-364,00

266.66

213,45

53,21

I

ZEBRA

449,31

-441,85

-441,85

0,00

7,46

7,46

0,00

2

CIVITAS SUMP-up

23,26

0,00

0,00

0,00

23 26

23,26

0,00

3

ECCENTRIC

23,26

0,00

0,00

0,00

23,26

23,26

ooo

4

FLOW

23,26

0,00

0,00

0,00

23,26

23,26

0,00

5

NATUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

23,26

-11,63

-11,63

0,00

11,63

11,63

0,00

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

334,82

-283,58

0,00

-283,58

51,24

0,00

51,24

8

Asigurarea managementului performantei si cafitatii in Municipiul Ploiești

85,37

-12,55

-12,30

-0 25

72,82

71,93

0,89

9

DARE TO START!

850,39

-796,66

-780,73

-15,93

53,73

52,65

1,08

10

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE

64,24

-64,24

0,00

-64,24

0,00

0,00

0,00

Cap.54.02-56

ALTE SERVICn PUBLICE GENERALE

TOTAL

490,00

0,00

0,00

0.00

490 00

0,00

490 00

din care:

A

Lucrări in continuare

465.00

0 00

0 00

0 00

465 00

0.00

465 00

1

Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

465,00

0,00

0,00

0,00

465,00

0,00

465,00

C

Alte cheltuieli de investiții

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

25,00

1

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

25,00

Cap.68.02-58

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0.00

65.00

din care:

A

Lucrări in continuare

65,00

0,00

0,00

0,00

65 00

ooo

65.00

1

O 9 SANSA!

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

3,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

62,00

Cap.84.02.56

TRANSPORTURI

TOTAL

26,00

0,00

0,00

0,00

26.00

ooo

26,00

din care:

A

Lucrări in continuare

26,00

0,00

0,00

0,00

26,00

0,00

26,00

1

Accesibilitate si fluidizare tTafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

4,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare -etapa 1

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

22,00

LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2018 - titlul 55,56, 58PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România1 -14 O 1

ISO 9001

Cnifloi    C


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


r^y/pj/,/6


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE FINANȚATE PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ

în cadrul proiectului "Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești" prevederea aferentă anului 2018 se diminuează cu 12,55 mii lei, de la 85,37 mii lei la 72,82 mii lei. Diminuarea se va face astfel:

 • -  Din Contribuție U.E: 12,30 mii lei

 • -  Din Contribuție Municipiul Ploiești: 0,25 mii lei

Ca urmare, prevederea aferentă anului 2018, respectiv 72,82 mii lei, va fi suportată astfel:

 • -  Din Contribuție U.E.: 71,93 mii lei

 • -  Din Contribuție Municipiul Ploiești: 0,89 mii lei

în cadrul proiectului "PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE - CORUPȚIE” prevederea aferentă anului 2018 se diminuează cu 64,24 mii lei, de la 64,24 mii lei la 0 mii lei. Diminuarea se va face din Contribuție locală.

Direcția Relații Internationale,

Responsabil economic - Mihai Mihailă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România
NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTUL DARE TO START

în cadrul proiectului Dare To Start, având în vedere că o serie de activități planificate inițial pentru anul 2018 vor fi realizate în cursul anului 2019, prevederea aferentă anului în curs se diminuează cu 796,66 mii lei, de la 850,39 mii lei la 53,73 mii lei, astfel:

 • -  Din Contribuția U.E.: 780,73 mii lei

 • -  Din Contribuția Municipiului Ploiești: 15,93 mii lei

Suma alocată anului 2018 va fi suportată astfel:

 • -  Din Contribuția U.E.: 52,65 mii lei

 • -  Din Contribuția Municipiului Ploiești: 1,08 mii lei
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România
DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


Aprobat, Primar


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE CU FINANȚARE EXTERNA DIRECTĂ

în cadrul proiectului ZEBRA o serie de activități stabilite inițial pentru 2018 urmează a se realiza în anul următor. Prin urmare, suma prevăzută pentru anul 2018 se diminuează cu 441,85 mii lei reprezentând contribuție U.E., de la 449,31 mii lei la 7,46 mii lei; în mod corespunzător suma estimată pentru anul 2019 se majorează cu 441,85 mii lei, de la 844,56 mii lei la 1.286,41 mii lei. Aceste sume sunt aferente contribuției U.E. (cap. 51.02.01.03/58.15.02)

Având în vedere că în cadrul Clubului de la Strasbourg o serie de activități stabilite inițial pentru 2018 urmează a se realiza în anul următor, suma alocată anului curent se diminuează cu 11,63 mii lei reprezentând contribuția locală, de la 23,26 mii lei la 11,63 mii lei reprezentând contribuția U.E.; în mod corespunzător suma estimată pentru anul 2019 se majorează cu 11,63 mii lei, respectiv de la 23,26 mii lei la 34,89 mii lei.

Prevederea aferentă altor proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica în 2018 și pentru cheltuieli neeligibile se diminuează cu 283,58 mii lei reprezentând contribuție locală, respectiv de la 334,82 mii lei la 51,24 mii lei, reprezentând contribuție locală, diferența realocându-se pentru anul 2019.

Ca urmare, pe total, estimările pentru anul 2018 se modifică astfel:

- Contribuția Municipiului Ploiești se diminuează cu 295,21 mii lei, de la 346,45 mii lei la 51,24 mii lei (cap. 5î.02.01.03/58.15.01)

- Contribuția U.E. se diminuează cu 441,85 mii lei, de la 530,72 mii lei la 88,87 mii lei (cap. 51.02.01.03/58.15.02).                              V            '

Situația proiectelor cu finanțare externă directă se prezintă astfel:

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 2019

Prevedere 2020

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

ZEBRA

0,00

7,46

7,46

0,00

1.286,41

1.286,41

0,00

59,76

59,76

CIVITAS SUMP-up

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

FLOW

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NATUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLUBUL DE LA

STRASBOUR G

0,00

11,63

11,63

23,26

11,63

34,89

11,63

11,63

23,26

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

51,24

0,00

51,24

283,58

0,00

283,58

0,00

0,00

0,00

Total

51,24

88,87

140,11

306,84

1.298,04

1.604,88

11,63

71,39

83,02

Direcția Relații Internationale,

Responsabil economic - Mihai Mihailă

LISTA

proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2018 - titlul 55, 56, 58Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale

Influente +/-

Prevederi finale 2018

0

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

2.458,17

-1.610,51

847,66

Cap. 51.02

AUTORI TAI 1 PUBLICE

TOTAL

1.877,17

-1.610,51

266,66

din care:

Cap. 51,02-55

0,00

0,00

0,00

1

ZEBRA

0.00

0,00

0,00

2

CIVITAS SUMP-up

0,00

0,00

0,00

3

ECCENTRIC

0.00

0,00

0,00

4

FLOW

0,00

0,00

0.00

5

NATUR

0,00

0,00

0,00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

0,00

0,00

0,00

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

0,00

0,00

0,00

Cap. 51.02-58

1.877,17

-1.610,51

266,66

1

ZEBRA

449,31

-441,85

7,46

2

CIVITAS SUMP-up

23.26

0,00

23,26

3

ECCENTRIC

23,26

0,00

23,26

4

FLOW

23,26

0.00

23,26

5

NATUR

0.00

0,00

0,00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

23,26

-11,63

11,63

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

334,82

-283,58

51,24

8

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

85,37

-12,55

72,82

9

DARE TO START!

850,39

-796,66

53,73

10

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE

64,24

-64,24

0,00

Cap.54.02-56

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

490,00

0,00

490,00

din care:

A

Lucrări in continuare

465,00

0,00

465,00

1

Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

465,00

0,00

465.00

C

Alte cheltuieli de investiții

25,00

0,00

25,00

J

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri intreprinzatori

25,00

0,00

25,00

Cap.68.02-58

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

65,00

0,00

65,00

din care:

A

Lucrări in continuare

65,00

0,00

65,00

1

O 9 SANSA!

3,00

0,00

3,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

62,00

0,00

62,00

Cap.84.02.56

TRANSPORTURI

TOTAL

26,00

0,00

26,00

din care:

A

Lucrări in continuare

26,00

0,00

26,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

4,00

0,00

4,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare -etapa 1

22,00

0,00

22,00


Direcția Relații Internationale, MILENA ANDREIA PERPELEA


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 2768/15.11.2018NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Pentru buna desfășurare a activității Compartimentului Organizare EyEni mente, având în vedere adresele, atașate la prezenta, nr. 22514/26.10 2018 (intrate la DCRP cu nr. 3195/31.10.2018) și nr.24384/15.11.2018 (intrate la DCRP cu nr 3344/15.11.2018) propunem ca, prin rectificare bugetară, să fie alocate următoarele sume pentru acțiunile ce se vor derula în lunile noiembrie si decembrie după cum urmeaza :

CONTUL 67.02.20

 • -  5 000 lei - de la punctul la punctul 30 din contul 67.02.20 - Sărbători de iarnă 2018-2019 vor fi transferați la punctul 31 “Concursul National de Interpretare și Creație Muzicală “Paul Constantinescu”

 • -  30.000 lei - de la punctul 30 din contul 67.02.20 - Sărbători de iarnă 2018-2019 vor fi transferați la punctul 38 “Aspen Energy Summit 2018

In urma acestei rectificări la punctul 30 din contul 67.02.20 - Sărbători de iarnă 2018-2019 va rămâne suma finala va fi 325.224,77 lei.

în acest sens, anexăm bugetul pe 2018 rectificat.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Aprobat, Primar Adrian Florin DobreDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 2768/15.11.2018

Cont 67.02.20


PROPUNERE BUGET PE ANUL 2018


Nr. crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

BUGET APROBAT

CONFORM H.C.L.

NR. 151/30.05.2018

Influențe +/-

Buget rectificat

1

Trim. I

Sărbători de iama

2016-2017

31 decembrie

2017-1 ian

2017

Bugetul reprezintă: Acțiunile organizate în cadrul Târgului de Crăciun - plata concert Regal, Concertul de Revelion

216,028

0

216,028

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu

5,000

0.00

5,000

3

Trim. I

Festivalul

Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XlX-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei(CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” - 2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute

14,033

0.00

V

N

14,033

' ..-■ca

4

TrimI

Muzica Unesște

Europa

je parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a doua ediții a concursului Internațional de Vioară - Muzica unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorariiu jurio și evaluatori, cazare si masa participanti, cheltuieli neprevăzute

70,921

0.00

70,921

5

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXII-a

14-15 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

Festival organizat in parteneriat cu

Palatul Copiilor

4,992

0.00

4,992

6

Trim II

Concurs școlar"

Cauta Eroi la Tine

31 mai- 4 iunie

Premii oferite câștigătorilor

43,000

0.00

43,000

7

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu - ediția a IX-a parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

20 aprilie

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

5,000

0.00

5,000

8

Trim. II

”Zilele Dreptului Internațional Umanitar” - ediția a IV-a

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

450

0.00

450

9

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VI

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor

2,500

0.0(4

f

2,500

10

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

unile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

3,000

0.00

3,000

11

Trim. II

Zilele Orașului

Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute

1,428

0.00

1,428

12

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

222,996

0.00

222,996

13

Trim II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

1-Jun

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova

0

0.00

0

14

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1-Jun

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

6,791

0.00

6,791

15

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri, ediția a Vl-a -Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

4,020

0.00

4,020

16

Trim. II

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

1-Jun

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

46,000

0.00

46,000

17

Trim H

Concurs 100 de ani de la Marea Unire la sc. L.A.

Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

4,000

0.00

4,000

18

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

10,000

0.00

10,000

19

Trim III

Road Grand Tour

2-3 iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Va. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii

300

0.00

300

20

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc -ediția a H-a

iulie - august

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, intreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, prezentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție

283,298

0.00

283,298

21

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie -septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

2,452

0.00

2,452

22

Trim III

Copilărie în pași de dans - ediția a X-a Parteneriat cu Palatul Copiilor

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,000

0.00

12,000

23

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si

iulie-august

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, cu domiciliul în Ploiești.

14,000

0.00

14,000

24

Trim II-I1I

Concurs National de Muzică Populară pentru copii -Parteneriat cu Palatul Copiilor

aprilie -octombrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

.'Z ’

K-

2,000

......

■S,’.

25

Trim. HI

Festivalul interetnic din România

26 - 28 sept.

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

100,000

0.00

100,000

26

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; Premii pt. cuplurile care au împlinit 50 ani căsătorie și centenari; Alte acțiuni organizate pentru pensionari.

92,000

0.00

92,000

27

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0.00

10,000

28

Trim. IV

”O viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” -ed. a Vl-a, proiect CT Toma Socolescu

26 noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

29

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul a artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organ itării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, premii la Concursul de interpretare "Marțian Negrea" și premii pentru proiectul Anotimpurile Ploiestiului

15,000

0.00

i >.

15,000

X

30

Trim. IV

Sărbători de iarnă

2018-2019

1-31 decembrie 2018

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie -31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute

360,225

-35000.00

325,225

31

Trim. IV

Concurs Paul

Constantinescu

15 decembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cărți)

0

5000.00

5,000

32

Trim.II-IV

Activități cultural-sportive

Pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

0

33

Trim I - IV

România 100

pe parcursul anului

Evenimente organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, alte tipărituri, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

145,566

0.00

145,566

34

Trim I - IV

România 2019

pe parcursul anului

Evenimente organizate în contextul procesului de pregătire a viitoarei Președenții a Consiliului Uniunii Europene: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0.00

0

35

Trim I-IV

Centrul de informare turistică

je parcursul anului

Organizarea în parteneriat cu UPG si Asociațiile de Turism de Prahova a unui centru de informare turistică în municipiul Ploiești. Bugetul reprezintă amenajarea unui sediu, materiale promotionale, pamteriale de prezentare a centrului turistic si a municipiului Ploiești, pliante, borușri, alte tipărituri, cheltuieli neprevăzute, etc..

0

0.00

0

36

Trim I-IV

Proiecte culturale cu

Orașul Hâncești -Republica Moldova

pe parcursul anului

bugetul reprezintă susținerea unor proiecte culturale, achiziția de fond de carte pentru bibliotecile din ORAȘUL Hâncești

0

0.00

0

37

Trim IV

Ploiești, capitala verde a industriei si tehnologiei " Ploiești - Citadela Viitorului, Ploiești -Smart City"

septembrie -decembrie

Bugetul reprezintă suținerea financiară a evenimentului (cazare, masa, transport, materiale de promovare, etc.)

0

0.00

0

38

Trim IV

Aspen Energy

Summit 2018

noiembrie

bugetul reprezintă asigurarea protocolului pentru buna desfășurare a evenimentului

0

30000.00

30,000

TOTAL

1,700,000

0

.1,700^00

^'<60® £- e7=ecu_T>'U.

im a- - r>\ \ m-c-la         t* la