Hotărârea nr. 488/2018

Hotãrârea nr. 488 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli, având ca sursă de finanţare bugetul local şi bugetul activităţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii al Centrului Creşă Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 348/12.11.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public, studii, strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 1123/09.11.2018 al Centrului Creșă Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, având ca sursă de finanțare bugetul local și bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 196/13.11.2018 al Direcției Economice;

Având în vedere prevederile art. 14, alin. (4), art. 49, alin. (3), alin. (5) din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare (*actualizată);

în temeiul art. 36. alin. (4), lit. a și art. 45, alin. (2), lit. a din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă rectificarea bugetului activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii al Centrului Creșă Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

\

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Sprin-Niculae BOTEZContrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


CENTRUL CRESA PLOIEȘTI


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 416/ 12.10.2018

Realizat

—r-----

la

31.10.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5.909.0C

4,777.6!

o.oc

5,909.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5.889.0C

4,757.6£

o.oc

5,889.00

CHELTUIELI CURENTE

01

5.889.0C

4,757.6Î

o.oc

5,889.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

5,292.00

4,289.11

-8.0C

5,284.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

5,113.00

4,134.6E

-8.00

5,105.00

Salarii de baza

10.01.01

4.632.0C

3,795.42

-4.0C

4,628.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

440.00

315.0S

-1.00

439.00

Alte sporuri

10.01.06

7.00

5.34

7.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10,01.13

0.00

Indemnizații de detașare

110,01.14

O.OOI

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34.00

18.82

-3.00

31.00

Contribuții

10.03

179.00

154.43

0.00

179.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

49.00

48.27

49.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2.00

1.52

2.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

16.00

15.80

16.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1.00

0.49

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

2.58

3.00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

108.00

85.77

108.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

493.00

384.74

12.00

505.00

Bunuri sl servicii

20.01

337.00

241.32

9.00

346.00

Furnituri de birou

20.01.01

1,00

0.99

1.00

2.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

78.00

57.08

78.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

175.00

119.66

-2.00

173.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

32.00

24.14

1.00

33.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

0.00

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

0.00

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

8.00

6.89

1.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

13.00

10.65

1.00

14.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

30.00

21.91

7.00

37.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

13.00

10.93

1.00

14.00

Medicamente

20.04.01

5.00

4.98

5.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

8.00

5.95

1.00

9.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

115.00

107.09

3.00

118.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

8.00

7.27

8.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

107.00

99.82

3.00

110.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

7.00

5.64

-1.00

6.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7.00

5.64

-1.00

6.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvolta re

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

6.00

5.78

6.00

Protecția muncii

20.14

6.00

5.79

6.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform H.C.L. 416/ 12.10.2018

Realizat

ffr^ederi conform . rectificare

<

la

31.10.2018*'

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

i|

X'

"aft

Tichete cadou

20.27

,1 ’

’ O.OCl

Alte cheltuieli

20.30

9.00

8 19

r ifl.oo

•/      Aj 9.0D

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

1.40

'■ Aa

2®3

Protocol si reprezentare

20.30.02

■ 4 '

......-C'0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

< L '

■    * ' 'L8ff

Chirii

20.30.04

L.-^ț^O.OO

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducă Ierului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

7.00

6.79

7.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

69

104.00

83.83

-4.00

100.00

Burse

59.01

0.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadratc

59.40

104.00

83.83

-4.00

100.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20.00

20.00

0.00

20.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

20.00

20.00

0.00

20.00

Active fixe

71.01

20.00

20.00

0.00

20.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică ți alte active corporale

71.01.03

20.00

20.00

20.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri

71.02

0.00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

I

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DIRECTOR,

Fodor Angelica


COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL ,

Dinca Cristina

JUDEȚUL: PRAHOVA

Instituția publica: CENTRU CRESA PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACTIVITAT1I FINANȚATE INTEGRAL SAU/ PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

HCL 28/16.02.

2018

Realizat

%</

31.10.2048

Influente

'(//->"

--!-------------

,'^uget .rectificat

2018

TOTAL VENITURI - din care:

820.00

683.75

20.00

840.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

820.00

683.75

20.00

840.00

Venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05

0.00

Taxe si alte venituri din invatamant

33.10.05

0.00

Alte venituri (contribuții părinți)

36.10.50

820.00

683.75

20.00

840.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

0.00

[Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE

DEZVOLTARE)

850.00

630.55

20.00

870.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE icod 01+80+81+84)

850.00

630.55

20.00

870.00

CHELTUIELI CURENTE {cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

850.00

630.55

20.00

870.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

0.00

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

0.00

0.00

0.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angaiator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

850.00

630.55

20.00

870.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30}

20.01

0.00

0.00

0.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

încălzit Iluminat si forța motrica

20.01.03

0.00

Apa canal si salubritate

20.01.04

0.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

0.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

850.00

630.55

20.00

870.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

850.00

630.55

20.00

870.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

0.00
Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

_____

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

• — -

- 0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

0.00

/* /

•'0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

■ c;

'•.^1 ; ,<=$

; •. aăo

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

-o.oio

Alte obiecte de inventar

20.05.30

a1 U

! /■“< <

^0.00

Deplasări detasari. transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

"0(00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

\ Zii’

< Voo

Deplasări în străinătate

20.06.02

7/

'~>V^ lA'J

o x 0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

0.00

Protecția muncii

20.14

0.00

Muniție furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului qenetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări si servicii

20.19

0.00

Reabilitare înrrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0.00

0.00

0.001

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

o.c

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

000

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

30.01

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0.00

0.00

0.00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (cod

51.01

0.00

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor aiutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de aiutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistentă medico-sociale

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

•r

■ -4 „

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru facilitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

51.01.50

‘ 7 >//'         .*

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

: ; o.oo

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0.00

■\ A

0.00

0:00

[Alte transferuri curente interne

55.01.18

V’.

.. ■-'V'

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.C

55.02

0.00

<4 .000

• . °. 6.00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01,05+81.01.06)

81.01

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0.00

0.00

0.00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0.00

0.00

0.00

iTransferuri prenlru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

I Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

I Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL

34

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

35.01

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,

Dinca Cristina