Hotărârea nr. 487/2018

Hotãrârea nr. 487 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI?

l, E !

HOTĂRÂREA NR. 487 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 360/15.11.2018 a viceprimarului Cristian Mihai Ganea și a comisiei de buget-fînanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate nr.l 1117/15.11.2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 286/15.11.2018 al Direcției Economice;

In temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 - privind educația fizică și sportul cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr. 1447/2007- privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Aprobă modificarea listei de investiții pe anul 2018 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


JUDEȚUL: PRAHOVA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTIBUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RECTIFICARE 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

26.10.2018

BUGET 2018 CF. HCL 358/14.09.201

j £

INFLUENT eW

J;BUGET 2

RECnr^T

■*

TOTAL VENITURI - din care:

12,815.20

14,614.00

550.00

15,164.00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

12,815.20

14,614.00

550.00

15,164.00

venituri din concesiuni si închirieri

30.10.05.30

296.00

530.00

530.00

Alte venituri

36.10.50

39.00

59.00

59.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

24.00

24.00

24.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.04

SUBVENȚII DE LA BUGETELE LOCALE

43.10.

12,456.20

14,001.00

550.00

14,551.00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

11,949.00

12,751.00

550.00

13,301.00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

507.20

1,250.00

0.00

1,250.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11,615.00

14,614.00

550.00

15,164.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11,607.00

13,364.00

550.00

13,914.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF

01

11,607.00

13,364.00

550.00

13,914.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+1

10

3,926.00

4,797.00

0.00

4,797.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.0'

10.01

3,795.00

4,653.00

0.00

4,653.00

Salarii de baza

10.01.01

3,795.00

4,653.00

4,653.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.C

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

131.00

144.00

0.00

144.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

42.62

42.62

42.62

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.32

1.32

1.32

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

14.08

14.08

14.08

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.43

0.43

0.43

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

1.90

1.90

1.90

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

70.65

83.65

83.65

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

7,637.00

8,517.00

545.00

9,062.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3,827.00

3,924.00

345.00

4,269.00

Furnituri de birou

20.01.01

14.00

15.00

5.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

29.00

40.00

40.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

1,323.00

1,325.00

120.00

1,445.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

220.00

220.00

35.00

255.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

43.00

65.00

65.00

Piese de schimb

20.01.06

15.00

30.00

30.00

Transport

20.01.07

100.00

100.00

15.00

115.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

263.00

270.00

20.00

290.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

1,820.00

1,859.00

150.00

2,009.00

Reparații curente

20.02

115.00

425.00

425.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

276.00

316.00

20.00

336.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUIE

26.10.2018

BUGET 2018 CF. HCL 358/14.09.2018

INFLUENT,

-BUGET

F^dVltyfiAT

26187

Hrana pentru oameni

20.03.01

276.00

316.00

Hrana pentru animale

20.03.02

' 1

** T A

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.0

20.04

7.00

20.00

,- w

Medicamente

20.04.01

7.00

10.00

&00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

10.00

-8.00

2.00

Reactivi

20.04.03

Dezinfecta nti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.

20.05

172.00

210.00

0.00

210.00

Uniforme si echipament

20.05.01

86.00

120.00

120.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

86.00

90.00

90.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

424.00

463.00

35.00

498.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

309.00

338.00

20.00

358.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

115.00

125.00

15.00

140.00

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvolta re

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

3.00

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

30.00

44.00

44.00

Protecția muncii

20.14

27.00

30.00

15.00

45.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0.00

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externi

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli

20.30

2,756.00

3,080.00

130.00

3,210.00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

22.00

100.00

-50.00

50.00

Chirii

20.30.04

126.00

130.00

20.00

150.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publ

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

131.00

138.00

138.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

2,477.00

2,712.00

160.00

2,872.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

44.00

50.00

5.00

55.00

Burse

59.01

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.70

50.00

5.00

55.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

8.00

1,250.00

0.00

1,250.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

8.00

1,250.00

0.00

1,250.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

8.00

1,250.00

0.00

1,250.00

Active fixe

71.01

8.00

1,250.00

0.00

1,250.00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

615.00

-54.00

561.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

7.20

281.00

60.00

341.00

Alte active fixe

71.01.30

0.80

354.00

-6.00

348.00

ORDONATOR TEFtȚIARPECREDlTE,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTIAnexa nr.2 ,   /


Lista de investiții pentru anul 2018

\ 1 xrnîi lei

NR. CR

T

DENUMIRE INDICATORI

LOCAȚIA

CANTITATE

PREȚ

VALOARE

INFLUENTE

o ptot

„VALQAKl

71.01,02 - Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.

Mașina de tuns iarba

HIPODROM

1

15.00

15.00

0.00

15.00

2

Mașina autoutilitara

CSM PLOIEȘTI

1

100.00

100.00

100.00

3

Microbuz persoane - minim 18 locuri

STRUCTURA

SPORTIVA

2

250.00

500.00

-54.00

446.00

TOTAL 71,01,02

615.00

561.00

71,01,03 - Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4

Proiectare și execuție sistem irigații

HIPODROM

1

60.00

60.00

0.00

60.00

5

Unitate PC

HIPODROM

2

5.00

10.00

0.00

10.00

6

Unitate PC

STADION ILIE OANA

1

5.00

5.00

0.00

5.00

7

Sistem video supraveghere ui'gradare

STADION ILIE

OANA

1

74.00

74.00

74.00

8

Proiectare și execuție sistem iluminat

BAZIN VEGA, SALA SPORTURILOR OLIMPIA, HIPODROM

1

110.00

110.00

110.00

9

Construirea unui sistem de iluminat in interiorul tribunelor si peluzelor

STADION ILIE

OANA

1

75.00

75.00

75.00

10

Schela

SALA

SPORTURILOR

OLIMPIA

1

7.00

7.00

7.00

11

Echipament de dezumificare si încălzire

BAZIN VEGA

1

50.00

50.00

-50.00

0.00

TOTAL 71,01,03

71,01,30 - Alte active fixe

12

Licențe software si programe a

CSM PLOIEȘTI

1

1.00

35.00

-34.00

1.00

13

Separație gaze

HIPODROM

1

9.00

9.00

9.00

14

Instalare rețea de 380 V

HIPODROM

1

60.00

60.00

60.00

15

Garduri

HIPODROM

1

250.00

250.001

-250.00

0.00

16

Amenajare alei pietonale

HIPODROM

1

278.00

278.00

278.00

TOTAL 71,01,30

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

1,250.00

0.00

1,250.00tir MetaniaDirector adjunct,

Radulescu Lucian


Sef serviciu finșnciar-contabilit

Albu Li