Hotărârea nr. 486/2018

Hotãrârea nr. 486 privind aprobarea rectificarii bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘT

HOTĂRÂREA NR. 486

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 363/15.11.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate nr. 16756/15.11.2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 289/15.11.2018 al Direcției Economice;

A

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr. 3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: Buget pentru ”Alte cheltuieli în domeniul învățământului” - tichete grădiniță conform Anexei nr.l, Buget „Servicii de sănătate publică” cabinete medicale școlare, conform Anexei nr.2, Buget pentru Alte instituții și acțiuni sanitare - transport donatori de sânge conform Anexei nr.3, Buget pentru Asistență acordată persoanelor în vârstă - cămin de bătrâni, conform Anexei nr.4, Buget Ajutoare pentru locuințe, conform Anexei nr.5, Buget Cantina de ajutor social, conform Anexei nr.6, Buget Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistentei sociale - activitatea proprie conform Anexei nr.7, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            P- SECRETAR,

George-Sm in-Niculae BOTEZ ~ '^v^X-vMihaela ZAHARIA \   0\                     \          Șef Serviciu

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 476/05.11.2018

\ rt

INFLUENTE +

/-

2_.SJ

BUGET PROPUS

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

0.00

10.00

-5.00

5.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

0.00

10.00

■5.00

5.00

CHELTUIELI CURENTE

01

0.00

10.00

-5.00

5.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

0.00

10.00

-5.00

5.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0.00

10.00

-5.00

5.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

10.00

-5.001

5.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

DIRECTOR GENERAL ,


SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE, FLORENTINA TUȚOIU

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 201 SPRE RECTIFICARECod indicator

PLĂTI

--BUGET-- RECTIFICAT HCL 476/05.11.201

INFLUENTE + I-

PRP$JȘ..._

XT/ '4 IfN

DENUMIREA INDICATORILOR

EFECTIVE

31.10.2018

7,206.00

8,967.00

-22.00

k-:- «- I

8,945.00

I LJ I «L Lncu I UICL.1 pcu 1 IUWCM UC

FUNCȚIONARE+SECTIUNEA DE

7,206.00

8,967.00

-22.00

8,945.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

01

7,206.00

8,967.00

-22.00

8,945.00

10

7,164.00

8,867.00

-22.00

8,845.00

10.01

6,918.00

8,580.00

-22.00

8,558.00

Salarii de baza

10.01.01

6,918.00

7,870.00

-24.00

7,846.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

710.00

2.00

712.00

Contribuții

10.03

246.00

287.00

0.00

287.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

65.00

65.00

o.oo1

65.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

3.00

0.00

3.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

22.00

22.00

0.00

22.00

i^OiiuiOLui dte aisRJufaTi pSntiiJ             Cti rTIUritS bi DDn

10.03.04

1.00

1.001

0.00

1.00

ue viaja piatlte'gâ ângajaitji1 pyfltru

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

10.00

11.00

0.00

11.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

145.00

185.00'

0.00

185.00

20

12.00

59.00

0.00

59.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20.01

12.00

15.00

0.00

15.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

12.00

15.00

0.00

15.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

44.00

0.00

44.00

Medicamente

20.04.01

0.00

14.00

0.00

14.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

30.00

0.00

30.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

59

30.00

41.00

0.00

41.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

41.00

0.00

41.00

71

0.00

0.00

0.00

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

0.00

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


IRECTOR GENERALSEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


\O S'OL CCM’JIANEXA NR. 3

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL^/

PE ANUL 2018 PROPUS SPRE CECTIFICAREMII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 476/05.11.2018

INFLUENTE + /-

BUGET!. țȚ

PROPUSĂ

IUIML L/nCLI UIULI      1      uu

FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE nc7\/m TADCl

40.00

60.00

-8.00

52.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

40.00

60.00

■8.00

52.00

CHELTUIELI CURENTE

01

40.00

60.00

-8.00

52.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA.

57

40.00

60.00

-8.00

52.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

40.00

60.00

-3.00

52.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

40.00

60.00

-8.00

52.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


DIRECTOR GENERAL,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL ,     —

PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE             ,

/ o <3/


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

--BUGET--

RECTIFICAT HCL 476/05.11.201

8

----------TP

influente'^ /-

J

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,306.00

1,776.00

-68.00

1,708.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,231.00

1,691.00

-68.00

1,623.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,231.00

1,691.00

-68.00

1,623.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

923.00

1,142.00

0.00

1,142.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

887.00

1,099.00

0.00

1,099.00

Salarii de baza

10.01.01

863.00

1,007.00

0.00

1,007.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

60.00

0.00

60.00

Alte sporuri

10.01.06

24.00

■ 32.00

0.00

32.00

Contribuții

10.03

36.00

43.00

0.00

43.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

12.00

12.00

0.00

12.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

4.001

4.001

0.00

4.00

LOnifitlUlII oe iisiguidîl pbrlWu «ăCCHItențe tie mdrica si Ochi

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

18.00

25.00

0.00

25.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

301.00

539.00

-68.00

471.00

Bunuri si servicii

20.01

138.00

275.00

-15.00

260.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

7.00

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

20.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

41.00

75.00

-10.00

65.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

15.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

4.00

6.00

0.0?

6.00I

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

-5.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

68.00

142.00

0.00

142.00

Reparații curente

20.02

0.00

8.00

0.00

8.00

Hrana

20.03

109.00

145.00

-8.00

137.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

109.00

145.00

-8.00

137.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

39.00

56.00

-10.00

46.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

35.00

50.00

-10.00

40.00

Dezinfectant!

20.04.04

4.00

5.00

0.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

3.00

25.00

-19.00

6.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

10.00

-10.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

15.00

-9.00

6.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

7.00

10.00

-2.00

8.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7.00

10.00

-2.00

8.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

5.00

-3.00

2.00

Protecția muncii

120.14

3.00

15.00

-11.00j

4.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

7.00

10.00

0.00

10.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

7.00

10.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

75.00

85.00

0.00

85.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

75.00

85.00

0.00

85.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

75.00

85.00

0.00

85.00

Active fixe

71.01

75.00

85.00

0.00

85.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

10.00

0.00

10.00

Alte active fixe . —* ~

71.01.30

75.00

75.00

0.00

75.00ORDONATOR TERȚIAR DE.CREDITE,

/S AD'

DIRECTOR

ION DAN/DlSEF SERVICIU FINA

FLORENTINA^IAR CONTABILITATE,


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL/ PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICAREMII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 476/05.11.2018

INFLUENTE +

/’ \

■ ■. ' '<■ • ,?.z

BUGET

PROPUS c.>

. . .-----S-Ci^

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.00

152.00

-10.00

142.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3.00

152.00

-10.00

142.00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.00

152.00

-10.00

142.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

0.00

2.00

0.00

2.00

Bunuri si servicii

20.01

0.00

2.00

0.00

2.00

L

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0.00

2.00

0.00

2.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

3.00

150.00

-10.00

140.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

3.00

150.00

-10.00

140.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

3.00

150.00

-10.00

140.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Tichete de cresa

57.02.03

0.00

0

0

0.00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0.00

0.00

0.00

0.00


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 476/05.11.2018

INFLUENȚA +

./..BUGgȚzy

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

2,023.00

2,632.00

-50.00

L °

2,585.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

2,023.00

2,597.00

-50.00

2,547.00

CHELTUIELI CURENTE

01

2,023.00

2,597.00

-50.00

2,547.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

549.00

679.00

0.00

679.00

Cheltuieli salariate In bani

10.01

524.00

649.00

0.00

649.00

Salarii de baza

10.01.01

524.00

635.00

0.00

635.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

14.00

0.00

14.00

Contribuții

10.03

25.00

30.00

0.00

30.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.00

7.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.00

3.00

0.00

3.00

bonuiuUiii ae a^l^uran p&riu U              niurtca st dqiI

10.03.04

1.00

1.00

0.00

1.00

Pnme ue aSijui dre Ok viEirp pUiitS-U&'&ngăjaiur pentru

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

3.00

0.00

3.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

10.00

15.00

0.00

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,470.00

1,912.00

-50.00

1,862.00

Bunuri si servicii

20.01

153.00

220.00

0.00

220.00

Furnituri de birou

20.01.01

3.00

5.00

0.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

2.00

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

36.00

50.00

0.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

10.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

10.00

0.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

96.00

135.00

0.00

135.00

Reparații curente

20.02

0.00

16.00

0.00

16.00

Hrana

20.03

1,300.00

1,650.00

-50.00

1,600.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,300.00

1,650.00

-50.00

1,600.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

Medicamente

20.04.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

5.00

0.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

5.00

0.00

5.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

12.00

12.00

0.00

12.00

loeplasari interne, detașări, transferări

20.06.01

12.00

12.00

0.00

12.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

4.00

0.00

4.00

Protecția muncii

20.14

1.00

5.00

0.00

5.1

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

4.00

6.00

0.00

6.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

4.00

6.00

0.00

6.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0.00

35.00

0.00

35.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

0.00

35.00

0.00

35.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

35.00

0.00

35.00

Active fixe

71.01

0.00

35.00

0.00

35.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

0.00

15.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

20.00

0.00

20.00


ORDONATOR V’^RTIAR DE CREDITE,SEF SEFVICIU FINANCI


FLOREI

CONTABILITATE,
BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL. ® ®

PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PLĂTI EFECTIVE 31.10.2018

BUGET RECTIFICAT HCL 476/05.11.2018

'cj

INFLUENTE +

•••'/- •

... .- > ■' ’

BUGET tr/l . PROPUS y " /

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

14,375.00

17,960.00

X.        '           .•

126.00

L C J.18;086.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

14,370.00

17,740.00

126.00

17,866.00

CHELTUIELI CURENTE

01

14,370.00

17,740.00

126.00

17,866.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

8,171.00

9,854.00

0.00

9,854.00

Cheltuieli salariale In bani

10.01

7,861.00

9,506.00

0.00

9,506.00

Salarii de baza

10,01.01

7,826.00

9,420.00

0.00

9,420.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

44.00

0.00

44.00

Alte sporuri

10,01.06

35.00

42.00

0.00

42.00

Contribuții

10.03

310.00

348.00

0.00

348.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

103.001

0.00

103.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

4.00

4.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

34.00

0.00

34.00

UunUluuth tie aSigUr^TI p&Htf u cLowidfeihie de mlinttj si t&h

10.03.04

1.00

L00

0.00

1.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

8.00

8.00

0.00

8.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

160.00

198.00

0.00

198.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,686.00

2,450.00

146.00

2,596.00

Bunuri si servicii

20.01

1,063.00

1,465.00

0.00

1,465.00

Furnituri de birou

20.01.01

36.00

50.00

0.00

50.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

35.00

0.00

35.00

încălzit, Iluminat si torta motrica

20.01.03

410.00

566.00

0.00

566.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

30.00

35.00

0.00

35.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15.00

20.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

52.00

60.00

0.00

60.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

34.00

50.001

0.00

50.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

475.00

I649.001

0.00

649.00

Reparații curente

20.02

146.00

410.00

171.00

581.00

Hrana

20.03

36.00

55.00

0.00

55.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

36.00

55.00

0.00

55.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

26.00

60.00

0.00

60.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

18.00

50.00

0.00

50.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

265.00

275.00

-8.00

267.00

12

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

265.00

275.00

-8.00

267.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

5.00

0.00

5.00

Pregătire profesionala

20.13

97.00

101.00

-4.00

97.00

Protecția muncii

20.14

16.00

35.00

-10.00

25.00

Alte cheltuieli

20.30

37.00

44.00

-3.00

41.00

Reclama si publicitate

20.30.01

2.00

3.00

0.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

1.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

34.00

40.00

-3.00

37.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,471.00

5,384.00

-20.00

5,364.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4,471.00

5,384.00

-20.00

5,364.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

5.00

10.00

-5.00

5.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4,466.00

5,374.00

-15.00

5,359.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

42.00

52.00

0.00

52.00

Sume aferente persoanelor cu handicap nelncadrate

59.40

42.00

52.00

0.00

52.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5.00

220.00

0.00

220.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

5.00

220.00

0.00

220.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

5.00

220.00

0.00

220.00

Active fixe

71.01

5.00

220.00

0.00

220.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

20.00

0.00

20.00

MobilieL apâiatură birotică și alte active corporale

71.01.03

500

55.00

0.00

55.00I

Alte adtive f|xe      < X

71.01.30

0.00

145.00

0.00

145.00


ORDON^OW TERTlAR DE CREDITE,

DR^Sfcjș General, ION DAN PWMHtd- 9"SEF SERVICIU FINAft FLORENTI c