Hotărârea nr. 485/2018

Hotãrârea nr. 485 privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 485

privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli


al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive nr. 339/12.11.2018 a Primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre și a Comisiei de buget-fmanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Andrei și Gheorghe Sîrbu Simion și Raportul de specialitate nr. 8058/12.11.2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

ținând cont de raportul de specialitate nr. 288/15.11.2018 al Direcției Economice;

având în vedere Contractul de prestări servicii nr.l din 01.07.2002 încheiat între Regia Autonomă de Servicii Publice și Consiliul Local al Municipiului Ploiești, cât și prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.3/30.01.2007 și nr.227/29.07.2009 (aviz A.N.R.S.C. nr. 4905952/SB/28.07.2009) prin care a fost aprobat, respectiv actualizat tariful de epurare ape uzate;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.l5/1990 actualizată privind reorganizarea unităților de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.58, din Legea nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, și art.15 din Legea nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

în conformitate cu art.2 din Legea nr.227/08.09.2015 - privind Codul Fiscal, actualizată;

ținând cont de prevederile art.2 din Ordinul nr.3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

în conformitate cu prevederile art.4 alin.l lit. c), art.9 alin. (1) și (3) , art.10 alin.(2), lit. f) din Ordonanța de Guvern nr.26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările si completările ulterioare;

având în vedere prevederile art.2 alin (3) litera b) din Legea nr.273/29.06.2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul art.36 alin.4, lit.a și art.45, alin.2, lit.a din Legea nr.215/2001 republicată și actualizată - Legea Administrației Publice Locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Ordonatorul principal de credite și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIABUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2018


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

Aprobat 2018

Propuneri rectificare 2018

Influente +/-(5-4)

%

Estimări an 2019

Estimări an 2020

9=8/5*100

10=9/8*100

0

1

2

3

4

5

6

7=5/4

8

9

10

11

I.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

12,004.79

11,886.67

-118.12

99.03

13,849.68

13,849.68

116.51

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

11,994.36

11,874.36

-120.00

99.00

13,837.37

13,837.37

116.53

100.00

a)

Subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

b)

Transferuri, cf. prevederilor legale in

4

2

Venituri financiare

5

10.43

12.31

1.88

118.02

12.31

12.31

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+R21)

7

11,810.75

11,692.63

-118.12

99.00

13,624.21

13,624.21

116.52

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

11,810.55

11,692.43

-118.14

99.00

13,624.01

13,624.01

116.52

100.00

A.

Cheltuieli cu bunuri si servicii

9

2,512.12

2.309.49

-202.63

91.93

2,309.49

2,309.49

100.00

100.00

B.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

63.31

63.31

0.00

100.00

63.31

63.31

100.00

100.00

C.

Cheltuieli cu personalul, din

care:

11

8,326.22

8,326.22

0.00

100.00

10,257.81

10,257.81

123.20

100.00

co

Cheltuieli de natura salariala (rd.13+rd.14|

12

7,606.59

7,606.59

0.00

100.00

9,266.87

9,266.87

121.83

100.00

C1

Cheltuieli cu salariile

13

7,112.00

7,112.00

0.00

100.00

8,672.47

8,672.47

121.94

100.00

C2

Bonusuri

14

494.59

494.59

0.00

100.00

594.40

594.40

120.18

100.00

C3

Alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

98.02

98.02

0.00

222.64

222.64

227.14

100.00

Cheltuieli cu plăti compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

403.46

403.46

0.00

100.00

458.28

458.28

113.59

100.00

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

218.15

218.15

0.00

100.00

310.02

310.02

142.11

100.00

D.

Alte cheltuieli de exploatare

19

908.90

993.40

84.50

109.30

993.40

993.40

100.00

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.20

0.20

0.00

100.00

0.20

0.20

100.00

100.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

III.

REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)

22

194.04

194.04

0.00

100.00

225.47

225.47

116.20

100.00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

23

190.40

190.40

0.00

100.00

190.40

190.40

100.00

100.00

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA MPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

3.64

3.64

35.07

35.07

1

Rezerve legale

25

2

Alte rezerve reprezentând facilitați fiscale prevăzute de ege

263

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

3.64

3.64

f

/          «fă

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

28

L X

j \ Ir

' J ■■-""Y

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28 si 29.

30

7

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercițiul financiar de referința

31

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, in cazul societatilor/companiilor naționale si societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

a)

-Dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

-Dividende cuvenite bugetului local

33a

c)

-Dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 -Rd.32 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare

35

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

a)

Cheltuieli materiale

38

b)

Cheltuieli cu salariile

39

c)

Cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

Cheltuieli cu reclama si publicitate

41

e)

Alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

281.62

281.62

0.00

100.00

300.00

300.00

106.53

100.00

1

Alocații de la buget

44

Alocații bugetare aferente plătii angajamentelor din anii anteriori

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

281.62

281.62

0.00

100.00

300.00

300.00

106.53

100.00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48 |

118

118

100.00

119

119

100.85

100.00

2

Nr. mediu de salariati total

49

110

108

98.18

119

7^

, 10».0

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.12/rd .491*1000

50

5,659.90

5,764.71

101.85

6,476.43

lr»

6,476.43

ibfW \ eO

1

M ffî !

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

51

3,839.27

3,870.01

100.80

V

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) Rd.2/Rd.49)

52

109.04

109.95

100.83

116.28

116.28

105.76

100.00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat(cantitate produse finite/persoana)

53

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)

54

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000

55

983.84

983.68

99.98

983.72

983.72

100.00

100.00

9

Plăti restante

56

10

Creanțe restante

57


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL Carmen Zaharia

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

CENTRALE/LOCALE: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

Operatorul economic: REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI R.A.

Sediul/Adresa: Piața Victoriei 17 Ploiești

Cod unic de inregistrare: RO1343872

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli rectificat


ANEXA NR:2


Nr. Crt

INDICATORI

Nr. rd.

An 2017

An 2018 din care:

Influente +/-

(8-6a)

%

10=8/6ax100

%

9=8/5x100

An 2018

din care:

Aprobat

Realizat an 2017

Aprobat

Realizat la

30.09.2018

Propuneri rectificare 2018

cf.Ordin

20/2016

cf.HCL

434/28.11.2

017

cf. Ordin 3145/2017

cf. H.C.L. 313/09.08.

2018

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

10

11

9

12

13

14

15

I.

VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)

1

9,073.61

9,073.61

8,786.90

12,004.79

12,004.79

8,942.49

11,886.67

-118.12

99.03

135.28

2,806.41

5,877.80

8,942.49

11,886.67

1

Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:

2

9,070.47

9,070.47

8,782.08

11,994.36

11,994.36

8,930.19

11,874.36

-120.00

99.00

135.21

2,803.72

5,871.48

8,930.19

11,874.36

a)

din producția vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:

3

9,070.47

9,070.47

8,782.08

11,994.36

11,994.36

8,930.19

11,874.36

-120.00

99.00

135.21

2,803.72

5,871.48

8,930.19

11,874.36

a1i

din vanzarea produselor

4

a2>

din servicii prestate

5

9,043.33

9,043.33

8,694.97

11,966.41

11,966.41

8,903.58

11 846.41

-120.00

99.00

136.24

2,797.14

5,855.14

8 903.58

11,846,41

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - servicii publice

4,158.28

4,158.28

3,826.40

6,600.59

6,600.59

4,925.87

6,600.59

0.00

100.00

172.50

1,500.81

3,232.24

4,925.87

6,600.59

MUNICIPIUL PLOIEȘTI - Rampa Teleajen

419.23

419.23

310.18

536.40

536.40

399.84

416.40

-120.00

77.63

134.24

126.11

262.87

399.84

416.40

a3|

din redevente si chirii

6

3.23

3.23

3.23

3.23

3.23

2.42

3.23

0.00

100.00

100.00

0.54

1.61

2.42

3.23

a4>

alte venituri

7

23.91

23.91

83.88

24.72

24.72

24.19

24.72

0.00

100.00

29.47

6.04

14.73

24.19

24.72

din vanzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete iRd10+Rd.11), din care:

9

C1

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

11

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului producției in curs de execuție

13

f)

alte venituri din exploatare

(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:

14

f1>

din amenzi si penalitati

15

f2)

din vanzarea activelor si alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5>

alte venituri

21

2

Venituri financiare

(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:

22

3.14

3.14

4.82

10.43

10.43

12.30

12.31

1.88

118.02

255.39

2.69

6.32

12.30

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

■?

c)

din diferente de curs

25

0.01

0.01

0.02

0.01

0.01

0.01

0.01

0.00

100.00

50.00

0.00

0.00

o.c

OQS

d>

din dobânzi

26

3.13

3.13

4.80

10.42

10.42

12.29

12.30

1.88

118.04

256.25

2.69

832

12. A

e)

alte venituri financiare

27

țl

v’

3

Venituri extraordinare

28

-V Px

II.

CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)

29

9,019.70

9,019.70

8,685.60

11,810.75

11,810.75

7,999.94

11,692.63

-118.12

99.00

134.62

2,686.23

5,380.22

7,999.94

i't&Xfci,

1

Cheltuieli de exploatare

(Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:

30

9,019.68

9,019.68

8,685.59

11,810.55

11,810.55

7,999.89

11,692.43

-118.12

99.00

134.62

2,686.23

5,380.19

7,999.89

11,692.45

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:

31

2,077.58

2,077.58

1,784.22

2,512.11

2,512.11

1,329.49

2,309.49

-202.62

91.93

129.44

422,40

846.53

1,329.49

2,309.49A1

Cheltuieli privind stocurile

(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd,39), din care:

32

279.73

279.73

214.68

459.58

459.58

150.76

459.58

0.00

100.00

214.08

56.12

105.91

150.76

459.58

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

b>

cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

136.31

136.31

96 97

297.74

297.74

63.81

297.74

0.00

100.00

307.04

16.45

41.57

63.81

297.74

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

54.16

54.16

28.84

193.47

193.47

5.89

193.47

0.00

100.00

670.84

1.09

4.88

5.89

193.47

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

31.19

31.19

26.50

41.28

41.28

28.72

41.28

0.00

100.00

155.77

8.82

19.53

28.72

41.28

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

38.89

38.89

31.74

57.04

57.04

28.35

57.04

0.00

100.00

179.71

2.30

14.56

28.35

57.04

d)

cheltuieli privind energia si apa

38

104.54

104.54

85.97

104.80

104.80

58.59

104.80

0.00

100.00

121.90

37.37

49.78

58.59

104.80

e?

cheltuieli privind mărfurile

39

0.00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:

40

206.50

206.50

77.11

386.27

386.27

32.34

118.77

-267.50

30.75

154.03

10.02

21.40

32.34

118.77

a>

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

160.35

160.35

38.17

346.03

346.03

6.44

78.53

-267.50

22.69

205.74

1.59

4.43

6.44

78.53

b)

cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:

42

26.72

26.72

25.61

26.44

26.44

19.21

26,44

0.00

100.00

103.24

6.40

12.80

19.21

26.44

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

9.00

12.00

0.00

100.00

100.00

3.00

6.00

9.00

12.00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

14.72

14.72

13.61

14.44

14.44

10.21

14.44

0.00

100.00

106.10

3.40

6.80

10.21

14.44

c)

prime de asigurare

45

19.43

19.43

13.33

13.80

13.80

6.69

13.80

0.00

100.00

103.53

2.03

4.17

6.69

13.80

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:

46

1,591.35

1,591.35

1,492.45

1,666.27

1,666.27

1,146.39

1,731.15

64.88

103.89

115.99

356.26

719.22

1,146.38

1,731.15

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

2.00

2.00

1.00

5.00

5.00

2.00

5.00

0.00

100.00

500.00

2.00

2.00

2.00

5.00

b1) |cheltuieli privind consultanta juridica

49

0.00

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:

50

11.50

11.50

10.08

21.00

21.00

8.22

21.00

0.00

100.00

208.33

3.64

6.40

8.22

21.00

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

9.50

9.50

8.96

12.00

12.00

3.79

12.00

0.00

100.00

133.93

1.85

2.82

3.79

12.00

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

52

0.00

c2>

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

2.00

2.00

1.12

9.00

9.00

4.43

9.00

0.00

100.00

803.57

1.79

3.58

4.43

9.00

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

54

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare

55

- ch. de promovare a produselor

56

d)

Ch.cu sponsorizarea

(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:

57

d1)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sa

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invatamant, social si sport din care:

59

d3j

pentru cluburile sportive

60

d4)

cheltuieli de sponsorizar pentru alte acțiuni si activitati

61

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane

62

5.20

5.20

3.99

10.20

10.20

2.50

10.20

0.00

100.00

255.64

0.63

1.43

2.50

10.20

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

17.20

17.20

10.43

47.70

47.70

34.21

47.70

0.00

100.00

457.33

0.10

12.12

34.21

47.70

- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:

64

0.20

0.20

0.00

8.30

8.30

2.81

4.84

-3.46

58.31

0.00

1.67

2.81

IfcW *

- interna

65

0.20

0 20

0.00

0.90

0.90

0.00

0.90

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.-90

- externa

66

7.40

7.40

2.81

3.94

-3.46

53.24

0.00

1.67

2.81

/ ;..3.94

...........

\®\

-SL

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

22.56

22.56

21.36

24.12

24.12

13.97

24.12

0.00

100.00

112.92

5.07

10.45

13.97

7. .^24.,12

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

12.50

12.50

12 59

15.40

15.40

9.53

15.40

0.00

100.00

122.32

4.09

7.35

9.53

i.<15'..40

7? i’T1'

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:

69

1,519.80

1,519.80

1,432.69

1,541.15

1,541.15

1,075.62

1,606.03

64.88

104.21

112.10

340.73

679.22

1,075.62

\r1 ,§06/03

i M

/O

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

564.10

564.10

536.36

527.60

527.60

395.67

528.10

0.50

100.09

98.46

132.71

263.98

395.67

528/4.0

I2)

cheltuieli privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

3.15

3.15

0.00

-3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

22.35

22.35

4.14

5.50

5.50

1.82

8.00

2.50

145.45

193.24

0.00

1.00

1.82

•-U

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

Î5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgenta a Guvernului nr.109/2011

76

1.50

1.50

1.38

0.50

0.50

0.00

0.50

0.00

100.00

36.23

0.00

0.00

0.00

0.50

i?)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

JL

alte cheltuieli

78

0.60

0.60

0.31

1.70

1.70

0.33

1.70

0.00

100.00

548.39

0.00

0.25

0.33

1.70

B.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:

79

85.14

85.14

70.60

63.31

63.31

36.18

63.31

0.00

100.00

89.67

12.34

24.48

36.17

63.31

a)

ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0.00

b)

ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resurse minerale

81

0.00

c

ch.cu taxa de licența

82

3.00

3.00

3.00

5.50

5.50

2.25

5.50

0.00

100.00

183.33

0.75

1.50

2.25

5.50

d>

ch.cu taxa de autorizare

83

9.00

9.00

2 32

10.10

10.10

2.54

10.10

0.00

100.00

435.34

1.48

1.76

2.54

10.10

e

ch. cu taxa de mediu

84

0.01

0.01

0.00

0.03

0.03

0.00

0.03

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.03

JL

ch. cu alte taxe si impozite

85

73.13

73.13

65.28

47.68

47 68

31.39

47.68

0.00

100.00

73.04

10.11

21.23

31.39

47.68

C. Cheltuieli cu personalul

:Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), di care:

86

5,924 34

5,924.34

5,427.77

8,326.22

8,326.22

5,734.96

8,326 22

0.00

100.00

153.40

1,926.56

3,834.56

5,734.96

8,326.22

co

Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)

87

4,633.93

4,633.93

4,326.29

7,606.59

7.606.59

5,249.61

7,606.59

0.00

100.00

175.82

1,776.12

3,499.59

5,249.61

7,606.59

C1

Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:

88

4,327.63

4,327.63

4,051.79

7,112.00

7,112.00

4,902.71

7,112.00

0.00

100.00

175.53

1,658.60

3,275.20

4,902.71

7,112.00

ai salarii de baza

89

3,092.88

3,092.88

2,931.15

5,309.00

5,309.00

3,816.86

5,309.00

0.00

100.00

181.12

1,179.41

2,470.02

3,816.86

5,309.00

b) sporuri, prime si alte bonificații aferente salariului de baza conform CCM

90

1,234.75

1,234.75

1,120.64

1,803.00

1,803.00

1,085.85

1,803.00

0.00

100.00

160.89

479.19

805.18

1,085.85

1,803.00

c) alte bonificații iconform CCM i

91

0.00

C2

Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd 97+Rd.98+Rd.99), din care:

92

306.30

306.30

274.50

494.59

494.59

346.90

494.59

0.00

100.00

180.18

117.52

224.39

346.90

494.59

a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 (3) b) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

73.59

73.59

55.44

135.52

135.52

89.90

135.52

0.00

100.00

244 44

28.12

59.11

89.90

135.52

- tichete de cresa cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare;

94

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare ;

95

b) tichete de masa;

96

227 91

227.91

219.06

300.99

300.99

220.38

300.99

0.00

100.00

137.40

68.28

144.16

220.38

300.99

c) vouchere de vacanta;

97

d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent

98

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

4.80

4.80

0.00

58.08

58.08

36.62

58.08

0.00

100.00

21.12

21.12

36.62

58.08

C3

Alte cheltuieli cu personalul

(Rd.101+Rd.102+Rd.103i, din care:

100

54.70

54.70

38.89

98.02

98.02

42.36

98.02

0.00

100.00

252.04

0.00

42.36

42.36

98.02

a) ch. cu platiie compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite in baza unor hotarari judecătorești

102

54.70

54.70

38.89

98.02

98.02

42.36

98 02

0.00

100.00

252.04

0.00

42.36

42.36

98.02

c) ch. de natura salariala aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

04

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:

104

182.88

182.88

98.96

403.46

403.46

289.58

403.46

0.00

100.00

407.70

99.09

190.47

289.51

u ->

__-Xo\

a) pentru directori/directorat

105

92.02

92.02

18.62

180.37

180.37

124.20

180.37

0.00

100.00

968.69

41.40

82.80

124^5

r

-.■îs'

componenta fixa

106

92.02

92.02

18.62

165.60

165.60

124.20

165.60

0.00

100.00

889.37

41.40

82.80

124.20

---''‘Cf

componenta variabila

107

14.77

14.77

0.00

14.77

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

,________

b) pentru consiliul de administratie/consiliul de supraveghere, din care:

108

90.86

90.86

80.34

223.09

223.09

165.38

223.09

0.00

100.00

277.68

57.69

107.67

165.38

IEȘTI * /

|componenta fixa

109

90.86

90.86

80.34

223.09

223.09

165.38

223.09

0.00

100.00

277.68

57.69

107.67

165.38

223.09

“1

componenta variabila

110

c) pentru AGA si cenzori

111

d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii

112

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

113

1,052.83

1,052.83

963.64

218.15

218.15

153.41

218.15

0.00

100.00

22.64

51.35

102.14

153.41

218 15

D. Alte cheltuieli de exploatare

(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:

114

932.63

932.63

1,402.97

908.90

908.90

899.26

993.40

84.50

109.30

70.81

324.94

674.62

899.26

993.40

a)

cheltuieli cu majorări si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:

115

777.61

777.61

1,196.03

783.06

783.06

36.29

783.06

0.00

100.00

65.47

0.02

36.29

36.29

783.06

- către bugetul general consolidat

116

5.00

5.00

0.04

5.00

5.00

1.89

5.00

0.00

100.00

12,500.00

0.00

1.89

1.89

5.00

- către alti creditori

117

772.61

772.61

151.86

778.06

778.06

34.40

778.06

0.00

100.00

512.35

0.02

34.40

34.40

778.06

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

1181

0.10

0.10I

0.05

0.50

0.50

0.17

0.50

0.00

100.00

1,000.00

0.00

0.00

0.17

0.50

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

119

d)

alte cheltuieli

120

28.78

28,78

40.39

35.52

35.52

23.79

35.52

0.00

100.00

87.94

6.44

16.32

23.79

35.52

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale

121

86.00

86.00

81.77

102 50

102.50

49.62

102.50

0.00

100.00

125.35

16.78

33.63

49.62

102.50

f)

ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane tRd.123-Rd.126i, din care:

122

40.15

40.15

84.73

-12.68

-12.68

789.39

71.82

84.50

-566.40

84.76

301.71

588.38

789.39

71.82

LtlL

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

123

782.80

782.80

1,271.74

793.24

793.24

851.99

877.74

84.50

110.65

69.02

308.69

639.93

851.99

877.74

f1.1)

provizioane privind participarea la profit a salariatilor

124

f1.2)

provizioane in legătură cu contractul de mandat

125

2.80

2.80

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

126

742.65

742.65

1,187.01

805.92

805.92

62.60

805.92

0.00

100.00

67.89

6.98

51.55

62.60

805.92

f2.1)

din anularea provizioanelor

(Rd.128+Rd.129+Rd.13O), din care:

127

742.65

742.65

1,187.01

805.92

805.92

62.60

805.92

0.00

100.00

67.89

6.98

51.55

62.60

805.92

- din participarea salariatilor ta profit

128

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

129

- venituri din alte provizioane

130

11.04

11.04

11.04

27.35

27.35

27.35

27.35

0.00

100.00

247.74

6.27

16.46

27.35

27.35

2

Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:

131

0.02

0.02

0.01

0.20

0.20

0.05

0.20

0.00

100.00

2,000.00

0.00

0.03

0.05

0.20

a)

cheltuieli privind dobânzile , din care:

132

a1j

aferente creditelor pentru investiții

133

a2i

aferente creditelor pentru activitatea curenta

134

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:

135

0.02

0.02

0.01

0.20

0.20

0.05

0.20

0.00

100.00

2,000.00

0.00

0.03

0.05

0.20

b1)

aferente creditelor pentru investiții

136

b2i

aferente creditelor pt. activitatea curenta

137

c)

alte cheltuieli financiare

138

3

Cheltuieli extraordinare

139

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)

140

53.91

53.91

101.30

194.04

194.04

942.56

194.04

0.00

100.00

191.55

120.18

497.58

942.55

194.04

venituri neimpozabile

141

749.07

749.07

1,193.84

805.92

805.92

62.60

805.92

0.00

100.00

67.51

6.98

51.55

62.60

6C®„92

cheltuieli nedeductibile fiscal

142

1,596.74

1,596.74

2,524.13

1,801.88

1,801.88

899.42

1,801.88

0.00

100 00

71.39

311.56

685.73

899.42

'1 atu .88

IV

IMPOZIT PE PROFIT

143

153.00

153.00

234.47

190.40

190.40

284.70

190.40

0.00

100.00

81.20

67.96

181.08

28470

190.40

V

DATE DE FUNDAMENTARE

/ -.

»7 . —r. ..

1

Venituri totale din explotare, din care: (rd.2)

144

9,070.47

9,070.47

8,782.08

11,994.36

11,994.36

8,930.19

11,874.36

2,803.72

5,871.48

8,930.19

11,874.30

a)

venituri din subvenții si transferuri

145

V"

b)

alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat

146

■ £

2

Cheltuieli de natura salariata iRd.87), din care:

147

4,633.93

4 633.93

4,326.29

7,606.59

7 606.59

5 249.61

7,606.59

1,776.12

3,499.59

5,249.61

7,606.59
a)

sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si alte cheltuieli de natura salariala, numai pentru personalul care intra sub incidența acestor reglementari;

148

b)

sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente reîntregirii acestora, pentru intregul an 2018, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariate sau/si a creșterii numărului de personal in anul 2017;

149

904.90

904.90

904.90

248.85

452.45

0.00

904.90

c)

sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natura salariala ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale;

150

1,498.34

1,498.34

749.17

1,550.63

453.22

749.17

749.17

1,550.63

3

Cheltuieli cu salariile Rd.88)

151

4,327.63

4,327.63

4 051.79

7,112.00

7,112.00

4,902.71

7,112.00

1,658.60

3,275.20

4,902.71

7,112.00

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

104

104

98

118

118

113

118

108

109

113

118

5

Nr. mediu de salariati

153

97

97

95

110

110

106

108

103

105

106

108

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153)Z12*1000

154

3,917.82

3,917.82

3,746.36

5,659.90

5,659.90

5,408.50

5,764.71

101.85

153.88

5 656.96

5,461.08

5,408.50

5,764.71

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat

155

3,717.90

3,917.82

0.00

3,839.27

3,839.27

3,870.01

100.80

3,870.01

7

a)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana Rd.2/Rd.153)

156

93.51

93.51

92.44

109.04

109.04

84.25

109.95

100.83

118.94

27 22

55.92

84.25

109.95

b)

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat

157

c)

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana M/=QPF/Rd.153

158

C1)

Elemente de calcul a productivității muncii in unitati fizice, din care:

159

- cantitatea de produse finite QPF

160

- preț mediu (p)

161

- valoare=QPF*p

162

- pondere in venituri totale de exploatare= Rd.159/Rd.2

163

8

Plăti restante

164

229.32

9

Creanțe restante, din care:

165

59.43

1,024.25

37.69

462.01

1,024.25

"-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

166

54.25

54.25

"-de la operatori cu capital privat

167

43.78

970.00

22.04

462.01

970.00

"-de la bugetul de stat

168

"-de la bugetul de local

169

"-de la alte entitati

170

15.65

15.65

9

Credite pentru finanțarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)

171