Hotărârea nr. 484/2018

Hotãrârea nr. 484 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 484 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 335/09.11.2018 a domnului viceprimar Ganea Mihai Cristian și Raportul de Specialitate nr. 10172/09.11.2018 al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 205/14.11.2018 al Direcției Economice; în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/06.01.2018, art. 4 - Legea bugetului de stat pe anul 2018 și a Legii nr. 3/06.01.2018, art. 1 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;

A

In temeiul Legii nr. 273/2006, art. 19 și 49 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

A

In temeiul art. 36, alin. 4 litera a și art. 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215/2001-privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial «Constantin Stere» Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 72018BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2018


MII LEI

-----

Buget aprobat

Execuție

31.10.2018

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

1.100

1.035

100

1.200

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de funcționare

43.10.09

9.410

6.430

9.410

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

5.315

1.466

0

5.315

TOTAL VENITURI

15.825

10.063

100

15.925

TOI

AL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

15.825

10.041

100

15.925

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

10.510

8.391

100

10.610

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

10.510

8.391

100

10.610

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

6.354

5.098

0

6.354

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

6.134

4.908

0

6.134

Salarii de baza

10.01.01

6.090

4.874

6.090

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

10

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

34

34

34

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0

0

0

0

iVouchere de vacanta

10.02.06

0

0

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

220

190

0

220

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

64

64

64

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2

2

2

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

21

21

21

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1

1

1

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

2

1

2

Contribuție asiguratorie pentru munca

10.03.07

130

101

130

TITL

JJLII BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

4.068

3.227

100

4.168

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

120.01

1.549

1.237

20

1.569

Furnituri de birou

20.01.01

18

16

18

Materiale pentru curățenie

20.01.02

26

20

26

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

303

245

303

Apa, canal si salubritate

20.01.04

237

180

237

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

253

204

253

Piese de schimb

20.01.06

74

60

74

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

32

26

32Buget aprobat

Execuție

31.10.2018

Influente

Buget rectificat

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

106

79

106

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

500

407

20

520

Hrană (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

528

430

0

528

Hran'ș pentru animale

20.03.02

528

430

528

Med

icamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

104

63

0

104

Medicamente

20.04.01

56

30

56

Mate/iale sanitare

20.04.02

48

33

48

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

295

194

30

325

••rrV -

”n r

Uniforme si echipament

20.05.01

84

40

84

Alte obiecte de inventar

20.05.30

211

154

30

241

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

90

62

0

90

Deplasări interne, detașări transferări

20.06.01

90

62

90

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

0

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

11

2

11

Consultanta si expertiza

20.12

21

15

21

Pregătire profesionala

20.13

26

22

26

Protecția muncii

20.14

0

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1.444

1.202

50

1.494

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

63

31

63

Chirii

20.30.04

5

3

5

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1.376

1.168

50

1.426

un

59. C

-UL X ALTE CHELTUIELI (cod

>1+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.40)

59

88

66

0

88

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59,40

88

66

88

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5.315

1.650

0

5.315

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5.315

1.650

0

5.315

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5.315

1.650

0

5.315

Act

vefixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5.315

1.650

0

5.315

Construcții

71.01.01

4.664

1.413

4.664

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

336

73

336

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

315

164

315
SEF SERV FIN.-CONTAB., Tataru LilianaADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"


LISTA DE INVESTIȚII 2018


- mii lei -

Nr.crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

711

0

711

1

Gard protecție țarcuri animale - 1.600 m

150

150

2

Panouri gard Lama, Magari, Yak, Cerb Lopatar - 450 m

80

80

3

Panouri protecție adapost maimuțe pavian 104 m

15

15

4

Generator de curent pentru clădire administrativa

45

45

5

Casuta lemn lama glama- 40 mp

60

60

6

Mașina tuns iarba - 2 bucăți

6

6

7

Trimer cosit iarba -2 bucăți

6

6

8

Motocultivator - 1 bucata

11

11

9

Freza sol - 1 bucata

3

3

10

Motofierastrau

3

3

11

Aparat de sudura

6

6

12

Vaporizator pentru camera frigorifica

16

16

13

Autoutilitara pentru transport persoane si materiale (5 locuri)

120

120

14

Sistem iluminat parcare

70

70

15

Vidanja

55

55

16

Tractoras cu remorca

65

65

LUCRĂRI TOTAL

4.604

0

4.604

INVESTIȚII NOI

4.371

0

4.371

1

Parcare auto - execuție

1.150

1.150

2

Gard plaja (proiectare + execuție)

300

300

3

Lac plaja - amenajare si alimentare cu apa - execuție

810

810

4

Clădire administrativa zoo

520

520

5

Lacuri păsări de apa

396

396

6

Canal apa zoo

291

291

7

Cabinet veterinar -studiu de fezabilitate si proiect tehnic

34

34

8

Rețea de canalizare parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

482

482

9

Rețea de alimentare cu apa parc (PT, execuție si diriginte de șantier) conform SF existent

388

388

INVESTIȚII IN CONTINUARE

233

0

233

1

Trotuare asfaltate - reabilitare cale de acces pietonal parc

140

140

2

Clădirea administrativa - lucrări de reparații

93

93

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

5.315

0

5.315