Hotărârea nr. 483/2018

Hotãrârea nr. 483 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului Toma Caragiu Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 483 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „ Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 357/15.11.2018 a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a domnilor consilieri din comisia de buget-fmante, control, administrarea domeniului public și privat, studii-strategii și prognoze: Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 5946/14.11.2018 al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 281/15.11.2018 al Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile art.19 și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lita din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă modificarea listei dotărilor independente pe anul 2018, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte - va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 426/23.10

2018

Realizat la

31.10.2018

Influente +/-

/ L ■ .

Propunere Buget an 2018

TOTAL VENITURI, din care:

13.331,00

10.619,00

-200,00

13.131,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

12.605,00

9.893,00

-200,00

12.405,00

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

650,00

419,00

650,00

Donații și sponsorizări

37.10.01

11,00

11,00

11,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

11.944,00

9.463,00

-200,00

11.744,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

37.10.03

726,00

726,00

0,00

726,00

Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

726,00

726,00

0,00

726,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚ1ONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

13.331,00

10.167,00

-200,00

13.131,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

12.605,00

9.761,00

-200,00

12.405,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

12.605,00

9.761,00

-200,00

12.405,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

7.824,00

7.015,00

-130,00

7.694,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.510,00

6.727,00

-130,00

7.380,00

Salarii de baza

10.01.01

7.019 00

6.369,00

-50 00

6.969,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

411,00

302,00

-70,00

341,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

15,00

11,00

15,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

65,00

45,00

-10,00

55,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

314,00

288,00

0,00

314,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

117,00

111,00

117,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3,00

3,00

3,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate                         .... .’" .‘I

10.03.03

27,00

27,00

27,00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

2,00

2,00

2,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

5,00

5,00

5,00

Contribuția asiguratorie pentru munca

10.03.07

160,00

140,00

160,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

4.646,00

2.625,00

-70,00

4.576,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

3.419,00

1.840,00

-45,00

3.374,00

Furnituri de birou

20.01.01

25,00

12 00

25,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

45,00

13,00

45,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

400,00

225,00

100,00

300,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

25,00

15,00

25,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

45,00

30,00

45,00

Piese de schimb

20.01.06

10,00

8,00

10,00

Transport

20.01.07

80,00

36,00

80,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

45,00

34,00

45,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2.054,00

1.076,00

55,00

2.109,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

690,00

391,00

690,00

Reparații curente

20.02 g-

130,00

69,00

130,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05 *

690,00

457,00

0,00

690,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

690,00

457,00

690,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

45,00

15,00

-25,00

20,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10,00

5,00

10,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

35,00

10,00

-25,00

10,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

1,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

10,00

9,00

10,00

Protecția muncii

20.14

25,00

14,00

25,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

325,00

220,00

0,00

325,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget inițial aprobat HCL 426/23.10

2018

Realizat la

31.10.2018

Influente +/-

1

Propunere

Buî)et-ân

* / W

Reclama si publicitate

20.30.01

89,00

73,00

89'00

Protocol si reprezentare

20.30.02

11,00

7,00

pA 'ilSoțș

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

35,00

5,00

6 < îțț'.tJO

Chirii

20.30.04

180,00

125,00

t'

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

10,00

10,00

lOOO

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

135.00

121,00

0,00

135,00

Burse

59.01

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

135,00

121,00

135,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

726,00

406,00

0,00

726,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

726.00

406,00

0,00

726 00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

726.00

406 00

0,00

726 00

Construcții

71.01.01

0 00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

665 00

357,00

665,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

41 00

32 00

-7,00

34 00

Alte active fixe

71.01.30

20 00

17 00

7 00

27 00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0 00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01
ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, NEACSU IRINATEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018

NOTA DE FUNDAMENTARE -INFORMAȚII FINANCIARE SI NEFINANCIARE

Investițiile propuse a se realiza in anul 2018, conform art.42,45,46 din legea 273/2006, se refera la achiziția de dotări independente in valoare de 725.8 mii lei.

Pentru Serviciul Administrativ:

1. Generator curent

6 mii lei

Achiziția unui generator de curent este impusa de necesitatea existentei unei surse stabile pentru spectacolele desfășurate in aer liber.

2. Sistem supraveghere video+sistem antiefractie

12,8 mii lei

Montarea unui sistem de supraveghere video si a unui sistem antiefractie, cerute prin analiza de risc efectuata de Syteval SRL, depusa pe 7 septembrie 2017, in vederea finalizării planului de paza.

3. Server

7 mii Iei

  • 4. PC Desktop cu licența Windows

  • 5. Laptop cu licența Windows

3,5 mii lei

3,5 mii lei

Având in vedere problemele aparate toamna trecuta cu pierderea de date importante la Contabilitate (sediul Petrom), necesitatea unui nou server securizat, alaturi de licențele de software eferente si de antivirus, este primordiala pentru siguranța datelor.

De asemenea, sistemele informatice folosite de Directorul Adjunct si Sef Contabil nu sunt performante, astfel ca o rulare a programelor deficitare poate incetini fluxul de informații, astfel ca sunt necesare : un PC cu licența Windows pentru Directorul Adjunct si un laptop cu licența

Windows pentru Sef Contabil.

\\

il

■ j

Pentru secția PĂPUȘI:

/

6. Consola de lumini+ chase si monitoare

35,8 mii lei

7. Spot de urmărire

6,2 mii lei

8. Proiector (cu accesorii) -4buc

15,8 mii lei

9. Interfața digitala

4,5 mii lei

10. Consola mixaj digitala (cu cablu extensie)Aceste echipamente sunt necesare pentru creșterea gradului de performanta a activ reprezentație artistica, înlocuind echipamentul folosit in prezent care este uzat si depășit tehnic, nemaifiind compatibil cu noile cerințe tehnice.


11. Laptop


9mii lei


Acest reper este necesar pentru realizarea video- proiecțiilor de inalta definiție (inclusiv proiecție 3D) din cadrul spectacolelor.


Pentru SECȚIA REVISTA - SUNET


  • 12. Calculator desktop

  • 13. Monitor calculator


8,8 mii lei

4 mii lei


Sunt necesare pentru inlocuirea celor existente depășite tehnic, asigurând astfel o calitate superioara imprimărilor audio, in conformitate cu standardele cerute de artiști.


14. Boxa line Array- 2 buc.

15.Sistem susținere boxe-2 buc.


31,8 mii lei

5 mii lei


Sunt necesare pentru completarea sistemului existent, contribuind astfel la creșterea calitatii sunetului.


16. Subwoofer studio


3,5 mii lei


Sunt necesare pentru a suplini dotarea existenta in studio, in vederea imbunatatirii audiției in cabina de mixaj.


17. Kit antena +distribuitor-4 buc.


19.6 mii lei


Sunt necesare pentru creșterea calitatii sunetului din cadrul spectacolelor, aceste echipamente neexistand in dotarea secției.


18. Claviatura -1 buc.                                                        15 mii lei

Este necesara pentru a suplinirea dotărilor existente, depășite tehnic, in vederea asigurării unei calitati ridicate a sunetului din spectacolele live


19. Microfoane head-set - 6 buc.


28,2 mii lei


Sunt necesare pentru suplinirea dotărilor existente, depășite tehnic, in vederea asigurării unei calitati ridicate a sunetului din spectacolele muzicale.


20. Microfoane voce profesionale (studio)-2 buc.                            w' 9 mii lei'' \

Sunt necesare pentru creșterea calitatii imprimării vocilor artiștilor, in‘ dotarea studioului neexistand astfel de microfoane.

\ ’xr , v- .. J CrXw z z'^o>---      «v

Pentru SECȚIA REVISTA - LUMINI

21. Dispozitiv de control intensitate proiectoare-10 buc.                      100 mii lei

Sunt necesare intrucat dotările existente, depășite fizic si moral (fiind tehnologia anilor 80, in teatru au fost montati in 1997), nu mai corespund din punct de vedere al parametriilor tehnici, electrici cat si a securității in munca.

22. Proiector angular - lObuc.                                             50 mii lei

Sunt necesare intrucat proiectoarele actuale sunt fabricate in anii 1970 tehnologie depășită si nu asigura intensitatea luminoasa spectacolelor.

  • 23. Schela lumini                                                            4.5 mii lei

24.Stativ cu cremaliera- 2 buc                                             10 mii lei

Schela de lumini este necesara intrucat in dotarea actuala nu exista o astfel de schela, aceasta fiind necesara adaptarii luminilor specacolelor in deplasare.

Stativele cu cremaliera sunt necesare pentru ridicare schelei de lumini, ce depășește 85 de kg.

Pentru SECȚIA DRAMA - LUMINI

25.Masina de fum                                                      4,1 mii lei

Este necesara intrucat cele 2 existente in dotarea instituției, nu oferă debitul necesar creării efectelor propuse, prezentând deficiente in ceea ce privește timpul maxim de uz continuu si al discomfortului creat de zgomotul pe care il produc in timpul funcționarii.

SECȚIA DRAMA - SUNET

26. Laptop si

aplicație softwear cu licența

Este necesar pentru realizarea sonorizării din timpul spectacolelor


4,2mii lei

SECȚIA DRAMA - TEHNIC

  • 27. Stângi electrice -4 buc.

si

pupitru comanda-1 buc


Sunt necesare pentru modernizarea instalațiilor de ridicat prin achiziția a unui număr minim de 4 stângi electrice si a pupitrului de comanda.

28.Camera video

3,1 mii lei


Este necesara in vederea realizării filmărilor interne a spectacolelor si a repetițiilor acestora. Necesitatea achiziționării camerei video este justificata atat pentru crearea unei arhive proprii cat si pentru prezentarea spectacolelor la diferite festivaluri de teatru.

Pentru SECȚIA PRODUCȚIE

29. Aparat de sudura mig-mag argon                             3,9 mii lei

Este necesar pentru realizarea unor imbinari de materiale ușoare si rezistente, folosite la confecționarea si manipularea optima a elementelor de decor.

30. Circular (fresel) cu mașina de găurit                             5 mii lei

Este necesar pentru inlocuirea celei existenta, care prezintă un grad ridicat de uzura tehnica si dificultate in exploatare, fiind utilizata in realizarea unor operațiuni de gaurire si frezare a elementelor/pieselor din lemn.

31. Mașini de surfilat TripIoc-2 buc.                                           5,2 mii lei

Sunt necesare pentru inlocuirea celor existente, care prezintă un grad ridicat de uzura tehnica, generând costuri ridicate de mentenanta , uneori fiind inoperabile din cauza procurării cu greutate a pieselor de schim necesare.

32. Mașina de lipit termocolant                                            15 mii lei

Este necesara pentru realizarea operațiunilor mai rapide in confecționarea costumelor pentru toate secțiile (păpuși, drama, revista.

Pentru SECERTARIATUL LITERAR, ORGANIZARE SP MARKETING SI PR


33. Multifuncțional Laser color A3

Este necesar pentru imprimarea si copierea materialelor folosite in scop publicitar, precum si a documentelor specifice activitatii proprii.

Alte investiții

34. Licențe

27 mii lei


Licențele sunt necesare pentru echipamentele existente.

CONTABIL SEF,
COMPARTIMENT ACHIZIȚII,

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


ANEXA NR.2 tio, țfo£ 6$$/


LISTA DE DOTĂRI INDEPENDENTE PENTRU ANUL 2018 INFORMAȚII FINANCIARENr. crt.

Denumire

INIȚIAL

INFLUENTE

RECTIFICAT

Sursa de finanțare a fi aplicata

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)cf.HCL 211/27.06.2018

+/-

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

1

CONSOLA LUMINI

1

35,8

35,8

1

35,8

35,8

Buget local

2

SPOT URMĂRIRE

1

6,2

6,2

1

6,2

6,2

Buget local

3

PROIECTORfCU ACCESORII)

4

4,7

18,8

-3

4

3,95

15,8

Buget local

4

MICROFOANE PROFESIONALE

DE FOND

0

0

0

0

0

0

Buget local

5

PLAYER PROFESIONAL    '

0

0

0

0

0

0

Buget local

6

DISPOZITIV CONTROL INTENSITATE PROIECTOARE

10

10

100

10

10

100

Buget local

7

PROIECTOR ANGULAR

10

5

50

10

5

50

Buget local

8

SCHELA LUMINI

1

4,5

4,5

1

4,5

4,5

Buget local

9

STATIV CU CREMALIERA

2

5

10

2

5

10

Buget local

10

LAPTOP

1

4,2

4,2

1

4,2

4,2

Buget local

11

STÂNGI ELECTRICE

4

44

176

4

44

176

Buget local

12

PUPITRU COMANDA STÂNGI

1

72

72

1

72

72

Buget local

13

MAȘINA DE FUM

1

4,1

4,1

1

4,1

4,1

Buget local

14

CAMERA VIDEO

1

3,1

3,1

1

3,1

3,1

Buget local

15

APARAT SUDURA MIG-MAG ARGON

1

3,9

3,9

1

3,9

3,9

Buget loc#l

16

CIRCULAR (Fresel)cu mașina de găurit

1

5

5

1

5

5

s -

Bugeî, lurT

17

MAȘINA DE SURFILATTRIPLOC

2

2,6

5,2

2

2,6

5,2

Bugetijleeal

18

MAȘINA LIPIT TERMOCOLANT

1

15

15

1

15

15

Buget
Nr. crt.

Denumire

INIȚIAL

INFLUENTE

RECTIFICAT

Sursa de finanțare a fi aplicata

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii leiJcf.HCL 26/16.02.2018

+/-

Cant.

PU (mii lei)

Valoarea totala estimata (mii lei)

19

GENERATOR CURENT 6kw+KIT

TRANSPORT

1

8

8

-2

1

6

6

Buget local

20

SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO+

SISTEM ANTIEFRACTIE

1

19.8

19.8

-7

1

12.8

12.8

Buget local

21

CALCULATOR DESKTOP STUDIO

1

8.8

8.8

1

8.8

8.8

Buget local

22

MONITOR CALCULATOR

1

4

4

1

4

4

Buget local

23

BOXA LINE ARRAY

2

15.9

31.8

2

15.9

31.8

Buget local

24

SISTEM SUSȚINERE BOXE

2

2.5

5

2

2.5

5

Buget local

25

MICROFON VOCE PROFESIONAL

0

0

0

0

0

0

Buget local

26

MONITOARE SCENA (BOXE)

0

0

0

0

0

0

Buget local

27

SUBWOOFER (BOXE)

1

3.5

3.5

1

3.5

3.5

Buget local

28

CLAVIATURA

1

15

15

1

15

15

Buget local

29

MICROFOANE STUDIO

2

4.5

9

2

4.5

9

Buget local

30

MICROFOANE HEADSET

6

4.7

28.2

6

4.7

28.2

Buget local

31

MULTIFUNCȚIONAL LASER

COLOR A3

1

7.2

7.2

1

7.2

7.2

Buget local

32

Licențe

20

7

27

Buget local

33

INTERFAȚA DIGITALA SCENA

1

4.5

4.5

1

4.5

4.5

Buget local

34

CONSOLA DE MIXAJ DIGITALA (CU CABLU EXTENSIE)

1

13.6

13.6

-4

1

9.6

9.6

Buget local

35

KIT ANTENA+DISTRIBUITOR

4

4.9

19.6

4

4.9

19.6

Buget local

36

SERVER

1

7

7

1

7

7

Buget local

37

CALCULATOR DESKTOP

1

3.5

3.5

1

3.5

3.5

Buget local

38

Laptop

1

3.5

3.5

1

3.5

3.5

Buget .(©'cal

39

Laptop

0

1

9

9

Bugetlocal

TOTAL

725.8

-9

725.8

’ &/ A:

X