Hotărârea nr. 480/2018

Hotãrârea nr. 480 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI y rHOTĂRÂREA NR. 480

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 347/12.11.2018, a domnului Viceprimar George Pană și a membrilor Comisiei de buget - finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, Gheorghe Andrei, Gheorghe Sîrbu-Simion și Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate nr. 56300/12.11.2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul

2018;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcției Economice nr. 282/15.11.2018;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 16 noiembrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,            n. SECRETAR,


G<                                       HARIA

iciu

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2018 RECTIFICARE AUGUST


MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 411/12.10.20

realizat la

31,10,2018

INFLUIENTE +/-

BUGET RECTIFICAT

Venituri proprii

33.10.08

750,00

713,00

750,00

Subvenții pentru instituții publice SF

43.10.09

3045,00

2684,00

-90,00

2955,00

Subvenții pentru instituții publice SD

43.10.19

10,00

10,00

10,00

TOTAL VENITURI - din care:

3805,00

3397,00

-90,00

3715,00

'arsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltar

37.10.03

-22,00

-22 00

'arsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltări

37.10.04

22,00

22.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.805,00

3.000,01

-90,00

3.715,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

3.773,00

2.970,90

-90,00

3.683,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+5SSF+57+S9)

01

3.773,00

2.970,90

-90,00

3.683,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

3.199,00

2.551,54

-90,00

3.109,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.084,00

2.453,07

-90,00

2.994,00

Salarii de baza

10.01.01

3.074,00

2.446,00

-90,00

2.984,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

10,00

7,07

10,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

X

Fond de premii

10.01.08

X

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

(Tool

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

(ȚOOI

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

000

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

115,00

98,47

,00

115,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

33,00

32,85

33,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

1,04

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

12,00

11,01

12,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

1,00

0,31

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

3,87

4,00

fond de solidaritate

10.03.07

63,00

49,39

63,00

TITLUL11 BUNURrSTSERVICir(cod 20.0Tla 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

574,00

419,36

0,00

574,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

350,00

236,70

0.00

350,00

Furnituri de birou

20.01.01

24.00

2059

0 00

24 00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

6,00

2,89

0,00

6,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

83,00

50,81

0,00

83,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7,00

4,96

0,00

7,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20,00

13,38

20,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

3 00

2,66

3,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

207,00

141.41

0,00

207,00

Reparații curente

20.02

3.00

2,73

3,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Hrana (cod 20.03,01+20.03.02)

Hrana pentru oameni

Hrana pentru animale

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

Medicamente__

Materiale sanitare

Reactivi

Dezinfectant)

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

Deplasări interne, detașări, transferări

Deplasări în străinătate

Materiale de laborator

Cerceta re-dezvoltare

Cârti, publicații si materiale documentare

Consultanta si expertiza

Pregătire profesionala

Protecția muncii__

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

Studii si cercetări

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

Reabilitare Infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale Meteorologie__

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

Prevenjrea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

Comisioane si altecosturi aferente imprumuturilor externe

Comistoane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

Stabilirea riscului de tara

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

Tlchete cadou

Alte cheltuieli (cod 204011 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

Reclama si publicitate

Protocol si reprezentare

Prime de asigurare non-viata

Chirii__

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

Executarea silita a creanțelor bugetare

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

Dobanda datorata trezoreriei statului

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

Dobânzi la opeatiunile de leasing

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

$ IA

v.

r             '     iOxi

Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 411/12.10.20

realizat la

31,10,2018

INFLUIENTE +/-

4BU6ETX'

REC^gCAI

IP-O

) />c J ''     -y

20.03

0,00

0,0C

0,00

\ d);Ot

20.03.01

'! S 1 '

20.03.02

o,oc

J

20.04

0,00

0 00

0 00

0,00

20.04.01

ooc

20.04.02

0,00

20.04.03

0,00

20.04.04

0 00

20.05

17,00

6,72

0,00

17,00

20.05.01

0,00

20.05.03

0,00

20.05.30

17,00

6,72

0,00

17,00

20.06

120,00

118,08

0.00

120.00

20.06.01

120,00

118,08

120,00

20.06.02

0,00

20.09

0,00

20.10

0,00

20.11

1,00

0,40

1,00

20.12

0,00

0,00

20.13

38,00

36,40

0,00

38,00

20.14

4,00

1,86

0.00

4,00

de

20.15

000

20.16

0,00

20.18

0,00

20.19

0,00

20.20

000

20.21

0 00

20.22

0 00

20.23

0 00

20.24

0 00

0 00

0 00

0 00

20.24.01

0 00

20.24.02

0 00

20.24.03

000

20.25

0,00

20.27

0,00

20.30

41 00

16,47

0 00

41 00

20.30.01

000

20.30.02

0.00

20.30.03

6 00

0 00

0 00

6 00

20.30.04

0 00

20.30.06

0 00

20.30.07

0 00

20.30.09

2 00

0 30

2 00

20.30.30

33 00

16 17

0,00

33 00

30

0,00

0,00

0,00

0,00

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

30.01.01

30.01.02

30.02

0,00

0,00

0,00|

0,00

30.02.01

30.02.02

30.02.03

30.02.05

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

30.03.01

30.03.02

30.03.03

30.03.04

30.03.05

40

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 411/12.10.20

realizat la

31,10,2018

INFLUENTE +/-

'BUGET RECTIFICAI

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț șl tarif

40.03

O

enmhueăihlll

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLULl/l TRANSFERURI INTRE ONlTATrALE ADMINISTRATIElPUBLlCE (cod 51L01±_

51

0,00

0,00

0,00

0,00

irans ieruri curente ^coa

51.01.01 +51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.39+51.01 .46+51.01.491.

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.26

51.01.31

51.01.39

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru tachitarea obligațiilor restante ale centralelor de tnrmafir.fire

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

51.01.50

55

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.0

55.02

0.00

000

0 00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale Alte transferuri curente în străinătate

55.02.01

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

o?ool

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X^ALTE^CHELTUIELI fcod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale Asociații si fundații

59.02

59.11

Susținerea cultelor

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.12

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,001

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru insmuiirsrservicn puDiice sau a cu vitaimnamaie integrai atn

80.03

Alte imprumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02DENUMIREA INDICATORILOR


Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI REC CURENT

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)__

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații In urgență In sănătate

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

i rănsteruh de fa cugetul de stat către bugeteie locale pentru ririan(area altor investiții în sănătate___

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

| finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații In urgență in sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

■ finanțarea reparațiilor capitale In sănătate

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru

| finanțarea altor investiții în sănătate

transreruriPin dugetereTocăle^peritru finanțarea cheltuielilor de~capuai am domeniul

'. sinSfătlL

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

Â. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01.10+55.01.12+55.01.13+55,01.15+55.01.21 la

Programe cu finanțare rambursabila

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

Programe ISPA

Programe SAPARD

Investiții ale agenților economici cu capital de stat

Programe de dezvoltare_____

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

Cheltuieli neeligibileISPA___

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară


Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare


Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)

Programe_din_ Fondul Social European (FSE)__

Finanțarea națională **)__

Finanțarea Uniunii Europene ••)

Cheltuieli neeligibile **)__

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

Finanțarea națională **)

i Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)               ___ _____

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) Finanțarea națională **)____________

Finanțarea Uniunii Europene ")

Cheltuieli neeligibile **)___

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)                   ____

Finanțarea națională **)__

; Finanțarea Uniunii Europene **)__

Cheltuieli neeligibile **)                      _____

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPĂj

Finanțarea națională **)

Finanțarea Uniunii Europene **)

Cheltuieli neeligibile **)_______

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)

Finanțarea națională **)___

Finanțarea Uniunii Europene ")

Cheltuieli neeligibile **)__

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

Finanțarea naționala^)______


Cod indicator

prevedere bugetara cf.HCL 411/12.10.20

realizat la

31,10,2018

INFLUIENTE +/-

--<

sucgr RECflPJȘAT

U r-

81.02.05

VA

84

0,00

0,00

0,00

85.01

32,00

29,11

0,00

32,00

51

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

51.02.12

51.02.22

51.02.23

51.02.24

51.02.25

51.02.26

51.02.27

51.02.28

55

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

55.01.03

55.01.08

55.01.09

55.01.10

55.01.12

55.01.13

55.01.15

55.01.28

55.01.42

55.01.54

56

0,00

0,00

0,00

0,00

56.01

0,00

0,00

0.00

0,00

56.01.01

56.01.02

56.01,03

56.02

0,00

0 00

0.00

0,00

56.02.01

56.02.02

56.02.03

56.03

000

0,00'

000

0.00

56.03.01

56.03.02

56.03.03

56.04

0.00

0 00

0,00

0 00

56.04.01

56.04.02

56.04.03

56.05

0.00

0.00

0,00

0,00

56.05.01

56.05.02

56.05.03

56.07

0 00

0.00

0,001

0,00

56.07.01

56.07.02

56.07.03

56.08

0,00

0.00

0,00

0 00

56.08.01

56.08.02

56.08.03

56.15

0,00

0.00

0.00

0,00

56.15.01


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere bugetara cf.HCL 411/12 10.20

realizat la

31,10,2018

INFLUIENTE +/-

jo<&

RECTlFțDAT

....... /VV

?'-’A

l

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare Finanțarea naționala *)

56.16

0 00

0 00

0 00

Q-,00

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0 00

000

0 00

000

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă Finanțarea naționala *)

56.18

0,00

0,00

0,00

0,00

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

70

32,00

29,11

0,00

32,00

71

32,00

29,11

0,00

32,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

32,00

29,11

0,00

32,00

Construcții

71.01.01

0,00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

6,00

4,74

6,00

Alte active fixe

71.01.30

26 00

24,37

26,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

72

0,00

0,00

0,00

0,00

72.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTTSI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01


COMP.FINANCIAR-CONTABILITATE