Hotărârea nr. 48/2018

Hotãrârea nr. 48 privind prelungirea termenului contractului de administrare nr. 6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administraţiei Parcului Memorial Constantin Stere a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 48


privind prelungirea termenului contractului de administrare nr. 6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere'" a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Ștefan Dănescu, Marilena Stanciu, Robert-Ionuț Vîscan, Sanda Dragulea, Marius Nicolae Mateescu, Bogdan Hodorog și Sorin Văduva și Raportul de specialitate 53/21.02.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune prelungirea termenului contractului de administrare nr. 6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 21.02.2018 al Comisiei nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul public și privat al municipiului Ploiești, potrivit Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 și a unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

Având în vedere prevederile art.3 și art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin (2) litera c) și art. 123 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere" a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.

Art. 2 împuternicește Primarul municipiului Ploiești să semneze actul adițional corespunzător la contractul de administrare nr. 6037/2013 încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" .

Art. 3 Direcția Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică, Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere" vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr.... .y’QL/ •       0 $ ■


RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere ” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, constituie domeniu public al municipiilor bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean. Domeniul privat este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public și privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. De asemenea, consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

In vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin regiilor, serviciilor publice și instituțiilor din subordine, consiliul local hotărăște cu privire la transmiterea în administrarea acestora a terenurilor, clădirilor și a celorlalte componente ale bazei materiale necesare desfășurării activității.

Potrivit prevederilor Hotărârii nr.35/30.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, a fost încheiat între Municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, contractul de administrare nr.6037/02.04.2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului „Constantin Stere” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești.

La cap.III al Contractului de administrare nr.6037/02.04.2013 se menționează următoarele:

“Termenul contractului de administrare este de 5 ani, până la 01.03.2018, cu drept de prelungire.

La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante pot conveni să prelungească contractul printr-un act adițional.


Administratorul are obligația să-l notifice pe proprietar cu 30 de zile înainte de „ x expirarea termenului contractual prin care își exprimă disponibilitatea pentru prelungirea <-A contractului”.

Având în vedere cele menționate mai sus, Administrația Parcului Memorial,/ „Constantin Stere”, prin adresa nr. 1040/06.02.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești subnumărul 2714/07.02.2018 a solicitat „in temeiul art.3 din contract, prelungirea<ă<^ș^dîa pentru o perioadă cel puțin egală cu cea prevăzută în contract ’

în vederea desfășurării în bune condiții a activității Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, având în vedere obiectul de activitate al acestui serviciu public de specialitate, este necesară menținerea în administrarea acestuia a bunurilor transmise în administrare, sens în care se impune prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/02.04.2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere ” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.

Având în vedere faptul că acest contract de administrare are ca termen data de 01.03.2018, este necesară promovarea prezentului proiect de hotărâre în regim de urgență în ședința ordinară din luna februarie 2018.

Situația a fost prezentată Comisiei nr.2- Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, conform Procesului Verbal din data de 21.02.2018, care a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.

Direcția Gestiune Patrimoniu

y Director Executiv, Carmen Daniela Bucur


Șef Serviciu S.I.E.B.,

Gabriela MîndruțiuAVIZAT,

Direcția Administrație Publică,


Direcția Economică,


Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Director Executiv, Andreea Mihaela Cristea

Director Executiv, Mariana Ileana Gavrilă

întocmit,

Ana Petru Marius

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial

„Constantin Stere ” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești


Potrivit prevederilor Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările si completările ulterioare, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.36 alin.(2) lit.c), referitoare la administrarea domeniului public și privat, consiliul local hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor proprietate publică a comunei, orașului sau municipiului, după caz, precum și a serviciilor publice de interes local, în condițiile legii. De asemenea consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate.

în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce revin regiilor, serviciilor publice și instituțiilor din subordine, consiliul local hotărăște cu privire la transmiterea în administrarea acestora a terenurilor, clădirilor și a celorlalte componente ale bazei materiale necesare desfășurării activității.

Potrivit prevederilor Hotărârii nr.35/30.01.2013 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, între Municipiul Ploiești și Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” a fost încheiat Contractul de administrare nr.6037/ 02.04.2013 privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului „Constantin Stere ’ ’ a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești, contract al cărui termen este până la 01.03.2018.

în vederea desfășurării în bune condiții a activității Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere”, având în vedere obiectul de activitate al acestui serviciu public de specialitate, este necesară menținerea în administrarea acestuia a bunurilor transmise în administrare, sens în care, potrivit prevederilor Cap.III, art.3 din contractul de administrare nr.6037/02.04.2013 se impune prelungirea termenului contractului pe o perioadă de 5 ani, cu drept de prelungire.

Față de cele menționate supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

DĂNESCU Ștefa

STANCIU Marilena C'V. VÎSCAN Robert IonuțxjF' DRAGULEA Sanda A


MATEESCU Marius Nicolăe

VĂDUVA Sorin

HODOROG Bogdan -RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul hotărâre privind prelungirea termenului contractului de administrare nr.6037/2013privind transmiterea în administrarea Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere ” a unor bunuri din patrimoniul municipiului Ploiești


președinte/

Dănescu Ștefiyi


SECRETAR,


Stanciu MarilenaData: