Hotărârea nr. 478/2018

Hotãrârea nr. 478 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Vest

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 478 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții

„Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Vest“

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive nr. 332/05.11.2018 a domnului viceprimar George Pană și Raportul comun de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții nr. 12531/05.11.2018 și al Direcției Economice nr. 195/05.11.2018 prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Vest“;

în conformitate cu Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare nr.56/05.11.2018;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată,

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată,

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă indicatorii tehnico-economici și studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Realizare socluri statui pentru ansamblul centenar în Parcul Municipal Vest“, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția Tehnic-Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


trasemnează:

SECRETAR, Sâela ZAHARIA

OBIECTIVUL:

REALIZARESOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL

CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI

Contract 09A(.................)/05.11.2018

Proiect:      09A/11.2018


Proiectant:

SC ARCHETYPE SRL,

cu sediul în Ploiești, Lupeni, nr.48, clădirea A2, înmatriculata în Registrul Comerțului sub nr. J29/353/14.02.2005, cod unic de înregistrare RO 17234677, cont bancar nr. RO56 BTRL RON CRT 024 571 0901, deschis la Banca Transilvania Ploiești, tel.: 0724.023.759


facBsnra

Vo sRt £/

arh. Alexandru Bondrea


Obiectiv:

REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI

a Ploiești - str. L u p e n i nr tf.i         Tel 0724.023.759 /


STUDIU DE FEZABILITATE • 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

  • 1.1. Denumirea obiectivului de investiție:

SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI

 • 1.2. Ordonator principal de credite/investitor:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 1.3. Ordonator secundar de credite:

 • 1.4. Beneficiarul investiției:

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

 • 1.5. Elaboratorul Studiului de Fezabilitate:

SC ARCHETYPE SRL,

cu sediul în Ploiești, Lupeni, nr.48, clădirea A2, înmatriculata în Registrul Comerțului sub

nr. J29/353/14.02.2005, cod unic de înregistrare RO 17234677,

cont bancar nr. RO56 BTRL RON CRT 024 571 0901, deschis la Banca Transilvania

Ploiești, tel.: 0724.023.759

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind situația actuala, necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului de investiții si scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza:

Proiectul SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN

PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI, a fost initiat de UAT Municipiul Ploiești in scopul de a amplasa in Parcul Municipal Vest - imobil situat in Mun Ploiești, strada Marasesti, nr 285A si 285B, un număr de șapte statui, create cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

„Tabara Naționala de Sculptura Monumentala - Romania 100- Ploiești 2018" este un proiect initiat de Asociația Culturala 24 PH Arte cu sprijinul Primăriei si Consiliului Local al Municipiului Ploiești în parteneriat cu UAP - Filiala Ploiești, Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale” Ploiești, Parc Municipal Vest, TCE, SGU, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, avand ca motto: „Nu exista patriotism fara patrimoniu!", sub tema Centenarul Marii Uniri.Ploiești - str. L u p e n i nr 48.

Tel 0724.023.759 /     b2arh@

Cu ocazia acestui proiect, au fost invitați șapte artiști romani, respectiv Daniel Dan/I Dumitras, Alfred Dumitriu, Bogdan Hojbota, Petre Virgil Mogosanu, Eugen Petri, Ion ZdelclUc^ pentru a sculpta in marmura tot atatea opere de arta cu tema Centenarului Marii Uniri de la 1918.

Aceste opere de arta vor fi așezate pe socluri specifice fiecărei opere in incinta Parcului Municipal Vest, adiacente uneia dintre aleile acestuia.

Pentru acest obiectiv nu a fost întocmit un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislație, acorduri relevante, structuri instituționale si financiare:

Municipiul Ploiești este așezat în centrul Munteniei, în partea central-nordica a Câmpiei ~ Române. Din punct de vedere geografic, municipiul Ploiești este traversat de meridianul 25°E (în partea sa de vest) si de paralela 44°55'N (în partea de sud). Paralela 45°N trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov.

Municipiul ocupa o suprafața de peste 60 km2, din care 35 km2 reprezintă comunele suburbane.

Dezvoltarea exploziva a orașului Ploiești prin creșterea populației si creșterea zonelor industrial a obligat autoritatile locale la gasirea de soluții viabile pentru dezvoltarea locurilor cu spatii verzi si de agrement.

Astfel, avand in vedere degradarea spatiilor verzi de pe teritoriul municipiului Ploiești, cauzata de distrugerea acestora ca urmare a dezvoltării activitatilor economice si sociale, in scopul îmbunătățirii factorilor de mediu si a calitatii vieții prin creșterea suprafețelor reprezentate de spatiile verzi din localitate, protejării si gestionarii durabile a acestora, precum si al creșterii standardelor de viata al locuitorilor a fost demarat proiectul privind construcția si amenajarea parcului municipal Ploiești Vest Proiectul a vizat dezvoltarea unui amplasament in vederea edificării unor sisteme de spatii de agrement si zone verzi, cu utilizarea maxima a spațiului.

Parcul municipal Ploiești Vest, cel mai mare parc din Ploiești si unu! dintre cele mai mari din tara, se întinde pe o suprafața de 54 de hectare si cuprinde mai multe zone de picnic si locuri de joaca, terenuri de sport, o sera, un lac artificial, trei fântâni arteziene, o zona pentru cununii si una pentru spectacole in aer liber.

2.3. Analiza situației existente si identificarea deficientelor:

Parcul este situat in zona de Vest a Municipiului Ploiești, tarlaua T52, parcela A 666 si tarlaua T54, parcela A 674, proprietar fiind Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Terenul este dat spre administrare, conform hotărârii nr.43/27.02.2007, Administrației Domeniului Public si Privat.

Parcul a fost realizat in cadrul unui proiect cu fonduri europene, investiția ridicandu-se la aproximativ 16 milioane de euro. Acesta continue următoarele elemente decorative:

moara de apa cu scrânciob - 170 mp;

sonda suport pentru aranjamente florale si panouri media cu inaltime de 7.70 m; stancarie artificiala amplasata la intersecția aleilor, in vecinătatea fântânii cu jeturi.

Amenajările pentru activitatile recreative si culturale vizeaza următoarele:

lac artificial pe 1,2 ha cu adâncime de 1,5 metri;

locuri de odihna si picnic (4,1 ha);

trei fântâni arteziene mari;

sera inchisa (1.067 mp);

patinoar (respectiv ring pentru role pe timp de vara) (suprafața de 30x60m);


ar

Ploiești - str. L u p e n î nr Tei                    b2ar

cinci locuri de joaca pentru copii (in rondure cu diametru de 25 m); locuri amenajate pentru jocuri de sah sau table, in aer liber sau in modulș platforme pentru acrobații biciclete si role pentru adolescenți si adulti; scena - suprafața construita de circa 3.600 mp; foișor fanfara, zona pentru casatorii;

4 terenuri de tenis de câmp - 660mp, 3 terenuri de baschet - 600mp, 3 terenuri de de handbal/minifotbal - 1125 mp, 2 terenuri pentru tenis la perete -330 mp;

piste de ciclism (10.554 mp); parcari pentru aproximativ 800 de mașini

Deși in incinta parcului au fost prevăzute spatii diverse cu mobilări specifice, se pot identifica zone propice amplasării unor opere de arta pe parcursul traseelor definite de aleile principale ale parcului.

2.4.  Analiza cererii de bunuri si servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung privind evoluția cererii, in scopul justificării necesității obiectivului de investiții:

Având in vedere ca actuala configurație geometrica a aleilor permite amplasarea statuilor fara sa fie necesara regandirea planimetrica si funcționala a zonei, nu este necesara reconfigurarea zonei studiate in scopul integrării spațiului dedicat amplasării statuilor in parc.

2.5.   Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice:

Prin realizarea investiției publice propuse se urmărește, ca obiectiv general, construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

 • 3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

  • 3.1.   Particularitati ale amplasamentului:

3.1.1. Descrierea amplasamentului:

Terenul studiat, cu numărul cadastral 129944, respectiv numărul cadastral 128388, este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.I.

Prahova ca urmare a cererii 58568/13.06.2018, respectiv a cererii 58575113.06.2018.

Imobilul este parțial afectat de zone de protecție existent si propusa fata de infrastructura tehnica majora. Pe terenul respectiv a fost realizat Parcul Municipal Vest.

Terenul are folosința actuala curti-constructii (421.671mp)si (157.552) si arabil (107.983 mp).

Conform Certificatului de urbanism nr. 1474 din 02.11.2018 :

Destinația terenului stabilita prin PUZ Cartier Mitica Apostol:

V-zona spatii plantate (zona verde), respectiv VI; zona cuprinde spatii verzi destinate accesului public nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri publice orășenești si fasii plantate publice), culoarelor de protecție fata de infrastructura tehnica si fâșiilor plantate de protecție.


Utilizări premise:

-sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public, constând in: spatii plan

pietonale, din care unele ocaziona(. carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate șjLpJRr^jkîr de apa; mobilier urban, amenajari pentru odihna; adăposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întreținere.

Utilizări interzise: -orice intervenții care contravin normelorsi normativelor in vigoare, precum si taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate; orice schimbări ale funcțiunilor spatiilor verzi publice si specializate; localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente trotuarelor; orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protecție fata de infrastructura tehnica majora;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

Prin prezenta documentație in faza Studiu de Fezabilitate se propune construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

3.1.2. Relații cu zonele invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile:

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei.

3.1.3. Orientări propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes naturale sau construite:

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Soclurile vor fi adiacent acestei alei.

3.1.4. Surse de poluare existente in zona:

In zona amplasamentului nu exista surse de poluare, in apropiere nefiind in funcțiune unitati industriale generatoare de noxe.

3.1.5. Date climatice si particularitati de relief:

Orașul Ploiești este traversat de meridianul 25°E (în partea sa de vest) si de paralela 44°55’N (în partea de sud).

Conform ro. wikipedia. org/wiki/Ploiesti,

Altitudinea medie a asezarii este de 150 m, orașul fiind deci plasat într-o zona de câmpie. Aspectul solului si subsolului este determinat de așezarea sa pe structurile vechiului con de dejecție al râului Prahova, ce trece prin albia situata în prezent la circa 25 km - vest si de vecinătatea râului Teleajen (latura de est), cu afluentul sau, pârâul Dâmbu, care străbate cartierele din nord-est.

Clima este de tip temperat continental, cu ierni de durata, reci, cu veri secetoase, emperatura medie anuala este de 10,5 °C, iar valorile minime si maxime înregistrate în secolul nostru au fost de -30 °C la 25 ianuarie 1942 si respectiv de 43 °C la 19 iulie 2007.Ploiești - str. 1_ u p e n i nr

în medie, pe an sunt 17 zile geroase, 26 reci, 99 calde, 30 tropicale, restul fiind temperatura moderata.

Cantitatea medie multianuala de precipitații este de 600 mm, cu 30-40 mm în ianuarie si 88 mm în luna iunie. Anul cel mai ploios a fost 1901, cu 963,9 mm, iar cel mai secetos 1930, cu 305,3 mm. Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros si 122 cu cer acoperit.

Orașul se afla sub influenta predominanta a vânturilor de nord-est (40 %) si de sud-est (23 %), cu o viteza medie de 3,1 m/sec. în medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteza de peste 11 m/s si numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferica este de 748,2 mm.

Adâncimea la îngheț este de 0,80m-0,90m, conform STAS 6054-89.

3.1.6. Date privind existenta:

 • a) rețele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in măsură in care pot fi identificate

Imobilul este parțial afectat de zone de protecție existent si propusa fata de infrastructura tehnica majora

 • b) posibile interferențe cu monumente istorice/ de arhitectura sau situri arheologicece amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta condiționărilor specific in cazul unor zone protejate sau de protecție

Nu este cazul

 • c) existenta unor posibile terenuri care aparțin unor instituții care fac parte din sistemul de aparare, ordine publica si siguranța naționala

Nu este cazul

3.1.7. Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament -extras din studiul geotehnic elaborat conform normelor in vigoare:

Din punct de vedere geologic, zona de studiu aparține zonei externe,necutate, a avant-fosei carpatice. In aceasta zona se găsesc numai depozite de vartsa badeniana, sarmatiana si pliocena, peste care se depun depozite cuaternare.

In zona in care se afla situate obiectivul de studio, se dezvolta doua structuri acvifere: un acvifer freatic si un acvifer de adâncime.

Acviferul freatic este localizat in depozitele aluvionare ale conului Prahova-Teleajen (extremitatea nord -estica a acestuia) si conține una dintre structurile acvifere importante din aceasta parte a tarii.

Conul aluvionar Prahova-Teleajen este alcătuit din nisipuri, pietrișuri si bolovanisuri, cu intercalatii de argile, argile nisipoase si prafuri, cu o dezvoltare lentiforma. Toate aceste depozite prezintă o structura încrucișată,

ce caracterizează conurile de dejecție, precum si variații laterale de facies.

Grosimea acestor depozite este maxima in axul conului si se situează in jurul valorii de 50m si scade către flancurile acestuia.

Acviferul de adâncime este localizat in orizonturile de pietrișuri, nisipuri si bolovanisuri, separate prin intercalatii argiloase nisipoase, apartinand Stratelor de Candesti. Cercetările efectuate au aratat ca granulatia acestor depozite este mai mare către nord, unde predomina pietrișurile si bolovanisurile, si către sud , unde predomina nisipurile. Partea superioara a Stratelor de Candesti este constituita dintr-un nivel de argila cu dezvoltare regionala. Peste acest orizont s-au depus straturile aluvionare ale conului Prahova -Teleajen.

Cele doua structuri acvifere sunt exploatate in zona prin numeroase puțuri cu adâncimi intre 20m-150m, unele dintre acestea deschizând ambele acvifere.

Coloana geologica in zona este următoarea (estimare din foraje anterioare): 0-0,5 = sol vegetal si argila galbena cu intercalatii nisipoase

0,5-6,00 = pietrișuri si nisipuri grosiere de terasa 6,00-28,50 = nisipuri si pietrișuri

 • 28.50- 35,00 = argile cenușii

35,00-44,00 = nisipuri grosiere acvifere

44,00-47,00 = nisipuri slab argiloase

47,00-52,00 = nisipuri grosiere acvifere

52,00-58,00 = argile nisipoase

58,00-62,50 = nisipuri grosiere acvifere

 • 62.50- 65,00 = marne cenușii

 • 3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional/arhitectural si tehnologic:

3.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții:

 • a) Funcțiunea

Prin tema de proiectare se propune construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018".

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea soluției si a costurilor aferente amplasării construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a "Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

 • b) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a construcției, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabilește ținând seama de criteriile specificate in metodologia M.L.PAT., aprobata cu ordinul nr. 31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclurilor statuilor ce urmeaza a fi realizate se incadreaza in categoria D, de importanta redusa.

 • c) Suprafața terenului totala: 687.206 mp

 • - terenul cu nr. cadastral-129944 in suprafața de 529.654 m.p. (măsurători);

 • - terenul cu nr. cadastral-128388 in suprafața de 157.552 m.p. (măsurători);

  ar rzhihEctui-


  Suprafata care face obiectul prezentului proiect este: 9.75mpDin care:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOmp Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1.43mp Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1,68mp Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

 • d) Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : POT = 15%

 • e) Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: CUT = 0,15

 • 3.2.2. Varianta constructiva de realizare a investiției cu justificarea alegerii acesteia

3.2.2.1.  Amplasare

Terenul studiat, in suprafața totala de 687.206 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiești si face parte din suprafața Parcului Municipal Vest, având categoria de folosința curți construcții.

Imobilul cu numărul cadastral 129944 este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.PI. Prahova

Imobilul cu numărul cadastral 128388 este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.PI. Prahova

Terenul este situat în UTR V, max.-15% (cu construcții, circulații, platforme si obiecte de reclama), CUT max. 0,15 mp ADC/ mp teren.

Terenul are acces la strada Marasesti prin intermediul drumului de acces la Parcul Municipal;

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Soclurile vor fi adiacent acestei alei.

3.2.2.2.   Rezolvare funcționala

Din punct de vedere funcțional, in zona va fi pastrat spațiul pietonal care se va integra din punct de vedere al imaginii arhitecturale si al funcțiunii cu parcul municipal.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun doua scenarii de amenajare a spațiului urban.

SCENARIUL I


ar

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat fara '   ' t---

placare,lasandu-se beton aparent, așezat pe o fundație de beton armat, realizat din beton armat, cu dimensiunile specifice variabile in funcție de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1.00mp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1,43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1,68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Statuile, realizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior. Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele următoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Avantajele Scenariului I:

-Va fi creat un spațiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principale, dar si omogen, intrucât tema principala a taberei de creație a fost folosirea unui același material unitar pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala contrastanta care pune in valoare operele de arta prin contrastul materialelor.

SCENARIUL II

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat prin placare cu piatra naturala - granit de culoare gri neutru, așezat pe o fundație de beton armat, realizat din beton armat, cu dimensiunile specifice variabile in funcție de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOrnp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1,43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1.68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Statuile, realizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior.

Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele următoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Avantajele Scenariului I:

-Va fi creat un spațiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principâte.dar^si' omogen, întrucât tema principala a taberei de creație a fost folosirea unui același material unitar pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala prin continuitate a materialelor si tehnicilor de finisare.

3.2.2.3.   Sistemul constructiv

Având in vedere ca se dorește intelegerea suitei de opere de arta ca fiind rodul unei aceleiași teme comune, precum si variația acestora din punct de vedere volumetric, se propune realizarea soclurilor si fundațiilor acestora fara platforme de beton dalate in jurul acestora.

Pentru perimetrul adiacent soclurilor se va reface gazonul dislocat.

 • 3.2.3. Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse

 • - instalații electrice - Nu este cazul

 • - instalații sanitare - Nu este cazul

 • 3.3. Costurile estimative ale investiției

  • 3.3.1. Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții, cu luarea in considerare a costurilor unor investiții similare, ori a unor standarde de cost pentru investiții similare corelativ cu caracteristicila tehnice si parametrii specifici obiectivului de investiții

Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiții: SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST-PLOIEȘTI, sunt conform Deviz general anexat.

3.3.2. Costurile estimative de operare pe durata normata de viata / de amortizare a investiției publice

Nu este cazul

3.4. Studii de specialitate, in funcție de categoria si clasa de importanta a construcțiilor, după caz

Nu este cazul

3.4.1. Studiu topografic N

Nu este cazul

arch


architEcture

i    •        .       '      ' Ploiești- str. Lup

Tel 0724.023.759 /

 • 3.4.2. Studiu geotehnic si/sau studii de analiza si de stabilitate a

Nu este cazul

 • 3.4.3. Studiu hidrologic, hidrogeologic:

Nu este cazul

 • 3.4.4. Studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienta ridicata pentru creșterea eficientei energetice:

Nu este cazul

 • 3.4.5. Studiu de trafic si studiu de circulație:

Nu este cazul.

 • 3.4.6. Raport de diagnostic arheologic preliminar In vederea exproprierii, pentru obiectivele de investiții ale căror am plasamente urmeaza a fi expropriate pentru cauza de utilitate publica:

Nu este cazul.

 • 3.4.7. Studiu peisagistic In cazul obiectivelor de investiții care se refera la amenajari spatii verzi si peisagere:

Nu este cazul

 • 3.4.8. Studiu privind valoarea resursei culturale:

Nu este cazul

 • 3.4.9. Studii de specialitate necesare In funcție de specificul investiției:

Nu este cazul

 • 3.5. Grafic orientativ de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este prevăzută la 45 zile, graficul orientativ de realizare a investiției fiind următorul:


 • 4. ANALIZA FIECĂRUI SCENARIU PROPUS

  • 4.1. Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referina si prezentarea scenariului de referința

Ipotezele de calcul in evaluarea alternativelor se bazeaza pe următoarele previziuni macroeconomice: evoluția preturilor si a cursului de schimb; evoluția preturilor producției

Ploiești - str. L u p e n I nr >48

Jî---i .            _                     Toi 0724.023.759/     b2*rh(G

industriale; evoluția veniturilor pe gospodărie atât la nivel național cât si la niv evoluția costului cu energia si combustibilul; evoluția costului cu mentenanta; costului muncii.

Previziunile macroeconomice se bazeaza pe raportările Comisiei Naționale de Prognoza (Proiecția principalilor indicatori macroeconomici in perioada 2008-2013, Prognoza de toamna -octombrie 2008) si a BNR.

In evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriala a acestora, selectandu-se acea alternativa care a obtinut punctajul maxim In cadrul analizei.

Proiectul investitional propus este: SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI

In prezentul Studiu de Fezabilitate se analizeaza variantele de realizare a unui număr de șapte fundații, respectiv a șapte socluri pentru amplasarea a șapte opere de arta in incinta Parcului Municipal Vest, adiacente uneia dintre aleile acestuia.

Terenul studiat, in suprafața totala de 687.206 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiești si face parte din suprafața Parcului Municipal Vest, având categoria de folosința curți construcții.

Obiectivul general ce se preconizează a fi atins prin realizarea investiției este construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018".

Obiectivele specifice urmărite prin realizarea acestei investiții publice sunt:

 • 1      Realizarea unor construcții cu o structura unitara, care prezintă omogenitate; nediferentiata una de cealalta constituind un ansamblu;

 • 2      Poziționarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

In evaluarea alternativelor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriala a acestora, selectându-se acea alternativa care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

Scenariul de referința este cel descris pe larg la capitolul 3.2., si anume Scenariul 1. Acesta prevede următoarele:

Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investiții:

 • a) Funcțiunea

Prin tema de proiectare se propune construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea soluției si a costurilor aferente amplasării construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

 • b) Categoria si clasa de importantaPloiești - str, L u p e n i nr 4 Tel 0724.023.759 /     b2arh

Categoria de importanta a construcției, conform prevederilor legii nr. 10/1995, s seama de criteriile specificate in metodologia M.L.PAT., aprobata cu ordinul nr. 3        .   ,T.

H.G. 766/1997. Structura soclurilor statuilor ce urmeaza a fi realizate se incadreaza irV'ca ig%ria>' D, de importanta redusa.

 • c) Suprafața terenului totala: 687.206 mp

 • - terenul cu nr. cadastral-129944 in suprafața de 529.654 m.p. (măsurători);

 • - terenul cu nr. cadastral-128388 in suprafața de 157.552 m.p. (măsurători);

Suprafața care face obiectul prezentului proiect este: 9.75mp

Din care:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1.00mp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81mp

Soclul 03-1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1,43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1,68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

 • d) Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : POT = 15%

 • e) Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: CUT = 0,15

Varianta constructiva de realizare a investiției cu justificarea alegerii acesteia

Amplasare

Terenul studiat, in suprafața totaia de 687.206 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiești si face parte din suprafața Parcului Municipal Vest, având categoria de folosința curți construcții.

Imobilul cu numărul cadastral 129944 este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova

Imobilul cu numărul cadastral 128388 este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.l. Prahova

Terenul este situat in UTR V, max.-15% (cu construcții, circulații, platforme si obiecte de reclama), CUT max. 0,15 mp ADC/ mp teren.

Terenul are acces la strada Marasesti prin intermediul drumului de acces la Parcul Municipal;

Zona studiata se afla in zona centrala a Parcului Municipal Vest, pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Soclurile vor fi adiacent acestei alei.


Ploiești - str. L u p e n i nr

Toi 0724.023.759 /

Rezolvare funcționala

Din punct de vedere funcțional, in zona va fi pastrat spațiul pietonal care se va de vedere al imaginii arhitecturale si al funcțiunii cu parcul municipal.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propun doua scenarii de amenajare a spațiului urban

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat fara placare,lasandu-se beton aparent, așezat pe o fundație de beton armat, realizat din beton armat, cu dimensiunile specifice variabile in funcție de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOmp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1.43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1,68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Statuile, reaizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior.

Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele următoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Sistemul constructiv

Având in vedere ca se dorește înțelegerea suitei de opere de arta ca fiind rodul unei aceleiași teme comune, precum si variația acestora din punct de vedere volumetric, se propune realizarea soclurilor si fundațiilor acestora fara platforme de beton dalate in jurul acestora.

Pentru perimetrul adiacent soclurilor se va reface gazonul dislocat.

Echiparea si dotarea specifica funcțiunii propuse

- instalații electrice - Nu este cazul

instalații sanitare - Nu este cazul

Varianta 1 -Scenariul zero (varianta fara investiții)

Scenariul zero este varianta fara investiții.

Nu se va iniția nici un proiect pentru realizarea investiției de construire a unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”, cheltuielile necesare pentru realizarea acestui obiectiv fiind prea mari, iar UAT. Ploiești se va afla In imposibilitatea de a susține financiar realizarea obiectivului.

In aceasta varianta situația existenta nu se va schimba.

Varianta 2 -Scenariul I

In varianta 2 se propune realizarea obiectivului conform Scenariului I, descris anterior la

capitolul 3.2.

SCENARIUL I


ar


architEcturE &


Ploiești - str. L_ u p e n i nr

Tel 0724.023.759 /Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat fara placare.lasandu-se beton aparent, așezat pe o fundație de beton armat, realizat din beton armat, cu dimensiunile specifice variabile in funcție de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1.00mp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1,43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1,68mp

Soclul 07 -0.90 x 0.90 = 0.81mp

Statuile, reaizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior. Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele următoare de proiectare.

Accesul se va face de pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropierea serei, pe partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Avantajele Scenariului I:

-Va fi creat un spațiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principale, dar si omogen, intrucât tema principala a taberei de creație a fost folosirea unui același material unitar pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala contrastanta care pune in valoare operele de arta prin contrastul materialelor.

Varianta 3 -Scenariul II

In varianta 3 se propune realizarea obiectivului conform Scenariului II, descris anterior la capitolul 3.2.

SCENARIUL II

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune construirea unui soclu finisat prin placare cu piatra naturala - granit de culoare gri neutru, așezat pe o fundație de beton armat, realizat din beton armat, cu dimensiunile specifice variabile in funcție de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOrnp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1.43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1.68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Statuile, reaizate din marmura naturala de Ruschita, vor amplasate in exterior.

Dimensiunile acestora sunt variabile si vor fi descrise in fazele următoare de proiectare.ai-chitEiztur-E &• iTel


Ploiești - str. L ui p e n i nr 4 0724.023.759 /    b2arh

Accesul se va face de pe aleea principala ce mărginește amfiteatrul si in apropiere^e partea stanga, in sensul de parcurs de la sud la nord.

Avantajele Scenariului I: -Va fi creat un spațiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta aleei principale, dar si omogen, intrucât tema principala a taberei de creație a fost folosirea unui același material unitar pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala prin continuitate a materialelor si tehnicilor de finisare.

4.2. Analiza vulnerabilităților cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiția

Evaluarea vulnerabilităților se va face considerând următoarele categorii, împreuna cu subcategoriile aferente:

RISCURI (HAZARDELE) NATURALE:

ploi abundente (ruperi de nori)

seceta prelungita

inundații datorate revărsării cursurilor de apa

cutremurele de pământ

alunecările de teren

avalanșele

furtuni, viscol

uragane si tornade

incendii -datorate temperaturilor crescute sau traznetelor

zapada abundenta

ger pe perioada mari de timp zaporuri pe cursuri de apa (baraje de gheata la topirea zăpezilor primavara)

RISCURI (HAZARDELE) ANTROPICE

degradarea accelerata a terenurilor

reducerea biodiversitatii poluări industriale (aer, apa, sol) hazarde legate de transporturi

(rutiere / feroviare / navale / aeriene) hazarde nucleare.

Cazurile absolut excepționale si imprevizibile nu vor fi analizate. Acestea sunt:

hazarduri naturale precum: epidemii si epizotii, căderi de meteoriți hazardurile antropice precum terorismul, criminalitatea, războiul.

Matricea de evaluare va fi impartita in doua mari categorii: criterii de vulnerabilitate (+) si masuri de contracarare a vulnerabilității (-).

Algoritmul de calcul al vulnerabilităților presupune acordarea unei note reprezentând suma tuturor criteriilor care sporesc riscul de vulnerabilitate si scăderea tuturor masurilor de contracarare a riscului, care diminuează sau atenueaza efectul hazardului.

Criterii de vulnerabilitate (+) -criterii care adauga risc:

P Predictibilitatea -Cu cât un fenomen e mai predictibil, cu atât e mai bine pentru ca se pot lua masuri de protecție împotriva lui; de exemplu, ploile sau secetele nu sunt neaparat recurente frecvent, dar sunt predictibile meteorologic.

R Recurenta -Cu cât un fenomen are o perioada recurenta mai mare, cu atât este mai periculos pentru ca poate fi scapat din vedere, iar atunci când se întâmpla, poate avea efect devastator.Ploiești - str. L u p e n i ni Tel 0724.023.759 /     b2a

15 Incidența In funcție de suprafața -Cu cât un fenomen este răspândit pe d suprafât; mare, cu atât sunt mai periculoase; fenomenele pot avea caracter local, reg sau transfrontalier.                                                                 4, p

IP Incidența In funcție de zona In care are loc -mediu urban sau rural, poate deteîmina ’ numărul potențialelor persoane afectate.

IE Incidența economica -daune economice mici, medii, mari, foarte mari. Criterii de contracarare a vulnerabilității (-) -criterii care scad din risc:

Criteriile de vulnerabilitate se vor nota cu puncte de la 1 la 5, punctajul minim fiind acordat pentru situația cea mai dezavantajoasa, iar punctajul maxim, pentru situația cea mai favorabila.

Pentru obiectivul SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI situația este următoarea:

anchitBtztune &• in,

P I O I 6 S t i -                      TiT 4£«J»G;I

Tel 0724 023.759 /      fc>2<ar|-.<<v^t

o evyți       A»j\\

Tipul de hazard

Vulnerabilitate (+)

Contracararea i vulnerabilității (-)

Evaluare

P

R

IS

IP

IE

AD-prev

AD-preg

PD

Naturale

Ploi abundente (ruperi de nori)

5

3

3

3

5

-5

-4

-5

5

Inundații datorate revărsării cursurilor de apă

5

3

4

3

5

-2

-4

-3

11

Cutremurele de pământ

1

2

4

3

4

-3

-4

-4

3

Alunecările de teren

1

1

2

3

3

-1

-1

-3

5

Avalanșe

3

1

5

5

5

-1

-1

-3

14

Furtuni, viscol

3

3

3

4

3

-1

-1

-3

10

Uragane

3

1

5

5

5

-1

-1

-3

14

Seceta prelungită

3

1

5

5

5

-1

-1

-3

14

Incendii spontane

1

1

3

3

4

-1

-1

-4

6

înzăpezire

3

3

3

4

3

-1

-1

-3

10

îngheț

3

3

3

4

3

-1

-1

-3

10

Polei

3

3

3

4

3

-1

-1

-3

10

Zaporuri pe cursuri de apă

3

3

3

4

3

-1

-1

-3

10

Antropice

Degradarea accelerată a terenurilor

1

1

1

3

1

-1

-1

-1

4

Reducerea biodiversității

1

3

4

3

3

-1

-1

-1

11

Hazarde industriale

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

2

Hazarde legate de transporturi

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

2

Hazarde nucleare

1

1

1

1

1

-1

-1

-1

2

NOTA FINALA

7,94

Nota finala reprezintă media aritmetica a punctaje/or obținute.

Nota finala 7,94 objinuta din analiza vulnerabilitajilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de schimbări climatice ce pot afecta investijia SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI, arata ca obiectivul nu este vulnerabil la factorii analizați.

 • 4.3. Analiza vulnerabilităților Situația utilităților si analiza de consum

4.3.1. Necesarul de utilitati

Pentru funcționarea acestui obiectiv nu sunt necesare utilitati


4.3.2.


Necesarul de Soluții pentru asigurarea utilităților necesare Nu este cazul

 • 4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiții

4.4.1. Impactul social si cultural, egalitatea de sanse

Realizarea obiectivului de investiții SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI va avea un impact social si cultural pozitiv atât prin realizarea lucrărilor propuse, cât si prin integrarea spațiului urban in contextul urban adiancent.

Din punct de vedere social, se vor crea locuri de munca pe perioada desfășurării lucrărilor de execuție.

Din punct de vedere al egalitatii de sanse, prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura accesibilizarea zonei, din imediata apropiere a statuilor, acestea fiind poziționat adiacent aleii principale, fara diferente de nivel fata de aleea principala.

4.4.2. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

Obiectivul acestor estimări il reprezintă evidențierea efectelor economice directe, indirecte si induse asupra locurilor de munca.

Toate persoanele care lucrează pentru proiect (specialiști, ingineri, sculptori, operatori de echipamente, proiectanti, muncitori) reprezintă angajarea directa a forței de munca. Persoanele care sunt incluse In circuitul economic al proiectului fara a avea o implicare directa, beneficiază de efectele indirecte asupra locurilor de munca prin efectul multiplicator (ex. fabricanții de materiale de construcții, personalul administrativ, transportatorii de mărfuri si materiale, etc.).

Efectele induse ale locurilor de munca sunt determinate de sporirea consumului angajatilor directi si indirecti pe seama salariilor primite, ceea ce duce la sporirea veniturilor agentilor economici si implicit a activitatii acestora.

Din punct de vedere al efectelor indirecte, estimam faptul ca realizarea proiectului va presupune crearea de noi locuri de munca in cadrul industriilor de profil (ex. fabrici materiale construcții).

Faza de realizare a obiectivului de investiție are ca scop, printre altele, atingerea unui deziderat social, prin creerea de noi locuri de munca, cu mențiunea ca realizarea si exploatarea obiectivului de investiții va atrage după sine necesitatea asigurării forței de munca pentru reparații si mentenanta (reparații pavaj din piatra cubica) după darea In folosința a obiectivului.

Se estimează ca In faza de execuție a proiectului vor fi necesare 3 noi locuri de munca. Dintre acestea 1 loc de munca va fi pentru ingineri, 2 vor fi pentru personal necalificat.

In faza de operare, in activitatea de exploatare si de întreținere a obiectivului, după darea in folosința, se va avea in vedere faptul ca obiectivul va avea probleme de exploatare specifice. In acest sens, beneficiarul va continua asigurarea personalul necesar pentru paza obiectivului, care se considera a fi parte integranta a Parcului Municipal Vest.

Se estimează ca in faza de operare a proiectului nu vor fi necesare locuri de munca pentru paza obiectivului.


a P I o i e s t i - str. L u p e n i nr 4

Tmitoy       J._.»x£. . ■ -ă Tel 0724.023.759 /      b2arh

4.4.3. Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv asupra biodiversikțtiȘ^i protejate, după caz

Realizarea obiectivului de investiții propus nu va avea un impact major asupra fâ$^forod^/

■ 'VMI.bMI MW.         V M.MI MM ■■■VWfcK.H f^.M|~MM IIM WM W. « M M M......^MM« . . ■ W. J M . W1MM|W.M >     r »V   y^r/'

mediu, a biodiversitatii si a siturilor protejate, cu excepția perioadei de execuție a lucrărilor de construcții, când se vor putea produce emisii de praf si noxe in aer si pe sol.


4.4.4. Impactul obiectivului de investiție raportat la contextul natural si antropic In care acesta se integrează, după caz

Având In vedere caracterul obiectivului de investiție si poziția zonei studiate In Parcul Municipal Vest din municipiului Ploiești, județul Prahova, acesta nu va avea impact negativ raportat la contextul natural si antropic.

4.5. Analiza cererii de bunuri si servicii care justifica dimensionarea obiectivului de investiții

Parcul municipal Ploiești Vest, cel mai mare parc din Ploiești si unul dintre cele mai mari din tara, se intinde pe o suprafața de 54 de hectare si cuprinde mai multe zone de picnic si locuri de joaca, terenuri de sport, o sera, un lac artificial, trei fântâni arteziene, o zona pentru cununii si una pentru spectacole in aer liber.

Parcul este situat in zona de Vest a Municipiului Ploiești, tarlaua T52, parcela A 666 si tarlaua T54, parcela A 674, proprietar fiind Consiliul Local al Municipiului Ploiești. Terenul este dat spre administrare, conform hotărârii nr.43/27.02.2007, Administrației Domeniului Public si Privat.

Parcul a fost realizat in cadrul unui proiect cu fonduri europene, investiția ridicandu-se la aproximativ 16 milioane de euro. Acesta continue următoarele elemente decorative:

moara de apa cu scrânciob - 170 mp;

sonda suport pentru aranjamente florale si panouri media cu inaltime de 7.70 m; stancarie artificiala amplasata la intersecția aleilor, in vecinătatea fântânii cu jeturi.

Amenajările pentru activitatile recreative si culturale vizeaza următoarele:

lac artificial pe 1,2 ha cu adâncime de 1,5 metri;

locuri de odihna si picnic (4,1 ha);

trei fântâni arteziene mari;

sera închisa (1.067 mp);

patinoar (respectiv ring pentru role pe timp de vara) ( suprafața de 30x60m);

cinci locuri de joaca pentru copii (in rondure cu diametru de 25 m);

locuri amenajate pentru jocuri de sah sau table, in aer liber sau in module tip;

platforme pentru acrobații biciclete si role pentru adolescenți si adulti;

scena - suprafața construita de circa 3.600 mp;

foișor fanfara, zona pentru casatorii;

4 terenuri de tenis de câmp - 660mp, 3 terenuri de baschet - 600mp, 3 terenuri de de handbal/minifotbal - 1125 mp, 2 terenuri pentru tenis la perete -330 mp;

piste de ciclism (10.554 mp);

parcari pentru aproximativ 800 de mașini

Deși in incinta parcului au fost prevăzute spatii diverse cu mobilări specifice, se pot identifica zone propice amplasării unor opere de arta pe parcursul traseelor definite de aleile principale ale parcului.
"Ploiești - str. L u p e n i nr 4 Tel 0724.023.759 /     b2arh

Astfel ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romam^X) Ploiești 2018" au fost invitați șapte artiști romani, respectiv Daniel Dan, Maxim Dumitra^hihob^v Dumitriu, Bogdan Hojbota, Petre Virgil Mogosanu, Eugen Petri, Ion Zderciuc pentru a'sculpta in'' marmura tot atatea opere de arta cu tema Centenarului Marii Uniri de la 1918.

„Tabara Naționala de Sculptura Monumentala - Romania 100- Ploiești 2018" este un proiect initiat de Asociația Culturala 24 PH Arte cu sprijinul Primăriei si Consiliului Local al Municipiului Ploiești în parteneriat cu UAP - Filiala Ploiești, Casa de Cultura „Ion Luca Caragiale" Ploiești, Parc Municipal Vest, TCE, SGU, Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, avand ca motto: „Nu exista patriotism fara patrimoniu!”, sub tema Centenarul Marii Uniri.

Aceste opere de arta vor fi așezate pe socluri specifice fiecărei opere in incinta Parcului Municipal Vest, adiacente uneia dintre aleile acestuia.

Prin acesta procedura se dorește elaboararea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea soluției si a costurilor aferente pentru construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

 • 4.6. Analiza financiara, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economic: fluxul cumulat, valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate; sustenabilitatea financiara

Scopul analizei financiare este de a evalua performanta financiara a proiectului propus In perioada de referința, cu scopul de a stabili gradul de auto-suficienta financiara si sustenabilitatea pe termen lung a proiectului si indicatorii de performanta financiara. Proiecțiile financiare pentru proiect au fost elaborate pe baza unui model financiar In conformitate cu următoarele principii:

Metoda Fluxului de numerar actualizat

Metoda de baza utilizata In analiza financiara este metoda fluxului de numerar actualizat (FNA), care indica fluxurile de numerar viitoare, In cadrul perioadei de referința, la valoarea neta actualizata, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Perioada de referința

Perioada de previziune coincide cu perioada de referința a proiectului, adica 10 de ani. Perioada de referința va începe din primul an de investiții si se va evidenția fluxul de numerar al proiectului "incremental".

Perioadele de amortizare aplicate vor fi In conformitate legislația In vigoare.

Rata de actualizare financiara

Rata de actualizare financiara utilizata este de 5% In termeni reali.

Caracteristici ale modelului financiar

Conversia In euro s-a făcut cu ajutorul asa-numitei "metoda ratei curente" (all-current method), prin care valorile din Contul de Profit si Pierdere sunt convertite folosind cursul de schimb mediu pentru anul In curs, In timp ce valorile din bilanț sunt convertite folosind cursul de schimb de la sfârșitul anului (cu excepția capitalului acționarilor, convertit la rata de schimb istorica), iar câștigul sau pierderea din conversie se va înregistra direct In capitalurile proprii ale acționarilor, ca rezultat global.Ploiești - str. L u p e n î

Tei 0724.023.759 /

Principalele aspecte care trebuie luate In considerare In analiza rezultatei financiar, pentru a se asigura ca previziunile financiare ale proiectului sunt următoarele:

 • 1      Justificarea si coerenta datelor: toate datele relevante de intrare trebuie justificate si sa fie consecvente cu concluziile S.F., descrierea proiectului si celelalte date din proiecțiile financiare. De asemenea, trebuie sa existe o certitudine suficienta In ceea ce privește dispozițiile financiare pentru finanțarea proiectului.

 • 2      Principiul "poluatorul plătește": Calculul tarifelor trebuie sa reflecte aplicarea corecta a principiului "poluatorul plătește". In cazul proiectelor de apa si apa uzata si In conformitate cu art. 9 din Directiva-privind Apa 2000/60/CE, acest lucru Inseamna ca: "Articolul 9. -Statele membre iau In considerare principiul recuperării costurilor serviciilor legate de utilizarea apei, inclusiv a costurilor legate de mediu si de resurse, având In vedere analiza economica efectuata In conformitate cu anexa III, si, In special, cu principiul poluatorul plătește".

Aceasta este este susținuta de Reg. CE 480/2014 art 16 (a), care mentioneaza:"taxele pentru utilizatori vor fi stabilite In concordanta cu principiul poluatorul plătește si, daca este cazul, se vor lua In considerare aspecte legate de suportabilitate".

 • 1      Suportabilitatea: art. 9 din Directiva -cadru privind apa 2000 / 60 / CE prevede, de asemenea, ca "In acest sens, statele membre pot avea In vedere efectele sociale, ecologice si economice ale recuperării [...]"

 • 2      Principiul recuperării integrale a costurilor: Regulamentele (Articolul 2.2.1 al Anexei 3 din Actul de Implementare 2015 / 207) prevăd ca respectarea principiului recuperării integrale a costurilor presupune următoarele:

Politica socio-economica de exploatare a obiectivului de investiții va urmări pe cât de mult posibil recuperarea costului de capital, a costurilor de operare si întreținere, inclusiv a costurilor legate de mediu si de resurse; structura politicii ce va fi adoptata va urmări maximizarea veniturilor proiectului, înainte de subvențiile publice, luând In considerare suportabilitatea.

limitările aferente principiului "poluatorul plătește" si principiului privind recuperarea integrala a costurilor In ceea ce privește taxele si comisioanele de utilizare vor trebui:

 • (1) Sa nu pericliteze sustenabilitatea financiara a proiectului

 • (2) Ca o regula generala, sa fie tratate ca restricții temporare si menținute doar atâta timp cât exista chestiunea suportabiiitatii utilizatorilor.

Sustenabilitatea financiara: Verificarea sustenabilitatii financiare a proiectului presupune un flux de numerar cumulat pozitiv pentru fiecare an al perioadei de previziune. Acest lucru se aplica pentru efectuarea analizei la nivel de proiect si de operator. In cazul In care structura de finanțare a proiectului include un împrumut pe termen lung, care urmeaza sa fie plătit din venituri incluse in previziunile financiare, va fi necesara o rata de acoperire a serviciului datoriei (la nivel de operator) de cel puțin 1,2 pentru fiecare an de amortizare a investiției. Pentru determinarea fezabilității financiare a proiectului realizării obiectivului propus vor fi urmăriți indicatori de performanta de mai jos:

Profitabilitatea financiara a investi/iei In proiect determinata cu indicatorii VAN (valoarea actualizata neta) si RIR (rata interna de rentabilitate). Total valoare investiție include totalul costurilor din Devizul de cheltuieli. Indicatorii calculați In cadrul analizei financiare trebuie sa se încadreze In următoarele limite:

-Valoarea actualizata neta (VAN) trebuie sa fie < O

-Rata interna de rentabilitate (RIR) trebuie sa fie < rata de actualiza re (5%)

Ploiești - str. L u p e n i nr 48 --    - ■     -■          - -                          Tel 0724.023.759 /      b2arh($

-Fluxul de numerar cumulat trebuie sa fie pozitiv In fiecare an al perioadei de -Raportul cost / beneficiu <1, unde costurile se refera la costurile de exploata. - perioada de referința, iar beneficiile se refera la veniturile obținute din exploatarea^^ investiției.

o Valoarea actuala neta (VNA) -este valoarea obtinuta prin actualizarea fluxurilor de numerar cu o rata de actualizare. Un indicator VNA pozitiv indica faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale aduse In prezent -cu ajutorul ratei de actualizare -si însumate, reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul;

o Rata interna de rentabilitate este acea valoare a ratei de actualizare pentru care valoarea actuala neta este egala cu zero. Altfel spus, aceasta este rata interna de rentabilitate minima acceptata pentru proiect, o rata mai mica indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielie. Cu toate acestea, valoarea RIR negativa poate fi acceptata pentru anumite tipuri de proiecte In cadrul programelor de finanțare -datorita faptului ca acest tip de investiții reprezintă

o necesitate stringenta, fara a avea Insa capacitatea de a genera venituri: drumuri, statii de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apa, proiecte sociale;

o Raportul beneficiulcost (B/C) -este un raport complementar al VNA, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare, inclusiv valoarea investiției. Acesta trebuie sa fie mai mare decât 1. BIC =VP(I)OI VP(O)O, unde: VP(I)O =valoarea actualizata a intrărilor de fluxuri financiare generate de proiect In perioada analizata (inclusiv valoarea reziduala), VP(O)O =valoarea actualizata a ieșirilor de fluxuri financiare generate de proiect In perioada analizata (inclusiv costurile investitionale).

Analiza are la baza următoarele elemente:

• Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudentiale, orizontul de timp nu trebuie sa depaseasca durata de viata economica a proiectului.

•Valoarea reziduala a investiției

•Factorul de actualizare

Reprezintă valoarea ramasa a investiției inițiale si a investițiilor realizate pe parcursul exploatării obiectivului investiției inițiale.

Procesul de discontare permite însumarea fluxurilor financiare In diferiți ani. Rata la care viitoarele valori financiare sunt discontate In prezent este apropiata de costul oportun al capitalului. Literatura de specialitate pune In evidenta un spectru larg al nivelului factorilor de actualizare, de la o valoare minima de 3% la una maxima de 8%, cu o valoare medie de 5%. Pentru consistenta, factorul de actualizare utilizat In analiza financiara este de 5%.

Indicatori de performanta luati In calcul In cadrul proiectului sunt:

• Valoarea Actualizata Neta (VAN)

Indica valoarea actuala -la momentul zero -a implementării unui proiect care va genera In viitor diverse fluxuri de venituri si cheltuieli. Cu alte cuvinte, un indicator VAN pozitiv arata faptul ca veniturile viitoare vor excede cheltuielile, toate aceste diferente anuale "aduse" In prezent cu ajutorul ratei de actualizare -si însumate reprezentând exact valoarea pe care o furnizează indicatorul.

Valoarea Actualizata Neta Financiara are valoarea: - 290,043 lei.

FRR/C -rata interna a rentabilității financiare a investiției este calculata considerând costul total al investiției ca o ieșire (împreuna cu costurile de operare) si veniturile ca intrări. Acest indicator masoara capacitatea veniturilor din exploata re de a susține costurile investiției.

Rata Interna de Rentabilitate in cazul proiectului SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI este de 4,8 NK%.

• Raportul Cost / Beneficiu (C/B)

Raportul cost-beneficiu este un indicator complementar al VAN, comparând valoarea actuala a beneficiilor viitoare cu costurile viitoare, incluzând valoarea investiției.

Realizarea calculului economico-financiar s-a întocmit In concordanta cu prevederile din "Ghidul analizei cost-beneficiu pentru proiectele de investiții", aplicabil proiectelor finanțate din fonduri europene, ghid întocmit de către Direcția Generala pentru Politici Regionale a Comisiei Europene.

In cadrul analizei financiare, Raportul BeneficiulCost este 0, deoarece proiectul nu generează venituri de natura financiara.

Analiza cost beneficiu descrie impactul proiectului In întreaga economie, subliniind efectele asupra obiectivelor majore ale politicii economice (cum ar fi creșterea economica, distribuirea veniturilor regionale si sociale).

4.7. Analiza economica, inclusiv calcularea indicatorilor de performanta economica: valoarea actualizata neta, rata interna de rentabilitate si raportul cost -beneficiu

Scopul analizei economice este de a demonstra că proiectul are o contribuție pozitivă netă pentru societate și, prin urmare, merită să fie finanțat prin fonduri publice. Pentru alternativa selectată, beneficiile proiectului trebuie să depășească costurile proiectului și, în mod special, valoarea actualizată a beneficiilor economice ale proiectului trebuie să depășească valoarea actualizată a costurilor economice ale proiectului. ’

în termeni practici, acest lucru este exprimat ca VENA pozitivă, o rată beneficiu / cost (B / C) mai mare de 1, sau un RRE a proiectului care depășește rata de actualiza re utilizată pentru calcularea VENA (adică 5%).

Cu toate acestea, costurile economice ale proiectului (spre deosebire de cele financiare) sunt măsurate din perspectiva costurilor de "resurse" sau de "oportunitate", beneficiul (oportunitatea) la care trebuie să renunțe societatea prin utilizarea resurselor economice limitate pentru proiect, și nu în alte scopuri.

în mod similar, beneficiile proiectului pot fi măsurate în funcție de sumele pe care persoanele care beneficiază de proiect sunt gata să le plătească (disponibilitatea de a plăti) sau, alternativ, prin costurile evitate ca urmare a punerii în aplicare a proiectului, precum și din perspectiva
Ploiești - str. L u p e n i

U——U-—          1 J . 14.       ----- 1i           ____ ; Tel 0724.023.759 /     t»

beneficiilor externe decurgând din implementarea proiectului și care nu sunfan/pri financiară.

Analiza cost -eficacitate pentru efectele economice ale proiectului este prez folosită aceeași rată de actualizare ca la analiza cost-beneficiu din cadrul anali

Obiectul analizei noastre financiare îl reprezintă evaluarea beneficiilor și cheltuielilor produse de implementarea proiectului de investiții propus, independent de destinația/sursa lor contabilă.

Modelul teoretic aplicat este Modelul DCF -Discounted Cash Flow (Cash Flow Actualizat) care cuantifică diferența dintre veniturile și cheltuielile generate de proiect pe durata sa de funcționare, ajustând această diferență cu un factor de actualiza re, operațiune necesară pentru a "aduce" o valoare viitoare în prezent, i.e. la un numitor comun.

Indicatori de evaluare a performanțelor:

Valoarea Actualizată Netă (VAN)

După cum o va demonstra matematic și formula de mai jos, VAN indică valoarea actuală -la momentul zero -a implementării unui proiect ce va genera în viitor diverse fluxuri de venituri și cheltuieli.

Rata Internă de Rentabilitate (RIR)

RIR reprezintă rata de actualizare la care VAN este egală cu zero. Altfel spus, aceasta este rata internă de rentabilitate minimă acceptată pentru proiect, o rată mai mică indicând faptul ca veniturile nu vor acoperi cheltuielile.

Cu toate acestea, o RIR negativă poate fi acceptată pentru anumite proiecte datorită faptului că acest tip de investiții reprezintă o necesitate stringentă, fără a avea însă capacitatea de a genera venituri (sau generează venituri foarte mici): drumuri, stații de epurare, rețele de canalizare, rețele de alimentare cu apă etc. Acceptarea unei RIR financiară negativă este totuși condiționată de existența unei RIR economice pozitivă -același concept, dar de data aceasta aplicat asupra beneficiilor și costurilor socio-econornice.

Rata Internă de Rentabilitate in cazul proiectului este de 154,61%.

 • • Rata de actualizare

Analiza financiară a fost efectuată pe o perioadă de 10 de ani. în conformitate cu perioada de rferință a proiectului de investiții. Rata de actualizare utilizată în analiză este de 8%.

 • • Orizontul de timp

Orizontul de timp reprezintă numărul maxim de ani pentru care se fac previziuni. Din motive prudențiale, orizontul de timp nu trebuie să depășească durata de viață economica a proiectului. Având în vedere atât caracteristicile proiectului de investiții propus, cât și principiul de prudențialitate care impune alegerea unei perioade rezonabile de analiză, previziunile noastre vor acoperi o perioada de 10 de ani.ai-fzhiterztui-E &■ in


Ploiești -

Tel 0724.023.759 /     b2ar

Atât veniturile cât și cheltuielile vor fi ajustate după conceptul increment proiectului nu ar trebui să ia în considerare veniturile/cheltuielile care ar fi fost indiferent dacă proiectul ar fi fost sau nu implementat.Ar

Analiza financiară, împreună cu analiza economică, reprezintă cele mai puternice argumefite'în favoarea deciziei de investiție. în concluzie, nu ne putem aștepta ca un investitor să "plătească" pentru rezultatele care ar fi fost obținute oricum, fără investiția sa. Metoda incrementală se bazează pe comparația dintre scenarii. Această diferență dintre cash flow-uri (cash flow incremental) se actualizează în fiecare an și este comparată cu valoarea prezentă a investiției, pentru a se stabili dacă valoarea actualizată netă (VAN) a proiectului are o valoare pozitivă sau negativă.


4.8. Analiza de senzitivitate


Obiectivul urmărit prin analiza de senzitivitate este:

determinarea gradului de incertitudine în cea ce privește implementarea proiectului; identificarea variabilelor critice și impactul potențial asupra modificării indicatorilor de performanță financiară și economică;

Indicatorii de performanță financiară și economică care trebuie testați sunt: rata internă de rentabilitate financiară a investiției, valoarea actualizată netă financiară, rata internă de rentabilitate economică și valoarea actualizată netă economică (care se vor calcula in toate cazurile după contribuția UEI.

Metodologia folosită în elaborarea analizei de senzitivitate cuprnde:

Identificarea variabilelor critice:

se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investiției și apoi calcularea valorii indicatorilor de performanță financiară și economică; orice variabilă a proiectului pentru care variația cu 1 % va produce o modificare cu mai mult de 5% in valoarea de bază a VANF sau VANE va fi considerată o variabilă critică (evaluatorul poate prescrie și un alt interval de elasticitate).

Calculul valorilor de comutare:

modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performanță analizat -valoarea actualizată netă financiară sau valoarea actualizată netă economică -să fie egală cu zero) pentru variabilele critice identificate
. /Ploiești - str. L u p e n i nr _ Tel 0724.023.759/    b2ar

4.9. Analiza de riscuri, masuri de prevenire si diminuare a riscuri

Risc identificat

Probabilitatea de producere a riscului 1+5

Impactul V riscului De la 1-impact scăzut la lOimpact maxim

La"----\

(era Tis

rhlzai^a-

r i V>-cucilor

1. Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care să execute lucrarea, cu respectarea calității proiectate, în timpul și la costurile stabilite

2

6

12

soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate cerințelor unei astfel de lucrări

1

8

8

Apariția unor evenimente meteorologice și seismice care să depășească soluțiile tehnice proiectate

1

5

5

II. Riscuri de ordin financiar

Lipsa capacității financiare a beneficiarului de a Suporta Costurile investiționale

1

7

7

Depășirea costurilor alocate ca urmare a creșterii prețurilor la materiale și manoperă

3

6

18

Deteriorarea infrastructurii locale

3

4

12

Depășirea Costurilor operaționale

1

5

5

III. Riscuri de ordin instituțional

Schimbarea proprietarului

1

3

3

IV. Riscuri de ordin legal

schimbări ale cadrului legislativ în domeniu

2

3

6


Variabile/Scenariul

Important

a

Scenariul 0

Scenariul 1

Scenariul II

variabilei

Nota

Puncta

j

Nota

Punct

ai.

Nota

Punctaj

Costuri totale

0.20

1.00

0.20

2.00

0.40

3.00

0.60

Estetica ansamblului

0.30

1.00

0.30

5.00

1.50

1.00

0.30

Funcționalitatea zonei urbane

0.30

1.00

0.30

5.00

1.50

3.00

0.60

Modalitatea de Dunere în valoare

0.20

1.00

0.20

5.00

1.00

3.00

0.60

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMICA OPTIMA RECOMANDATA5.1. Comparația scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

In evaluarea scenariilor tehnice s-a efectuat analiza multicriteriala a acestora, selectându-se acea alternativa care a obtinut punctajul maxim in cadrul analizei.

In analiza multicriteriala au fost folosite următoarele criterii: costurile totale, estetica ansamblului, funcționalitatea zonei urbane si modalitatea de punere in valoare a operelor de arta, fiecare dintre criterii fiind notat cu un punctaj Intre 1 si 5, unde 1 Inseamna cel mai slab punctaj, iar 5 cel mai bun punctaj.


Punctajul se obține prin înmulțirea notei cu punctajul acordat importantei variabilei.


f ’T rr7I^.**iFL[Tn'5JWl Ploiești - str. L u p e n i nr 4Q,

!_ a'SKV _- ..               -                          -       Tel 0724.023.759 /      b2arh

Cel mai mare punctaj care poate fi obtinut In urma acestei analize pentru cele este de 5 de puncte, iar scenariul ales va fi cea cu punctajul cât mai apropiat d de 5 de puncte.                                                                      >

Scenariul cu cele mai mari "costuri totale"va obține punctajul cel mai mic, In vreme ce punctajul cel mai mare va fi acordat scenariului cu cele mai mici costuri totale.

"Estetica ansamblului" este analizata din punctul de vedere al imaginii arhitecturale a

amenajărilor propuse.

"Funcționalitatea zonei urbane" este un criteriu important, scenariul care va respecta acest principiu urmând sa primească punctajul maxim.

"Modalitatea de punere In valoare" se refera la felul In care sunt statuia lui luliu Maniu este pusa In valoare prin realizarea unui soclului potrivit. Punctajul maxim II va primi varianta care prezintă imaginea cea mai plăcută si poziția cea mai potrivita In cadrul zonei studiate.


Risc identificat

Probabilitatea de producere a riscului 1+5

Impactul riscului De la 1-impact scăzut la 10impact maxim

Ierarhizarea riscurilor

l. Riscuri de ordin tehnic

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrări care să execute lucrarea, cu respectarea calității proiectate, în timpul și la costurile stabilite

2

6

12

soluțiile tehnice proiectate să nu fie adecvate cerințelor Unei astfel de lucrări

1

8

8

Scenariul care a obtinut cel mai mare punctaj in urma analizei multicriteriale, respectiv 4,40 puncte, este "Scenariul /", respectiv Varianta 2.

5.2. Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Pentru implementarea prevederilor studiului de fata, proiectantul propune aplicarea variantei cu investiție medie, respectiv construirea construirea unor soclur finisate fara

placare,lasandu-se beton aparent, așezate pe o fundație de beton armat, realizate din beton armat, cu dimensiunile specifice variabile in funcție de fiecare opera de arta astfel:

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOmp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04- 1.30 x 1.10 = 1.43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1.68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

conform Variantei 2, care corespunde Scenariului 1.

Selectarea deciziei de promovare a investiției s-a făcut ca urmare a luării In considerare a criteriilor estetice si funcționale.

Avantajele Scenariului I:


-Va fi creat un spațiu urban coerent si modern, integrat in zona adiacenta alețf omogen, întrucât tema principala a taberei de creație a fost folosirea unui act pentru fiecare opera de arta.

Accesul la ele se va face direct de pe gazon, creaind astfel o idee filozofica vizuala contrastanta care pune in valoare operele de arta prin contrastul materialelor

 • 5.3. Descrierea scenariului optim recomandat privind:

5.3.1. Obținerea si amenajarea terenului

Conform Certificat de urbanism nr 1474/02 nov. 2018

Terenul studiat, cu numărul cadastral 129944, respectiv numărul cadastral 128388, este situat in intravilanul municipiului Ploiești si este proprietatea municipiului,fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 58568/13.06.2018, respectiv a cererii 58575113.06.2018.

Imobilul este parțial afectat de zone de protecție existent si propusa fata de infrastructura tehnica majora. Pe terenul respectiv a fost realizat Parcul Municipal Vest.

Terenul are folosința actuala curti-constructii (421.671mp)si (157.552) si arabil (107.983 mp).

Conform Certificatului de urbanism nr. 1474 din 02.11.2018

Destinația terenului stabilita prin PUZ Cartier Mitica Apostol:

V-zona spatii plantate (zona verde), respectiv VI; zona cuprinde spatii verzi destinate accesului public nelimitat (parcuri, grădini, scuaruri publice orășenești si fasii plantate publice), culoarelor de protecție fata de infrastructura tehnica si fâșiilor plantate de protecție.

Utilizări premise:

-sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public, constând in: spatii plantate, circulații pietonale, din care unele ocaziona(. carosabile pentru întreținerea spatiilor plantate si oglinzilor de apa; mobilier urban, amenajari pentru odihna; adăposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si întreținere.

Utilizări interzise:

-orice intervenții care contravin normelorsi normativelor in vigoare, precum si taierea arborilor fara autorizația autoritatii locale abilitate; orice schimbări ale funcțiunilor spatiilor verzi publice si specializate; localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea spatiilor plantate adiacente trotuarelor; orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protecție fata de infrastructura tehnica majora;

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificările si completările ulterioare. Terenul se incadreaza in zona valorica D, conform H.C.L. nr.553/2011 si H.C.L. nr.361/2012.

5.3.2. Asigurarea utilităților necesare funcționarii obiectivului

Pentru construirea statuii nu sunt necesare utilitati.

 • 5.3.3. Soluția tehnica, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional -arhitectural si economic a principalelor lucrări pentru investiția de baza, corelata cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici propuși

 • a) Funcțiunea

1 Ploiești - str. L u p e n i nr 48. (AtcSt’ /Qa ■ Tel 0724.023.759 /      t=>2sirtn(£i>ysiMoSțc:or~r|ț

Prin tema de proiectare se propune construirea unui număr de șapte socluri specific®"^ 'ii amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Natidrj#ie..__ Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

Prin tema de proiectare se cere elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru stabilirea soluției si a costurilor aferente amplasării construirea unui număr de șapte socluri specifice si amplasarea unui număr de șapte statui, realizate cu ocazia primei ediții a “Taberei Naționale de Sculptura Monumentala - Romania 100 -Ploiești 2018”.

 • b) Categoria si clasa de importanta

Categoria de importanta a construcției, conform prevederilor legii nr. 10/1995, se stabilește ținând seama de criteriile specificate in metodologia M.L.PAT., aprobata cu ordinul nr. 31/N/2.10.1995 si H.G. 766/1997. Structura soclurilor statuilor ce urmeaza a fi realizate se incadreaza in categoria D, de importanta redusa.

 • c) Suprafața terenului totala: 687.206 mp

 • - terenul cu nr. cadastral-129944 in suprafața de 529.654 m.p. (măsurători);

 • - terenul cu nr. cadastral-128388 in suprafața de 157.552 m.p. (măsurători);

Suprafața care face obiectul prezentului proiect este: 9.75mp

Din care :

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOrnp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1,43mp Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1.68mp Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81mp

 • d) Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : < POT = 15%

 • e) Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: < CUT = 0,15

Cadrul legal aplicabil si impunerile ce rezulta din aplicarea acesteia:

îndeplinirea cerințelor de calitate si condițiilor tehnice stabilite prin legea 10/1995 republicata Normativele privind încadrarea seismica, acțiunea vântului si a încărcării la zapada conform codurilor de proiectare P100-1/2013, CR 1-3-2012, CR 1-1-4/2012, CR 0-2012 si CR 6/2013 -pentru proiectarea antiseismica a construcțiilor Legea 307-2006 privind apararea împotriva incendiilor; Normativul P-118-1/2013 privind siguranța la foc Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 331/1999 pentru aprobarea normelor de avizare sanitara a proiectelor, obiectivelor si de autorizare sanitara a obiectivelor cu impact asupra sanatatii publice; STAS 6472 privind microclimatul; NP 008 privind puritatea aerului; STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala; Legea 137/1995 republicata privind protecția mediului; Legea 107/1996 a apelor; OG 243/2000 privind protecția atmosferei; HGR 188/2002 privind siguranța In exploatare

5.3.4. Probe tehnologice si teste

Nu este cazul.

 • 5.4. Principalii indicatori tehnico -economici aferenti obiectivului de investiții
5.4.1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de i

Indicatorii maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investiții, din care Con^tîtictiT montaj (C+M), In conformitate cu Devizul General este:

5.4.2. Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta

Valoarea totala : 11.144,32 lei fara TVA, din care C+M 8.678,96 lei

Prin realizarea obiectivului de investiții propus, se vor atinge următorii indicatori de performanta:

Suprafața care face obiectul prezentului proiect este: 9.75mp

Din care :

Soclul 01 - 1.00 x 1.00 = 1 .OOrnp

Soclul 02 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Soclul 03 - 1.20 x 3.00 = 3.60mp

Soclul 04 - 1.30 x 1.10 = 1,43mp

Soclul 05 - 0.65 x 0.65 = 0.42mp

Soclul 06 - 1.40 x 1.20 = 1.68mp

Soclul 07 - 0.90 x 0.90 = 0.81 mp

Procentul de ocupare al terenului, conf. CU : < POT = 15%

Coeficientul de ocupare al terenului, conf. CU: < CUT = 0,15

5.4.3. Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți In funcție de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investiții

Principalii indicatori financiari si socio-economici au fost analizați la capitolul 4.6. si 4 7

5.4.4. Durata estimata de execuție a obiectivului de investiții, exprimata in zile

Durata de realizare a investiției este prevăzută la 45 zile, graficul orientativ de realizare a investiției fiind următorul:
 • 5.5. Prezentarea modului în care se asigura conformarea cu reglementările specifice funcțiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerințelor fundamentale aplicabile construcției, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

5.5.1. Rezistenta mecanica si stabilitate

Structura de rezistenta a statuii ce se va amplasa a fost astfel conceputa incât încărcările susceptibile a se exercita in timpul exploatării sa nu determine nici unul din evenimetele următoare:

 • -  Prăbușirea totala sau parțiala a construcției soclului;

 • -  Apariția unor deformatii de o mărime inadmisibila;

 • -  Deteriorări ale unor parti ale construcției, ca rezultat al deformării puternice a structurii de

rezistenta;

 • -  Distrugeri determinate de evenimente accidentale, disproporționate ca mărime In raport cu cauzele primare.

Alegerea sistemului constructiv al soclurilor a fost făcută ținând cont de natura terenului de fundare, de planeitatea acestuia si de zona amplasamentului, elemente determinate ca urmare a prevederilor studiului geotehnic pus la dispoziție de beneficiar.

Se propune realizarea structurii soclului din beton armat.

5.5.2. Securitate la incendiu:

Nu este cazul

5.5.3. Igiena, sanatate si mediu înconjurător

La Execuția lucrărilor se vor respecta normativele In vigoare privind igiena, sanatatea oamenilor si protecția mediului.

Igiena mediului interior: Nu este cazul

Igiena aerului:

Nu vor exista degajări de substanțe toxice, iar materialele de construcție si finisajele ce vor fi puse In opera nu vor fi radioactive si nu vor emite substanțe toxice sau gaze nocive. Igiena apelor: Nu este cazul

Igiena evacuării apelor uzate: Nu este cazul

Igiena evacuării gunoaielor:

Zona parcului este mobilată cu coșuri de gunoi. Gunoaiele menajere se depozitează In pubele omologate, amplasate In parc, până la preluarea lor de către o firma specializata sau de serviciul specializat al primăriei, prin contract.

Se vor respecta urmatorele prevederi:STAS 6472 privind microclimatul;

NP 008 privind puritatea aerului;

STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea naturala si artificiala.

Se vor respecta urmatorele prevederi: NP 008 privind puritatea aerului.

Refacerea si protecția mediului

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de protecție a mediului prin prevederea de dotări care sa evite poluarea mediului înconjurător.

S-au respectat urmatorele prevederi:

 • •      Legea 137/1995 (republicata februarie 2000) privind protecția mediului;

 • •     Legea 107/1996 a apelor;

 • •      Decret nr. 924 din 19.11.2001 privind promulgarea legii OG nr. 243/2000 privind protecția atmosferei;

 • •      HG 352 21.04.2005 privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare In mediul acvatic a apelor uzate;

 • •     Ordinul MAPPM 462/1993;

 • •     Ordinul MAPPM 125/1996;

 • •     Ordinul MAPPM 756/1997.

Pe parcursul execuției lucrărilor de modernizare se vor asigura curățenia si ordinea In șantier.

După finalizarea lucrărilor de execuție, cadrul natural va fi readus la forma inițiala prin îndepărtarea molozului si gunoaielor si transportarea acetora la groapa de gunoi a localității si se vor reface spatiile verzi existente.

Prin realizarea lucrărilor de construcții propuse nu sunt perturbate vecinătățile si nu vor fi taiati arbori.

Funcțiunea viitoare a zonei nu generează noxe sau alti factori de poluare ai mediului. Colectarea deșeurilor menajere se va face selectiv, pe o platforma betonata, evacuarea acestora urmând a fi făcută de către o firma specializata sau de serviciul specializat al primăriei, prin contract.

In consecința, lucrările propuse prin proiectul SF - REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI cu privire la exploatare, amenajările propuse se Incadreaza In normele In vigoare.

Pentru îndeplinirea cerinței B (Siguranța In exploatare), s-au respectat următoarele prevederi:

 • • STAS 6131 privind dimensionarea parapetilor si balustradelor;

 • • NP 063/2002privind criteriile de performanta specifice rampelor si scărilor pentru circulația pietonala In construcții;

 • •     Normativ NP 051/2012 privind masuri pentru persoanele cu handicap locomotor;

 • •      Masuri de protecția muncii specifice procesului tehnologic.

Pe durata execuției lucrărilor de construcții se vor respecta masurile de protecția muncii specifice procesului tehnologic.

 • 5.5.5. Protecția impotriva zgomotului: Nu este cazul.

5.5.6. Economie de energie si izolare termica

 • a) Izolarea termica si economia de energie: Nu este cazul

 • b) Izolarea hidrofuga: Nu este cazul.

5.5.7. Utilizarea sustenabila a resurselor naturale.

Construcțiile trebuie proiectate, executate si demolate astfel încât utilizarea resurselor naturale sa fie sustenabila si sa asigure In special următoarele:


Ploiești - str. L u p e n i 0724.023.759 /     fc>

reutilizarea sau reciclabilitatea construcțiilor, a materialelor si pârtilor compone^t^, d demolare; durabilitatea construcțiilor; utilizarea la construcții a unor materii prirrțe^î^         v

secundare compatibile cu mediul.

In cazul de fata, principiul utilizării sustenabile a resurselor naturale este asigurat, — durabilitatea In timp a construcției fiind certificata de respectarea Normativului P100 -1/2013, iar materiile prime si secundare folosite la construirea obiectivului sunt compatibile cu mediul.

5.5.8. Organizarea de șantier

Pentru realizarea obiectivului, va fi prevăzută si amenajarea, In incinta obiectivului, a organizării de șantier care va cuprinde lucrările provizorii necesare organizării de șantier. Organizarea de șantier se va amenaja In zona imediata Aleii Scriitorilor din Parcul Memorial Constantin Stereo Terenul aferent obiectivului va fi împrejmuit cu un gard provizoriu. Materialele de construcție cum sunt nisipul si balastul se vor putea depozita In incinta șantierului, In aer liber, fara masuri deosebite de protecție. Materialele de construcție care necesita protecție contra intemperiilor se vor depozita pe timpul execuției lucrărilor de construcție In incinta parcului In locul sugerat de administrație, daca este cazul.

Nu sunt necesare masuri de protecție a vecinătăților.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a incendiilor. Pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul cu si In preajma surselor de foc. Daca se folosesc utilaje cu acționare electrica, se va avea In vedere respectarea masurilor de protecție In acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzatoare si a unor Impamântari necorespunzatoare.

MASURI SI REGULI DE PROTECTIELAACTIUNEA FOCULUI

 • 1.     Normele de protecție contra incendiilor se stabilesc In funcție de categoria de pericol de incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de construcție, precum si de sarcina termica a materialelor si substanțelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 -94.

 • 2.     Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuării persoanelor si bunurilor In caz de incendiu vizeaza In principal:

 • a. stabilirea In instrucțiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate In timpul executării lucrărilor;

 • b. stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu sau explozie;

c dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform normelor, amplasarea corespunzătoare a acestora si întreținerea lor In perfecta stare de funcționare;

 • d. organizarea alarmarii, alertării si a intervenției pentru stingerea incendiilor la locul de munca, precum si constituirea echipelor de intervenție si a atribuțiilor concrete;

 • e. organizarea evacuării persoanelor si bunurilor In caz de incendiu precum si întocmirea planurilor de evacuare;

 • f. întocmirea ipotezelor si a schemelor de intervenție pentru stingerea incendiilor la instalațiile cu pericol deosebit;

 • g. marcarea cu inscripții si indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda împotriva incendiilor.

 • 3. înaintea începerii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de paza împotriva incendiilor.

 • 4. Pe timpul lucrului se vor respecta întocmai instrucțiunile tehnice privind tehnologiile de lucru, precum si normele de prevenire a incendiilor.

 • 5. La terminarea lucrului se va asigura:

a. întreruperea iluminatului electric, cu excepția celui de siguranța;

ai-chibEctui-E & in

Ploiești - str. L u p e n i rtr 48,»’ Tel 0724.023.759 /     b2arh«\f£

hjtpo.'


 • b. evacuarea din incinta a deșeurilor reziduurilor si a altor materiale combusti»!^

 • c. înlăturarea tuturor surselor cu foc deschis;                                   'A 1

 • d. evacuarea materialelor din spatii de siguranța dintre construcție si instalații.

 • 6. Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate cohfojm?vu h standardelor SRAS 297/1 si STAS 297/2;

  • 7. Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face In raport cu comportarea la foc a acestora si cu condiția de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile de siguranța.

  • 8. Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m fata de elementele sau


materialele combustibile fara luarea masurilor de protecție specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.). Zilnic, după terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate. Materialele si substanțele combustibile se depozitează In locuri special amenajate, farea pericol de producere a incendiilor.

 • 9. Pe timpul executării lucrărilor la șarpante si Invelitori combustibile, este interzis focul deschis sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevăzute si asigurate cu protecțiile necesare.

 • 10. Șantierul trebuie sa fie echipat cu un post de incendiu, care cuprinde:

-găleți din tabla, vopsite In culoarea roșie, cu inscripția « galeata de incendiu (2 buc.) -lopeti cu coada (2 buc.) -topoare târnăcop cu coada (2 buc.) -căngi cu coada (2 buc.) -răngi de fier (2 buc.) -scara împerechere din trei segmente (1 buc.) -lada cu nisip de 0,5 mc (1 buc.) -stingatoare portabile

MASURIDE PROTECTIEA MUNCII

 • 1.     La executarea lucrărilor se vor respecta toate masurile de protecție a muncii prevăzute In legislația In vigoare In special din «Regulamentul privind protecția si igiena muncii In construcții» ediția 1993; Legea Protecției Muncii Nr. 90/1996; «Norme generale de protecție a muncii» ediția 1996, precum si «Norme specifice de protecție a muncii pentru diferite categorii de lucrări».

 • 2.     Lucrările se vor executa pe baza proiectului de organizare si a fiselor tehnologice elaborate de tehnologul executant, In care se vor detalia toate masurile de protecție a muncii. Se va verifica însușirea fiselor tehnologice de către întreg personalul din execuție.

 • 3.     Dintre masurile speciale ce trebuiesc avute In vedere se menționează: -zonele periculoase vor fi marcate cu placaje si inscripții;

-se vor face amenajari speciale (podine de lucru, parapeti, dispozitive);

-toate dispozitivele, mecanismele si utilajele vor fi verificate In conformitate cu normele In vigoare; -asigurarea cu forța de munca calificata si care sa cunoască masurile de protecție a muncii In vigoare din "Regulamentul privind protecția si igiena muncii In construcții", ediția 1993 cap. 41.

 • 4. Masurile de protecție a muncii prezentate nu au un caracter limitativ, constructorul având obligația de a lua toate masurile necesare pentru prevenirea eventualelor accidente de munca.

5.6. Nominalizarea surselor de finanțare a investiției publice, ca urmare a analizei financiare si economice

Investiția publica pentru REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI va fi finanțata prin alocații de la bugetul local si/sau de la bugetul de stat, fonduri externe nerambursabile si din alte surse legal constituite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME


ar-chitEctur-B &• i


6.1 Certificatul de urbanism emis In vederea obținerii autorizației de

Pentru proiectul" REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENARM^P

PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI", a fost emis de către Primăria Municipi&uîL' Ploiești Certificatul de urbanism nr. 1474 din 02.11.2018

6.2 Extras de carte funciara, cu excepția cazurilor special, expres prevăzute de lege

Pentru amplasamentul obiectivului" REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI" nu a fost emis un

Extras de Carte Funciara, terenul studiat, cu numărul cadastral 129944, respectiv numărul cadastral 128388, fiind situat in intravilanul municipiului Ploiești si fiind proprietatea municipiului, fiind dat in administrarea Consiliului Local, conform Extrasului de Carte funciara eliberat de O.C.P.I. Prahova ca urmare a cererii 58568/13.06.2018, respectiv a cererii 58575113.06.2018

6.3 Actul administrativ a autoritatii competente pentru protecția mediului, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu In documentația tehnico/economica

Agenția Regionala de Protecție a Mediului Ploiești va decide, pe baza Notificării de mediu, daca proiectul "S.F. -Construire statuie luliu Maniu" se supune sau nu procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata.

6.4 Avize conforme privind asigurarea utilităților

Pentru proiectul" REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI", Certificatul de urbanism prevede obținerea avizelor privind utilitățile urbane si infrastructura.

Vor fi obținute următoarele avize:

-Avizul furnizorului de energie electrica

-Avizul de salubritate

6.5 Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Va fi prezentat:

 • - Plan pe suport topografic vizat de O.C.P .I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata

 • - actualizat la zi;

6.6 Avize, acorduri si studii specifice, după caz, in funcție de specificul obiectivului de investiții si care pot condiționa soluțiile tehnice

Pentru acest obiectiv au fost solicitate si vor fi întocmite documentații si studii specifice pentru următoarele avize:

 • - STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerința Af

-Avizul Direcției Județeană pentru Cultura Culte si Patrimoniu cultural National Prahova

7. IMPLEMENTAREA INVESTIȚIEI


7.1 Informații despre entitatea responsabila cu implementarea investiția

_

Enitatea responsabila pentru implementarea investiției pentru proiectul" REALIZAREhov^v-X SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST^1

PLOIEȘTI" este Primăria Municipiului Ploiești, instituție publica cu personalitate juridica care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local si dispozițiile primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

 • 7.2 Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de investiții (in luni calendaristice), durata de execuție, graficul de implementare a investiției, eșalonarea invetitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a proiectului si de realizare a obiectivului de investiții" REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST-PLOIEȘTI" este de 45 de zile calendaristice.

Din aceasta, durata de pregătire a execuției (proiectare, achiziții asistenta tehnica, achiziții de lucrări de execuție, etc.) este de 30 de zile, iar durata lucrărilor de execuție a lucrărilor de construcții este de 15 zile calendaristice.

Eșalonarea investiției se va face astfel:

Anul 1: 100% din INV, respectiv 11.144,32 lei fara TVA Din care C+M 8.678,96 lei fara TVA

Durata de realizare a investiției este prevăzută la 45 zile, graficul orientativ de realizare a investiției fiind următorul:


 • 7.3 Strategia de exploatare/operare si intretinere: etape, metode si resurse necesare Având In vedere caracterul obiectivului de investiție si modalitatea de finanțare a acesteia, strategia de exploatare, operare si intretinere va fi In sarcina Direcției Servicii Publice. Strategia de exploatare, operare si intretinere ce va fi întocmită, va respecta prevederile naționale si internaționale pentru exploatarea obiectivelor de tipul celui de fata.  ar-chibEcztur-B & • 7.4 Recomandări privind asigurarea capacitatii manageriale si institutiol Pentru buna funcționare a obiectivului se recomanda asigurarea curățeniei si In zona obiectivului.

8. CONCLUZII SI RECOMANDĂRI

In concluzie, se recomanda realizarea obiectivului de investiții" REALIZARE SOCLURI STATUI PENTRU ANSAMBLUL CENTENAR IN PARCUL MUNICIPAL VEST - PLOIEȘTI" pe baza "Scenariul r. respectiv Varianta 2. din prezenta documentație.

Data:

5/11/2018


sef proiect:

arh. Alexandru Bondrea

II

Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

45,00

8,55

53,55

4.1.2

Rezistenta

966,38

183,61

1.149,99

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

- subcap.4.1

1.011,38

192,16

1.203,54

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - Subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.011,38

192,16

1.203,54

Data


întocmit

(numele, funcția si semnătură)


DEVIZUL obiectului "STATUIE EUGEN PETRE


II


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

97,20

18,47

115,67

4.1.2

Rezistenta

1.327,80

252,28

1.580,08

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

-subcap.4.1

1.425,00

270,75

1.695,75

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.425,00

270,75

1.695,75

Data


întocmit


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

iei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

129,60

24,62

154,22

4.1.2

Rezistenta

1.376,98

261,63

1.638,61

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

- subcap.4.1

1.506,58

286,25

1.792,83

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.506,58

286,25

1.792,83

Data


întocmitNr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

172,80

32,83

205,63

4.1.2

Rezistenta

1.612,20

306,32

1.918,52

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

- subcap.4.1

1.785,00

339,15

2.124,15

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.785,00

339,15

2.124,15


Data


întocmit


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

82,00

15,58

97,58

4.1.2

Rezistenta

1.240,50

235,70

1.476,20

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

subcap.4.1

1.322,50

251,28

1.573,78

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.322,50

251,28

1.573,78


Data


întocmit

(numele, funcția si semnătură)


DEVIZUL obiectului "STATUIE DAN DANIEL'


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiel

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

60,48

11,49

71,97

4.1.2

Rezistenta

1.136,02

215,84

1.351,86

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

- subcap.4.1

1.196,50

227,34

1.423,84

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL II

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

1.196,50

227,34

1.423,84

Data

Beneficia r/lnvestitor


întocmit

(numele, funcția si semnătură)


Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuiei

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

4.1.1

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

43,20

8,21

51,41

4.1.2

Rezistenta

388,80

73,87

462,67

4.1.3

Arhitectura

0

0

0

4.1.4

Instalații

0

0

0

TOTAL 1

- subcap.4.1

432,00

82,08

514,08

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

TOTAL il

- subcap.4.2

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

TOTAL III - subcap.4.3+4.4+4.5+4.6

0

0

0

Total deviz pe obiect (Total 1 + Total II + Total III)

432,00

82,08

514,08


Data


întocmit


PROIECTANT:


DEVIZ GENERAL al obiectivului de investiții
Nr.crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

: Valoare cu TVA'o

lei

lei

t*'              V' V#

o ț     lei .

1

2

3

4

» 1 5 1

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0

0

0

1.2

Amenajarea terenuiui

0

0

0

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea terenului la starea inițiala

0

0

0

1.4

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilităților

0

0

0

Total capitol 1

0

0

0

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

Total capitol 2

0

0

0

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii

0

0

0

3.1.1.Studii de teren

0

0

0

3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului

0

0

0

3.1.3.Alte studii specifice

0

0

0

3.2

Documentatii-suportsi cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri si autorizații

420,17

79,83

500,00

3.3

Expertizare tehnica

0

0

0

3.4

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clădirilor

0

0

0

3.5

Proiectare

0

0

0

3.5.1.Tema de proiectare

0

0

0

3.5.2.Studiu de prefezabilitate

0

0

0

3.5.3.Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții si deviz general

0

0

0

3.5.4.Documentațiile tehnice necesare in vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor

0

0

0

3.5.5.Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție

0

0

0

3.5.6.Proiect tehnic si detalii de execuție

840,34

159,66

1.000,00

3.6

Organizarea procedurilor de achiziție

0

0

0

3.7

Consultanta

0

0

0

3.7.1.Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

0

0

0

3.7.2.Auditul financiar

0

0

0

3.8

Asistenta tehnica

0

0

0

3.8.1.Asistenta tehnica din partea proiectantului

0

0

0

3.8.1.1.pe perioada de execuție a lucrărilor

0

0

03.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat in Construcții

0

i

n

r / X' :'S- e

3.8.2.Dirigentie de șantier

0

Total capitol 3

1.260,50

239,50

1.500,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

8.678,96

1.649,00

sjj®.327,96

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale

0

0

0

4.3

Utilaje, ehipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj

0

0

0

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care nu necesita montaj si echipamente de transport

0

0

0

4.5

Dotări

0

0

0

4.6

Active necorporale

0

0

0

Total capitol 4

8.678,96

1.649,00

10.327,96

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

0

0

0

5.1.1.Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

0

0

0

5.1.2.Cheltuieli conexe organizării șantierului

0

0

0

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0

0

0

5.2.1.Comisioanele si dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0

0

0

5.2.2.Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrărilor de construcții

147,54

28,03

175,58

5.2.3.Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de construcții

0

0

0

5.2.4.Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

CSC

43,39

8,25

51,64

5.2.5.Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizația de construire/desfiintare

840,34

159,66

1.000,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

173,58

32,98

206,56

5.4.

Cheltuieli pentru informare si publicitate

0

0

0

Total capitol 5

1.204,85

228,92

1.433,77

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1

Pregătirea persoalului de exploatare

0

0

0

6.2

Probe tehnologice si teste

0

0

0

Total capitol 6

0

0

0

TOTAL GENERAL

11.144,32

2.117,42

13.261,74

din care: C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

8.678,96

1.649,00

10.327,96

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

COMISIA TEHNICO-ECONOMICA DE AVIZARE

AVIZ


Nr. 56/05.11.2018In preturi la data de


; 1 euro =


DataBeneficiar/lnvestitor


 • 1. SF Realizare socluri statui pentru Ansamblul Centenar in Parcul Municipal Vest

 • 2. Proiectant - SC ARCHETYPE SRL

 • 3. Beneficiar - MUNICIPIUL PLOIEȘTI

In urma examinării se constata ca documentația prezentata :

 • •  corespunde cu tema / comanda/ contractul de proiectare ;

 • •  satisface exigentele de performanta esențiale - (rezistenta si stabilitate, siguranța in exploatare, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului)

Prin realizarea investiției publice propuse se urmărește, ca obiectiv general, construirea unui număr de șapte socluri specifice pentru amplasarea statuilor in Parcul Municipal Vest pe aleea principala.

In baza analizei proiectului si a procesului verbal al ședinței din data de 05.11.2018 se acorda :

AVIZ FAVORABIL

acestei documentații,

PREȘEDINTE £nMTSTF.


VICEPR

Mihai Cristia

i

SECRETAR COMISIE      '


Mariana STOCHITA

1

Conceptul de incremental