Hotărârea nr. 477/2018

Hotãrârea nr. 477 privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploieşti pe anul 2018

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 477


privind rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești


pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive nr. 330/02.11.2018 a domnului viceprimar George Pană, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Palaș Alexandru, Gheorghe Sîrbu Simion și Zoia Staicu și Raportul de specialitate nr. 194/02.11.2018 al Direcției Economice prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2018.

Având în vedere:

prevederile Legii nr.2/2018 Legea bugetului de stat pe anul 2018; prevederile art. 19. art.41-48, art. 49, art.57-59 si art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

OUG 11/2018 pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art.63 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

*

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018, conform Anexelor nr. 1-3.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2018, conform Anexei nr.4 si a Notelor de Fundamentare nr. 5-10.

5

Art. 3 Aprobă rectificarea Listei proiectelor cu finanțare europeană pe anul 2018, conform Anexei nr. 11 și a Notelor de Fundamentare nr. 12-14.

Art. 4 Aprobă rectificarea bugetelor de cheltuieli ale instituțiilor de învățământ finanțate din bugetul local, conform Anexelor nr. 15-32.

Art. 5 Aprobă rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor de învățământ finanțate integral sau parțial din venituri proprii, conform Anexelor nr.33-36. ’

Art. 6 Aprobă contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 37.

Art. 7 Aprobă contul de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli finanțat integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 38.

Art. 8 Aprobă contul de execuție al bugetului creditelor interne la data de 30.09.2018, conform Anexei nr. 39.

Art. 9 Aprobă destinația excedentului constituit la sfârșitul anului 2017 în suma de 70.087 mii lei, astfel:

 • -  suma de 57.522 mii lei se constituie ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, din care 18.000 mii lei reprezintă majorare capital social S.C. Hale si Piețe S.A. care poate fi utilizată doar pentru construirea pieței centrale agro-alimentare;

 • -  suma de 7.465 mii lei pentru acoperirea diferențelor de tarif la energie termică livrată populației;

 • -  suma de 4.100 mii lei pentru rate și dobânzi aferente creditelor interne;

 • -  suma de 1.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art. 10 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 11 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 noiembrie 2018p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

VENITURI


anexa^; • /a


DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

426/23.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

369.198,74

321.480.00

87,08

-1.780,95

367.417.79

VENITURI -TOTAL

0001

369.198,74

321.480,00

87,08

-1.780,95

367.417,79

VENITURI PROPRII

0101

294.101,24

247.487,00

84.15

-1.291.67

324.474,55

I. VENITURI CURENTE

0002

363.906,24

306.056,00

84,10

-1.291,67

362.614,57

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671.33

280.392,00

87,71

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

138.799,00

90,85

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.289,00

66.87

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.289.00

66.87

3.423,00

Al.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900,00

375,00

41.67

0,00

900.00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

900,00

COTE SI SUME DEFALCA TE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91.61

0,00

147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967,00

91,57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98.00

1.000,00

Al.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.188,00

103.94

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.188,00

103.94

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0702

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

53.336,00

88,34

0,00

60.379.00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.708.00

87.99

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

39.628,00

88,46

0,00

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.597,00

76.20

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500,00

3.846.00

85,47

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074,00

5.733,00

71,01

8.074,00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20,00

18.00

90.00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500,00

3.114,00

69,20

4.500,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.546,00

84,48

0,00

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003,00

59.795,00

84,21

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate laniv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

R @ Zî'X»

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

426/23.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

/ ..$7 i n tîT/

Influente

W '■

/' \ ■ ■ ZJ?

BUGET Rectificat OCTOMBRIE X ' 2018 '

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

t l, O X-’ '

''17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

21,00

525.00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21,00

525,00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

81,00

79.41

0.00

102.001

Impozit pe spectacole

150201

102,00

81,00

79.41

102,00

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

15.649,00

85,43

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733.00

13.685,00

86.98

0,00

15.733.00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.358,00

89,95

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.327,00

82,70

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

2.500,00

1.893,00

75,72

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

71,00

83,53

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0.00

0,33

C. VENITURI NEFISCALE

0012

44.234.91

25.664,00

58,02

-1.291,67

42.943,24

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

8.666.00

60,71

0.00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274.00

8.666.00

60.71

0.00

14.274,00

Varsamintc din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

6.791,00

54,77

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875,00

100.05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

29.960.91

16.998,00

56,73

-1.291.67

28.669,24

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

10.842,00

7.698,00

71,00

-1.372,00

9.470,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

7.171,00

69,74

-1372

8.911,00

Contibutia pers, beneficiare aie cantinelor de ajutor social

330212

87,00

49,00

56,32

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

285,00

102,15

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

193,00

100,00

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

37,00

105,71

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17.00

15,00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

100,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

16.068,91

8.204,00

51.06

0.00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.041,00

50,55

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,00

163,00

100.00

163.00

DIVERSE VENITURI

3602

3.015,00

1.059,00

35.12

80,33

3.095.33

Venituri din prescripție extinctiva

360201

1.126,00

162.00

14,39

1.126.00

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

0,00

Taxe speciale

360206

750,00

612.00

81,60

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

28.00

43,75

64,00

Taxa reabilitare termica

360223

406,00

240.00

59.11

406,00

Alte venituri DEZVOLTARE

360247

650,00

0

0,00

80.33

730,33

Alte venituri

360250

19,00

17.00

89,47

19,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

426/23.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

C

o riy

Influente.

''Șj

OCTOMBRIE

■'—z

A

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂ T SUB VENTIILE

3702

0,00

0,00

0,00

O QQ

Donații si sponsorizări

370201

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-1.000,00

0,00

0,00

-1.000,00

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0,00

0

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198.00

1.226,00

102,34

0,00

1.198.00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.226,00

102,34

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.225,00

102,68

1.193,00

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,00

1,00

20,00

5,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

2.158,50

14.117,00

654,02

0.00

2.158.5ol

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.158,50

617,00

28,58

0.00

2.158,50

încasări din rambursări

40.02

0,00

13.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local F

4018

7.000,00

Sume din excedentul bugetului local D

4014

6.500,00

0,00

SUB VENTII DE LA BUGETUL DE STA T

4202

2.003,50

617,00

30,80

0,00

2.003,50

A. De capital

0019

2.003,50

617,00

30,80

0,00

2.003,501

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

20,44

386,49

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

396,00

28,26

0

1.401,45

1ST7J3 C.J V /            .1LIC

4302

155,00

0,00

o.oo1

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936,00

81,00

4,18

-489,28

1.446,72

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

81,00

4,18

-489,28

1.446,72

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

362.186,71

313.354,00

86,52

-1.372,00

360.814,71

I. VENITURI CURENTE

0002

361.850,24

305.816,00

84.51

-1.372,00

360.478,24

A. VENITURI FISCALE

0003

319.671,33

280.392,00

87,71

0,00

319.671,33

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

152.771,00

138.799,00

90,85

0,00

152.771,00

Al.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

IMPOZIT PE PROFIT

0102

3.423,00

2.289,00

66,87

0,00

3.423,00

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

3.423,00

2.289,00

66,87

3.423,00

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

148.205,00

135.322,00

91,31

0,00

148.205,00

IMPOZIT PE VENIT

0302

900.001

375,00

41,67

0,00

900,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

900,00

375,00

41,67

900,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

426/23.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

Tfl  /

Influente^ +/-1?

Î^BUGET Rectificat. ' OCTOMBRIE' ‘ 2018

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

147.305,00

134.947,00

91,61

0,00

X 147.305,00

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

146.305,00

133.967,00

91.57

146.305,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.000,00

980,00

98,00

1.000,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

1.143,00

1.188,00

103,94

0,00

1.143,00

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

1.143,00

1.188,00

103,94

1.143,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

77.473,00

66.047,00

85,25

0,00

77.473,00

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

60.379,00

53.336,00

88,34

0,00

60.379,00

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

15.579,00

13.708,00

87,99

15.579,00

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

44.800,00

39.628,00

88,46

44.800,00

Impozitul si taxa pe teren

070202

12.594,00

9.597,00

76.20

0,00

12.594,00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.500.00

3.846,00

85,47

4.500,00

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

8.074.00

5.733,00

71,01

8.074.00

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

20.00

18.00

90.00

20,00

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

4.500.00

3.114,00

69,20

4.500,00

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

89.427,33

75.546,00

84,48

0,00

89.427,33

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

71.003,001

59.795,00

84,21

0,00

71.003,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

50.280,00

42.581,00

84,69

50.280,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

17.111,00

14.230,00

83,16

17.111,00

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

3.612,00

2.984,00

82,61

3.612,00

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SER VICII

1202

4,00

21,00

525,00

0,00

4,00

Taxe hoteliere

120207

4,00

21.00

525.00

4,00

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

102,00

81,00

79,41

0,00

102,00

Impozit pe spectacole

150201

102,00

81.00

79.41

102,00

Alte taxe pe servicii specifice

150250

0,00

rn u f JZ-iZtrTn   DL.tbn/LU/y,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE

1602

18.318,00

15.649,00

85,43

0,00

18.318,00

Impozit pe mijloacele de transport

160202

15.733,00

13.685,00

86.98

0,00

15.733,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

9.292,00

8.358,00

89,95

9.292,00

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

6.441,00

5.327,00

82,70

6.441,00

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații dc funcționare

160203

2.500,00

1.893,00

75,72

2.500,00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

85,00

71,00

83,53

85,00

Alte impozite si taxe

180250

0,33

0,00

0.33

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

426/23.10.2018

%/AN

//

//

Influente

+/-

■BUGET /' Rectificat ‘ OCTOMBRIE 2018

REALIZĂRI

15.10,2018

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0.00

0,00

0,00

0,00

C. VENITURI NEFISCALE

0012

42.178,91

25.424,00

60,28

-1.372,00

40.80A9I

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

14.274,00

8.666,00

60,71

0.00

14.274,00

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

14.274,00

8.666,00

60.71

0.00

14.274,00

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

12.400,00

6.791.00

54,77

12.400,00

Venituri din dividende

300208

1.874,00

1.875.00

100,05

1.874,00

Alte venituri din proprietate

300250

0,00

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

27.904.91

16.758.00

60.05

-1.372,00

26.532,911

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

10.842,00

7.698,00

71,00

-1.372,00

9.470,00

Venituri din prestări de servicii

330208

10.283,00

7.171,00

69,74

-1372

8.911,00

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de

330212

87,00

49,00

56,32

87,00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

279,00

285,00

279,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

193,00

193,00

100,00

193,00

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRA TIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

35,00

37,00

105,71

0,00

35,00

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

15,00

17.00

15.00

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

20,00

20,00

100,00

20,00

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

16.068,91

8.204,00

51.06

0,00

16.068,91

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

15.905,91

8.041,00

50,55

15.905,91

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

163,001

163.00

163.00

DIVERSE VENITURI

3602

1.959,00

819,00

41,81

0,00

1.959,00

Venituri din prescripție extintiva

360201

1.126,00

162,00

1.126.00

Taxe speciale

360206

750,00

612,00

81,60

750,00

Varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

0,00

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

64,00

28,00

43,75

64,00

Alte venituri

360250

19,00

17.00

19,00

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

-1.000,00

0,00

0,00

0,00

-1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare!-)

370203

-1.000,00

0,00

-1.000,00

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

7.000.00

0,001

0,00

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR A corda TE

4002

7.000,00

0,00

sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de F

400206

7.000,00

0,00

IV. SUBVENȚII

0017

336.47

538.00

159,90

0,00

336,47

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

336,47

538,00

159,90

0,00

336,47

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

181,47

538,00

296,47

0,00

181,47

B. Curente

0020

181,47

538.00

296.47

0.00

181,471

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

0,47

0,00

0,47

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

181,00

142,00

78,45

181,00

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

396,00

0,00

C,. V / // Uc. L.ZI .‘iLir,

4302

155,00

0,00

0,00

155,00

Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de inregistrare sistematica din cadrul

Programului natonal de cadastru si carte funciara

430234

155,00

0,00

155,00

DENUMIRE INDICATOR

COD

BUGET HCL

nr.

426/23.10.2018

REALIZĂRI

15.10,2018

%/AN

Influente

f Re£î$elț^

iOC TOM BRIE

A

•J     .....-.r'B.W

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

7.012,03

8.126,00

115,89

-408,95

i.6.60S>8

I. VENITURI CURENTE

0002

2.056,00

240,00

11,67

80,33

2.13633

C. VENITURI NEFISCALE

0012

2.056,00

240,00

11,67

80.33

2.136,33

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

2.056,00

240,00

11,67

80,33

2.136,33

DIVERSE VENITURI

3602

1.056.00

240,00

22,73

80,33

1.13633

Taxa de reabilitare termica

360223

406,00

240.00

59,11

406,00

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

0,00

Alte venituri

36.02.47

650.00

0.00

80,33

730,33

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

1.000,00

0,00

0,00

0,00

1.000,00

Donații si sponsorizări

370201

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

1.000,00

0.00

1.000,00

Alte transferuri voluntare

370250

0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

1.198,00

1.226,00

102.34

0,00

1.198.00

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

1.198,00

1.226,00

102,34

0,00

1.198,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

1.193,00

1.225,00

1.193,00

390203

5,00

1,00

20.00

5,00

IV. SUBVENȚII

0017

1.822,03

79.00

4.34

0.00

1.822.03

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

1.822,03

79,00

4,34

0,00

1.822,03

încasări din rambursări

4002

0,00

6.500,00

0,00

0,00

Sume din excedentul bugetului local

4014

0,00

6.500,00

0,00

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.822,03

79,00

4,34

0.00

1.822,03

A. De capital

0019

1.822.03

79,00

4,34

0,00

1.822,03

Planuri si regulamente de urbanism

420205

34,09

34,09

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

386,49

79,00

386,49

Subvenții de la bugetul de stat

420213

0,00

Subvenții pentru finanțarea locuințelor sociale

420254

1.401,45

0.00

0

1.401.45

Fondul social(FSE)

48.02.02

1.936.00

81,00

4,18

-489,28

1.446,72

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

48.02.02.01

1.936,00

81,00

4,18

-489,28

1.446,72JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018                       ANEXAI H-CL

CHELTUIELI           mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23,10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

439.285.74   294.346.19              -2.780.95      436.504.79

CHELTUIELI - TOTAL

5002

439.285,74

294.346.19

67,01

-2.780,95

436.504,79

A UTORITA Ti PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5Z02

40.183,04

27.351,37

68,07

-381,42

39.801,62

Cheltuieli de personal ( salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

24.673,75

17.883,00

72,48

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism, Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători,obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de nerfnrmanta enerpeltca. etc 1

20

3.895,37

3.409,00

87,51

114,41

4.009,78

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

194.68

181,00

92,97

194.68

cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855,00

5.100,00

64,93

7.855.00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373.00

105,00

4,42

-495,83

1.877,17

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli ( cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

139.00

69,50

200,00

Active nefmanciare

71

718,07

451,00

62.81

718,07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

AL TE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

58.781,03

36.024,84

61,29

57,88

58.838,91

Bunuri si servicii l alegeri locale)

20

0.00

Fonduri de rezerva

50

395,19

0,00

57,88

453.07

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.045,00

2.409,00

79,11

3.045,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare 1

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Rambursări de credite - total din care:

81

36.826,00

33.560,00

91,13

0.00

36.826.00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414,00

4.414.00

100,00

0,00

4.414.00

Rambursare credit BCR.

12.692.00

11.412.00

89.91

12.692.00

Rambursare credit B.R.D.

14.375,00

12.924,00

89,91

14.375,00

Rambursare credit C.E.C.

5.345,00

4.810,00

89,99

5.345,00

Rambursare credit EXIM

0.00

0.00

0,00

Active nefinanciare

71

25.00

18,00

72,00

25.00

Active nefmanciare-aport capital social

72

18.000,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018 țț'

execuție Ia

28.09.2018

%/AN

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

8.340,00

7.161,00

85,86

0,00

“tT

8.340,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0,00

Dobânzi

30

8.340,00

7.161,00

85,86

8.340,00

6102

I8.O38.28

13.076,28

72,57

0,00

18.018,28

Protecție civila - total, din care:

281.28

147,28

52,36

0,00

281,28

Bunuri si servicii

20

45,00

31.00

68 89

45.00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

0.00

Active nefinanciare

71

240,00

120,00

50,00

240,00

Plăti efectuate in anii precedenti(sectiunea de funcționare)

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total, din care:

17.737.00

12.929,00

72,89

0.00

17.737.00

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

12.427,00

74,58

16.662.00

Bunuri si servicii

20

988,00

502.00

50,81

988,00

Active nefinanciare Politia Locala

71

87.00

0,00

0,00

87.00

INVATAM1NT

6502

26.695,64

14.697,50

55,06

79,23

26.774,87

Cheltuieli de personal

10

1.096,25

711.00

64,86

18,44

1.114.69

Transport profesori

520,00

270,00

51.92

520,00

Cheltuieli de personal cf. HCL 84/2016

416,25

350.00

84,08

18,44

434.69

Cheltuieli de personal Centrul de Excelenta

160.00

91,00

56,88

160.00

Bunuri si servicii - art 104, alin (2) litera b-d din Legea educației naționale nr. 1/2011;

20

15.553,47

9.249,00

59,47

-39,41

15.514,06

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat -Primărie

2.850,00

1.308,00

45,89

117,63

2.967,63

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat, HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant. art.2. alin. 10 si art.l alin c.

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

275,50

0,00

-18,44

257,06

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa+tichete grădiniță) HG 423/2016 privind metodologia de alocare a sumelor copiilor cu CES unităților de invatamant art.2. alin. 10 si art.l alin c.

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015(ASSC)

57

10,00

0,00

0,00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare,acțiuni cu caracter științific si cultural |

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275.00

99,89

275,30

Active nefinanciare

71

973,62

28.00

2,88

1,01

974,63

Active nefinanciare Candiano Popescu

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

TA TE

6602

15.563.91

7.293.91

46,86

-1.612,00

13.951,91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

6.024,00

59,04

-1.336,00

8.867,00

Bunuri si servicii -total. din care:

20

107,00

11,00

10,28

-48,00

59.00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

11,00

10,28

-48.00

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice          (

finanțare secțiunea de funcționare) - total din care:

51

1.636,00

1.125,00

68,77

-56,00

1.580,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470.00

364.00

77,45

-56.00

414.00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166.00

761,00

65,27

1.166,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

36,00

60,00

60,00

Sume aferente irersoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30.00

100,00

11,00

41,00

Transferuri către instituții publice           (

finanțare secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

56,00

2.221,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250.00

0,00

0,00

56.00

306,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36.00

1,88

1.915.00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10. 2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat 1 OCTOMBRIE. 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Active nefinanciare

71

1.379,00

48,00

3,48

-239,00

1.140.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in , anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

58.296,86

39.671,44

68,05

15,00

58.311,86

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610,00

1.674,00

46.37

0.00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300 00

275,00

21,15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19.00

47.50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570.00

414,00

72,63

570,00

Acțiuni culturale

1.700.00

966.00

56,82

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0 00

0.00

Susținerea cultelor

59

530,00

320,00

60.38

530,00

Susținerea cultelor- catedrala Sf loan Botezătorul

200.00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice            (

finanțare secțiunea de funcționare) - total din care:

51

45.227,40

34.259,00

75,75

0,00

45.227,40

Casa de Cultura

1.663.40

1.290,00

77,55

1.663,40

Teatrul "Toma Carapiu"

11.944.00

8.863.00

74,20

11.944.00

Filarmonica "Paul Constantinescu”

9.459,00

7.154.00

75,63

9.459.00

Club Sportiv Municipal

12.751.00

10.522,00

82,52

12.751,00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410,00

6.430.00

68,33

9.410,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu”

726,00

726.00

100,00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0,00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250,00

507,00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315,00

1.466,00

27,58

0.00

5.315.00

Active nefinanciare

71

859,20

351.00

40,85

15,00

874,20

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

Alte transferuri pentru investiții

55,13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in ani i precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRISJ ASISTENTA SOCIALA

6802

68.926,41

57.733,41

75,06

-317,63

68.608,78

Cheltuieli de personal - total din care:

10

29.564,00

21.632,00

73,17

-195,00

29.369,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402.00

9.208,00

74,25

12.402,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

7.321,00

72,97

-179,00

9.854,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695.00

488,00

70.22

-16.00

679,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292,00

3.825,00

72.28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142,00

790,00

69,18

1.142,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

5.561,00

3.596,00

64,66

107.37

5.668,37

Reparații crese

150.00

7,00

4,67

-117.63

32,37

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

1.459,00

60,67

45,00

2.450,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732,00

1.360.00

78,52

180,00

1.912.00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539.00

274,00

50,83

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe (taxe poștale)

2.00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

493,00

352,00

71,40

493,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității conformLegeii

60,00

26,00

43,33

60,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care pentru:

59.40

555,00

397,00

71,53

-8,00

547,00

a) Asistenta sociala in caz de invaliditate

375,00

275.00

73,33

375,00

b) Activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

37,00

61,67

-8,00

52,00

c) Cantina sociala

6.00

4,00

66.67

6,00

d) Centrul Crese

104,00

74.00

71,15

104,00

d) Căminul de batrani

10,00

7,00

70,00

10.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

62,00

69,66

-27,00

62,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat > OCTOMBRIE) 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020: " 0 sansa pentru tine, o oportunitate pentru Ploiești!” si „0 9 sansa!

Sprijinirea comunității marginalizate din municipiul Ploiești prin elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locala”.

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569,00

25.962,00

79,71

15.00

32.584,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050,00

17.636.00

79,98

22.050,00

Ajutoare sociale finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

0,00

0,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150.00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica Primărie

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

4.020,00

74,87

15,00

5.384,00

Active nefinanciare - total din care:

71

602,00

100,00

16,61

-210,00

392,00

Active nefinanciare primărie

32.00

1.00

3,13

32,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100.00

0,00

0,00

-65.00

35.00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85,00

74.00

87.06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale

Comuniutare

365,00

5,00

1,37

-145,00

220,00

Active nefinanciare CRESA

20,00

20.00

100.00

20,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

39.356.53

28.892,20

73,41

-209.50

39.147,03

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

12.110.00

8.945,00

73,86

12.110,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23.161,00

18.971.00

81.91

0,00

23.161,00

Bunuri si servicii - Serviciul Public Finanțe Locale

2.114,00

1.328,00

62,82

2.114,00

Bunuri si servicii - Primărie, din care:

21.047,00

17.643,00

83,83

0.00

21.047,00

Iluminat public

5.000,00

4.699,00

93,98

5.000,00

întreținere ceasuri publice

47,00

27,00

57,45

47.00

Reparații curente fond imobiliar

500,00

291.00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

15.500,00

12.626,00

81,46

15.500,00

Alte transferuri curente interne

55.18

0.00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate SPFL

59.40

96,00

69,00

71,88

96,00

Active nefinanciare Primărie

71

3.463,87

933.00

26,94

-209,50

3.254,37

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597.00

96,00

16,08

597,00

Active nefinanciare avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.13

50,46

0,00

50,46

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

28.383,42

21.704,61

76,47

0,00

28.383.42

Bunuri si servicii -total din care:

20

26.264.00

21.300,00

81,10

0,00

26.264,00

Salubritate - total, din care:

24.247.00

19.689,00

81,20

0,00

24.247,00

Salubritate cai publice si dezapezire

19.247.00

16.773,00

87,15

19.247,00

Dezinsectie. dezinfectie. deratizare

3.500.00

1.615,00

46.14

3.500,00

Colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379.00

1.278.00

92,68

1.379,00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipalejRASP- Rampa Teleaien

638,00

333,00

52.19

638,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

2.249,19

537,00

23,88

2.249.19

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

9.281,00

8.410,00

90.62

215,66

9.496,66

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației total, din care:

40

8.721,00

8.410,00

96,43

155,00

8.876,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL

nr.407/31.10.2017

7.310,00

6.999,00

95,75

155,00

7.465,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21.12.2016 -recuperare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

Active nefinanciare

71

560.00

0.00

0,00

60.66

620,66

TRANSPORTURI

8402

67.459,62

38.329,63

56,82

-628,17

66.831.45

Bunuri si servicii -total din care:

20

12.100,00

8.208,00

67,83

0,00

12.100.00

Reparații curente străzi

10.582.00

7.201,00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc.)

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55.18

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

34.618,00

31.218,00

90,18

34.618,00

bunuri si servicii finalitate din restituiri anii

55

0,00

0,00

0.00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

22.824,99

995,00

4,36

-628.17

22.196,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-2.109,37

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

373.286,71

287.374.09

76.98

-907,00

372.379,71

A UTORITA TI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

37.091.97

26.795,37

72,24

114.41

37.206,38

Cheltuieli de personal (salarii aferente aparatului propriu al Primăriei Ploiești, Centrului de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători si Parcului Municipal Ploiești)

10

24.673,75

17.883,00

72,48

24.673,75

Bunuri si servicii (utilitati primărie, patrimoniu, urbanism. Centrul de Excelenta pentru Tinerii întreprinzători.obiecte de inventar, deplasări, cârti si publicații, consultante si expertize, protecția muncii, pregătire profesionala, asigurări RCA si CASCO, prestări servicii de cadastru si topografie, cheltuieli de evaluare a bunurilor, cheltuieli inscriere cartea funciara, cheltuieli pentru organizarea de licitații, asigurări obligatorii a locuințelor impotriva cutremurelor,alunecări de teren si inundații, elaborarea programelor de urmărire in timp a construcțiilor proprietatea municipiului, cheltuieli pentru servicii de obținere a cerificatelor de performanta enertretica etc 1

20

3.869,00

3.409,00

88,11

114,41

3.983,41

Alte transferuri curente interne

194.68

181,00

92,97

194,68

Cheltuieli estimate ct. 1/2002 RASP

7.855.00

5.100,00

64,93

7.855,00

Alte transferuri interne ( regularizare TVA an precedent)

55

26,37

26,37

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

62,80

57,00

90,76

62,80

Alte cheltuieli (cotizații membru si alte activitati legate de implementarea proiectelor)

59

641,00

457,00

71,29

641,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

200,00

139,00

69,50

200,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-430,63

-430,63

100,00

-430,63

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

39.872,94

25.958.84

90,18

255.00

40.127,94

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

0,00

0.00

Fonduri de rezerva

50

12.10

255.00

267.10

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de funcționare)

51

3.045,00

2.409,00

79,11

3.045,00

Rambursări de credite - total din care:

81

36.826,00

33.560,00

91,13

0,00

36.826,00

Rambursare credit Alpha Bank

4.414.00

4.414,00

100,00

0,00

4.414.00

Rambursare credit B.C.R.

12.692,00

11.412.00

89,91

12.692,00

Rambursare credit B R D.

14.375,00

12.924,00

89,91

14.375,00

Rambursare credit C.E.C.

5.345,00

4.810,00

89,99

5.345,00

Rambursare credit EXIM

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,16

-10,16

100,00

-10,16

tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

5502

8.340.00

7.767,00

85,86

0.00

8.340,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

0.00

0.00

0,00

Dobânzi

30

8.340,00

7.161,00

85,86

8.340,00

6102

17.691,28

12.956,28

73,24

0,00

17.691,28

Protecție civila - total din care:

41,28

27,28

66,09

0.00

41,28

Bunuri si servicii

20

45.00

31.00

68,89

45,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

#DIV/0!

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-3,72

-3,72

100,00

-3,72

Politia Locala - total din care:

17.650,00

12.929,00

73,25

0,00

17.650,00

Cheltuieli de personal

10

16.662,00

12.427,00

74,58

16.662,00

Bunuri si servicii

20

988.00

502,00

50,81

988.00

INVATAM1NT

6502

25.722,02

14.669,50

57,03

-39,41

25.682,61

Cheltuieli de personal, din care:

10

1.096,25

711,00

64,86

18,44

1.114,69

a) transport profesori

520.00

270.00

51.92

520.00

bl salarii HCL 84/2016

416,25

350.00

84,08

18,44

434.69

c) salarii Centrul de Excelenta

160.00

91,00

56.88

160,00

Bunuri si servicii

20

15.553,47

9.249.00

59,47

-39,41

15.514,06

Reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.850,00

1.308,00

45,89

2.850,00

Transferuri către instituții publice (internate si cantine școlare)

51

107,00

57,00

53,27

107,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

3.647,00

2.220,00

60,87

3.647,00

Alte transferuri interne ( regularizare sursa TVA an precedent)

55

275,50

0,00

-18,44

257,06

Asistenta sociala ( drepturi copii/elevi cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa)

57

1.079,00

461,00

42,72

1.079,00

Stimulent educațional legea 248/2015 ASSC

10.00

0.00

0.00

10,00

Alte cheltuieli (burse școlare)

59

1.104,00

664,00

60,14

1.104.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

275,30

275.00

99,89

275,30

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-275,50

-275,50

100,00

-275,50

SANATATE

6602

12.019,91

7.209,91

59,98

-1.429,00

10.590,91

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitara finanțata prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare

10

10.203,00

6.024,00

59,04

-1.336,00

8.867,00

Bunuri si servicii -total, din care:

20

107,00

11,00

10,28

-48.00

59,00

Bunuri si servicii cabinete medicale școlare

107,00

11,00

10,28

-48,00

59,00

Bunuri si servicii finanțate din plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

1.636,00

1.125,00

68,77

-56,00

1.580,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

470,00

364,00

77,45

-56,00

414,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.166,00

761.00

65,27

1.166,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60.00

36.00

60,00

60,00

Sumele aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30,00

30,00

100,00

11,00

41,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,09

-16,09

100,00

-16,09

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

49.556,66

36.242,26

73,13

0,00

49.556,66

Bunuri si servicii -total, din care:

20

3.610.00

1.674.00

46,37

0,00

3.610,00

Iluminat ornamental

1.300.00

275.00

21 15

1.300,00

Spectacole artificii

40,00

19,00

47,50

40,00

Bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

570,00

414,00

72,63

570,00

Acțiuni culturale

1.700,00

966.00

56.82

1.700.00

Alte transferuri curente interne

55

0.00

0,00

Susținerea cultelor

59

530,00

320.00

60,38

530.00

Susținerea cultelor-catedrala Sf Ioan Botezătorul

200,00

0,00

200,00

Transferuri către instituții publice       ( finanțare

secțiunea de funcționare) - total, din care:

51

45.227,40

34.259,00

75,75

0,00

45.227,40

Casa de Cultura

1.663,40

1.290,00

77,55

1.663,40

Teatrul "Toma Caragiu”

11.944.00

8.863,00

74,20

11.944,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

9.459,00

7.154.00

75,63

9.459.00

Club Sportiv Municipal

12.751.00

10.522,00

82.52

12.751.00

Administrația Parcului C-tin Stere

9.410,00

6.430,00

68,33

9.410,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-10,74

-10,74

100,00

-10,74

ASIGURĂRI SJ .ASISTENTA SOCIALA

6802

68.232,4]

51.570,41

75,58

37,00

68.269,41

Cheltuieli de personal - total, din care:

10

29.564,00

21.632,00

73,17

-195,00

29.369.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

12.402,00

9.208,00

74,25

12.402.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

10.033,00

7.321,00

72,97

-179,00

9.854,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

695,00

488.00

70,22

-16,00

679,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

5.292.00

3.825,00

72,28

5.292,00

Cheltuieli de personal Căminul de batrani

1.142.00

790.00

69 18

1.142,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

5.558.00

3.596,00

64,70

225.00

5.783.00

Reparații crese

150,00

7,00

4,67

150,00

Bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

180,00

118,00

65,56

180,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

2.405,00

1.459,00

60,67

45,00

2.450,00

Bunuri si servicii Cantina sociala

1.732.00

1.360,00

78,52

180,00

1.912,00

Bunuri si servicii Căminul de batrani

539.00

274.00

50,83

539,00

Ajutoare pentru incalzire locuințe ( taxe poștale)

2.00

0,00

0,00

2,00

Bunuri si servicii crese

490.00

352,00

71,84

490,00

Sprijinirea proiectelor de interes public in vederea stimulării contribuției sectorului non -profit la creșterea si incurajarea participării active a cetățenilor la viata comunității, conform lesei i

60,00

26,00

43,33

60,00

sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate, din care:

59.40

558,00

397,00

71,15

-8,00

550,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

375.00

275.00

73,33

375.00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

60,00

37,00

61,67

-8,00

52,00

Cheltuieli de personal Cantina sociala

6,00

4,00

66,67

6,00

Cheltuieli de personal Centrul Crese

107,00

74,00

69,16

107,00

Cheltuieli de personal Căminul dc batrani

10,00

7.00

70,00

10,00

Alte transferuri interne (regularizare sursa TVA an precedent)

55

0,00

0,00

0,00

Asistenta sociala- total din care:

57

32.569,00

25.962,00

79.71

15.00

32.584.00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.050.00

17.636,00

79,98

22.050,00

Aiutoare pentru incalzire locuințe

150,00

3,00

2,00

150,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

5.000,00

4.303,00

86,06

5.000,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.369,00

4.020,00

74,87

15,00

5.384,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-16,59

-16,59

100,00

-16,59

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

35.295,66

27.913,66

79,09

0,00

35.295,66DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

BUGET

Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție Ia

28.09.2018

%/AN

Influente +/-

Cheltuieli de personal Serviciul Public Finanțe

10

12.110,00

8.945,00

73,86

12.110,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

23.161,00

18.971,00

81,91

0,00

23.161.00

Bunuri si servicii Serviciul Public Finanțe Locale

2.114,00

1.328.00

62,82

2.114,00

Bunuri si servicii - Primărie din care:

21.047,00

17.643.00

83,83

0,00

21.000.00

Iluminat public

5.000,00

4.699.00

93.98

5.000.001

întreținere ceasuri publice

47.00

27,00

57,45

Reparații curente fond imobiliar

500.00

291,00

58,20

500,00

Prestări servicii: amenajare si mentenanta spatii verzi, protecție sociala cimitire si lucrări tehnice executate de S.C. Sevicii de Gospodărire Urbana

15.500,00

12.626,00

81,46

15.500,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55

0,00

0,00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

96.00

69,00

71,88

96.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-71,34

-71,34

100,00

-71,34

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

26.134,23

21.170,23

81,01

0,00

26.134,23

Bunuri si servicii -total din care:

20

26.264.00

21.300,00

81.10

0,00

26.264.00

Salubritate - total, din care:

24.247,00

19.689.00

81,20

0.00

24.247,00

Salubritate cai publice si dezapezire

19.247,00

16.773,00

87 15

19.247,00

Dezinsectie. dezinfectie, deratizare.

3.500,00

1.615.00

46,14

3.500,00

colectare, transport si neutralizare cadavre animale de pe domeniul public si deșeuri animaliere din gospodăriile populației

491,00

293,00

59,67

491,00

Contribuția de 100 lei/tona datorata in urma neandeplinirii obiectivului anual de reducere cu 15% a cantitatilor de deșeuri municipale si asimilabile eliminate prin depozitare.

1.009,00

1.008,00

99,90

1.009,00

Apa meteo

1.379.00

1.278,00

92,68

1.379.00

Alte servicii in domeniul protecției mediului ( monitorizare evoluție post-inchidere depozit ecologizat de deșeuri municipale)

638,00

333,00

52,19

638,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-129,77

-129,77

100,00

-129,77

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

S7//2

8.721.00

8.410,00

96,43

155.00

8.876,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata populației -total, din care:

40

8.721,00

8.410,00

96,43

155,00

8.876,00

Subvenție 01.11.2017-31.03.2018, conform HCL nr.407/31.10.2017

7.310,00

6.999,00

95,75

155,00

7.465,00

Suma aprobata conform HCL nr.421/21,12.2016 -recuiierare diferente modificare preț combustibil

1.411,00

1.411,00

100,00

1.411,00

TRANSPORTURI

8402

44.608,63

37.316,63

83,65

0,00

44.608,63

Bunuri si servicii -total, din care:

20

12.100,00

8.208,00

67,83

0.00

12.100,00

Reparații curente străzi

10.582,00

7.201,00

68,05

10.582,00

Servicii mobilitate si trafic urban (indicatoare rutiere, mobilier stradal, marcaje rutiere, consum energie electrica semafoare, etc. 1

1.518,00

1.007,00

66,34

1.518,00

Bunuri si servicii avand ca sursa de finanțare sume plăti efectuate in anul precedent si recuperate in anul curent

55,18

0,00

0,00

0,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori

Express S.A.)

40

34.618,00

31.218,00

90,18

34.618,00

bunuri si servicii finanțate din restituiri anii

55

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de funcționare

85

-2.109,37

-2.109,37

100,00

-2.109,37

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

65.999.03

6.972,10

10.56

-1.873,95

64.125,08

AUTORI TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

3.091,07

556.00

17,99

-495.83

2.595,24

Alte transferuri

- Proiecte cu finanțare externa directa de la Uniunea Europeana

55

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET,'*

Rectificat J

OCTOMBI^E': 2018 W

execuție la

28.09.2018

%/AN

Proiecte finanțate prin FSE

58

2.373,00

105,00

4,42

-495.83

1.877,n

Active nefinanciare

71

718.07

451,00

62,81

718,07

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

18.908.09

66,00

0.35

-197.12

18.710,97

EREZERVA

55,54

383,09

-197,12

185.97

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

490,00

38,00

7,76

490,00

Transferuri către Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor (finanțare secțiunea de dezvoltare)

51

10,00

10,00

100,00

10,00

Active nefinanciare

71

25.00

18,00

72,00

25.00

Active nefinanciare

72

18.000.00

0,00

0,00

18.000,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0.00

j < nr.rc. i .ti/juri/jvt. * t *

i—1 TrZK- a r»

6102

327,00

120,00

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare - total din care:

71

327,00

120.00

36,70

0,00

327,00

Active nefinanciare Politie Locala

87.00

0,00

0,00

87,00

Active nefinanciare Protecția civila

240,00

120,00

50,00

240,00

1NVATAMANT

6502

973,62

28,0o'

2,88

1,01

974,63

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

0,00

0,00

Active nefinanciare

71

973.62

28,00

2,88

1,01

974,63

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

0,00

SANATATE

6602

3.544,00

84.00

2,37

-183.00

3.361,00

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

2.165,00

36,00

1,66

56,00

2.221,00

Spitalul de Pediatrie Ploiești

250,00

0.00

0,00

56,00

306,00

Spitalul Municipal Ploiești

1.915,00

36,00

1,88

1.915,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

1.379.00

48,00

3,48

-239.00

1.140,00

Active nefinanciare primărie

1.379,00

48,00

3,48

-239.00

1.140,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

0,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

8.740,20

3.429,18

39,23

15,00

8.755,20

Active nefinanciare

71

859.20

351,00

40,85

15.00

874,20

Transferuri către instituții publice      ( finanțare

secțiunea de dezvoltare) - total, din care:

51

7.881,00

3.089,00

39,20

0,00

7.881,00

Teatrul "Toma Caragiu"

726,00

726,00

100.00

726,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

590.00

390,00

66,10

590,00

Casa de Cultura

0.00

0,00

Club Sportiv Municipal

1.250.00

507 00

40,56

1.250,00

Administrația Parcului C-tin Stere

5.315 00

1.466.00

27,58

5.315,00

Alte transferuri pentru investiții

55.13

10,82

0,00

10,82

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-10,82

-10,82

100,00

-10,82

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

694,00

163,00

23,49

-237,00

457,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

89,00

62,00

69,66

-27,00

62,00

Proiecte depuse prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:   " O sansa pentru tine, o

oportunitate pentru Ploiești!" si" Elaborarea Strategiei de dezvoltare Locala pentru comunitatea maruinalizata din municipiul Ploiești"

58

3,00

1,00

33,33

3,00

Active nefinanciare - total, din care:

71

602,00

100,00

16,61

-210,00

392,00

Active nefinanciare primărie

32.00

1,00

3,13

32,00

Active nefinanciare cresa

20,00

20,00

100,00

20,00

Active nefinanciare Cantina sociala

100.00

0,00

0,00

-65.00

35,00

Active nefinanciare Căminul de batrani

85 00

74.00

87,06

85,00

Active nefinanciare Administrația Serviciilor Sociale Comuniutare

365,00

5,00

1,37

-145,00

220,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

BUGET HCL nr.426/23.10.

2018

AN 2018

Influente +/-

BUGET Rectificat OCTOMBRIE 2018

execuție la

28.09.2018

%/AN

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

4.060,87

978,54

24,10

-209,50

3.851,37

Active nefinanciare Primărie

71

3.463,87

933.00

26.94

-209,50

3.254,37

Alte transferuri pentru investiții

55.13

50,46

0,00

50.46

Active nefinanciare Serviciul Public Finanțe Locale

71

597,00

96,00

16,08

597,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-50,46

-50,46

100,00

-50,46

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.249,19

534,38

23,76

0,00

2.249,19

Active nefinanciare

71

2.249.19

537.00

23,88

2.249.19

Alte transferuri pentru investiții

55.13

2,62

0,00

2,62

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent secțiunea de dezvoltare

85

-2,62

-2,62

100,00

-2,62

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8/02

560.00

0,00

0,00

60,66

620,66

Active nefinanciare

71

560,00

0,00

0,00

60,66

620.66

TRANSPORTURI

8402

22.850,99

1.013,00

4.43

-628,17

22.222,82

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare POR 2007-2013

56

26,00

18,00

69,23

26,00

Active nefinanciare

71

22.824,99

995,00

4,36

-628.17

22.196,82

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Nr.             ă/f


Director Executiv, Nicoleta CRACIUNOREFERAT DE VIRARE DE CREDITE


Anual, Municipiul Ploiești aloca fonduri in vederea executării de lucrări de reparații curente la unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului.

In anul 2018, pentru decontarea unor lucrări finalizate si recepționate in anul 2017 si pentru executarea altor lucrări de reparala unitati de invatamant (inclusiv crese) Municipiul Ploiești a alocat suma de 3.000.000 lei, distribuita astfel:

 • -  Capitol 65.02, subcapitol 03.01 suma de 680.000 lei;

 • -  Capitol 65.02, subcapitol 04.01 suma de 1.025.000 lei;

 • -  Capitol 65.02., subcapitol 04.02 suma de 1.145.000 lei;

 • -  Capitol 68.02., subcapitol 20.02 suma de 150.000 lei

Conform Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale art.49 alin.(5) „Virările de credite bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, ... sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu ....și se pot efectua înainte de angajarea cheltuielilor ”.

Ținând cont de preturile contractelor subsecvente de lucrări incheiate pentru anul 2018 si de plata facturilor lucrărilor de reparații curente efectuate se propune următoarele virări de credite:

 • -  capitol 68.02.11, subcapitol 20.02 in suma de 150.000 lei se diminuează cu suma de 117.629 lei;

 • -  capitol 65.02.71.01, subcapitol 04.01 in suma de 1.025.000 lei se majoreaza cu suma de 117.629 lei;

Menționam faptul ca prevederea bugetara aprobata in anul 2018 pentru reparațiile curente la unitățile de invatamant preuniversitar de stat, in suma de 3.000.000 lei ramane neschimbata.


Director Executiv, Mihaela I^MANDI

X
Nume, prenume

Funcția publica

Data

Elaborat

Nitu Carmen

Sef serviciuDIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 2596/30.10.2018Aprob

Adrian Florin D


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


Pentru buna desfășurare a activității Compartimentului Organizare Evenimente, propunem ca, prin rectificare bugetară, să fie alocate următoarele sume pentru acțiunile ce se vor derula în a doua jumătate a anului curent, după cum urmează:

CONTUL 51.02.01

- 39.644 lei - rămași neutilizați în contul 65.03.01 la achiziționarea ghiozdanelor cu rechizite școlare “Primul Ghiozdan”; Propunem ca această sumă sa fie trecută în contul 51.02.20 pentru a putea achiziționa mobilier necesar desfășurării evenimentelor în aer liber ( mese, scaune, seturi de gradina/berarie cu masa si băncuțe, etc.).

CONTUL 67.02.20

 • -  2000 Iei - rămași neutilizați la punctul 13 -Concurs de machete “Nu tremur la cutremur”

 • -  10.000 lei - rămași neutilizați la punctul 18 - Activități pe perioada verii

 • -  86.701,77 lei - rămași neutilizați la punctul 20 - Festivalul “Ploiești Târg Domnesc”

 • -  7548 lei - rămași neutilizați la punctul 21 - Caravana Filmului Românesc

 • -  5000 lei - rămași neutilizați la punctul 32 - Activități cultural - sportive

 • -  58000 lei - rămași neutilizați la punctul 26 - Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

 • -  5000 lei - rămași neutilizați la punctul 34 - Romania 2019

 • -  5000 lei - rămași neutilizați la punctul 35 - Centrul de informare turistică

 • -  5000 lei - rămași neutilizați la punctul 36 - Proiecte culturale cu Orașul Hîncești

 • -  50000 lei - rămași neutilizați la punctul 37 - Ploiești capitala verde a industriei si tehnologiei

Propunem ca suma de 234249,77 lei să fie trecută la punctul 30 din contul 67.02.20 -Sărbători de iarnă 2018-2019. Astfel suma finala va fi 360.224,77 lei.

în acest sens, anexăm bugetul pe 2018 rectificat.
MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Aprobat, Primar Adrian Florin ]DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 2596/23.07.2018

Cont 67.02.20             PROPUNERE BUGET PE ANUL 2018

Nr.

crt.

DENUMIRE

EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

BUGET APROBAT

CONFORM H.C.L.

NR. 151/30.05.2018

Influențe +/-

Buget rectificat

1

Trim. I

Sărbători de iama

2016-2017

31 decembrie

2017- 1 ian

2017

Bugetul reprezintă: Acțiunile organizate în cadrul Târgului de Crăciun - plata concert Regal, Concertul de Revelion

216,028

0

216,028

2

Trim. I

Comemorare Toma Caragiu

martie - iulie

activitate în parteneriat cu șc. Toma Caragiu și cu Teatrul Toma Caragiu

5,000

0.00

5,000

3

Trim. I

Festivalul

Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XlX-a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” -5000 lei(CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie -4600 lei; Premii concurs național “Dreptul la timp” - 2000 li (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu - 1500 lei; Cheltuieli neprevăzute

14,033

0.00

14,033

£ W...................\ © L

vi AH

.............

4

Trim I

Muzica Unesște

Europa

?e parcursul anului

Organizarea la Ploiești a celei de-a doua ediții a concursului Internațional de Vioară - Muzica unește Europa. Bugetul reprezintă premiile , onorari iu jurio și evaluatori, cazare si masa participând, cheltuieli neprevăzute

5

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii, ediția a XXII-a

14 -15 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

Festival organizat in parteneriat cu

Palatul Copiilor

6

Trim II

Concurs școlar"

Cauta Eroi la Tine

31 mai- 4 iunie

Premii oferite câștigătorilor

7

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu - ediția a IX-a parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu

20 aprilie

Concurs național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

8

Trim. II

”Zilele Dreptului

Internațional

Umanitar” - ediția a

IV-a

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

9

Trim II

Festivalul de teatru Scena, ediția a VI

mai

Festival organizat in parteneriat cu Colegiul Virgil Madgearu. Bugetul reprezintă premii acordate câștigătorilor

70,921

0.00

70,921

4,992

0.00

4,992

43,000

0.00

43,000

5,000

0.00

5,000

450

0.00

450

2,500

0.00

2,500

Tir » \       -

A.

■ 7 ;10

Trim. II și

IV

Saloanele de primăvară/ toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

lunile mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

3,000

0.00

3,000

11

Trim. II

Zilele Orașului Ploiești

mai - iunie

Bugetul reprezintă: Cazare și masă oaspeți; Concerte muzică populară, teatru de revistă; Spectacole artificii; Concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; Cheltuieli neprevăzute

1,428

0.00

1,428

12

Trim. II

Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" -Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

mai - iunie

Spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

222,996

0.00

222,996

13

Trim II

Concurs de machete "Nu tremur la cutremur"

1-Jun

Acțiune realizata in parteneriat cu grădinițele din Ploiești si ISU Prahova

2,000

-2000.00

0

_
14

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1-Jun

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

6,791

0.00

6,791

15

Trim II

Proiect educațional Oameni și Locuri, ediția a Vl-a -Nicolae Titulescu

iunie

Premii oferite câștigătorilor

4,020

0.00

4,020

16

Trim. II

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

1-Jun

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

46,000

0.00

46,000

17

Trim II

Concurs 100 de ani de la Marea Unire la sc. L.A.

Bassarabescu

pe parcursul anului

Premii oferite câștigătorilor.

4,000

0.00

4,000

18

Trim. II-III

Activități în perioada verii

iunie -septembrie

Spectacole organizate la scenele din oraș, jocuri gonflabile, acțiuni neprevăzute.

20,000

-10000.00

10,000

19

Trim III

Road Grand Tour

2-3 iulie

Concurs de ciclism pentru copii și adulți ediția a Va. Bugetul reprezintă diplome, medalii, tricouri, premii

300

0.00

300

20

Trim III

Festival Ploiești Târg Domnesc -ediția a Il-a

iulie - august

Expoziție de arme si armuri, demonstrații de tir cu arcul, aruncarea suliței, jocuri specifice, întreceri de măiestrie, indemanare si forța,spectacole muzica medievala, teatu interactiv, scene de teatru medieval, comedia dell arte, parada de cavaleri si domnite, tabara medievala, prezentare de arme specifice perioadei, dansuri tematice, lupte medievale, școala de instrucție

370,000

-86702.00

283,298

21

Trim III

Caravana Filmului

Romanesc

iulie -septembrie

proiecții de filme romanești in aer liber

10,000

-7548.00

2,452

22

Trim III

Copilărie în pași de dans - ediția a X-a Parteneriat cu Palatul Copiilor

iunie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, catering, materiale promotionale, cheltuieli neprevăzute, etc.

12,000

0.00

12,000

23

Trim. III

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat si

iulie-august

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, cu domiciliul în Ploiești.

14,000

0.00

14,000

24

Trim II-III

Concurs National de Muzică Populară pentru copii -Parteneriat cu Palatul Copiilor

aprilie -octombrie

Bugetul reprezintă premii, trofeee, diplome, medalii, cheltuieli neprevăzute, etc.

2,000

0.00

2,000

ii

25

Trim. III

Festivalul interetnic din România

26 - 28 sept.

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, scena, etc.

100,000

0.00

100,000

26

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: Spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; Premii pt. cuplurile care au împlinit 50 ani căsătorie și centenari; Alte acțiuni organizate pentru pensionari.

150,000

-58000.00

92,000

27

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 octombrie

Desemnarea Elevului si Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0.00

10,000

28

Trim. IV

”0 viata fara riscuri! Securitatea și sănătatea mea!” -ed. a Vl-a, proiect CT Toma Socolescu

26 noiembrie

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0.00

3,000

29

Trim. I-IV

Parteneriat cu Colegiul a artă Carmen Sylva

pe parcursul anului

Bugetul este necesar organitării expozițiilor de ioane cu ocazia Sărbătorilor de Paște și Crăciun, premii la Concursul de interpretare "Marțian Negrea" și premii pentru proiectul Anotimpurile Ploiestiului

15,000

0.00

15,000

/o

Xț-r.....r

■t-4 l

30

Trim. IV

Sărbători de iarnă

2018-2019

1-31 decembrie 2018

Bugetul reprezintă: Concerte susținute în perioada 1 Decembrie - 31 Decembrie și de Revelion; Cadouri pentru colindători și pentru Case de Copii; Amenajare parc distracții pentru copii; Amenajare Căsuță lui Moș Crăciun; Alte acțiuni neprevăzute

125,975

234249,77

360,225

31

Trim. IV

Concurs Paul

Constantinescu

15 decembrie

Premierea câștigătorilor Concursului național de interpretare a muzicii clasice “Paul Constantinescu”, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, editare cărți)

0

0.00

0

32

Trim.II-IV

Activități cultural-sportive

Pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

-5000.00

0

33

Trim I - IV

România 100

pe parcursul anului

Evenimente organizate cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, alte tipărituri, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

145,566

0.00

145,566

34

Trim I - IV

România 2019

pe parcursul anului

Evenimente organizate în contextul procesului de pregătire a viitoarei Președenții a Consiliului Uniunii Europene: bugetul reprezintă organizarea de spectacole, manifestări culturale, materiale promoționale, materiale de prezentare, pliante, afișe, premii, film de prezentare, mese festive, cazare invitați, cheltuieli neprevăzute, etc.

5,000

-5000.00

0

35

Trim I-IV

Centrul de informare turistică

pe parcursul anului

Organizarea în parteneriat cu UPG si Asociațiile de Turism de Prahova a unui centru de informare turistică în municipiul Ploiești. Bugetul reprezintă amenajarea unui sediu, materiale promotionale, pamteriale de prezentare a centrului turistic si a municipiului Ploiești, pliante, borușri, alte tipărituri, cheltuieli neprevăzute, etc..

5,000

-5000.00

0

36

Trim I-IV

Proiecte culturale cu

Orașul Hâncești -Republica Moldova

pe parcursul anului

bugetul reprezintă susținerea unor proiecte culturale, achiziția de fond de carte pentru bibliotecile din ORAȘUL Hâncești

5,000

-5000.00

0

37

Trim IV

Ploiești, capitala verde a industriei si tehnologiei " Ploiești - Citadela Viitorului, Ploiești -Smart City"

septembrie -decembrie

Bugetul reprezintă suținerea financiară a evenimentului (cazare, masa, transport, materiale de promovare, etc.)

50,000

-50000.00

0

TOTAL

1,700,000

0

1,700,000

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 3


Lista obiectivelor de investiții 2018 Rectificare II
Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare

10

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT

BUGET LOCAL Rectificare 11

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

282.336.19

■33.325,}}

30.357,08

< 1435,54:7

1 532.49 :

<1.000,00.

■::291276;75:<

:I.435;S4

1.612,82

321325.11

Cap.51.02.71.01

AUTORITATI PUBLICE

0;00

"18.07

: 0.00.

0.00

ti.oo..

"1X.O" >

OJIU.

o.oo

:: X718,:O'7:'

■ ..

1

Dotări informatica

0,00

531,39

531,39

0,00

0,00

0,00

531,39

0,00

0,00

531,39

2

Dotări (Direcția de Patrimoniu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești

0,00

68,63

68,63

0,00

0,00

0,00

68.63

0,00

0,00

68,63

4

Achiziționarea căsuțelor necesare la organizarea diferitelor evenimente pe parcursul anului-Zilele Orașului Ploiești, Festivalul"Ploiesti-Magie Feerie si Povesti", Sărbătorile de Iarna, Târgul de Crăciun, etc. dar si a altor acțiuni neprevăzute

0,00

113,05

113,05

0,00

0,00

0,00

113,05

0,00

0,00

113,05

5

Aparat pentru verificarea marcajelor rutiere

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap.54.02.71.01

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

: b;6o :

: . 25.00 .

•::::25,ob:::::

0.0(1

o.oii

.Mo

ZTi^bOXT

<< b.bo

>: ttoo :

25.00

25.00

5 i

1

Dotări Centru de Excelenta

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,00

25,00

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

0;iM>:

: 240.06::

240.00

: 0.1UI

0,6(1

M;00

240.00

0,00

.0,00

240.0(1

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiesti(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

04’0

’40.0'

04’0

1

Studiu -Transmitere date publice Spital Pediatrie, SPFL si SPCLEP

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

2

Studiu oportunitate sistem integrat de monitorizare activitati in municipiul Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

3

Achiziționare 2 sirene electrice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

85,00

85,00

0,00

0,00

0,00

85,00

0,00

0,00

85,00

4

Achiziție 5 cofrete(panouri) de comanda pentru sirenele electrice, pentru a putea fi acționate de la distanta prin cel puțin doua medii de comunicarea acestora la sistemul național de instiintare, avertizare si alarmare.

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,00

0,00

—4L

-----■— vi-

Nr. ort.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

TOTĂ’L                         ‘                             ‘                       •

B

Lucrări noi

1

Execuție lucrări pentru obținerea autorizației ISU la unitățile de invatamant: Școala Gimnazială "LA. Bassarabescu” (Aleea Strunga nr.2), Școala Gimnazială ”Rareș Vodă” (str. Rareș Vodă nr. 2), Colegiul Național ’T. L. Caragiale" (str. Romana nr. 57), Școala Gimnazială ”Sf. Vasile” (B-dul Republicii nr. 145), Colegiul Tehnic ”Lazăr Edeleanu” (corp cămin), Grădinița cu Program Normal "Crai Nou” (str. Bobâlna, nr.26), Grădinița cu Program Prelungit nr.28, Liceul Tehnologic de Transporturi (str. Văleni, nr. 144G)

2

Restaurare parțiala fațada si acoperiș la clădirea Colegiului National "Ion Luca Caragiale" (Proiectare+Executie)

3

Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai Viteazul "-Ari pa de Nord (Proiectare+Executie)

4

Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret"

5

Separatie/Instalatie gaze naturale la Colegiul Economic „Virgil Madgearu" ( proiectare+ executie)

6

RTE Construire sala de educație fizica școlara la Școala Gimnaziala „ George Cosbuc"

7

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit Sf. Mucenic Mina

8

Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr. 23

9

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic de Servicii Sfanțul Apostol Andrei in municipiul Ploiești

10

Eficientizare energetica Școala Gimnaziala George Cosbuc

11

Eficientizare energetica Colegiul National Alexandru Ioan Cuza

12

Eficientizare energetica - Liceul Tehnologic 1 Mai - Sala de Sport

13

Executie/Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

14

Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

15

Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

16

Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice in municipiul Ploiești

17

Construire grădinițe in municipiul Ploiești

18

Extindere/reabilitare/modemizare si dotare scoli gomnaziale in municipiul Ploiești

<

\ltr ■ Ih l'tih lt di tiixvNtilii

1

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant

2

ET, DALI, Reamenajare imobil Str. Elena Doamna

3

SF,PUZ Construire sala de sport "Colegiul Economic Virgil Madgearu”

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 10

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 11

Observații

de la bugetul

local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

HE957M

973,49

973,49

0.00 .•

0.00

Ifil

« 974,50 * <

0;0D

<<0,00 .

97.4.50

10.957,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.114,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.843,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OM

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f 0,00

n i. 11

944.50

0.00 ,

■U.5:.

0,00

16,80

16,80

0,00

0,00

0,00

16,80

0,00

OM

16,80

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00’'"

0,00

30,00®=

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

1 <<■■■

'■rNr. crt.

Valoare

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

Rectificare

10

de la bugetul local

de la bugetul de

stat

alte

bugete

'(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL

Rectificare 11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

PUD - Construire Grădiniță cu program prelungit - str. Poștei, nr.23

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

5

DALI Modernizare punct termic la Colegiul "Spiru Haret"

0,00

8,09

8,09

0,00

0.00

0,01

8,10

0,00

0,00

8,10

6

Dotare Grădiniță cu program prelungit nr.28 cu centrale termice

0,00

44,00

44,00

0,00

0,00

0,00

44,00

0,00

0,00

44,00

7

Dotare Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu" cu centrale termice

0,00

87,00

87,00

0,00

0,00

0,00

87,00

0,00

0,00

87,00

8

Dotare Școala Gimnaziala „Rares Vodă" cu centrale termice

0,00

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

9

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit pe str. Poștei nr.23

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

10

Documentatii/Construire Grădiniță cu program prelungit B-dul Petrolului nr. 16

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

11

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal Aleea Strunga nr.2

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

12

Documentatii/Construire Grădiniță cu program normal nr.20 str. Trestioarei nr.27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Documentații scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant - etapa II

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

14

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile pentru"Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești"

0,00

310,00

310,00

0,00

0,00

0,00

310,00

0,00

0,00

310,00

15

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru construire grădinițe"

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

0,00

280,00

0,00

0,00

280,00

16

Servicii de consultanta si proiectare a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile, pentru invatamantul obligatoriu (scoli gimnaziale din municipiul Ploiești)"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17

ET/Rest de executat -Sala de spori la Școala Gimnaziala Sfanta Vineri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Documentații /Extindere/reabilitare/modemizare si dotarea liceelor tehnologice din municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

DALI Conducta termica la Colegiul Tehnic Toma Socolescu

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00

8,00

20

Achiziție autocamion cu remorca, ptr. Liceul Tehnologic de Transporturi Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.7-Cartier Radu de la Afumați in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

22

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.13 (structurala a Scolii Gimnaziale Candiano Popescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

23

SF Modernizarea Scolii Gimnaziale nr.19 (structurala a Scolii Gimnaziale Radu Stanian) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0,00

4,60

4,60

0,00

0,00

0,00

4,60

0,00

/ 4,60

24

SF Modernizarea Scolii cu clasele I-VIII Florin Comisei (structurala a Scolii Nicolae Titulescu) in vederea dezvoltării de programe educaționale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoanele aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala.

0.00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

,   5.00

Cap.66.02.71.01

SANATATE

-

/Ldoo.tio

-239.00

140.00   :

: 5.609,00:

: L379.U0

37>>;00

:: 0.00 •:•:

A

Lucrări in continuare

5.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

1,00

B

Lucrări noi

0,00

1.200,00

200,00

0,00

1.000,00

-180.00

20,00

0,00

1.000,00

1.020,00

1

Laborator Radioterapie cu Energii Inalte(proiectare+executie)

0.00

1.200,00

200,00

0,00

1.000,00

-180,00

20,00

0,00

1.000,00

1.020,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

(

Ite cheUiii

1

“UZ Spital Municipal

2

SPF/SF Spital Municipal

ET,Documentație tehnica-rest de executat-Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

4

SF/Laborator Radioterapie cu Energii înalte (inclusiv caiet de sarcini procedura lucrări)

5

Studiu de impact asupra stării de sanatate a populatiei-Elaborare breviare calcul ecrane de potectie la radiații

6

Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire 'Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II"

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Lucrări in continuare

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

B

Lucrări noi

l

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

2

Amenajare adăpost pentru câinii comunitari

3

Instalații ventilație arhiva subsol corp CI, Bdul Independentei 10

4

Construire .modernizare, reparații capitale statui si monumente (Iuliu Maniu)

5

Amenajare locuri de joaca ( proiectare+ execuție)

6

Lucrări pentru obținerea autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

7

Realizare parc "AVENTURA" (proiectare+executie)

\lic LltvUtm h di imiMith

1

Promovarea si susținerea creerii de centre de sport si recreere in cartierele populate ale municipiului in parteneriat cu rețeaua școlara prin amenajarea de facilitat! sportive in spatiile verzi si interstitiale din cartiere (panouri de baschet, piste de alergare, de role, de patine etc.)

2

SF, PT+DE Alimentare cu apa Parc municipal Ploiești Vest

3

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

4

SF Construire garaj utilaje (Parc Municipal Ploiești Vest)

5

Actualizare SF Reamenajare Parc Andrei Mureseanu

6

Documentație scenariu incendiu necesara obțineri autorizației ISU -Teatru Toma Caragiu

7

ET -Pista de trap (realizata in cadrul proiectului Modernizare/extinderea funcționala a hipodromului din Ploiești)

8

Consultanta pentru procedura pariuri hipice

9

S .F/Amenajare/Reabilitare locuri de joaca

10

Dotări locuri de joaca

11

SF/DALI,Construire, modernizare, reparații capitale statui si monumente(Iuliu Maniu)

12

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

13

SF Realizare parc "AVENTURA"

14

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, inclusiv a cailor de acces si aretelei edilitare specifice-Centru de excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători"

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 10

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 11

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

7+/-)

de ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

79,00

179,00

0.00

0.0(1

19,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

48,00

48,00

0,00

0,00

0,00

48,00

0,00

0,00

48,00

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

0,00

52,00

0,00

0,00

52,00

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

-60,00

5,00

0,00

0,00

5,00

8.419.08

859,20

: 859,20 :

: o.Oii

0.00

8’4.20

0.00

<0,00 ■:<

767,48

55,00

55,00

0,00

0,00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

767,48

55,00

55,00

0,00

0.00

0,00

55,00

0,00

0,00

55,00

7.651,60

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

3.856,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.702,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,30

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

92,00

92,00

0,00

0,00

0,00

92,00

0,00

0,00

92,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71'9,

O.Oi

24 26

0.00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

550,00

550,00

0,00

0.00

0,00

550,00

0,00

0,00

550,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,00

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

0,00

0,0^/

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

\

/ 1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo)

’ 0,00

0,00

33,00

33,00

0,00

0,00

0,00

33,00

0,0(1--

-"Mo

33.00'"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

/W'

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

-ț-4o;oo

0,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

8,00

0,00

0,00 ff

0,00

45,00

45,00

0,00

0.00

0,00

45,00

0,00

0,00

£ 145,00

i

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-20,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

Valoare

BUGET

LOCAL Rectificare

10

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

'(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL Rectificare 11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

15

SF Creșterea numărului de spatii de recreere pentru locuitori din teritoriul SDL prin crearea spatiilor publice urbane- zone verzi/ parcuri si realizarea amenajării peisagistice a teritoriului SDL

0,00

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

1,20

0,00

0,00

1,20

16

SF Bazin inot municipiul Ploiești

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

35,00

0,00

0,00

35,00

Cap.68.02.71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

;+(d;bd-:+>

32:00

'32,00

(100

11,00

:+:32,i»u.+:

o.ob

+:o,aa;+

".:32,iio< .

\lh- i lu lniidi »lc invvMhi»

0, 10

3-00

0.00

0,00

1

SF/Extindere capacitate cazare cămin de batrani

0,00

27,00

27,00

0,00

0,00

0.00

27,00

0,00

0,00

27,00

2

SF înființarea unui centru comunitar integrat in vederea furnizării de servicii sociale si medicale pentru persoanele din teritoriul SDL, cu accent pe persoane aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

21.071.60

:+3.463.87X

+1.645.84

1.435.54

382.49

-2119,50

< 1:436,34

1.435,54

. 3.254 J7

din care

A

Lucrări in continuare

18.802,98

1.519,48

118,03

1.401,45

0,00

-45,00

73,03

1.401,45

0,00

1.474,48

1

Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

62,03

62,03

0,00

0,00

0,00

62,03

0,00

0,00

62,03

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

0,00

-45,00

5,00

0,00

0,00

5,00

3

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești, etapa a II a

14.816,13

1.406,45

5,00

1.401,45

0,00

0,00

5,00

1.401,45

0,00

1.406,45

B

Lucrări noi

2.268,62

62,00

62,00

0,00

0,00

-42,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1

Consolidare si restaurare imobil str. Poștei nr. 6 (proiectare+executie)

2.268,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13 (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Consolidare imobile cu risc seismic in Municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Proiecte pentru efientizare energetica blocuri de locuințe

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

-35,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

V   \^I  -

6

Demolare clădiri cu risc seismic aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public(ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

7

Puncte alimentare cu energie electrica

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

\w°

8

Dotări RASP (container+cabina wc)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-7,00

13,00

0,00

0.0»—

" 13,00

9

Centru de management trafic(proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\llr i h. îinuli di hkcMKii

4 J9

382.41

t.343,3

’ r,, «

1

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

189,80

155,71

34,09

0,00

-120,00

35,71

34,09

0,00

, 69,80

2

Consultanta pentru Asistenta tehnica de specialitate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

26,31

26,31

0,00

0,00

0,00

26,31

0,00

0,00 >

■ f 26,31

3

Reactualizarea regulamentului privind publicitatea stradala in municipiul Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare

10

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 11

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tamava, Nr.4

0,00

66,00

0,00

0,00

66,00

0,00

0,00

0,00

66,00

66,00

6

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminelenr. 11A

0,00

23,79

23,79

0,00

0,00

0,00

23,79

0,00

0,00

23,79

7

ET, DALI, PT, DE-Imobil str.Panciu nr. 1

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

8

DALI-Consolidare imobile cu risc seismic Str.Mihai Bravu, nr.13

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

9

Documentații tehnice -Consolidare imobile cu risc seismic mun.Ploiesti

0,00

317,49

1,00

0,00

316,49

0,00

1,00

0,00

316,49

317,49

10

Documentații PUZ in mun.Ploiesti - Amenajare adapost câini

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11

PUZ Parcelare teren T36-A459, strada Ghighiului Ploiești

0,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

12

Servicii de consultanta pentru proiectare,implementare, execuție a proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile

0,00

90,00

90,00

0,00

0,00

0,00

90,00

0,00

0,00

90,00

13

SF Parc Industrial

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

14

SF/DALI Modernizare si extindere a sistemului de iluminat public

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

0,00

1,00

15

SF Realizare locuințe sociale str.Lucemei-Cartier Bereasca

0,00

350,00

350,00

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

350,00

16

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri, Ploiesti-Citadela Viitorului

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

17

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiești- Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești

0,00

185,00

185,00

0,00

0,00

0,00

185,00

0,00

0,00

185,00

18

Documentații de expropriere in mun.Ploiesti (Acord Cadru)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

19

ET Clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

20

ET/DALI Rest de excutat imobil Ștefan cel Mare nr.34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

SF/DALI/ Proiect cereri finanțare SDL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Documentații tehnice (PAD) Demolare clădiri aflate in proprietatea mun. Ploiești, desființare construcții ilegale pe domeniul public (ocuparea ilegala a domeniului public)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

23

întocmire documentație pentru demolare clădiri aflate in proprietatea municipiului Ploiești str.Cosminele nr.l 1A

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

24

Consultanta management proiecte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

\ 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25

ET DALI /Grup sanitar Parc Toma Socolescu

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

-1,50

8,50

0,00

0,00

8,50

26

Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

280,00

280,00

0,00

0,00

-1,00

279,00

0,00

0,011^.-

^Z279,D6

27

ET,DALI extindere clădire (sediu RASP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0,00

0,00

0,00

'0.0b

/o,oo

28

Documentație tehnica/rest de executat "RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1.00

0,00

O.oljl ’

/ i,oo

29

Studiu istorico arhitectural pentru Ansamblul de construcții din strada Ion Creanga, nr.l5 (ateliere pictori)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,0»—'

—■ff,00

1,00

30

SF "Amenajare chioscuri/spatii comerciale"

0,00

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

16,00

0,00

0,00

16.00

31

SF Imbunatatirea condițiilor de locuit ale persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 4- reabilitarea locuințelor sociale din cartierul Ploiești Nord

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

Nr. crt.

Valoare

BUGET LOC Al.

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET

Observații

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

Rectificare

10

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

'(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL Rectificare 11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

173.628.99

L249.19:

2.249.19

.0.00

O.oo .

:::2.249.19::<

0,00

o.oo

2:240.19 .

din care

A

Lucrări in continuare

173.628,99

1.293,00

1.293,00

0,00

0,00

0,00

1.293,00

0,00

0,00

1.293,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (13 strazi-Str.Licurici, Str.Caramidari, Intrarea Grădinilor, Intrarea Cosmos, Str.Jepilor, Str.Carvunarilor, Intrarea Daliei, Str.Crazna, Str.Mecet, Str.Dorului, Intrarea Istria, Str.Fainari, Str.Vasile Lucaciu,                       Extindere rețea

apa str.Fabricilor), diferente 2017 (AT, proiectare)

2.913,18

81,00

81,00

0,00

0,00

0,00

81,00

0,00

0,00

81,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (str. Timpului, Ploilor, Arcușului, Brates, Gh.

Asachi, Șoimului, Progresului, Suceava, Erou Dumitru Boscovici, Valea Alba, Bahluiului, Augustin Treboniu Laurian)-AT

514,61

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

3

Extindere rețele canalizare Etapa II ( str. Subtraversare Gârlei, Intrarea Speranței, Str. Verii, Str.Vaslui, str. Feroviarilor)

4.076,20

1.092,00

1.092,00

0,00

0,00

0,00

1.092,00

0,00

0,00

1.092,00

4

Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

166.125,00

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

100,00

B

Lucrări noi

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

91,00

1

Reconversia funcționala a zonelor industriale si terenurilor degradate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (Sens giratoriu Str. Ștrandul ui, Str.Inului, Deviere rețele str.Laboratorului, str.Miciurin, str.Elena Doamna)-inclusiv racorduri

0,00

71,00

71,00

0,00

0,00

0,00

71,00

0,00

0,00

71,00

3

Acord Cadru/Extindere rețele canalizare (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești (branșamente electrice)

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Alte .*:■ Ji      < i i.vcM’Zn

8'5.19

865.19

<1,00

0,0»)

1

ET/SF/DALI-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-cladiri publice

0,00

249,00

249,00

0,00

0,00

0,00

249,00

0,00

0,00

249,00

2

ET/SF/DAl.I-Eficientizare consumuri energetice in Municipiul Ploiesti-sistem iluminat public

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

ET privind calitatea terenului in suprafața de 33.67 ha, situat in T14 A 228"

0,00

125.00

125,00

0.00

0,00

0,00

125,00

0,00

0,00

125,00

4

ET- Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din mun. Ploiești

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

5

SF Extindere rețele canalizare in Municipiul Ploiești

0,00

61,89

61,89

0,00

0,00

0,00

61,89

0,00

0,00

61,89

6

Harți strategice de zgomot si Planuri de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot urban

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

7

Registru spatii verzi

0.00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

\ 500 -

8

Consultanta in vederea finanțării acțiunilor inovatoare in domeniul dezvoltării urbane durabile (UIA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00"’

ițiW

9

Consultanta in vederea finanțării accelararii programelor de investiții in domeniul eficientei energetice si utilizării surselor de energie regenerabila (ELENA)

0,00

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130*00

10

SF Rețea canalizare in municipiul Ploiești

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

11

SF Realizarea de branșamente rețea alimentare cu gaze si extinderea infrastructurii de gaze in Cartierele Eroilor. Boldescu, Radu de la Afumați, pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie in excluziune sociala din ZUM 3.4.5.

0,00

3,00

3,00

0.00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00 z

7-

•t **

0,00—:

o Ojto

!

V/        ~

1

4"

12

SF Realizarea de branșamente canalizare si extinderea infrastructurii de canalizare in cartierul Mimiu pentru imbunatatirea condițiilor de trai si calitatii vieții persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala din ZUM 2

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

’. 500

*.A               .

13

Sf Creșterea gradului de siguranța a cetățenilor din ZUM 1 prin extinderea sistemului de iluminat public in Cartierul Bariera București

0,00

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,30

0,00

XX

0,00 .

*

--

Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

0

1

2

Cap.81.02.71.01

COMBUSTIBIL SI ENERGIE

din care

Mh chthmvl’ de iiiM'Mitii

O.OU

1

Strategie locala de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem producție -transport- distribuție la nivelul județului Prahova pentru municipiul Ploiești

0,00

2

ET a sistemului de alimentare cu energie termica

0.00

3

Consultanta in vederea obțineri de finanțare pentru energie termica-POIM

0,00

4

Studiului privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie

0,00

5

SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in mun.Ploiesti

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

A

1OTAI

Lucrări in continuare

62.650;52;

3.564,25

1

Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Ciocanel-prelungire, Feroviarilor)

3.230,25

2

Drum acces din str.Libertatii (str.Speranteij-proiectare+executie

334,00

B

Lucrări noi

59.086,27

1

Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2

256,00

2

Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București 1 si B-dul București 2

7.419,85

3

Creare pasaj de trecere intre str. Depoului si str. Mimiului (podul de lemn) (proiectare+executie)

28.211,42

4

Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

1.964,72

5

Poduri parau Dambu

0,00

6

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

1.071,72

7

Reamenajare pavaj pietonal Galeriile Comerciale (zona ALTEX)

1.395,95

8

Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

0,00

9

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

6.307,00

10

Achiziție si montaj sisteme acustice si butoane de comanda pentru trecerile de pietoni din intersecțiile semaforizate din municipiul Ploiești

1.200,00

11

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino (proiectare+executie)

4.480,00

12

Modernizare str.Traian Vuia

0,00

13

Modernizare str.Anul 1848

925,72

14

Modernizare str.Moldovei

0,00

15

Modernizare str. In ului Etapa II

297,29

16

Modernizare str. Iazului

0,00

17

Modernizare str.Miciurin

557,67

18

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca, str. Aleea Scolii, Cartier Malu Roșu (proiectare+executie)

170,93

BUGET

LOCAL Rectificare

10

FINANȚAT DIN:

Influenta (+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET LOCAL Rectificare 11

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

< 560.00:

410,00

. 0.00. , ,

150.00 •:

< 390.33 :<

. b-,oo...

230.33

620,66

0.00

150.00

390.33

0,00

230.33

<20.66

280,00

130,00

0,00

150,00

0,00

130.00

0,00

150,00

280,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

150,00

150,00

0,00

0,00

10,66

80,33

0,00

80,33

160,66

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

50,00

22,825,29.

22.825,29

o,oo>..

0,00

22,197,12

< 0,00 <

0,00

: 22.197,12

149,90

149,90

0,00

0,00

0,00

149,90

0,00

0,00

149,90

54,90

54,90

0,00

0,00

0,00

54,90

0,00

0,00

54,90

95,00

95,00

0,00

0,00

0,00

95,00

0,00

0,00

95,00

9.534,29

9.534,29

0,00

0,00

-465,17

9.069,12

0,00

0,00

9.069,12

220,00

220,00

0,00

0,00

-200,00

20,00

0,00

0,00

20,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

2,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

°'0(L

1.100,00

1.100,00

0,00

0,00

0,00

1.100,00

0,00 .

"1.100,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00^

! 1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

ojo 1

1,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

^<1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00?'

/

r.oo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ,

\ 1 1 j

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ?

'0,00

1,29

1,29

0,00

0,00

0,01

1,30

0,00

o.oq'y

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2.00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. cri.

Valoare

BUGET LOCAL

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

BUGET

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

totala conform SF

Rectificare

10

de la bugetul

local

de ia bugetul de stat

alte

bugete

'(+/-)

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

LOCAL Rectificare 11

Observații

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

19

Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB (proiectare+executie)

4.828,00

1,00

1,00

0.00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

20

Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Desființare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadrul proiectului Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00 1

1,00

0,00

0,00

1,00

22

Relocare stâlp linie de contact SH 114 si amplasare plăcute avertizare aferent proiect. Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)- proiectare+executie

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

23

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

0,00

6.244,60

6.244,60

0,00

0,00

-265,18

5.979,42

0,00

0,00

5.979,42

24

Modernizare str. Gh. Grigore Cantacuzino in zona pasaj CFR Podul înalt prin lărgire la 4 benzi, reabilitare str. Gh. Grigore Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

25

Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

26

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

0,70

0,70

0,00

0,00

0,00

0,70

0,00

0,00

0,70

27

Acord Cadru/Lucrari rețea stradala in municipiul Ploiești (proiectare+executie)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Modernizare strada Elena Doamna

0,00

1.439,70

1.439,70

0,00

0,00

0,00 '

1.439,70

0,00

0,00

1.439,70

29

Sistematizare verticala blocuri strada Libertății (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

» ■

1.00

1

SF/PUZ-Modemizare rețea rutiera / stradala: lărgirea la 4 benzi Str. Gh. Gr. Cantacuzino si pasaj nou CF in zona Podul înalt; reabilitare Str. Gh. Gr. Cantacuzino, tronson Sos. Vestului - limita oraș, inclusiv terminal multimodal

0,00

760,00

760,00

0,00

0,00

0,00

760,00

0,00

0,00

760,00

2

DALI-Modemizarea str. Ștrandului pe tronsonul: ieșire pasaj Bucov - limita Ploiești corelare parte carosabila cu piste biciclete, inclusiv amenajare sens giratoriu pe str. Ștrandului / DN1B

0,00

63,00

63,00

0,00

0,00

0,00

63,00

0,00

0,00

63,00

3

SF-Asigurarea mobilității traficului prin prelungirea legăturii rutiere si de transport public intre Gara de Sud si Gara de Vest (strada Libertății), inclusiv lucrări de reabilitare a domeniului public al piețelor gărilor si amenajarea Terminalului pentru transport auto calatori, zona Sud

0,00

950,00

950,00

0,00

0,00

0,00

950,00

0,00

\ 0J10-

,.950,00

4

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

290,00

290,00

0,00

0,00

6,00

296,00

0,00

0,00"

/W

A 4 96,00

5

Servicii de consultanta, achiziție tramvaie, trolebuze si autobuze electrice in municipiul Ploiești

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

150,00

0,00

?fl • — J

150.00

6

Strategie in vederea dezvoltării mediului de afaceri

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

[pgrfoC

0,00

7

Achiziție Autobuze

0,00

9.150,00

9.150,00

0,00

0,00

0,00

9.150,00

0,00

'o.po v

9.150^00

/

8

DALI Prelungire str.Marasesti de la sensul giratoriu la centura de Vest

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.6d\.

Xj-0,00

9

DALI, PT+DE Modernizare străzi cartier Eroilor etapa II (str.Jepilor, Cărvunarilor, Daliei, Crazna, Mecet, Dorului, Istria, Fainari, Av.Popescu Cocanel-prelungire, Feroviarilor)

0,00

1,10

1,10

0,00

0,00

0,00

1,10

0,00

10

SF, PT+DE -Amenajare intersecție strada Ștrandului cu centura de nord-est-DNIB    (inclusiv

rețele)

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

0

1

11

DALI, PT, DE Modernizare străzi Cartier Eroilor/Rudului: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Sld. Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Călușari, Caliman, Intr. Prundului

12

PT+DE Modernizare străzi Cartier Buna Vestire (Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni)

13

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, Bd.Republicii

14

PT+DE, inclusiv actualizare SF, Modernizare străzi Cartier Rafov, străzile: Izlazului, Trenului, Uzinei, Târgului, Traian Savulescu, Pieței, Atelierului

15

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier Mimiu, străzile: Astra, Beius, Mimiului, Fierarilor, Fabricilor

16

PT+DE, inclusiv actualizare SF Modernizare străzi Cartier Mitica Apostol străzile: Acvilei, Brândușelor, Cerbului, Cetinei, Delfinului, Energiei, Ferigei, Fluturilor, Intr.Gaterului, Lăstunului, Mierlei, Paltinului, Plutelor, Prigoriei, Trestioarei, Viilor, Violetelor

17

ET, DALI, PT+DE Drumuri si accese Cartier Ghighiu, străzile: Brazi, Draganesti, Pietrosani, Tatarani, Sima, Alunis, Tinosu

18

DALI, PT+DE Poduri parau Dambu

19

DALI PT DE Modernizare strada Gârlei

20

DALI, PT+DE Modernizare străzi Cartier 9 Mai (Ineu, Baiului, Arhimede, Granitului, Razoare)

21

DALI, PT+DE Modernizare strada Traian Viua

22

DALI, PT+DE Modernizare strada Micîurin

23

DALI, PT+DE Modernizare strada Anul 1848

24

DALI, PT+DE Modernizare strada Moldovei

25

DALI,PT+DE Modernizare strada Inului etapa II

26

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

27

PT DE reabilitare si modernizare pasaje subterane , pietonale Bdul București 1 si 2, inclusiv lift

28

SF Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

29

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile Vaslui, Verii

30

DALI, PT+DE Consolidare pasaje rutiere strada Mihai Bravu

31

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC TCE SA Ploiești

32

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC SGU Ploiești SRL

33

Analiza diagnostic a eficientei activitatii SC HALE SI PIEȚE SA Ploiești

34

Studiu de oportunitate privind stabilirea modalitati de gestiune a serviciului de transport public local in municipiul Ploiești

35

Strategie parcari in municipiul Ploiești

36

SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Pictor Rosenthal

37

PUZ/SF/CF/Regenerare urbana in zona marginalizata a municipiului Ploiesti-Cartier Rafov

38

SF Piste biciclete

39

SF Parcare supraetajata Malu Roșu, Str.Turmelor/ Sg.Gh.Mateescu/Str.Armoniei

Valoare totala conform SF

BUGET

LOCAL Rectificare

10

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL Rectificare 11

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0,00

91,00

91,00

0,00

0,00

0,00

91,00

0,00

0,00

91,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

36,00

36,00

0,00

0,00

0,00

36,00

0,00

0,00

36,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 |

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

15,00

15,00

0,00

0,00

-15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-45,00

5,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,00

46,00

0,00

0,00

0,00

46,00

0,00

0,00

46,00

0,00

19,00

19,00

0,00

0,00

0,00

19,00

0,00

0,00

19,00

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 \

Ojip

1,00

0,00

122,00

122,00

0,00

0,00

0,00

122,00

r-tn»

122,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 r

y,oo

.0.00 .

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00 r

/o,oo <:

0,00

107,00

107,00

0,00

0,00

-70,00

37,00

0,00

37,1£\

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

Mg/

\LJL

0,00

424,00

424,00

0,00

0,00

0,00

424,00

0,00

w

.424.00

z

0,00

253,00

253,00

0,00

0,00

0,00

253,00

0,00

0,'&V

'V/zș^oo-r-

=1/

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

-15,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET LOCAL Rectificare 10

FINANȚAT DIN:

Influenta

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET

LOCAL

Rectificare 11

Observații

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte

bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

40

SF-Desfiintare trecere la nivel de la Km 63 +015, peste liniile 1,2,3,4,5-linia 300, statia CFR Ploiești Vest, demontare dale trecere la nivel si lucrări la linii, in cadru! proiectului: Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov).

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

41

Asistenta tehnica aferenta proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi(Pasaj suprateran peste calea ferata Bucuresti-Brasov)"

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

42

SF-Amenajare maluri parau Dambu, zona Polux

0,00

40,00

40,00

0,00

0,00

0,00

40,00

0,00

0,00

40,00

43

SF, PT+DE Modernizare străzi Țesătorilor si Spicului

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

44

SF Masuri de protecție impotriva inundațiilor Bdul.Bucuresti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

45

DALI, PT+DE Modernizare str. Iazului

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

46

SF/Modernizare străzi Cartier EDEN, str.Gageni

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

47

SF Modernizare strada Arinului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48

DALI, PT, DE Modernizare strada Elena Doamna

0,00

52,00

52,00

0,00

0,00

-24,00

28,00

0,00

0,00

28,00

49

SF/Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

50

Studii teren pentru "Reabilitare baza materiala transport auto-depou tramvaie"

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

51

întocmire Caiet de Sarcini, propuneri cu privire la Documentația de Atribuire (formular contract, acord cadru, contract subsecvent, etc) si acordare de consultanta pentru răspunsurile la clarificările formulate de ofertanti, pe parcursul procedurii de achiziție publica, participarea ca expert cooptat in comisia de evaluare(pentru oferta tehnica si financiara), in vederea incheierii Acordului cadru avand ca obiect: Lucrări de modernizare, reparare si întreținere a rețelei stradale, lucrări de arta, parcari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești (proiectare+executie).

0,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

120,00

0,00

0,00

120,00

52

SF reabilitarea sistemului rutier (asfaltarea străzilor) pentru imbunatatirea accesului la servicii al persoanelor aflate in risc de sărăcie si excluziune sociala

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

53

PUZ strada Ștrandului

0,00

45,00

45,00

0,00

0,00

0,00

45,00

0,00

0,00

45,00

54

PUZ Cartier Rafov

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

55

DALI/Amenajare loc de recreere (Teatru Toma Caragiu)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURISERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATA


SERVICIUL INVESTIȚII


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri

A7-^/9lhl.fO.$Ol3

NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

CHELTUIELI - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20 RECTIFICARE 3

Pe raza teritoriala a municipiului Ploiești se afla in derulare lucrări de investiții pentru canalizarea străzilor importante din oraș, inclusiv racorduri, printre care si strada Miciurin.

Având in vedere faptul ca sistemul rutier al străzii Miciurin este afectat de numeroase degradări : gropi, crăpături, cedări, burdusiri, etc.,(inclusiv șanțurile de la racordurile de canalizare ) ce se vor accentua in urma fenomenului de inghet-dezghet si care pun in pericol siguranța traficului rutier si pietonal, existând riscul crescut de accidente, sunt necesare lucrări de intretinere a rețelei stradale in regim de urgenta.

Pentru realizarea acestor lucrări propunem majorarea sumei alocate pentru reparații si intretinere străzi, cu valoarea de 300 000 lei.

Astfel bugetul local pentru anul 2018 - CAP. TRANSPORTURI - Cod 84.02 BUNURI SI SERVICII - Cod 20 - se majoreaza de la 10.582.000 lei la 10 882 000 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAEL 1ANDI


SEF SERVICIU,

MIHAIL NEGRU

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Serviciul Investiții

AT./UW /21.10.20$


NOTA DE FUNDAMENTARE -2018-

REPARATII CURENTE FOND IMOBILIAR

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, a incheiat acordul cadru de lucrări nr. 14427/03.07.2017 si Contractul subsecvent de lucrări nr. 7870/20.04.2018 pentru obiectivul „Reparații curente fond imobiliar” cu S.C. CATEN CONSTRUCT S.R.L.

Având in vedere numeroasele solicitări de reparații curente la imobile proprietatea municipiului Ploiești, primite de la Direcția de Evidenta si Valorificare Patrimoniu, propunem alocarea sumei de 100.000,00 lei, (inclusiv TVA):

Suma totala prevăzută in buget: 100.000,00 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV, Mihaela IAMA/XDI


DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

irT. /3f. /P


NOTA DE FUNDAMENTARE

BUGET LOCAL 2018


Cap.65.02.71.01 - INVATAMANT

C. Alte cheltuieli de investiții

5. D.A.L.I. - Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”

Pentru obiectivul de investiții «Modernizare punct termic la Colegiul „Spiru Haret”», se propune majorarea cu suma de 0,01 mii lei in bugetul local al Municipiului Ploiești pentru anul 2018.

Suma prevăzută in buget este de 8,10 mii lei.

18.Documentatii Extindere/reabilitare/modernizare si dotarea liceelor tehnologice din Municipiul Ploiești

Având in vedere oportunitatea de finanțare nerambursabila oferita de Uniunea Europeana, Municipiul Ploiești intenționează sa acceseze fonduri pentru liceele tehnologice din municipiu, prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4 -Sprijinirea dezvoltării urbane durabile - Prioritatea de investiții, 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.5 Creșterea calității infrastructurii educaționale relevante pentru piața forței de muncă.

Pentru realizarea documentațiilor prevăzute in Ghidul Solicitantului, prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 pentru obiectivul menționat mai sus s-a alocat suma de 1,00 mii lei.

Pentru plata avizelor solicitate prin certificatele de urbanism, se propune majorarea sumei prevăzute in bugetul pe anul 2018 cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul pe anul 2018 este de 1,00 mii lei.

CAP. 66.02.71.01. SANAT ATE

A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

In anul 2018, Comisia Tehnico-Economica a Municipiul Ploiești a avizat favorabil documentația tehnica - rest de executat Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a.

Pentru plata avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, se propune majorarea sumei prevăzute in bugetul pe anul 2018 cu suma de 1,00 mii lei.

Suma prevăzută in bugetul pe anul 2018 este de 1,00 mii lei.

B. LUCRĂRI NOI                                  5 -

1. Laborator Radioterapie cu Energii înalte (proiectare si execuție^ .fjțp-.. W '

Prin Hotararea Consiliului Local nr.31/16.02.2018 privințl aprobarea :o' bugetului local al municipiului Ploiești pe anul 2018 și estimări pe aniL2019-2021/ pentru obiectivul Construire Laborator Radioterapie cu Energii Inalt^^/a|^|țv' suma de 2.500,00 mii lei.                                             -Ao fs v-w

Pentru acest obiectiv, Consiliul Județean Prahova, prin Hotararea Consiliului nr. 15/16.02.2018 s-au repartizat pentru anul 2018, „sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conf. art.6, alin. (3), pct. b din legea nr.2/2018- legea bugetului de stat pe anul 2018, in suma 1.000,00 mii lei pentru susținerea programelor de dezvoltare locala si pentru susținerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala.

Prin urmare, pentru acest obiectiv, Consiliul Județean Prahova a sprijinit financiar municipiul Ploiești cu suma 1.000,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achiziție publica a lucrărilor, propunem diminuarea cu suma de 180,00 mii lei a sumei alocate de Municipiul Ploiești in anul 2018.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 1.020,00 mii lei.

6. Documentație scenariu securitate la incendiu pentru obținerea autorizației de construire ”Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a"

Având in vedere faptul ca, legislația privind avizarea si autorizarea de securitate la incediu si protecție civila a fost modificata, conform OMAI nr. 129/2016, pentru obținerea avizului din partea Inspectoratului pentru ^ituatii de Urgenta „Serban Cantacuzino”, pentru cerința de securitate l-a ihfcendiu, este necesara intocmirea scenariului de securitate la incendiu.               \

Documentația - Scenariul de Securitate la Incendiu se va îhtocmi pentru intregul corp "A" (etapa I si etapa a Il-a) si Policlinica din cadrai Spitalului Municipal (Schuller) - Consolidare si refunctionalizare Corp "Air, conform noilor reglementari O.M.A.I. nr. 129/2016.

Suma alocata in bugetul Municipiului Ploiești pentru anul 2018 pentru achiziția documentației scenariu securitate la incendiu necesara obținerii avizului de securitate la incendiu, respectiv obținerea autorizației de construire "Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a Il-a" a fost 65,00 mii lei.

Având in vedere ca pana la aceasta data nu a fost finalizata procedura de achiziție publica a serviciilor, propunem diminuarea sumei alocate de Municipiul Ploiești pentru acest obiectiv in anul 2018 cu suma de 60,00 mii lei.

Suma prevăzută in buget pe anul 2018 este de 5,00 mii lei.

Director Executiv, Mihaela I ANDIDirector Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN

Sef serviciu, Carmen NITU

C. Alte cheltuieli de investiții

16. SF Bazin inot municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești are in derulare "PUZ parcelare teren T36 - A495 str. Ghighiului - Ploiești” pe amplasamnetul caruia s-a prevăzut construcția unui bazin olimpic de inot, acoperit.

Pentru elaborarea studiului de fezabilitate privind edificarea acestuia, propunem alocarea sumei de 35.000,00 lei de la bugetul local.

Suma prevăzută in bugetul local este de 35.000,00 lei.

Capitolul 70.02-71.01 - LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

 • A. Lucrări in continuare.

2. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății

Având in vederea ca lucrările nu vor fi finalizate in acest an, se propune diminuarea sumei alocata cu 45.000,00 lei.

Suma prevăzută in bugetul local este de 5.000,00 Iei.

 • B. Lucrări noi.

 • 4. Proiecte pentru eficientizare energetica blocuri locuințe

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Au fost depuse patru cereri de finanțare in luna februarie 2018 dar pana la acest moment nu a fost încheiat niciun contract de finanțare, propunem redistribuirea sumei de 35.000,00 lei către alte obiective de investiții.

Suma prevăzută in bugetul local este de 5.000,00 Iei.

 • C.    Alte cheltuieli de investiții

 • 25.ET/DALI Grup sanitar Parc Toma Socolescu

Obiectivul de investiție îl constituie reabilitarea WC-ului public din Parcul Toma Socolescu, Ploiești.

întrucât contractul de prestări servicii a fost finalizat, se propune redistribuirea sumei de 1.500,00 Iei către alte obiective de investiții.

Suma prevăzută in bugetul local este de 8.500,00 lei.

 • 26. Eficientizare consumuri energetice in Muncipiul Ploiești - sistem iluminat public


Propunem diminuarea sumei cu 1.000,00 lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 279.000,00 lei.

Capitolul 81.02-71.01 - COMBUSTIBIL SI ENERGIE

C. Alte cheltuieli de investiții

4. Studiul privind modalitatea de gestiune si stabilirea soluțiilor optimei! delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie la nivelul județului Prahova pentru Municipiul Ploiești

Municipiul Ploiești dorește realizarea unui studiu privind modalitatea de gestiune si stabilire a soluțiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica produsa in mod centralizat in sistem productie-transport-distributie pentru municipiul Ploiești, pentru care se vor primi si fonduri de la Consiliul Județean Prahova.

Consiliul Județean Prahova = 80.330,00 lei

Municipiul Ploiești        = 80.330,00 lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 160.660,00 lei.

 • 5. SF Modernizare sistem secundar distribuție agent termic in municipiul Ploiești


Municipiul Ploiești si-a propus realizarea unui studiu de fezabilitate privin secundar de distribuție a agentului termic in municipiul Ploiești.

Pentru acest obiectiv s-a alocat suma de 50.000,00 lei

Suma prevăzută in bugetul local este de 50.000,00 lei.

Capitolul 84.02-71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

1. Consolidare versant pe strada Andrei Muresanu, in dreptul blocurilor R1 si R2 întrucât lucrările sunt in derulare fiind obtinuta autorizația de construire, propunem redirectionarea sumei de 200.000,00 lei către alte obiective de investiții.

Suma prevăzută in bugetul local este de 20.000,00 lei.

DIRECTOR EXECUTIV, MIHAEty IAMANDI

SEF SERVI ClU INVESTIȚII, MARIANA STOCHITA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România

1

KgÎB |

Oms Ce’’-’:n!Kn

d Owniartf» cv

IS0 9001

Certificat 1426 CNOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara SMIS -18105

Capitolul 68.02-56 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

în cadrul proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara a fost prevăzută pentru anul 2018 suma de 92,00 mii lei; având în vedere că în luna septembrie 2018 s-au achitat 62 mii lei reprezentând debit dosar 248/2018 24.08.2018 Inscons SRL Societate in Insolventa, Administrator Andrei Ioan - BIROU EXECUTOR JUDECĂTORESC PETCU ALEXANDRU, restul de 27,00 mii lei nu va mai fi utilizat până la sfârșitul anului curent. Ca urmare, prevederea aferentă cap. 68.02.50.50/56.01.03 se va diminua cu 27,00 mii lei, de la 92,00 la 62,00 mii lei. Această valoare reprezintă cheltuieli neeligibile, respectiv contribuția Municipiului Ploiești.

Direcția Tehnic - Investiții

5                                                                                        5

Director Executiv

Mihaela Irina lamandi

Sef serviciul investiții

Mariana Stochita


^67^ [0 h ML#


Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI

B. Lucrări noi

Modernizare strada Inului etapa II

In vederea decontării avizelor necesare obținerii autorizației de construire, propunem suplimentarea alocației bugetare cu suma de 10 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi'. 1.290 lei

Buget rectificat: 1.300 lei, inclusiv TVA

Modernizare străzi in municipiul Ploiești

In urma executării lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare municipale, ce vor fi executate in anul 2018, se impune realizarea lucrărilor de modernizare a sistemelor rutiere existente (Modernizare străzi Cartier Eroilor/ Rudului, străzile: Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganu, Soldat Constantinoiu, Cozia, Venus, Turda, Mieilor, Faurari, Cosari, Calusari, Caliman, Intrarea Prundului; Modernizare străzi Cartier Buna Vestire, străzile: Petru Musat, Vanatori, Alexandru cel Bun, Sudorului, Prut, Soveja, Spatari, Plevnei, Fundătură Lupeni; Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Buda, Prelungire Buda, B-dul Republicii).

întrucât lucrările de refacere a sistemelor rutiere se vor executa etapizat, in funcție de finalizarea lucrărilor de extindere a rețelelor de canalizare, propunem redistribuirea sumei de 265.180 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.B - Lucrări noi: 6.244.600 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 5.979.420 lei, inclusiv TVA.

* C. Alte cheltuieli de investiții

. KN 14^..

SF Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului muj^nțo.d^l incluzând și spații de parcare pentru moduri de transport auto și bicictetefzonâiSpiM Județean) in municipiul Ploiești                                         v

Pentru decontarea serviciului de proiectare, faza SF, propunetfa^^plimeiît&ga alocației bugetare cu suma de 6.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuiffifil^^&ii. Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții: 290.000 lei, inclusiv TVA.

Buget rectificat: 296.000 lei, inclusiv TVA

DALI, PT+DE Modernizare strada Ivan V.Miciurin

întrucât lucrările privind asfaltarea străzii Ivan V.Miciurin se vor realiza in cadrul Cap.Reparații curente si intretinere străzi, propunem redistribuirea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 15.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 0 lei.

Servicii de probe si analize de laborator pentru verificarea calitatii lucrărilor executate pe străzi din Municipiul Ploiești

întrucât pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de atribuire a contractului de servicii, propunem redistribuirea sumei de 45.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 50.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA


e a serviciului de


Studiu de oportunitate privind stabilirea modalității de gesțj transport public local in municipiul Ploiești

Propunem redistribuirea alocației bugetare, suma de 70.000 leb-wfclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 107.000 lei, inclusiv TVA Buget rectificat: 37.000 lei, inclusiv TVA.

SF Piste biciclete

întrucât pana la data prezentei nu a fost demarata procedura de atribuire a contractului de servicii, propunem redistribuirea sumei de 15.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Informații financiare

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 20.000 lei, inclusiv TVA

Buget rectificat: 5.000 lei, inclusiv TVA.

DALI, PT+DE Modernizare strada Elena Doamna

întrucât documentația tehnica a fost elaborata si decontata, propunem redistribuirea t .....'     .■<.              x

sumei de 24.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții:* ' țr Informații financiare                                                   ț .        , • -fi

Credit angajament 2018: Cap.C - Alte cheltuieli de investiții'. 52.000 lei^TnclusiV.STM^/ Buget rectificat: 28.000 lei, inclusiv TVA.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Mihail NEGRULISTA


proiectelor cu finanțare europeana pe anul 2018 - titlul 55, 56, 58

mii lei

Nr, crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR

Prevederi inițiale

Influente +/-

Prevederi finale 2018

Clasiffcatie ’

A •

0

1

2

3

4

6

TOTAL CHELTUIELI

2.981,00

-522,83

2.458,17

zzz

.........2.

...........3

...........4

..........5

..........<?

7

Cap. 51 02..............................................................

autoritati PUBLICE................................................................................................

TOTAL.........................................................................................................................

dln.care;............................................................................................................................................

.Can«..5L.02?.SS................................................................................................................................

ZEBRA..................................................................................................................................................

CLY1IAS..S.UMP.-.UD..................................................................................................................

ECCEN.TRIC...................................................................................................................................

FLO.W...............................................................................................................................................

MATUR.....................................................................................................................................jj

CL.UB.UL.DE.LA.5.TRAS.BQ.U.RG..............................................................................

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli nccligibile

2.373,00

ZIZZZZZ”»

.................................Q..QQ

.................................O..QQ

.................................Q..Q0

................................R.0.0 .................................Q..QQ .................................Q..Q.Q

0,00

-495,83

.ZZZZZ.....Zoii

...............................oo

.............................Q..Q.Q

...............................0,0.0

...............................0,00

................................0,0.0

.................................0,00

0,00

....... 1.877,17

Z . .o.oo

L..............................M

.................................0.00

.................................0.00

................................0.00

............................0.00

...............................0.00

0,00

.......................V..................

Cap. 51.02-58

2.373,00

-495,83

1.877,17

1

ZEBRA

898,62

-449,31

449,31

2

CJVITAS SUMP up

23,26

0,00

23,26

3

ECCENTRIC

23,26

0,00

23.26

4

FLOW

23.26

0,00

23,26

5

NATUR

46,52

-46,52

0.00

6

CLUBUL DE LA STRASBOURG

23,26

0,00

23,26

7

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2017 si cheltuieli neeligibile

334,82

0,00

334,82

8

Asigurarea managementului performantei si calitatii in Municipiul Ploiești

85,37

0,00

85,37

9

DARE TO START!

850,39

0,00

850,39

10

PROETIC: ETICA + TRANSPARENTA + INTEGRITATE -CORUPȚIE

64,24

0,00

64,24

Cap.54.02-56

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

TOTAL

490,00

0,00

490,00

din care:

A

Lucrări in continuare

465,00

0,00

465,00

1

Centru de excelenta pentru tineri 'întreprinzători

465,00

0,00

465,00

54 02.50/56 01.03

c

?\lte cheltuieli de investiții

25,00

0,00

25,00

1

Expertiza tehnica - Centru de excelenta pentru tineri 'întreprinzători

25,00

0,00

25,00

Cap.68.02-58

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

92,00

-27,00

65,00

din care:

A

Lucrări in continuare

92,00

-27,00

65,00

1

O 9 SANSA!

3,00

0,00

3,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

89,00

-27,00

62,00

68.02.50.50/56.01.03

Cap.84.02.56

TRANSPORTURI

TOTAL

26,00

0,00

26,00

din care:

A

Lucrări in continuare

26,00

0,00

26,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

4,00

0,00

4,00

84.02.50/56.01.03

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, stafii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare -etapa I

22,00

0,00

22,00

84.02.50/56.01.03

DIRECTOR EXECUTIV,

MIHAELA IAMANDI


Direcția Relații Internationale, MILENA ANDREIA PERPELEA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI 100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE


Nr.

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND PROIECTELE CU FINANȚARE EXTERNA DIRECTĂ

In cadrul proiectului ZEBRA o serie de activități stabilite inițial pentru 2018 urmează a se realiza în anul următor. Prin urmare, suma prevăzută pentru anul 2018 se diminuează cu 449,31 mii lei, de la 898,62 mii lei la 449,31 mii lei; în mod corespunzător suma estimată pentru anul 2019 se majorează cu 449,31 mii lei, de la 395,25 mii lei la 844,56 mii lei. Aceste sume sunt aferente contribuției U.E. (cap. 51.02.01.03/58.15.02)

Având în vedere că proiectul NATUR nu a obținut finanțare, suma alocată acestuia în anul curent se diminuează integral, cu 46,52 mii lei (de la 46,52 mii lei la 0 lei), după cum urmează:

 • -  6,55 mii lei din contribuția Municipiului Ploiești

 • -  39,97 mii lei din contribuția U.E.

Ca urmare, pe total, estimările pentru anul 2018 se modifică astfel:

 • -  Contribuția Municipiului Ploiești se diminuează cu 6,55 mii lei, de la 353,00 mii lei la 346,45 mii lei (cap. 51.02.01.03/58.15.01)

 • -  Contribuția U.E. se diminuează cu 489,28 mii lei, de la 1.020,00 mii lei la 530,72 mii lei (cap. 51.02.01.03/58.15.02)

Situația proiectelor cu finanțare externă directă se prezintă astfel:

Denumire

Prevedere 2018

Prevedere 20

19

7

^Prevedere 20203 ,ț

Contribuție locala

Granturi

U.E.

Total

Contri butie locala

Granturi

U.E.

Total

Contribuție locala

Granturi

U.E.     .

-

ZEBRA

0,00

449,31

449,31

0,00

844,56

844,56

? 59,76

CIVITAS SUMP-up

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ECCENTRIC

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00“1

0,00

0,00

0,00

FLOW

0,00

23,26

23,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NATUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CLUBUL DE LA STRASBOURG

11,63

11,63

23,26

11,63

11,63

23,26

11,63

11,63

23,26

Alte proiecte pentru care Municipiul Ploiești va aplica in 2018 si cheltuieli neeligibile

334,82

0,00

334,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total

346,45

530,72

877,1/

11,63

856,19

867,82

11,63

71,39

83,02

Milena Perpelea

Direcția Relații Internationale

Responsabil economic - Mihai Mihailă


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE
I

ISO 9001

Certificat 1426 C


Aprobat,

Primar

Adrian Florin DobreNOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND VENITURILE DIN GRANTURI AFERENTE PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ

Pentru anul 2018 în contul 48.02.01 a fost prevăzută suma de 1.936,00 mii lei reprezentând granturi de încasat din anul curent. Până în prezent au fost încasate următoarele sume:

 • -  în contul 48.02.02 35,00 mii lei

 • -  în contul 48.02.03 34,00 mii lei

Ca urmare, sunt necesare următoarele modificări:

 • - în contul 48.02.02 diminuarea prevederii cu 69,00 mii lei, respectiv de la 1.936,00 mii lei la 1.867,00 mii lei;

 • - în contul 48.02.02 majorarea prevederii cu 35,00 mii lei, de la 0 la 35,00 mii lei;

 • - în contul 48.02.03 majorarea prevederii cu 34,00 mii lei, de la 0 la 34,00 mii lei.

Direcția Relații Internationale,

.47

Respnsabil economic - Mihai Mihailă

Colegiul National „Jean Monnet” Municipiul Ploiești


Având in vedere:

H.G.R. nr. 30/05.02.2018 de modificare a normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Prevederile art.12 alin.(lO) din OUG nr. 25/29.03.2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor masuri fiscal-bugetare;

In urma analizei plăților efectuate la 22.10.2018 si estimării plăților de efectuat in perioada 23.10.2018-31.12.2018;

Solicitării Primăriei Municipiului Ploiești;

Bugetul de cheltuieli pe anul 2018 avand ca sursa de finanțare bugetul local al Colegiului National “Jean Monnet” ,aprobat prin HCL 289/31.07.2018, in suma de 656,00mii lei, din care:

- TITLUL I - CHELTUIELI DE PERSONAL -14,00 mii lei

- TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - 585,50 mii lei

 • -  TITLUL IX - AJUTOARE SOCIALE - 10,00 mii lei

 • -  TITLUL X =- ALTE CHELTUIELI - 46,50 mii lei

-Se diminuează cu suma de 60,00 mii lei la TITLUL II - BUNURI SI SERVICII, de la 585,50 mii lei Ia 525,50 mii Iei, conform ANEXEI.

TITLUL II - CHELTUIELI MATERIALE - se diminuează cu suma de 60,00 mii lei, conform ANEXEI, astfel:

20.01.03 - încălzit, iluminta, forța motrice - se diminueazaa cu suma de 36,00 mii lei

20.01.04 - apa canal salubritate - se majoreaza cu suma de 5,00 mii lei

20.01.07 - transport - se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

20.01.08 - posta, telecomunicații - se diminuează cu suma de 3,00 mii lei

20.04.02 - materiale sanitare - se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

 • -  20.05.01 - uniforme si echipamente - se diminuează cu suma de 2,00 mii lei

20.05.30 - alte obiecte de invenatr - se diminuează cu suma de 20,00 mii lei

 • -  20.09.00 - materiale de laborator - se diminuează cu suma de 1,00 mii lei

 • -   -20.11.00 - cârti, publicații - se diminuează cu suma de 1,00 mii lei


  CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

COLEGIUL NATIONAL JEAN MONNET- MUNICIPIUL PLOIEȘTI BUGET PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE - BUGETUL LOCAL

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2018 cf HCL iulie 2018

NIL

REALIZAT^

19.10.2018

« 1

! VF'Î.' <

e1.?

INFLUENTE

'...........

'•iL.i ’-ft

BLJQE.T RECTIFICA

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

656.00

452.88

-60.00

■fi V

V' 596.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

656.00

452.88

-60.00

596.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

656.00

452.88

-60.00

596.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

14.00

6.54

0.00

14.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

14.00

6.54

0.00

14.00

Salarii de baza

10.01.01

Alte sporuri

10.01.06

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

14.00

6.54

0.00

14.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

585.50

395.00

-60.00

525.50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

501.50

345.25

-35.00

466.50

Furnituri de birou

20.01.01

11.50

4.49

11.50

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14.00

6.02

14.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

301.00

184.42

-36.00

265.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

45.00

37.33

5.00

50.00

Transport

20.01.07

2.00

0.23

-1.00

1.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

23.00

14.89

-3.00

20.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

20.00

18.73

20.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

85.00

79.14

85.00

Reparații curente

20.02

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2.00

1.00

-1.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

1.00

-1.00

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

1.00

1.00

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

62.00

36.49

-22.00

40.00

Uniforme si echipament

20.05.01

2.00

-2.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60.00

36.49

-20.00

40.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

3.00

1.11

0.00

3.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3.00

1.11

3.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

1.00

-1.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1.00

-1.00

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

2.00

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

1.90

2.00

Protecția muncii

20.14

3.00

3.00

Alte cheltuieli

20.30

8.00

7.25

8.00

|Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

8.00

7.25

0.00

8.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

10.00

9.88

0.00

10.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

10.00

9.88

0.00

10.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

10.00

9.88

10.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

59

46.50

41.46

0.00

46.50

Burse

59.01

18.00

12.96

18.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

28.50

28.50

28.50

ORDONATOR TERTIAR DE CREPUL?                                               CONTABIL SEF,

»C^*\                     EC.IULIANA      POPESCU

ANEXA


DIRECTOR,

PROF. LUCIA IONESCU L/ftZfȘ " -     '


COLEGIUL NATIONAL “NICHITA STANESCU" PLOIEȘTI

ANEXA 1


BUGET RECTIFICAT PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Preveder e conform H.C.L. 289/ 31.07 .2018

Prevedere

Realizat

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

semestrul

II

30.09.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

475.00

474.50

214.63

-60.00

415.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84}

475.00

474.50

214.63

-60.00

415.00

CHELTUIELI CURENTE

01

475.00

474.50

214.63

-60.00

415.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

10.00

10.00

6.33

0.00

10.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

10.00

10.00

6.33

0.00

10.00

|Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

10.00

10.00

6.33

10.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

408.50

408.00

169.69

-60.00

348.50

Bunuri si servicii

20.01

332.50

332.00

161.49

-35.50

297.00

Furnituri de birou

20.01.01

25.00

25.00

11.15

-5.00

20.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

10.00

10.00

1.69

-6.00

4.00

Fncalzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

191.50

191.00

96.11

-30.50

161.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

40.00

40.00

21.90

-2.00

38.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

26.00

26.00

14.67

-4.00

22.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5.00

5.00

2.53

12.00

17.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

35.00

35.00

13.44

0.00

35.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

28.00

28.00

0.00

-8.00

20.00

I Alte obiecte de inventar

20.05.30

28.00

28.00

-8.00

20.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

10.00

10.00

5.88

0.00

10.00

[Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

10.00

10.00

5.88

0.00

10.00

Materiale de laborator

20.09

5.00

5.00

-3.00

2.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

7.00

7.00

-5.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

16.00

16.00

1.92

-1.50

14.50

Protecția muncii

20.14

5.00

5.00

-2.50

2.50

Alte cheltuieli

20.30

5.00

5.00

0.40

-4.50

0.50

| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

5.00

5.00

0.40

-4.50

0.50

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

6.00

6.00

3.37

0.00

6.00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

6.00

6.00

3.37

0.00

6.00

| Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

6.00

6.00

3.37

6.00

TITLUL XALTE CHELTUIELI

59

50.50

50.50

35.24

0.00

50.50

Burse

59.01

29.00

29.00

13.79

29.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate I

59.40

21.50

21.50

21.45

0.00

21.50COLEGIUL NATIONAL NICHITA STANESCU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STRADA NALBEI, NR.3

PRAHOVA

CF. 2843949

NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE

ANUL 2018 - BUGET LOCAL

In urma efectuării unei execuții preliminare asupra bugetului pe anul 2017, supunem spre aprobare nota de fundamentare privind efectuarea rectificării de buget avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2018, prezentata detaliat in anexa 1 .

In urma calculelor , s-a avut in vedere necesitatea rectificării bugetului pe anul 2018 la sursa de finanțare bugetul local la nivel de capitol si articol de cheltuieli, analizandu-se necesitatea, oportunitatea si eficacitatea fiecărei cheltuieli, asigurandu-se condiții normale de funcționare a unitatii noastre .

Prezenta rectificare consta in diminuarea cu suma de 60,00 mii lei la "BUNURI SI SERVICII", bugetul rectificat ajungând la suma de 348,50 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 5,00 mii lei la "furnituri de birou", bugetul rectificat ajungând la suma de 20.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 6,00 mii lei la materiale de curățenie, bugetul rectificat ajungând la suma de 4.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 30.50 mii lei la "încălzit , iluminat si forța motrica", bugetul rectificat ajungând la suma de 161.00,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 2,00 mii lei la " apa , canal, salubritate", bugetul rectificat ajungând la suma de 38.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 4,00 mii lei la "Posta, telecomunicații, radio, tv, internet" , bugetul rectificat ajungând la suma de 22,00 mii lei;

 • - majorarea cu suma de 12.00 mii lei la " materiale si prestări servicii cu caracter funcțional", bugetul rectificat ajungând la suma de 17.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 8,00 mii lei la "Alte obiecte de inventar", bugetul rectificat ajungând la suma de 20,00 mii lei;

 • -  diminuarea cu suma de 3,00 mii lei la " Materiale de laborator", bugetul rectificat ajungând la suma de 2,00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 5.00 mii lei la " cârti, publicații si materiale documentare" , bugetul actual ajungând la suma de 2.00 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 1.50 mii lei la " pregătire profesionala", bugetul rectificat ajungând la suma de 14.500 mii lei;

 • - diminuarea cu suma de 2,50 mii lei la "protecția muncii ", bugetul rectificat ajungând la suma de 2.50 mii lei;

- diminuarea cu suma de 14.50 mii lei la "Alte cheltuieli cu bunuri si servicii", bugetul rectificat ajungând la suma de 0,50 mii lei.

xXm

DIREC Prof.Dr.Argesan

WM

X4 £duc^j


CONTABIL SEF,JUDEȚUL: PRAHOVA

ȘCOALA GIMNAZIALA "SFANȚUL VASILE " PLOIEȘTI

ANEXABUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevederi cf HCL nr289 /31.07.2018

Realizat la 30.09.2018

Influente (+/-)

Buget rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

603.00

224.58

-80.00

523.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

603.00

224.58

-80.00

523.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10*20*30*40*50*51SF*S5SF*5T+59)

01

603.00

224.58

-80.00

523.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

5.00

2.03

0.00

5.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

5.00

2.03

0.00

5.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

5.00

2.03

5.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

475.10

159.07

-80.00

395.10

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

380.10

144.62

-76.00

304.10

Furnituri de birou

20.01.01

6.00

2.17

6.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

18.00

7.64

-3.00

15.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

214.00

92.07

-39.00

175.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

65.00

16.35

-30.00

35.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

12.00

3.48

-4.00

8.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

6.00

2.56

6.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

59.10

20.35

59.Î01

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

55.00

13.35

55.00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

55.00

13.35

55.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

2.00

0.00

-1.00

1.00

| Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

2.00

-1.00

1.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2.00

2.00

Pregătire profesionala

20.13

10.00

-2.00

8.00

Protecția muncii

20.14

4.00

-1.00

3.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

22.00

1.10

0.00

22.00

^HAIte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

22.00

1.10

22.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

18.00

8.66

18.00

I Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

18.00

8.66

18.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30)

59

104.90

54.82

104.90

Burse

59.01

1OQ.Q~oj

49.99

100.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

4.90

4.83

4.90

ORDONATOR TER


Prof.dr MaiCONTABIL SEF ,


Ec. Luca Dorina


ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE” MUN PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

Urmare adresei primite de la Primăria Municipiului Ploiești - Direcția Economica, bugetul local activitatii instituției noastre aprobat prin HCL 29/16.02.2018 si rectificat prin HCL 285/31.07.2018, se modifica ,dupa cum urmeaza :

Titlul II „Bunuri si servicii” - este diminuat cu suma de 80,00 mii lei

astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 523,00 mii lei, conform anexei 1.

DIRECTOR, Prof. drADMINISTRATOR FINANCIAR,ȘCOALA GIMNAZIALA „SFANȚUL VASILE
PROCES VERBAL

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale „Sfanțul Vasile” Ploiești a luat in discuție adresa primita de la Direcția Economica a Primăriei Municipiului Ploiești privind modificarea prevederilor bugetare anuale , după cum urmeaza :

- Titlul II „Bunuri si servicii” - este diminuat cu suma de 80,00 mii Iei astfel bugetul local al instituției noastre ajungând la suma de 523,00 mii lei, conform anexei 1 , pentru care a emis aviz favorabil.


JUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PROGRAM PRELUNGIT "DUMBRAVA MINUNAT Str. Aleea Arinului nr.2

CF 29170380

BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul localDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget conf.

HCL

346/31.08.2

018

Influente

(+/-)

T /     o g V.

V'-

*-v Buget'

rectificat

Realizat

26.10.2018

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

129.00

121.17

10.00

139.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

129.00

121.17

10.00

139.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

129.00

121.17

10.00

139.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

11.00

6.00

0.00

11.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

11.00

6.00

0.00

11.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

11.00

6.00

11.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

Prime de asigurare de via(ă plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

118.00

115.17

10.00

128.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

105.00

103.19

9.00

114.00

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.96

2.001

Materiale pentru curățenie

20.01.02

22.00

21.44

2.00

24.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

39.00

38.30

2.00

41.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

10.00

10.00

1.00

11.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

13.00

12.53

2.00

15.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

19.00

18.96

2.00

21.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

1.00

0.75

0.00

1.00

] Medicamente

20.04.01

0.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget cont.

HCL

346/31.08.2

018

Realizat

26.10.2018

Influente

(+/-)

Buget rectificat 7:.7' ■t        /

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

' 0.00

Dezinfectând

20.04.04

1.00

0.75

1.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01 +20.05.03+20.05.3

20.05

7.00

6.25

0.00

7.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

O'.OO

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

. Q.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

7.00

6.25

7.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Pregătire profesionala

20.13

3.00

2.98

3.00

Protecția muncii

20.14

2.00

2.00

1.00

3.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

Tichete de cresa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

0.00

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0.00

0.00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

85.01

I

J

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,Tamas LiviaGRĂDINIȚĂ CU PROG.PRELUNGIT “DUMBRAVA MINUNATA”

CUI 29170380

STR ARINULUI NR.2

TEL/FAX: 0244/534940

NR. 599/29.10.2018


NOTA DE FUNDAMENTARE

Conform prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, bugetul instituției aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.346/31.08.2018 in valoare totala de 129.00 mii lei, va rugam a-1 majora, pentru plata facturilor pentru luna octombrie si parțial noiembrie,conform solicitărilor,cu suma de 10 mii lei la titlul II “Bunuri si servicii” din care:

 • - 20.01.02 - 2.00 mii lei - suma necesara pentru achiziționarea materialelor pentru curățenie (detergenti, saci menajeri, mopuri, maturi, degresanti, etc.);

 • - 20.01.03 - 2.00 mii lei - suma necesara acoperirii cheltuielilor cu energia electrica,energie termica si gazele natural;

 • - 20.01.04 - 1.00 mii lei - suma necesara pentru susținerea cheltuielilor cu apa consumata si

plata serviciilor de salubrizare (degajarea gunoiului colectat).

 • - 20.01.08 - 2.00 mii Iei - suma necesara pentru acoperirea contractelor pentru servicii de

telefonie fixa, internet si telefonie mobila;

 • - 20.01.30 -2.00 mii lei - servicii de mentenanta privind evidenta contabila computerizata, precum si acoperirea cheltuielior de întreținere si funcționare tehnica de calcul;

 • - verificare , incarcare stingatoare, hidranti;

 • - verificare metrological cantare;

 • - efectuarea si montarea prizelor de pamant si paratraznet,

 • - 20.14 -1.00 mii lei - suma necesara pentru achitarea facturii pentru protecția muncii.

  DIRECTOR,

  Prof. Ghinoiu Nicoleta


ADMINISTRATOR FINANCIAR,

Tamas Livia
JUDEȚUL: PRAHOVA

ANEXA 18 /o,     ,

.


Instituția publica: GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN "LICURICI" PLOIEȘTI Str. Arinului, nr.2 CIF 29169955

BUGET PE ANUL 2018 sursa de finanțare: bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 243/ 27.06.2018

Realizat

26.10.2018

Influente (+/-)

Propunere buget ' rectificat

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

128.00

123.52

15.00

143.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

128.00

123.52

15.00

143.00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+2O+30+40+S0+51SF+55SF+57+59)

01

128.00

123.52

15.00

143.00

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2.00

0.16

0.00

2.00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2.00

0.16

0.00

2.00

Salarii de baza

10.01.01

0.00

0.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

X

0.00

Fond de premii

10.01.08

X

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

X

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0.00

0.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

2.00

0.16

2.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0.00

Tichete de masa *)

10.02.01

0.00

Norme de hrana

10.02.02

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

0.00

0.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

0.00

0.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

0.00

0.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

0.00

0.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

0.00

0.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

126.00

123.36

15.00

141.00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

117.00

114.80

10.60

127.60

Furnituri de birou

20.01.01

2.00

1.60

-0.40

1.60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20.00

19.98

2.00

22.00

încălzit. Iluminat si forța motrica

20.01.03

58.00

56.37

4.00

62.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

8.00

7.92

3.00

11.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0.00

Piese de schimb

20.01.06

0.00

Transport

20.01.07

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

7.00

7.00

2.00

9.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

22.00

21.93

22.00

Reparații curente

20.02

0.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0.00

0.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0.00

0.00

I Medicamente

20.04.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 243/ 27.06.2018

Realizat

26.10.2018

Influente

(+/-)

Propunere buget rectificat

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

Reactivi

20.04.03

0.00

Dezinfectant!

20.04.04

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.3

20.05

6.00

6.00

1.00

.7.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

6.00

6.00

1.00

7.00

Deplasări, detașări, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

0.00

0.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

Cerceta re-dezvoltare

20.10

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

Pregătire profesionala

20.13

1.00

0.80

3.40

4.40

Protecția muncii

20.14

2.00

1.76

2.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice loc.

20.20

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.2

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.:

I20.30

0.00

0.00

Reclama si publicitate

20.30.01

0.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

Chirii

20.30.04

0.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

0.00

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

0.00

0.00

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

r

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

0.00

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0.00

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

0.00

0.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

0.00

0.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

0.00

0.00

[construcții

71.01.01

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat conf. HCL 243/ 27.06.2018

Realizat

26.10.2018

Influente (+/-)

rectificat

CZă

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0 00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

; rt‘. 0»

Alte active fixe

71.01.30

0.00

/         0 co

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

O.OOl

\ 0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

W *0:00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

A oo

__I_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0.00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

oW

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


CONTABIL SEF,


DIRECTOR,


Prof. Olteanu Mariana
GRĂDINIȚĂ STEP BY STEP CU PP SI PN” „LICURICI”, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

STR. Arinului, nr. 2

NOȚADEjFUNDAMENTARE

Suma alocata din bugetul local pentru activitatea instituției noastre pentru anul 2018 este in suma de 128,00 mii lei defalcata astfel:

 • -  cheltuieli de personal 2,00 mii lei

Transport - 2,00 mii lei

 • -  bunuri si servicii -  126,00 mii lei

Urmare necesității acoperiri cheltuielilor cu utilitățile si materialele de intretinere si curățenie, solicitam suplimentarea cheltuielilor pentru bunuri si servicii, respectând prevederile art.14, alin 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare „Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata, potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare”, bugetul aprobat modificandu-se prin majorare cu suma de 15,00 mii lei, ajungând astfel la suma de 143,00 mii lei, conform Anexei 1 anexate.

DIRECTOR, Prof. Olteanu Mariana

ADM. FINANCIAR. Roșea ElenaJUDEȚUL: PRAHOVA

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23, MUNICIPIUL PLOIEȘTI


BUGETUL CHELTUIELILOR PE ANUL 2018

SURSA DE FINANȚARE: BUGETUL LOCAL


mii ld

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Prevedere conform HCL nr.361 bis/ 27.09.2018

Realizat

26.10.2018

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

189.00

172.73

10.00

199.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

189.00

172.73

10.00

199.00

CHELTUIELI CURENTE(cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

189.00

172.73

10.00

199.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

42.00

34.26

0.00

42.00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

40.38

33.06

0.00

40.38

Salarii de baza

10.01.01

33.38

31.29

0.00

33.38

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte sporuri

10.01.06

0.00

0.00

0.00

0.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

O.'OO

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

0.00,

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11