Hotărârea nr. 476/2018

Hotãrârea nr. 476 privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 476

privind aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive nr. 329/02.11.2018 a dlui Viceprimar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești nr. 15842/02.11.2018, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 193/02.11.2018 al Direcției Economice;

în conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018, Legii nr.3/2018 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018 și Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2018 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, structurat pe următoarele activități: „Servicii de sănătate publică - Cabinete medicale școlare” conform Anexei nr. 1, „Asistență acordată persoanelor în vârsta - Cămin de bătrâni” conform Anexei nr. 2, „Cantina de ajutor social” conform Anexei nr. 3 și pentru „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale” conform Anexei nr. 4, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă Listele de investiții pe anul 2018, pentru activitatea „Cantina de ajutor social” conform Anexei nr. 5 și pentru activitatea „Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale”, conform Anexei nr. 6, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Direcția Economică, din cadrul Municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 05 noiembrie 2018

Contrasemnează: p. SECRETAR, ZAHARIA Șef ServiciuPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

1 Li I

JUDEȚUL: PRAHOVA

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


66.02.08 SERVICII DE SANATATE PUBLICA - CABINETE MEDICALE ȘCOLARE

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PE ANUL 2018 PROPUS SPRE RECTIFICARE

V- l >   . II ■.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție 30.09.2018

BUGET INIȚIAL 2018

DIFERENTE BUGET PANA LA 31.12.2018

INFLUENTE +1

BUGET PROPUS

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

6,069.00

10,340.00

2,898.00

-1,373.00

8,967.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

6,069.00

10,340.00

2,898.00

-1,373.00

8.967.00

CHELTUIELI CURENTE

01

6,039.00

10,340.00

2,898.00

-1,373.00

8,967.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

6,029.00

10,203.00

2,838.00

-1,336.00

8,867.00

Cheltuieli salariale In bani

10.01

5,807.00

9,892.00

2,773.00

-1,312.00

8,580.00

Salarii de baza

10.01.01

5,807.00

9892.00

2063.00

-2022.00

7,870.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0

710.00

710.00

710.00

Contribuții

10.03

222.00

311.00

65.00

-24

287.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

65.00

65.00

0.00

0

65.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

3.00

0.00

0

3.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

22.00

22.00

0.00

0

22 00

uuninumii ue asiyuidii puiiiiu duuiuaiitu ue uiunud sr chjij------

10.03.04

1.00

1.00

0.00

0

1.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

11.00

11.00

0.00

0

11.00

Contribuția asiguratorie de munca

10.03.07

120.00

209

65.00

-24

185.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

10.00

107.00

49.00

■48.00

59.00

Bunuri si servicii

20.01

10.00

32.0C

5.00

-17.00

15.00

Furnituri de birou

20.01 01

0.00

7.00

0.00

-7

0.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

0.00

-5

0.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10.00

20.00

5.00

-5

15.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0.00

65.00

44.00

-21.00

44.00

Medicamente

20.04.01

0.00

25.00

14.00

-11

14.00

Materiale sanitare

20.04.02

0.00

35.00

30.00

-5

30.00

Reactivi

20.04.03

0.00

0.00

0.00

0

0.00

Dezinfectanti

20.04.04

0.00

5.00

0.00

-5

0.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0.00

10.00

0.00

-10.00

0.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0

0.00

0

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0

0.00

0

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

10.00

0.00

-10

0.00

0

0.00

TITLUL IX

59

30.00

30.00

11.00

11

41.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

30.00

30

11.00

11

41.00ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA - CĂMIN DE BATRANI


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUtj LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICARE
?-.,nu lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

30.09.2018

BUGET APROBAT

DIFERENTE BUGET PANA LA 31.12.2018

INFLUENTE +/-

BUGET PROPUS SPRE RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,146.00

1,776.00

630.00

0.00

1,776.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,072.00

1,691.00

619.00

0.00

1,691.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,072.00

1,691.00

619.00

0.00

1,691.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

793.00

1,142.00

349.00

0.00

1,142.00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

760.00

1,100.00

339.00

-1.00

1,099.00

Salarii de baza

10.01.01

739.00

1,071.00

268.00

-64.00

1,007.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

60.00

60.00

60.00

Alte sporuri

10.01.06

21.00

29.00

11.00

3.00

32.00

Contribuții

10.03

33.00

42.00

10.00

1.00

43.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

12.00

12.00

0.00

0.00

12.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

4.00

4.00

0.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli nrofesiiwude

10.03.04

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

15.00

24.00

10.00

1.00

25.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

273.00

539.00

266.00

0.00

539.00

Bunuri si servicii

20.01

121.00

275.00

154.00

0.00

275.00

Furnituri de birou

20.01.01

1.00

7.00

6.00

0.00

7.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

9.00

20.00

11.00

0.00

20.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

39.00

75.00

3600

0.00

75.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

13.00

20.00

7.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

3.00

6.00

3.00

0.00

6.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

56.00

142.00

86.00

0.00

142.00

Reparații curente

20.02

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

Hrana

20.03

99.00

145.00

46.00

0.00

145.00

| Hrana pentru oameni

20.03.01

99.00

14'5.00

46.00

0.00

145.00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

39.00

56.00

17.00

0.00

56.00

Medicamente

20.04.01

0.00

1.00

1.00

0.00

1.00

Materiale sanitare

20.04.02

35.00

50.00

15.00

0.00

50.00

Dezinfectați

20.04.04

4.00

5.00

1.00

0.00

5.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

3.00

25.00

22.00

0.00

25.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

•0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

3.00

15.00

12.00

0.00

15.00

Deplasări, delăsări, transferări

20.06

7.00

10,00

3.00

0.00

10.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

7.00

10.00

3.00

0.00

10.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

2.00

5.00

3.00

0.00

5.00

Protecția muncii

20.14

2.00

15.00

13.00

0.00

15.00

Alte cheltuitei

59

6.00

10.00

4.00

0.00

10.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

6.00

10.00

4.00

0.00

10.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

74.00

85.00

11.00

0.00

85.00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

74.00

85.00

11.00

0.00

85.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

74.00

85.00

11.00

0.00

85.00

Active fixe

71.01

74.00

85.00

11.00

0.00

85.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier^apsnitart bițptică și alte active corporale

71.01.03

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

AlteXtiveT^ ' *' C, ?\

71.01.30

74.00

75.$

1.00

0.00

75.00
(MS,

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,


TUTOIU FLORENTINA


T„"'

anexa nr-, 3

,/* / '"7'<

BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGEfU£LOCÂL PROPUS SPRE RECTIFICARE                                            |     h'

c

‘ADENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Execuție

30.09.2018

BUGET APROBAT

DIFERENTE BUGET PANA LA 31.12.2018

INFLUENȚE: +/-

VbuqW PROPUS SPRE

RECTIFICARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

1,856.00

2,533.00

776.00

99.00

2,632.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

1,856.00

2,433.00

741.00

164.00

2,597.00

CHELTUIELI CURENTE

01

1,856.00

2,433.00

741.00

164.00

2,597.00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

491.00

695.00

188.00

-16.00

679.00

Cheltuieli salarlale in bani

10.01

467.00

665.00

182.00

-16.00

649.00

Salarii de baza

10.01.01

467.00

665.00

168.00

-30.00

635.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

14.00

14.00

14.00

Contribuții

10.03

24.00

30.00

6.00

0.00

30.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

7.00

7.00

0.00

0.00

7.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli orofesionale

10.03.04

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

3.00

3.00

0.00

0.00

3.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

9.00

15.00

6.00

0.00

15.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,361.00

1,732.00

551.00

180.00

1,912.00

Bunuri si servicii

120.01

134.00

239.00

86.00

-19.00

220.00

Furnituri de birou

20.01.01

0.00

4.00

5.00

1.00

5.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

35.00

60.00

15.00

-10.00

50.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

7.00

10.00

3.00

0.00

10.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

6.00

10.00

4.00

0.00

10.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.00

5.00

4.00

0.00

5.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

85.00

145.00

50.00'

-10.00

135.00

Reparații curente

20.02

0.00

31.00

16.00

-15.00

16.00

Hrana

20.03

1,210.00

1,415.00

440.00

235.00

1,650.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

1,210.00

1,415.00

440.00

235.00

1,650.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar

20.05

0.00

20.00

5.00

-15.00

5.00

Uniforme si echipament

20.05.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

0.00

20.00

5.00

-15.00

5.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

12.00

15.00

0.00

-3.00

12.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

12.00

15.00

0.00

-3.00

12.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

4.00

7.00

0.00

-3.00

4.00

Protecția muncii

20.14

1.00

5.00

4.00

0.00

5.00

Alte cheltullei

59

4.00

6.00

2.00

0.00

6.00

Fond neincadrare persoane cu handicap

59.40

4.00

6.00

2.00

0.00

6.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0.00

100.00

35.00

-65.00

35.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0.00

100.00

35.00

-65.00

35.00

Active fixe

71.01

0.00

100.00

35.00

-65.00

35.00

Construcții

71.01.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

85.00

20.00

-65.00

20.00

V'STRATIA £

;RSEF SERVICIU UN

TUTOIU FLORENTINAADMINISTRAȚIA SERIVIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI

68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SI ASISTENTEI SOCIALE - ACTIVITATEA PROPRIE


BUGETUL DE CHELTUIELI PE ANUL 2018 AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL PROPUS SPRE RECTIFICAREDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚI E 30.09.2018

BUGET ALOCAT

DIFERENTE BUGET PANA LA 31.12.2018

V-'"        ".....

LRE«^fcARE

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNC1TONARE+SEC1IUNEA DE DEZVOLTARE 1

12,841.00

18,232.00

5,119.00

-272.00

17,960.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

12,836.00

17,867.00

4,904.00

-127.00

17,740.00

CHELTUIELI CURENTE

01

12,836.00

17,867.00

4,904.00

-127.00

17,740.00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7,321.00

10,033.00

2,533.00

-179.00

9,854.00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

7,032.00

9,661.00

2,474.00

-155.00

9,506.00

Salarii de baza

10.01.01

7,000.00

9,611.00

2,420.00

-191.00

9,420.00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0.00

0.00

44.00

44.00

44.00

Alte sporuri

10.01.06

32.00

50.00

10.00

-8.00

42.00

Contribuții

10.03

289.00

372.00

59.00

-24.00

348.00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

103.00

103.00

0.00

0.00

103.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

3.00

4.00

1.00

0.00

4.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

34.00

34.00

0.00

0.00

34.00

nmrnnuin oe'aKrguiari'iTTnTU amucrrie ue munuu si ihiii

10.03.04

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

7.00

8.00

1.00

0.00

8.00

Contribuție asiguratorie de munca

10.03.07

141.00

222.00

57.00

-24.00

198.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

1,458.00

2,405.00

992.00

45.00

2,450.00

Bunuri si servicii

20.01

978.00

1,450.00

487.00

15.00

1.465.00

Furnituri de birou

20.01.01

36.00

40.00

14.00

10.00

50.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

11.00

25.00

24.00

10.00

35.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

382.00

546.00

184.00

20.00

566.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

26.00

35.00

9.00

0.00

35.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

13.00

20.00

7.00

0.00

20.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

47.00

60.00

13.00

0.00

60.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

28.00

45.00

22.00

5.00

50.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

435.00

679.00

214.00

-30.00

649.00

Reparații curente

20.02

27.00

350.00

398.00

60.00

410.00

Hrana

20.03

33.00

55.00

22.00

0.00

55.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

33.00

55.00

22.00

0.00

55.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

24.00

55.00

21.00

5.00

60.00

Uniforme si echipament

20.05.01

8.00

20.00

2.00

-10.00

10.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

16.00

35.00

19.00

15.00

50.00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

260.00

290.00

15.00

-15.00

275.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

260.00

290.00

15.00

-15.00

275.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0.00

10.00

5.00

-5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

95.00

116.00

6.00

-15.00

101.00

Protecția muncii

20.14

6.00

35.00

29.00

0.00

35.00

Alte cheltuieli

20.30

35.00

44.00

9.00

0.00

44.00

Reclama si publicitate

20.30.01

1.00

3.00

2.00

0.00

3.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

1.00

1.00

0.00

0.00

1.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

33.00

40.00

7.00

0.00

40.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4,020.00

5,369.00

1,364.00

15.00

5,384.00

Aiutoare sociale Icod 57.02.01 la 57.02.041

57.02

4.020.00

5.369.00

1,364.00

15.00

5,384.00

Aiutoare sociale in numerar

57.02.01

4.00

10.00

6.00

0.00

10.00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

4.016.00

5.359.00

1,358.00

15.00

5.374.00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

59

37.00

60.00

15.00

-8.00

52.00

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

37.00

60.00

15.00

-8.00

52.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

5.00

365.00

215.00

-145.00

220.00

CHEL TUIELI DE CAPITAL

70

5.00

365.00

215.00

-145.00

220.00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71.00

5.00

365.00

215.00

-145.00

220.00

Active fixe

71.01

5.00

365.00

215.00

-145.00

220.00

Mașini echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

0.00

20.00

20.00

20.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

5.00

55.00

50.00

0.00

55.00

Alte active fixe     n

71.01.30

0.00

310.00

145.00

-165.00

145.00

IRECTOR GENERAL,1 DINU


SEF SERXTt

florentina™VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE

PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE


DIRECȚIA

DIRECTOR ECONOMIC,


LISTA INVESTIȚII


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 CANTINA SOCIALA


;S!K®X, «;

<-■ -

f |aNEXĂ NR. 5 \

......■ Xt'w ?Vi'


.......

/ A?


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții

U/ M

Cantitatea

Valoarea inițiala

Influente +/•

Valoarea finala


I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

15,000

15,000

STATII DE LUCRU

3

15,000

0

15,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

85,000

-85,000

0

1. Arhitectura si rezistenta

85,000

-85,000

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SOCIALA

1

65,000

-65,000

0

REFACERE GARD

1

20,000

-20,000

0

2. Branșamente utilitati

0

0

0

TV Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

TOTAL 4

0

20,000

20,000

Expertiza tehnica a imobilului, auditul energetic, proiect tehnic (inclusiv documentațiile necesare autorizării lucrărilor) pentru realizare termosistem fațada cantina sociala

0

20,000

20,000

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

100,000

-65,000

35,000

FINANCIAR CONTABILITATE,


Nr.1

ROILOR J

7


SEF SE TUTOLISTA INVESTIȚIIDIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC,


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2018 ACTIVITATE PROPRIE


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor U/ Cantjtatea valoarea Inițiala Influente */■ Valoarea cheltuieli de Investiții                  M                                                          finala


I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

365,000

-145,000

220,000

ST AȚII DE LUCRU

10

50,000

0

50,000

MULTIFUNCȚIONAL

1

5,000

0

5,000

ASPIRATOR PROFESIONAL INJECȚIE / EXTRACȚIE

2

0

20,000

20,000

SISIEM TEHNIC DE SECURITATE

ELECTRONIC (COMPUS DIN SUBSISTEM ALARMA ANTIEFRACTIE, SUBSISTEM ONTROL ACCES, SUBSISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO)

1

165,000

-165,000

0

SIStEM ELECTRONIC PENTRU AUDIO CONFERINȚA SI VIDEO PROIECTARE IN VEDEREA AMENAJĂRII SĂLII DE ȘEDINȚA PENTRU CONSILIUL LOCAL

1

145,000

0

145,000

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

0

0

1. Arhitectura si rezistenta

0

0

0

REALIZARE TERMOSISTEM FAȚADA CANTINA SO

1

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

0

0

IV. Cheltuieli de proiectare pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate si a studiilor de fezabilitate aferente obiectivului

TOTAL 4

0

0

0

Z/<JOTAL GENERAL 1+2+3+4

365,000

-145,000

220,000


SEF SERVICIU FINANC TUTOIU