Hotărârea nr. 475/2018

Hotãrârea nr. 475 privind prelungirea contractului de închiriere nr.18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploieşti şi Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători Bucureşti, pentru imobilul din Ploieşti str. Ştefan cel Mare, nr.45, bloc M1 în care funcţionează Grădiniţa Sfinţii Mihail si Gavril

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 475 privind prelungirea contractului de închiriere nr.18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45, bloc Ml în care funcționează Grădinița „Sfinții Mihail si Gavril”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive nr. 326/31.10.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Sorescu Florina Alina, Văduva Sorin, Grigore Constantin, Hodorog Bogdan și Staicu Zoia și Raportul de Specialitate comun nr. 12202/31.10.2018 al Direcției Tehnic-Investiții, nr. 192/31.10.2018 al Direcției Economice și nr. 1634/31.10.2018 al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 încheiat între Municipiul Ploiești și S.N.T.F. C.F.R. Călători S.A. -Regionala de Transport Feroviar de Călători Muntenia (ulterior sucursala și-a schimbat denumirea în Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București) pentru imobilul din Ploiești str. Ștefan cel Mare, nr.45 în vederea continuării activităților instructiv-educative ale Grădiniței „Sfinții Mihail si Gavril”;

ținând cont de raportul Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport din data de 31.10.2018;

luând în considerare adresa nr.14464/12.07.2018 a Grădiniței „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, prin care se solicită continuarea activității grădiniței în acest spațiu;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.402/27.09.2018 privind constituirea comisiei de negociere a chiriei imobilului situat în Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45;

în baza procesului-verbal nr.22294 încheiat cu ocazia întâlnirii din data de 24.10.2018 dintre reprezentanți ai Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători București și membrii comisiei de negociere numită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 402/27.09.2018 formată din consilieri locali, completată cu reprezentanți din cadrul aparatului de specialitate al primarului numiți prin Dispoziția nr.3259/08.10.2018 pentru negocierea chiriei imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr.45;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.287/19.09.2011 prin care fost încheiat contractul de închiriere nr. 18226/04.10.2011;

ținând cont de punctul de vedere transmis în data de 30.10.2018 de către Serviciul Patrimoniu, Organizare Tehnică, Dezvoltare din cadrul Sucursalei Regionale de Transport Feroviar de Călători București;

în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, actualizată;

în baza dispozițiilor art.22, alin.(l) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(2), lit.d), alin.(6), lit. a), pct.l, art.45, alin.(l) si al art.115, alin.(l), lit.b) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 18226/04.10.2011 dintre Municipiul Ploiești în calitate de chiriaș și proprietarul, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători’ - S.A. - Sucursala Regională de Transport Feroviar de Călători București, pentru imobilului din Ploiești, str. Ștefan cel Mare nr. 45, bl. Ml în care funcționează Grădinița „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril”, de la 01.11.2018 până la data de 30.10.2020.

Art.2. Aprobă chiria pentru spațiul închiriat în sumă de 3.415,42 lei/lună/spațiu (la care se adaugă TVA).

A

Art.3. împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze actul adițional nr.6 la contractul de închiriere nr.l 8226/04.10.2011.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

9