Hotărârea nr. 474/2018

Hotãrârea nr. 474 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 474 privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 324/31.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1633/31.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr.348/30.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 186/31.10.2018 la Direcția Economică, privind modificarea elementelor de identificare ale unor imobile din municipiul Ploiești;

în conformitate cu Raportul din data de 08.08.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare și figurează ca poziții distincte în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, însușit prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001, privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, Anexa Al;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor Hotărârii nr. 255/28.07.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind actualizarea nomenclatorului stradal al municipiului Ploiești;

In temeiul art. 36 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă modificarea Anexei Al la Hotărârea nr.225/1999 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, după cum urmează:

la poziția 666, referitoare la Intrarea Lanului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 668mp; Lungime = 0,147 km;

la poziția 668, referitoare la Intrarea Ogorului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 286mp; Lungime = 0,071 km;

la poziția 780, referitoare la strada Uzinei, coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 1396 mp; Lungime = 0,180 km;

la poziția 494, referitoare la strada Trenului, coloana 4; va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 2237mp; Lungime = 0,258 km;

la poziția 769, referitoare la strada Tirgului, coloafeȚ3, va avea următorul cuprins: Târgului; coloana 4 va avea următorul cuprins: Tipf-dârbsabi^ balast; Suprafața = 2644mp; Lungime = 0,259 km;                              v

la poziția 639, referitoare la strada Furnalului, coloana 4 va■ftycS'a următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 3072mp; Lungime = 0,637 km;

la poziția 732, referitoare la strada Pietii, coloana 3 va avea următorul cuprins: Pieții; coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = balast; Suprafața = 619mp; Lungime = 0,111 km;

la poziția 749, referitoare la strada Rifov, coloana 3 va avea următorul cuprins: Râfov; coloana 4 va avea următorul cuprins: Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 41748mp; Lungime = 2,562 km;

la poziția 157, referitoare la strada Corlatesti, coloana 3 va avea următorul cuprins: Corlătești; coloana 4 va avea următorul cuprins:Tip carosabil = asfalt; Suprafața = 8649mp; Lungime = 0,657 km;

- la poziția 556, referitoare la strada Atelierului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața = 4313 mp;

-Tronson I , Tip carosabil = balast; Suprafața = 3219mp; Lungime = 0,33 lkm;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =1094mp; Lungime = 0,129 km;

la poziția 676, referitoare la strada Izlazului, coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața = 5177 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 3337mp; Lungime = 0,343 km;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =1840mp; Lungime = 0,220km;

la poziția 773, referitoare la strada Traian Savulescu, coloana 3 va avea următorul cuprins: Traian Săvulescu; coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața = 5084 mp;

-Tronson I, Tip carosabil = balast; Suprafața = 1342mp; Lungime = 0,129 km;

-Tronson II, Tip carosabil = balast; Suprafața =3742mp; Lungime = 0,374 km;

la poziția 449, referitoare la Sos. Ghighiului, coloana 3 va avea următorul cuprins: Ghighiului; coloana 4 va avea următorul cuprins: Suprafața = 28566 mp;

  • - Tronson I, Tip carosabil=asfalt; Suprafața = 27855 mp, Lungime =1,832 km;

  • - Tronson II, Tip carosabil= asfalt; Suprafața = 711 mp, Lungime=0,050 km;

Art.2. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

p. SECRETAR, ZAHARIA srviciu