Hotărârea nr. 473/2018

Hotãrârea nr. 473 privind aprobarea reapartamentării imobilului bloc de locuinte nr. 86 situat în Ploieşti, str. Domnişori, nr. 97

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI | VÎZAT1 i

LEGOlTAIfc I

-   «                       , a r r. P r T a r-’

HOTARAREA NR. 473

privind aprobarea reapartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 86 situat în

Ploiești, str. Domnișori, nr. 97

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 320/30.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1626/30.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 343/26.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 188/31.10.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea reapartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 86 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 97;

Văzând Raportul din data de 24.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că blocul de locuințe nr. 86 situat în Ploiești, str. Domnișori nr.97 este înscris în Cartea Funciara nr. 136944 a unității administrativ-teritoriale Ploiești;

în temeiul art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 138 și art. 140 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă reapartamentarea imobilului bloc de locuințe nr. 86 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 97, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 136944, cu nr. cadastral 136944 - CI, în 34 apartamente, conform Referatului de admitere (reapartamentare) nr. C9780/04.10.2018, foii colective și a releveului adăpostului ALA (4 file) care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  George-Șorin-Niculae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Șef Serviciu

ktiSyA- IA~ ML' 4&>/&>/?

Referat de admitere, cerere nr, 85823/01-10-2018

ff<-

fS

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară PRAHOVA 1 ziuă oi

Biroul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ploiești         Luna j 10

Adresa: PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: *5"1 J.“ț® (0244) 59 22 95REFERAT DE ADMITERE

(Reapartamentare)
Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI
Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr, 2-4, jud. Prahova
Referitor la cererea inregistrată sub numărul 85823 din data 01-10-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 97, Bl. 86, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 136944-C1 a fost reapartamentat rezultând următoarele modificări:

'        propuse pentru inregistrare următoarele unitati individuale;

Nr. Unitate individuală

Tip Cotă

Cotă părți comune

Cotă indiviză teren

Observații / Referințe

136944-C1-U34

Cota absoluta ..................(supraf.)

3.72

14.48

Adăpost protecție civila

- au fost propuse pentru actualizare următoarele unitati individuale:

Nr. Unitate individuală

Tip Cotă

Cota părți comune

Cotă indiviză teren

Observații / Referințe

136944-C1-U1

Cota absoluta

(supraf.)

3.09

12.05

Apartament 3 camere

136944-C1-U2

Cota absoluta

Jsupraf.)

3.12

12.17

Apartament 3 camere

136944-C1-U3

136944-C1-U4

Cota absoluta (supraf.)

3.05

11.90

Apartament 3 camere

Cota absoluta

(supraf.)

3.05

11.90

Apartament 3 camere

136944-C1-U5

Cota absoluta (supraf.)

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-U6

Cota absoluta

(supraf.)

3.09

12.05

Apartament 3 camere

136944-C1-U7

Cota absoluta (supraf.)

r-’

12.17

Apartament 3 camere

136944-C1-U8

Cota fractionara

3.05

11.90

Apartament 3 camere

136944-C1-U9

Cota absoluta (supraf.)

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-U10

Cota absoluta

Jșupraf.)

3.08

12.01

Apartament 3 camere

136944-C1-U11

Cota absoluta

(supraf.)

3.12

12.17

Apartament 3 camere

136944-C1-U12

Cota absoluta (supraf.)

3.05

11.90

Apartament 3 camere

136944-C1-U13

Cota absoluta (șuprafj

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-U14

Cota absoluta (supraf.)

3.08

3.12

3.05

12.01              Apartament 3 camere

12.17              Apartament 3 camere

11.90              Apartament 3 camere

136944-C1-U15

136944-C1-U16

Cota absoluta (supraf.)

Cota absoluta (supraf.)

136944-C1-U17

Cota absoluta

Ișupraf.L

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-U18

136944-C1-U19

Cota absoluta (supraf.)

3.08

3.12

12.01              Apartament 3 camere

12.17              Apartament 3 camere

Cota absoluta (supraf.)

136944-C1-U20

Cota absoluta (supraf.)

3.05

11.90

Apartament 3 camere

136944-C1-U21

I—   -  —

Cota absoluta

(supraf.)

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-IJ22

Cota absoluta (supraf.)

3.08

12.01

Apaiionienl 3 Ldineie

136944-C1-U23

Cota absoluta (supraf.)

3.12

12.17

Apartament 3 camere

136944-C1-U24

Cota absoluta

3.05

11.90

Apartament 3 camere

Referat de admitere, cerere nr. 85823/01-10-2018

(supraf.)

136944-C1-U25

Cota absoluta fsupraf.)

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-U26

Cota absoluta (supraf.J

3.08

12.01

Apartament 3 camere

136944-C1-U27

Cota absoluta (supraf.)

3.12

12.17

Apartament 3 camere

136944-C1-U28

Cota absoluta (supraf.)

3.05

11.90

Apartament 3 camere

136944-C1-U29

Cota absoluta

(supraf.)

2.39

9.32

Apartament 2 camere

136944-C1-U30

Cota absoluta (suprafj

3.08

12.01

Apartament 3 camere

136944-C1-U31

Cota absoluta (supraf.)

3.12

12.17

Apartament 3 camere

136944-C1-U32

Cota absoluta

(supraf.j

2.41

9.39

Apartament 2 camere

136944-C1-U33

Cota absoluta (supraf.)

3.12

12.17

Apartament 3 camere

Imobilul situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 97, Bl. 86, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 136944-C1 a fost reapartamentat rezultând următoarele modificări:

Foaia colectivăCarte Funciară Colectivă Nr 136944/UAT Ploiești, Prahova

Descrierea condominiului

Adresa construcției: Str. Domnișori nr. 97, BL 86 Nr. Cadastral: 136944

Suprafața teren: 390

Nr. jtronso n

Scara

]---------------

Nivel

Nr. apartament/ spațiu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

1--

Nr.CF individuală*

1 Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

| Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI {Cpcl

Cotă parte teren aferent UI

(Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita parii comune/apartament

Obs.

P

Ap.l

UI

66.92

3.09

12.05

88.24

23.2587

P

Ap.2

U2

67.72

3.12

12.17

85.97

23.4846

P

Ap.3

U3

66.08

3.05

11.90

87.53

22.9577

Ei

Ap.4

U4

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

El

Ap. 5

U5

51.88

2.39

9.32

76.98

17.9898

El

Ap. 6

U6

66.99

3.09

12.05

102.52

23.2587

El

Ap. 7

U7

67.72

3.12

12.17

86.33

23.4846

E2

Ap. 8

U8

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E2

Ap.9

U9

51.88

2.39

9.32

r 67.31

17.9898

E2

Ap. 10

U10

66.86

3.08

12.01

103.38

23.1835

E2

Ap. 11

Ull

67.72

3.12

12.17

88.81

23.4846

E3

Ap. 12

UI2

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E3

Ap. 13

U13

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E3

Ap. 14

U14

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E3

Ap. 15

U15

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E4

Ap. 16

U16

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E4

Ap. 17

U17

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E4

Ap. 18

U18

66.86

—3;08

12.01

98.95

23.1835

E4

Ap. 19

U19

67.72

3.12

12.17

84.79’

23.4846

E5

Ap. 20

U20

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E5

Ap 21

U21

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E5

Ap. 2 2

U22

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E5

Ap,23

U23

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E6

Ap 24

U24

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E6

Ap 25

U25

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

E6

Ap 26

U26

66.86

3.08

12.01

98.95

23.1835

E6

Ap-r

U27

67.72

3.12

12.17

84.79

23.4846

E7

Ap.i28

U28

66.08

3.05

11.90

91.32

22.9577

E7

Ap 29

U29

51.88

2.39

9.32

67.83

17.9898

£7

Ap3(l

U30

66.86

3.08

12.01

103.38

23.1835

E7

Ap 31

U31

67.72

3.12

12.17

88.81

23.4846

E8

Ap, 32

U32

52.13

2.41

9.39

72.69

18.1403

E8

Ap 33

U33

67.72

3.12

12.17

88.05

23.4846

I

.Siriwl

Adnpoșt ALA

79.89

3.72

14.48

99.24

28.0008

TOTAL

2168.37

103

390

2952.59

752.71

Descriere pârți comune (Subsol ichjiioxari^rampa.sciiri țpate bloc, uscalurie. camera administrației, holuri si casa scării |a parter, cosa scării etai 1 -etaj H. terenul consti-un ncc.>nstnutL indivize               ctci.l

ititocmit                                                                                   Recepționat

('ăcînnSturA. țtampiiă]                                                                            (semnătură, parafa)

Data , ,

Cota de părți comune este în suprafață de 752.71 mp cuprinzând; Subsolul tehnic (247.20 mp), scări +rampă (13.15 mp). Scări spate bloc (4.56 mp), uscatorie, camera administrație, holuri si casa scării la parter, (112.04 mp), casa scării et.l (47.63 mp), casa scării et. 2 (47.63 mp), casa scării etaj 3 (47.63 mp), casa scării etaj 4 (47.63 mp), casa scării etaj 5 (47.63 mp), casa scării etaj 6 (47.63 mp), casa scării etaj 7 (47.63 mp) și casa scării etaj 8 (42.35 mp)


ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEE

ADAPOST ALA

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

1Ț C (1 hh-C \~ d

79.89 mp

Strada Domnișori nr. 97, Bl. 86 subsol

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală i U i

CF individuală

Nr.

încăpere

Denumire

încăpere

Suprafața utilă ( mp ]

1

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA

3.33

2

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA

76.56

Suprafața Utilă =

79.89

Suprafața Totală =

79.89

Suprafața Construită =

99.24

^.Executant               ...

Data

-4 "v \

SC THEOTOP SRL      IA Ji M

Ing. Cojocea Georgianâjlonela i                     f __f J,

Ianuarie 2018

Recepționat

Data

. O^ciui d

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Cadastru ți Publicitate hîioteiiarc Prahova iANGU CONSTANȚA

CO/S/HER GR.

04(101 2018