Hotărârea nr. 472/2018

Hotãrârea nr. 472 privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuinte nr. 85 situat în Ploieşti, str. Domnişori, nr. 95

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 472

privind aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 85 situat în Ploiești,

str. Domnișori, nr. 95

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 322/30.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1628/30.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 344/26.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 190/31.10.2018 la Direcția Economică, prin care se propune aprobarea apartamentării imobilului bloc de locuințe nr. 85 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95;

Văzând Raportul din data de 24.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că blocul de locuințe nr. 85 situat în Ploiești, str. Domnișori nr.95 este înscris în Cartea Funciara nr. 136925 a unității administrativ-teritoriale Ploiești;

în temeiul art. 26 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, a cadastrului și a publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 138 și art. 140 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare;

A

In temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Se aprobă apartamentarea imobilului bloc de locuințe nr. 85 situat în Ploiești, str. Domnișori, nr. 95, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 136925, cu nr.cadastral 136925- CI, în 34 apartamente, conform referatului de admitere (apartamentare) nr. C 9856/05.10.2018, foii colective și a releveelor (47 file), care constituie Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, George-sArin-Niculae BOTEZ 1\


p. SECRETAR, ^O,B..^>Mihaela ZAHARIA ' V XSef Serviciu


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară PRAHOVA wm»        Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ploiești

Adresa; PLOIEȘTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postai 100043, Tel: (0244) 51 95 69, V                                (0244) 59 22 95


REFERAT DE ADMITERE

(Apartamentare)


Domnului/Doamnei MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Domiciliul Loc. Ploiești, Bdul Republicii , Nr. 2-4, Jud. PrahovaReferitor la cererea inregistrată sub numărul 85847 din data 01-10-2018, vă informăm:


imoDilul situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Bl. 85, Jud. Prahova, UAT Ploiești având numărul cadastral 136925-C1 a fost dezmembrat in următoarele unitati individuale:

 • 1) 136925-C1-U1 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Bl. 85, Et. S, Ap. ADAPOST ALA, Jud. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 78.52 mp;

 • 2) 136925-C1-U2 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 63.48 mp;

 • 3) 136925-C1-U3 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 63.28 mp;

 • 4) 136925-C1-U4 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 62.82 mp;

 • 5) 136925-C1-U5 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 63.37 mp;

 • 6) 136925-C1-U6 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 49.62 mp;

 • 7) 136925-C1-U7 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 63.24 mp;

 • 8) 136925-C1-U8 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 62.88 mp;

 • 9) 136925-C1-U9 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI,

UAT Ploiești avand suprafața utila 63.85 mp;

 • 10) 136925-C1-U10 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 49.82 mp,

 • 11) 136925-C1-U11 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.34 mp;

 • 12) 136925-C1-U12 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.43 mp;

 • 13) 136925-C1-U13 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 66.15 mp;

 • 14) 136925-C1-U14 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 49.84 mp;

 • 15) 136925-C1-U15 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.32 mp;

 • 16) 136925-C1-U16 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.27 mp;

 • 17) 136925-C1-U17 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.64 mp;

 • 18) 136925-C1-U18 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 49.33 mp;

 • 19) 136925-C1-U19 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.33 mp;

 • 20) 136925-C1-U20 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.34 mp;

 • 21) 136925-C1-U21 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.49 mp;

Str DOMNIȘORI,

49.63 mp;

Str DOMNIȘORI,

63.28 mp;

Str DOMNIȘORI,

63 mp;

25) 136925-CI-U25 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Bl. 85, Et. 6, Ap. 24, Jud.


 • 22) 136925-C1-U22 situat în Loc. Ploiești, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila

 • 23) 136925-C1-U23 situat în Loc. Ploiești, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila

 • 24) 136925-C1-U24 situat în Loc. Ploiești, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila


Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

Nr.

95,

Bl. 85,

P, Ap. 1, Jud. Prahova,

Et.

P, Ap. 2, Jud. Prahova,

Et.

P, Ap. 3, Jud. Prahova,

Et.

1, Ap. 4, Jud. Prahova,

Et.

1, Ap. 5, Jud. Prahova,

Et.

1, Ap. 6, Jud. Prahova,

Et.

Et. 1, Ap. 7, Jud. Prahova,

Et. 2, Ap. 8, Jud. Prahova,


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


Nr.


95, Bl. 85, Et. 2, Ap. 9, Jud.


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


95,


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


Bl.


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


85,


Et. 2, Ap.


Et. 2, Ap.


Et. 3, Ap.


Et. 3, Ap.


Et. 3, Ap.


Et.


Et.


Et.


Et.


Et.


10, jud.


11, Jud.


12,Jud.


13, Jud.


14, Jud.


3, Ap.


4, Ap.


4, Ap.


4, Ap.


4, Ap.


Et. 5, Ap.


Et. 5, Ap.


Et. 5, Ap.


Et. 5, Ap.


15, Jud.


16, Jud.


17, Jud.


18, Jud.


19,Jud.


20, Jud.


21, Jud.


22,Jud.


23, Jud.


Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.29 mp;

 • 26) 136925-C1-U26 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 49.48 mp;

 • 27) 136925-C1-U27 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.23 mp;

 • 28) 136925-C1-U28 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 62.36 mp;

 • 29) 136925-C1-U29 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.57 mp;

 • 30) 136925-C1-U30 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 49.67 mp;

 • 31) 136925-C1-U31 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 62.83 mp;

 • 32) 136925-C1-U32 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 62.57 mp;

 • 33) 136925-C1-U33 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 48.97 mp;

 • 34) 136925-C1-U34 situat în Loc. Ploiești, Str DOMNIȘORI, Nr. 95, Prahova, UAT Ploiești avand suprafața utila 63.08 mp;

  Bl. 85, Et. 6..Apî“&&țsJud.

  Bl. 85. Et. .S.-Ap.i'&.jud'.

  Bl. 85,'Ety 6, Ap. 27/Jud. .

  Bl. 85, E^7/Ap. 28,

  Bl. 85, Et?7'..Ap:; 29, jud.

  Bl. 85, Et. 7, Ap. 30, Jud.

  Bl. 85, Et. 7, Ap. 31, jud.

  Bl. 85, Et. 8, Ap. 32, lud.

  Bl. 85, Et. 8, Ap. 33, Jud.


Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI PRAHOVA la data: 04-10-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Inspector

MARLENA POPA

Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Prahova


POPA MARLENA

CONSILIER GR. IA

Foaia colectivă

Carte Funciară Colectivă Nr 136925/UAT Ploiești, Prahova

Descrierea condominiului

Adresa construcției: Str. Domnișori nr. 95, Bl. 85

Nr. Cadastral: 136925

Suprafața teren: 387

Nr.

tronson

Scara

Nivel

Nr. apartament/sp atiu cu alta destinație

Cod

Unitate individuală (UI)*

Nr. CF individuală

*

Suprafața utilă UI -Suap-(mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (Cpc)

Cotă parte teren aferent

UI

(Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita parti comune/ apartament

Obs.

S

Adăpost ALA

78.52

3.82

14.77

99.69

28.5442

P

Ap.l

63.48

3.08

11.92

86.64

23.0147

P

Ap.2

63.28

3.07

11.88

84.50

22.9400

P

Ap.3

62.82

3.05

11.80

88.24

22.7905

El

Ap.4

63.37

3.08

11.92

91.45

23.0147

El

Ap.5

49.62

2.41

9.33

76.50

18.0082

El

Ap.6

63.24

3.07

11.88

98.30

22.9400

El

Ap.7

62.88

3.06

11.84

87.65

22.8652

E2

Ap.8

63.85

3.10

12.00

91.45

23.1641

E2

Ap.9

49.82

2.42

9.37

67.80

18.0830

E2

Ap. 10

63.34

3.08

11.92

102.80

23.0147

E2

Ap. 11

63.43

3.08

11.92

92.40

23.0147

E3

Ap. 12

66.15

3.21

12.42

91.45

23.9861

E3

Ap. 13

49.84

2.42

9.37

67.80

18.0830

E3

Ap. 14

63.32

3.08

11.92

98.20

23.0147

E3

Ap. 15

63.27

3.07

11.88

84.50

22.9400

E4

Ap. 16

63.64

3.09

11.96

91.45

23.0894

E4

Ap. 17

49.33

2.40

9.29

67.80

17.9335

E4

Ap. 18

63.33

3.08

11.92

98.20

23.0147

E4

Ap. 19

63.34

3.08

11.92

84.50

23.0147

E5

Ap.20

63.49

3.09

11.96

91.45

23.0894

E5

Ap.21

49.63

2.41

9.33

67.80

18.0082

E5

Ap.22

63.28

3.07

11.88

98.20

22.9400

E5

Ap.23

63.00

3.06

11.84

84.50

22.8652

1    E6

Ad.24

AQ 90

9 no

1 1

RELEVEU ADAPOST ALA Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

78.52 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, subsol

Cartea Funciară colectivă nr

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (Ui

t.           — li /

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA

3.12

2

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA

69.14

3

ADAPOST PROTECȚIE CIVILA

6.26

Suprafața Utilă =

78.52

Suprafața Totală =

78.52

^-'ȘexeajteJȘuprafața Construită^

99.69

ExecutartX c*ccllte

JȚata^Mx/PrX.

//     0E     %\     cERnHCAQC&X

//   AUTORIZARE   S\ //     DE ^TIA

I Sena RO-B-P Rr. 17JP WTOP^ZAgE  /A

',a            Ing. CojoccalGeorgiana-IontU_.^7 : !

\>    COJOCEA    *7\S SenaRO-tt-1^^! &

GEORGIANA-IONELA £/       c -fREOTOP s R p/

\%         &S               ! $7

Ar< --‘-^- 7’<?. A

Uss c*-'

IANUARIE 2018X6W

X^anoAD    Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

POPA marlena''''\ZX|

_____________________________________1             & Af ° * ■ r                    j -z 1__________

08. ' 2U18

[           a v ■' iJ E R GR. ■! â£> |

RELEVEU CU PROPUNERE DE APARTAMENT ARE PARTER Scara 1:100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafaja

Adresa imobilului

372.52 mp

Strada Domnișori nr. 95. Bl. 85, Parter

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

65.43 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Parter, Ap 1

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

*36.9 ir- q-i/Q

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp l

1

HOL

5.83

2

CAMERA DE ZI

17.95

3

HOL

0.90

4

BAIE

3.81

5

DORMITOR

11.47

6

CAMARA

1.85

7

DEBARA

1.15

8

BUCĂTĂRIE

7.99

9

WC

2.08

10

DORMITOR

10.45

Suprafa

ta Utilă =

63.48

11

1

LOGGIE

1.95

,U°A     Suprafața 1 otală

65.43

/■ •>.'

Suprafața' Construită -

86.64

/f C'"^.

’•    wA      I '.Pi'1   "'Ll ;        ’T’X

■<\ Executant

Data

5           - cNr

Ig senaRO-0^

GE0^MC!iî

Q.  | j /|     AUTORIZARE

se/w©Tof w p j.X^oc^Gebrgiană-tonela^^

aprilie 2018

'       țJ-S’c;

V VbX,

x.. , -’C " -«V

Recepționat

Da/a

w

O.-<' 2018

(Nume, pr

Oficv            : si CioCAr: kiiobihara i b, .. ;

enume, funcție, semnătură,.stațnpila)

Ct^S/iJFn GR. IA

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

65.65 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Parter, Ap. 2

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală iUi

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă ( mp]

1

HOL

4.48

2

WC

1.91

3

CAMARA

1.46

4

BUCĂTĂRIE

7.40

5

CAMERA DE ZI

18.34

6

DORMITOR

10.13

7

DEBARA

1.18

8

DEBARA

1.04

9

BAIE

3.76

10

DORMITOR

11.12

11

HOL

2.46

Suprafa

a Utilă =

63.28

12

~~~'~WGG1E

2.37

Suprafat

a Totală =

65.65

/G'              Suprafața Construită^     \

84.50

/Executant de         A

..j-rQRiZAR-

„ n ocEA In§- Clocea Georgiana-lonel. GEORG^A^^J/

V" ■.                   # a

aprilie 2018    , . -A

- '*$ ■ XL-?

f

Xfrcan:.-,             Recepționat-——•

Data /

P""”G C?'i--ME si F'iwiiAPt'i Imobihara Praiiua

(Nume, prenume, funcție, semnătură,Htămpila)

|                    GR. IA

w

jwp’ am

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

65.21 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Parter, Ap. 3

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

6.91

2

CAMERA DE ZI

17.19

3

DORMITOR

11.71

4

BAIE

3.63

5

WC

2.24

6

DORMITOR

10.61

7

DEBARA

1.81

8

CAM ARA

1.16

9

BUCĂTĂRIE

7.56

Suprafa

a Utilă =

62.82

10

_

LOGGIE

2.39

Suprafața Totală =

65.21

Suprafața Construită -

z«8.24

CExecuți

/Data

/y

/îf   CERTIFICAT

// DE l:‘     AUTORIZARE

U Seria RO-B-J Vi- S.C. THEOTOP ST

_

scaHE&TOP SRL^^e^

/ T

'     -t -m

. (țojțweaj <freorgiana-Ionela<2><7|j

<L. J/     GFOPr?JOCeA    W

/___\^GE0RG'A^.toWC,. -V_____

aprilie 2018 ^£7

Recepționat

Di ta

^X^ORIAQj^

2018

(Nume, prei

îurne, l unctie, semnătură,,stampila)    )Va

p 0 F A M A R L E N A 1

!

A S ' 11 £ n un.    f<’


1

HOL

7.37

2

CAMERA DE ZI

17.32

3

DORMITOR

11.23

4

BAIE

3.87

5

WC

2.32

6

DORMITOR

10.18

7

CAMARA

1.94

8

DEBARA

1.30

9

BUCĂTĂRIE

7.84

Suprafața Utilă =

63.37

10

LOGGIE

2.53

11

BALCON

3.87

Suprafața Totală =

69.77

Suprafața Construită =

91.45

APARTAMENT 5

1

HOL

5.99

2

BAIE

4.01

3

DORMITOR

11.71

4

DEBARA

1.12

5

CAMARA

1.80

6

BUCĂTĂRIE

7.86

7

CAMERA DE ZI

17.13

Suprafața Utilă =

49.62

8

BALCON

12.28

Suprafața Totală =

61.90

Suprafața Construită =

76.50

APARTAMENT 6

1

HOL

5.93

2

CAMERA DE ZI

17.90

3

HOL

0.90

4

BAIE

3.87

5

DORMITOR

11.43

6

CAMARA

1.90

7

DEBARA

1.14

8

BUCĂTĂRIE

7.73

9

WC

1.90

10

DORMITOR

10.54

Suprafața Utilă =

63.24

11

BALCON

2.49

12

BALCON

2.53

13

BALCON

9.05

Suprafața Totală =

77.31

Suprafața Construită =

98.30

APARTAMENT 7

1

HOL

4.42

2

WC

1.91

3

CAMARA

1.46

4

BUCĂTĂRIE

6.86

5

CAMERA DE ZI

18.50

6

DORMITOR

10.26

7

DEBARA

1.20

8

DEBARA

1.01

9

BAIE

3.71

10

DORMITOR

11.21

11

HOL

2.34

Suprafața Utilă =

62.88

12

LOGGIE

2.36

13

BALCON

2.50

Suprafața Totală =

67.74

Suprafața Construită =

87.65

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

14

HOL+CASA SCĂRII

28.40

15

LIFT

2.07

16

GHENA

1.17

17

LOGGIE

^±61

Suprafața Totală Parti Comune=

/ă 36.25

Suprafața Construita Parti Comune=

47.28“

s Suprafața Construita pe nivel=

401.18

\ Executantă.^          x

|<S Data 2.

/f

S * | Sena,

'^O^Z^eSCTI

3fIng.^Cojoc<

\          cert

lfIOTț?P SRL^ 'V^/ â^pargi^a-Ionela

1

V:. ce,1SL,

£**$*46 0   Rettpti0natte.i™E&.fa>^rii^ ,a

■f7—

1   Data

iumefpitfiufne'                 șl^npr^^

wvm


ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

69.77 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.l, Ap. 4

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

Zte </jr-r/-z/«r

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp 1

1

HOL

7.37

2

CAMERA DE ZI

17.32

3

DORMITOR

11.23

4

BAIE

3.87

5

WC

2.32

6

DORMITOR

10.18

7

CAMARA

1.94

8

DEBARA

1.30

9

BUCĂTĂRIE

7.84

Suprafața Utilă =

63.37

10

LOGGIE

2.53

11

...--BALCON

3.87

Suprafața Tjirtală

69.77

kn^^prafața Qkistruită =picat X>\

/  91.45

"XX Executant

J£MUv/ Data

Ct

f^° ,^<0 sctJiec iȘ,     ..^.0'®Jtag. CojocpaG

%5Cc^'°   #

XX-5'        s V

ȘȘ Sena RO-B-F Nr. 170V ițOP SRiwocEA eoțgiâS^lonela ^la J/

<y5<rw

aprilie 2018

ZG     wb„„■<>, ?•>

•>

Recepționat

Pata

\    y

1 ;iul          Au ci Publicitate iliara Prahova

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila) coo/t/o G/î. IA k-----------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------i.

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. încăpere


1

2

2

£

2

6

7


Denumire încăpere


HOL BAIE DORMITOR DEBARA CAMARA BUCATARIE_ CAMERA DE ZI


Suprafața Utilă =__

I___=_balcon

Șup r a fa t a J oială = prafața Construită = Executant de

I       AU ORIZARE

i(|T[IEOTOP SRL FNr. vcu

Seria RO-B-J Nr ffig) șjoceafceorgiaggjț^g^a

. s.c.theotopS'R-l ■     \* ...........'■O-.-


Suprafața utilă [ mp ]„         -----4? J

GEORGIANA-IONELA j*/

Recepționat
5.99

4.01 _ 11.71 _ J-12

1.80

7.86

17.13

49.62

12.28

61.90 >76.50

Data«i 2       kco'T1- ■ -

AL


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

61.90 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 1, Ap. 5

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

77.31 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 1, Ap. 6

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.93

2

CAMERA DE ZI

17.90

3

HOL

0.90

4

BAIE

3.87

5

DORMITOR

11.43

6

CAMARA

1.90

7

DEBARA

1.14

8

BUCĂTĂRIE

7.73

9

WC

1.90

10

DORMITOR

10.54

Suprafața Utilă =

63.24

11

BALCON

2.49

12

BALCON

2.53

13

BALCON

9.05

Suprafața Totală =

77.31

Sliprafața ConstpBtt3<wPfrp>^

98.30

Executat           ' k\

Data

/?         £       țrv     77» cekiiucai    .\

* Q AJrQf?'^w          //        !

x                            |■ J.tf      autorizare      f \

Nr. 17l se 1:1EOȚOP SRL

GeoRc?AJ°Ce^ng- Co^ea Gfârgiăttd-WnlMă\

\% ORgiana.ion      /     \Ps.c.theotops.r.i_A?/

.    j/

aprilie 2018

-0\

/c .

ReceptionăK,

Data

*2 -   ■ '           A.- A7 Q J

V:.. v, p            p ,-r

\n''.                ty/S/

■•'PP/

\;.p^c; pp

(Nume, prenume

,%îi^t^,l‘ăeifiiiătui!a“^Hâ^)^)'ii!i<:

POP ARL -A \

C0OH/ER GR. !A^\


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

67.74 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 1, Ap 7


r

o

—234--

------7 ‘


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

4.42

2

WC

1.91

3

C AMARA

1.46

4

BUCĂTĂRIE

6.86

5

CAMERA DE ZI

18.50

6

DORMITOR

10.26

7

DEBARA

1.20

8

DEBARA

1.01

9

BAIE

3.71

10

DORMITOR

11.21

11

HOL

2.34

Suprafa

a Utilă =

62.88

12

LOGGIE

2.36

13

BALCON

2.50


1

HOL

7.41

2

CAMERA DE ZI

17.25

3

DORMITOR

11.37

4

BAIE

3.95

5

WC

2.32

6

DORMITOR

10.41

7

CAMARA

1.98

8

DEBARA

1.21

9

BUCĂTĂRIE

7.95

Suprafața Utilă =

63.85

10

LOGGIE

2.59

11

BALCON

3.93

Suprafața Totală =

70.37

Suprafața Construită =

91.45

APARTAMENT 9

1

HOL

6.00

2

BAIE

4.11

3

DORMITOR

11.57

4

DEBARA

1.17

5

CAMARA

1.88

6

BUCĂTĂRIE

7.94

7

CAMERA DE ZI

17.15

Suprafața Utilă =

49.82

8

BALCON

3.96

Suprafața Totală =

53.78

Suprafața Construită =

67.80

APARTAMENT 10

1

HOL

5.95

2

CAMERA DE ZI

18.00

3

HOL

0.85

4

BAIE

3.95

5

DORMITOR

11.34

6

CAMARA

1.95

7

DEBARA

1.17

8

BUCĂTĂRIE

7.78

9

WC

1.89

10

DORMITOR

10.46

Suprafața Utilă =

63.34

11

BALCON

7.63

12

.     BALCON

9.42

Suprafața Totală =

80.39

Suprafața Construită =

102.80

APARTAMENT 11

1

HOL

4.41

2

WC

1.91

3

CAMARA

1.56

4

BUCĂTĂRIE

7.22

5

CAMERA DE ZI

18.47

6

DORMITOR

12.76

7

BAIE

3.64

8

DORMITOR

11.17

9

HOL

2.29

Suprafața Utilă =

63.43

10

BALCON

4.10

11

LOGGIE

2.53

Suprafața Totală =

70.06

Suprafața Construită =

92.40

SUPRAFEȚE PARTI COMUNI

E

13

HOL+CASA SCĂRII

28.40

14

LIFT

2 07

15

GHENA

1.17

16

LOGGIE

4.61

Suprafața Totală Pprti-Comune=

36.25

-------Suprafața Construita Parti Cumunc=

47.28

'Suprafața Construita pe nivei=

401.73

Executant

„           Data

. ttO-®    -nV-"

autorizară

(SC THEOTOPjȘRfro! JT tojocea Georgiana-Ionela«J^-^y rt        r.oJOC^A   a z?y \[

...O10 4   Recepționat ' „y f

I Data n>es1

5.V-                    l^Voit;              :l ÎJ| r U1                   3 1 Mit”...

K,..       .                               E N A

prenume,

-
Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

70.37 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 2, Ap. 8

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală < U)

CF individuală

Nr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere

încăpere

[ mp ]

1

HOL

7.41

2

CAMERA DE ZI

17.25

3

DORMITOR

11.37

4

BAIE

3.95

5

WC

2.32

6

DORMITOR

10.41

7

CAMARA

1.98

8

DEBARA

1.21

9

BUCĂTĂRIE

7.95

Suprafa

a Utilă =

63.85

10

LOGGIE

2.59

11

BALCON

3.93

Suprafața Totală =

70.37

Suprafața ( mistWftă

91.45

Esetutant

v A A /£

'        E'x \ f

AUTORIZARE     R\ 1

fa „              Z

St THEOTOP SRL    ‘A-T

aprilie 2018

[ 3-               Jng. Gbjo&a Georgiana-Ionela sA/

\Ș           O fi „    7â' k

c7      GEORGIANA-IONELA    /

/   \%              -•/' (j

Recepționat

Da.ta'P

(Nume, preni

A re ■-A\ I?r ^'lîd

Oficiul do Cododii’ oi Pudrate Imobiliara Prahova

me, funcție, semnătură, stampila) CC^/i'z/7 GR. IA

2

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

53.78 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 2, Ap. 9

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

6.00

2

BAIE

4.11

3

DORMITOR

11.57

4

DEBARA

1.17

5

CAMARA

1.88

6

BUCĂTĂRIE

7.94

7

CAMERA DE ZI

17.15

Suprafața Utilă =

49.82

8

BALCON

3.96

Suprafața Totală =

53.78

'NȘuprafațar.^oftsfruiiă^x

67.30

,^Xecutant<,/

o/»

fy

j Ing. Ca

CV Vis

' HEOTOP SRL

Ceea. Georgiana-Io^ia

IX^rvlOCEA   A7

<PWnm 2018 apr/lie 2018

/ -

\a -:ca'v            Recepționat■

d0^:;

l O *5               /Î?   <

\ V*-*   Lz   S                         &

CLAj>^ (Nume, prenun

Ofickd"d??s⮣^-P^iicitate imobiliara Ptaho.g

e, funcție, semnătură, stampila)

CONSILIER GR. L4^

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

80.39 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.2, Ap 10

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.95

2

CAMERA DE ZI

18.00

3

HOL

0.85

4

BAIE

3.95

5

DORMITOR

11.34

6

CAMARA

1.95

7

DEBARA

1.17

8

BUCĂTĂRIE

7.78

9

WC

1.89

10

DORMITOR

10.46

Suprafața Utilă =

63.34

11

BALCON

7.63

12

BALCON

9.42

Suprafața Totală = — ..

80.39

Suprafața, Construită =

102.80

Exeiwțant

Data

AUTORIZARE    W

* '^C TiîlMOP SRL '

J^brgiana-Ipnel§EA\ fe

X^8#p2818 aprilie 2018

ZZ L'C'W.

Recepționai

TW'4

Wt$>

?r2h6tate

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

| - ||

\o /«o " <RZ

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

70.06 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.2, Ap 11

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) /

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp 1

1

HOL

4.41

2

WC

1.91

3

C AMARA

1.56

4

BUCĂTĂRIE

7.22

5

CAMERA DE ZI

18.47

6

DORMITOR

12.76

7

BAIE

3.64

8

DORMITOR

11.17

9

HOL

2.29

Suprafa

a Utilă =

63.43

10

BALCON

4-1Q

11

--LQGGIE

2.53

Suprafața Țtffală =

70.06     ------

Suprafața Construită =

92.40

Executant   de        *â\

Data

'018

/•7     ^jȚORi^ARS     «A

I Q                                      Q 1

3         _ - C Mr 1701   ® I

SC.

cojoc EV Ing. C’o(b

■      ,.FORGiANA-IONE

/•'     AUTORIZ’țN)£>1

cea Geprgiana-Ionela    . 9/

Ap/ffie^î"'

'    Pi ciEST 21^

V ■           "           p •**    ,

leceptionat' . Ă

va

VDătao,

(Nume, prenume,

ttr k 1. t o. • k funcție, semnătură, stampila)

£

Nr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața utilă {mp]


APARTAMENT 12


1

2

3

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


HOL


CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE WC DORMITOR DEBARA BUCĂTĂRIE2

2

±

5

6_

7


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10


11

12


1

2

3

_4

 • 5

 • 6

7

L

 • 9

 • 10

11


12Suprafața Utilă =__________________

|__________BALCON______

Suprafața Totală =___

Suprafața Construită =______________

APARTAMENT 13 ~ HOL

__BAIE __DORMITOR ___DEBARA_____

CAMARA

__BUCĂTĂRIE

CAMERA DE ZI


7.40

17.41

11.35

3.74

2.22

13.03

1.22

9.78

66.15

3.83

69.98

91.45


Suprafața Utilă =__

BALCON


Suprafața Totală =________________

Suprafața Construită =__

APARTAMENT 14

HOL


CAMERA DE ZI


HOL BAIE DORMITOR CAMARA DEBARA BUCĂTĂRIE


WC

DORMITOR


Suprafața Utilă -__________________

BALCON

____BALCON_____

Suprafața Totală =_____

Suprafața Construită =____________

APARTAMENT 15

___HOL______ __WC______ CAMARA

__BUCĂTĂRIE

_ _      _CAMERA DE ZI _

__         DORMITOR   _ ___________DEBARA_____ _____ DEBARA _______;______________BAIE_________ _____DORMITOR

HOL


Suprafața Utilă =______

I           LOGGIE

Suprafața Totală = Suprafața Construită =


SUPRAFEȚE PARTI COMUNE
HOL+CASA SCĂRII


LIFT GHENA


LOGGIE


_ Suprafața To)ală Parti Comunry Suprafața Construita Parti Comune= Suprafața Construita pe nivel= y.                    ExecittanțZy

§ Seria RO-B-sn.,-.        Ț*—


5.98

4,05

11.58

1.18

1.80

7.92

17.33

49.84

3.91_

53.75

67.80


5.85

18.26

0.87

3.88

 • 11.37

1.92

J.12

7.73

1.95

 • 10.37

63.32

3.76

9.29

 • 76.37

98.20


4.39

1.90

1.57

7.25

 • 18.56

_9.92

1.21

 • I. 04

3.73

 • II. 12

-2:58

63.27

 • 2.56

65.83

84.50


28.40

2.07


1-.17
ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

69.98 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.3, Ap 12

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere


1

2

3 £

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8


Denumire încăpere


JIOL

CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE WC DORMITOR DEBARA BUCĂTĂRIE


Suprafața Utilă =


9_________

Sn^șfațn To ____________

/ n ^ȘuprafațX Construită ț^icat 9

Ît

t.

V % gfqrgiana-ionela

_
Suprafața utilă [ mp ]


_______Z40_

17.41

11.35

____________ 3.74

2.22_

13.03

1.22

_____________9.78

__        66.15

__________ 3.83

69.98

91.45

—PataAU < . r;

Sws RO-B-F NSG7THE|l|țrpPsȘ^fțQ.B-J

. Jt]g;iCojocea ( rgigna-lpnela s :( JRecepționat

.RjJEGORiA'-

(Nume, prenume, funcție, si
RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

53.75 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 3, Ap 13


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) .z

36Q2T-PJ- UJU

CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp ]

1

HOL

5.98

2

BAIE

4.05

3

DORMITOR

11.58

4

DEBARA

1.18

5

CAM ARA

1.80

6

BUCĂTĂRIE

7.92

7

CAMERA DE ZI

17.33

Suprafa

a Utilă =

49.84

8

BALCON

3.91

Suprafața ToțotS^ ■xwTS'îs.

53.75

Suprafața Construită =

67.80

£ce^t^cat V

£xec

utant       cat

>\

<?.\

Data

/.¥         o=             /■'          '-'K cyu.

sc JgTOp SRL

Ing. Cojoctiștieorgiana-Ionela

Aprilie 20MJ?.stt,t3:>v

D  1

Recep

tionat

\’7

i>..»       Ța-

GEORGIANA-IONELA

'^QJume, pronunțe.

v.      *

-p»/ ,y     o 2? PLOIEȘTI    7

fundtie.j^ei^UT^'^â^ila^'iiHafa Prahova

PhHTlARLtNA 1

«H?. /f:

i
RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

76.37 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.3, Ap. 14


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individualăNr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.85

2

CAMERA DE ZI

18.26

3

HOL

0.87

4

BAIE

3.88

5

DORMITOR

11.37

6

CAMARA

1.92

7

DEBARA

1.12

8

BUCĂTĂRIE

7.73

9

WC

1.95

10

DORMITOR

10.37

Suprafa

a Utilă =

63.32

11

BALCON

3.76

12

BALCON

9.29

Suprafața Totală =

76.37

Suprafața Construită =

/ 98.20

^'JxExe/utant       . ,.'A

Data

CERTIFICAT -țA/v|>f //    Autorizări SC TF^OTOP SRL :are   ZA

j | P(Snp po Ing. Cojoceii peorgiana-Ionela J-ț 1

2018 aprilie 2018

Recepționat

Data/

Ac c, , .

■4NuiTC3.pjenuflie, funcție, seffitt^^a<Btampila)

1 <

. .     P..OTSTI T

l.p                c *

ț ST-! Ca ias’w si Publicitate Imobiliara Pra

ova

?y?A MARI6»»    |!

COrSIlIEB SR. M

ITT'ANEXA NR. 1.37 Ia regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

65.83 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.3, Ap. 15

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală


Nr. încăpere


1

2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

11


Denumire încăpere


HOL

WC

CAM ARA BUCĂTĂRIE CAMERA DE ZI DORMITOR

DEBARA

DEBARA BAIE DORMITOR HOL


Suprafața utilă [mp]4.39

1.90

 • 1.57

7.25_________

 • 18.56

9.92_________

1.21_________

 • I. 04____

3.73

 • II. 12

 • 2.58

63.27

 • 2.56 _________

65.83

84.50

Datas

<ț Sen-3 R0-B-+ Nr. 1701


___________ \.\ șa cxt-yf/fi prafața T otală = faț/ Construită =


■cutau!încăpere

încăpere

impj

APARTAMENT 16

1

HOL

7.35

2

CAMERA DE ZI

17.18

3

DORMITOR

11.28

4

BAIE

3.82

5

WC

2.48

6

DORMITOR

10.65

7

CAMARA

1.92

8

DEBARA

1.19

9

BUCĂTĂRIE

7.77

Sup

rafața Utilă =

63.64

10

LOGGIE

2.70

11

BALCON

3.88

Suprafața Totală =

70.22

Suprafața Construită =

91.45

APARTAMENT 17

1

HOL

6.18

2

BAIE

3.77

3

DORMITOR

11.42

4

DEBARA

1.07

5

BUCĂTĂRIE

9.66

6

CAMERA DE ZI

17.23

Suprafața Utilă -

49.33

7

BALCON

3.67

Suprafața Totală =

53.00

Suprafața Construită =

67.80

APARTAMENT 18

1

HOL

5.84

2

CAMERA DE ZI

18.29

3

HOL

0.81

4

BAIE

3.84

5

DORMITOR

11.34

6

CAMARA

1.93

7

DEBARA

1.22

8

BUCĂTĂRIE

7.70

9

WC

2.08

10

DORMITOR

10.28

Suprafața Utilă =

63.33

11

BALCON

3.75

12

BALCON

9.29

Suprafața Totală =

76.37

Suprafața Construită =

98.20

APARTAMENT 19

1

HOL

4.55

2

WC

1.80

3

CAMARA

1.38

4

BUCĂTĂRIE

7.54

5

CAMERA DE ZI

18.44

6

DORMITOR

10.41

7

DEBARA

1.16

8

DEBARA

1.07

9

BAIE

3.65

10

DORMITOR

10.82

11

HOL

2.52

Suprafața Utilă =

63.34

12

LOGGIE

2.63

Suprafața Totală =

65.97

Suprafața Construită =

84.50

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

13

HOL+CASA SCĂRII

28.40

14

LIFT

2.07

15

GHENA

1.17

__16

LOGGIE

4.61

Suprafața Totală Parti Comune=

36.25

Zî'         Suprafața Construita Parti Comune=

47.28

Supraipta Construita pe nivel=

389.23

' ..... \ Executant:

/> Data

. Ro-B-jNr°6,    THEOTOP SRL 170i ZȘ-

'l3-rHEOl°p S^-^&giana-Ionetar-J?J-

O

2 55 PLOIFCT

aprilie 2018

\v   - xrsOW

Recepționat       Ty

~ ~riZ'J'ya

HO CI 2018

!

CONSILIER GR. U


RELE VEL APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

70.22 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.4, Ap. 16

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) /

CF individuală

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

7.35

2

CAMERA DE ZI

17.18

3

DORMITOR

11.28

4

BAIE

3.82

5

WC

2.48

6

DORMITOR

10.65

7

CAMARA

1.92

8

DEBARA

1.19

9

BUCĂTĂRIE

7.77

Suprafa

a Utilă =

63.64

10

LOGGIE

2.70

11

BALCON

3.88

""--Suprafața Ioțală -   -

70.22

Suprafața Construită =

91.45

Executant ceRȚihcat   A

Data

AUTORIZARE TH&)TOp SRL     ~7|\

Se r i a r o - fegN Gsjtjce^Eeorgianâ-fchelf-1*^^! S.C. THEOTOP S.R.L.            COVOCE,A    l „?'/

/ V U •- ~                        ■

f-"? J7 c"                O

TC . .■‘A                       T’, ’-'î

aprilie 2018

R/ceptionat

Data..

(NunffiTprefiume, funcție,

!       " POPA ' MARLENA

ra Prahova

A.

b 'U ** {? J > i & h V R ; 1

loc,

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

53.00 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.4, Ap. 17

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

6.18

2

BAIE

3.77

3

DORMITOR

11.42

4

DEBARA

1.07

5

BUCĂTĂRIE

9.66

6

CAMERA DE ZI

17.23

Suprafața Utilă =

49.33

7

——BALCON

3.67

Suprafața Totahh^\

53.00

/;               'Suprafața Construită =

67.80

7f         W Execu^nțG

Dăta

/ autorc^6    uf    " '         G-R’

,B.j Nr.of.ifi tfiC THEOTOP SRL

Ă sena R°          ț/ojocea Georgiana-Ion^m?

S.C              GEORGim»*// y

/ >                 > O / ,

[p G

aprilie 2018

X            tZ     Recepționat/

Data

(Nume, prenume, funcție, semnatara, stampila)

j        POPA f.iARLENA

Prahova

x

?nio

i                     GR. IA

“ ’      tu Iu

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

76.37 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 4, Ap. 18

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

5.84

2

CAMERA DE ZI

18.29

3

HOL

0.81

4

BAIE

3.84

5

DORMITOR

11.34

6

CAM ARA

1.93

7

DEBARA

1.22

8

BUCĂTĂRIE

7.70

9

WC

2.08

10

DORMITOR

10.28

Suprafața Utilă =

63.33

11

BALCON

3.75

— -BALCON

9.29

Suprafață Totală =

76.37

ANuprațață’ Construită^    \         v .■/

98.20

Wxecutant

Data

P Nr 17cSC

\Aa:     cojoc^g. Cojwa GeojfgiaQă<Iohela V

UCT,

Aprilie'2018

\                            LA âi           4-* r"^—             --'Jff . . ■ ■<

\->                 Recepționat

Data

P A A P LENA

(Numerprenume, funcție, seTÎTfflIura,- stamgila) ii

IA yn     vt-

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

65.97 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 4, Ap 19

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) y

CF individuală

încăpere


încăpere


[ mp]


APARTAMENT 20


HOL


CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE WC DORMITOR CAMARA DEBARA BUCĂTĂRIE
Suprafața Utilă =__________

LOGGIE

BALCON

Suprafața Totală =__

Suprafața Construită —


APARTAMENT 21

HOL

BAIE________

DORMITOR

DEBARA_____

_CAM ARA

BUCĂTĂRIE

CAMERA DE ZI


Suprafața Utilă =_________

I________balcon

Suprafața Totală =______

Suprafața Construită =


APARTAMENT 22


HOL


CAMERA DE ZI


HOL BAIE DORMITOR CAMARA DEBARA BUCĂTĂRIE


WC DORMITOR


Suprafața Utilă =____

BALCON

__BALCON

Suprafața Totală =_________

Suprafața Construită =


APARTAMENT 23

HOL______

WC______

CAMARA____

BUCĂTĂRIE

CAMERA DE ZI DORMITOR

DEBARA_____

BAIE_______

DORMITOR

HOL


Suprafața Utilă =__________

I           LOGGIE

Suprafața Totală = Suprafața Construită =


SUPRAFEȚE PARTI COMUNE


HOL+CASA SCĂRII


LIFT GHENA LOGGIE


~®>^uprafața Totală Părți

‘. „-Ai Suprafața Construita Parti Comune=

^77" supr- - ■ •   •

-----

s'

—§ p.O-’’       o v ■ ’l

s- ■ £/ sSțHEOTOP SRL

, $.€■ ' ' '■ - - - -......


ifată Construita pe nivel=

7 Executăift^^


7 Sena RO-B-F Nr. 170l(j^îW

i oaJa'1^ sgffiwta Imobilii. Recepționat—M A R L E N A


.;-rât ova


7,31

17.23

11.34

3.83

2.54'

J0.48

1.94

1.08

7.74

63.49

2.43

3.99

69.91

91.45


6.08

_4.05_

11.46

1.05

1.76

8,00

17.23

49.63

3.89

53.52

67.80


5.75

 • 18.27

0.90

3.82

11.42

 • 1.77

 • 1.27

 • 7.77

2.06

10.25

63.28

3.68

9.09

76.05

98.20


_4.55_

1.98

 • I. 59

6.84

18.54

 • II. 49

0.95

3.65

10.93

2.48

63.00

2.18

65.18

84.50


28.40

2.07

1.17

4.61

36.25

47.28


389.23


Data        /


ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața utilă [ mp ]


HOL


CAMERA DE ZI

DORMITOR

BAIE ___

WC _

DORMITOR

CAMARA


7.31

17.23

11.34

3.83

2.54

10.48

1.94


Suprafața Utilă =


DEBARA BUCĂTĂRIE


10

11


LOGGIE BALCONSuprafața Totală =

>p\CX


1.08

7.74

63.49

2.43

3.99

69.91

91.45 Data


Suprafața Construită = Es6cutant

. ..               DE

HEOTOPSRL E

Ing. Coibtea Georgiana-Ionela

Recepționat

Aprili£ 2018


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

69.91 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 5, Ap. 20

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1: 100


Nr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața utilă [ mp ]


2

3_

4

5_

6

7


HOL BAIE DORMITOR DEBARA CAMARA BUCĂTĂRIE CAMERA DE ZISuprafața Utilă =

|        BALCON

Suprafața Totală -____

Suprafața Construită =


Executapț'^qjte

SC7JHEOTOP SRL && r0.6.j fii^Coj^ea Ceorgiana-Ioncla

Receptipna'tipG


-rt\eo'fOP


(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


6.08

4.05

11.46

1.05

1.76

8.00

17.23

49.63

3.89

53.52

67.80Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

53.52 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 5, Ap. 21

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

76.05 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 5, Ap. 22

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.75

2

CAMERA DE ZI

18.27

3

HOL

0.90

4

BAIE

3.82

5

DORMITOR

11.42

6

CAMARA

1.77

7

DEBARA

1.27

8

BUCĂTĂRIE

7.77

9

WC

2.06

10

DORMITOR

10.25

Suprafața Utilă =

63.28

11

BALCON

3.68

12

BALCON

9.09

—Suprafața Totală =

76.05

Suprafața Construită =

98.20

ixeeptant

Data

1’4 “,fbx>cQ/ V- SC ȚI

A Ii>S-Cojo& V- V

NM.,     .»■'

iEOTQP SRE^a CX-Sfl ?a Georgiana-Ionela

O8.n       201£

z

Recepționat

Data

1

(Nume, prenume

■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

... i .,<- <■. : ■ Publicitate U Afara Prahova

funcție, semnătură, stampila)

C A y hi ; L I E R G K . IA

L.........A.p, ------- ---—y----

ANEXA NR. 1.37 la regulament


RELEVEL APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

65.18 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 5, Ap. 23


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (UI

CF individuală---

Nr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere

încăpere

[mp]

1

HOL

4.55

2

WC

1.98

3

CAMARA

1.59

4

BUCĂTĂRIE

6.84

5

CAMERA DE ZI

18.54

6

DORMITOR

11.49

7

DEBARA

0.95

8

BAIE

3.65

9

DORMITOR

10.93

10

HOL

2.48

Suprafa

a Utilă =

63.00

2.18

65.18

84.50 Data


Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

APARTAMENT 24

1

HOL

7.29

2

CAMERA DE ZI

17.29

3

DORMITOR

11.34

4

BAIE

3.83

5

WC

2.43

6

DORMITOR

10.43

7

CAMARA

1.84

8

DEBARA

1.21

9

BUCĂTĂRIE

7.63

Suprafața Utilă =

63.29

10

LOGGIE

2.41

11

BALCON

4.00

Suprafața Totală =

69.70

Suprafața Construită =

91.45

APARTAMENT 25

1

HOL

6.00

2

BAIE

3.94

3

DORMITOR

11.31

4

DEBARA

1.08

5

CAMARA

1.90

6

BUCĂTĂRIE

7.89

7

CAMERA DE ZI

17.36

Suprafața Utilă =

49.48

8

BALCON

4.07

Suprafața Totală =

53.55

Suprafața Construită =

67.80

APARTAMENT 26

1

HOL

5.75

2

CAMERA DE ZI

18.22

3

HOL

0.90

4

BAIE

3.82

5

DORMITOR

11.42

6

CAMARA

1.77

7

DEBARA

1.27

8

BUCĂTĂRIE

7.77

9

WC

2.06

10

DORMITOR

10.25

Suprafața Utilă =

63.23

11

BALCON

3.68

12

BALCON

9.16

Suprafața Totală =

76.07

Suprafața Construită =

98.20

APARTAMENT 27

1

HOL

4.33

2

WC

1.84

3

CAMARA

1.69

4

BUCĂTĂRIE

7.14

5

CAMERA DE ZI

18.25

6

DORMITOR

9.95

7

DEBARA

1.20

8

DEBARA

0.95

9

BAIE

3.68

10

DORMITOR

10.95

11

HOL

2.38

Suprafața Utilă =

62.36

12           1           LOGGIE

2.41

Suprafața Totală =

64.77

Suprafața Construită =

84.50

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE

13

HOL+CASA SCĂRII

28.40

14

LIFT

2.07

15

GHENA

1.17

16

LOGGIE

4.61

—            Suprafața Totală Parti Comune=

36.25

Suprafața Construita Parti Comune=

47.28

•\Suprafata Construita pe iiivel=

TLyZ    389.23

A Z?    Executant   %.\

—  Data

«VZ     ^'iorizare     fV

fii              J]

WEOTOP   L

!

1--

^8.0 CI 20 J8

'oaprilte2018

A \

Recepționat

Li

v          Data

(Nume

-----------------------------------------:----------R.O F> *------i c t ■■---

l Prahova^

\z ° a,             ti

W? ■
Denumire încăpere


APARTAMENT 24


HOL


CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE WC

DORMITOR CAMARA DEBARA BUCĂTĂRIE

Suprafața Utilă =__

LOGGIE

BALCON

Suprafața Totală = Suprafața Construită =

APARTAMENT 25

__ HOL_______ BAIE__

DORMITOR

DEBARA _

CAMARA___

BUCĂTĂRIE _ CAMERA DE ZI


 • 7.29

J7.29

11.34

 • 3.83

 • 2.43

 • 10.43

 • 1.84

1.21

7.63

 • 63.29

2.41

4.00

£9.70

91.45


Suprafața Utilă =__________

BALCON

Suprafața Totală = Suprafața Construită =

APARTAMENT 26

HOL


CAMERA DE ZI


6.00

3.94

11.31

1.08_

1.90

JL89

17.36

49.48

4.07

53.55

67.80


HOL BAIE DORMITOR CAMARA DEBARA BUCĂTĂRIE

WC


DORMITOR


Suprafața Utilă =__________

~ I         BALCON

BALCON

Suprafața Totală =       __

Suprafața Construită =

APARTAMENT 27


5.75

J8.22

0.90

3.82

11.42

 • 1.77

1.27

 • 7.77

2.06

10.25

63.23

3.68

9.16

76.07

98.20


HOL WC CAMARA BUCĂTĂRIE CAMERA DE ZI DORMITOR DEBARA DEBARA BAIE DORMITOR

HOL

Suprafața Utilă =


4.33

1.84

1.69

7.14

18.25

 • 9.95

1.20

0.95

3.68

 • 10.95

2.38


62.36


LOGGIE

Suprafața Totală =_________

Suprafața Construită =

SUPRAFEȚE PARTI COMUNE


HOL+CASA SCARTI


2.41

64.77

84.50


LIFT GHENA LOGGIE

r.-: ’F'C. A'


DE


iro-b-J ^06A6 theotop s.R-L


.28-40

_2.07_

1.17

4.61

36.25

47.28

389.23Sj C\J<

Cojocea Georgiana-Ionelli <

:    cojocea               *


ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. încăpere


Denumire încăpere


Suprafața utilă [mp]


HOL


CAMERA DE ZI DORMITOR BAIE WC


__DORMITOR

____C AMARA

DEBARA

__BUCĂTĂRIE

Suprafața Utilă =


LOGGIE


 • 7.29

 • 17.29

11.34

' 3.83

2.43_

10.43

1.84

1.21

7.63

 • 63.29

2.41


______________________________________.

Q' c.ERT'HC^


___________ ^nyecute, ,7

Supyij&|a Totală =^\ Sliprâi'ața CoițSf huită = |


BALCON


4.00


69.70

91.45

Data


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

69.70 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 6, Ap. 24

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală lU)

CF individuală

' WApri)ie2018

     Data

îefSCTHnatura


_______Eara Pr^ioJ


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

53.55 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et.6, Ap. 25

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (UI

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

6.00

2

BAIE

3.94

3

DORMITOR

11.31

4

DEBARA

1.08

5

CAMARA

1.90

6

BUCĂTĂRIE

7.89

7

CAMERA DE ZI

17.36

Suprafața Utilă =

49.48

8

BALCON

4.07

SuprafațaTotală =

53.55

■<

Suprafața Construit^ =

67.80

Executant

Data

-—■ ■- '' A

°E %\

A- i ăSC THEOTOP SRL H

Ing Cojocea Georgiana-Ioneki            0 8.0 C

2018

aprilie 2018

Recepționat

D&ta

(Num

3/                                .....î-t

î^enume,Tbnitie^sefrtnatura9Ptâbifiîlâ)^

; a' n gr.

A

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

76.07 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 6, Ap 26

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) ;

CF individuală


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.75

2

CAMERA DE ZI

18.22

3

HOL

0.90

4

BAIE

3.82

5

DORMITOR

11.42

6

CAMARA

1.77

7

DEBARA

1.27

8

BUCĂTĂRIE

7.77

9

WC

2.06

10

DORMITOR

10.25

Suprafața Utilă =

63.23

11

BALCON

3.68

12

.... -      BALCON

9.16

    Suprafăța Totală -

76.07

^~S?upra/afa Construită =

98.20

, .-..f/.at .      /^ExecutțmK       S\

Data

de    W        '

S4'THEOTOP SRL z’ML

Ing. Colocea Georgiana-lonela /              f) fi ?

____

aprilie jSO'irS CT 7f)W         l:-': .

’ / țtfecJefft'i8ifâ'f’’lc

DÂța

.     (Nume, prenume, funcfie-.-senuiatura, stampila)................

'■<. clasf—f               ;a, sj puyidute imobiliaraf

AA     AAA-,

rahova

rTPA MAKLENA

GR. IA

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

64.77 mp

Strada Domnișori nr. 95. Bl. 85, Et. 6. Ap. 27

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală țU)

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

4.33

2

WC

1.84

3

CAM ARA

1.69

4

BUCĂTĂRIE

7.14

5

CAMERA DE ZI

18.25

6

DORMITOR

9.95

7

DEBARA

1.20

8

DEBARA

0.95

9

BAIE

3.68

10

DORMITOR

10.95

11

HOL

2.38

„--Suprafața

62.36

12"X             Xloggie

2.41

\sriprafața Totală =

64.77

Suprafața Construită =

84.50

Executant

Data

Ițj Seria RO-B-J Nr.O616 Va

V, s.c. theotop S.R.L. > THEOTOP SRL WX       0 f

Ing.tofacea GeorgiatffljJotieki 1

'CI 2018 Aprilie 2018

Rgeeptionat          II

Data

(Nume, prenume

,semnătura'a.a t ța

V • '/

fER Cit //!>>"


L 1.37 la regulament E
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

APARTAMENT 28

1

HOL

7j64

2

CAMERA DE ZI

17.15

3

DORMITOR

11.55

4

BAIE

3.83

5

WC

2.47

6

DORMITOR

10.29

7

CAMARA

1.94

8

DEBARA

1.10

9

BUCĂTĂRIE

7.60

Suprafața Utilă =

63.57

10

LOGGIE

2.60

11

BALCON

3.89

Suprafața Totală =

70.06

Suprafața Construită =

91.45

APARTAMENT 29

1

HOL

6.22

2

BAIE

4.04

3

DORMITOR

11.29

4

DEBARA

1.05

5

CAMARA

1.72

6

BUCĂTĂRIE

7.92

7

CAMERA DE ZI

17.43

Suprafața Utilă =

49.67

8

BALCON

3.81

Suprafața Totală =

53.48

Suprafața Construită =

67.80

APARTAMENT 30

1

HOL

5.86

2

CAMERA DE ZI

18.02

3

HOL

0.94

4

BAIE

3.86

5

DORMITOR

11.31

6

CAMARA

1.98

7

DEBARA

1.18

8

BUCĂTĂRIE

7.55

9

WC

1.95

10

DORMITOR

10.18

Suprafața Utilă =

62.83

11

BALCON

7.95

12

BALCON

9.22

Suprafața Totală =

80.00

Suprafața Construită =

102.80

APARTAMENT 31

1

HOL

4.38

2

WC

1.91

3

CAMARA

1.68

4

BUCĂTĂRIE

7.18

5

CAMERA DE ZI

18.17

6

DORMITOR

10.04

7

DEBARA

1.08

8

DEBARA

1.02

9

BAIE

3.74

10

DORMITOR

10.93

11

HOL

2.44

Suprafața Utilă =

62.57

12

LOGGIE

2.49

13

BALCON

4.03

Suprafața Totală =

69.09

Suprafața Construită =

92.40

SUPRAFEȚE PARTI COMUN

E

14

HOL+CASA SCĂRII

28.40

15

LIFT

2.07

16

GHENA

•/'        1.17

UQGGIE

4.61

Suprafața TotaliiParti Comune^

36.25

Suprafața C<>

ristruita Parti Comune=

47.28

Suprafață

Construita pe nivel=

401.73

Executant

Data

SBn3R0-B-FM'-1V'

coJocba

G1^A-țoHEVJhrtJCojoeea Georgiana-Ionela y / '&/            --?      -t----J

Aprilie 2018

cz-r - 4^?/      ReceMMpaC •1'>X Praftov?

Data


L 1.37 la regulament E


>iestiNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

APARTAMENT 28

1

HOL

7.64

2

CAMERA DE ZI

17.15

3

DORMITOR

11.55

4

BAIE

3.83

5

WC

2.47

6

DORMITOR

10.29

7

CAMARA

1.94

8

DEBARA

l.tO

9

BUCĂTĂRIE

7.60

Suprafața Utilă =

63.57

10

LOGGIE

2.60

11

BALCON

3.89

Suprafața Totală =

70.06

Suprafața Construită =

91.45

APARTAMENT 29

1

HOL

6.22

2

BAIE

4.04

3

DORMITOR

11.29

4

DEBARA

1.05

5

CAMARA

1.72

6

BUCĂTĂRIE

7.92

7

CAMERA DE ZI

17.43

Suprafața Utilă -

49.67

8

BALCON

3.81

Suprafața Totală =

53.48

Suprafața Construită =

67.80

APARTAMENT 30

1

HOL

5.86

2

CAMERA DE ZI

18.02

3

HOL

0.94

4

BAIE

3.86

5

DORMITOR

11.31

6

CAMARA

1.98

7

DEBARA

1.18

8

BUCĂTĂRIE

7.55

9

WC

1.95

10

DORMITOR

10.18

Suprafața Utilă =

62.83

11

BALCON

7.95

12

BALCON

9.22

Suprafața Totală =

80.00

Suprafața Construită =

102.80

APARTAMENT 31

1

HOL

4.38

2

WC

1.91

3

CAMARA

1.68

4

BUCĂTĂRIE

7.18

5

CAMERA DE ZI

18.17

6

DORMITOR

10.04

7

DEBARA

1.08

8

DEBARA

1.02

9

BAIE

3.74

10

DORMITOR

10.93

11

HOL

2.44

Suprafața Utilă =

62.57

12

LOGGIE

2.49

13

BALCON

4.03

Suprafața Totală =

69.09

Suprafața Construită =

92.40

SUPRAFEȚE PARTI COMUN

14

HOL+CASA SCĂRII

28.40

15

LIFT

2.07

16

GHENA

1.17

“"LOGGIE

4.61

Suprafața Tgtiilă Parti Comune—

36.25

Suprafața Construita Parti ComuneA

47.28

Suprăfată

Construita pe nivel=

401.73

■■ r      . iwî

ExecetafipR'          &|

Data

                           ,    » ■ fin       L 1

.. - c bir. 11          K I l-tt

SenaRU'“"' '

B-J                   x?*

»a Georgiana-Ionela ? , 7

^Aptilie 2018

c„                 Recepționat

Data


ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

70.06 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 7, Ap. 28

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) ■'

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp 1

1

HOL

7.64

2

CAMERA DE ZI

17.15

3

DORMITOR

11.55

4

BAIE

3.83

5

WC

2.47

6

DORMITOR

10.29

7

CAMARA

1.94

8

DEBARA

1.10

9

BUCĂTĂRIE

7.60

Suprafața Utilă =

63.57

LOGGIE

2.60

/<?■"' 11

----BALCON

3.89

Siiprafaț

ipTfdăiâ =

70.06

X - n Supra^^/ConstruităicĂT

91.45

î^jțecutant de        th\ /£

Data

,AUTORIZARE           |

'-o/'/       ; J

COJOCEA SC TMEO^QI’ ;S&L i Nr Qe. -C ^NÎÂ^N%Q^eW}epjgi|qiiȘoIitQțetoR.L fj

aprilie 2018

•. )!/ —

r

Recepționat        77

/    Data

| Ullulltf Vft t>c J-.1            :

(Nume, prenume, funcție, semnătură, statnpila)

C 0 *t i? H rl >? IA

/O 8.0CI 2018

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

53.48 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 7, Ap. 29

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U) ?

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

6.22

2

BAIE

4.04

3

DORMITOR

11.29

4

DEBARA

1.05

5

CAMARA

1.72

6

BUCĂTĂRIE

7.92

7

CAMERA DE ZI

17.43

Suprafa

a Utilă =

49.67

8

BALCON

3.81

.____Suprafața TotalîL=

53.48

s^Sjiprafața^&h'stFiMS^X.

67.80

Z^                Executant       \

Data

/Z      DE          Z " n;      (ZA

(f    a^or,zarE    ăiți'HEOTOP SRL

I SeriS ro-b-f W. c|Kea Geor^a^el^ «jctiacEA                               |.-.p   '■a'- •’J

aprilie 2018

\Z. georg'ana'ionE'aZ/ Recepționat        .77

Data

ZZ tva'

■<WiMfrenume, functhș.icynnatura

CONSILIER QR-IA

--------—----——

stampila)

^Oeorr 2U

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

80.00 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 7. A

p. 30

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

Ap.30

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp ]

1

HOL

5.86

2

CAMERA DE ZI

18.02

3

HOL

0.94

4

BAIE

3.86

5

DORMITOR

11.31

6

CAMARA

1.98

7

DEBARA

1.18

8

BUCĂTĂRIE

7.55

9

WC

1.95

10

DORMITOR

10.18

Suprafața Utilă =

62.83

11

BALCON

7.95

12

—— BALCON

9.22

X^a®xecute         SupraJțffaTotală-AX^

80.00

\Suprafdfa Construită = \

102.80

' .-.f                 /.Executante

Data

autorizare           /a?     aUtoR’ZAR’"-

■      or.-B-F Nr. 1701 I Ștt^HEQȚOT ^Rfir-0616 *14     \

d COJOCEA

rrOqrîiAMA4ONELA $ J    \^>                       I

Aprilie 2018

Recepționat x

Data

a tura, stampila)

08.(IH 20»

__-îSumerpremrpTO: luncile, semn

Oficiiiidf-'Cpfisst’osiFublicitAte IiiOjimt cu-

Hj?A MW HA  \

CONSILIER GR. IA

Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

69.09 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 7. Ap. 31


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (Uj z

u.12

CF individualăNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

4.38

2

WC

1.91

3

CAM ARA

1.68

4

BUCĂTĂRIE

7.18

5

CAMERA DE ZI

18.17

6

DORMITOR

10.04

7

DEBARA

1.08

8

DEBARA

1.02

9

BAIE

3.74

10

DORMITOR

10.93

11

HOL

2.44

Suprafața Utilă =

62.57

12

LOGGIE

2.49

13

BALCON

4.03

Suprafața Totală^-- ~

69.09

Suprafața Construită =

92.40

/fi              'fi\ Executant CERTIFICAT^ J

i\

Data

fi         A 7?

ti               ScAhLȚOTOP SRL    'Rc

In^A6ojtMeateorg^^@t^JjaN^5te-'

l <         . HO w     - t1 \    1   \>c                          \

1

aprilie 2018

flvdwb- Data

\J  SV.               jy      X                 '   ■■

(Nume, preijurne, funcție, semnatara, stampfej'

V

®8Mr iun

< 1 -S        —-"-T .     —: ■

..........‘ ' CkTOn.v1

drnhr.va '


"popa marlenaV^

I CONSILIER GR. 14^


ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100


Nr. încăpere


1

2

 • 3

 • 4

2

£

2

8


Denumire încăpere


HOL


CAMERA DE ZI


___HOL _____ BAIE ______

DORMITOR"______

C AMARA______

DEBARA

BUCĂTĂRIE


Suprafa

execute Suprafață Construită -

/ Cert riFICAT / A DE       %

'g'      AUTORIZARE      c.

Ing. (

>        RCTO-F Nr. 170

-4-----------------------1

\2COJOCEA2 ’ .2 CTOTOiAM-IObt-iA TO


Suprafața utilă [mp]


4.49

18.10

0.93 ' 3.77

11,36

1.88

0.98

7.46

48.97

7.80

56.Ț2

72-22

Data


rHEOfdP^^L1' cea Georgiana-Ionela Ăs.C.THEOTOPS.R.L..


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

56.77 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 8, Ap. 32

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U)

CF individuală

r U r K M S n L C st

CONSILIER GR. IA

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

136925

69.53 mp

Strada Domnișori nr. 95, Bl. 85, Et. 8, Ap. 33

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Ploiești

Cod unitate individuală (U l

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă I mp ]

1

HOL

4.63

2

WC

1.86

3

CAMARA

1.63

4

BUCĂTĂRIE

7.23

5

CAMERA DE ZI

18.30

6

DORMITOR

11.21

7

DEBARA

1.03

8

BAIE

3.90

9

DORMITOR

10.93

10

HOL

2.36

Suprafa

a Utilă =

63.08

11

. BALCON

3.86

z

lȚSQGGIE

2.59

Suprafața Totală =

69.53

Stiprăfața Construită =

89.03

Executam

Data

. Ing. CJoiacța Georgiana-Ionela '

r 7

W 2018

aprilie 2018

V/ Recepționat

D/ta

\X,        . e4Z       X.'«h......

lmnbi ■ fNttrrte, prenume, funcție, semnătură, stamp [      POPA MARI. hO

iara Prahova iTa) .

jW1