Hotărârea nr. 471/2018

Hotãrârea nr. 471 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr. 172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploieşti nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuinţe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploieşti în proprietatea publică a statului

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI/

HOTĂRÂREA NR. 471


privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr.

172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.l50/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 321/30.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Vîscan Robert Ionut, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1627/30.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 342/26.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 187/31.10.2018 la Direcția Economică, privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în Hotărârea nr. 172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului;

Văzând Raportul din data de 24.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere faptul că locuințele din blocurile TI și T2 situate în Aleea Amăuți, nr. 2, sunt înscrise în Cartea Funciară astfel:

- construcție cu nr. cadastral 136691- C1(136691-C1-U17, 136691-C1-U19, 136691-C1-U20, 136691-C1-U21, 136691-C1-U22,136691-C1-U23, 136691-CI-U24, 136691-C1-U25, 136691-C1-U26, 136691-C1-U27, 136691-C1-U28, 136691-C1-U29, 136691-C1-U30, 136691-C1-U31, 136691-C1-U16);

Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești în proprietatea publică a statului prin care s-a aprobat înlocuirea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 150/23.04.2014 cu Anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea sus menționată și s-a luat act că apartamentele menționate in Anexa nr. 3 la aceasta rămân în domeniul public al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea nr. 152/1998, republicata, privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederilor art.9 (2) din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurată în cuprinsul Hotărârii nr. 172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publică a municipiului Ploiești, în sensul înlocuirii numărului cadastral 1136691 (menționat eronat) aferent locuințelor din blocurile TI și T2 situate în Ploiești, Aleea Amăuți, nr. 2 cu numărul cadastral corect 136691.

(2). Se aprobă modificarea poziției nr.l din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 172/30.05.2018 conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.172/30.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 150/23.04.2015 privind trecerea unor locuințe pentru tineri din proprietatea publica a municipiului Ploiești in proprietatea publica a statului rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHAR1A Sef ServiciuPREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sorin-Niculae BOTEZ

Jkw

I

ANEXA NR. LA HCL NR.

TABEL CUPRINZÂND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE LOCUINȚELOR CARE SE TRANSMIT DIN PROPRIETATEA PUBLICA

A MUNICIPI

ULUI PLOIEȘTI IN PROPR1

ETATEA PUBLICA A STATULUI

Nr. crt.

Administratorul bunului

Cod unic de identificare al administratorului bunului

Număr de

identificare

MFP al

bunului

Cod de clasificatie al bunului

Caracteristici tehnice

Suprafața construita

Suprafața desfasurata

Regim de inaltime

Suprafața teren

Număr CF

ALEEA ARNĂUȚI NR. 2 BL.T1-T2

1.

Consiliul Local al

Municipiului Ploiești

2844855

8.28.12-Imobile cu destinație de locuințe

325,00 mp

1249,74 mp

P+2E+M

136691-CI-UI 7 136691-C1-U19 136691-C1-U20 136691-C1-U21 136691-C1-U22 136691-C1-U23 136691-C1-U24 136691-C1-U25 136691-C1-U26 136691-C1-U27 136691-C1-U28 136691-C1-U29 136691-C1-U30 136691-C1-U31 136691-C1-U16

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela Bucur


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Florin Tăbîrcă

SEF SERVICIU SIEB


Gabi iela Mindrutiu

SEF SERVICIU SIB

MadalinNegoita