Hotărârea nr. 470/2018

Hotãrârea nr. 470 privind atribuirea denumirii Parcul Regele Mihai I al României Parcului Tineretului

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

LEGALUATS li

I SECfcff7*’’


HOTĂRÂREA NR. 470 privind atribuirea denumirii «Parcul Regele Mihai I al României» Parcului Tineretului

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 319/30.10.2018 a domnului consilier Sicoie Florin, precum și Raportul de specialitate nr. 308179/11.10.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană și Raportul de specialitate nr. 333/18.10.2018 al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune atribuirea denumirii «Parcul Regele Mihai I al României», parcului Tineretului (Sala Sporturilor Olimpia);

Luând în considerare raportul Comisiei nr. 4 - Comisia pentru organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, circulație rutieră, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, din data de 28.09.2018;

în baza art. 2, litera "d" din Ordonanța de Urgență nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

A

In temeiul art. 36, alin. 5, lit. “d” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă atribuirea de denumire «Parcul Regele Mihai I al României», parcului Tineretului (Sala Sporturilor Olimpia), identificat prin planul de situație anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE ik ȘEDINȚĂ, George-Softin ilae BOTEZ


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA


\ Sef Serviciu

“ ‘ ROMÂNIA

JUDEȚUL

PRIMĂRIA MUNȘC«P«ULUI PLOIEȘTI

Bd.