Hotărârea nr. 47/2018

Hotãrârea nr. 47 privind modificarea Hotărârii nr. 362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploieşti privind aprobarea iniţierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 47

privind modificarea Hotărârii nr. 362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Niculae, Cosma Marcian, Dănescu Ștefan, Dinu Marius Andrei, Dragulea Sanda, Ganea Cristian Mihai, Minea Constantin Gabriel, Stanciu Marilena, Sorescu Florina Alina, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Palaș Alexandru Paul, Pană George, Văduva Sorin, Hodorog Bogdan, Sălceanu Claudia Oana și Raportul comun de specialitate nr. 52/21.02.2018 al Direcției Tehnic Investiții și al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal;

în conformitate cu Raportul din data de 21.02.2018 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”b”, „c” si „d”, alin.6, lit.(a), pct.3 și art.115, alin.(l), lit.(b) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 362/31.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești, care va avea următorul cuprins:

„ Se aprobă elaborarea notei conceptuale și a unui studiu de prefezabilitate care să analizeze varianta de amplasare a Spitalului Municipal Ploiești în incinta imobilului 615 Ploiești, str.Torcători nr.2 compus din teren și construcții, imobil pentru care s-a obținut acordul de principiu al Ministerului Apărării Naționale în vederea preluării acestuia de către municipiul Ploiești. ”

Art. 2 Restul prevederilor Hotărârii nr. 362/31.10.2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 26 februarie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Sol in-Nicu!ae BOTEZA fa


Contrasemnează: SECR La u renCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești

Avandu-se in vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fata de administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, prin Hotararea nr.76/31.03.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat Studiul privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al municipiului Ploiești si a Notei conceptuale a obiectivului de investiții Spital municipal Ploiești. La cap.4, pct.4.1 al acestei Note conceptuale la Varianta 1 s-a precizat; Terenul pe care se propune a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Penes Curcanul, str.Cosminele nr.llA.

Totodată, in urma corespondentei purtate cu Ministerul Apărării Naționale s-a obtinut acordul de principiu in vederea preluării de către Municipiul Ploiești a imobilului 615 Ploiești, din domeniul public al statului și din administrarea

Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în

■-                       A * /

A.            /

administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, in vederea utilizării acestuia si in scopul edificării unui Spital Municipal de Urgență si a uriuUCentru de radioterapie profundă.

In ședința din data de 31.10.2017, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr.362 privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești. Potrivit art.2, s-a aprobat elaborarea notei conceptuale si a unui studiu de prefezabilitate care sa analizeze următoarele variante de amplasare a Spitalului Municipal Ploiești : in Tarlaua T36/A495 cu nr.cadastral 143331, str.Ghighiului, Ploiești si in incinta imobilului 615 Ploiești, str.Torcatori nr.2, compus din teren si construcții, imobil pentru care s-a obtinut acordul de principiu al Ministerului Apărării Naționale in vederea preluării acestuia de către Municipiul Ploiești.

Prin adresa nr.874/14.11.2017 Hotararea nr.362/2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost transmisa către Direcția Tehnic Investiții cu precizarea ca, daca nu se procedează la elaborarea Notei conceptuale si a studiului de prefezabilitate potrivit.art.2 al Hotărârii menționata mai sus, nu se poate finaliza tema de proiectare pentru obiectivul „PUZ-parcelare teren T 36-A 495 str.Ghighiului, Ploiești”.

Potrivit Procesului Verbal din data 23.01.2018, transmis prin email in data 29.01.2018 de către reprezentantul Direcției Tehnic Investiții, încheiat ca urmare a ședinței la care a participat conducerea instituției, s-a stabilit promovarea unui proiect de hotarare de consiliu local de modificare a Hotărârii nr.362/2017 in sensul eliminării elaborării notei conceptuale si a unui studiu de prefezabilitate a variantei de amplasare a Spitalului Municipal Ploiești in Tarlaua T36/A495, nr.cadastral 143331, str.Ghighiului Ploiești..

x ■ A

Având in vedere cele expuse mai sus, supunem spre aprobare consiliului locali proiectul de hotarare alaturat.


BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE

GANEA CRISTIAN MIHAI


MINEA CONSTANTIN GABRIEL

SORESCU FLORINA ALINA


VISCAN ROBERT IONUT


MATEESCU MARIUS NICOLAE


PALAS ALEXANDRU PAUL


SALCEANU CLAUDIA OANAMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

Nr..5X,MA         .AVIZAT,

VICEPRIMAR,

George PANĂ

\i


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești

Conform Legii nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata si actualizata, art.36, alin.(l), alin.(2), lit.”b”, „c” si „d”, alin.6, lit.(a), pct.3 si art.115, alin.(l), lit.(b), Consiliul Local al Municipiului Ploiești asigura potrivit competentelor sale si in condițiile legii, cadrul necesar privind gestionarea serviciilor de interes local furnizate către cetateni, inclusiv sanatatea.

Avandu-se in vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fata de administrația publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistenta medicala spitaliceasca si ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, prin Hotararea nr.76/31.03.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești s-a aprobat Studiul privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al municipiului Ploiești si Nota conceptuala a obiectivului de investiții Spital Municipal Ploiești. La cap.4 al acestei Note conceptuale - Informații privind regimul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al construcției existente au fost menționate 3 variante si anume:

  • 4.1. Varianta 1 - Terenul pe care se propune a fi amplasat noul Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Penes Curcanul, str.Cosminele nr.HA.

  • 4.2. Varianta 2 - Terenul pe care se propune a fi amplasat noul, Spital Municipal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Gageni, str.Gageni nr.88 C/F Â

  • 4.3. Varianta 3 - Terenul pe care se propune a fi amplasat noul Spftal Munimpal se afla pe raza Municipiului Ploiești, in cartierul Gageni, str.Gageni

Potrivit cap.5, pct.5.1, alin.b al Notei conceptuale : "Terenul la care se face referire ( la Varianta 1) are acces din str.Cosminele si Intrarea Regimentului, existând posibilitatea relocării pe amplasamentul UM 615 dezafectat aflat in proprietatea M.Ap.N. „

In urma corespondentei purtate cu Ministerul Apărării Naționale s-a obtinut acordul de principiu in vederea preluării de către Municipiul Ploiești a imobilului 615 Ploiești, compus din teren si construcții, situat in Ploiești, str.Torcatori nr.2 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Ploiești și în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploiești, in vederea utilizării acestuia si in scopul edificării unui Spital Municipal de Urgență si a unui Centru de radioterapie profundă.

In ședința din data de 31.10.2017, Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat Hotararea nr.362 privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești. Potrivit art.2, s-a aprobat elaborarea notei conceptuale si a unui studiu de prefezabilitate care sa analizeze următoarele variante de amplasare a Spitalului Municipal Ploiești : in Tarlaua T36/A495, cu nr.cadastral 143331, str.Ghighiului, Ploiești si in incinta imobilului 615 Ploiești, str.Torcatori nr.2, compus din teren si construcții, imobil pentru care s-a obtinut acordul de principiu al Ministerului Apărării Naționale in vederea preluării acestuia de către Municipiul Ploiești.

Prin adresa nr.874/14.11.2017 Hotararea nr.362/2017 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești a fost transmisa către Direcția Tehnic Investiții cu precizarea ca, daca nu se procedează la elaborarea Notei conceptuale si a studiului de prefezabilitate potrivit.art.2 al Hotărârii menționata mai sus, nu se poate finaliza tema de proiectare pentru obiectivul „PUZ-parcelare teren T 36-A 495 str.Ghighiului, Ploiești”.

Potrivit Procesului Verbal din data 23.01.2018, transmis prin email in data 29.01.2018 de către reprezentantul Direcției Tehnic Investiții, incheiat ca urmare a ședinței la care a participat conducerea instituției, s-a stabilit promovarea unui proiect de hotarare de consiliu local de modificare a Hotărârii nr.362/2017 in sensul eliminării elaborării notei conceptuale si a unui studiu de prefezabilitate a variantei de amplasare a Spitalului Municipal Ploiești in Tarlaua T36/A495, nr.cadastral 143331, str.Ghighiului Ploiești.

După aprobarea prezentului proiect de hotarare, Direcția Tehnic Investiții va proceda la realizarea operațiunilor specifice de actualizare a Hotărârii nr.76/31.03.2017, a Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform prevederilor legale, precum si la realizarea celorlalte etape legale, impreuna cu serviciile de

specialitate din cadrul instituției noastre, in vederea realizării obiectivului Ăle investiții - Spital Municipal Ploiești.

Având in vedere cele menționate mai sus, s-a constatat necesitatea projmjrarii prezentului proiect de hotarare in regim de urgenta in ședința ordinara ’dih luna februarie 2018 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Situația a fost analizata de către Comisia nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care a acordat aviz favorabil promovării proiectului de hotărâre corespunzător.

Direcția Tehnic Investiții,


Direcția Gestiune Patrimoniu,


Director Executiv, Mihaela IDirector Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN


Director Executiv,

Carmen^Danigla^ffUCUR

Șef Serviciu S.I.E.B., Gabriela MÎNDRUȚIUAVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv

Direcția Economică, Director ExecutivAndreea Mihaela CRIȘTEACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind modificarea

Hotărârii nr.362/31.10.2017 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind aprobarea inițierii procedurilor specifice pentru edificarea Spitalului Municipal Ploiești

5

și a emis:

7

/

/

i \

\ \

PREȘEDINTE, DĂNESCU Ștefan

Data:


dU Of