Hotărârea nr. 469/2018

Hotãrârea nr. 469 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului de Pediatrie pe anul 2018

ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI      ?

HOTĂRÂREA NR. 469


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2018

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 318/30.10.2018 a domnului primar Adrian-Florin Dobre, precum și Raportul de Specialitate nr. 7088/29.10.2018 al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 179/30.10.2018 al Direcției Economice;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 31.10.2018;

în temeiul art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (4) lit. (a) și art. 45 alin. (2) lit. (a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2018, conform anexelor 2C și 2D care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:


PRE          ȘEDINȚĂ,

Geor           lae BOTEZp. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

JUDEȚUL PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : Consiliul Local Ploiesti-Primaria Municipiului Ploiești

Instituția publică: SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Formular | 11/06 |


BUGETUL PE ANUL 2018

Propunere de rectificare
Membrii CA

Sirbu Simion

StanciuDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.418/2018

Buget realizat 30.09.2018

InflS^rțfe'?

‘ tkmis p r4<:if©aru.

*/-

TOTAL VENITURI (eod 00.02+00.17+43.10}

00.01

35078

24745

504

35579

I. VENITURI CURENTE

00.02

C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)

00.12

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)

00.13

35

22

0

35

Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50]

30.10

35

22

0

35

Venituri din concesiuni si închirieri (cod 30.10.05.30f

30.10.05

35

22

0

35

Alte venituri din concesiuni si închirieri de către instituțiile publice

30.10.05.30

35

22

0

35

Venituri din dobanzi(cod31.10.03)

31.10

0

0

0

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)

00.14

20320

13264

0

20320

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (cod 33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+33.10.14+33.10.16+33.10.17+33.10.19+33.10.20+33.10. 21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)

33.10

18851

13264

0

18851

Taxe si alte venituri in învățământ

33.10.05

Venituri din prestări de servicii

33.10.08

Contribuția elevilor si studenților pentru internate, cămine si cantine

33.10.14

Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexa

33.10.16

Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfecționare

33.10.17

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice si sportive

33.10.19

Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16790

11733

0

16790

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1775

1364

0

1775

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii

33.10.31

36

4

0

36

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

250

163

0

250

Diverse venituri (cod 36.10.04 +36.10.32+36.10.50)

36.10

0

0

0

Alte venituri

36.10.50

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01 + 37.10.03 + 37.10.04 + 37.10.50)

37.10

1469

0

0

1469

Donații și sponsorizări**)

37.10.01

1469

0

0

1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului localfcu semnul minus)

37.10.03

-1469

0

0

-1469

Vărsăminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

1469

0

0

1469

IV. SUBVENȚII (cod 00.18)

00.17

14720

11459

504

15224

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII (cod43.10.09+43.10.10+43.10.14+43.10.15+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31 la 43.10.33+43.10.35+ 43.10.36)

43.10

14720

11459

504

15224

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

43.10.10

470

364

-56

414

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

43.10.14

250

0

56

306

Subvenții pentru instituțiile publice destinate secțiunii de dezvoltare

43.10.19

Subvenții din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creșterilor salariate

43.10.33

14000

11095

0

14000

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

43.16.01

0

0

504

504

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCpONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44649,

22472

504

45153

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+86)

35954

22320

-56

35898

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

35954

22320

-56

35898

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

26494

18481

0

26494

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

25283

17481

0

25283

Salarii de baza

10.01.01

16125

11226

16125

Indemnizație de conducere

10.01.03

Spor de vechime

10.01.04

SDoruri pentru condiții de munca

10.01.05

3700

2688

3700

Alte sporuri

10.01.06

2200

1584

2200

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

468

0

468

Fond pentru posturi ocupate prin cumui

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1700

1259

1700

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

3

2

3

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

ndemnizatii de hrana

10.01.17

909

565

909

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

178

157

178

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

443

371

0

443

Tichete de masa*'

10.02.01

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL

nr.418/2018

Buget realizat 3009.2018

Influiente

in f

urrna

:' reificării'

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

Vouchere de vacanță

10.02.06

443

371

ii. • -C

443

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

n.

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

768

629

l- <0

768

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

201

192

\ ...

’ 201

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7

6

’ ^7

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

65

63

’s

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

3

*v’4!

Prime de asigurare viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13

10

13

Fond de solidaritate

10.03.07

478

355

478

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)

20

9307

3768

-56

9251

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2920

1825

0

2920

Furnituri de birou

20.01.01

60

31

60

Materiale pentru curățenie

20.01.02

200

134

200

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

450

245

450

Apa, canal si salubritate

20.01.04

130

59

130

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

20

10

20

Piese de schimb

20.01.06

100

6

100

Transport

20.01.07

0

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

60

38

60

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1300

871

1300

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

600

431

600

Reparații curente

20.02

250

42

250

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

400

227

0

400

Hrana centru oameni

20.03.01

400

227

400

Hrana pentru animale

20.03.02

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 Ia 20.04.04)

20.04

4357

1413

-56

4301

Medicamente

20.04.01

2357

516

-56

2301

Materiale sanitare

20.04.02

800

351

800

Reactivi

20.04.03

1000

443

1000

Dezinfectant!

20.04.04

200

103

200

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1042

84

0

1042

Uniforme si echipament

20.05.01

80

1

80

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50

24

50

Alte obiecte de inventar

20.05.30

912

59

912

Deplasări, detasari transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

100

69

0

100

Deplasări interne, detașări, transferări

20,06.01

100

69

100

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

Cerceta re-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10

1

10

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50

29

50

Protecția muncii

20.14

30

11

30

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

Studii si cercetări

20.16

Plăti pentru Finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicif de interes public local. în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 + 20.24.02)

20.24

0

0

0

0

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20,24.01

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 ia 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20,30.30)

20.30

148

67

0

148

Reclama si publicitate

20.30.01

8

4

8

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

Chirii

20.30.04

70

33

70

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

70

30

70

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12+59.15 +59.17 +59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35)

59

153

71

0

153

Burse

59.01

13

13

13

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Programe pentru tineret

59.08

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții Ia salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Sume destinate finanțării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat

59.20

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plătii creanțelor salariate

59.25

Procrame si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării

59.30

Sume alocate Pentru sprijinirea construirii de locuințe                          ?

59.35DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL

nr.418/2018

Buget realizat 30.09.2018

Influiente

BVpjiM

<-»•'* ■

Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate

59.40

140

58

fi

"x 4^ \

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

••A’-'..

TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.30)

80

0

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

80.03

r' j'- ' ’ ’

Alte imprumuturi

80.30

> Xî'-'i

(.•w    /.<'

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE |cod 81.01+81.02)

81

0

6

V   știr #

— XAV Z

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81,01.06)

81.01

0

%

O 'v '

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Difere*-țe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0

0

0

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei oublice interne locale

81.02.05

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local

85.01.01

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90

Excedent 92.01.96

92.01

Excedentul secțiunii de funcționare

92.01.96

Deficit 93.01.96

93.01

Deficitul secțiunii de funcționare

93.01.96

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+79+85)

8895

152

560

9255

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

8695

152,

560

9255

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)

71

6695

152

560

9255

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

8695

152

560

9255

Construcții

71.01.01

250

250

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

6179

152

560

6739

Mobilier aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

497

497

Alte active fixe

71.01.30

1769

1769

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0

0

0

TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0

0

0

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0

0

0

I Participare la capitalul social ai societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE

75

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 81)

79

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04]

81

0

0

0

Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE

81.04

TITLUL XIX PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)

85

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)

85.01

0

0

0

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local

85.01.02

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent aferente fondurilor externe nerambursabile

85.01.05

TITLUL XX REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

90,

Excedent (92.01.97)

92.01

I Excedentul secțiunii de dezvoltare

92.01.97

Deficit (93.01.97)

93.01

| Deficitul secțiunii de dezvoltare

93.01.97

Manager

Dr. Visean CătălinSPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI

Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,


LISTA DE INVESTIȚII - 2018


Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăți~Bugetul Local al Municipiului Ploiești în sumă de 306 mii lei

mii lei

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare aprobata

Influiente

(+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

1.

71.01.01 -Construcții

250

0

250

1.

Unitate locativă-1 buc

250

0

250

II.

71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport

0

56

56

1.

Statie de sterilizare (cofinanțare)

0

55

55

2.

Echipament medical de screening auditiv (cofinanțare)

0

1

1

Total investiții sursa de finanțare Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital în domeniul sănătăți

250

56

306

Director financiar-contabilEc. Victoria PetreSPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Codfiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2018


Sursa de finanțare: Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate


-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare aprobata

Influiente

(+/-)

Valoare aprobata in urma rectificării

1.

71.01.02-Masini, echipamente si mijloace de transport

0

504

504

1.

Statie de sterilizare

0

495

495

2.

Echipament medical de screening auditiv

0

9

9

Total investiții sursa de finanțare Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea     aparaturii     medicale     și

echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

0

504

504

Director financiar-contabil

Ec. Victoria Petre