Hotărârea nr. 468/2018

Hotãrârea nr. 468 privind aprobarea proiectului “Eficientizare energeticã Școala Gimnazialã George Cosbuc”, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul “Eficientizare energeticã Școala Gimnazialã George Cosbuc” și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/08.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Intervenții pentru obiectivul “Eficientizare energeticã Școala Gimnazialã George Cosbuc”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 468 privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC” și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 67/08.03.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 314/26.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții nr. 11879/26.10.2018, al Direcției Relații Internationale nr. 522/25.10.2018, al Direcției Economice nr. 176/26.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1595/26.10.2018 prin care se propune aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC", a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC";

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ;

3                      9                                                              9                         9                  3

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

 • - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

9

Art. 1. Se aprobă proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”, în cuantum de 1.773.694,59 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 104.123,98 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 34.072,87 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”.

Art. 4. Se aprobă modificarea articolului 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/08.03.2018privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 351/02.10.2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC”, în sensul înlocuirii Anexei 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/08.03.2018 cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE COȘBUC", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7. Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

iculae BOTEZ 7George-Sflrin-


Contrasemnează: p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


ANEXA NR 1 laHCLnr^£/....^?Z.<^


DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI aferenți proiectului: “EFICIENTIZARE ENERGETICA ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COȘBUC”

1- DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților si a deficientelor

Proprietarul, Municipiul Ploiești, deține in proprietate conform HCL 122/24.04.2017, imobilul aflat la adresa: Strada Alexandru Lapusneanu, nr. l 7.

Imobilul, înscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 137668 cu numărul cadastral 137668, este format din teren cu suprafața de 6426 mp in acte si construcții pentru invatamant însumând suprafața construita la sol de 766 mp, construcții:

® CI - Spațiu invatamant (Corp A) - P+1E (SC = 303mp, SCD=606mp)

 • • C2 - Spațiu invatamant (Corp B) - P+1E (SC = 409mp, SCD=818mp)

o C3 - Atelier mecanic - Demisol (SC - 54mp, SCD=54mp)

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant C1.

Suprafața construita la sol este de 303 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp.

In raport cu strategiile naționale si europene, in cadrul clădirii analizate s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

© clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.

si următoarele necesitați:


UAT suporta cheltuieli ridicate din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii, clădire care nu este suficient izolata termic. In acest sens se remarca necesitatea reducerii acestor costuri.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează clădirea eu funcțiunea spațiu de invatamant C I.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitarii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele pri vind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

Particularități ale amplasamentului:

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, Strada Alexandru Lapusneanu, nr.17.

Imobilul care face obiectul proiectului este clădirea cu funcțiunea spațiu de invatamant CI.

Suprafața construita la sol este de 303 mp.

Suprafața construita desfasurata este de aprox. 606 mp.

Descrierea investiției:

SCENARIUL I

Sistem constructiv pentru termoizolarea fațadelor, exclusiv

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosistem cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

soclulSe vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

o desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

® înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

 • •  se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

© se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

® mijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem.

 • •  profîle (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc)

 • •  straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla)

® tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai sus, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

Conform SR 007 -2013 se vor monta fâșii orizontale continui de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al sau, A2-sl,d0,- vata minerala bazaltica, dispuse în dreptul tuturor planșeelor clădirii cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant, utilizat la termoizolarea exterioară a închiderii perimetrale.

Tâmplărie tennorezistenta pentru goluri in fațada

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele vor fi înlocuite utilizând tâmplărie PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e si se vor dota toate încăperile cu echipamente de asigurare a unei ventilații corespunzătoare. Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie. Datorită modului de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/exterior, acest sistem nu necesită consumul de energie electrică pentru a opera.

In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de impartire al zonelor vitrate conform proiectului original. La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolatie pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor

Sistem constructiv pentru plaseului peste etajul 1


Sistem constructiv pentru termoizolarea socluluirealiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Pentru adaptarea clădirii sălii de sport la cerințele de securitate la incendiu se va realiza un gol de ușa in vederea evacuării, amplasat pe fațada Nord-Vest. In golul nou realizat se va monta tâmplărie din profîle de Al cu rupere de punte termica.

Planșeul peste etajul 1 se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

® repararea straturilor existente - daca este cazul, curatarea acestora sau îndepărtarea elementelor degradate

« realizarea unei structuri de lemn a pardoselii pentru protecția stratului de termosistem la accesul pentru mentenanța

 • •  aplicarea unei termoizolații din placi semirigide de vata bazaltica cu grosime de 25cm

 • •  aplicarea stratului de uzura a pardoselii ~~ OSB

® se va repara sistemul de evacuarea apelor pluviale (jgheaburi si burlane) acolo unde este posibil si se va înlocui acolo unde exista degradări mari

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

® desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței,

® aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu, aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

  Lucrări eflcientizare consumului energie electrica pentru iluminat


  de

  a deProiectul tratează pentru faza. DALI eficientizarea energetica a imobilului prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED si următoarele categorii de lucrări aferente imobilului:

® -instalații de iluminat general cu LED;

o -instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea cailor de evacuare, pentru intervenții pentru marcarea hidranților

Alimentarea cu energie electrica este in sarcina beneficiarului prin intermediul tabloului electric general de distribuție alimentat din rețeaua electrica a operatorului de distribuție conform soluției de racordare ce este precizata in avizul furnizorului de energie.

Racordul la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsura pentru contorizarea consumului energetic aferent. Blocul de măsura constituie limita contractuala de separare intre instalațiile furnizorului si instalațiile consumatorului.

Pentru diminuarea riscului de incendiu întrerupătorul automat trebuie echipat cu dispozitiv diferențial Id max 300 mA, respectiv sa fie echipat cu dispozitiv de protecție la curent diferențial rezidual (DDR) de tip „S” cu temporizarea tip „S” cu curentul nominal de functionare/diferential rezidual nominal Id mai mic sau egal cu 300 mA, conform art 4.2.2.8 din Normativ pentru proiectarea si exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor, indicativ 17-2011

Se propune implementare un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea de 2.7 Kw. Energianeutilizata va fi înmagazinata prin intermediul a unui acumulatori solar 48 V/3KWh. Sistemul va fi alcătuit din 10 panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5KW. I Avantajul acestui sistem față de un sistem on-grid sau off-grid este că vă permite ca pe același circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea astfel încât sistemul să funcționeze și ca un UPS dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia

nu acoperă consumul energie din rețea

sa se preia automat nece^^n.


Instalațiile de iluminat interior vor fi realizate conform specificului funcțional si cerințelor de confort ambiental impuse de beneficiar si de arhitect.

Iluminatul interior va avea valențe de iluminat de lucru, asigurând cerințele conceptului de iluminat:

 • -  utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate

 • -  distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos

 • -  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța

 • -  corelarea soluției luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului

Corpurile de iluminat alese au caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare. Aparatele de comanda iluminat se vor monta la o inaltime de 1.5 m fata de nivelul pardoselii finite.

Traseele electrice aferente instalației de iluminat se executa conform cerințelor tehnice impuse de specificul funcțional si de finisajele arhitecturale. Se executa cu cabluri de cupru de tip cyyf 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de iluminat de securitate


Lămpile iluminatului de securitate trebuie să fie în funcțiune pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare în spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3x1,5mmp.

Iluminat de securitate împotriva panicii

Iluminatul de securitate antipanică pentru dormitoare se va realiza prin intermediul a doua corpuri de iluminat led liniare 20 W ce vor fi dotate cu kit emergenta pentru a asigura o autonomie de funcționare de minim 60 minute, de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 4xl.5mmp

Iluminat de securitate pentru marcarea hidranților

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru marcarea hidranților din clădire prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Circuitul de alimentare de alimentare va fi realizat cu cablu de cupru de tip CyyF 3x1.5mmp.

Iluminat de securitate pentru intervenții

Va fi prevăzut iluminat de securitate pentru intervenții in | zonele unde exista armaturi pentru instalațiile de securitate la incendiu prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate vor fi integrate în iluminatul normai și se vor folosi concomitent. Corpurile de iluminat destinate iluminatului de securitate care fac parte din iluminatul normal si sunt marcate sau sunt echipate cu lămpi de altă culoare pentru a se deosebi de lămpile iluminatului,


normal.

Sistem         de

producție energie termica din surse regenerabile


Pentru asigurarea încălzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si un modulul termic racordat la rețeaua locala de încălzire.

Sistemul va fi complet echipat si automatizat (pompe de căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți etc)

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15°C, instalația va fi suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termoficare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatura exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda ale vanelor electrice.

Instalația de pompa de căldura.

Au fost prevăzute un număr de 10 sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 m, forajele având diametrul de 150 mm si situate la cca. 5m distanta unele de altele.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcțional printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămindistribuitor - colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utila de 2m. Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa ( 55/ 45°C ).

Radiatoarele din holuri si sălile de grupa vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: bucătărie, grupuri sanitar, depozite etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatile ușilor de acces in grupurile sanitare.

Echipamentele pentru sistemele de pompe de căldura si panouri fotovoltaice se vor amplasa intr-un container prefabricat 2.50x7.30m, amplasat in exteriorul clădirii, spre latura de sud-est, in limita proprietății. Containerul va fi amplasat pe o platforma betonata. Containerul va avea structura metalica si închideri din panouri sandwich din tabla zincata cu miez de poliuretan.


2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFE'RENTI INVESTIȚIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

1

Valori art. 1 din HCL

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

1.773.694,59

C+M inclusiv TVA

Lei

1.324.964,74

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

70.051,11

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

34.072,87

.. VALOAREA TOTALA A

INVESTIȚIEI (ÎNV) inclusiv TVA

UM

Valoare

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

1.773.694,59

(1 euro = 4,5172 lei)

Euro

392.653,54

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv TVA

Lei

1.324.964,74

Euro

293.315,49

III

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

(INV/C+M)

UM

Valoare

Anul 2018

INV (Lei)

9.000,00

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

1.764.694,59

C+M (Lei)

1.324.964,74

IV

DURATA DE REALIZARE A

INVESTIȚIEI                                  1 uni           |

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie

43.757

Indicator

Valoare

primara (kWh/an)

Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

70.799

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

27.042

pentru incalzire/racire (kWh/an),

20.230

pentru iluminat (kWh/an),

6.813

Consumul mediu anual de energie (kWh/mp,an)

98.5 (kWh/mp,an)

Adaptarea clădirii la nevoile persoanelor cu dizabilitati

2 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele PI 18/1999

1 x scara exterioara evacuare etaj

c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone

CO2) echivalent ) reduse

15,64

Consum anual de energie primara (kWh/an)

46.818

EȘALONARE CHELTUIELI

Denumire indicator

Total

(Lei inclusiv

TVA)

IMPLEMENTARE

2018

2019

TOTAL GENERAL

1.773.694,59

9.000,00

1.764.694,59

TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

1.703.643,48

9.000,00

1.694.643,48

din care contribuție beneficiar (2%)

34.072,87

180,00

33.892,87

TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

70.051,11

70.051,11


SC INTERGROUP ENGINEERING SRL