Hotărârea nr. 467/2018

Hotãrârea nr. 467 privind aprobarea proiectului „Eficientizare energeticã Grãdinita cu Program Prelungit nr. 23 Municipiul Ploiesti”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul „Eficientizare energeticã Grãdinita cu Program Prelungit nr. 23 Municipiul Ploiesti”

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 467 privind aprobarea proiectului "EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23”, a cheltuielilor legate de proiect și modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 348/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICA - GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 313/26.10.2018 a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții nr. 11809/25.10.2018, al Direcția Relații Internationale nr. 521/25.10.2018, al Direcției Economice nr. 175/25.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1593/25.10.2018 din cadrul Municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI” și actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018;

Având în vedere:

 • - prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritara 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri Publice pentru reabilitarea termică a clădirilor în care îsi desfășoară activitatea unităti de învățământ;

 • - Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/ 30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetică a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 având ca obiect eficiența folosirii finale a energiei și a serviciilor energetice;

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată si completată;

în temeiul art. 36 alin. 2 lit. b si c, alin. 4 lit. d, art. 45 alin. 2, art. 115 alin. 1 lit. b, art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. apelului de proiecte POR/97/3/1.

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, în cuantum 4.140.392,03 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 123.738,80 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 81.972,51 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”.

Art. 4. Se modifică articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 348/02.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ -GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, în sensul înlocuirii Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 348/02.10.2017 cu Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 23 MUNICIPIUL PLOIEȘTI”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

Art. 6. Se împuternicește Primarul Municipiului Ploiești, în persoana domnului Adrian Florin Dobre să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Municipiul Ploiești.

Art. 7. Direcția Tehnic Investiții, Direcția Relații Internaționale și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 8. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018


Contrasemnează:


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu

9

Din.....

Adoptată în Municipiul Ploiești

ANEXA NR1 la HCL nr.

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI ȘI INDICATORII TEHNICO -ECONOMICI

aferenți proiectului: “Eficientizare energetica - Grădiniță cu program prelungit nr.23 Municipiul Ploiești”

 • 1. DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Analiza situației existente si identificarea necesităților i a deficientelor

Proprietarul, Municipiul Ploiești, deține in proprietate conform HCL 49/24.03.2017, imobilul aflat la adresa: Aleea Râșnovenilor, nr.46, Ploiești.

Imobilul este format din teren cu suprafața de 3878 mp si construcții:

® CI- Spațiu învățământ - S(tehnic)+P+1 E

o C2- Construcție anexă, S+P

Clădirea grădiniței, CI, este o clădire subsol (tehnic, parțial), parter si etaj, cu suprafața construita la sol de aprox. 934 mp, iar suprafața desfasurata de aprox. 2084 mp (inclusiv subsol).

In raport cu strategiile naționale si europene, pentru clădirea analizată s-au identificat următoarele deficiente:

 • •  consumuri ridicate de resurse de energie pentru asigurarea încălzirii clădirii, având drept consecința costuri ridicate pentru plata acestor consumuri

 • •  pentru asigurarea energiei electrice si termice clădirea folosește exclusiv resurse neregenerabile de energie

6 clădirea nu este adaptata persoanelor cu dizabilitati locomotorii, conform NP051-2012.


’ r. L clădirea nu este dotata cu scara exterioara de evacuare a etajelor, in caz ~dc" ‘ incendiu, conform Pil8-1999.

si următoarele necesitați:

® reducearea cheltuielilor mari din bugetul local pentru plata energiei termice pentru încălzirea clădirii grădiniței, clădire care nu este suficient izolata termic.

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivul general al proiectului este reducerea emisiilor de carbon prin eficientizarea energetica a clădirii publice in care funcționează grădiniță cu program prelungit nr. 23.

Pentru atingerea acest obiectiv general, UAT Municipiul Ploiești va trebuie sa îndeplinească următoarele obiective specifice:

O.S. 1: Creșterea eficientei energetice a clădirii prin reabilitarea termica si implementarea unui iluminat eficient energetic.

O.S. 2: Scăderea consumului energetic primar prin utilizarea resurselor de energie regenerabila - pompa de căldura si panouri fotovoltaice.

O.S. 3: Diminuarea costurilor de utilizare a infrastructurii prin reabilitarea termica si reducerea consumului energetic.

O.S. 4: Asigurarea egalitatii de șanse prin adaptarea infrastructurii la Normele privind accesibilitatea infrastructurii pentru persoanele cu handicap.

O.S. 5: Conformarea cu cerințele de securitate la incendiu ale clădirii.

Particularitati ale amplasamentului:

Imobilul analizat se afla in intravilanul municipiului Ploiești, pe strada Aleea Rasnovenilor nr. 46. Ploiești.

Suprafața terenului este de 3896mp, suprafața construita la sol a imobilului analizat -grădiniță- este de 934 mp.

în plan, clădirea are formă neregulată. Este impartita in 4 tronsoane, despărțite prin rosturi seismice. Regimul de înălțime este de S+P+1E.

Parcela de teren pe care este amplasata clădirea este plata, fără denivelări. Regimul de înălțime al clădirii este subsol tehnic (canale tehnice pentru instalații h.niv = 1,54 m, 2.36 m si 1.93m), parter (h.liber = 2.84 m) si etaj (hdiber = 2.84 m). Acoperișul


este de tip terasa necirculabilă. în plan, clădirea are formă neregulată. Este impartita in 4 tronsoane, despărțite prin rosturi seismice.

Aria construită este de aproximativ Ac = 934 mp, iar aria desfășurată este de Ad = 2084 mp, inclusiv subsol.

Din punct de vedere funcțional, clădirea are destinația de spațiu pentru învățământ pentru preșcolari și antepreșcolari.

La momentul actual, în clădirea CI, aflată la adresa: Aleea Râșnovenilor nr.46, își desfășoară activitatea următoarele instituții:

5                                                                                               î

Grădinița cu Program Prelungit

Nr.23

1

8 Săli de clasa (Parter si Etaj)

Creșa Nr.23

2 Săli de clasa ( Etaj)

Centru de zi pentru copii preșcolari

1 sala de clasa (Parter)

1 sala de mese (Parter)

Clădirea dezvoltată pe subsol, parter si etaj găzduiește 12 clase, in care învață în medie 300 copii preșcolari și antepreșcolari si isi desfasoara activitatea 40 cadre didactice si personal de administrare si întreținere.

Orarul de funcționare este de 8 ore pe zi, de luni pana vineri, cu excepția vacantelor școlare.

Clădirea a fost construita la începutul anilor ’70. In plan, clădirea are forma neregulata.

Regimul de înălțime al clădirii este S(tehnic)+P+1E.

Fundațiile - sunt de tip “continuu” (rețea de grinzi pe doua direcții) sub stâlpii pereții din beton și sunt realizate din beton simplu și/sau beton armat. Cota de fundare este variabilă; -1.30m (-1.00 fata de CIN) pe zonele fara subsol tehnic si intre -2.35m si -3.65m in zonele cu subsol tehnic. Lățimile grinzilor de fundare variază intre 45cm si 85cm. In dreptul stâlpilor de beton armat fundații sunt evazate fata de fundațiile continue. Subsolul parțial este realizat din pereți portanți din beton armat cu grosimi de 20, 25 si 30 cm. Planșeul este alcătuit din beton armat (grinzi, centuri si placa de 15cm grosime). Suprastructura este realizată din pereți portanți din beton armat, cu grosimea de 16 cm (fără tencuială - pereți exteriori și interiori).

Pereții interiori cu grosimea de 16 cm (fără tencuială) au și rol de compartimentare. Stâlpii din beton armat turnat monolit au secțiunea de 30x40cm. Planșeele sunt realizate din panouri, semipanouri sau din fasii din beton armat prefabricat. Acestea reazemă fie pe pereții de închidere si pe diafragmele din beton armat fie pe grinzi


din beton armat prefabricat (20x50 si 20x30)care la rândul lor reazemă pe st? 'pAdin beton armat din pereții de închidere si pe diafragmele din beton armat.

Acoperișul este de tip terasa necirculabilă prevăzuta cu un atic perimetrul din zidărie de cărămida de 25cm grosime si inaltime de 60cm.

Zi.

închiderile sunt realizate din pereți din zidărie de cărămidă, având grosimea de 25 cm. Compartimentările sunt realizate din pereții portanți de beton armat, având grosimea de 16 cm (tară tencuiala), si din zidărie de cărămida cu grosime de 12 cm.

Din punct de vedere arhitectural, construcția este într-o stare tehnică satisfăcătoare. Pe fațade, tencuiala prezintă, pe suprafețe restrânse, fisuri, crăpături, pete de umezeală (uscate la momentul inspecției), exfolieri locale. La interior, clădirea nu prezintă fisuri, crăpături sau pete de umezeală, fiind intretinuta corespunzător. Defectele locale ale fațadelor au drept cauza principala scurgerea apelor meteorice de pe acoperișul construcției (rezolvarea deficitara a protecției aticului perimetral, rezolvarea deficitara a detaliilor de glafuri exterioare pentru ferestre). In subsol sunt infiltrații de apa din cauza vechimii conductelor ale instalației de alimentare cu apa. Clădirea este dotată cu instalații de apă-canal, instalații electrice de iluminat și prize, instalații termice, precum și instalație de gaze. Nu se cunoaște starea de funcționare a acestora. Circulația pe verticală este asigurată prin doua scări principale pentru grădiniță si creșa si una secundara pentru corpul central destinat serviciilor. Accesul pe terasa necirculabilă se face prin intermediul unei scări metalice, printr-un gol de aprox. 60x70cm, prevăzut cu chepeng metalic. Clădirea nu se afla pe lista monumentelor istorice.

Descrierea investiției;

Lucrări de intervenție

Sistem constructiv pentru tennoizolarea fațadelor, exclusiv soclul

Suprafețele opace ale fațadelor vor fi placate cu termosisteni cu element termoizolant din placi din poliizocianurat 10 cm grosime caserate cu fibra de sticla, finisate cu tencuiala decorativa.

Se vor executa următoarele lucrări, in conformitate cu prevederile GP 123/2013:

 • *  desfacerea finisajelor exterioare existente sau a placărilor ceramice;

 • •  înlăturarea porțiunilor de tencuiala degradata sau afectata de mucegaiuri, alge;

 • •  verificarea de către proiectant, expert, verificator, beneficiar si executant a aspectelor relevante pentru rezistenta si stabilitatea clădirii relevate in urma îndepărtării finisajelor exterioare si a tencuielilor degradate

® se vor rectifica tencuielile pe suprafețele decopertat si se vor acoperi armaturile cu mortar compatibil acolo unde este cazul

 • •  se vor rectifica rosturile

 • •  se vor executa eventualele străpungeri necesare (hote, etc)

In conformitate cu SR007-2013, pe fiecare fațada, in dreptul plăcii peste parter se va monta o fâșie orizontala continua de material termoizolant cu clasa de reacție la foc Al (sau A2-s 1 ,d0), si anume vata minerala, cu lățimea de minimum 0,30 m și cu aceeași grosime cu a materialului termoizolant (10 cm).

Perimetral in jurul ferestrelor in golul de zidărie se va monta termosistem cu poliizocianurat 3 cm grosime, cu aceleași caracteristici ca termosistemul de fațada descris mai jos, respectându-se pașii de montaj indicați de furnizor.

După încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre si uși), precum si a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea glafurilor pe atice se vor executa lucrările de montare a termosistemului, compus din următoarele elemente:

 • •  adeziv specific pentru lipirea termoizolației pe suport

 • •  plăci termoizolante din poliizocianurat PIR caserate cu fibra de sticla saturata, grosime strat termoizolant 10 cm, R = maxim 3.850m2K/W, conductivitatea termica minim 0.026 W/mK

Lucrări de intervențiemijloace de fixare mecanica, ce se vor determina in funcție de stratul suport si starea actuala a acestuia, conform indicațiilor furnizorului de termosistem. profile (de întărire muchii, lacrimare, soclu, etc) straturi de protecție (grund, masa de șpaclu, cu armatura din plasa de fibra de sticla) tencuiala decorativa pentru finisarea termosistemului

Fiecare placa termoizolanta a termosistemului compact se va lipi pe toata suprafața, iar fixările mecanice se vor executa numai in panourile de zidărie sau in zonele neutre (fara armatura) ale panourilor prefabricate din beton, evitându-se strict nervurile acestora sau monolitizările de pe contur.

Tencuiala decorativa se va aplica continuu si va acoperi atât termosistemul cat si fasia de protecție de vata minerala si termosistemul perimetral din jurul ferestrelor.

Tâmplărie termorezistenta pentru goluri fațada

»


in


In toate cazurile se vor respecta golurile existente si tipul de împărțire al zonelor vitrate conform proiectului original.

Ferestrele

Va fi înlocuita tâmplăria existenta cu tâmplărie termorezistenta bazata pe profile PVC cu minim 5 camere si geam termoizolant cu tratament low-e ce va asigura totodată si ventilația corespunzătoare a încăperilor.

Sistemul asigură o aerisire automată permanentă, așa numita aerisire pasivă, și funcționează pe principiul compensării diferenței de presiune existente între spațiul din interior și exterior. Acest sistem poate fi prevăzut cu un dispozitiv rotativ de închidere/ deschidere manuală, oferă posibilitatea de a controla manual aerisirea în momentele în care este nevoie.

Lucrări de intervenție

Datorită modului pasiv de funcționare, pe baza diferenței de presiune interior/ exterior, acest sistem nu necesită consum de energie electrică pentru a opera.

La exterior, pe latura inferioara a golului de fereastra se vor monta profile speciale de glaf pentru conectarea cu termosistemul de fațada, sub care se va monta termoizolație pentru a evita punțile termice.

Ușile exterioare de acces

Ușile exterioare de acces de la nivelul parterului se vor realiza din tâmplărie de aluminiu cu rupere de punte termica si geam termoizolant si vor fi dotate cu dispozitive de închidere cu amortizor. Deschiderea ușilor se va face către exterior.

Se vor monta al doilea rând de uși in zona windfang-ului pentru a realiza un spațiu tampon cu scopul de a diminua pierderile de căldura de la interior spre exterior.

Prin proiect se vor executa goluri de ușa noi prin modificarea unor goluri de fereastra existente. Acestea sunt necesare pentru introducerea echipamentelor in clădire. Nu se vor face modificări la structura de rezistenta a clădirii.

Golurile nou practicate vor fi amplasate pe fațada de est si fațada de nord. Realizarea lor se va face indepartand parapetul cu scopul de a mari golul pentru introducerea echipamentelor in încăperile nou realizate: spațiu echip. sistem fotovoltaic- S=5.55 mp, si spațiu echip. sistem pompe de căldură, S=11.45 mp. In golurile modificate se vor monta usi de exterior.

Pentru protecția copiilor preșcolari, in încăperile cu echipamente tehnice se va intra exclusiv din exterior, in aceste încăperi fiind permis numai accesul persoanelor autorizate.

Sistem constructiv pentru

Terasa necirculabilă se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

Lucrări de intervenție

termoizolarea terasei

 • •  înlăturarea stratului de protecție din pietriș, daca acesta exista, si înlocuirea straturilor existente ale terasei acolo unde sunt degradate, in vederea obținerii unei suprafețe curate si plane pentru aplicarea straturilor următoare;

 • •  aplicarea unei termoizolații din poliizocianurat in placi, cu fete caserate cu fibra de sticla, grosime termoizolație 14 cm; termoizolația va fi continua, incluzând aticul, unindu-se cu termoizolația aplicata pe pereții exteriori. Se va acorda o atenție deosebita etansarii in zonele de goluri a elementelor care străpung terasa (conducte, canale de ventilare etc.). Soluția utilizata presupune înlocuirea sifoanelor de terasa de colectare pluviale.

 • •  aplicarea unei membrane in dublu strat; stratul va fi continuu, incluzând aticul; suprafața orizontala a aticului va fi protejata cu glaf din tabla galvanizata, cu panta min. 2% către terasa, securizat corespunzător.

 • • după terminarea lucrărilor de termo-hidroizolare se vor monta glafuri din tabla galvanizata la atic, pe tot perimetrul acestuia, cu o panta de min. 2% spre interiorul terasei.

Sistem constructiv pentru termoizolarea soclului

Soclul se va reabilita prin efectuarea următoarelor lucrări:

 • •  desfacerea finisajelor existente si curatarea suprafeței, © aplicarea unei hidroizolații flexibile pe baza de

ciment, pe o inaltime minim 60cm deasupra terenului amenajat,

 • •  aplicarea termoizolației din placi de polistiren extrudat, cu grosime de 60 mm, cu densitatea de min. 100 kg/m3; plăcile de polistiren se vor monta pe o inaltime de minim 60 cm deasupra terenului amenajat, aplicarea unei tencuieli decorative de soclu,


Lucrări de intervenție


Sistem constructiv pentru termoizolarea plăcii peste subsol


Lucrări eficientizare consumului energie electrica pentru iluminat


de

a de


aplicata peste o masa de șpaclu armata cu plasa fibra de sticla.

Planșeui peste subsol va fi termoizolat, la intrados, cu placi din polistiren expandat de 6 cm grosime, finisate cu tencuiala subțire armata cu plasa din fibra de sticla si zugrăveala simpla cu lapte de var.

Eficientizarea consumului de energie electrica pentru iluminat a imobilului se va realiza prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescente cu corpuri LED.

Se vor realiza următoarele categorii de lucrări:

® instalații de iluminat general cu LED;

• instalații de iluminat de securitate: anti panica, pentru marcarea hidranțîlor, pentru marcarea cailor de evacuare si pentru continuarea lucrului.

Tablouri electrice

Tablourile electrice vor fi realizate in varianta de echipare cu aparataj automat de protecție la suprasarcina si scurtcircuit.

A

întrerupătoarele automate vor fi prevăzute cu declanșatoare electronice cu gama extînsâ de reglaj. Pe circuitele cu pericol sporit de electrocutare se prevăd protecții cu blocuri diferențiale.

Circuitele electrice

Traseele electrice aferente se executa cu cabluri de cupru cu de tip Cyy-f. Traseele au fost stabilite in afara zonelor care ar periclita integritatea sau buna funcționare a cablurilor prin lovire, coroziune, supraîncălzire, curenți vagabonzi etc.

Instalația de iluminat

Iluminatul interior este redimensionat având in vedere:

0 utilizarea unor surse luminoase cu performante luminotehnice ridicate,


Lucrări de intervenție

 • •  distribuția controlata a luminantelor in câmpul vizual prin sisteme de dispersie si dirijare a fluxului luminos,

 • •  dimensionarea iluminatului conform normelor luminotehnice care impun niveluri de luminare optima de confort si siguranța,

 • •  corelarea soluției luminotehnice cu contrastele de culori ale decorurilor si ale mobilierului.

Corpurile de iluminat alese vor avea caracteristici adecvate funcțiunii si ambientului arhitectural. Comanda iluminatului se asigura prin aparataj adecvat din punct de vedere tehnic si estetic cu spațiul deservit. Comanda se va asigura local pe zone si trepte de iluminare.

Traseele electrice suplimentare aferente instalației de iluminat se executa cu cabluri de cupru de tip Cyy-f 3x1,5 mmp.

Toate corpurile de iluminat se vor lega la instalația de protecție a omului împotriva șocurilor electrice prin conductorul de protecție si vor fi de tip LED.

Toate circuitele de iluminat interior vor fi protejate cu disjunctor diferențial de 30mA pentru protecția oamenilor împotriva șocurilor electrice, direct sau indirect prin amplasarea disjunctorului pe intrarea in tabloul electric.

Instalații de iluminat de securitate

Lămpile iluminatului de securitate vor funcționa pe toată durata în care sunt prezente persoane în încăperile sau pe căile de evacuare.

Iluminat de securitate de evacuare

A

In spațiul amenajat va fi prevăzut un sistem unitar de alimentare cu energie electrică pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, stabilit pentru situația cea mai dezavantajoasă prin intermediul unor lămpi cu kit emergenta si autonomie 60 min.

Lucrări de intervenție


La priza de pamant a clădirii se vor racorda elementele metalice conductoare care nu fac parte din circuitul de lucru pentru toate echipamentele noi ce vor fi dispuse in clădire. Protecția prin legare la pământ se va realiza prin centuri din platbandă de oțel zincat OL Zn 25x4 mm.

La instalația de legare la pământ se vor conecta:

 • •  tabloul electric,

 • •  echipamentele de curenți slabi,

 • •  paturile de cabluri,

 • •  armăturile cablurilor electrice de joasă tensiune și armăturile cablurilor electrice de curenți slabi,

® conductele metalice de apă, canalizare,

« fațadele metalice,

 • •  toate elementele metalice care pot fi puse accidental sub tensiune.

Conectarea cu priza de pământ se face prin intermediul pieselor de conexiune montate în firide, îngropate în elementele de construcție.

Pentru asigurarea continuității se utilizează sudurii pentru îmbinarea tuturor elementelor metalice ce alcătuiesc instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere. Singurele îmbinări demontabile vor fi cele din cutiile de separație pentru măsurarea prizei de pământ.

Pentru protecția împotriva supratensiunilor de origine atmosferică s-au prevăzut descărcătoare la nivelul tabloului electric general.

Sistem        de

producție energie termica din surse regenerabile


Pentru asigurarea încălzirii imobilului din surse regenerabile se va executa un sistem mixt format dintr-o instalație cu pompe de căldura de tip sol-apa si un modulul tennic racordat la rețeaua locala de încălzire.


Lucrări de intervenție

Sistemul va fi complet echipat si automatizat căldura, schimbător de căldura in placi, acumulatoare apa calda, sistem complet de automatizare, pompe de circulație pe circuitul primar si secundar, vas de expansiune, supape de siguranța, robineți etc)

Instalația va funcționa prioritar cu agent termic furnizat de pompele de căldura, iar in situația in care temperatura exterioara va scădea sub temperatura de calcul de -15°C, instalația va fi suplimentată cu energie termica de la rețeaua locala de termoficare.

Circuitul de automatizare va include controlerul, senzorii de temperatura exteriori, senzori interiori de temperatura, circuite de comanda ale vanelor electrice.

Instalația de pompa de căldura.

Au fost prevăzute un număr de 16 sonde termice verticale pentru preluarea energiei din sol, care se vor introduce in sol pana la adâncimea de 100 ra, forajele având diametrul de 150 mm si situate la cca. 5m distanta unele de altele.

In fiecare dintre foraje se introduc doua circuite „U”. Fiecare circuit este compus dintr-un capăt de sonda (profil „U”) si din țevi continue (fara îmbinări) confecționate din material plastic, prin care circula agentul termic primar. După introducerea celor doua circuite forajul se umple cu bentonita. Prin urmare, circuitele prin care circula agentul termic sunt complet închise, sigilate astfel incat agentul termic nu intra in contact cu solul si nu afectează pânza de apa freatica.

Agentul rezultat de la sondele termice va fi preluat de un distribuitor/ colector amplasat intr-un cămin îngropat in exteriorul clădirii si direcționat printr-un circuit, către pompa de căldura din camera tehnica. Se va realiza un cămin distribuitor - colector destinat forajelor, din beton armat, cu dimensiunile in plan de 3x3m si inaltimea utila de 2m.

Lucrări de intervenție

Instalația cu radiatoare.

Pentru încălzirea încăperilor, se va folosi sistemul de încălzire cu corpuri statice amplasate in fata suprafețelor vitrate, dimensionate pentru temperatura joasa ( 55 / 45°C).

Radiatoarele din holuri si sălile de grupa vor fî din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete cu cap termostat pentru economie de energie, montate pe conducta de tur si robinet pe conducta de retur.

Radiatoarele din zonele anexe: bucătărie, grupuri sanitar, depozite etc, vor fi din otel tip panou pentru joasa temperatura, si sunt echipate cu robinete montate pe conducta de tur si retur.

Conductele de distribuție vor fi prevăzute cu ventile automate de aerisire in punctele de cota maxima precum si cu robinete de golire in punctele de cota minima.

La trecerea conductelor de la distribuție, prin pereți se vor monta (țevi) manșoane de protecție.

Aerisirea instalației se realizează prin dispozitive manuale de aerisire montate in centrala termica, casetele de distribuție si la radiatoare.

Alimentarea cu agent termic a instalației de încălzire de la pompa de căldura sau de la furnizorul de energie termica in regim centralizat, circuitul de automatizare comutând sursa de alimentare in funcție de temperatura exterioara.

Instalația de ventilare

Băile si grupurile sanitare vor fi ventilate natural prin deschiderea ferestrelor din acestea, iar cele fara ferestre exterioare vor fi prevăzute cu ventilație mecanica. Admisia de aer se va realiza prin neentaseitatile ușilor de acces in grupurile sanitare.

Conform Normativ NP 011/97, normativ privind roiectarea^realizarea^ și exj loatarea construcțiilor


pentru grădinițe de copii, s-a prevăzut o instalație de ventilare pentru bucătărie si la spălătorie.

Instalația de ventilare de la bucătărie este formata din hota existenta si tubulatura existenta cu evacuarea aerului viciat pe acoperișul clădirii, iar pe coloana de evacuare aer viciat, se va prevedea un ventilator de tip turela pentru extracție, dimensionat pentru 20 schimburi/ ora. Admisia aerului de compensare se va face prin intermediul unei tubulaturi si grile de admisie aer prevăzute la plafonul bucătăriei. Pe tubulatura de admisie aer se va prevedea o baterie de încălzire, ce va funcționa cu apa calda de la instalația de încălzire.

Instalația de ventilare din bucătărie va funcționa in depresiune fata de încăperile învecinate.

La spălătorie si călcătorie s-a prevăzut o instalație de ventilare cu recuperator de căldura. Admisia de aer se face direct din exterior, printr-o grila de extracție aer montata pe fațada clădirii. Pe tubulatura de admisia aer se va prevedea o baterie de preîncălzire aer. Evacuarea aerului se fa face prin intermediul unei tubulaturi de ventilații ce duce pana peste nivelul terasei, la care se va prevedea o căciula de ventilații.

Instalația din spălătorie si călcătorie va funcționa in depresiune fata de încăperile învecinate

Sistem        de

producție energie electrica din surse regenerabile


Alimentarea principala cu energie electrica

Racordul existent la gospodăria electrica principala este echipat cu bloc de măsura pentru contorizarea consumului energetic aferent.

Sistemul fotovoltaic

Se va executa un sistem fotovoltaic de tip „hibrid” fara injectare in rețea, cu o putere de 7.5 Kw, iar energia neutilizata va fi înmagazinata prin intermediul a trei acumulatori solari 48V/3KWh.

Sistemul va fi alcătuit din 28 de panouri de 265 de W si un invertor hibrid de 5 KW. Acest sistem permite ca pe același

Lucrări de intervenție

circuit să se asigure consumul de energie din producția proprie, să se stocheze surplusul în baterii și să fie configurat consumul din acestea, astfel încât, sistemul să funcționeze și ca un UPS, dacă este nevoie, iar atunci când nu este producție sau nivelul acesteia nu acoperă consumul să se preia automat necesarul de energie din rețea.

Panourile fotovoltaice se vor monta pe terasa, pentru randament maxim, cu fata către sud la o înclinare de aproximativ 45 de grade. Panourile se vor fixa pe o structura ușoara si vor fi legate la centura de echipotentializare.

Acumulatorii si invertorul se vor monta la parter intr-o încăpere special destinata.

 • 2. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENT! INVESTIȚIEI

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în iei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;

Valori art. 1 din IICL

UM

Valoare

Valoare totala inclusiv TVA

Lei

4,140,392.03

C+M inclusiv TVA

Lei

3,276.761.88

Contribuție beneficiar la cheltuieli neeligibile

Lei

41,766.29

Contribuție beneficiar la cheltuieli eligibile

Lei

81,972.51

VALOAREA TOTALA A

11   INVESTIȚIEI (INV) inclusiv TVA

EȘALONAREA

INVESTIȚIEI

III (INV, C+M)

Anul 2018

INV

(Lei)

84,117.58

C+M (Lei)

0

Anul 2019

INV (Lei)

4.056.274.45

C+M (Lei)

3,276,761.88

Valoarea totala a investiției (INV) inclusiv TVA

Lei

4,140,392.03

(1 euro = 4,5172 lei )

Euro

916,583.73

din care:

Construcții - montaj (C+M) inclusiv

Lei

3,276,761.88

TVA

Euro

725,396.68DURATA DE REALIZARE A

IV INVESTIȚIEI

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: luni

11


b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții -și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Indicator

Valoare

Scăderea consumului anual de energie primara (kWh/an)

157.250

. ’ft1

Scăderea consumului anual de energie primara din surse neregenerabile (kWh/an)

206.381

Consum anual de energie primara din surse regenerabile proprii (kWh/an), din care:

49 132

pentru incalzire/racire (kWh/an),

30.056

pentru iluminat (kWh/an),

19.076

Consumul mediu anual de energie (kWh/mp,an)

90,5 (kWh/mp,an)

Adaptarea    clădirii    la    nevoile

persoanelor cu dizabilitati

2 x grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati

1 x rampa acces persoane cu dizabilitati

Adaptarea clădirii la cerințele

PI 18/1999

1 x scara exterioara evacuare etajc) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

indicator

Valoare

Emisii anuale medii de GES (tone CO2) echivalent) reduse

43,125

Consum anual de energie primara (kWh/an)

197.441