Hotărârea nr. 466/2018

Hotãrârea nr. 466 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire grãdinitã cu program prelungit Ploieşti, strada Poștei nr. 23

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA                           _______

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI | VÎfAV¥ L U T R L

HOTĂRÂREA NR. 466 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” Ploiești, strada Poștei nr. 23

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 311/25.10.2018 a domnului Primar, Dobre Adrian Florin și a consilierilor Sălceanu Claudia Oana, Dănescu Ștefan, Vîscan Robert Ionuț, Văduva Sorin, Bolocan Iulian, precum și Raportul de specialitate nr. 308627/25.10.2018 al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, prin care se propune spre aprobare, la solicitarea MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, Planul Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” strada Poștei nr. 23;

Luând în considerare documentația Planului Urbanistic de Detaliu "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” str. Poștei nr. 23, întocmit de S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANĂ PLOIEȘTI s’r.L.- urb. Vladimir Valeriu CAZAN;

Ținând cont de Raportul comisiei de specialitate nr. 4 "Comisia pentru Organizare și Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Circulație Rutieră, Conservarea Monumentelor Istorice și de Arhitectură” din data de 25.10.2018;

Având în vedere faptul că beneficiarul a obținut următoarele avize și acorduri, conform Certificatului de urbanism nr. 368/16.03.2018, privind :

 • -  utilități urbane:

o aviz alimentare cu apă : nr. 132/04.04.2018

o aviz alimentare cu energie electrică-acord de principiu nr.

4362/11.04.2018

o aviz alimentare cu gaze naturale: nr. 312.719.254/22.05.2018

o Protecția mediului - decizie nr. 5033/29.03.2018

 • -   altele :

o Biroul Rutier: nr. 237179/27.04.2018

o Direcția de Cultură - nr.794/U/17.10.2018

o I.S.U-nr. 329/18/SU-PH/06.04.2018

o Comisia Municipala pt. Transport - nr. 3294/08.05.2018;

o Taxă aviz C.T.A.T.U. -

o Taxă R.U.R. = 75Eu - O.P nr. 439/02.08.2018 = 277,80 lei

- O.P nr. 445/08.08.2018 = 69,65 lei

Z studiu geo: da - suprafață de teren neafectată de fenomene geologice care să pună în pericol stabilitatea amplasamentului; nu au fost întâlnite infiltrații; s-au întâlnit umpluturi care se vor elimina

Z studiu de însorire : nu - dar conform memoriu arhitect - la faza de autorizație de construire se va analiza distanța exactă între clădirea propusă și cele vecine și în funcție și de existența unor ferestre ale camerelor de locuit, dacă va fi cazul, se va întocmi un studiu de însorire

Având în vedere avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism nr. 039 din 19.10.2018, cu condiția revizuirii circulației pentru acces intrare - ieșire pietoni și auto, cu facilitarea accesului rapid al părinților, la faza D.T.A.C., aviz care a stat la baza fundamentării avizului favorabil al Arhitectului Sef nr. 016/19.10.2018 cu aceeași condiție;

In baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 316/30.08.2017 privind constituirea Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a municipiului Ploiești;

în baza capitolului I, art.2, alin (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată și actualizată;

în conformitate cu ari. 47 din Legea nr.350/2001, privind urbanismul și amenajarea teritoriului cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36, alin. 1 și alin. 5, lit. „c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă PLANUL URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT” strada Poștei nr. 23, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prevederile Planului Urbanistic de Detaliu prevăzut la art.l sunt valabile până la aprobarea Planului Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Art.3 Direcția Generală de Dezvoltare Urbană va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează:

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George-Șorin-Niculae BOTEZ


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA

Sef Serviciu

1
>

W

X

>

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA Str. St. Greceanu nr. 11 bloc K8 100166 tel/fax: 0244 596128 www.ploiesti.ro

.■V i


/ViWS A

, g;                         I- ,

o<?\          /o-7

> z nr. înî tjare 30Ș^6lH2^7;2018


APROBAT,


ARHITECT ȘEF


arh. Cristina HERȚIA


RAPORT

privind informarea si consultarea populației pentru documentația : Plan Urbanistic de Detaliu : "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT'

OBIECTIVELE CONSULTĂRII

Se dorește stabilirea impactului asupra populației privind documentația urbanistică elaborată în vederea construirii unei grădinițe cu program prelungit.

METODOLOGIA FOLOSITĂ

PERIOADA : 17.07. - 06.08.2018

ORGANIZATOR : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BAZA LEGALĂ : Legea nr. 350/2001, art. 57 și 61

LOCUL DESFĂȘURĂRII CONSULTĂRII :

Str. Poștei nr. 23 - panou str.Ștefan Greceanu nr. 11, bl.K8 — sediul D.G.D.U. www.ploiesti.ro (Activitatea de informare si consultare a publicului pentru documentațiile de urbanism și/sau amenajarea teritoriului)

DOCUMENTELE SUPUSE DEZBATERII/CONSULTĂRII :

Str. Poștei nr. 23 - panou pentru informare sediul D.G.D.U. : memoriu de prezentare, plan cu încadrarea în localitate, situația existentă, planul de reglementări

IDENTIFICARE GRUPURI ȚINTĂ PENTRU IDENTIFICARE :

Au fost notificate 6 persoane fizice/juridice

A . .

ing.Mihaela Carmencita Constantinescu

07.08.2018 \ \ \


egistrare ^05461/12.07.2018

PART1CIPANȚI: S-a prezentat o persoana fizică.


t tel

ASPECTELE DISCUTATE : S-au solicitat lămuriri supiime^are- jje de proiect (unde se edifică)" îLlu i- v

DESCRIERE

COMENTARII : Nu s-au primitobiecțiuni.

CONCLUZIA FINALĂ Se consideră că procedura de informare și consultare a populației a fost desfășurată conform prevederilor legale și în consecință se poate trece la următoarea etapă în procesul de avizare/aprobare a documentației tehnice de urbanism : Plan Urbanistic de Detaliu: "CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT”

ÎNTOCMIT : ing. Mihaela Carmencita ConstantinescuANEXĂ RAPORT DE CONSULTARE

Dovada înregistrării pe site-ul primăriei - printscreen

2 ing. Mihaela Carmencita Constantinescu 07.08.2018  \ /\

"MUNICIPIUL PLOIEȘTI


/jC “pioețtiî -ca aproape toate orațele noastre

 • ■  ^GJnginea acestui sat se pierde in

 • ■ ' /ae un grup de șapte case, pitit intr-o poiană a

mo J - J*loae_liiteioeietorH satului pioești s-au așezat la marginea demult, in niște vremuri aspre, căci altfel e- ar ales locuri mu atftt CA* Șapte gospodari au fugit de undeva -loviți de ostași strunii prigoana unm ștăptn, executați cu crupme da dăbiUri ia butuc ] de ardeii roju Mai demult «au rai devreme, țărână condu**de \   «u venit da cin# ști* unde cu stupă *s cu vitele începuturile

*» confeod» cu munca aprigă a defe'șârsi păduni.

(Jrmațiî au redat perfect această truda fri stema ploaftilan doi care desrădădnează un stejar*

MoraȘuL^j’U^H-M.hadInformații publice

Strategia naționala anticoruptie

Mass media

' G.


Servicii, formulare OnLine ►

Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Polul de Creștere Ploiești Prahova

Galerii Foto               t

Date cu caracter personal -Drepturile persoanelor vizate


P.U.D. - faza de elaborare propuneri

P.U.D. "CONSTRUIRE GRĂDINI?Ă CU PROGRAM

PRELUNGIT", PLOIESTI,STR.PO?TEI NR. 23...detalii


P.U.D. "RIDICARE RESTRICȚIE DE CONSTRUIRE TEMPORARA IN SCOPUL: CONSTRUIRE CENTRU CULTURAL-SOCIAL, CASA PAROHIALA SI CAPELA MORTUARA-, PAROHIA MAICA PRECISTA, STR. ARMONIEI NR. 3...detalii


Contact

Data Publicării: 16-07-2018 15:22

Data Publicării: 20-12-2017 11:44P. ACT

7

| prog


MONITORIZARE

INSTITUȚII

CONFORM

OUG 139/2011


Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA METALICA SI ÎMPREJMUIRE TEREN’ PLOIEȘTI, B-DUL BUCUREȘTI, NR.64 ...detalii


Data Publicării: 15-11-2017 13:37


Data Publicării: 09-10-201714:49


Vfti să fii consilier onorific Si

Pfurâ^uf Municipiului Ptoieșv>


CONSILIER ONORIFIC


AL PRIMARULUI

MUNICIPIULUI PLOIEȘTI?


"CONSTRUIRE HALA MULTIFUNCȚIONALA iCU GARAJ. ATELIER MECANIC/ ÎNTREȚINERE AUTO SI MAGAZIE

DE PIESE).

SEDIU

ADMINISTRATIV. SPĂLĂTORIE

AUTO SI

SPAȚIU

COMERCIAL

(TERASA-BAR).

AMPLASARE

TOTEM

SI CABINA

POARTA". S.C.

RHODOS COM S.R.L., STR. ȘTRANDULUI, NR. 51


PUD - "CONSTRUIRE CLINICA OFTALMOLOGICA, P+2", STR. ALEXANDRU GLINKA, NR. 56...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE HALA

DEPOZITARE PARTER", PLOIEȘTI, STR.GAGENI,

NR.92 ...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu „RIDICARE RESTRICȚIE TEMPORARA PENTRU RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE, ÎNCHIDERE TERASE, CONSTRUIRE BALCOANE, AMENAJAREA PODULUI IN MANSARDA, ALTE AMENAJARI PENTRU CLUB, SALA FITNESS, MASAJ, SOLAR, BILIARD BAR", B-DUL REPUBLICII, NR.162 ...detalii


Planului Urbanistic de Detaliu „DETALIERE CONDIȚII DE AMPLASARE PENTRU CONSTRUIRE DOUA IMOBILE DE


ttp://www.ploiesti.ro/puduri.php


Data Publicării: 28-06-201710:17


Data Publicării: 09-06-201710:03


Data Publicării: 30-05-201716:15


Data Publicării: 02-05-2017 11:237/16/201Urbana Ploiești sr.i.


EHTcmmT


PUD

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

STR. POȘTEI, NR.23

PLOIEȘTI, PRAHOVA

Proiect nr.:

2/2018

Faza de proiectare :

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

Proiectant de specialitate :

S.C. SERVICII DE GOSPODĂRIRE URBANA PLOIEȘTI SRL


APROBAT ptflN H.C.L


1. INTRODUCERE
1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

• Denumirea lucrării:    PLAN URBANISTIC DE DETALIU -

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT

• Amplasament:

 • •  Faza de proiectare

 • •  Inițiator:

 • •  Elaborator

 • •  Data elaborării


STR. POȘTEI, NR.23, PLOIEȘTI

PUD

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SC SGU PLOIEȘTI SRL

SEPTEMBRIE 2018

1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

La comanda inițiatorului MUNICIPIUL PLOIEȘTI s-a întocmit documentația PLAN URBANISTIC DE DETALIU «PUD - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, STR. POȘTEI, NR. 23, PLOIEȘTI »

Se propune amenajarea unei grădinițe cu program prelungitpe o parcela aflata in proprietatea Municipiului Ploiești.

Planul Urbanistic de Detaliu a fost cerut prin certificatul de urbanism nr. 368 din 16 martie 2018, intrucat parcela pe care se dorește realizarea noii grădinițe se afla intr-o zona avand restricții de construire pana la intocmirea unui PUD/PUZ conform prevederilor din Planul Urbanistic General.

Parcela studiata are o suprafața de 2 660mp conform extrasului de carte funciara nr. 6287 din 25-01-2018.

1.3. GENERALITĂȚI

Documentația de fata este elaborata in conformitate cu Ghidul privind metodologia de elaborare si conținutul cadru al Planului Urbanistic de Detaliu (PUD), aprobat prin Ordinul MLPAT nr. 37N din 08.06.2000.

• PUD reprezintă documentația de amplasare, dimensionare, conformare si servire edilitara a unui obiectiv pe o parcela.PUD are caracter de reglementare specifica si se elaborează pentru^SȘt prevederilor din PUG corelate cu condiționările din Certificatul d^&rbanis^^ Dintre scopurile si obiectivele urmărite prin PUD amintim:

 • -  facilitatea elaborării proiectelor ulterioare de investiții

 • -  reabilitarea unor zone din intravilan

 • -  valorificarea in scop economic social sau utilitar intravilanul localităților.

• PUD trebuie sa abordeze si sa cuprindă reglementari cu privire la:

 • -  regimul juridic al terenului

 • -  compatibilitatea funcțiunilor

 • -  relații funcționale si estetice accesibilitatea si racordarea la rețele

Acest proiect s-a realizat avand la baza ridicări topografice intocmite conform legii

453 /2001.

2. ÎNCADRAREA in localitate

 • 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTAȚII DEJA APROBATE

SITUAREA OBIECTIVULUI IN LOCALITATE

Parcela studiata prin prezentul PUD se afla pe strada Poștei, la numărul 23. Zona face parte din cartierul Bucov-Postei, aflat in partea de nord-est a municipiului.

Din punct de vedere urbanistic amplasamentul studiat in prezenta documentație se incadreaza in UTR N22 din Planul Urbanistic General al Municipiului Ploiești.

Planul Urbanistic General PUG si Regulamentul Local de Urbanism RLU ale municipiului Ploiești au fost avizate si aprobate in decembrie 1999 de către Consiliul Local al municipiului cu hotararea 209.

Prevederile din PUG pentru aceasta zona sunt POTmax=50% si CUT max=l,5, terenul fiind încadrat din punct de vedere funcțional in zona pentru instituții si servicii de interes general, cu restricții pana la intocmire PUD/PUZ.

Deasemenea este impusa prin documentațiile de urbanism aprobate si o retragere minima obligatorie de 12,50m fata de axul străzii Poștei.

JUDETUi Ai IOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIES U

SE. VICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONFORM CU ORIGINALUL

AVEUL C.T.A.T.U. AVIZARHITECT ȘEF nr^/Adin/M^? NF0&...DIN ZM.'W

2. SITUAȚIA EXISTENTA
3.1. LIMITE SI VECINĂTĂȚI

A

«O 1


Parcela studiata are o suprafața de 2660mp , si aparține do^enid^L,p,ublw al Municipiului Ploiești. Aceasta parcela de teren are o forma poligonala ii^^datâ ^yând o adâncime de 56 m si o lățime medie de aproximativ 50m. Deschiderea la strada Poștei este de 33 m.

Parcela este incadrata astfel:

In partea de nord-vest si vest - parcela ocupata de Școala Gimnaziala Sfanta Vineri.

In partea de sud-est o parcela pe care se afla o construcție noua aflata in proprietatea a doua persoane fizice si a unei persoane juridice.

In partea de nord-est o parcela pe care se afla doua construcții aflate in proprietatea a doua persoane fizice.                      ..............................

In partea de sud-vest o proprietate pe care se ^^^hi^^dfiî^vand fiecare proprietar persoane fizice.                   I serviciul de dezvoltare urbana si metropolitana


rate un


In partea de sud-est vecinătatea este reprezentăfâidSf¥frâHă3P^^îViJL

AVIZLIL C.T.A.T.IJ. AVIZ ARHITECT ȘEF .^.DInZI^Mr^DIN      ?


3.2.

ACCESIBILITATE

NR.


APROBAT PRIN H.C.L


r’-.-Â: .                                                   I

Parcela studiata in prezenta documehtatie are-arces. âîitn si pietonal dirrstrada Poștei

3.3. OCUPAREA TERENULUI

Actualmente pe terenul studiat se afla 4 construcții, doua dintre ele nemaifiind funcționale.

Clădirea cea mai mare CI, avand suprafața de 819mp adapostese in momentul de fata grădiniță cu program prelungit numărul 38. Aceasta clădire este amplasata pe limita de proprietate , ocupând toata latura de sud-est a parcelei.

Clădirea C2 avand o suprafața construita de 13mp se afla in partea de sud est a parcelei, in vecinătatea accesului si actualmente nu este funcționala.

Clădirea C3 aflata in extremitatea de est a parcelei are o suprafața de 18mp si deasemenea nu mai este funcționala.

Construcția C4, are o suprafața de 33mp si se afla in partea de nord-est a parcelei si este inca funcționala.

Pe parcela au fost identificate si o serie de elemnte de vegetație valoroasa ce trebuie valorificata. Este vorba de o serie de pini si molizi a căror trunchi depășește 40-50cm in diametru.

3.4. CARACTERUL ZONEI, ASPECTUL ARHITECTURAL URBANISTIC. DESTINAȚIA CLĂDIRILOR

Parcela care a generat elaborarea prezentului PUD se afla in intravilanul Municipiului Ploiești, si face parte din cartierul Bucov-Postei, unul dintre cartierele vechi ale Ploiestiului, in care predomina construcțiile joase. Acest cartier a avut o dezvoltare organica acest lucru fiind vizibil atat in aspectul tramei stradale dar si in cel al

3.5. CONCLUZIILE STUDIILOR TEHNICE
 • •  Terenul este plan, orizontal si perfect stabil

 • •  Terenul este lipsit de riscuri naturale

 • •  Terenul este considerat bun de fundare (conf. NP 074-2013) dar se incadreaza in categoria pietrișuri cu bolovanis si nisip galben cafeniu pentru care se recomanda fundarea la o adâncime minima de 1,1 Om.

 • •  Nivelul apei subterane este situat sub adancimea de 6.00 m

 • •  Condiții seismice in conformitate cu Normativului P100-1 /2013

zona cu accelerația terenului pentru proiectare avand componenta orizontala a mișcării terenului ag = 0.35g si perioada Tc = 1,6 sec.

 • •  Cantitatea de precipitații medii multianuale , măsurate intr-o perioada de lOani, este de 588mm.

 • •  Vânturile dominante bat din direcțiile NE si E, 14,9% respectiv 13,3%, iar presiunea de referința a vântului are valoarea de 0,6 kPa.

 • • Incarcarea din zapada este de 2kN/mp.

3.6. ANALIZA FONDULUI CONSTRUIT

Fondul construit al zonei studiate este reprezentat de construcții cu funcțiuni diverse, marea majoritate vechi.

In zona se afla si o serie de construcții reprezentative ale orașului.

Astfel pe strada Neagoe Basarab se afla Biserica Sfanta Vineri, construcție realizata intre anii 1875 si 1880 , construcție cu valoare arhitecturala si istorica aflata pe Lista Monumentelor Isorice ale Județului Prahova, avand codul PH-II-a-B-20992

Adiacent parcelei studiate se afla si Școala Gimnaziala Sfanta Vineri Ploiești, construcție moderna avand un regim de inaltime P+2.

Pe parcela vecina amplasamentului studiat se aflata o construcție noua cu regim de inaltime P+2 amplasata foarte aproape de aliniament.

Restul fondului construit al zonei este reprezentat de construcții cu regim de inaltime P si P+l, o parte dintre ele avand valoare arhitecturala dar fiind neingrijite.

Pe parcela studiata exista 4 constructi dispuse perimetral. Clădirea principala CI care adăpostește grădiniță, este o construcție veche, fara valoare arhitecturala sau istorica avand regimul de inaltime P.

Celelalte construcții C2, C3, C4 sunt niște construcții anexe, total degradate si deteriorte.                                 -------------

JUDEȚUL PRAHOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONFORM CU ORIGINALUL

AVIZUL C.T.A.T.U. AVIZ ARHITECT ȘEF

NI

TIPUL DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR Zo

3.7.   -------------------------- . ..

Parcela de teren studiata in acest proiect are o suprafața de 2660 ,mp si. este proprietatea publica a Municipiului Ploiești. Parcelele adiacente cupriĂs^ in <'siLidfW sunt fie proprietate publica a Municipiului Ploiești (Școala Șfanta Vineri) fie^iropri^Mti p'riv^ ale persoanelor fizice si juridice.                          .iudetu- prahova A/X        Jy

j            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI               /


j            PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI _________

I SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI                v

COf^ORM CU ORIGINALUL

Pe Str. Poștei sunt poziționate toate tipurffRfeShJt'ydWl

APROBAT PRIN;■


3.8. ECHIPARE EDILITARA


■I •


4.


REGLEMENTARI

4.1. OBIECTIVE NOI SOLICITATE

Municipalitatea ploiesteana in calitate de proprietar al imobilului aflat pe strada Poștei la nr. 23, dorește amenajarea unei noi grădinițe cu program prelungit care sa funcționeze in condiții modeme de igiena si siguranța. Actuala construcție nu mai corespunde exigentelor sanitare si de siguranța in exploatare.

Se dorește amenajarea unei noi construcții care sa gazduiasca o grădiniță moderna care sa funcționeze cu program prelungit.

Noul obiectiv solicitat trebuie sa fie realizat cu respectarea legislației actuale. Astfel se va respecta normativul nr. 5 / N din 22 / 01 / 1997 privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii. Deasemenea va fi respectat si ordinul 1955 din 1995 pentru aprobarea normelor de igiena privind unitățile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor.

Obiectul acestui PUD il constituie de fapt modul de conformare si amplasare a noii construcții pe parcela, modul de amenajare a parcelei, rezolvarea acceselor si a circulațiilor.

Se va studia modul de conformare si amplasare pe parcela a viitoarei construcții astfel incat aceasta construcție sa poata funcționa la parametrii optimi fara a fi afectata sau a afecta in mod negativ vecinătățile.

4.2. FUNCȚIONALITATEA. AMPLASAREA SI CONFORMAREA CONSTRUCȚIILOR

In urma analizei efectuate in teren se constata necesitatea demolării tuturor constructilor existente. Aceste construcții vor putea fi menținute insa pana la finalizarea construcției noi.

Conformarea volumetrica a noii grădinițe propuse a rezultat in urma constrângerilor impuse pe de o parte de forma, dimensiunile si orientarea parcelei, de exigentele impuse de normativele de proiectare menționate mai sus si pe de alta parte din constrângerile legate de fondurile alocate pentru realizarea investiției. S-a tinut cont de asemenea si de elementele de vegetație valoroase existente pe teren.

Astfel a rezultat o construcție compacta avand o forma dreptunghiulara in plan, avad o lungime de 38,20m si o lățime de 16,60m. Accesul principal fa fi amplasat in partea de nord-vest a clădirii. Este propus si un al doilea acces in partea de sud-est a construcției. Acest acces va fi si accesul de aprovizionare.


Edifîcabilul propus prin PUD (vezi planul nr. 3 -Reglementari urbani^tfteȚva o lungime de 39,20m si o lățime de 19,1 Om. Limita edifîcabilului produs |nienl.mc distanta de 2,00m fata de limita de proprietate din partea de nord-ve|t,^ limita de nord-est in zona cea mai ingusta, 6,70m fata de calcan amplasate pe latura de sud-est si deasemenea 6,70m fata de limita de sud^z Edifîcabilul propus include si o zona separata fata de zona clădirii princip pentru amenajarea unui foișor de lemn.


In conformitate cu normativul 5 / N din 22 / 01 / 1997 au fost prevăzute toate spatiile necesare funcționarii la parametrii optimi ai grădiniței cu program prelungit.

Astfel au fost propuse 4 săli de grupa, cate doua pe fiecare nivel. Fiecare sala dc grupa va fi impartita in doua, zona pentru joc si activitati si zona pentru odihna. Orientarea sălilor va fi pe direcția SV. Construcția va fi prevăzută cu bucătărie, spălătorie, uscatorie si calcatorie.

Construcția va avea regimul de inaltime de D+P+l.

Construcția propusa va fi retrasa fata de limita de proprietate de pe latura de nord-vest cu 2,00m si fata de limita parcelei de pe latura de nord-est cu 3,00m in zona cea mai ingusta.

Clădirea va fi retrasa fata de axul străzii Poștei cu 28,50m.

4.3. CAPACITATE, SUPRAFAȚA DESFASURATA

Suprafața construita a noii construcții va fi de 592mp, iar suprafața desfasurata va fi de aproximativ 1447mp. Se propune deasemenea si amenajarea unui foișor de lemn cu suprafața de 20mp. Acest foișor se va amenaja intr-o etapa ulterioara, in funcție de fondurile de care va dispune municipalitatea.

mp

%

Suprafața construita

630,00

23,7

Suprafața pavata (alei si parcari)

804,00

30,2

Suprafața amenajari ioc

428,00

16,1

Suprafața verde

798,00

30,0

TOTAL

2660,00

100

4.4. INTEGRAREA NOILOR CONSTRUCȚII, INTERVENȚII ASUPRA CLĂDIRILOR EXISTENTE

Prin demolarea construcțiilor vechi si fara valoare arhitecturala si realizarea unei construcții modeme cu finisaje de calitate superiaora si o cromatica adecvata a fațadelor, prin regimul de inaltime si aspectul exterior noua construcție va contribuii la imbunatatirea imaginii urbane a zonei.

Realizarea noii construcții retrase fata de aliniament, menține un ritm prezent in mare măsură dealungul străzii Poștei si de asemenea pune in valoare construcția aflata la numărul 21 pe strada Poștei, o clădire veche cu valoare arhitecturala.

Gabaritul noii construcții va fi in acord cu specificul zonei si nu va'“contrasta cu nimic fata de restul clădirilor din zona.              primăria isumcipiului ploiești

-i-iVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONFORM CU ORIGINALUL

AVIZUL C.T.A.T.U. AVIZ ARHITECT ȘEF n         6

NR....'.......DIN....iîJ....<^.,‘ NR.0/^>..DIN ....t.12/.^?

APR :;3ÂT PRIN H.C.L

NR.........................        . ' IN...................................

-- ----- — — — — —-- '■ ‘      ' ''V ?•

\ Arhitectura noii construcții, materialele de construcție de buna calitate și groniatic^ fațadelor vor contribuii la integrarea noii construcții in ansamblul urban tolgîort^r      ?'

Regimul de înălțime propus pentru noua grădiniță este de D+P+^'âE, iât, iri^lti^fe|f maxima a construcției - (masurata la atic) va fi de 7,05m.

Grădiniță propusa va avea un acoperiș tip terasa, prevăzut cu un aticS^^fi^/^vjj* Construcția noua propusa va trebui sa respecte prevederile legate de*insorire

cuprinse in Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației modificat prin OMS nr. 994/2018.

In acest sens se va analiza la faza de autorizație de construire distanta exacta intre

construcția propusa si clădirea de pe parcela vecina ce prezintă ferestre către parcela studiata. In cazul in < inaltimea grdinitei propuse (7,05m), condițiile distanta este mai mica de 7,05m, si ferestrele oricntate-catar'gradinbiwpropusa sunt camerelor de locuit, atunci se va intocmi u i stt!Mli^de4nsorire.^hf'SW§cIl§ț6rmin;i exactitate daca sunt îndeplinite prevederile legalei.................din..........Q....^X

I

i


care distanta intre cele două clădiri este mai > marc sau egala!


-de littsorire/^W

/•.PRO3AT FRîN H.C.L


cu


ale

cu


4.5. CIRCULAȚIILE CAROSABILE? PIETONALE SI PARCARI

Accesul pietonal cat si cel auto pe parcela se vor realiza din strada Poștei. Deasemenea este prevăzut si un al doilea acces auto in partea de nord a parcelei, un acces pentru situații de urgenta. Acest acces se va realiza din curtea de sport a Scolii Sfanta Vineri si va fi folosit doar in sitatii de urgenta. (Grădiniță nr. 23 si Școala Sfanta Vineri sunt unitati de invatamant de stat aflate in administrarea Municipiului Ploiești); (este îndeplinita astfel exigenta prevăzută la pc. 4.6.2. in Regulamentul General de Urbanism-se vor asigura 2 accese carosabile separate pentru evacuări in caz de urgenta).

Accesul auto din strada Poștei va avea o lățime de 6,00m. Vor fi realizate 10 locuri de parcare in partea de sud a parcelei paroape de acces. Circulația auto va fi prelungita pana in partea de est a parcelei, pentru a facilita aprovizionarea .

Circulația pietonala se va face separat de circulația auto si se va realiza prin intermediul unei alei cu latimea de 2,5m. Aleea pietonala de acces in grădiniță va fi agrementata cu 4 pergole din fier forjat, montate pe fundații de beton. Aceste pergole vor susține si plante agatatoare decorative (tecoma radicans si lonicera japonica). Din aleea principala a fost proiectata si o alee in forma semicirculara. Adiacet acestei alei pietonale se vor monta 5 banei cu cadru metalic si rigle de lemn.

In zona libera cuprinsa intre aleile pietonale se propune amenajarea unui foișor de lemn cu aspect decorativ. In acest foișor vor putea fi realizate si activitati cu copiii in aer liber, dar el va fi si un bun loc de așteptare pentru părinți sau bunici.

întrucât parcela studiata are ieșire doar către o singura strada ( strada Poștei), iar deschiderea către aceasta nu este foarte generoasa, s-a realizat un singur acces auto către circulațiile publice. Totuși pentru asigurarea prevederilor cuprinse in cadrul Regulamentului General de Urbanism (pc. 4.6), se propune realizarea unui acces de evacuare in caz de urgenta prin curtea Scolii Sf. Vineri.

Inrucat grădiniță propusa va avea o capacitate de 4 grupe, numărul cadrelor didactice va fi de 4-5 persoane. In conformitate cu prevederile Regulamentulu General de Urbanism (pc. 5.6.1. - 3-4 locuri de parcare la 12 cadre didactice) numărul de locuri de parcare propuse 10 este acoperitor pentru funcționarea in bune condiții a grădiniței.

In fata parcelei, pastrandu-se conformația trotuarului actual, au fost pF^^gnfe/sr locuri de parcare laterale pentru părinții sau insotitoriii copiilor.


Amenajările aferente grădiniței nu vor afecta circulațiile publi* viitoare, astfel nu vor fi afectate prevederile cuprinse in Planul de M Durabila pentru Polul de Creștere Ploiești (PMUD) pentru strada Poștei.

4.6. OCUPAREA SI UTILIZAREA TERENULUI

Prin Regulamentul Local de Urbanism al Planului Urbanistic General al municipiului Ploiești, se propun pentru zona situata in U.T.R. N22 următoarele valori pentru:

 • • Procentul de ocupare al terenului = 50%

 • •  Coeficientul de utilizare al terenului =1,5

Indicatorii urbanistici pentru clădirile existente POT= 33%, CUT=0,3

Indicatorii urbanistici noi propuși vor fi POT= 23,7%, CUT=0,6

Pe langa zona ocupata de construcții si circulații, au fost prevăzute si spatii de joaca pentru copii si spatii verzi decorative.

Obiectivul propus a fost proiectat in conformitate cu normativul nr. 5 / N din 22/01 / 1997 privind proiectarea, realizarea si exploatarea construcțiilor pentru grădinițe de copii. Grădiniță propusa va avea o capacitate de 4 grupe a cate 20 de copii. întrucât parcela are o suprafața de 2660mp, sunt respectate prevederile cuprinse in Regulamentul General de Urbanism (anexa 2 pc. 2.2.2. - asigurarea unui minim de teren de 22mp / copil) (80 copii x 22 mp/copil = 1760mp).

Tot in cadrul acestui punct al Regulamentului General de Urbanism se stabilește un POT maxim de 25% pentru construcțiile de invatamant. POT-ul propus prin PUD este de 23,7% si asftel este indeplinita si aceasta exigenta.

Terenul liber a fost inpartit in mai multe zone.

Astfel a fost prevăzut un loc de joaca dotat cu echipamente de joaca destinate celor 2 grupe de varsta 2-3 ani si 4-6 ani. Acest loc de joaca va fi prevăzut cu o suprafața antitrauma turnata. A fost propus si un mini - teren de sport multifuncțional (mini-fotbal, mini-baschet). Pentru a putea facilita controlul copiilor in timpul activiitatilor in aer liber, spatiile de joaca vor fi prevăzute cu garduri decorative de lemn, viu colorate.

A fost menținută si o zona destinata activitatilor in aer liber ce se recomanda a fi gazonata si agrementata cu plante ornamentale.

In partea centrala a parcelei a fost propusa realizarea unei zone cu flori in vecinătatea foișorului.

4.7.

ASIGURAREA UTILITĂȚILOR


Zona in care se afla terenul beneficiarului este echipata cu majoritatea tipurilor de rețele de care dispune municipiul Ploiești la ora actuala. In acest sens menționam ca noua construcție va fi racordata la rețelele de echipare edilitara si anume:

 • -  alimentarea cu apa

 • -  alimentare cu energie electrica—

  Juuc. .XL pîXA!IOVA

  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

  SERVICIUL DE DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA CONFORM CU ORIGINALUL

  AVIZUL C.T.A.T.U.      AVIZ ARHITECT ȘEF

  APROBAT PRIN H.C.L


 • -  telecomunicații

 • -  alimentare cu gaze

canalizare


4.8. REGIMUL JURIDICA AL TERENURILOR

Terenul cu o suprafața de 2660mp pe care urmeaza a fi amplasalaggra^ipita;1 este| ! etatea publica a Municipiului Ploiești.

v ZZs,


proprietatea publica a Municipiului Ploiești.


5. CONCLUZII

5.1. CONSECINȚELE REALIZĂRII OBIECTIVULUI PROPUS

Dat fiind faptul ca in momentul de fata pe parcela studiata se afla niște construcții vechi si degradate, realizarea unei gredinite noi din materiale durabile, cu finisaje de buna calitate, si avand un grad ridicat de comfort si siguranța nu poate fi decât o investiție benefica ce se inscrie in procesul firesc de imbunatatire a a fondului construit si de valorificare eficienta a terenului in cadrul zonelor urbane.

Realizarea unei construcții de invatamant preșcolar cu dotări modeme la standarde europene cu respectarea legislației in vigoare, in contextul unei crize de spațiu pentru invatamantul preșcolar la nivelul Municipiului, reprezintă o necesitate dar si o prioritate pentru municipalitate.


5.2.

MASURI CE DECURG IN CONTINUAREA PUD

inaintarea documentațiilor pentru obținerea avizelor

inaintarea PUD pentru avizare

după aprobarea PUD urmeaza elaborarea documentației pentru eliberarea Autorizației de Construire.


întocmit

Urb. Vladimir CazanPLAN


URBANISTIC


DETALIU

CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT STR. POȘTEI, NR.23
NORDl


ÎNCADRARE in zona

CONFORM FUG


PLAN SC 1:5000


LEGENDA

Amplasamentul studiat ■ S = 2660m

UTR - N22/ Isr - zona pentru instituții si se


p. Director: CRISTINEL ȘCHIOPII


VERIFICAT

VERIFICATOR

/EXPERTTITLU PROFESIONAL - NUME■ LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS

> ZONE FUNCȚIONALE SI MULTIFUNCȚIONALE

70NA rFMTRL rivir

ZONA INSTTTUTII PUBLICE. SERVICII SI FUNCȚIUNI DE INTERES

ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI P-P.1 (inclusiv funcțiuni complementare)

ZONA REZIDENȚIALA CU CLĂDIRI CU MAI MULT DE DOUA NIVELURI - LOCUINȚE COLECTIVE (inclusiv funcțiuni complementarei LOCUINȚE SERVICIU/COLONII INTERVENȚIE

UNITATI INDUSTRIALE,ÎNTREPRINDERI CONSTRUCȚII. DEPOZI UNITATI..AGRICOLE EXCLUSIV FERME DE PARCURI / COMPLEXE SPORTIVE GOSPODĂRIE COMUNALA / CIMITIRE CONSTRUCȚII SI AMENAJARI RUTIERE

DRUMURI NAȚIONALE DRUMURI JUDEȚENE DRUMURI. COMUNALE STRĂZI PRINCIPALE ZONA CAI FERATE SI CONSTRUCȚII AFERENTE ZONA CONSTRUCȚII AFERENTE LUCRĂRILOR TEHNICO-EDILITARE ZONA AFERENTA REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE ZONA CU DESTINAȚIE SPECIALA APE PĂDURI EXISTENTE SI PROPUSE ZONA
LOCUINȚE MICI SI LOCUINȚE COLECTIVE

LOCUINȚE

LOCUINȚE

LOCUINȚE

LOCUINȚE


MICI SI SERVICII

COLECTIVE SI SERVICII

MICI SI UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE COLECTIVE SI ACTIVITATI INDUSTRIALE


NEPOLUANTE

ZONA LOCUINȚE SERVICII SI ACTIVITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE

ZONA LOCUINȚE MICI SI RARC ARHEOLOGIC

ZONA UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SERVICII

ZONA UNITATI INDUSTRIALE NEPOLUANTE SI SPATII VERZI

ZONA PARC SI SERVICII EXCLUSIV IN DOMENIUL AGREMENTULUI

ZONA UNITATI


INDUSTRIALE / OBIECTIVE TRANSPORTURI

INDUSTRIALE .SERVICII SI SPATII VERZI

INDUSTRIALE SI OBIECTIVE GOSPODARE COMUNALA


ZONA UNITATI

ZONA UNITATI

ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA SI UNITATI TRANSPORTURI


ZONA GOSPODĂRIE COMUNALA. UNITATI INDUSTRIALE SI REȚELE TEHNICO-EDILITARE

ZONA REȚELE - EDILITARE SI ACTIVITATI TRANSPORTURI

ZONA CULTURI AGRIOOLE SI REȚELE TEHNICO-EDILITARE


MONUMENT ISTORIC - Biserica "Sfanja Vineri' PH-ll-a-B-20992iațiWes generalSEMNAT.


Ser vicii de (qpspodârire Cart?.™ Urbană Ploiești «j.

C.U.I. 87449887  229/121210110 2010  RO2/44W87

41444411,         nr. 41, WlOX. 41214», 444441, IU:aU44iaHl 4.44 444» 144444


ELABORATOR

TITLU PROFESIONAL - NUME

SEMNAT.

SEF PROIECT

urb. Vladimir Cazan

PROIECTAT

urb. Vladimir Cazan

DESENAT

urb. Vladimir Cazan


SCARA:

1/5000


DATA:


SEPT 2018


BENEFICIAR:


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


TITLU PROIECT:

PUD - CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT, STR. POȘTEI, NR. 23, PLOIEȘTI

TITLU PLANȘA:

ÎNCADRARE in localitate


PROIECT NR.


2/2018


FAZA:


PUD


PLANȘA NR.

1