Hotărârea nr. 465/2018

Hotãrârea nr. 465 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie Clãdire administrativã ZOO

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 465


privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor


tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ZOO”


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive nr. 297/16.10.2018 a domnului Viceprimar George Pană, precum și Raportul de specialitate nr. 9194/15.10.2018 al Administrației Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „ Clădire administrativă zoo

luând în considerare Raportul de specialitate nr. 11105/12.10.2018 al Direcției Tehnic Investiții:

5       ■>

Ținând cont de avizul comisiei tehnico-economică nr. 52/12.10.2018, de avizare a studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici, favorabil fără condiții, precum și de raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 29.10.2018;

Având în vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ ZOO”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Sef Serviciu


64 /-1CL NA. {(•r/wr


■620

5E

BENEFICIAR: ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

AMPLASAMENT: COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, NR. CAD. 22244 FAZA: S.F.: Nr.proiect 59/2018

PROIECTANT GENERAL: SC DANTOP SERVICES PROIECT SRL

-2018-


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

BORDEROU

PIESE SCRISE

Foaie de capat Borderou Memoriu general

1. Piese desenate - ARHITECTURA

PLAN DE SITUATE

PLAN PARTER

PLAN INVELITOARE

SECȚIUNE-A-A

FAȚADA PRINCIPALA

FAȚADA POSTERIOARA

FAȚADA LATERALA DREAPTA

FAȚADA LATERALA STANGA

sc. 1:500

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100

sc. 1:100CUPRINS

CAPITOLUL I

Date generale:

 • 1.  Denumirea obiectivului de investiție;

 • 2. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul);

 • 3.  Titularul investiției;

 • 4.  Beneficiarul investiției;

 • 5.  Elaboratorul documentației.

CAPITOLUL II

Descrierea investiției:

 • a.  Situația existenta a obiectivului de investiții:

- Starea tehnica, din punct de vedere al asigurării cerințelor esențiale de calitate in construcții, potrivit legii;

 • b. Concluziile raportului de expertiza tehnica/audit energetic:

Prezentarea a cel puțin doua opțiuni;

Recomandarea expertului / auditorului energetic supra soluției optime din punct de vedere tehnic si economic, de dezvoltare in cadrul documentației de avizare a lucrărilor de investiții

 • c.  Descriere constructiva, funcționala si tehnologica, după caz

CAPITOLUL III

Date tehnice ale investiției:

 • a.  Zona si amplasamentul

 • b.  Statutul juridic al terenului care urmeaza a fi ocupat

 • c.  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan

 • d.  Studii de teren:

Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința național;

Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomadarile pentru fundare si consolidări;

Alte studii de specialitate necesare, după caz.

S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                                        '

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Sub^r.*A!5 ■ W',’/

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                       \

tel. 0723618082 Aron Daniel

 • e.  Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiție, șpecifiiceX domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiției, cu recornarfdarea variantei optime pentru aprobare

 • f.   Situația existenta a utilităților si analiza de consum

Necesarul de utilitati pentru varianta optima propusa promovării Soluții tehnice de asigurare cu utilitati

 • g.  Concluziile evaluării impactului asupra mediului

CAPITOLUL IV

Costuri estimative ale investiției:

 • 1.     Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general;

 • 2.     Centralizatorul de lucrări propuse cu valori pe obiect

CAPITOLUL V

Sursele de finanțare a investiției:

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau in fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

CAPITOLUL VI

Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției:

 • 1.     Numărul de locuri de munca create in faza de execuție;

 • 2.     Numărul de locuri de munca create in faza de operare

CAPITOLUL VII

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

 • 1.      Valoare totala (INV), inclusiv TVA (mii lei), constructii-montaj (C+M)

 • 2.     Eșalonarea investiției (INV/ C+M)

 • 3.      Durata de realizare a investiției (luni)

 • 4.      Capacitati (in unitati fizice si valorice)

 • 5.     Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care se realizează investiția, după caz.

CAPITOLUL VIII

Avize si acorduri de principiu

 • 1.     Certificatul de urbanism

 • 2.     Avize de principiu privind asigurarea utilităților (energie termica, electrica, gas metan, apa-canal, telecomunicații);

 • 3.    Acord de mediu;

 • 4.     Alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de intervenție.

-       r


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

CAPITOLUL I

I. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului de investiție

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul)

ROMANIA, JUDEȚUL PRAHOVA, COMUNA BUCOV, SAT BUCOV

Titularul investiției

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Beneficiarul Investiției

PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

Elaboratorul studiului

SC DANTOP SERVICES PROIECT SRL

CAPITOLUL II

Descrierea investiției:

a. Situația actuala si informații despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului Obiectivul investiției

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO, se afla amplasat in comuna Bucov e situata in partea centrala a județului Prahova si in partea sudica a tarii, la est de Municipiul Ploiești, la aproximativ 5km fiind formata din satele: Bucov - centru administrativ, Biglin, Chitorani, Pleasa si Valea Oriei.

Teritoriul comunei Bucov e situat la: limita dintre dealurile subcarpatice și zona de câmpie, pe malul stâng al Teleajenului.

Localitatea se invecineaza cu următoarele comune si orașe:

 • •      N - Boldești Scaieni si Plopu

 • •       E - Blejoi

 • •      W - Ploiești si Berceni

 • •      S - Valea Calugareasca

Situația actuală și informații despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului Satul Bucov, comuna Bucov se incadreaza, din punct de vedere geologic, in Subcarpatii Curburii care prezintă cea mai complexa structura (partea externa a acestora - dealul Bucovel)

Structura e foarte cutata, cu o succesiune stransa de sinclinale si aniticlinale; spre interior predomina rocile miocene (pe alocuri incluzând in axul anticlinalelor si roci mai vechi apartinand flisului Carpatilor Curburii), iar spre exterior predominând rocile pliocene (pe alocuri cu roci miocene in axul anticlinalelor).

O caracteristica deosebita prezintă contactul existent cu regiunea muntoasa intre râurile Prahova si Buzău, unde, datorita pătrunderii din Carpati spre Subcarpati a pintenului de flis paleogen Ivanetu, se creeaza o zona de tranziție a caracteristicelor montane si submontane, denumita chiar astfel: zona de interferența carpato-subcarpatica.

Spre exterior, contactul cu Campia Romana se face printr-o treapta de depuneri piemontane (un fel de "glacis"), care trece in câmpiile piemontane ale Targovistei - Ploieștilor si Râmnicului.

In dreptul Câmpiei Ploieștilor latimea Subcarpatilor se reduce datorita pătrunderii spre interior a câmpiei piemontane a Ploieștilor.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                           V/

tel. 0723618082 Aron Daniel

Structura cutata a generat, pe cea mai mare întindere, un relief conform, adica adaptat. ? ’.i structurii, cu depresiuni grefate pe sinclinale si cu dealuri pe aniticlinale.

Subcarpatii Curburii se afla intr-o mișcare de ridicare continua, relativ lenta, dar mai accentuata in sectorul dintre Susita si Calnau. Aceste "mișcări neotectonice", asociate rocilor argiloase, creeaza o dinamica mai mare a alunecărilor de teren.

Din acest punct de vedere, Subcarpatii Curburii (si Carpatii Curburii) reprezintă o puternica arie seismica, unde isi au originea cutremurele cele mai importante.

O caracteristica esențiala a Subcarpatilor Curburii o reprezintă succesiunea, dinspre munte spre câmpie, a mai multor fisii longitudinale (mai evidente inre riurile Susita si Teleajen):

 • a) sub munte exista un sir de depresuni submontane (depresiunile Soveja, Vrancei, Neculele, Lopatari, Patirlagele); Depresiunea Chiojd, situata in spatele pintenului Ivanetu, are unele caracteristici ale depresiunilor submontane;

 • b) urmeaza apoi un sir de dealuri cu structura cutata (Rachitas, 917 m; Raiut; Gurbaneasa, 979 m; Bisoca, 970 m; Dilma, 800 m; Blidisel, 819 m; Salcia, 717 m; Ciolanul), pe care, datorita poziției, le putem numi dealuri subcarpatice "interne";

 • c) in continuare, exista un sir de depresiuni, situate intre dealuri, denumite depresiuni "intracolinare" (Vidra, Mera, Dumitresti, Policiori, Niscov, Patirlagele, Podeni);

 • d) spre exterior, Subcarpatii se termina printr-un sir de dealuri "externe" (Măgură Odobestilor, 996 m; Deleanu, 694 m; Blajeni; Dealul Istrita, 750 m; Dealul Bucovel, 406 m);

 • 3.3 Considerații hidrografice si hidrogeologice

Perimetrul cercetat aparține conului aluvionar Prahova-Teleajen, care e considerat a fi una dintre cele mai bogate structuri hidro ale României.

întreaga rețea hidrografica e: tributara râurilor sus amintite. Pe teritoriul comunei Bucov mai apare si Bucovelul si lazul Morilor pe langa râul Teleajen.

Apele subterane exploatabile sunt cantonate in: asa numitele “strate de Candesti” - formațiuni acvifere de medie adâncime, sub presiune, reprezentate prin nisipuri si pietrișuri de varsta Pleistocen inferior.

Freaticul apare in zona la adâncimi de peste 6,00m. Acesta poate avea: importante variații de nivel in funcție de cantitatea de precipitații care cade in teren.

Direcția principala de curgere a apelor subterane e de la NV către SE, urmărind direcția de curgere a apelor de suprafața.

 • 3.4 Date seismice

Conform normativului P 100/2-20013 - zonarea teritoriului României in termeni de valori de vârf ale accelerației terenului de proiectare (ag=Ks*g) pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR=225 ani, comuna Bucov se incadreaza la Ks=0,35, iar conform zonării teritoriului României in termen de perioada de colt la Tc=1,6s.

 • 3.5 Date climatice

Teritoriul comunei Bucov e situat: intr-o zona cu climat temperat continental, de câmpie, caracterizat prin următoarele valori (Monografia geografica a României).

 • •      Regimul temperaturilor:

- temperatura medie anuala:          +10,6°C

 • •     Adâncimea maxima de inghet:         0,90m

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                              v "


Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului subnr.—i J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel                                                           ' gr               k

Regimul precipitațiilor:                                                      țOȘ 5

Cantitatea de precipitații medii multianuale, măsurate intr-o perioada de zece

aproximativ 640mm, repartizata astfel:

- ianuarie:         30-40mm

- iunie:

88mm


Pe an, sunt în medie 104 zile cu precipitații lichide, 26 cu ninsoare, 112 cu cer senin, 131 cu cer noros și 122 cu cer acoperit.

• Regimul vânturilor.

- vânturile dominante bat din direcțiile NE (14,9%) si SE (13.3%)

în medie, sunt 11 zile pe an cu vânt cu viteză de peste 11 m/s și numai 2 zile cu vânt de peste 16 m/s. Presiunea atmosferică este de 748,2 mm.

 • - intensitatea medie a vânturilor: 2,3-3,1 m/s

 • - calmul atmosferic înregistrează valoarea de 25,8%

REGIMUL JURIDIC

Terenul propus ca amplasament, în suprafață de 1474,00mp este situat în intravilanul comunei BUCOV și aparține domeniului public al Comunei BUCOV, teren avand folosința actuala curți construcții.

REGIMUL ECONOMIC

Categoria de folosințe: curți construcții, zona instituții publice si servicii

Varianta 0 - scenariul in care investiția nu se realizează

Avantaje: costurile investiției, care vor deveni practic nule.

Dezavantaje: menținerea activa a problemei componentei educaționale a localității; continuarea degradării calitative a zonei de investiție; neatragerea de investitori din sectorul privat pentru resetarea arealului investitional.

Cost investiție:

 • - Valoare investiție de baza: 0.00 lei

 • - Valoare echipamente si utilaje: 0.00 lei

 • - Valoare dotări: 0.00 lei

 • - Valoare lucrări de exterior: 0.00 lei

Cost total: 0.00 lei

Varianta 1- scenariul in care se va construi CLĂDIREA ADMINISTRATIVA ZOO

I.03 CARACTERISTICILE LUCRĂRILOR PROPUSE

Obiectivul prezentei documentații îl constituie construirea unei clădiri administrative zoo parter si asigurarea utilităților necesare.

Dimensiunile maxime la teren ale construcției sunt:      17,20m x 14,50m

Regim de înălțime:        Parter

Hmax coamă = 5,65m față de cota terenului

Suprafețe:          Suprafața construită:              Ac = 248,95mp

Suprafața desfășurată:            Ad = 248,95mp


Construcția propusă se încadrează în categoria de importanță redusă (categoria D),MQnfofrțf 766/1997 și Legea 50/1991 republicată, Anexa 2, respectiv în clasa ’IV’ de importanță-expuriefe, conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013.

I.04 ELEMENTE DE TRASARE. AMPLASARE A CONSTRUCȚIEI

Construcția este amplasata la sud de clădirea administrativa a Parcului Memorial Constantin Stere.

Cota 0.00 se propune la 45cm față de cota terenului amenajat.

 • II. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

Construcția este organizată pe parter, beneficiind de mai multe accese, cuprinde spații destinate recreerii si administrative, dotări sanitare și utilitățile aferente, distribuite după cum urmează:

Parter:

Bucătărie            43,91mp

Hol                 8,80mp si 10,12mp

Magazie alimente    24,57mp

Birou                10.34mp

Depozit unelte si material curățenie 13,20mp

Arhiva

12,98mp

Material didactic

8,20mp

Sala educaționala

55,68mp

Grupuri sanitare

20,84mp

Suprafața construită: Ac = 248,95mp

Suprafața utilă:      Au = 209,00mp

înălțimea liberă:      H|iber = 2.90m

 • III. SOLUȚII CONSTRUCTIVE Șl DE FINISAJ             

111.01 Sistemul constructiv

Infrastructura         - fundații continue din beton;

 • - placă beton armat.

Structura construcției - zidărie portantă de cărămidă, întărită cu stâlpișori și centuri din

beton armat si grinzi din beton armat;

 • - planșeu beton armat peste parter;

 • - șarpantă lemn ecarisat, tratat antifungic și ignifugat.

III.02 închideri exterioare si compartimentări interioare

închideri exterioare - pereți 30cm grosime, din zidărie de cărămidă + termoizolație 10cm polistiren expandat în termosistem;

Compartimentări interioare - pereți 30cm grosime, din zidărie de cărămidă si de 10cm din rigips. III.03 Finisaje interioare


 • - parchet laminat;

 • - placaj gresie (bucătărie, grupuri sanitare și holuri);

  Pereți


 • - vopsitorii lavabile culoare albă/pastel;

 • - placaje cu faianță (în grupuri sanitare și bucătărie);

 • - vopsitorii lavabile culoare albă.


  Tavane

  Tâmplărie interioară - profile p.v.c., cu sau fără geam simplu ornament.

  111.04 Finisaje exterioare


  Soclu

  Pereți

  -tencuială minerală hidrorezistentă + termoizolație polistiren extrudat, placaj piatra;

  - vopsitorii lavabile de exterior, culoare - alb, aplicate pe termosistem;

Tâmplărie exterioară - uși și ferestre din profile PVC, culoare albă, cu geam termoizolant.

III.05 Acoperișul si învelitoarea

Structura învelitoare

 • - șarpantă lemn ecarisat, tratat antifungic și ignifugat;

 • - tabla tip “Lindab” pe șipci suport;

 • - folie hidroizolantă;

 • - astereală.

 • IV. ASIGURAREA CU UTILITĂȚI SI INSTALAȚII AFERENTE CONSTRUCȚIEI

-——-----------------------------------s s—---------1 —---.--------------—-----------a---------------_-------

Asigurarea cu utilități:

Alimentare cu apă - este din rețeaua de apă existentă pe amplasamentul studiat are acces, prin intermediul unui cămin de apometru din incintă;

Alimentarea cu gaze - este prin intermediul unui branșament de gaze la rețeaua existentă pe amplasament;

Alimentare cu energie electrică - este realizat prin racord aerian la rețeaua existentă, în baza unui proiect întocmit de S.C. Electrica S.A.

Canalizare - evacuarea apelor uzate se realizează in canalizarea ezistenta în incinta.

Avantaje: crearea unor spatii de lucru adecvate; utilizarea materialelor de construcție locale, respectiv costuri de execuție scăzute, menținerea funcțiunilor actuale, timp de execuție scăzut si astfel intreruperea orelor de curs este redusa la minim (comparativ cu varianta 2)

Dezavantaje: continuarea desfășurării activitatilor in spatii dimensionate in anii 1960, necorespuzatoare cerințelor actuale, adaptarea spatiilor pentru a îndeplini cerințele normativelor si STAS-urilor in vigoare ce poate duce la improvizații si crearea unor spatii improprii.

 • a. Zona si amplasamentul

Obiectivul investiției

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

Terenul pe care se va amplasa construcția este situat în intravilanul comunei Bucov și se află în administrarea Parcului Memorial Constantin Stere. Suprafața totala a terenului din acte este de

S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                             l

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comertului-sub nr.’ "

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                                W

tel. 0723618082 Aron Daniel                                                      ‘aFF FF-''

924269 mp. Zona studiata pentru amplasarea clădirii administrative este de 1474,00 mpF?

Amplasamentul dispune de acces la rețeaua de alimentare cu apă, energie electdca.ș[ gaze< existente în zonă.Vecinătăți:

- NATURA PROPRIETĂȚII: domeniul public

 • b.  Situația ocupărilor definitive de teren: suprafața totala, reprezentând terenuri din

intravilan/extravilan

Terenul este in intravilanul localității in suprafața de 1474,00 mp.

 • c.   Studii de teren:

 • -  Studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referința national-anexate prezentei documentații

 • -  Studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomadarile pentru fundare si consolidări anexate prezentei documentații

 • -  Alte studii de specialitate necesare, după caz - nu este cazul

 • d.  Caracteristicile principale ale construcțiilor din cadrul obiectivului de investiție, specifice

domeniului de activitate si variantele constructive de realizare a investiției, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare

ARHITECTURA

ÎNCADRARE IN LOCALITATE SI ZONA

Obiectivul investiției

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

Teritoriul comunei BUCOV are o climă moderată, cu veri călduroase și ierni geroase. Temperatura maximă absolută de 39,3 grade a fost înregistrată în anul 1952.

Zona ce face obiectul acestui studiu, se incadreaza in zona caracterizata de tipul climatic III cu un indice de umiditate Thornthwaite lm=>20 , si are o temperatura medie anuala de 8°C. In luna ianuarie temperatura medie este de -3,9°C iar media temperaturii lunii iulie este de 17,8°C.

In timpul iernii sunt frecvente inversiuni de temperarura. Apariția medie anuala a gerurilor timpurii este data de 5-10 octombrie iar al gerurilor intarziate este in 20 aprilie, adancimea maxima de inghet, conform STAS 6054-77, este la limita dintere valoarea de 100 si 110cm.

Precipitații:

Precipitațiile atmosferice înregistrează o medie anuala cuprinsa intere 700-750mm.

Clima

Perimetrul care face obiectul acestui studio se incadreaza intr-o zona cu climat de câmpie.

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                             -ț,\ A

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului ComertuluQub nr. J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel                                                        iL

Conform precederilor NP 082-04, amplasamentul se incadreaza in io vânt q = 0,50 kPa. Conform prevederilor CR 1-1-3-2005, amplasamentul se inc incarcarea din zapada sok = 2,50 kN/mp.

Date seismice:


Conform STAS 11100/1-93, referitor la macrozonarea seismica a teritoriului României, gradul de intensitate seismica este 9 (grade MSK) cu o perioada de revenire de 100 ani. Conform normativului P 100/2006 referitor la proiectarea construcțiilor, zonarea valorii de vârf a accelerației terenului pentru proiectare este de 0.20 iar Tc are valoarea 0.7 secunde pe intreg arealul aflat in studiu. Comuna Gârbovi, se afla amplasata in zona seismica « B » avand coeficientul Ks= 0,2 ; Tc = 1,5s ; zona « B » pentru intensitatea vântului, zona « B » pentru incarcarea cu zapada iar adancimea de inghet = 0,8-0,9 m.

Conform reglementari tehnice «Cod de proiectare seismica - partea I Prevederi de proiectare pentru clădiri indicativ P100 - 1/2006 pentru amplasamentul studiat s-au stabilit următoarele valori pentru coeficienți Tc si ag.

Tc = 1,6 sec ; ag = 0,28 cm/s2.


Considerații geomorfoloaice:

Localitatea BUCOV este situate in marea unitate morfologica, cunoscuta sub numele de Campia Bărăganului, in lunca de pe malul drept al râului Ialomița.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub'nr J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

In aceasta zona terenul este aproximativ plan cu ușoare denivelări locale.

Asigurarea utilitarilor:

Alimentarea cu apa - imobilul este racordat la rețeaua existenta a comunei.

Evacuarea apelor uzate menajere se face prin intermediu canalizării existente pe teren. Alimentarea cu energie electrica a imobilului se face din rețeaua electrica existenta, încălzirea se face cu ajutorul unei centrale termice.

 • - Conform Normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona seismica caracterizata prin coeficient al accelerației terenului ag=0.25g cu o perioada de colt Tc = 1.0sec.

 • - In conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incarcarile din zapada, amplasamentul se situează in zona cu o greutate de referința a stratului de zapada sO.k=2,5kN/m2.

 • - In conformitate cu CR 1-1-4/2012 privind incarcarile din vânt, amplasamentul se afla in zona cu o presiune dinamica qref = 0,60 kN/m2.

 • - In conformitate cu NP074/2007 in zona amplasamentului adancimea de inghet este de -1m de la CTN fara strat de zapada protector.

CARACTERISTICILE CONSTRUCȚIEI

Clădire administrativa zoo este amplasata pe un teren cu suprafața de 1474,00 mp.

Obiectivul prezentei documentații îl constituie construirea unei clădiri administrative zoo parter si asigurarea utilităților necesare.

Dimensiunile maxime la teren ale construcției sunt:      17,20m x 14,50m

Regim de înălțime:        Parter

Umax coamă = 5,65m față de cota terenului

Suprafețe:                 Suprafața construită :               Ac = 248,95mp

Suprafața desfășurată:            Ad = 248,95mp

Suprafața utilă:                    Au = 209,00mp

Construcția propusă se încadrează în categoria de importanță redusă (categoria D), conform HGR 766/1997 și Legea 50/1991 republicată, Anexa 2, respectiv în clasa 'IV' de importanță-expunere, conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013.

I.04 ELEMENTE DE TRASARE, AMPLASARE A CONSTRUCȚIEI

Construcția este amplasata la sud de clădirea administrativa a Parcului Memorial Constantin Stere.

Cota 0.00 se propune la 45cm față de cota terenului amenajat.

 • II. DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ

Construcția este organizată pe parter, beneficiind de mai multe accese, cuprinde spații destinate recreerii si administrative, dotări sanitare și utilitățile aferente, distribuite după cum urmează:

Parter:

Bucătărie           43,91 mp

Hol                 8,80mp si 10,12mp


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479,

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel

Arhiva


Material didactic


Sala educaționala

Grupuri sanitare

Suprafața construită: Ac = 248,95mp

Suprafața utilă:      Au = 209,00mp

înălțimea liberă:      H|iber = 2.90m

12,98mp

8,20mp

55,68mp

20,84mp


DESCRIEREA FUNCȚIONALA

Propunerea ia in considerare crearea unor spatii optime atat pentru public cat si pentru funcționarii publici, astfel incat sa se încadreze in normele existente si sa fie in conformitate cu cerințele temei program.

Situația propusa:

Se propune construirea unei clădiri administrative zoo și asigurarea utilităților necesare.

DESCRIEREA FUNCȚIONALA

 • III. SOLUȚII CONSTRUCTIVE Șl DE FINISAJ

111.01 Sistemul constructiv

Infrastructura         - fundații continue din beton;

 • - placă beton armat.

Structura construcției - zidărie portantă de cărămidă, întărită cu stâlpișori și centuri din

beton armat si grinzi din beton armat;

 • - planșeu beton armat peste parter;

 • - șarpantă lemn ecarisat, tratat antifungic și ignifugat.

III.02 închideri exterioare si compartimentări interioare

închideri exterioare - pereți 30cm grosime, din zidărie de cărămidă + termoizolație 10cm

polistiren expandat în termosistem;

Compartimentări interioare - pereți 30cm grosime, din zidărie de cărămidă si de 10cm din rigips.

III.03 Finisaje interioare

Pardoseli - parchet laminat;

- placaj gresie (bucătărie, grupuri sanitare și holuri);

Pereți         - vopsitorii lavabile culoare albă/pastel;

S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului subJnrJ^

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel

 • - placaje cu faianță (în grupuri sanitare și bucătărie);

Tavane - vopsitorii lavabile culoare albă.

Tâmplărie interioară - profile p.v.c., cu sau fără geam simplu ornament.

III.04 Finisaje exterioare

Soclu         - tencuială minerală hidrorezistentă + termoizolație polistiren extrudat, placaj piatra;

Pereți         - vopsitorii lavabile de exterior, culoare - alb, aplicate pe termosistem;

Tâmplărie exterioară - uși și ferestre din profile PVC, culoare albă, cu geam termoizolant.

III.05 Acoperișul si învelitoarea

Structura - șarpantă lemn ecarisat, tratat antifungic și ignifugat; învelitoare - tabla tip “Lindab” pe șipci suport;

 • - folie hidroizolantă;

 • - astereală.

 • - Conform Normativului P100-1/2013 amplasamentul se afla in zona seismica caracterizata prin coeficient al accelerației terenului ag=0.25g cu o perioada de colt Tc = 1 .Osec.

 • - In conformitate cu CR 1-1-3/2012 privind incarcarile din zapada, amplasamentul se situează in zona cu o greutate de referința a stratului de zapada s0.k=2.5kN/m2.

 • - In conformitate cu CR 1-1-4/2012 privind incarcarile din vânt, amplasamentul se afla in zona cu o presiune dinamica qref = 0,60 kN/m2.

 • - In conformitate cu NP074/2007 in zona amplasamentului adancimea de inghet este de 70-80cm de la CTN fara strat de zapada protector.

Impactul asupra factorilor de mediu

Lucrările propuse au impact redus asupra factorilor de mediu in perioada de realizare (perioada fiind destul de scurta).

După finalizarea lucrărilor de investiție influenta asupra factorilor de mediu devine practic neglijabila.

Activitatea ce se va desfasura in incinta obiectivului propus (locuințe ) prin natura ei nu este o activitate poluanta pentru factorii de mediu.

MODERNIZAREA PROPUSA

Construcția propusa va avea regim de inaltime parter, cu structura de rezistenta din beton cu stâlpi si grinzi din beton armat.

Planseul peste parter se va realiza din beton armat.

Fundații vor fii continue cu bloc de beton simplu si centura de beton armat.

Adancimea de fundare va fi de 1,00m fata de cota terenului natural si 1,35m fata de cota ±0,00 a construcției.Săpăturile la zona de alipire, pentru blocul din beton simplu, se vor realiza in tronsoane de maxim 1,50 m si numai după realizarea subzidirii fundațiilor de la construcția existent.

Pe toata perioada realizării fundațiilor pentru extinderi se impun următoarele recomandări: • Se vor lua masuri pentru evitarea infiltrării in teren a apelor de suprafața, atat in perioada de execuție cat si in timpul exploatării construcției.

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.


Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

 • • Incintele săpăturilor vor fi amenajate astfel incat sa permită colectarea

pe toata durata excutiei.

 • • Stratul de pamant afectat de precipitații se va îndepărtă inainte de turnarea betonului de egalizare.

 • • Umpluturile din jurul fundațiilor se var executa imediat după ce construcția a depășit nivelul terenului natural; umplutura bine compactată din pamant rezultat din excavatii (fara aport granular)umplutura va servii si ca suport pentru trotuar; calitatea umpluturilor va fi atestata de buletine de analiza emise de o firma autorizata.

 • • După terminarea săpăturilor inainte de turnarea betonului de egalizare se va executa o plitura de 3-5 cm si o compactare a terenului. Ritmul turnării betonului in fundații trebuie sa fie rapid si preferabil intr-o perioada fara precipitații.

Zidărie se va realiza din cărămidă marca C75 si mortar M10 z.

Placa peste parter se va realiza din beton armat cu o grosime de 15 cm si va rezema pe centurile perimetrale.

Șarpanta se va realiza din lemn ecarisat si ignifugat si se va ancora de structura din beton armat. Invelitoarea se va realiza din țigla metalica.

CLASA DE IMPORTANTA

-Conform Normativului P100-1/2013 construcția se incadreaza in clasa II de importanta si se afla in zona seismica caracterizata prin coeficient al accelerației terenului ag=0.25g cu o perioada de colt Tc = 1,0 sec.

CATEGORIA DE IMPORTANTA

Conform H.G. 766/97Anexa 3 si Regulamentului din B.C. 4/1996,construcția se incadreaza in categoria “C” de importanta, adica construcție de importanta normala.

BAZELE PROIECTĂRII

Veificarea elementelor structurii de rezistentă s-a făcut in conformitate cu:

SR EN 1990:2004 - Eurocod: Bazele proiectării structurilor;

SR EN 1990:2004/NA:2006 - Eurocod; Bazele proiectării structurilor. Anexa naționala

CR 0-2012 (cu completările din 2013 - anexele B si C) - Bazele proiectării structurilor. Clasificarea si gruparea incarcarilor.

SR EN 1991-1-1:2004 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Acțiuni generale, greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru clădiri.

SR EN 1991-1-1:2004/NA:2006 - Eurocod 1: Acțiuni asupra structurilor. Partea 1-1 :Actiuni generale. Greutati specifice, greutati proprii, incarcari utile pentru clădiri. Anexa naționala.

CR 1-1-3/2012 (cu completările din 2013 - anexele D si E) - Evaluarea acțiunii zăpezii asupra construcțiilor.

CR 1-1-4/2012 (cu completările din 2013 - anexele E si F) - Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor.

P100-1/2013 - Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru clădiri.

P100-3/2008 - Cod de proiectare seismica - Partea a III a - Prevederi pentru evaluarea seismica a clairilor existente.

S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                              i e

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului suB'Nife*.          "

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                                                 ii-:'-

tel. 0723618082 Aron Daniel

SR EN 11100/1-93 - Zonarea seismica. Macrozonarea teritoriului României.

SR EN 1992-1-1:2004 - Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale si reguli pentru clădiri.

CP 012/1 - 2007 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomrimat - Partea I - Producerea betonului.

NE 012/2 - 2010 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrărilor din beton, beton armat si beton precomprimat- Partea II - Executarea lucrărilor din beton.

CR 6-2013 - Cod de proiectare pentru structurile din zidărie.

NP005-2003 - Normativ privind calculul structurilor din lemn.

NP019-1997 - Ghid pentru calculul la stări limita a elementelor din lemn, încărcările gravitaționale au fost considerate conform standardelor in vigoare.

Aceste reglementari, precum si oricare altele aplicabile se vor avea in vedere si la executarea lucrărilor.

MATERIALE

Betonul C12/15 C16/20;C20/25 - conform NE 012/2/2010.

Mortar de ciment M100- T - in camasuirea pereților

Armatura din infrastructura si suprastructura OB37; PC 52; plase STNB 08/100x100

VERIFICARE CONFORM LEGII 10/1995

Verificarea documentației se face la cerința A1, A2, A3 - rezistentă si stabilitate - conform prevederilor Legii 10/1995.

PROGRAM DE URMĂRIRE A CALITATII LUCRĂRILOR

In conformitate cu Legea 50/1991, Legea 10/1995, precum si cu normativele tehnice a fost stabilit programul pentru controlul calitatii lucrărilor.

MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI DE PROTECȚIA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Zona de intervenție se va semnala vizibil si un va fi permis accesul persoanelor cu excepția muncitorilor participanti la lucrări.

-Executantul are obligația respectării tuturor normelor de Protecția Muncii si P.S.I. in vigoare la data execuției lucrărilor.

-In mod obligatoriu, execuția lucrărilor va fi făcută de societăți comerciale cu experiența in domeniu, care trebuie sa răspundă de instruirea personalului ce executa lucrările.

-înaintea inceperii lucrărilor propriu-zise , întregul personal va fi instruit asupra întregului proces tehnologic, asupra succesiunii operațiunilor, fazelor de execuție si asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice, asupra masurilor specifice de protecția muncii si PSI.

Masuri generale de tehnica securității muncii si PSI

Având in vedere natura lucrărilor de execuție, precum si a echipamentelor utilizate, se impune respectare acu strictete a masurilor de protecție a muncii si de prevenire si stingere a incendiilor.

-se vor respecta normele de protecția muncii conform Ordinului nr. 807 din Noiembrie 2000 si Legea 319/2006, Legea sanatatii si securității in munca intrata in vigoare la 1 Octombrie 2006 si promulgata prin Decret 956/13.07.2006, publicata in Monitorul Oficial al României - partea I nr. 646/26.07.2006.

Muncitorii vor fi echipați cu:


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,Înregistrată la

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel

-casca de protecție

-bocanci cu bombeu metalic si inserție metalica

-centura de siguranța

-mânuși de protecție din piele

-ochelari de protecție etc, conform legilor in vigoare.

-pe timpul executării lucrărilor, nu este permisa nici o activitate sau staționarea muncitorilor la nivelele inferioare desfășurării activitatii.

-toti muncitorii vor fi instruiti privind normele de protecția muncii corespunzătoare lucrărilor pe care le executa, iar efectuarea instructajului va fi inscrisa in fisa individuala de protecția muncii, care va fi semnata de persoana instruita si de cel care a făcut instructajul.

-se vor lua masuri pentru prevenirea si protejarea utilizatorilor imobilelor învecinate si a trecătorilor, prin imprejmuirea corespunzătoare a zonei si instalarea la loc vizibil e plancarde avertizoare.

-pentru prevenirea si stingerea incendiilor se vor respecta prevederile Ord.MAI 163/2006 si Normativul C 300 aprobat de MLPAT cu ordinul 20 N / 11.07.1994.

Se vor delimita cu tablite avertizoare sau de interdicție următoarele zone periculoase:

 • •  locurile unde se pot produce căderi de materiale in timpul lucrului;

 • •  vecinătatea unor linii electrice sub tensiune, conducte de gaz etc.

Șeful de șantier va lua si alte masuri care sa conducă la buna desfășurare a lucrurilor da si la recuperarea materialelor ce pot fi refolosite.

MASURI SPECIFICE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Pentru limitarea emisiei de praf in zona de intervenție si in zona adiacenta acesteia, se vor lua următoarele masuri:

 • •  materialul ce urmeaza a fi spart si sfaramat va fi udat;

 • •  se vor monta plase de protecție antipraf;

 • •  pentru reducerea vibrațiilor se vor folosi utillaje de mici dimensiuni, pentru care nivelul maxim al zgomotului este de 105 DB, echipamente care un produc vibrați, trepidați si nici zgomot peste limitele admise;

 • •  pentru evitarea apariției unor nori mari de praf, nu se vor prăbuși elementele de structura.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE SI REPARAȚII ASUPRA CONSTRUCȚIEI

Instrucțiunile se aplica in conformitate cu B.C. nr. 11/1999, normariv GE032-97 “Normativ privind executarea lucrărilor de întreținere si reparații la clădiri si construcții speciale” si are scopul asigurării calitatii pe intreaga durata de viata a construcției.

Aceste instrucțiuni se refera numai la intervențiile in timp asupra construcției, in condiții de exploatare normala a acesteia.

 • A. Asigurarea calitatii construcțiilor pe toata durata de viata necesita perfecționarea activitatii de exploatare realizata print-un sistem de managent al proiectării si al executării lucrărilor de intervenții la constrctii.

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                            V

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel                                                                    v ? :

In acest scop proprietarul va constitui un colectiv de specialiști autorizați care sa organizeze si sa rezolve activitatile de urmărire in exploatare si intervențiile asupra constrctiei.

 • B. Urmărirea in exploatare a construcției va trebui sa fie desfasurata de specialiști autorizați stabiliți de către proprietar.

Datele furnizate de urmărirea curenta se vor inregistra in cartea tehnica a construcției.

 • C. Analiza tehnico - economica a datelor, estimarea costurilor si luarea deciziei de intervenții asupra construcției sa va face pe baza tuturor informațiilor ce vor fi cuprinse in cartea tehnica a constrctiei cat si in baza de date privind costurile lucrărilor de intervenții.

 • D. Executarea intervențiilor asupra clădirii se va face pe baza de proiect de execuție cu respectarea prevederilor din reglementările tehnice aplicabile.

 • E. Executarea lucrărilor de intervenție asupra construcției se face de către executant avand la baza graficul de realizare a lucrărilor si prevederile din cadrul contractului de execuție.

 • F. Recepția lucrărilor de intervenții asupra construcției se va organiza de către proprietar conform prevederilor legale in vigoare.

 • G. Nerespectarea prevederilor legale privind inretinerea construcției la termene si in condițiile care sa asigure menținerea calitatii acestora pe toata durata de viata, intra sub incidența prevederilor legale.

Activitati finale

Toate materialele neutilizabile se depun in containere pentru evacuare ;

Materialele utilizabile se depoziteza in spatii amenajate special;

Amplasamentul se curata si se niveleza terenul încheiere proces -verbal de finalizare a activitatii de demolare.

SPECIALITATEA INSTALAȚII

 • a. INSTALAȚII ELECTRICE

Generalități

Obiectul proiectului

Prezenta lucrare trateaza instalațiile electrice aferente lucrării:

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

Ținând cont de evaluările lucrărilor de instalații electrice necesare a se efectua urgent in clădire, evaluarea totala a lucrărilor de investiții si reparațiile anterioare la instalații electrice se pot analiza următoarele instalații electrice:

 • - Instalații electrice de iluminat si prize

 • - Instalații electrice de protecție prin legare la pamant si paratrăsnet

Racordul electric este existent sii nu face parte din prezentului proiect.

Orice problema in acest sens se va rezolva ulterior printr-un alt proiect.

Instalațiile de curenti slabi nu fac obiectul prezentei lucrări.

Baze de proiectare

La baza întocmirii proiectului faza SF au stat următoarea documentație:

 • • studiul de fezabilitate elaborat anterior

 • • temele date de la celelalte specialități


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                        zk

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului ComertuUjjs J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                             '

ft (.


tel. 0723618082 Aron Daniel

• releveul instalațiilor existente

Prezentul proiect respecta normativele de instalații electrice in vigoare la data)) documentației inclusiv:

1.17/2011 Normativ privind proiectarea,executarea si exploatarea instalațiilor electrtce'âfe®^ clădirilor.

 • 2. NTE 007/08/2000-Normativ pentru proiectarea si executarea rețelelor de cabluri electrice.

 • 3. NTE 006/06/2000-Normativ privind metodologia de calcul al curentilor de scurtcircuit in rețelele electrice cu tensiunea sub 1 kV.

 • 4. NP061/2002-Normativ pentru proiectarea si exectarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri

 • 5. Legea 319/2006-Legea securității si sanatatii in munca

 • 6. Legea nr.50/1991 - privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

 • 7. Ordinul 1430/2005 MTCT de aprobare a Normelor Metodologice din 26.08.2005 de aplicare a legii 50/1991;

 • 8. HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora;

 • 9. Legea 10/1995 privind calitatea in construcții;

 • 10. Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

 • 11. HG 1425/2006- privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 319/2006;

 • 12. Normativ NP 068-02 privind Proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinței de siguranța in exploatare

 • 13. PE 022-3/87- Prescripții generale de proiectare a rețelelor electrice (republicate in 1993). Modificarea 1 (1990)

 • 14. C56-Normativ pentru verificarea calitatii si recepția lucrărilor de instalații aferente construcțiilor

14.Normativul P118 privind Siguranța la foc a construcțiilor

Situația existenta.

Clădirea ADMINISTRATIVA ZOO, este noua amplasata pe un teren fara construcții in funcțiune. Drept urmare NU dispune de: racord electric, instalații electrice de iluminat si prize, instalații de legare la pamant si paratrăsnet.

Situația proiectata

Alimentarea cu energie electrica

Prin prezentul proiect, sporul de putere instalate respectiv absorbite in clădirea administrativa zoo este foarte mic, racordul electric existent dispunând de rezerva de putere. Astfel modernizarea clădirii va dispune de următoarele date energetice:putere instalata Pi=19,6 kw, putere absorbita Pa=11.6kw.

De la firida de branșament, energia electrica este distribuita in clădirea administrativa zoo de la un tablou electric general TGD. Acest tablou electric dispune de o nisa la parterul clădirii cu acces ușor direct din exterior. De la acest tablou electric se vor alimenta circuitele de iluminat si prize din zona aferenta clădii administrative zoo , tabloul electric aferent si tabloul electric aferent centralei termice TOT.

Instalații electrice de iluminat si prize

Instalații electrice de iluminat

Instalații electrice de iluminat general


S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comertulu/’sQbnr.pW ' J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                                   g_!

tel. 0723618082 Aron Daniel                                                                  ‘-A\

Instalațiile electrice de iluminat general pentru clădirea existenta nu asigura nivelul^idiȚnatdă iluminare in sălile de curs, cancelarie, holuri si alte spatii.

Prin prezentul proiect, instalația electrica de iluminat si prize din clădirea existenta dar reproiectata, vor fi noi inclusiv racordul pentru centrala termica. Corpurile de iluminat vor fi alese special ținând cont de umiditatea specifica încăperilor cu destinație grupuri sanitare de tip AB-01-

118(IP44),FIPAD-04-218 sau similar. Pentru restul incaperilor din clădirea administrativa zoo se vor alege corpuri de iluminat tip FIRA-03-418 sau similar.

Alimentarea circuitelor de iluminat se face din tabloul electric de luminat si prize aferent clădirii denumit TGD pentru clădirea administrativa zoo cu conductor 2FY1,5 +FY2,5mmp montat îngropat in tub de protecție sub tencuiala .

Toate circuitele vor fi protejate in tablouri cu intreruptoare automate si disjunctoare de protecție diferențiala de 30mA.

Pentru aprindere se vor utiliza intreruptoare si comutatoare(existente) montate sub tencuiala langa ușile de acces in încăperi ce se vor monta la inaltimea de 2m numai pe conductoarele de faza.

Instalații electrice de iluminat de siguranța

Clădirea reproiectata va dispune de luminat de siguranța pentru evacuare.

Pe holurile de acces si in grupurle sanitare cu suprafața mai mare de 8mp si pentru persoane cu handicap, se va prevede iluminat de siguranța pentru evacuare realizat cu corpuri de iluminat cu acumulator inclus (durata de funcționare de 2 ore) tip CISA-01 si circuite din conductor 2FY1,5+FY2,5mmp. Alimentarea iluminatului de siguranța de evacuare se va face din tabloul TGD.

Instalațiile electrice de prize

Circuitele de prize din sălile de curs sunt alimentate din tabloul electric TGD vor fi protejate cu intreruptoare automate de 16 A si disjunctoare de protecție diferențiala de 30 mA .

Pentru circuite se vor executa utilizând conductor 3FY 2,5 mmp montat îngropat in tub de protecție.

Toate prizele din clădire vor fi cu contact de protecție cu grad de protecție normal pentru birouri si se vor înlocui acolo unde situația o impune.

Instalație de protecție prin legare la pamant si paratrăsnet

Clădirea administrativa zoo este prevăzută cu instalație de paratrăsnet realizata cu platbanda OLZn 40x4 mm si electrozi cu diametru 0 2 Vî. Centurile de legare la pamant interioare realizate din platbanda OLZn 25x4 mm sunt legate la priza de pamant exterioara. Se vor face determinări ale instalației de legare la pamant comune cu cea de paratrăsnet astfel ca Rp < 1   .

Tabloul electric aferent centralei termice se va lega la priza de pamant generala.

In situația in care, la determinările făcute asupra prizei de pamant se constata ce ea nu se incadreaza in parametrii precizați mai sus, sau ca din anumite considrente se fac lucrări la acoperiș atunci se vor face completări la instalația de legare la pamant si cea de paratrăsnet astfel incat ea sa se încadreze in norme. Toate acestea se vor prezenta detaliat la faza DE.

4. Masuri de securitate si sanatate in munca, PSI si protecția mediului inconjurator

Prezentul proiect prevede următoarele masuri:

• Folosirea numai de scule, aparate, utilaje și echipamente tehnice certificate din punct devedere al securității muncii și agreate de furnizor de SC ELECTRICA SA;


0723618082 Aron Daniel                                                         ț                 ,5“*'

La execuția și darea în exploatare a lucrărilor ce fac obiectul prezentei docurnentățire^X ^/o;-obligatorie aplicarea normelor de securitate si sanatatea muncii și PSI prevăzLitejâte.l^giglațiajTi vigoare;

Lucrările în instalațiile existente sau în apropierea acestora se vor executa numai cu scoaterea de sub tensiune în baza unui program stabilit cu unitatea de exploatare;

• Locurile de muncă sau de depozitare a materialelor vor fi prevăzute cu indicatoare de securitate și mijloace materiale de prevenire și stingere a incendiilor conform PE 009/93 -“Norme de prevenire, stingere și dotare împotriva incendiilor”;

La execuție se vor respecta prevederile legii protecției mediului:

-OUG 195/2005 (privind protecția mediului aprobata si modificate prin legea nr. 265/2006 -Legea nr. 465/2001 - pentru aprobarea OUG nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile; etc.

 • b. INSTALAȚII SANITARE

b.1.Elemente caracteristice privind dotarea tehnico-edilitara

- alimentarea cu apa rece a imobilului este realizata din rețeaua existenta;

 • - evacuarea apelor uzate menajere se face prin intermediu canalizării existente.

 • - alimentarea cu energie electrica a imobilului se face din rețeaua electrica existenta;

 • - încălzirea imobilului se face cu radiatoare, amplasate in fiecare încăpere.

Prezentul proiect trateaza soluțiile pentru:

- instalații sanitare interioare/exterioare - instalații alimentare cu apa rece, cu apa calda si instalații canalizare pentru grupurile sanitare din modernizarea propusa/parter;

b.7. Instalații de stins incendiu

Conform Normativ P118/2-2013, art.4.1 h) - nu este obligatorie echiparea de hidranti interiori, deoarece echiparea tehnica a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spatiilor, cu hidranti de incendiu se realizează la: - clădiri pentru cultura cu mai mult de 200 utilizatori sau cele cu aria construita mai mare de 600mp si mai mult de 3 niveluri supraterane;

Conform Normativ P118/2-2013, art.6.1 (4) g - nu este obligatorie echiparea de hidranti exteriori, deoarece echiparea tehnica a clădirilor, compartimentelor de incendiu, spatiilor, cu hidranti de incendiu se realizează la: - clădiri pentru cultura cu mai mult de 100 utilizatori sau cele cu aria construita mai mare de 600mp ori mai mult de 2 niveluri supraterane..

După execuția instalațiilor sanitare interioare se vor efectua probele de presiuni si de etanșeitate, cu respectarea prevederilor din Normativul 19/2015 si cu respectarea condițiilor de calitate. Pe faze de lucrări, executantul si beneficiarul vor întocmi proces-verbal care sa ateste calitatea lucrărilor executate si cea a materialelor puse în opera.

Executantul are obligația sa întocmească proiectul de execuție, iar pentru orice neconcordanta în teren cu situația din proiect se va solicita asistenta tehnica a proiectantului de specialitate pentru a stabili posibilitățile de execuție a lucrărilor în zonele respective.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel                                                                    ~c 7

Lucrările de instalații sanitare se vor executa de către personal specializat^putțjriZaț,, respectarea tehnologiilor de execuție, în conformitate cu prevederile din NormativuM^&^ȘivCâ^ respectarea normelor de tehnica securității si protecției muncii, specifice fiecărei categorii de lucrări în parte, si a caietului de sarcini, care se vor completa si cu datele din caietele tehnice privind tehnologiile de montare a materialelor si echipamentului nou.

Proiectarea si executarea lucrărilor de instalații sanitare interioare asigura criteriile de performanta prevăzute în Legea 10/1995 pentru principalele cerințe de calitate obligatorii, după cum unrmeaza: rezistenta si stabilitate, siguranța în exploatare, siguranța la foc, igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protecția mediului, izolație termica, hidrofuga si economia de energie, protecție împotriva zgomotului.

c. INSTALAȚII TERMICE

Pentru obtinera confortului termic, se va adopta sistemul de încălzire centrala -

Amplasamentul clădirii proiectate fiind in localitatea BUCOV, județul Prahova, corespunde zonei climatice II cu temperatura exterioara convenționala de calcul -15 gr C si in zona eoliana II.

c.2.Bazele întocmirii:- Legea 319/2006 a securității si sanatatii in munca;

 • - PE 009/93 Norme de prevenire stingere si dotare împotriva incendiilor privind producerea, transportul si distribuitia energiei termice;

-1 13/2015 Normativ pentru proiectarea si executarea instalațiilor de încălzire;

 • - Date de fabricație privind echipamentele si materialele ce se vor instala;

 • - Condiții impuse de situația existenta in teren si de furnizorii de echipamente si materiale.

c3. Consumatori:

In proiect se va avea in vedere:

 • - Sistemul de încălzire pentru asigurarea numai in anotimp friguros a temperaturilor conform

SR 1907/2/97 si I 13/2015.;

 • - Sistemul de preparare a apei calde;

In scopul stabilirii capacitatii centralei termice se va calcula necesarul termic pentru incalzire conform SR 1907-1/97 si 1907/2/97 - la faza P.T.

Se va achiziționa o centrala termica complet echipata, dotata cu vas de expansiune, pompe de circulație, boiler.

c.4.lnstalatia interioara

Se propune ca încălzirea spatiilor sa se realizeze prin montarea de radiatoare din otel, panou - model TIP22/600 - montate la 100 mm disanta de pardoseala finite si 33 mm fata de perete; radiatoarele se vor fixa pe pardoseala.


S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                           .       _

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,Înregistrată la Oficiul Registrului Comertu<luΑ’sub J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

Fiecare radiator din parter se va echipa cu următoarele armaturi:

- robinet de reglare cu cap termostatic, pe conducta de ducere (tur) pentru regtgr|^''^^ temperaturii si funcționarea automata in funcție de temperatura interioara dorita;

- robinet de tur si retur cu Dn1/2” si dop aerisitor;

c.5.Centrala termica

încăperea destinata centralei termice, respecta condițiile Normativului P118/1999; pentru asigurarea aerului necesar combustiei este prevăzută o deschidere cu suprafața vitrata de 5% m2/ mc incapere, in pereții exteriori ai incăperii.

Camera centralei respecta condițiile de rezistenta la foc de 3 ore si de 1.5 ore pentru plansee. Usa este confecționată din material metalic.

Conductele de alimentare cu agent termic (rețea distribuție, legaturi radiatoare) - se vor executa din țeava de cupru. Se adopta o distribuție a agentului termic perimetrala, fiecare radiator fiind alimentat prin conducte proprii tur/retur.

Evacuarea naturala a oazelor de ardere se face prin cos metalic - tiraj natural, montat in exterior; coșul de fum depășește coama acoperișului cu minim 0.50 m.

Asigurarea instalației

Asigurarea impotriva creșterii presiunii și temperaturii apei peste limitele admise se va face conform STAS 7132 și prescripții ISCIR C.31, prin prevederea de:

 • - vas de expansiune inchis cu membrană;

 • - limitatoare de temperatură;

 • - supape de siguranță;

 • - presostat de presiune minimă;

 • - semnalizare acustică și optică la atingerea temperaturii maxime, amplasate in zone cu personal permanent.

Alimentarea cu apă

Umplerea cu apă a instalației de incălzire se va realiza din instalația de apă potabilă rece; se prevede o armătură de reținere, pentru a împiedica pătrunderea apei din instalația de incălzire in instalația din care se face alimentarea.

Pentru prelungirea duratei de funcționare a centralei, este recomandabil montarea pe conducta alimentare cu apa rece a instalației, a unui filtru anticalcar.

Alimentarea cu combustibil - solid/lemne.

Nota: - materialele utilizate la executarea instalațiilor vor avea certificate de atestare a performantelor, agremente, omologări eliberate de instituții abilitate din Romania.

c.6. Precizări asupra instalației de incălzire centrala

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                      /* 'np—'i \

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr' ■

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

La conducte - principalele verificări sunt:

■■■ . -■/

•Executarea corecta a imbinarilor;

' '• . ..

•Buna fixare in bratari, console si alti suporți;

•Existenta țevilor de protecție la trecerea prin plansee si pereți; •Amplasarea corecta a dispozitivelor de aerisire si golire.

Proba de presiune la rece:

Se executa înainte de finisarea elementelor (vopsire, izolare termica), si are ca scop verificarea hidraulica la temperatura ambianta a rezistentei si etanseitatii elementelor izolație.Proba de presiune se executa la o presiune de 1,5Pn.

Masurarea presiunii de proba se va face prin citiri la intervale de 10 minute timp de 3 ore.

Proba la cald:

Are ca scop verificarea etanseitatii, a modului de comportare a elementelor instalației la dilatare si contractare, pentru efectuarea probei la cald, instalația se alimentează cu agent termic din sursa definitiva.

Se controlează daca dilatările se produc in sensul prevăzut in proiect astfel incat sa nu apara neetanseitati iar punctele fixe sa nu sufere deplasări.

Proba de eficacitate:

Se face cu întreaga instalație in funcțiune in condiții normale de exploatare la temperaturi scăzute ale aerului exterior, cat mai aproape de situația normala.

Se masoara temperatura aerului in incaperi cu termometre avand o sensibilitate de 1/10°C

Pe durata probei de eficacitate de 24h măsurătorile se fac la intervale de o ora.

Se respecta prevederile prevăzute in proiect cu abateri de 0,5°C pana la 1 °C.

c.7. Cerințe generale privind realizarea instalației de incalzire centrala

Materialele utilizate trebuie sa corespunda standardelor internaționale ISO 9001-9003; deasemeni, materialele vor avea caracteristicele si tolerantele conform Normativului 113/2015 si vor fi insotite de certificatul de calitate al furnizorului.

c.8. Instrucțiuni de intretinere si exploatare

 • - menținerea in stare buna de funcționare a instalațiilor;

 • - înlocuirea elementelor uzate si deteriorate.

Se vor respecta instrucțiunile furnizorilor de materiale si echipamente.

Darea in exploatare a instalațiilor de incalzire se va face conform recomandărilor Normativului 113.

c.9. Masuri de protecția si igiena muncii

In conformitate cu legislația in vigoare cerințele de securitate si sanatate in munca care trebuie avute in vedere se refera la:

•Echipamentele tehnologice si instalații;


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479.

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel

•Documentația furnizata a autoritatii contractante privind instrucțiunile de monta manualele de operare si instrucțiunile SSM;

•Instruirea personalului;

• Instalațiile electrice (interioare si exterioare);

•Organizarea de șantier;

•Dotarea cu echipamente sigure din punct de vedere al securității personalului utilizator;

•Asigurarea condițiilor de lucru, in regim sub tensiune sau in apropierea acesteia. Contractantul va pune la dispoziția autoritatii contractante „instrucțiunile tehnologice” si „instrucțiunile specifice” de securitate a muncii.

c. 10. Securitate la incendiu:

•Prin proiect s-au prevăzut soluțiile care sa nu favorizeze declanșarea sau extinderea incendiilor, respectandu-se:

-Legea 307/2006;Normativul NP17/2011 ;PE 009/93;

c.11. Protecția mediului - Se considera ca tipul de instalație ales, combustibilul utilizat, marimea si funcționarea instalației, nu constituie un factor de poluare peste limitele admise de legislația in vigoare

 • e.  Situația existenta a utilităților si analiza de consum

Asigurarea utilităților:

Alimentarea cu apa a imobilului este realizata din rețeaua de apa existenta.

Evacuarea apelor uzate menajere se va face prin intermediul unei fose septice ce urmeaza a fi realizata pe teren.

Alimentarea cu energie electrica a imobilului se face din rețeaua electrica existenta, încălzirea se realizează prin intermediul unei centrale termice cu combustibil solid.

 • f.  Concluziile evaluării impactului asupra mediului

Concluzii generale

Lucrările proiectate la CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO nu introduc efecte negative suplimentare asupra solului, microclimatului, apelor de suprafața, vegetației, faunei, zgomotului sau peisajului. Concluzii privind limitarea efectelor asupra calitatii apei

Nu exista surse de poluare in perioada de execuție pentru factorul de mediu apa.

Recomandări privind limitarea efectelor asupra calitatii apei

Apele uzate menajere vor asigura respectarea prevederilor NTPA - 002/2002 - Privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților si direct în stafiile de epurare.

Concluzii privind limitarea efectelor asupra calitatii apei de suprafața

Nu exista surse de poluare in perioada de execuție pentru factorul de mediu apa.

Recomandări privind limitarea efectelor asupra calitatii apei de suprafața

Locul unde va fi construita organizarea de șantier trebuie sa fie astfel stabilit incat sa nu aduca prejudicii mediului natural sau uman (prin emisii atmosferice, prin producerea unor accidente cauzate de manevrarea materialelor, prin descărcarea accidentala a mașinilor care transporta materialele in cursurile de apa de suprafața, prin producerea de zgomot, etc). Se recomanda ca amplasamentul organizării de șantier sa nu se afle in apropierea apelor de suprafața.

Concluzii privind limitarea efectelor asupra calitatii aerului

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sui f r.'?. ® «a

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                           /'A

tel. 0723618082Aron Daniel                                                                             x j'-'"--. ■    ■

In perioada de execuție a lucrărilor vor fi intreprinse masuri pentru prevenirea si reducerea poluării atmosferei cu pulberi, praf si noxe chimice de orice fel, prin transportul si manipularea adecvata de materii prime si materiale impotriva acțiunii vântului: transportul materialelor de construcție si vrac, care pot fi antrenate in aer, se va face in mijloace de transport cu bena acoperita.. Utilajele, echipamentele, vor fi periodic verificate din punct de vedere tehnic. Folosirea de utilaje, vehicule echipamente de generație noua, prevăzute cu sisteme performante de reținere a pulberilor. Se vor respecta limitele impuse de STAS 12574/87 privind condițiile de calitate a aerului.

Concluzii privind calitatea actuala a solului

La execuția lucrărilor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau in timp. In scopul diminuării poluării solului nu se va depăși suprafața necesara frontului de lucru, iar materialele de construcții nu vor afecta vecinătățile.

Recomandări privind limitarea efectelor asupra calitatii solului si subsolului

Se va amenaja corespunzător spațiul in care vor fi stocate temporar deseurile rezultate din perioada de execuție; se vor lua masuri de evitare a poluării produse de de scurgeri accidentale de combustibili, lubrefianti, alte substanțe precum ape uzate ce ar putea contamina solul. întreținerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de construcție.

Concluzii privind factori de mediu: flora si fauna

Pentru protecția florei si faunei, se va acorda o atentie deosebita in timpul executării lucrărilor, respectiv curățirea locului de deșeuri pentru a nu genera vectori de boala pentru animale sau a stînjeni dezvoltarea normala a vegetației.

Concluzii privind efectul investiției asupra sanatatii populației

Se va prevedea realizarea, dezvoltarea si intretinerea spatiilor verzi, cu rol antipoluant impotriva noxelor, zgomotul, cat si estetic.

Se vor respecta limite impuse de către STAS 10009/1998, STAS 6156/1986 si HG 1756/2006 privind limitarea nivelului de zgomot in mediu produs de echipamente zgomot in mediu produs de echipemente destinate utilizărilor in exteriorul clădirilor.

Concluzii majore care au rezultat din evaluarea impactului asupra mediului

Realizarea lucrărilor din cadrul proiectului CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO PARTER va aduce avantaje atât din punct de vedere al protecției mediului, cat si economice.

In consecința apreciem ca realizarea obiectivului de fata poate avea un impact nesemnificativ asupra mediului si de scurta durata in perioada de execuție si un efect de dezvoltare a zonei după punerea lui in funcțiune.

Durata de realizare si etapele principale

Durata de realizare a investiției CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO se propune a fi de 3 luni si durata de execuție a lucrărilor se propune a fi de 12 luni.

CAPITOLUL IV Costuri estimative ale investiției

Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general

Devizul general si devizele pe obiect aferente obiectivului de investiție " CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO PARTER "Beneficiar UAT PLOIEȘTI, s-au elaborat conform metodologiei prevăzute in HG28/2008.

La baza estimării cheltuielilor necesare realizării investiției a stat centralizatorul de lucrări cu valori pe obiect, evaluările cantitatilor de lucrări si a preturilor unitare, precum si estimările pe baza de deviz financiar a cotelor de chieltuieli aferente implementării proiectului.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479,

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel

Acest capitol cuprinde:

-Devizul general, conform HG28/2008

-Centralizator de lucrări cu valori - atașate prezentei documentații Pentru estimarea cheltuielilor s-a folosit baza de date a proiectantului.

Valoarea totala a investiției, cu detalierea pe structura a devizului general, întocmit conform prevederilor HG 28/2008 este anexata la proiect.

4.2 Capacitati fizice:

In urma acestor intervenții se vor modifica indicii teritorialei astfel:

Construcția este organizată pe parter, beneficiind de mai multe accese, cuprinde spații destinate recreerii si administrative, dotări sanitare și utilitățile aferente, distribuite după cum urmează:

Parter:

Bucătărie           43,91 mp

Hol                 8,80mp si 10,12mp

Magazie alimente    24,57mp

Birou                10.34mp

Depozit unelte si material curățenie 13,20mp

Arhiva               12,98mp

Material didactic       8,20mp

Sala educaționala    55,68mp

Grupuri sanitare      20,84mp

Suprafața construită:

Suprafața utilă:

Ac = 248,95mp

Au = 209,00mp

înălțimea liberă:

H|iber = 2.90m

1. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care se realizează investiția, după caz

Indicatori specifici domeniului de activitate

Indicatori calitativi

Indicatorii calitativi sunt:

 • -  Imbunatatirea imaginei organizației

 • -  Conformitatea cu reglementările si legislația in domeniul protecției sociale, a pazei contra incendiilor si a muncii;

 • -  Beneficii sociale cum ar fi: creșterea nivelului de trai, imbunatatirea standardului de viata, creșterea gradului de civilizație rurala, sporirea motivării pentru traiul in mediul rural.etc;

 • -  Relații mai bune cu comunitatea.

Indicatori cantitativi

Indicatori speciali realizați

CAPITOLUL VIII

Costul total al unui proiect de investiții este dat de suma costurilor de investiție: teren, construcții, echipamente, costuri speciale de întreținere, licențe, brevete, taxe și comisioane aferente derulării proiectului.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului slib'nr J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel.0723618082Aron Daniel                                                                V," •

Metodologia internațională pentru analiza financiară pe baza fluxului de numerar presupune

Structura costurilor multianuale de întreținere

Ca urmare a lucrărilor de modernizare CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO, pentru menținerea condițiilor de exploatare pe durata orizontului de analiză, vor fi necesare și costuri de capital adiacente pentru întreținerea curentă și periodică.

Pentru ca proiectul sa producă beneficii la nivelul prognozat este necesar ca investiția sa isi mențină caracteristicile de performanta pe toata durata de previziune sunt prevăzute lucrări de reparații capitale la infrastructura în anii 8, respectiv 14.

Costurile viitoare sunt actualizate cu rata considerată a inflației, pe toată perioada de analiză.

Evoluția prezumată a costurilor pentru reparații curente și întreținere

Lucrările de reparații curente sunt cele care se execută periodic în scopul compensării parțiale sau totale a capacității portante și uzurii produse căilor de acces public și anexelor acestora, pentru a li se reda condițiile normale de exploatare și de siguranța circulației rutiere și pietonale.

în tabelelul următor este redată evoluția costurilor pentru reparații curente și întreținere în varianta cu proiect.

Evoluția prezumată a veniturilor

Nu se vor percepe taxe și nu se vor obține venituri financiare directe din această facilitate. în consecință, analiza financiară va reflecta faptul că beneficiarul oferă spre exploatare gratuită obiectivul investițional.

în cadrul analizei sunt menționate, ca si venituri din exploatare, sumele transferate din bugetul propriu ce vor fi utilizate pentru susținerea cheltuielilor de întreținere.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, TEL. 0723618082 Aron Daniel

Evoluția prezumată a veniturilor

An CI

An C2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 1

11

12

13

14

15

16

17

18

19 1

20

ÎVenituri din Exploatare

0,00

0,00

314,50

408,80

293,59

381,62

274,07

356,25

255,84

1109,07

238,83

310,45|

222,95

289,81

208,131

902,23

194,29

252,55

181,37

235,76

169,311

220,08

Surse de finanțare - (mii Lei)

An CI

An C2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Contribuție locala -Cheltuieli neeligibile

284,37

1110.98

314,50

408,80

293,59

381,62

274,07

356,25

255,84

1109 07

238,83

310,45

222,95

289,81

208,13

902,23

194,29

252,55

181,37

235,76

169 31

220,08

Fonduri externe -Cheltuieli eligibile

1202,31

4683,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total resurse financiare

1486,68

5794,04

314,50

408,80

293,59

381,62

274,07

356,25

255,84

1109,07

238,83

310,45

222,95

289,81

208,13

902,23

194,29

252,55

169,31

220,08
S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                           F &

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului s.Ub nr. J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel

Fluxul de numerar - Solvabilitate și viabilitate

Fluxul de numerar (cash flow-ul) trebuie să demonstreze sustenabilitatea financiară, care cohstă;< în aceea că proiectul nu este supus riscului de a rămâne fără disponibilități de numerar, respectiv trebuie să demonstreze că nivelul cash flow-ului net cumulat neactualizat este pozitiv in fiecare an de prognoza.

Solvabilitatea și viabilitatea sunt asigurate dacă rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este pozitiv pe perioada întregului orizont de timp.

în cazul în care condiția de sustenabilitate financiară nu este îndeplinită (rezultatul cumulat al fluxului net de numerar este negativ), se procedează la revizuirea planului financiar.

Calculul indicatorilor dinamici financiari: Rata financiară Internă de Rentabilitate a Investiției (fIRR/C)

Rata de actualizare

Pentru actualizarea la zi a fluxurilor financiare și pentru calcularea valorii prezente nete (NPV), se definește rata de actualizare.

• Rata de actualizare utilizata în calcul este: 8,00%

Rata financiară Internă de Rentabilitate calculată la total valoare investiție (fIRR/C)

Rata financiară Internă de Rentabilitate (fIRR/C) a investiției este calculată luând în considerare costurile totale ca ieșire de numerar, iar veniturile ca intrare.

Rata financiară Internă de Rentabilitate calculată la Contribuția proprie (fIRR/K)

Rata internă a rentabilității capitalului propriu investit, este calculată pentru capitalul acționarilor statului, creditele financiare (în momentul în care sunt rambursate), adunate la costurile de întreținere/exploatare. Nu este luat în considerare grantul fondurilor structurale.

Profitabilitatea investiției în proiect se determină considerând numai contribuția proprie la proiect și se măsoară prin VNAF/K și RIRF/K.

Tabelul următor reprezintă profitabilitatea contribuției proprii investite în proiect. Profitabilitatea preconizata unei investiții este cea care furnizează suficiente venituri pentru a acoperi cu exactitate costul de oportunitate al intrărilor

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, TEL. 0723618082 Aron Daniel

Calculul ratei Interne de Rentabilitate Financiare a capitalului investit

An CI

An C2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

15

17

18

19

20

Valoare reziduala

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2548,25

Venituri din exploatare

0,00

0,00

314,50

408,80

293,59

381,62

274,07

356,25

255,84

1109,07

238,83

310,45

222,95

289,81

208,13

902,23

194,29

252,55

181,37

235,76

169,31

220,08

Total venituri

0,00

0,00

314,50

408,80

293,59

381,62

274,07

356,25

255,84

1109,07

238,83

310,45

222,95

289,81

208,13

902,23

194,29

252,55

181,37

235,76

169,31

2768,33

Costuri reparații curente si intretlnere

0,00

0,00

299,52

389,33

279,61

363,45

261,02

339.28

243,66

1056,25

227,46

295,66

212,34

276,01

198,22

859,26

185,04

240,52

172,74

224,53

161,25

209,60

Contribuția locala

284,37

1110,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total cheltuieli

284,37

1110,98

299,52

389,33

279,61

363,45

261,02

339,28

243,66

1056,25

227,46

295,66

212,34

276,01

198,22

859,26

185,04

240,52

172,74

224,53

161,25

209,60

Flux de numerar net

-284,37

-1110,98

14,98

19,47

13,98

18,17

13,05

16,96

12,18

52,81

11,37

14,78

10,62

13,80

9,91

42,96

9,25

12,03

8,64

11,23

8,06

2558,73

Rata interna de rentabilitate flnandara a Investiției (FRR/c)

3,93%

Venitul net actualizat finandar al Investiției (FNPV/C)

-604,10
Profitabilitatea financiara a investiției

In urma analizei s-au concluzionat următoarele:

 • •  Datorită fluxului de numerar ce conține preponderent valori negative, calculul Ratei Financiare Interne de Rentabilitate (fIRR/C) conduce la o valoare negativă, deci inferioară valorii pozitive de 8,00% recomandată.

 • •  Datorită faptului că investiția nu generează profit, Valoarea Prezentă Netă Financiară a investiției (FNPV/C) este, de asemenea, negativă

 • •  Raportul beneficiu-cost este < 1.

FRR/C= - 4,70% < +8,00%

Raport beneficiu-cost = 0,68

Profitabilitatea financiara Contribuției proprii

 • •  Calculul Ratei Financiare Interne de Rentabilitate a Capitalului/Contributiei proprii (fIRR/K), conduce la o valoare negativă

 • •  Datorită faptului ca investiția nu generează profit, valoarea Prezentă Netă Financiară a Contribuței proprii (fNPV/K) este negativă.

 • •  FRR/C= 3,93% < +8,00%

 • 1. Analiza Economică

Aceasta este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore - investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii;

 • 2.  Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate financiară

Scopul analizei de sensivitate este de a selecta variabile critice și parametrii ale căror variații, pozitive sau negative comparate cu valoarea de bază are efectul cel mai mare asupra valorii elRI și eNPV care pot cauza schimbări semnificative a acestor parametri. Se recomandă considerarea acelor parametri pentru care variația pozitivă sau negativă cu 1 % produce o variație a valorii elRR si în valoarea de baza a eNPV.

Analiza de sensitivitate va determina gradul de senzitivitate a RIR și VNP la variațiile nefavorabile ale variabilelor cheie selectate:

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.                                              * ¥

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub'nr^ / J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                           f § ■'

tel. 0723618082 Aron Daniel


Scădere beneficii externe (cu 1,2 și 3 %)

Creștere beneficii externe (cu 1, 2 și 3 %)

Scădere costuri de întreținere (cu 1, 2 și 3 %)

Creștere costuri de întreținere (cu 1, 2 și 3 %)

Scădere rata de actualizare economică (cu 1,2 și 3 %)


• Creștere rata de actualizare economică (cu 1,2 și 3 %)

Pentru fiecare variabilă cheie considerată, modelul de evaluare a eficienței socio-economice a proiectului s-a recalculat pentru un interval de variație de [-3%, +3%].

RIR economic

Variație

-3%

-2%

-1%

Baza

1%

2%

3%

Variație beneficii externe

-5,07

-4,95

-4,82

-4,7

-4,58

-4,46

-4,34

Variație costuri intretinere

-4,48

-4,56

-4,63

-4,7

-4,77

-4,85

-4,92

VNA economic (mii lei)

Variație

-3%

-2%

-1%

Baza

1%

2%

3%

Variație beneficii externe

-5836,44

5801,73

5767,02

5732,31

-5697,6

5662,89

5628,2

Variație costuri intretinere

-5646,54

5675,13

5703,72

5732,31

5760,91

-5789,5

5818,1

Variație rata de

-

-

-

-

-

-

actualizare

-5610,54

5680,02

5718,39

5732,31

5727,04

5706,74

5674,7


RIR ECONOMIC


Variație beneficii externe


Variație costuri întreținere


-5450VNA ECONOMIC


-5550 g -5600 > -5650 Ș -5700 § -5750


Variație beneficii externe


Variație costuri întreținere-5800

-5850

-5900

Concluzii privind ANALIZA DE SENZITIVITATE

Examinând rezultatele analizei de senzitivitate, se constata următoarele:

 • •  Variația indusa la Rata de Rentabilitate Interna Economica (elRR) de către variația variabilelor critice, menține valorile elRR inferioare Ratei Sociale de Actualizare (0.8%);

 • •  Variația indusa la Valoarea Prezenta Neta Economica (eNPV), de către variația variabilelor critice, menține valorile eNPV în limite negative.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L,

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr' «

J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,                                                                       >

tel. 0723618082 Aron Daniel                                                                 Ic c

Analiza economica este obligatorie doar în cazul investițiilor publice majore - investiție publică majoră: investiția publică al cărei cost total depășește echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în domeniul protecției mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investițiilor promovate în alte domenii;

 • 3. Analiza de risc

Analiza de risc evaluează efectele variațiilor simultane ale parametrilor de interes asupra RIR și VNP.

S-a efectuat o analiză de risc calitativă (prezentată descriptiv), pentru variabilele critice identificate în analiza de senzitivitate, precum și pentru celelalte riscuri care pot aparea pe parcursul implementării investiției (tehnice, de mediu, financiare, instituționale și legale) și măsuri de diminuare a acestora.

Gestiunea riscului Identificarea riscurilor

Riscul se caracterizează prin posibilitatea descrierii unei legi de probabilitate pentru rezultatele scontate. Probabilitatea arată în ce măsură este posibilă producerea unui anume eveniment în condiții determinate. Deci, pentru fiecare eveniment există o probabilitate de apariție. Riscul este o caracteristică specifică întregii distribuții de probabilități. Atât probabilitatea, cât și riscul pot fi interpretate subiectiv și obiectiv.

 • •  Riscul subiectiv constituie o estimare a riscului obiectiv și depinde de individ, de informația sa, de temperamentul său.

 • •  Riscul obiectiv este inerent oricărei acțiuni caracterizate prin variația rezultatelor probabile și reprezintă o variabilă independentă de individ.

Pentru identificarea riscurilor se va tine cont posibilitatea de previziune, astfel se vor lua in calcul atat riscurile previzibile cat si posibilitatea apariției unor riscuri generate de factori inprevizibili.

 • •  riscuri previzibile - provocate de factori ce pot fi prevăzuți înainte de asumarea unor obligații. Se poate menționa între aceste riscuri trecerea bruscă de la o temperatură la alta prin schimbarea anotimpurilor, fluctuațiile valutare în condițiile unei crize economice mondiale, etc. Efectele acestor categorii de riscuri pot fi diminuate sau uneori eliminate prin adoptarea din timp a mijloacelor corespunzătoare de ordin material și moral.

 • •  riscuri imprevizibile - provocate de factori imprevizibili înainte de asumarea unor obligații. Exemple de astfel de riscuri sunt: seceta, inundațiile, grindina, cutremurul de pământ, furtuna, adică riscuri provocate de evenimente fortuite în cadrul raporturilor dintre om și natură sau cele provocate de evenimente fortuite în cadrul raporturilor dintre oameni.

Vor fi analizate posibilele riscuri economice luând in calcul


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. j J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

 • •  riscurile de exploatare, care reflectă sensibilitatea rezultatului la modificările “ condițiilor de exploatare, respectiv la desfățurarea activității.

 • •  riscurile financiare, care reflectă sensibilitatea rezultatului la modificarea condițiilor" de finanțare a activității.

• riscuri de faliment, respectiv de insolvabilitate, care reflectă capacitatea unei instituții de a face față plăților la scadență.

Se va acorda o atentie deosebita riscurilor de exploatare analizand:

 • •  riscul de selecționare a personalului, respectiv riscul izvorât din incompetență și ignoranță. Inexistența unui personal specializat, de o formație teoretică superioară, cu o experiență acumulată poate genera întârzieri în dezvoltarea activității firmei și chiar dezechilibre greu de redresat;

 • •  riscul de dotare tehnico-materială și financiară. Dotarea materială și financiară insuficientă determină lipsa de activitate cu repercursiuni negative asupra rentabilității;

 • •  riscul de management.

De asemenea se vor lua in calcul:

 • •  riscul de aprovizionare respectiv riscul de a nu putea asigura în ritm susținut (continuu) aprovizionarea cu materii prime, materiale și energie. în vederea eliminării acestui risc sau a diminuării lui trebuie luate în calcul mai multe alternative de aprovizionare tehnico-materială.

 • •  riscul de depozitare care este legat direct de modul în care sunt asigurate spațiile de depozitare, de caracteristicile tehnico-funcționale ale acestora, de modul cum sunt amplasate, administrate aceste spații.

 • •  riscul privind bonitatea partenerilor, respectiv a capacității acestora de a plăti obligațiile asumate prin contracte.

 • •  riscul de scumpire ulterioară a contractării materiilor prime și a manoperei.

 • •  riscul privind negocierea neurmată de contractare.

 • •  riscul privind executarea contractelor, respectiv riscul apariției unor evenimente ce au ca rezultat imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale sau întârzierea executării lor.

 • •  Riscul valutar care este generat de fenomene specifice pieței valutare: devalorizare, revalorizare, reglementări de transferabilitate, reglementări de convertibilitate.

 • •   Riscul ratei inflației, în condițiile în care ritmul deprecierii monetare înregistrat în cadrul economiei naționale este important se impune luarea în considerare a ratei reale de variație a unui indicator, și nu a celei nominale.

S.C.DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.


Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub«r^Ș/ J29/1630/2014, C.U.l: 33902590, țel. 0723618082 Aron Daniel                                                                      /$."

în perioada de execuție a proiectului, factorii de risc sunt determinați de caracteristicîletetinipe ale proiectului, de experiența și modul de lucru al echipei de execuție, de parametrii exoge^îh-' principal macro-economici) ce pot să afecteze sumele necesare finanțării în această etapăQ1.A •*' Principalele riscuri ce pot sa apara sunt:

 • •  riscul tehnologic care apare în cazul unor investiții cu grad ridicat de noutate tehnologică.

 • •  riscul de depășire a costurilor ce apare în situația în care nu s-au specificat în contractul de execuție sau în bugetul investiției actualizări ale costurilor sau cheltuieli neprevăzute;

 • •  riscul de întârziere (depășire a duratei stabilite) poate conduce, pe de o parte la creșterea nevoii de finanțare, inclusiv a dobânzilor aferente, iar pe de altă parte la întârzierea intrării în exploatare cu efecte negative asupra respectării clauzelor față de furnizori și de clienți;

 • •  riscul de interfață este generat de intercondiționarea dintre diferiți executanți care participă la realizarea proiectului și derivă din coordonarea executanților sau din incoerența între clauzele diferitelor contracte de execuție;

 • •  riscul de subcontractanți este asumat de titularul de contract când tratează lucrări în subantrepriză;

 • •  riscul de indexare a costurilor proiectului apare în situația în care nu se prevăd în contract clauze ferme privind finalizarea proiectului la costurile prevăzute la momentul semnării acestuia, beneficiarul fiind nevoit să suporte modificările de preț.

Analiza calitativa a riscurilor

Problema incertitudinii trebuie transformată dacă este posibil într-o problemă de management al riscului. Aceasta este o problemă de investire în informații, care poate lua diferite forme, cum ar fi cercetarea ulterioară, stabilirea proiectelor pilot sau decalarea proiectelor nerezolvate.

Odată ce sunt cunoscute rezultatele majore posibile, și probabilitățile legate de acestea, viziunea diferitelor grupuri ale căror interese sunt afectate, trebuie dezbătute. Aceasta ar trebui să determine gradul de împotrivire a riscului între factorii interesați.

Analiza calitativă a riscului este un proces de evaluare a impactului factorilor de risc identificați. Prin acest proces prioritățile sunt menite să rezolve factorii potențiali de risc, depinzând de impactul pe care aceștia îl pot avea. Cea mai importantă caracteristică a modelului calitativ este aceea că utilizează indexuri subiective cum ar fi ierarhia ordinală: scăzut-mediu-ridicat, vital-critic-important, cotă de nivel, etc.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J29/1630/2014, C.U I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

Tip de risc

Nivel de risc

Scăzut

Mediu

Ridicat

riscurile de exploatare

X

riscurile financiare

X

riscuri de faliment

X

riscul de selecționare a personalului

X

riscul de dotare tehnico-materială și financiară

X

riscul de management

X

riscul de aprovizionare

X

riscul de depozitare

X

riscul privind bonitatea partenerilor

X

riscul de scumpire ulterioară a contractării materiilor prime și a manoperei.

X

riscul privind negocierea neurmată de contractare

X

riscul privind executarea contractelor

X

Riscul valutar

X

Riscul ratei inflației

X

riscul tehnologic

X

riscul de depășire a costurilor

X

riscul de întârziere

X

riscul de interfață

X

riscul de subcontractanți

X

riscul de indexare a costurilor proiectului

X


în vederea diminuării riscului proiectului se au în vedere următoarele:

 • •  Bună colaborare între proiectant și beneficiar atât în perioada de pregătire a proiectului, cât și în perioada de EXECUȚIE.

 • •  încadrarea în limitele de buget de către contractor în perioada de EXECUȚIE.

 • •  Cooperare între toate părțile implicate în derularea proiectului: Autoritate de Management, Beneficiar, Proiectant, Constructori și diriginte de șantier/ SupervizorS.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr..Z J29/1630/2014, C.U.I: 33902590, tel. 0723618082 Aron Daniel

Gestiunea Riscurilor Proiectului

Sistemul de monitorizare

Constă în compararea continuă a situației de fapt cu planul acestuia: evoluție fizică, cheltuieli financiare, calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).

O abatere indicată de sistemul de monitorizare (evoluție programată/stare de fapt) conduce la un set de decizii a managerilor de proiect care vor decide dacă sunt posibile anumite măsuri de remediere.

Sistemul de control

Este intenționat să între în acțiune repede și eficient când sistemul de monitorizare indică abateri. Membrii echipei de proiect au următoarele atribuții principale:

 • •  a lua decizii despre măsurile corective necesare (de la caz la caz)

 • •  autorizarea măsurilor propuse

 • •  implementarea schimbărilor propuse

 • •  adaptarea planului de referință care să permită ca sistemul de monitorizare să rămână eficient

Sistemul informațional

Va susține sistemele de control ți monitorizare, punând la dispoziția echipei de proiect (în timp util) informațiile pe baza cărora ea va acționa. Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al managementului de proiect) informațiile strict necesare sunt următoarele:

 • •  măsurarea evoluției fizice

 • •  măsurarea evoluției financiare

 • •   controlul calității

 • •  alte informații specifice care prezintă interes deosebit.

Mecanismul de control financiar

Se intelege prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optimă a fondurilor, un sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitând surprizele și semnalizând la timp pericolele care necesită măsuri corective. Global, acest concept se referă la următoarele:

 • •   stabilirea unei planificări financiare

 • •  confruntarea la intervale regulate a rezultatelor efective ale acestei planificări

 • •  compararea abaterilor dintre plan și realitate

 • •  împiedicarea evoluțiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit

S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.


Sediul social: Com. Ciorani nr.479, Jud. Prahova,înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr/ J29/1630/2014, C.U.I: 33902590,

tel. 0723618082 Aron Daniel                                                                 îic

Principalele instrumente de lucru operative se bazează pe analize cantitative și calitativefa rezultatelor.

(6). Sursele de finanțare ale investiției

Sursele de finanțare a investiției se constituie in conformitate cu legislația in vigoare si constau din fonduri proprii ,de la bugetul de stat sau alte surse.

(7). Estimări privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției:

Având in vedere ca obiectivul proiectat este o componenta a rețelei de drumuri comunale, acestea după ce vor fi date in exploatare, nu vor necesita forța de munca angajata permanent si in mod special pentru acest obiectiv.

1 .Număr de locuri de munca create in faza de execuție

Nu este cazul.

2. Număr de locuri create in faza de operare Urmărirea permanenta a comportării in timp a trotuarelor, in vederea depistării zonelor unde trebuie sa se intervină operativ, se va face cu personalul existent la nivelul administrației locale, nefiind necesara crearea de noi locuri de munca.

Principalii indicatori tehnico - economici ai investiției

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

TOTAL GENERAL

440,733.00

83,434.32

528,367.32

din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

415,128 00

78,874.32

494,002.32

Avize si acorduri de principiu

Avizul beneficiarului de investiție privind necesitatea si oportunitatea investiției Se va obține Certificatul de Urbanism eliberat de către Primăria comunei

Avize de principiu privind utilitățile - anexate

Acord de mediu - anexat

Alte avize si acorduri de principiu specifice - anexate.
CUI- ^902990. TPU. O7256lâ©<32

WCUMPTAT1P TEHNICA

kp,

Proiectat

ARON PANbt

5ef proiect

ARON PARHBL


S.C. = 248,95 mp

S.D. = 248,95 mp

P.O.T. = 16,9%

C.U.T. = 0,169

ALEI PAVELE S = 160,00 mp

beneficiar:      PARC MEMORIAL

CONbfANTIN 5Tb Rb - bUCOV Comanda: Construire clădire administrativa zoo Amplasament: sat buccv, nr, cad, 22244 Comuna Pucov, Județ Prahova

PR, NR, 59/2018

PL-7NR,

Al150

180

210

60

280

120

60

vc

S=4 pard

74^ gre*

p ie


S=43.9,|mp pard. gr.esie


-0.45


2itr

045

I

-TE


DEPOZIT UNELTE T. CURĂȚENIE î=13.20mp pard. gresie


MAGAZIE ALIMENTE

S=24.57mp pard. gresie


Placa rigips RF rezistent la


30


ARHIVA

S=12.98mp pard. gresie


WC FEMEI

usnLjji.tisiE


MATERIAL DIDACTIC S-8.20rnp pard. parchei


LA EDUCAȚIONALA

S=55.68mp

pard. parchetSUPRAFAȚA TABLA TIP "LINDAB1 = 390,00 mp


PLAN PARTER


nEcrn------------r—

VERIFICATOR EXPERT

NUME

SEMNAT.

cw

'•L-   ^>.Z                                          '. /

, REFERAT/EXPERTIZA NR. > V .

DATA

NR.


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

CUI - 33902590, Telefon: 0723618082Elaborator

Titlu profesional - Nume

<y> B

lura

SEF PROIECT

Daniel Aron

PROIECTAT

Al Dumitrescu

Al OumitrRsr.u

DESENAT


BENEFICIAR:         PARC MEMORIAL I

CONSTANTIN STERE PLOIEȘTI

ADRESA LUCRĂRII:,                  ' /Ai/

PARC MEMORIAL CONSTANTIN STERE rțȚțyCOV

PROIECT:                                  '

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOOPROIECT NR.

59/2018


PLANȘA:


PIAN PARTER
streasina+3.55


streasina+3.00


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L. CUI - 33902590, Telefon: 0723618082ADRESA LUCRĂRII:

PARC MEMORIAL CONSTANTIN STERE - BUCOV


PROIECT NR.

59/2018


Elaborator

Titlu profesional - Nume

Semr

JZra

5EF proiect

Daniel Aron

PROIECTAT

Al Dumitrescu

DESENAT

Al Dumitrescu

DATA:

08.2018

SCARA: 1/100


PROIECT:

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO


PLANȘA:


PLAN PARTER+3.00

5F1

+2.20


+<100

-045


-invelitoare tabla tip "Lindab" -rețea de sipci lemn -folie impermeabila anticondens -astereala


-șarpanta lemn

-strat uzura placi o.s.b.

-termoizolatie vata minerala 8 cm


-folie impermeabila anticondens


-placa din beton armat 13 cm grosime


+5.20

LF


centuri b.a.


+2.95

3T.


BIROU


oi

CSI

MAGA3

ALIMEb


SALA EDUCAȚIONALA


70

- •

pereți zidărie din cărămidă de 30 cm grosime

±0,00


-045

-T


soclu b.a.


fundație beton


-strat de uzura parchet

-strat adeziv

-sapa autonivelanta

-placa beton armat 10 cm

-folie polietilena

-termoizolatie placi b.c.a. 10 cm grosime -strat nisip 2 cm grosime

-strat ruperea capilaritatii 10 cm grosime -umplutura compactată

-teren natural


SECȚIUNE A-Aw o o

-------------------+ >--------*5*--—-----

VERIFICATOR               U||MC

RPERȚ            nume

SEMNAT.

CERIPRA

^e'fE^AȚ/'EXPERTIZA            'ț

DATA . NR.

s

.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L.

CUI - 33902590, Telefon: 0723618082

BENEFICIAR: ț . c| PARC MEMORIAL CONSTANTIN STERE PLOIEȘTI

ADRESA LUCRĂRII^-

PARC MEMORIAL CONSTANTIN. STEI^E.- BUCOV

,4,

PROIECT NR.

59/2018

Elaborator

Titlu profesional - Nume

Semr

itura

SCARA:

1/100

PROIECT:

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

FAZA:

S.F

5EF PROIECT

Daniei Aron

$

Fr

PROIECTAT

Al Dumitrescu

DATA:

08. 2018

PLANȘA:

SECȚIUNE A-A

PL. NR. Ari

DESENAT

Al Dumitrescu

J CJ
FAȚADA PRINCIPALA - NORD


LEGENDA FINISAJE FAȚADA

(J)- INVELITOARE TABLA TIP "LINDAB" - MARO

(g)- PAZIE LEMN TRATAT

(1)- ZUGRĂVELI LAVABILE - GALBEN DESCHIS

 • (4) - TAMPLARIE P.V.C. CU GEAM TERMOPAN-ALB

 • (5) - SOCLU PLACAJ PIATRA - MARO

 • (6) - STÂLP DIN LEMN 15X15CM VOPSIT MARO


VERIFICAT

/EXPERTCERINȚA


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L. CUI - 33902590, Telefon: 0723618082


Elaborator

Titlu profesional - Nume

Semnătură

5EF PROIECT

Daniel Aron

PROIECTAT

Al Dumitrescu

DESENAT

Al Dumitrescu

DATA: 08. 2018
BENEFICIAR:         PARC MEMORIAL

CONSTANTIN


ADRESA LUCRĂRII:

PARC MEMORIAL CONSTA


PROIECT

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO


PLANȘA:


FAȚADA PRINCIPALA - NORD


DATA NR.


FAZA:

S.F


PL. NR.

A5
FAȚADA POSTERIOARA - SUD


LEGENDA FINISAJE FAȚADA

(Ț)- INVELITOARE TABLA TIP "LINDAB" - MARO

(g)- PAZIE LEMN TRATAT

ZUGRĂVELI LAVABILE - GALBEN DESCHIS

 • (4) - TAMPLARIE P.V.C. CU GEAM TERMOPAN-ALB

 • (5) - SOCLU PLACAJ PIATRA - MAROCERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA I

s's'r"-


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L. CUI - 33902590, Telefon: 0723618082


Elaborator

Titlu profesional - Nume

Semnătură

SEF PROIECT

Daniel Aron

PROIECTAT

Al Dumitrescu

DESENAT

Al Dumitrescu

1/100

DATA:

08. 2018


BENEFICIAR         PARCM E MORIAL'^'S

CONSTANTIN STERE PLOIEȘTI

ADRESA LUCRĂRII:                                  53 b

PARC MEMORIAL CONSTANTIN STERE - BUCOV

------------------------- .       ~ z . : l

PROIECT                         ,       . 1, ■ ■ C*/

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO


PLANȘA:


FAȚADA POSTERIOARA-SUD


DATA

NR.


PROIECT NR.

59/2018
+2.90


1—1

3

1 .. 1


-

T7?

—r

T

i 1 O/ - i

1 1

1 1


FAȚADA LATERALA DREAPTA - EST+3.00

+^20 +2.10


+0.90

JSF.

±0 00

—£■ -045


LEGENDA FINISAJE FAȚADA

(Ț)- INVELITOARE TABLA TIP "LINDAB" - MARO (2)- PAZIE LEMN TRATAT

(5)- ZUGRĂVELI LAVABILE - GALBEN DESCHIS TAMPLARIE P.V.C. CU GEAM TERMOPAN - ALB

 • (5) - SOCLU PLACAJ PIATRA - MARO

 • (6) - STÂLP DIN LEMN 15X15CM VOPSIT MARO

 • (7) - USA METALICA DE EXTERIOR


VERIFICATOR

/ EXPERT

SEMNAT.

CERINȚA

REFERAT / EXPERTIZA NR.

DATA NR.

S

.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L. CUI - 33902590, Telefon: 0723618082

BENEFICIAR         PARC MEMORIAL^

CONSTANTIțjKS.ȚeR^Al^STI

ADRESA LUCRĂRII:                 ’/C

PARC MEMORIAL CONSTANTIN.STERE- BUCâV

PROIECT NR.

59/2018

Elaborator

Titlu profesional - Nume

Semnătură^,

SCARA:

1/100

|ect.

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

FAZA:

S.F

5EF PROIECT

Daniel Aron

PROIECTAT

Al Dumitrescu

DATA:

08. 2018

PLANȘA

PL. NR. A7

DESENAT

Al Dumitrescu

FAȚADA LATERALA DREAPTA - EST


+5.20

+1.50FAȚADA LATERALA STANGA - VEST


LEGENDA FINISAJE FAȚADA

(Ț)- INVELITOARE TABLA TIP "LINDAB" - MARO (2)- PAZIE LEMN TRATAT

ZUGRĂVELI LAVABILE - GALBEN DESCHIS

 • (4) - TAMPLARIE P.V.C. CU GEAM TERMOPAN-ALB

 • (5) - SOCLU PLACAJ PIATRA - MARO

 • (6) - STÂLP DIN LEMN 15X15CM VOPSIT MAROSEMNAT.


CERINȚA


S.C. DANTOP SERVICES PROIECT S.R.L. CUI - 33902590, Telefon: 0723618082


Elaborator

Titlu profesional - Nume

Semnătură^

SEF PROIECT

Daniel Aron

PROIECTAT

Al Dumitrescu

DESENAT

Al Dumitrescu

—C

SCARA 1/100

DATA: 08. 2018


REFERAT/EXPERTIZA NR.

BENEFICIAR          PARC MEMORIAL

constantinsterePloiesti

ADRESA LUCRĂRII:                     .7

PARC MEMORIAL CONSTANTIN STERE - B OV

PROIECT:                                            '

CLĂDIRE ADMINISTRATIVA ZOO

PLANȘA           "M y O"

FAȚADA LATERALA&TANGA - VEST


DATA NR.


PROIECT


NR.


59/2018


FAZA:


S.F


PL. NR.


A8