Hotărârea nr. 464/2018

Hotãrârea nr. 464 privind încheierea actului aditional nr. 3 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare şi întreţinere a reţelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepţia celor aflate în administrarea altor entităţi) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, încheiat urmare Hotărârii Consiliului Local nr.229/27.06.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 464


.. W;- •, |VIZAT      f

I L ■ ÎS O A L ? 's A i si j secReT*”..'

privind încheierea actului adițional nr. 3 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, încheiat urmare Hotărârii Consiliului Local nr.229/27.06.2013

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 312/26.10.2018 a domnului Viceprimar Cristian Mihai GANEA și Raportul de specialitate nr. 11867/25.10.2018 al Direcției Tehnic Investiții, prin care se propune încheierea Actului adițional nr.3 la contractul nr.16768/07.10.2013 având ca obiect Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, încheiat urmare Hotărârii Consiliului Local nr.229/27.06.2013;

Luând în considerare Raportul comisiei de specialitate nr.7, Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 30.10.2018;

în temeiul art.36 alin.(4) lit.d și art.115, lit.(b), din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea Actului adițional nr. 3 la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, încheiat urmare Hotărârii Consiliului Local nr. 229/27.06.2013 - Anexa nr.l;

Art.2 Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 229/27.06.2013 și ale contractului nr. 16768/07.10.2013 rămân neschimbate.

Art.3. Direcția Tehnic Investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Act adiționa! nr. 3

la contractul nr.16768/07.10.2013 privind Delegarea gestiunii serviciului de construire, modernizare, reparare și întreținere a rețelei stradale, lucrări de artă, parcări (cu excepția celor aflate în administrarea altor entități) aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban, incheiat urmare H.C.L.nr.229/27.06.2013

A

încheiat astăzi...................................

Văzând prevederile Art. 11 si Art.30 din contractul 16768/07.10.2013, între părțile contractante:

  • 1.    Municipiul Ploiești, ca persoană juridică de drept public, cu sediul în Ploiești, B-dul Republicii, nr.2, cod fiscal 2844855, cont nr. RO78TREZ521240271XXXX, deschis la Trezoreria Ploiești, legal reprezentat prin Primar - Adrian Florin DOBRE, în calitate de Beneficiar

Și

  • 2.    S.C.Delta ACM 93 S.A., lider al asocierii S.C.Delta ACM 93 S.A.-Drum Concept, cu sediul în București, Sector 3, str.Chiciurei, nr.39-45, tel. 021/3464108, fax 021/3464109, nr.de înmatriculare la Registrul Comerțului J40/270/28.01.1993, cod fiscal RO3575631, Cont R072TREZ7005069XXX1294 deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin d-nul Ștefan IOAN - Director General, în calitate de Operator

a intervenit prezentul act adițional prin care se modifica următoarele articole din contractul nr.16768/07.10.2013, astfel:

- Art. 11 va avea următorul conținut: “La încetarea contractului, din orice cauza, Operatorul este obligat sa restituie, libere de orice sarcina, bunurile de retur ce fac obiectul prezentului contract, exclusiv investiția reprezentând 10 grupuri sanitare publice (baterii formate din grupuri sanitare barbati si grupuri sanitare femei) si 10 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitati care vor intra in proprietatea Beneficiarului la data de 15.11.2018”.

; .....

- Art.3O va avea următorul conținut: “ La data de 15.11.201f se/vor‘Jfa^snih^ către Beneficiar toate drepturile rezultând din avize, acorduri, autorizații, sau alte acte emise de autoritatile competente, sau incheiate de Operator in legătura cu -inyef^tip reprezentând 10 grupuri sanitare publice (baterii formate din grupuri sanitarebarfd/rsi


grupuri sanitare femei) si 10 grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilitatiffff^


Restul clauzelor prevăzute în contractul nr. 16768/07.10.2013 rămân neschimbate.

Prevederile prezentului act adițional intră în vigoare după semnarea acestuia de către părțile contractante și înregistrarea la registratura beneficiarului.


Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul nr. 16768/07.10.2013 și s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


BENEFICIAR

Municipiul Ploiești

Primar

Adrian Florin DOBRE


OPERATOR


SC Delta ACM 93 SA

lider al asocierii SC Delta ACM 93 SA

SC Drum Concept SRL Director General, Ștefan IOAN


Direcția Economică

Director Executiv

Nicoleta CRACIUNOIU


Direcția Administrație Publică,

Juridic Contencios, Achiziții Publice,

Contracte

p.Director Executiv

Mihaela ZAHARIA

Sef serviciu


Direcția Tehnic Investiții

Director Executv

Mihaela IAMANDI


Serviciul Reparații și Investiții Drumuri

Șef serviciu

Mihail NEGRU