Hotărârea nr. 463/2018

Hotãrârea nr. 463 privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe și ale unităților locative din acesta, imobil situat în Ploieşti, str. Ion Maiorescu, nr. 4, proprietatea Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI f ' L HOTĂRÂREA NR. 463   |

privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe și ale unităților locative din acesta, imobil situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, proprietatea Municipiului Ploiești


Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 310/25.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1578/25.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 310/10.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 172/25.10.2018 la Direcția Economică, privind actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe și ale unităților locative din acesta, imobil situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, proprietatea Municipiului Ploiești;

Văzând Raportul din data de 10.10.2018 al Comisiei de specialitate nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere că blocul de locuințe 33U1 situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4 este proprietatea municipiului Ploiești în baza Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 201/2007;

Ținând cont de faptul că imobilul este înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 137156, având nr. cadastral 137156-C1;

A.

In conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă actualizarea datelor tehnice ale blocului de locuințe 33U1 și însușirea suprafețelor unităților locative si ale părților comune din acesta situat în Ploiești, str. Ion Maiorescu, nr. 4, conform Anexelor nr. 1,2,3,4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel: Anexa nr. 1 - foaie colectivă (1 filă), Anexa nr. 2 -relevee pe niveluri (8 file), Anexa nr. 3 - relevee pe apartamente (32 file) și Anexa nr. 4 - relevee spații comune (11 file).

Art.2. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

Contrasemnează: PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, z/f©p. SECRETAR, George-S^rin^Niculae BOTEZ /ț, '^.X^ihaela ZAHARIA |Z '   ! .ț Sef Serviciu

Carte Fwncîaiă ColeclîvS Nr 137156 -Cl/UAT Ploiești, PrahovaFoaia colectivă


| Nivel

1......

Nr. apartament/ spațiu cu alta destinație

Cod

Unitate        Nr. CF

individuala    i iuti vidnalâ*

(UD* |

Suprafața utilă Uf -Suap-(mp)

( __ .

Cută parte indiviză din părțile comune aferente Ui

Cotă parte teren aferent UI (Cpt)

Suprafața construita/ apartament

Suprafața construita parti forau ne/apartamen t

1 p

Sp. comercial

..ui.........._____

229.50

7.<»8

27.80

255

66.31         î

i El .

Ap. 1

35.35

1.63

6.65

49.21

14.45        |

• £1

Ap.2

71.55

3.30

13.45

.93.80

29.26

1 .H.

Ap. 3

L

71.15

3.28

13.37

94.21

29.08

1 El

Ap.4

1

71.39

3.79

13.41

95.49

29.17        ’

| E2

Ăp,5

1

35.50

1.64

6.69

51.10

14.54        :

; '" E2”.....

Ap.6

71.75

3.31

13.49

99.73

29.35

. E2

Ap.7

71.89

3.31

13.49

99.82

29.35

i E2

Ap. 8

r

71.94

3.32

13.54

101.10

29.44

1 E3

Ap9

i

35.23

1.62

6.60

51.10

14.36

i E3

Ap. 10

......... 1.......

71.60

3.30

13.45

99.73

29.26

• E3

71.02

3.27

13.33

99.82

28.99

' b~

Ap. 12

71.95

3.32

13.54

101.10

29.44

ț E4

Ap. 13

35.31

1.63

6.65

51.10

14.45

i E4

Ap. 14-         |

72.08

3.32

13.54

99.73

29.44

>1

Ap. 15     1                1

71.89

3.31

13.49

99.82

29.35

r u

Ap. 16

71.38

3.29

13.41

101.10

29.17

l 1 ș

Ap. 17

35.88

1.65

6,73

51.10

14.63

(

Ap, 18

{

71.96

3.32

13.54

99.73 j

29.44

1

Ap. 19

71.77

3.31

13.49

99.82

29.35

Ap.20

71.76

3.31

13.49

101.10

29.35

1 1.6

Ap.21

35.62

1.64

6.69

51.10

14.54

r *f'

Ăp.22

71.63

3.30

13.45

99,73 i

29.26

1 H

Ap.23

70.75

3.26

13.29

99.82    ■

28.91

1 r<‘

Ap. 24

i

72.55

3.34

13.62

ioi.io i

29.61        |

|   17   ,     Ap.25    ]

36.12

1.67

6.81

51.10    1

14.81         1

1 1-;

Ap.26

ț

72.28

3.33

13 58

100.00 1

29.53        i

r:

.......Al’-22.. j

71.65

3.30

13.45

102.70

29.26

5 ‘

Ap.28

71.97

3.32

13.54

101.63    1

29.44       (

? : '•

Ap.29

35.77

1.65

6.73

51.10     i

14.53

| ks

Ap.2-(i

I

72.56 j

3.35

13.66

100.00 ■

29.70

Ap.31     i

i

72.31     i

3.33

13.58

102.70

29.53

r vi.

Ap.32

1

71.56

3.30

13.45’ 1

101.63

29.26

«Mtt

i

5

2236.62

100

405

3057.32

886.66

'MHîHJl lenr-'t .7

f?3 i.Tp âp.-?; ...HliUfh p. "K

s. ari. jît’ij

.4 :/* *>!«>■

;■! mp' .pi*»»! A

ppy orc       șc..ru

•rv-rpH, cu

Recepționat

(semnătura, parafă)
Cola de parti comune utila pe tot imobilul este in suprafața totala de 720.82 mp distribuite astfel: Subsol tehnic <303.63 mp). Spatii comune paner 96.56 inp, casa scării etaj 1- 35.68 mp, casa scării, etaj 2- 35.68 mp, casa scării etaj 3- 35.68 mp, casa scării etaj 4- 35.68 mp, etaj 5- 35.68 mp, etaj 6- 35.68 mp, etaj 7-35.68, etaj 8- 35.68 mp si mansarda 35.19 n.p.

Cota de pani comune a suprafeței construite pe tot imobilul este de 886.66 mp distribuite astfel: subsol tehnic de 357 mp. parter -■■■ 13134 mp, eraj l 44.40 mp, etaj 2 - 44.40 mp, etaj 3- 44.40 mp, etaj 4- 44.40 mp, etaj 5- 44.40 mp, etaj 6- 44,40 mp, etaj 7- 44.40 mp, etaj 8- 44.40 mp si mansarda 43.12 mp.44 4Bloc

Nivel

1

Nr. ap

Supt. Utila (mp)

Criță parte indiviza (fin părțile comune aferente UI

(%)

Cote parte teren aferent UI

(mp)

Supr. Construita (nip)/ap

Supr.Constr, ■ Parti comune

(mp)/ap

33U1

1

Etaj 2

35.50

1.64

6.69

51.10

14.54

6

71.75

3.31

13.49

99.73

29.35

7

71.89

3.31

13.49

99.82

29.35       ’

8

71,9*

3.32

13.54

101:10              29.44


Bloc

Nivel

Nr. ap

-

Supr. Utila (mp)

Cotă parte indhiză din părțile comune aferente UI _____ „ (%) ._

Cotă parte teren aferent UI (mp)

SațrrCoQStr. |

Parii comune i (mpyap

Sap

r. Construita (mp)/ap

9

35.23

1.62

6.60

51.10

14.36

33U1

*

.«o T

71.60

3.30

13.45

...

99.73

29.26

aj.

11

7’. .02

3.27

13 33

V9.82

28.99       1

L

12

71.95

______________3.32

13.54

101.10

29.44       1


!
(
Bloc

Niwl

Nr. ap.

Supr. Utila (mp)

Cota parte indiviză (fin părțile comune aferente UI (%)

Cotă parte teren aferent UI

(mp)

Supr. Construita (mp)/ap

}

Supr. Constr.

Parti comune

(mp)/ap

33U1

Blaj 4

13

35.31   ~

1.63

6.65

51.10

14.45       |

14

72.08

3.32

13.54

99.73

29.44

15

71.89

3.31

13.49

99.82

29.35

_______!6 ..

71.38

3.29

13.41

101.10

29.17       1


I

iBloc

Ni«l

Nr. ap.

Supr. Utila (mp)

Cotă parte indiviză din părțile comune aferente UI (%)

Cota parte teren aferent UI (mp)

Supr. Construita

(mp)/ap

Supr. Constr. 1

Parti comune (mp)/ap     i

33U1

Etaj 5

17

35.88

1.65

6.73

51.10

14.63       ,

C 18

71.96

3.32         ~

13.54

99.73

29.44       1

’O

71.77

3.31

13.49

99.82

29.35       i

20

71.76     |                3.31

13.49

101.10

29.35       1

-'A.

/

Bloc

Niwl

-_____ u

Nr. ap.

Supr. Utila (mp)

Cotii parte indiviză din pârfilc comune aferente III (%)

Cotă parte teren aferent UI (inp)

Supr. Construita

(mp)/ap

Supr. Const r.

Parti comune | (mpVap    j

33U1

1

Etaj 6

21

35.62

1.64

6.69

51.10

14.54      1

22

71.63

3.30

13.45

99.73

29.26

23

70.75

3.26

13.29

99.82

28.91         i

24__

72.55

__3.34   _______

13.62

101.10

29.61       i

fe J■«i«AP.25

T

7 A fi---

AP.26J

....... . v...... 1

.2

:i          ’f

1 11.

•x>

R '■ '

3*1-?

ii

i ’ ®

t' ffî -

k2/'

■> 9

a ,

r. ■■ —

33 ’•■■Bloc

r

Nirel

Nr. ap.

Supr. Utila (mp)

Cota parte indhizâ din părțile comune aferente UI

(%)

......... - .

Cotă parte

teren aferent t)l | Supr. Construita (mp)     i     (mp)/ap

Supr, Con st r. |

Parti comune (mp)/ap

33U1

Etaj 7

25

36.12

6.81

51.10

14.81        i

26

72-28 ..

r                3.33

13.58

100.00

29.53

27

71.65

3.30

13.45

102.70

29.26       1

28

71.97

3.32

13.54      i       101.63

29.44       |


i


.Bloc

r

Nivel

-

Nr. ap.

Supr. Utila (mp)

Cotă parte indniză din părțile comune aferente UI (%)

Cotă parte teren aferent UI (mp)

Supr. Construita (mpyap

Supr. Constr. j

Parti comune 1 (mp)/ap

29

35.77

1.65

6.73

51.10

14.63

33U1

Etaj 8

30

72.56

3.35

13.66

100.00

29.70

31     [     72.31

3.33

13.58

102.70

29.53       J

L____

32    |     71.56

3.30

13.45

101,63

29.26

RELEVE U APARTAMENT

Scara 1:100


Nr.Cadastral al terenului____I___ Suprafața [


37.27 mp _1 StradaIonMaiorescunr. 4, bloc 33


[ Cartea Funciară colectivă nr. *

| Cod unitate individuală 1U)   |


UAT


j CF individuală ] _

Suprafața utila

I mp .1


HOL


4.23


1.16

0.75


BAIE


4.16


5.66

19.39


Șu | ■ rafața Utilă =_____

"j ______ I.OGG1E

Suprafața Totală =

Suprafața Construita=


Executant


... , c-A^C'THEd'îOP Sr£'InglCojbcea GedraianăȚonela.' ro' tȘi     L’

r            '•         ■< -i

S1             ..         e./    U.


• 'zZ35.35

1.92"Nr.Cadastral al terenului


Suprafața

74.70 mp


Adresa imobilului


Strada Ion Maiorescu nr. 4. bloc 33U1 .eta'(lCartea Funciară colectivă nr. !

Cod unitate individuală (Ut


...........1

! CF individuală


UAT
l>

■ _...........23]

i

........................... 451

k.~

!

43

CD

328

Sj a

Oj                       ;


Nr. încăpere

1

Denumire încăpere

HOL

Suprafața utilă

I mp 1

1

7.83                  '

L

2

I             BAIE

4.19

t

3

1       DORMITOR

15.05

l

4

1       BUCĂTĂRIE

9.24                 1

L.

5

CĂMARĂ

1.71                    i

6

|      CAMERA DE ZI

20.16 1

7

DORMITOR

11.00

8

BAIE

1.93                  j

9

DEBARA

0.44

Suprafața Utilă =

71.55               i

10

i          LOGGIE

3.15                 1

suprafața Totală =

74.70

Suprafața Construita^ ■

93.80               !

Execttțaot                r)

Data

rwr


y SC ȚHEOTOP SRL Ing. Cqjpcea Georgiana-lonelă...............................................ZO Ă~-

ANEXA NR. 1.37 la-^esulamejit fV feW I Ia

Z?o


Adresa imobilului


Nr.Cadastral al terenului [ Suprafața           ____________________________

74.51 mp__, Strada IonMaiorescu nr. 4. bloc 33Ul,etaj l/’ap'?.^^^,. v


Cartea Funciară colectivă nr.

!           . J

UAT

PLOIEȘTI         ]

Cod unitate individuală (U)  |

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp j

1

HOL

8.00

2

BAIE

4.15

3

DORMITOR

14.93

4

BUCĂTĂRIE

9.01

........... .... - ........,... _____

CĂMARĂ

1.66

6

CAMERĂ DE ZI

19.74

7

DORMITOR

11.07

8

BAIE

2.11

9

DEBARA

0.48

Suprafața Utilă =

71.15

10

LOGGIE

3.36

Suprafața Totală =

74.51

Suprafața Construita=

94.21

Executant

Data

X        ' *..                 / . n x

X        a SC TIlEOTOP/SRL ctiR .       /' \

Oltțș^Cojoce^^eorgifoadonolX^X '' M            v-.' M        '      Ar II

X               --   - ser «^'7”^ g

i

Mai 2018           1

1

i

1

'A    ’ ,,CX Recci

tioÂat $.c, reci'/*       Z>;

Data

'X x?c-   V

■'-r.                 r. /                '.-V              .     /

i

Nr. Cadastral al terenului


Suprafața


74.41 mp


|~Cartea Funciară colectivă nr. 1 I Cod unitate individuală (U)


/4. k ____

/* / <;

... ..           « r-!   țA-'.Z.,


Adresa imobilului *{ 13-,\


Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul;6tăM, ap. 4' t


I

! CF individuală


UAT


PLOIEȘTI

----— .Nr. încăpereDenumire încăpere


Suprafața utilă [mp]


3

4'

  • 5

  • 6


7

8~


10


HOL

BAIE

DORMITOR


_ BAIE_

DEBARA

Suprafața Utilă =__

___r ' lqggie"

___Suprafața Totală^

Suprafața Construita^ __7.87


4.57

14.61


10.85


1.93


0.36


7139


102

74.41


95.49
Executant

;\          /■<''

AUTORIZASE SC TftEO[OP SRL

, Jng, Cojoqeh Georgitifia-Ionela ‘L ‘Ț<

... <J v‘                     . <


Data


Mai 2018

Se.ii

k -S.C.7,T3TCPS.R.L. '-1      /'

-. ? s/A *

„rO- > /        . ■

?... '' ’             ț/., >    ..            • i ,   ..

\                  Recepționai

Data

Z>Nr.Cadastral al terenului    1

Suprafața

1 .......................

Adresa imobilului . cr iwâj

’ ”’T

39.92 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Uteîa„2,      ■]

...................

Cartea Funciară colectivă nr. 1

UAT

PLOIESTfVftk;

——       — ~            r^*oy it

.1

unitate indivi

1...Jr

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mpj

1

HOL

4.23

2

DEBARA

1.22

3

DEBARA

'                 0.78

4 ...... _

BAIE

4.16

5

BUCĂTĂRIE

5.72

6

CAMERĂ DE ZI

19.39

Suprafața Utilă =

35.50               •

7           I         BALCON

4.42

Suprafața Totală “ —

39.92

/■ ?            Suprafața Co^struita= - ■

51.10

•' Executant ■

Data

i u v |.....i ■<       .......... '

' U              ''^SCl'JrB)T9P:SEL’J' 1

!   '       V^uc.'-Jng. Cojbcea’.^eorgiațtaTlotfdâ ' " :

....

Iulie 2018

Recepționat ~

Data

i

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încape

Denumire re                         încăpere

Suprafața utilă

1 mp]

i

HOL

7.96

2

DEBARA

0.47

3

BAIE

4.28

4

DORMITOR

14.87

5

BUCĂTĂRIE

9.08

6

i        CĂMARĂ

1.77                  i

*7

1     CAMERĂ DE ZI

20.27                '

8

DORMITOR

11.24

9

BAIE

1.81

Suprafața Utilă =

71.75

10

BALCON

8.64

Suprafața Totală =

80.39

Suprafața Construita^ :

99.73

Executant -•

Data              1

\j:o

Ai/'

\ . SCTHEOIOP SRL ng. Cojocea (j^irgianaJonela '> ??

Iulie 2018

.....   ?/ V? . ■« •- -/'cp

Recepționat s

Data              j

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)


Nr.Cadastral al terenului    ■

Suprafața

Adresa imobilului      fs! L'L ,.

80.39 mp

| Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33UlLetâl■2, ăp.fe fi/:

A  .....

Cartea Funciară colectivă nr. |

1

UAT             PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)   !

CF individuală                  •
/* / 1

1    Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

I

80.47 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33UI


Cartea Funciară colectivă nr. |

1    UAT

PLOIESTIV

1 Cod unitate individuală (U)   1

' CF individuală |

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă ( mp]

1

HOL

7.94

j                      2

DEBARA

0.55

3

BAIE

4.24

4

DORMITOR

15.09

5

BUCĂTĂRIE

9.04                 1

6

CĂMARĂ

1.68                    i

7

CAMERĂ DE ZI

20.16

. 8

DORMITOR

11.17

9

BAIE

2.02 1

Suprafața Utilă =

71.89                i

10

BALCON

8.58

Suprafața Totală =

80.47

Suprafața Construita^

99.82

Execiftant          '• ,

Data

>■"   /    '            r             •»     rjfj'-                 -

f

august 2018

SCTlU'fiTOP. SRL

Ing. Cojvy ea tieorgiana-Ioncla


Recepționat '


Data


ANEXA NR. 1.37 Ia regulament

/o^ÂA

A.zi.

Nr. Cadastral al terenului    ’     Suprafața

Adresa imobilului                  qA •_ ’:

|                                i    80.56 mp

! Strada Ion Maiorescu nr. 4. bloc 33Ul.eta: i, ar,;, 8 t ■     .'

. .                . ...               _______________________............                            .... .                       -r.;

1 Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI       ZZ: ; ' •■■<..■:

| Cod unitate individuală (U)                        '

CF individuală |

V /■■■/VA,"Nr. încăpere

Denumire

A încăpere

Suprafața utilă [ '"Pi

1

HOL

7.79

2

DEBARA

0.39

3

BAIE

4.69

4

DORMITOR

14.98

r           5

BUCĂTĂRIE

9.26

6

CĂMARĂ

1.75

P-          ?

CAMERĂ DE ZI

20.28               j

8

DORMITOR

10.87

9

BAIE

1.93                    ,

Suprafața Utila -

71.94

10

BALCON

8.62

Suprafața Totală =

80.56           ____|

101.10               I

Suprafața Construita*?      ? '

'■'AT    '■ Executant ,'A"

P       '     SCTBEOTOP.SRL              7' -

' jlng. Cojocecucorgiana-loneia           ,6

Data              |

august 2018

î

i

\1 .■,:o.v.A '(          Recepționat           .... o’-.’l

Data              i

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

[mpl

1

HOL

4.19

2

DEBARA

1.23

3

DEBARA

0.76

4

BAIE

4.10                 |

5

BUCĂTĂRIE

5.70

6

CAMERĂ DE ZI

19.25                i

Suprafața Utilă =

35.23

7

BALCON

4.04

Suprafața Totală =

39.27

Suprafața Construita"

51.10

Executant/

Data

. /           _,r      >      /<                  U;

SC fllEO IOP SRI """

! Ț         , lng.?Cojqcșra G<OTgia$a?Iânelă      ' ț

Iulie 2018

Recepționai

Data

1

RELEVEU APARTAMENT

Scara 1: 100fit* / i'

1 Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

|                  Adresa imobilului        fl

r

i    39.27 mp

I Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,etajj3,mp. 9 '

1

| Cartea Funciară colectivă nr.

UAT     i           PLOIEȘTI \  ' i

1 Cod unitate individuală t U J

CF individuală i

■v             rNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

HOL

7.88                 !

2

DEBARA

0.50

3

BAIE                           4.24              |

4

DORMITOR

15.09

5

BUCĂTĂRIE

9.08

6

CĂMARĂ

1.91

7

CAMERĂ DE ZI

19.99

8

DORMITOR

10.98

9

BAIE

1.93                  ;

Suprafața Utilă =

71.60

10

BALCON

8.73                  1

•Suprafața Totală =

80.33

Suprafața Construita-

99.73

Executant

Data

.  7 SC THEOTOPSRL          A'

r„ „Ițig. Cojocea. Georgiana-lonelaxc '~      A -

Iulie 2018

: '    Recepționat

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)           j

Nr.Cadastral al terenului    1

Suprafața

Adresa imobilului

79.43 mp

| Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,eta .

k» H .

j Cartea Funciară colectivă nr.

.1     UAT

PLOIEȘTI

■i          T'

! Cod unitate individuală <U) i

CF individuală i

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]            ,

j                                 1

HOL

7.69                 1

2

DEBARA

0.49                 ]

i              3                            BAIE

4.22

;                     4

DORMITOR

14.63

5

BUCĂTĂRIE

8.95

6

CĂMARĂ

1.46

7

CAMERĂ DE ZI

20.72

8

DORMITOR

10.86

9

BAIE

2.00

Suprafața Utilă =

71.02

10 ..

BALCON

8-41

Suprafața Totală =

79.43               j

Suprafața Construita*-

99.82

Executant -*            C

Data

....SpTHEQiOrSRL             \ ,

... Tng. Cojocea&or.i'iona-ibnela _      U

i

august 2018

Recepționat    V

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

1

i Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

L__                    .            i

80.61 mp    i

Strada Ion Maiorescu nr. 4. bloc 3 3U1 «etaj

Cartea Funciară colectivă nr.


UAT


Cod unitate individuală (U)


_____     -  - T        J.

| CF individuală jCD


452'


nj


re


03

(3) Ș


.....c


’T


A

AP.12


44£

197

i

Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă l mp J

1 1

HOL

7.77

i                       2

DEBARA

0.36

3

BAIE

4.64

4

DORMITOR

14.83

5

BUCĂTĂRIE

9.18

6

CĂMARĂ

1.64

7

CAMERĂ DE ZI

20.65

8

DORMITOR

11.04

9

BAIE

1.84

Suprafața Utilă =

71.95

10   -        j         BALCON

8.66

Suprafața Totală =

80.61

< : Suprafața Construita’*

101.10

Lf: Executant ■

Data

- U         v. A

■ SCTHEOTOPSR1.                '

log. Co^ocea Georgi.sna-Ionela - '" ? \

.................. ?>’              rij<)C£ \

august 2018

Recepționat a              \

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

i

1

Nr.Cadastral al terenului

Suprafață

39.53 mp


O orjulnmnnf .. *

: FW J

Adresa imobilului


_ _ __________*

ANEXA NR. 1.37 la jegulament v/:

r        ------ X <<*

. *\ }r~ | i<j> '


Strada Ion Maiorescunr. 4, bloc 33Ulâetej'2s4^^jj“gd%

Cartea Funciară colectivă nr. i

J    UAT   T

PLOIEȘTI

-------------------------■.

Cod unitate individuală (U)  ■

i CF individuală

l


: Cartea Funciară colectivă nr. I L_ Cod unitate individuală i Ui

Suprafața

Adresa imobilului

80.33 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33U1 ,etai 3

UAT    >         PLOIEȘTI

CF individuală i

Nr. încăpere


1

2

  • 3

  • 4

  • 5

  • 6Denumire încăpere


HOLDEBARA


DEBARA

BAIE _____

BUCĂTĂRIE CAMERĂ DE ZI


Suprafața utilă [mp]


Suprafața Utilă =____

7    ’    .....I"        BALCON

Suprafața Totală =____________

____ Suprafața Construita= __


Executant


"■ <

, .(5 S& JHEOTOȚSRIp^T:'>-a7 7 jng. Cojocpa Ge^iana-^pefeM -r- C,

Reț^ptiWaty.G- rdfcoTO? /' '4.23

1.19

0.83

4.10

5.73

19.23

35.31

4.22


39.53

51.10

Data


Mai 2018


ț '          .-r»

r .

5 ,                             Ssly r , ,v S

\/ C-.                 C                          -     - ..         *

(Nvtme, prenmiK, funcție, semnătura, statiipila)


DataRELEVEU APARTAMENT

Scara 1 :100cu lutuiutui    ,     DUj xaxața

80.36 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33U1 .etai 4]

1

SaiSJ4

> Cartea Funciară colectivă nr. |

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală tUi '

J CF individuală 1


SQ"       ......

’ 1

448

j.

r> cu

OJ

1

. p r |

i r*. cn n

▼ ;

V*

z.<

4

;,s ‘StTHEtWSgt’^ Ing. Cojweta Georgiatja^ftnelâ .roraZNiE


(Nume, prețyjrijrf, funcție, setrinatura^Sifâihp'tîa)20.41


72.08


80.36


99.73

Nr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere

încăpere

[ mp]

1

HOL

7.94

2

DEBARA

0.55

3

BAIE

4.24

4

DORMITOR

15.09

5

BUCĂTĂRIE

9.04

6

CĂMARĂ

1.68

7

CAMERĂ DE ZI

20.16

8

DORMITOR

11.17

9

BAIE

2.02

Suprafața Utilă =

71.89

10

BALCON

8.58

Suprafața Totală =

80.47

Suprafața Construita^

99.82

Data

Executant
....7iȘC TlteOTOP^kL Ing Cojocea Georgrana-Ionela


prenume, ftactie, semnătură, stațpțyla}Nr.Cadastral al terenului

1     Suprafața

Adresa imobilului

1 1

1    79.62 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,etaj 4, ap. 161

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT              PLOIEȘTI

j Cod unitate individuală (UI

CF individuală [


Suprafața Constririta;


SC THE^XtOP srl

'Ini*; CSjocea S^rgiana-țpffela «RO-B-JF . cs;.Ci - r

(NumuvțMeiwme, funcție, semnaturi stampila)11.04

20.05


14.82


71.38


Data


Nr.Cadastral al terenului


Suprafața

40.12 mp


Adresa imobiluluiStrada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,etaj 5, ap? l'TnbyK

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp]

1

HOL

4.35

2

DEBARA

1.19

3

DEBARA

0.82

4

BAIE

4.04

5

BUCĂTĂRIE

5.76

6

CAMERĂ DE ZI

19.72

Suprafața Utilă =

35.88

7

BALCON

4.24

Suprafața Totală =

40.12

Suprafața Construita=

51.10

Executant

Data

/.T  Cts ’ ’ ■ 2;SC TlM»TOP ,<L .

/.•?      ^r^Qffijocea Cîwrg^fta-ldhel&"‘:

Mai 2018

I

r-o.'"&;:;''KRec?pflonat- ''                     /

Data

...... y

(Nume, prenume, funcție, semnătură; stadipifa)''/X

I                Nr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

|                 7,85

2

DEBARA

0.49

3

1            BAIE

4.11

4

DORMITOR

15.23

5

BUCĂTĂRIE

6

CĂMARĂ

1.66

7

CAMERA DE ZI

20.44                î

8

DORMITOR

10.99

9

BAIE

2.08

Suprafața Utilă =

71.96                1

i                   10

BALCON

8,50

Suprafața Totală =

80.46

Suprafața Construita=

99.73

j.                    V» '

•. Executant - '              .

Data               1

.r '

SCilUO.fi)?SRL _      ’t

Ing. CojocsuGt'&rgianaMbnela ,r , A

Mai 2018             |

V’k-

Recepționat       .

Data

(NUinC prenume, funcție, semnătură, ^mpiia)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

(mp 1              |

1

HOL

7.78                  1

î             _ 2

DEBARA

0.59

3

BAIE

4.23

4

DORMITOR

15.15

5.....

BUCĂTĂRIE

9.11

6

CĂMARĂ

1.64                  ,

7

CAMERA DE ZI

20.30                |

8

DORMITOR

11.02

9

BAIE

1.95

!                       Suprafața Utilă =

71.77

io ____________

BALCON

........

8.53

Suprafața Totală =

80.30

—.    Suprafața Construita-   ■■■-

99.82

Executat#              '

Data

SchlIEojoP SRI; '     ' Ky j

/,,r'O-~-..;Tng.;âoj>>cbaGeOTgiana-JaTielă' /       1

Mai 2018

.... ..... . ... :

. - r cT r • '...

1

\ .             / Recepționat              >

Data

J--'x

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

!

1

—J

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

7.91

2

DEBARA

0.45

3

BAIE

4.62

r         4

|       DORMITOR

15.01

5

BUCĂTĂRIE

9.15

r- - 6

CĂMARĂ

1.73

7

CAMERĂ DE ZI

19.94

8

DORMITOR

11.04

9

BAIE

1,91

Suprafața Utilă =

71.76

10

BALCON

8.27

Suprafața Totală =

80.03

Suprafața Constp^^,^.^

101.10

Executat"       '

Data

'«•'        /■ ‘ C'j-TC

3CTHEffl'OPSRLt--?^,z' y-

7 c"'’ r;~ . Jug. Cojeoea Gteorgiaft^-fenela'           t

f                  .. <-<• ‘ e          s                s &/

Mai 2018

■'   c'-!’          \      Recepționat''

Data

* •’               V      .• ■ 2*’ *                                                     l> /

z- .«*.                                     \ . -v                   JX

% TNume, prenume, funcție, sentnatilra, stampila)

Nr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere

încăpere

[ mp |

1

HOL

1                  4.11

2

DEBARA

2.32

3                           I

BAIE

3.87

4

BUCĂTĂRIE

5.85

1                        5

CAMERĂ DE ZI

19.47

Suprafața Utilă =

35.62

6 1

BALCON

4.24              1

Suprafața Totală =

39.86

Suprafața Construita=

51.10

__ Executant        •;-ĂL'

Data

• _        ‘ -^1 V

I

/7   ...... J:SC THEOTOP SRL      .*7  / T

/ ț’      ln|. Cojo’cea Gbokgiada-Ionelă     ■ Af J 1

Mai 2018

1, *- ?

v              Recepționat        pA' '*     '*/

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

|

Suprafața utilă

1 mP 1

i

l

HOL                          7.53

2

DEBARA          1            0.63

3

BAIE                         4.07

I

DORMITOR

15.08

5

BUCĂTĂRIE

9.15

6

CĂMARĂ

1.80

7

CAMERĂ DE ZI

20.28

8                   DORMITOR

11.00

9                         BAIE

2.09

Suprafața Utilă =

71.63            1

10

BALCON

8.53

Suprafața Totală =

80.16

Suprafața Construita^

99.73*

Executant     - —

Data              1

X.' .                   Ă&ĂN

'     A*'            SC t HEOȚOP SRfi;:,

C-.i       Ing. Cojoceă Georgiana-loneb' X -.7 " .

"         /■ A

Mai 2018

iS                      RcttSrtiouat _                 /

Data

-   ®’.....                                                A-/"

\' z (Nume, prenunje. funcție, semtjfltura.

1

ANEXA NR. 1.37 Ia regulamcntlA. Â

o ■—


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

!    80.30 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,etaj 5,

| Cartea Funciară colectivă nr.

J

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

CF individuală |
i Nr.Cadastral al terenului

1     Suprafața

Adresa imobilului

1    80.03 mp

| Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,eta: 5, ap.ț


Cartea Funciară colectivă nr. 1

UAT    1

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală i'U)

CF individuală |'/EȘTI
|    Nr. Cadastral al terenului    j

Suprafața

Adresa imobilului     . -7      ; }

1 1

39.86 mp__}

( Strada Ion Maiorescu nr. 4. bloc 33Ul,etajț6; ap. 21


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT   L

PLOIEȘTI       71'

Cod unitate individuală (U)

CF individualăRELEVE! APARTAMENT

Scara 1: 100


Suprafațal-———■ —— „            --r.           Njjț a,1

806 mp Strada Ion Maiorescu nr. 4. bloc 33Ul^ef8T ;.A, ațh^Ș. i

| Nr.Cadastral al terenului

| Cartea Funciară colectivă nr. '

UAT

-  -        ..... i            "■

PLOIES        '■—îf

1 Cod unitate individuală (U)

CF individuală |Nr.Cadastral al terenului   Tl__ Suprafața

___ ________ț 79.22 mp


Cartea Funciară colectivă nr.


Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33


UAT


CF individuală
Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mpl

l

HOL

7.93

2

DEBARA

0.53

3

BAIE

4.22

4                 DORMITOR

14.13

5

BUCĂTĂRIE

.. --

6

CĂMARĂ

1.60

7

CAMERĂ DE ZI

20.08

8                  DORMITOR

11.07

9              ,            BAIE

2.03

Suprafața Utilă =

70.75

10                   BALCON

8.47

Suprafața Totală =

79.22

Suprafața Construita=

99.82

Executant

Data

/v                             ift / .

«...Lt- TȘC'THEOTdP SRErftV^' ■     /• ■

/ -7      IngHCojocea GeojTi^na-ibneîa".-J r         ’

1           .     .-,rș;V' i . |

Mai 2018

.     Rceeptiftjțat                       9.

Data

x... .w-l. —-     «,_— ,—

:.-7V             .?/

(Nuii)C'-prenume.        semnătura, stampila}'

.........

/        ' ""A \

/                      ■■ ■ x

•/       s-4

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului !|            ; p J

80.77 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33Ul,etaj 6, ap, 24

. ......

| Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

PLOIEST1V    -Ă •

i Cod unitate individuală (U)

CF individuală


«/


Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

[mp 1               '

1                       HOL

7.92

2

DEBARA

0.44

3

BAIE

4.58.

4

DORMITOR

15.22

5

BUCĂTĂRIE

9.11

6

CĂMARĂ

1.73

7

CAMERĂ DE ZI

20.41

8

DORMITOR

11.17

9

BAIE

1.97

Suprafața Utilă =

72.55

10           ,         BALCON

8.22

Suprafața Totală =

80.77

Suprafața Construita^

101.10              j

Executant

Data

..... '■

<     SCTHFOIOPSXI "           '

Ittgl- Gbjoc'ea GeorgijiiaHofie& .'.f ~           '

Mai 2018

1

1-      . -qA-“ Reccptionțij . \-'c'        . •

Data

tOJOCEA                        7f

■:/ î

(Nume, prenume, functie/semnatftra, stampila) ., /

Nr. Cadastral al terenului____Suprafața           ___________Adresa imobilului _ p.,__ ,ț._T 4035jnp Strada Ion Maiorescu nr. 4. bloc 33Ua'; '


Cartea Funciară colectivă nr. J

UAT

PLOIEȘTI       i jj

1 Cod unitate individuală (U)

CF individuala

i

v.Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

4.31

2

DEBARA

1.12

. .. 3 .

DEBARA

0.79

4

BAIE

4.12

5

BUCĂTĂRIE

6.00

6

CAMERĂ DE ZI

19.78

Suprafața Utilă =

36.12

7

BALCON

4.23

Suprafața Totală =

40.35

Suprafața Construita=

51.10             H

Executant

DataSCTH^TOPSKl jocea (Wrgiană-Ionda ’ .1 ■■ " îMai 2018


Data
Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului

80.51 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33U1 ,et

UAT


' Cartea Funciară colectivă nr.

Cod unitate individuală (U)


1

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

8.40

1 . 2

DEBARA

0.50                 1

3

BAIE                         4.38

4

DORMITOR

14.85

5

BUCĂTĂRIE

9.09

6

CĂMARĂ

1.70

7

CAMERĂ DE ZI

20.21

8

DORMITOR

11.03

9

BAIE

2.12

Suprafața Utilă =

72.28              j

10

BALCON

8.23

Suprafața Totală =

80.51

Suprafața Construita=

100.00

Executant

Data

■            ,    ^ETHEOlp^SRU'Țc/\?

• țtr r           Ing. Co’<dpea Gectfgiana-Ion’dlă       L- A

A J"            tA Ai        " L. l\

l.'J       -9-1''               Ai if                                ■

Mai 2018

Recepționat'

Data

'A £C-^ÎJ    'y'      S****    <

(Nume, prenuirfe, funcție, seitînâțura,rSta®pila)

1
Nr.

încăpere


Denumire încăpere
HOL


DEBARA BAIE


DORMITOR BUCĂTĂRIE'


CĂMARĂ

CAMERĂ DE ZI DORMITOR "


BAIE


Suprafața Utilă =____________

BALCON

Suprafața Totală =

Suprafața Construita^


x

.x'f.^SC THgjȚGP'SRt

Irig'.;Gojpcea Ocâț^ana-Ianelă

t*

ij.

Suprafața utilă Imp]


Mai 2018


(Nurne, prenurrie.'ttinctie, semnătură,"stampila)


Su; rafala


Adresa imobilului


80.51 mp_______ I StradaIonMaiorescu nr. 4. bloc 33UI.ei^i ț.


. Cartea Funciară colectivă nr. i__Cod unitate individuală (Uj


____UAT_ I

CF individuală 1


dAiț &

•^.^WOVA îf'%'0

7    J..I' '•>


•ANr.

încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ nipl

1                       HOL

8.29

l_........      2

BAIE

4.76

!                               3

DORMITOR

14.78

4

BUCĂTĂRIE

8.97

5

CĂMARĂ

1.73

6

CAMERĂ DE ZI

20.27

7

DORMITOR

10.85

8

BAIE

1.83

9

DEBARA

0.49

Suprafața Utilă =

71.97

10                    BALCON

8.54

Suprafața Totală -

80.51

Suprafața Construita=

101.63

Executant           ■ . '

Data

/A A'‘-. '<ț> ■            ' ■ ■

C : :-:SC THfOTOP SRL ""J

AU .IngiQ^ocea (Șșbrgiana-Ioiiilî     V..,-

Mai 2018

Reciptionst ;..C.

Data

;■/ ' /

Us'                'i; C

(Niinre■ prenutrte, funcție, semnătură, sttrmpjTa)

I

1

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă |mp]

1

HOL

4.25

2

DEBARA

1.16

3

DEBARA

0.78

4

BAIE

4 15

5

BUCĂTĂRIE

5.94

6

CAMERĂ DE ZI

19.49                j

Suprafața Utilă =

.. .            35.77

7.       _______

BALCON

4.23

Suprafața Totală =

40.00

Suprafața Construita-

51.10

Executant - 'i’‘

Data

i<

, - - , 1 „

august 2018

.. SC THEOTOP SRL

Ing. CQjoceâ Ge’./rgiana-Idrielâ r


I

Nr.Cadastral al terenului    I

Suprafața

Adresa imobilului | §(   ’

|

40.00 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33t3JL)etai 8Jian) 19^?

( Cartea Funciară colectivă nr.

UAT    1        PLOIEȘTI   wJĂ'f

Cod unitate individuală (U)

CF individuală '                                     -


AP. 29

131~,

s.

W

17

'*!         1 P

O"

■ 87

1

s

;■

?6
Recepționat

DataStrada Ion Maioreșcu nr. A, bloc 33U^e

I 81.08 mp

Cartea Funciară colectivă nr. |

UAT

----Vi O -w*—

PLOIEȘTI -t

Cod unitate individuală (U)

CI- individuală

V L 1 u

4

--------204

446


AP.30

i ■

12:......>'

43


nj , kO

cc> o

i

i

25

Nr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere                       încăpere

1 mp]

1

HOL

8.30

2

DEBARA

0.59

3

BAIE

4.23

4

DORMITOR

15.11

5

BUCĂTĂRIE

8.84

6

CĂMARĂ

1.82

7

CAMERĂ DE ZI

20.46

8

DORMITOR

11.18

9

BAIE

2.03

Suprafața Utilă =

72.56

i        8 A1C0V

8.52

...“

' Xuprafața Totalii =

' o-X

81.08

CV©'1’-

Suprafața Construita- ; i.AC .Ai

100.00

Executant           ;.

Data

v A I         l ■           ' ' '     -

SG THEOTOP SRL       .

L |

iulie 2018

Ing. Cjyt'cea Georgiana-Jope,la( .

■ 1

Recepționat

1

Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

ANEXA NR. 1.37 la regula rit

Zo-Z

Nr.Cadastral al terenului

Suj ‘rafala

Adresa imobilului

1 --

80.88 mp

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33U1.


cî-tU ’lZ-'Z W

’.O'_,<$

! Cartea Funciară colectivă nr. i [__Cod unitate individuală (U) (


; CI; individuală


PLOIEȘTI
S (3)

..............Z-..SF-

‘ X © co

''

21 ••••

AP.31‘ ’

£13—

îs ®    ;

■' .........186Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

HOL

8.45

I                          2

DEBARA

0.45

3

BAIE

4.23

4

DORMITOR

14.95

5

BUCĂTĂRIE

9.06                [

L_     . 6

CĂMARĂ

1.58                   ‘

'                        7

CAMERĂ DE ZI

20.37                i

8

DORMITOR

10.93

9

BAIE

2.29

Suprafața Utilă =

72.31

io

BALCON

8.57

Suprafața Totală =

80.88

Suprafața Construita2    ■           .

102.70

Executant

Data

. ?           '        ’L , ' .f

J’ O’- ■■■ "                     "•                 "‘i-

i J -SO THEOLOP SRI         4. >|

Ing, Cojocea Georgiana-Ioncla '  ! f

i             iulie 2018

I

t


Recepționat___' . .■  _ _     __ Data

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

1

HOL

i                   7.81

2

BAIE

4.74

3

DORMITOR

14.72

4

BUCĂTĂRIE

— 9.04

5

CĂMARĂ

1.62

6

CAMERĂ DE ZI

20.18

7

DORMITOR

10.97                 I

8

BAIE

I-           2.04

9

DEBARA

0.44

Suprafața Utilă =

71.56

10

BALCON

8.43

Suprafața Totală =

79.99              1

Suprafața

construîta=

101.63

_  —    Executant         C'

Data               |

.         f \

i..7*

,          - SC THEUTOPSRI          l       -\

Mai 2018

I

1                   r/..Rycep

donat       - . ■

Data               i

I        .T_         ...............

‘.............V-- ■   ..... 7

X                        / i

XX    ..... /

(Nume^i'enuinc; funcție, semnătură,'StămpîiiijĂ-""


Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului    0 h-    ' >   T,,

79.99 mp

Strada Ion Maiorescunr. 4, bloc 33Ul,ețaj;8;..ap, 32' ,

.        ____________.. ..          V'-'. ■

Cartea Funciară colectivă nr.

UAT              PLOIEȘTI          >

Cod unitate individuală (U)

CF individuală                                 ' ■    7-.
[•

RELEVEU SPATII COMUNE SUBSOL Scara 1 :100Nr.Cadastral al terenului    î

Sunrafata

Adresa imobilului          /

303.63 mp   |

Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33U1 < e?/

HAT


Cartea Funciara colectivă nr.

Cod unitate individuală (II]Nr.                       Denumire

încăpere            ț            încăpere

Suprafața utilă [mp]

1                 SUBSOL TEHNIC

303.63

Suprafața Utili =

303.63

Suprafața Totală =

303.63

Suprafața construita^

357.00

Ejecutant

Data

^\,.iS£.THEOWS»L''            \

■■ Jng.'CcȘoc^ Geor^ijfeîonela

! .....‘ -j ",             • '*%•.. >     ......fi..

Mai 2018

......... >          «feciptionU!.:                     ,

Data

tX\      X-y'-

cOJs       * r.

(Nun«, prenume,-f&iCfie\;Wmn.xbr£, stampila)

■ 'V .......</


ANEXA NR. 1.37 la regulament^ Q

RELEVEU SPATII COMUNE

PARTER

Scara 1:100

~nSt


| Nr.Cadastral al terenului          Suprafața    *'                  Adresa imobilului

96*56 mp    ,       Strada Ion Maioresco nr. 4, bloc 33UI


1 Cartea Funciară colectivă nr. 1

i     UAT     f

PLOIEȘTI      \7]

1 Cod unitate individuală'Ui =

. CF individuală |Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

INTRARE PRINCIPALA

15.35

2

CASA SCĂRII

21.94

3

LIFT

1.12

4

INTRARE SECUNDARA              10.35

5

CAMERA SERVICIU

3.52

6

DEPOZIT PUBELE

21.60

7

CAMERA GUNOI

6.72               1

8

USCATORIE

8.37

9

CAMERA GUNOI

7.59

Suprafața Utilă =

96.56

Suprafața Totală =

96.56    “

Suprafața construita- "7

131.34

j               ~r Executant < 6                l

Data

' '7      ^scTM£hȚ(feRie'£A'7'y 7     <A

A—-y'G'l,'.4r'g- Cojocea^etiijiana-Ionela’''’"^ ■ i        A,

......i

Mai 2018

•1                       RecepfmVlat         .

Data

f                 !'J H ’          ’                 -J

1     S-fl^bme, prenume, funcii^tmnatuia.-sfttmfAiăj

. ;■/ Z -Z

Nr.Cadastral al terenului


Cartea Funciară colectivă nr.__

Cod unitate individuală ’U}


RELEVEU SPATII COMUNE ETAJ 1

Scara 1:100


_________Suprafața

35.68 mp


f ' VAX_“j

CF individuală
Nr.

Denumire

Suprafața utilă         l

încăpere

încăpere

|mp|

11

HOL+CASA SCAM

32.57

12

ț        GHENA

1-68 |

13

|              LIFT

1.43                    i

Suprafața Utilă -

35.68

Suprafața Totală =

35.68

Suprafața construita^

44.40

__ Executant _

Data

■V'’'                         î^-7

SCTHJ-OTGPSRL    '    / jA

, v'         fiig. Cojocea tleotgiana-Ionela -rt

ReecțJtionat         X >'■ .

Mai 2018

Data             I

(Nume, preiWtrie' funcție, semnătura, stampila)

1

ANEXA NR.


RELEVEU SPATII COMUNE
ETAJ 2

Scara 1: 100


|    Nr.Cadastral aljerenului !     Sui >rafața

i______              |     35.68 ni]>Strada Ion Maiorescu nr. 4, bl< ’ 33'i ■ r

1 Cartea Funciară colectivă nr. !

UAT

PLOIEȘTI

1 Cod unitate individuală (U) i

CF individuală

i---------------------------

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

1

ÎÎOL+CASA SCĂRII

32.57

2

GHENA

1.68

3        . .____

LIFT

1.43

Suprafața Utila =

35.68

Suprafața Totală =

35.68

. Suprafața construita= C

44.40

Z;5’v   , ;            Executatfti'             r'~.

Data

SC ȚHEO1OP SRL "        ?'

f Ing. Cojocul Cțdprgiana-Ionela.

Mai 2018

Recepționat cOJC?'-j ■ . . A

Data

x-.(Nume.. prenume, funcție, semnătura, ștampilai

RELEVEU SPATII COMUNE ETAJ 3 Scara 1 :100

Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

35.68 mp    1


Adresa imobilului e

—----■ —Strada Ion Maiorescu nr. 4, blot-

' Cartea Funciară colectiva nr. 1

UAT

PLOIEȘTI          i

Cod unitate individuală (U) I

CF individuală

Nr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [mp]

...........

1

HOL+CASA SCĂRII

32.57

2

GHENA

1.68

3

LIFT

1.43

Suprafața Utilă =

35.68

Suprafața Totală =

35.68

„—  _    Suprafața construita=

44.40

,      Executant

Data

|  SC THEOTOPSRL

<UKg. vojocea Georgijina-Iotjela'"py.

;■         itGA--j:. ./-■                                           . _r 1    _

Mai 2018

•         Recepționat       T'-'---

Data

■ < (Nume, prenume, funcție, seb&ptura, stampila) &1/

RELEVEU SPATII COMUNE ETAJ 4

Scara 1 :100


Nr. Cadastral al terenului __ Si^Tafata.

_________________"______    _ 35.68 mp


Adresa imobilului

Strada Ion Maiorescu ar. 4, bloc 33U1. eț.4


Cartea Funda colectivă nr.

Cod imitate individuală tJJ


r.....CJAT ~ r " PLOIEȘTI "

JjCF individuală J _


Nr. încăpere

Denumire                    Suprafața utilă

încăpere                         [ mp ]

11

HOL+CASA SCĂRII                32.57

12 .

GHENA

1.68

13

LIFT

1.43

Suprafața Utilă ~

35.68

Suprafața Totală =

35.68

SuprâtMk construita

44.40

Exc&btant /"■.

Dau

■ ș

..., SC THEOTj IR SRL -        /

Ihg. Cojocea GMjiiana-Ionțlș' — Șț, .

Mai 2018

Rueeptionat.         !      A

Data

RELEVEU SPATII COMUNE ETAJ 5

Scara 1: 100

Nr .Cadastral al terenului___; Suprafața -                  Adresa imobilului __

35.68 mp___‘__Strada fon Maiorescu nr. 4, bloc 33U1, et.5

Cartea Funciară colectivă nr. .                 .................UAT ........ J____________ _____PLOIEȘTI

} Cod unitate individudă (Uj ______ CF individuală ■_____Nr.                       Denumire

încăpere                       încăpere

Suprafața utilă [mp]

11                HOL+CASA SCARH

32.57

12                    GHENA

168

13                          LIFT

1.43

'                         Suprafața Utilă =

35.68

Suprafața Totală =

35.68

|                       Suprafața construita^

44.40

Executant

Data              f

Ljrn?4-’i

:" 1- ?' tb THfcOTOP ȘRL        /

Ing- CojoceaOfor^tana-lonela" "A-

. ReeepHonat

Mai 2018

i

Data


Cartea Funciară colectivă nr.               ...............I__ UAT                PLOIESTT____

Cod unitate individuală /U) ________ _____________[ .CF individualaNr. încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă

1 mp 1

11

HOL+CASA SCĂRII

32.57

12

GHENA

1.68

13

1IFT

1.43

Suprafața Utilă =

35.68

___ _______■■

•SopMata Totală •     ' r

35.68

Suptflfât^onstrafta=            ___J .....44^®

Executant ~       '                              Data

... . --- ----~


SCTHEOtpPskl.            '           MaiWS

Ing. Cojocea Gb^rgiana-lvn^V'^ .. -                      J z

____ Recepționat ________--                ____ Qa!8..


RELE VEL SPATII COMUNE ETAJ 6

Scara 1 : 100

Nr.Cadastral al terenului__ Suprafața                      Adresa imobilului

____.     ____________ ____35.68 mp _   __strada Ion Maiorescu nr. 4* bloc 33U1, et.6

Cartea Funciară colectivă nr. I

Cod unitate individuală C U >  [


i UAT~ 1    . .PLOIEȘTI

i_CF individuală INr.

Denumire

Suprafața utilă

încăpere

încăpere

[mp]

11

HOL+CASA SCARA

32.57

12

i         GHENA

.1.68

13

j               LIFT                i

1.43

Suprafața Utilă =

35.68

Suprafața Totală =

35.68

Suprafața construita^

44.40

Executant          -■'

Data              1

, SC TTU3' TOP SRL” ■      ''

Ing. Cojocea i ^'-rgianâ-Ionela.-.

.: „      . . • K<-c.«EÎL,țna|            L.                  .     _____ Data

I -.urne, prenume, ftihdy, semnătura, stampila)

ANEXA NR. 1.37 la regulament

RELEVEU SPATII COMUNE ETAJ 8

Scara 1 :100

I _ Nr.Cadastral al terenului


Suprafața


Adresa imobilului


Strada Ion Maiorescu nr. 4, bloc 33U1,1,&#

i

Cartea Funciară colectivă nr. 1

,    UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuală (U)

1 CF individuală !

'4r — Nr.

A

*            încăpere

Denumire încăpere

Suprafața utilă [ mp]

~1

11

HOL+CASA SCĂRII

32.08

12

GHENA

1.68

13

LIFT

1.43

Suprafața Utilă =

35.19

Suprafața Totală =

35.19

.Suprafața

con>truitrC

44.40

Executant

Data

1

SCTHEOTOPSR1

Ing. Cojocca Georgyina-Ioi

Mai 2018

Receptț^nat

/ ' -

Data

- /   f.

|

(Nume, prenume, funcție, semnătură, stampila)

1

RELEVEU SPATII COMUNE MANSARDA Scara 1 : 100

1    Nr.Cadastral al terenului

Suprafața

29.64 mp
Adresa imobilului ° S


Cartea Funciară colectivă nr.

UAT

Cod unitate individuală (U)   ■

CF individuală 1■■


Nr. încăpere


Denumire încăpere


1

2

3

Suprafața Utilă =


CAMERA LIFTSPAȚIU DEPOZITARE


Suprafața Totală -Sul rafata construita^


; - ’ SC TIJE&T^P SRI,,ț<y'

>9 IngrCj^ocea GeotglanaTb'nqlMX^

*-*- —r----~z—rp


__.__~ Recepționai

13; b ,ri

(Nume, prenume, funcție.


Suprafața utilă [mp]


11.30

12.56