Hotărârea nr. 462/2018

Hotãrârea nr. 462 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploieşti, referitor la Liceul Tehnologic 1 Mai

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 462 privind actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai”

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 309/25.10.2018 a consilierilor Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Vîscan Robert Ionuț, Mateescu Marius Nicolae, Dragulea Sanda, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan și Raportul de specialitate comun înregistrat sub nr. 1577/25.10.2018 la Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, sub nr. 335/22.10.2018 la Direcția Gestiune Patrimoniu și sub nr. 154/25.10.2018 la Direcția Economică, prin care se propune actualizarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești, referitor la Liceul Tehnologic „1 Mai” ;

Având în vedere Raportul din data de 17.10.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 - Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

Având în vedere solicitarea transmisă de către Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia;

Luând în considerare faptul că imobilul ce face obiectul prezentei hotărâri face parte din domeniul public al municipiului Ploiești, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova și al unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Ploiești;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea pozițiilor 210-216 din Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 242/2000 privind însușirea “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, cu modificările și completările ulterioare, care vor avea următorul cuprins :

la poziția 210, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : « Liceul Tehnologic IMai, B-dul Petrolului, nr. 16 », coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, suprafață teren 25319 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352, având ca

la poziția 211, coloana «denumirea bunului» vă "avea'"următorul cuprins : «spațiu învățământ aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, spațiu invatamant P+2E , suprafața construita la sol 1448 mp, zidărie de cărămidă, suprafața construita desfasurata 4344 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352 -CI, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 6.585.294 lei » ;

la poziția 212, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «internat aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: « B-dul Petrolului, nr. 16, internat P+3E suprafața construită la sol 857 mp, zidărie cărămidă, suprafața construită desfășurată 3428 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352 -C2, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 6.873.474,24 lei » ;

la poziția 213, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins: «cantina, spălătorie, punct termic aferente Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16 », coloana « elemente de identificare » va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, P+l, suprafața construita la sol 1697 mp,, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 3394 mp, inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352 -C3, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 6.391.935,52 lei » ;

la poziția 214, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «sală de sport aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: « B-dul Petrolului, nr. 16, Parter, suprafața construita la sol 606 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 606 mp , inscris in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352 -C4, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 532.389,73 lei » ;

  • -  la poziția 215, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «atelier mecanic aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, Parter+1 Etaj, suprafața construită la sol 1343 mp, zidărie cărămidă, suprafața desfășurată 2686 mp, înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352 -C5, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 2.411.359,81 lei » ;

  • -  la poziția 216, coloana «denumirea bunului» va avea următorul cuprins : «cabina poartă aferentă Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16», coloana «elemente de identificare» va avea următorul cuprins: «B-dul Petrolului, nr. 16, suprafața construita la sol 27 mp, cabina poarta P, zidărie cărămidă, suprafața desfasurata 27mp , înscris în Cartea Funciară a UAT Ploiești nr. 143352 cu nr. cadastral 143352 -C6, având ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic 1 Mai, iar coloana « valoare de inventar» va avea următorul cuprins : « 52.811 lei » ;

Art. 2. (1) Se aprobă includerea în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor identificate în Anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 242/2001 cu două poziții noi identificate în Anexa menționată la alineatul 1.

Art.3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


Contrasemnează:

PREȘEQIN


George-Șprin


p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu

Anexa la H.C.L./ nr.         / Z£>/f

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de clasifi care

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar (lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

244

Baraca metalica aferenta Liceului Tehnologic 1 Mai,

B-dul Petrolului, nr. 16

B-dul Petrolului, nr. 16, baraca metalica aferenta Liceului Tehnologic IMai, suprafața construita la sol 26 mp, suprafața desfasurata 26 mp, inscrisă in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352, avand nr. cadastral 143352-C8, avand ca vecinătăți pe toate laturile teren aferent Liceului Tehnologic IMai

1978

2.974,28

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotararea Consiliului Local nr. 171/3 ()$5^0T7 ?

/ */ / .

245

Baraca metalica aferenta Liceului Tehnologic 1 Mai, B-dul Petrolului, nr. 16

B-dul Petrolului, nr. 16, baraca metalica aferenta Liceului Tehnologic IMai, suprafața construita la sol 44 mp, suprafața desfasurata 44 mp, inscrisă in Cartea Funciara a UAT Ploiești nr. 143352, avand nr. cadastral 143352-C11, avand ca vecinătăți pe latura de Sus str. Ghimpați, iar pe restul laturilor teren aferent Liceului Tehnologic IMai

2001

13.345,96

-Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare -Hotararea Consiliului Local nr. 171/30.05.2017Sef Serviciu SIEB, Gabriela Mindrutiu