Hotărârea nr. 461/2018

Hotãrârea nr. 461 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2017 încheiat între Şcoala Gimnazială Rareş Voda si Grădiniţa cu program prelungit nr. 38

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 461 privind prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2017 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” si Grădinița cu program prelungit nr. 38

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive nr. 304/23.10.2018 a consilierilor Stanciu Marilena, Băzăvan Larisa, Sorescu Florina Alina, Dinu Marius Andrei și Văduva Sorin și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic-Investiții nr. 11368/17.10.2018, al Direcției Gestiune Patrimoniu nr. 336/22.10.2018 și al Direcției Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte nr. 1558/23.10.2018 prin care se propune prelungirea contractului de comodat nr. 1188/06.11.2018 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr.38;

Ținând cont de raportul din data de 17.10.2018 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

Văzând adresa nr. 297/15.10.2018 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.21411/16.10.2018 transmisă de către Grădinița cu program prelungit nr.38;

Văzând adresa nr.l 136/16.10.2018 transmisă de către Școala Gimnazială „Rareș Vodă”;

In temeiul prevederilor art.96, alin.(l) și 112 din Legea educației naționale nr. 1 /2011, actualizată;

în conformitate cu prevederile art.3 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

în temeiul art. 36 alin.2, lit c), art. 45 și art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă prelungirea contractului de comodat nr.l 188/06.11.2017 încheiat între Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr.38, prin act adițional, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Rareș Vodă” și directorul Grădiniței cu program prelungit nr.38 Ploiești să semneze actul adițional nr. 1 la contractul de comodat.

/X

Art.3. împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de comodat, potrivit mențiunilor din Anexa ia prezenta Hotărâre.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții, Direcția Gestiune Patrimoniu, Școala Gimnazială „Rareș Vodă” și Grădinița cu program prelungit nr. 38 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, George- rin-I^iculae BOTEZ
Contrasemnează:

p. SECRETAR, Mihaela ZAHARIA Șef Serviciu


Anexa la HCL nr


Act adițional nr.l la contract de comodat nr. 1188/06.11.2018


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE                       <;^ova j y

1. Școala Gimnaziala „Rares Vodă” cu sediul în Ploiești, str. Vornicul Boldur

nr.3, județul Prahova, reprezentat de director ............................... în calitate de

comodant, pe de o parte,

Și

2. Grădiniță cu program normal nr.38 Ploiești, str. Poștei nr.23 reprezentata de Director Neagu Maria în calitate de comodatar,

A intervenit prezentul act adițional prin care se modifica Cap III, art. 3.1 din contract, astfel:

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3.1. „Contractul de comodat este valabil pe o perioada de 1 (un) an, începând cu data de 06.11.2018, pana la data de 05.11.2019, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional.

Prezentul act adițional a fost încheiat astazi,__, conține 1

(una) pagina si s-a incheiat in 3 (trei) exemplare cu caracter de original, un exemplar pentru fiecare parte contractanta si unul pentru Municipiul Ploiești in calitate de proprietar al imobilului.

COMODANT,


COMODATAR,

Școala Gimnaziala „Rares Vodă”

Director,


Grădiniță cu program prelungit nr.38

Director,


VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții                          Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv,                                Director Executiv,

Director Executiv Adjunct,                         Director Executiv Adjunct,

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achizitiții

Publice, Contracte,

Director Executiv